Pagbubukas Ng Malachi: Ang Mga Diamante Ng Jerusalem
September 23, 2020 (One Comment) by Christian Israel
Rating

 

“Ang pasanin ng salita ng Panginoon sa Israel” sa pamamagitan ni Malakias ay na ang mga aral ng nakaraan ay hindi malilimutan at ang tipan na ginawa ni Jehova sa sambahayan ng Israel ay pinananatili nang may katapatan. Sa pamamagitan lamang ng taos-pusong pagsisisi ay maaaring matupad ang pagpapala ng Diyos. “Mga Propeta at Mga Hari, pg. 705

Mayroong dalawang klase ng mga pari / indibidwal sa aklat ng Malakias.

  1. 1. Yaong mga natakot sa Diyos, at “naglilingkod sa Kanya” sa katotohanan.
  2. 2. Yaong mga hindi natatakot sa Kanya, at “hindi paglingkuran Siya.” (Tingnan sa Malakias Kabanata 2 & 3)

Sa mga araw ni Malakias na propeta, binabasa natin ang tungkol sa dalawang klase ng mga pari sa aklat ng Ezra. At si Ezra na anak ni Sadoc, na anak ni Phinees, na anak ni Aaron, na dakilang saserdote. Bakit mahalaga ang puntong ito? Sapagkat si Phineas ay pumasok sa isang walang hanggang tipan “dahil sa takot na kinatatakutan niya sa Akin.” Noong panahon na si Balaam ay nagtatapon ng isang katitisuran sa harap ng Israel, upang kumain ng mga bagay na inihain sa mga ibang diyos, marami sa mga kalalakihan ng Israel ang naudyukan na sumapi sa idolatrous na pagsamba ng mga diyos ng mga paganong relihiyon. Nagkakaisa sila sa mga kababaihan ng mga idolatrosong bansa, at nakalimutan ang batas na nagpapaliwanag ng mga prinsipyo ng unang utos na nagpapahayag:

“Ingatan mo ang iyong sarili, baka makikipagtipan ka sa mga naninirahan sa lupain kung saan ka pupunta, baka ito ay maging isang silo sa gitna mo: Datapuwa’t iyong lilipulin ang kanilang mga dambana, gibasag ang kanilang mga larawan, at ibinagsak ang kanilang mga Asera: Sapagka’t hindi ka sasamba sa ibang dios : sapagka’t ang Panginoon, na ang pangalan ay naninibugho, ay isang mapanibughuing Dios: Baka ikaw ay makikipagtipan sa mga nananahan sa lupain , at mangagpapatutot sa kanilang mga dios , at mangaghahain sa kanilang mga dios, at tatawag ka sa iyo, at ikaw ay kumakain ng kaniyang hain ; At iyong kukunin sa kanilang mga anak na babae sa iyong mga anak, at ang kanilang mga anak na babae pumunta sa diosdiosan ang sa kanilang mga dios at pasunurin ang inyong mga anak ay pumunta sumunod sa kanilang mga diyos. “(Exodo 34: 12-16)

Kaya sa pamamagitan ng kasamaan ni propeta Balaam, ang silo na ito ay dumating sa Israel. Karamihan sa Israel sa mga araw ni Balaam ay sumali sa mga sumasamba sa araw ni Baal (Mga Bilang 25: 3-5, Apocalipsis 3:14)

“At kapag si Phinehas , na anak ni Eleazar, na anak ni Aaron na saserdote, nakita ito, ay nagtindig siya sa gitna ng kapisanan, at humawak ng isang sibat sa kaniyang kamay; At sinundan niya ang lalake ng Israel sa tolda, at itinulak ang dalawa sa kanila, ang lalake ng Israel, at ang babae sa kaniyang tiyan (kung saan ang mga bata ay nangaglihi) . Sa gayo’y ang salot ay tumigil sa mga anak ni Israel. At yaong nangamatay sa salot ay dalawang pu’t apat na libo. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, Si Pinehas na anak ni Eleazar, na anak ni Aaron na saserdote, ay nagbalik ng aking galit mula sa mga anak ni Israelsamantalang siya’y masigasig sa akin dahil sa kanila, na hindi ko nilipol ang mga anak ni Israel sa aking paninibugho. Kaya’t sabihin mo, Narito, ibinibigay ko sa kaniya ang aking tipan ng kapayapaan. At siya ay magkakaroon nito , at ang kanyang binhi pagkamatay niya , maging ang tipan ng walang hanggang pagkasaserdote (ang pagkasaserdote ni Melquisedec- ang walang hanggang tipan- Tingnan ang Eze kiel 44: 15,48: 11 ) ; sapagka’t siya’y masigasig sa kaniyang Dios, at naghain ng sala sa mga anak ni Israel . “(Bilang 25: 7-13)

Ang isang ” tipan ng kapayapaan ” ay ginawa sa Phineas, at sa kanyang binhi. Nakita ni Ezra na saserdote, na anak ni Pinehas, ang katapatan ng tipang iyon mula sa Diyos na hindi maaaring magsinungaling (Tito 1: 2), at tungkol sa kanya, sinabi sa atin na inihanda ni Ezra ang kanyang puso upang hanapin ang kautusan ng PANGINOON, at gawin ito, at magturo sa Israel ng mga batas at hatol. “(Ezra 7:10; ihambing ang Malakias 2: 6)

Noong mga araw ni Malakias, nagkaroon ng apostasiya na katulad ng pagsamba sa araw ni Baalpeor. Sinasabi nito na “ang Ezra na saserdote, na may ilang mga pinuno ng mga ama, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, at silang lahat ayon sa kanilang mga pangalan ay nahiwalay, at naupo sa unang araw ng ikasangpung buwan upang suriin ang bagay.

At kanilang tinapos ang lahat ng mga lalake na kumuha ng mga babaing di kilala sa unang araw ng unang buwan. “(Ezra 10: 16-17)

Sa pamamagitan ng paglilinis na ito na ang kasamaan ng Israel ay nalinis. Sa Malakias, ang propesiya na ito ay ibinigay: “At malalaman ninyo na aking isinugo ang utos na ito sa inyo, upang ang aking tipan ay makasama kay Levi , sabi ng Panginoon ng mga hukbo.

“Ang tipan ko ay kasama niya ng buhay at kapayapaan ; at ibinigay ko sila sa kaniya dahil sa takot na kinatatakutan niya sa akin , at natakot sa harap ng aking pangalan. Ang batas ng katotohanan ay nasa kanyang bibig , at ang kasamaan ay hindi nasumpungan sa kanyang mga labi (Tingnan ang Apocalipsis 14: 4-5): lumakad siya kasama ako sa kapayapaan at katarungan, at pinalayo ang marami mula sa kasamaan. Sapagkat ang mga labi ng saserdote ay dapat magpatuloy ng kaalaman , at dapat nilang hanapin ang kautusan sa kanyang bibig : sapagkat siya ang mensahero ng PANGINOON ng mga hukbo . “(Malakias 2: 4-7; ihambing ang Mga Bilang 25: 7-13)

Sinabi sa atin na ang mga labi ng pari ay dapat panatilihin ang kaalaman , at ang batas ng katotohanan ay matatagpuan sa kanyang bibig , bilang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. Hindi lamang tayo dinala sa tapat na halimbawa ni Phineas, at ang tipan ng kapayapaan na ginawa sa kanya, ngunit dinala din tayo sa mga Levita, mula sa kung sino si Phineas at Ezra na sumibol, na hindi sumasamba sa mga huwad na diyos ng Ehipto sa Mount Horeb, at ay ginawa ng Diyos na may pagkasaserdote, at ang kautusan ng Diyos, na kung saan ay lilim ng ebanghelyo.

Sinabihan tayo na mayroong ibang klase ng pari / indibidwal sa Kasulatan:

“At ngayon, O mga pari, ang utos na ito ay para sa iyo. Kung hindi ninyo didinggin , at kung hindi ninyo ilalagay sa puso, upang ibigay ang kaluwalhatian sa aking pangalan , sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ako ay magpapadala pa ng isang sumpa sa inyo, at aking susumpain ang inyong mga pagpapala : oo, aking isinumpa sila na, sapagkat hindi ninyo ito inilalagay upang marinig t “(Malakias 2: 1-2)

Ang mga labi ng pari ay dapat panatilihin ang kaalaman, at ang pagpapahayag ng buhay at pagpapala ay kasama nila:

“Tinatawag ko ang langit at lupa upang itala sa araw na ito laban sa iyo, na inilagay ko sa harap mo ang buhay at kamatayan, pagpapala at pagmumura : kaya pumili ka ng buhay , upang ikaw at ang iyong binhi ay mabuhay .” (Deuteronomio 30:19)

Gayunpaman, sinasabi ng mga pari na ito, na hindi nila papurihan ang Diyos, at isinumpa, maging ang kanilang binhi:

Narito, aking sisirain ang iyong binhi, at ikakalat ang dumi sa iyong mukha, sa makatuwid baga’y ang dumi ng iyong mga takdang kapistahan; at ang isa ay dapat magdala sa iyo na may ito. “Para sa kanilang mga gawa na corrupt sa harap ng Diyos, sila ay reproved, at sinabi na ang tipan ng kapayapaan , at ang mga batas ng katotohanan ay hindi sa kanila , ngunit sa kanyang mga mensahero, sa Levi; ang mga anak ni Phineas, na mga anak ni Sadoc . Sinabi niya sa halip na pagpapala at buhay, na ang kanilang binhi ay mabubuhay, na sila ay sumpain.

“Ngunit kayo ay umalis sa daan ; marami kang napahamak sa kautusan ; iyong pinasama ang tipan ni Levi , sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya’t ginawa ko rin naman sa iyo na kasuklamsuklam at saligan sa harap ng buong bayan, kung paanong hindi mo iningatan ang aking mga lakad , kundi naging bahagi sa kautusan. (Malakias 2: 8-9)

Dahil dito, sila ay tumugon: “Hindi ba tayo lahat ay isang ama ? wala bang nilikha ng isang Diyos sa amin ? Bakit tayo nagtataksil nang may kataksilan bawat tao laban sa kanyang kapatid, sa pamamagitan ng pagpaparungis sa tipan ng ating mga ama ? “(Malakias 2:10) kung saan ang sagot ay malinaw na ibinigay:” Ang Juda ay nag- aaksaya , at ang kasuklamsuklam ay ginawa sa Israel at sa Jerusalem ; sapagka’t nilapastangan ng Juda ang kabanalan ng Panginoon na kaniyang iniibig, at pinakasalan ang anak na babae ng ibang dios .

Ang mensahero ng Panginoon ng mga hukbo, na may batas ng katotohanan at walang hanggang tipan, ay upang ibalik ang mga tao sa kautusan ng Panginoon .

Narito, aking susuguin ang aking sugo , at siya’y maghahanda ng daan sa harap ko: at ang Panginoon, na inyong hinahanap, ay biglang makaparoroon sa kaniyang templo, sa makatuwid baga’y ang sugo ng tipan na inyong kinalulugdan: narito, siya’y darating sabi ng Panginoon ng mga hukbo. “(Malakias 3: 1)

Paano magiging handa ang ganitong paraan ?

” Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kaniya sa Horeb para sa buong Israel, ng mga batas at mga kahatulan . Narito, aking susuguin sa iyo si Elias na propeta (“ang mensahero ng Panginoon ng mga hukbo”) bago dumating ang dakila at kakila-kilabot na araw ng PANGINOON: At kaniyang ibabalik ang puso ng mga ama sa mga anak, at ang puso ng ang mga anak sa kanilang mga ama , baka dumating ako at saktan ang lupa ng isang sumpa . (Malakias 4: 4-6)

Si Elias ay hindi lamang upang ibalik ang mga puso sa kaalaman ng tunay na Diyos, kundi ang pagpapala ng buhay, ang tipan ng kapayapaan, na ibalik sa Israel, na gumawa ng pagbabayad-sala para sa Israel, “upang ihiwalay ang poot ng Panginoong Diyos “, Tulad ng ginawa ni Phineas, upang” italikod ang marami mula sa kasamaan “(Mal 2: 6) at ibabalik ang kanilang mga puso sa tunay na pagsamba ng Diyos .

Intermarriage

Ang kaugnayan ng isang ecumenical society na kumakatawan sa halos isang-kapat ng populasyon ng mundo

Ang Mensahe ay Para sa Ngayon:

“Ano? Hindi baga ninyo nalalaman na ang nakikisama sa isang patutot ay isang katawan ? sapagka’t dalawa, sabi niya, ay magiging isang laman . Ngunit siya na sumali sa Panginoon ay isang espiritu . “(1 Corinto 6: 6-7)

Maaaring walang pagmamahal sa mga may-asawa ang mga anak na babae ng kakaibang diyos. Kahit ngayon, marami ang nagsasabi, “Hindi ba tayo lahat ay naglilingkod sa iisang Diyos? Hindi ba Siya ang Ama nating lahat? Hindi ba tayong lahat na binhi ni Abraham? “Sa marami na nagpahayag ng pagkakaisa kay Kristo , ngunit nakipagtipan sa mga naninirahan sa lupain , tulad ng maraming ginagawa sa pamamagitan ng mga ekumenikong relasyon sa” ina ng mga Harlots “ , at bilang tunay na pagsamba sa ibang diyos tulad ng ginawa ng mga Israelita noong una. Gayundin, maraming mga tao ngayon ang nagtataboy sa ilalim ng batas ni Moises, na may mga batas at hatol,na may pagpapala ng buhay na ipinahayag sa pagsunod sa kanila sa ebanghelyo. Ito ang mensahe ni Elias na mensahe ng walang hanggang tipan na ginawa kay Abraham (Gen. 14-18, Roma 3, Galacia 4: 22-29), na lumiliko sa sumpa, na nagpahayag: “Sumpain ang taong nagpapatunay hindi lahat ng mga salitang nakasulat sa batas na ito upang gawin ang mga ito. “(Deut 27:26) Ang mensahe ni Elias ay isang tawag sa pagsisisi sa pagyurak sa mga mabuting batas ng ating Diyos at Ama, at hindi paglakad sa Kanyang mga paraan. Sa wakas, ang mensahe ni Elias ay isang tawag na humiwalay sa huwad na pagsamba sa tunay na pagsamba, mula sa huwad na mga diyos, hanggang sa tanging Totoong Diyos.

Tinanggap ang hain ni Elias

Nililinis ng Diyos ang Kanyang mga mensahero na naghahanda sa daan, upang sila ay maghandog ng alay sa katuwiran na Siya ay banal at katanggap-tanggap. (Mal. 3: 3)

Ang mga Elias ngayon ay mag-aayos ng mga paglabag na ginawa sa batas sa pamamagitan ng tipan na ginawa sa mga naninirahan sa lupain, at sa pamamagitan ng pagsamba sa mga huwad na diyos, at tumawag sa iba sa mensahe ng pagkakasundo sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng Anak ng Diyos, at ang Kanyang walang hanggang ebanghelyo; sa takot sa Kanya, bilang ang hula ay nagpahayag na ang mga saserdote ay natakot sa Kanya, alalahanin ang Kanyang batas, at “magbigay kaluwalhatian sa Kanyang pangalan” (Malakias 2: 2, Apocalipsis 14: 7).

Narito ang mensahe ni Malakias, ang mensahe ni Elias: “At nakita ko ang ibang anghel na lumipad sa gitna ng langit, na may walang hanggang ebanghelyo upang ipangaral sa mga naninirahan sa lupa, at sa bawat bansa, at lahi, at wika, at mga bayan, na nagsasabi ng malakas na tinig, Matakot kayo sa Dios, at magbigay kaluwalhatian sa kaniya; sapagka’t dumating ang oras ng kaniyang paghuhukom: at sambahin ninyo siya na gumawa ng langit, at lupa, at dagat, at ang mga bukal ng tubig. “Apocalipsis 14: 6-7

Ang gayong isang mapitagang takot ay ipinakita sa mga puso ng mga mensahero patungo sa kautusan ng Diyos sa Mensahe ni Elias, na hinahangad niyang ibalik ang iba sa mga pagpapalang nakapaloob sa walang hanggang ebanghelyo, upang ang sumpa ng kasalanan ay hindi na magtagumpay sa parehong buhay ng mga indibidwal, at sa kanilang mga pamilya ; upang ang paglilinis ng santuwaryo ay maaaring gawin (Malakias 3: 2-4), at isang tiyak na pagtubos ay ginawa para sa Israel (Mga Awit Levitico 16, Mga Bilang 25:13).

Sa mga natatakot sa Panginoon at sa Kanyang batas, binigyan tayo ng pangakong ito sa Kasulatan:

“Nang magkagayo’y silang nangatakot sa Panginoon ay nagsalita ng madalas sa isa’t isa : at dininig ng Panginoon, at kanilang dininig, at isang aklat ng alaala ay nasusulat sa harap niya sa kanila na nangatatakot sa Panginoon , at yaong nag- iisip ng kaniyang pangalan . At sila’y magiging akin , sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa araw na yaon na aking ginagawa ang aking mga hiyas ; at aking ililigtas sila, gaya ng paglulukso ng isang tao sa kaniyang sariling anak na naglilingkod sa kaniya . Kung magkagayo’y babalik ka, at makilala sa pagitan ng matuwid at ng masama, sa pagitan niyaong naglilingkod sa Dios at sa kaniya na hindi naglilingkod sa kaniya. (Malakias 3: 16-18)

Ngunit sa mga hindi pa, binabasa natin ang isang paulit-ulit na sumpa sa mga saserdote na bahagyang nasa batas, hindi natatakot sa Diyos, at hindi nagsasalita nang madalas na magkakasama sa isa’t isa, hindi pagkakaroon ng Diyos sa lahat ng kanilang mga iniisip, hindi isinasaalang-alang ang Kanyang pangalan & pagpapala:

“Ang aking bayan ay nawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman: sapagka’t itinakuwil mo ang kaalaman, akin namang itakuwil ka, upang ikaw ay maging saserdote sa akin: yamang iyong nalimutan ang kautusan ng iyong Dios , aking lilipulin ang iyong mga anak . Oseas 4: 6)

Ipinangako ng Diyos ang pagpapala ng buhay sa mga nag-aalala sa Kanya at panatilihin ang Kanyang mga paraan, sa kanila at sa kanilang mga binhi pagkatapos nila: (Exodo 20: 4 [Exo.31: 13-17], Deuteronomio 16: 3, 8:18, 8: 2)

“Nguni’t sa iyo na nangatatakot sa aking pangalan ay darating ang Araw ng kabutihan na may pagpapagaling sa kaniyang mga pakpak; at kayo ay lalabas, at lumaki na parang mga binti ng kabalyero. “(Malakias 4: 2)

Ang mga ito ay ipinangako: “Sila’y magiging Aking, sa araw na aking bubuuin ang Aking mga hiyas”, at inihalintulad sa “isang anak na lalaki” na “naglilingkod” sa kanyang ama . Sa pagsamba lamang natin sa Diyos Ama sa Espiritu at sa Katotohanan, maaari Niya tayong tawagin ng mga anak na naglilingkod sa Kanya . May mga nag-aangkin na Siya ang kanilang Ama, ngunit hindi sila ” naglilingkod sa Kaniya” (Mal 3:18), ni ang “kautusan ng katotohanan sa kanyang bibig.” (Mal. 2: 6) Samakatuwid siya ay tulad ng Esau (Mal 1: 2-6), na tunay na isang anak ni Abraham na kanyang ama ayon sa laman, ngunit hindi ayon sa Espiritu, na nagbebenta ng tipan ng pangako, at isinumpa, na pumasok sa pakikipagtipan sa mga anak na babae ng mga diyos na diyos , at pag-inom mula sakanilang tasa ng komunyon .

Kaya sino ang mga ito na mga hiyas, na natatakot sa Diyos, at naaalaala ang Kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, na iginagalang ang Kanyang batas? Ang mga ito ay isang “maharlikang pagkasaserdote” (1 Pedro 2: 9), mga anak ng nobya ng Kordero, ang Bagong Jerusalem, na “ang ina nating lahat” (Mga Taga Galacia 4:26):

“At nakita ko si Juan na banal na lunsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa Diyos mula sa langit, na inihanda bilang isang nobya na pinalamutian ng kanyang asawa.” (Apocalipsis 21: 2)

Sa mga tumanggap ng mensaheng ito, sila ang magiging mga adorno ng asawa ng Kordero.

“Sapagka’t ang iyong Lumikha ay iyong asawa ; ang Panginoon ng mga hukbo ang kaniyang pangalan; at ang iyong Manunubos na ang Banal ng Israel; Ang Diyos ng buong lupa ay tatawagin. Oh ikaw na napipighati, na pinagsusumikod ng bagyo, at hindi nalulugod, narito, aking ilalagay ang iyong mga bato ng mga magagandang kulay (ang tipan) , at ilagay ang iyong mga patibayan na may mga safiro. At gagawin ko ang iyong mga dungawan sa mga agata, at ang iyong mga pintuang-daan ng karbungko, at lahat ng iyong mga hangganan ng mga maligayang bato . At lahat ng iyong mga anak ay tuturuan ng Panginoon ; at malaki ang magiging kapayapaan ng iyong mga anak(ihambing ang Mga Awit 119: 165). Sa katuwiran ay matatatag ka: ikaw ay malalayo sa pang-aapi; sapagka’t hindi ka matatakot: at sa kakilabutan; sapagkat hindi ito lalapit sa iyo. “(Isaias 54: 5, 11-14)

“Sapagka’t, narito, ako’y lumilikha ng mga bagong langit at bagong lupa: at ang una ay hindi aalalahanin (na isinumpa, hindi napapailalim sa kautusan) , ni pumasok man sa pagiisip. Ngunit magalak ka at magalak (“ang mga batas ng Panginoon ay tama, nagagalak sa puso” Mga Awit 19: 8) magpakailanman sa aking nilikha : sapagkat, narito, nililikha ko ang Jerusalem ng kagalakan, at ang kanyang mga tao ay isang kagalakan . At ako’y magagalak sa Jerusalem, at ang kagalakan sa aking bayan : at ang tinig ng pagtangis ay hindi na mababalitaan sa kaniya, ni ang tinig ng pag-iyak. “(Isaias 65: 17-19)

Ang mga may ebanghelyong ito ay yaong mga natatakot sa Diyos at sumusunod sa Kanyang mga utos. Sa pag-alala sa batas ni Moises, sila ay nagtitipon mula sa isang Sabbath patungo sa isa pa, at mula sa isang bagong buwan papunta sa iba pa (Tingnan ang Isaias 66:23, Ezekiel 46: 1), upang sambahin ang Hari, ang PANGINOON ng mga hukbo (Tingnan ang Zacarias 14: 16). Siya ang Isa na nagpapabanal sa kanila; sa gayon ang lahat ay banal na isang perlas na nagpupuri sa Banal na Jerusalem.

“Mapapalad ang mga gumagawa ng Kanyang mga utos, upang magkaroon sila ng karapatan sa punong kahoy ng buhay, at pumasok sa mga pintuan ng lungsod.” Apocalipsis 22:14

Huling Mga Tala sa Pag-aaral:

*** Spake madalas magkasama isa sa isa pang:

Sa mga pagpapalang ibinigay sa mga batas, may mga pagpapalang ibinigay sa ilang panahon para sa pagpapaunlad ng Kanyang mga tao, at upang protektahan sila mula sa pagsamba sa diyus-diyusan. Matapos ang paalala na huwag tumalikod sa ibang mga diyos, binigyan ng utos na magtipon sa lugar na pinili ng Diyos (Exodo 34: 18-23, tingnan din ang Juan 4: 21-23, Hebreo 12:22), ang mga na natatakot sa Diyos, at nag-iisip sa Kanyang pangalan ay tinawag upang magtipon sa mga bagong buwan, Sabbath, at taunang mga kapistahan ng sariling paghirang ng Diyos.

“Ibinigay ng Diyos ang tagubilin sa mga Israelita na magtipun-tipon sa Kanya sa mga takdang panahon, sa lugar na dapat Niyang piliin, at pagmasdan ang mga espesyal na araw kung saan walang kinakailangang gawain ang dapat gawin, ngunit ang oras ay dapat italaga sa pagsasaalang-alang ng mga pagpapala na Ibinigay niya sa kanila. “2Testimonya 573

“Noong sinaunang panahon tinagubilinan ng Panginoon ang Kanyang mga tao na magtipon nang tatlong beses sa isang taon para sa Kanyang pagsamba. Sa mga banal na pagpupulong na ito ay dumating ang mga anak ni Israel … Nakilala nila ang mga awa ng Diyos, ipinaalam ang Kanyang kamangha-manghang mga gawa, at mag-alay ng papuri at pasasalamat sa Kanyang pangalan. “6 Testimonies 39

“Nakita ng Panginoon na ang mga pagtitipon na ito ay kinakailangan para sa espirituwal na buhay ng Kanyang mga tao. Kailangan nilang lumayo mula sa kanilang makamundong pagmamalasakit, makipag-usap sa Diyos, at pag-isipan ang hindi nakikitang mga katotohanan.

Kung kailangan ng mga anak ni Israel ang kapakinabangan ng mga banal na pagpupulong sa kanilang panahon, gaano pa ang kailangan natin sa mga huling araw ng panganib at labanan! At kung kailangan ng mga tao sa mundo ang liwanag na ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanyang simbahan, gaano pa ang kailangan nila ngayon! “6T, pg. 40

Ang puntong ito ay napakahalaga, na inudyukan ng apostol ang mga mananampalatayang Hebreo kay Cristo:

“… hindi pinabayaan ang pagsasama-sama ng ating sarili, tulad ng paraan ng ilan ay, ngunit nagpapahiwatig ng isa’t isa at mas lalo pang nakikita ninyo na ang araw ay papalapit.” Hebreo 10:25

Ang mga Natatakot sa Kanyang Pangalan:

Sa mga nagbibigay ng tawag na matakot sa Diyos, at magbigay sa Kanya ng kaluwalhatian, ito ang takot na tinawag Niya sa amin:

“Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: ang mabuting pag-unawa ay may lahat na gumagawa ng kaniyang mga utos: ang kaniyang kapurihan ay nananatili magpakailan man.” Awit 111: 10

“Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni’t ang mga mangmang ay nagsisamba sa karunungan at turo.” Mga Kawikaan 1: 7

“Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: at ang kaalaman ng Banal ay mauunawaan” Mga Kawikaan 9:10

Pro 16: 6 Sa pamamagitan ng awa at ng katotohanan ay ang kasamaan ay nalinis: at sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humiwalay ang mga tao sa kasamaan.

Pro 14:27 Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng buhay, upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan.

“Matakot ka sa Diyos, at sundin mo ang Kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong tungkulin ng tao.” Ecles. 12

Sa mga saserdote na hindi natatakot sa Dios, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, sinabi niya, “Hos 4: 6 Ang aking bayan ay nawasak dahil sa kawalan ng kaalaman: sapagka’t itinakuwil mo ang kaalaman, akin namang itakuwil ka, upang ikaw ay hindi saserdote sa akin: yamang nakalimutan mo ang kautusan ng iyong Diyos, malilimutan ko rin ang iyong mga anak. “” Narito, sisirain ko ang iyong binhi … “(Mal 2: 3)

 

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Pagbubukas Ng Malachi: Ang Mga Diamante Ng Jerusalem
September 23, 2020 (One Comment) by Christian Israel
Rating

 

“Ang pasanin ng salita ng Panginoon sa Israel” sa pamamagitan ni Malakias ay na ang mga aral ng nakaraan ay hindi malilimutan at ang tipan na ginawa ni Jehova sa sambahayan ng Israel ay pinananatili nang may katapatan. Sa pamamagitan lamang ng taos-pusong pagsisisi ay maaaring matupad ang pagpapala ng Diyos. “Mga Propeta at Mga Hari, pg. 705

Mayroong dalawang klase ng mga pari / indibidwal sa aklat ng Malakias.

  1. 1. Yaong mga natakot sa Diyos, at “naglilingkod sa Kanya” sa katotohanan.
  2. 2. Yaong mga hindi natatakot sa Kanya, at “hindi paglingkuran Siya.” (Tingnan sa Malakias Kabanata 2 & 3)

Sa mga araw ni Malakias na propeta, binabasa natin ang tungkol sa dalawang klase ng mga pari sa aklat ng Ezra. At si Ezra na anak ni Sadoc, na anak ni Phinees, na anak ni Aaron, na dakilang saserdote. Bakit mahalaga ang puntong ito? Sapagkat si Phineas ay pumasok sa isang walang hanggang tipan “dahil sa takot na kinatatakutan niya sa Akin.” Noong panahon na si Balaam ay nagtatapon ng isang katitisuran sa harap ng Israel, upang kumain ng mga bagay na inihain sa mga ibang diyos, marami sa mga kalalakihan ng Israel ang naudyukan na sumapi sa idolatrous na pagsamba ng mga diyos ng mga paganong relihiyon. Nagkakaisa sila sa mga kababaihan ng mga idolatrosong bansa, at nakalimutan ang batas na nagpapaliwanag ng mga prinsipyo ng unang utos na nagpapahayag:

“Ingatan mo ang iyong sarili, baka makikipagtipan ka sa mga naninirahan sa lupain kung saan ka pupunta, baka ito ay maging isang silo sa gitna mo: Datapuwa’t iyong lilipulin ang kanilang mga dambana, gibasag ang kanilang mga larawan, at ibinagsak ang kanilang mga Asera: Sapagka’t hindi ka sasamba sa ibang dios : sapagka’t ang Panginoon, na ang pangalan ay naninibugho, ay isang mapanibughuing Dios: Baka ikaw ay makikipagtipan sa mga nananahan sa lupain , at mangagpapatutot sa kanilang mga dios , at mangaghahain sa kanilang mga dios, at tatawag ka sa iyo, at ikaw ay kumakain ng kaniyang hain ; At iyong kukunin sa kanilang mga anak na babae sa iyong mga anak, at ang kanilang mga anak na babae pumunta sa diosdiosan ang sa kanilang mga dios at pasunurin ang inyong mga anak ay pumunta sumunod sa kanilang mga diyos. “(Exodo 34: 12-16)

Kaya sa pamamagitan ng kasamaan ni propeta Balaam, ang silo na ito ay dumating sa Israel. Karamihan sa Israel sa mga araw ni Balaam ay sumali sa mga sumasamba sa araw ni Baal (Mga Bilang 25: 3-5, Apocalipsis 3:14)

“At kapag si Phinehas , na anak ni Eleazar, na anak ni Aaron na saserdote, nakita ito, ay nagtindig siya sa gitna ng kapisanan, at humawak ng isang sibat sa kaniyang kamay; At sinundan niya ang lalake ng Israel sa tolda, at itinulak ang dalawa sa kanila, ang lalake ng Israel, at ang babae sa kaniyang tiyan (kung saan ang mga bata ay nangaglihi) . Sa gayo’y ang salot ay tumigil sa mga anak ni Israel. At yaong nangamatay sa salot ay dalawang pu’t apat na libo. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, Si Pinehas na anak ni Eleazar, na anak ni Aaron na saserdote, ay nagbalik ng aking galit mula sa mga anak ni Israelsamantalang siya’y masigasig sa akin dahil sa kanila, na hindi ko nilipol ang mga anak ni Israel sa aking paninibugho. Kaya’t sabihin mo, Narito, ibinibigay ko sa kaniya ang aking tipan ng kapayapaan. At siya ay magkakaroon nito , at ang kanyang binhi pagkamatay niya , maging ang tipan ng walang hanggang pagkasaserdote (ang pagkasaserdote ni Melquisedec- ang walang hanggang tipan- Tingnan ang Eze kiel 44: 15,48: 11 ) ; sapagka’t siya’y masigasig sa kaniyang Dios, at naghain ng sala sa mga anak ni Israel . “(Bilang 25: 7-13)

Ang isang ” tipan ng kapayapaan ” ay ginawa sa Phineas, at sa kanyang binhi. Nakita ni Ezra na saserdote, na anak ni Pinehas, ang katapatan ng tipang iyon mula sa Diyos na hindi maaaring magsinungaling (Tito 1: 2), at tungkol sa kanya, sinabi sa atin na inihanda ni Ezra ang kanyang puso upang hanapin ang kautusan ng PANGINOON, at gawin ito, at magturo sa Israel ng mga batas at hatol. “(Ezra 7:10; ihambing ang Malakias 2: 6)

Noong mga araw ni Malakias, nagkaroon ng apostasiya na katulad ng pagsamba sa araw ni Baalpeor. Sinasabi nito na “ang Ezra na saserdote, na may ilang mga pinuno ng mga ama, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, at silang lahat ayon sa kanilang mga pangalan ay nahiwalay, at naupo sa unang araw ng ikasangpung buwan upang suriin ang bagay.

At kanilang tinapos ang lahat ng mga lalake na kumuha ng mga babaing di kilala sa unang araw ng unang buwan. “(Ezra 10: 16-17)

Sa pamamagitan ng paglilinis na ito na ang kasamaan ng Israel ay nalinis. Sa Malakias, ang propesiya na ito ay ibinigay: “At malalaman ninyo na aking isinugo ang utos na ito sa inyo, upang ang aking tipan ay makasama kay Levi , sabi ng Panginoon ng mga hukbo.

“Ang tipan ko ay kasama niya ng buhay at kapayapaan ; at ibinigay ko sila sa kaniya dahil sa takot na kinatatakutan niya sa akin , at natakot sa harap ng aking pangalan. Ang batas ng katotohanan ay nasa kanyang bibig , at ang kasamaan ay hindi nasumpungan sa kanyang mga labi (Tingnan ang Apocalipsis 14: 4-5): lumakad siya kasama ako sa kapayapaan at katarungan, at pinalayo ang marami mula sa kasamaan. Sapagkat ang mga labi ng saserdote ay dapat magpatuloy ng kaalaman , at dapat nilang hanapin ang kautusan sa kanyang bibig : sapagkat siya ang mensahero ng PANGINOON ng mga hukbo . “(Malakias 2: 4-7; ihambing ang Mga Bilang 25: 7-13)

Sinabi sa atin na ang mga labi ng pari ay dapat panatilihin ang kaalaman , at ang batas ng katotohanan ay matatagpuan sa kanyang bibig , bilang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. Hindi lamang tayo dinala sa tapat na halimbawa ni Phineas, at ang tipan ng kapayapaan na ginawa sa kanya, ngunit dinala din tayo sa mga Levita, mula sa kung sino si Phineas at Ezra na sumibol, na hindi sumasamba sa mga huwad na diyos ng Ehipto sa Mount Horeb, at ay ginawa ng Diyos na may pagkasaserdote, at ang kautusan ng Diyos, na kung saan ay lilim ng ebanghelyo.

Sinabihan tayo na mayroong ibang klase ng pari / indibidwal sa Kasulatan:

“At ngayon, O mga pari, ang utos na ito ay para sa iyo. Kung hindi ninyo didinggin , at kung hindi ninyo ilalagay sa puso, upang ibigay ang kaluwalhatian sa aking pangalan , sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ako ay magpapadala pa ng isang sumpa sa inyo, at aking susumpain ang inyong mga pagpapala : oo, aking isinumpa sila na, sapagkat hindi ninyo ito inilalagay upang marinig t “(Malakias 2: 1-2)

Ang mga labi ng pari ay dapat panatilihin ang kaalaman, at ang pagpapahayag ng buhay at pagpapala ay kasama nila:

“Tinatawag ko ang langit at lupa upang itala sa araw na ito laban sa iyo, na inilagay ko sa harap mo ang buhay at kamatayan, pagpapala at pagmumura : kaya pumili ka ng buhay , upang ikaw at ang iyong binhi ay mabuhay .” (Deuteronomio 30:19)

Gayunpaman, sinasabi ng mga pari na ito, na hindi nila papurihan ang Diyos, at isinumpa, maging ang kanilang binhi:

Narito, aking sisirain ang iyong binhi, at ikakalat ang dumi sa iyong mukha, sa makatuwid baga’y ang dumi ng iyong mga takdang kapistahan; at ang isa ay dapat magdala sa iyo na may ito. “Para sa kanilang mga gawa na corrupt sa harap ng Diyos, sila ay reproved, at sinabi na ang tipan ng kapayapaan , at ang mga batas ng katotohanan ay hindi sa kanila , ngunit sa kanyang mga mensahero, sa Levi; ang mga anak ni Phineas, na mga anak ni Sadoc . Sinabi niya sa halip na pagpapala at buhay, na ang kanilang binhi ay mabubuhay, na sila ay sumpain.

“Ngunit kayo ay umalis sa daan ; marami kang napahamak sa kautusan ; iyong pinasama ang tipan ni Levi , sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya’t ginawa ko rin naman sa iyo na kasuklamsuklam at saligan sa harap ng buong bayan, kung paanong hindi mo iningatan ang aking mga lakad , kundi naging bahagi sa kautusan. (Malakias 2: 8-9)

Dahil dito, sila ay tumugon: “Hindi ba tayo lahat ay isang ama ? wala bang nilikha ng isang Diyos sa amin ? Bakit tayo nagtataksil nang may kataksilan bawat tao laban sa kanyang kapatid, sa pamamagitan ng pagpaparungis sa tipan ng ating mga ama ? “(Malakias 2:10) kung saan ang sagot ay malinaw na ibinigay:” Ang Juda ay nag- aaksaya , at ang kasuklamsuklam ay ginawa sa Israel at sa Jerusalem ; sapagka’t nilapastangan ng Juda ang kabanalan ng Panginoon na kaniyang iniibig, at pinakasalan ang anak na babae ng ibang dios .

Ang mensahero ng Panginoon ng mga hukbo, na may batas ng katotohanan at walang hanggang tipan, ay upang ibalik ang mga tao sa kautusan ng Panginoon .

Narito, aking susuguin ang aking sugo , at siya’y maghahanda ng daan sa harap ko: at ang Panginoon, na inyong hinahanap, ay biglang makaparoroon sa kaniyang templo, sa makatuwid baga’y ang sugo ng tipan na inyong kinalulugdan: narito, siya’y darating sabi ng Panginoon ng mga hukbo. “(Malakias 3: 1)

Paano magiging handa ang ganitong paraan ?

” Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kaniya sa Horeb para sa buong Israel, ng mga batas at mga kahatulan . Narito, aking susuguin sa iyo si Elias na propeta (“ang mensahero ng Panginoon ng mga hukbo”) bago dumating ang dakila at kakila-kilabot na araw ng PANGINOON: At kaniyang ibabalik ang puso ng mga ama sa mga anak, at ang puso ng ang mga anak sa kanilang mga ama , baka dumating ako at saktan ang lupa ng isang sumpa . (Malakias 4: 4-6)

Si Elias ay hindi lamang upang ibalik ang mga puso sa kaalaman ng tunay na Diyos, kundi ang pagpapala ng buhay, ang tipan ng kapayapaan, na ibalik sa Israel, na gumawa ng pagbabayad-sala para sa Israel, “upang ihiwalay ang poot ng Panginoong Diyos “, Tulad ng ginawa ni Phineas, upang” italikod ang marami mula sa kasamaan “(Mal 2: 6) at ibabalik ang kanilang mga puso sa tunay na pagsamba ng Diyos .

Intermarriage

Ang kaugnayan ng isang ecumenical society na kumakatawan sa halos isang-kapat ng populasyon ng mundo

Ang Mensahe ay Para sa Ngayon:

“Ano? Hindi baga ninyo nalalaman na ang nakikisama sa isang patutot ay isang katawan ? sapagka’t dalawa, sabi niya, ay magiging isang laman . Ngunit siya na sumali sa Panginoon ay isang espiritu . “(1 Corinto 6: 6-7)

Maaaring walang pagmamahal sa mga may-asawa ang mga anak na babae ng kakaibang diyos. Kahit ngayon, marami ang nagsasabi, “Hindi ba tayo lahat ay naglilingkod sa iisang Diyos? Hindi ba Siya ang Ama nating lahat? Hindi ba tayong lahat na binhi ni Abraham? “Sa marami na nagpahayag ng pagkakaisa kay Kristo , ngunit nakipagtipan sa mga naninirahan sa lupain , tulad ng maraming ginagawa sa pamamagitan ng mga ekumenikong relasyon sa” ina ng mga Harlots “ , at bilang tunay na pagsamba sa ibang diyos tulad ng ginawa ng mga Israelita noong una. Gayundin, maraming mga tao ngayon ang nagtataboy sa ilalim ng batas ni Moises, na may mga batas at hatol,na may pagpapala ng buhay na ipinahayag sa pagsunod sa kanila sa ebanghelyo. Ito ang mensahe ni Elias na mensahe ng walang hanggang tipan na ginawa kay Abraham (Gen. 14-18, Roma 3, Galacia 4: 22-29), na lumiliko sa sumpa, na nagpahayag: “Sumpain ang taong nagpapatunay hindi lahat ng mga salitang nakasulat sa batas na ito upang gawin ang mga ito. “(Deut 27:26) Ang mensahe ni Elias ay isang tawag sa pagsisisi sa pagyurak sa mga mabuting batas ng ating Diyos at Ama, at hindi paglakad sa Kanyang mga paraan. Sa wakas, ang mensahe ni Elias ay isang tawag na humiwalay sa huwad na pagsamba sa tunay na pagsamba, mula sa huwad na mga diyos, hanggang sa tanging Totoong Diyos.

Tinanggap ang hain ni Elias

Nililinis ng Diyos ang Kanyang mga mensahero na naghahanda sa daan, upang sila ay maghandog ng alay sa katuwiran na Siya ay banal at katanggap-tanggap. (Mal. 3: 3)

Ang mga Elias ngayon ay mag-aayos ng mga paglabag na ginawa sa batas sa pamamagitan ng tipan na ginawa sa mga naninirahan sa lupain, at sa pamamagitan ng pagsamba sa mga huwad na diyos, at tumawag sa iba sa mensahe ng pagkakasundo sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng Anak ng Diyos, at ang Kanyang walang hanggang ebanghelyo; sa takot sa Kanya, bilang ang hula ay nagpahayag na ang mga saserdote ay natakot sa Kanya, alalahanin ang Kanyang batas, at “magbigay kaluwalhatian sa Kanyang pangalan” (Malakias 2: 2, Apocalipsis 14: 7).

Narito ang mensahe ni Malakias, ang mensahe ni Elias: “At nakita ko ang ibang anghel na lumipad sa gitna ng langit, na may walang hanggang ebanghelyo upang ipangaral sa mga naninirahan sa lupa, at sa bawat bansa, at lahi, at wika, at mga bayan, na nagsasabi ng malakas na tinig, Matakot kayo sa Dios, at magbigay kaluwalhatian sa kaniya; sapagka’t dumating ang oras ng kaniyang paghuhukom: at sambahin ninyo siya na gumawa ng langit, at lupa, at dagat, at ang mga bukal ng tubig. “Apocalipsis 14: 6-7

Ang gayong isang mapitagang takot ay ipinakita sa mga puso ng mga mensahero patungo sa kautusan ng Diyos sa Mensahe ni Elias, na hinahangad niyang ibalik ang iba sa mga pagpapalang nakapaloob sa walang hanggang ebanghelyo, upang ang sumpa ng kasalanan ay hindi na magtagumpay sa parehong buhay ng mga indibidwal, at sa kanilang mga pamilya ; upang ang paglilinis ng santuwaryo ay maaaring gawin (Malakias 3: 2-4), at isang tiyak na pagtubos ay ginawa para sa Israel (Mga Awit Levitico 16, Mga Bilang 25:13).

Sa mga natatakot sa Panginoon at sa Kanyang batas, binigyan tayo ng pangakong ito sa Kasulatan:

“Nang magkagayo’y silang nangatakot sa Panginoon ay nagsalita ng madalas sa isa’t isa : at dininig ng Panginoon, at kanilang dininig, at isang aklat ng alaala ay nasusulat sa harap niya sa kanila na nangatatakot sa Panginoon , at yaong nag- iisip ng kaniyang pangalan . At sila’y magiging akin , sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa araw na yaon na aking ginagawa ang aking mga hiyas ; at aking ililigtas sila, gaya ng paglulukso ng isang tao sa kaniyang sariling anak na naglilingkod sa kaniya . Kung magkagayo’y babalik ka, at makilala sa pagitan ng matuwid at ng masama, sa pagitan niyaong naglilingkod sa Dios at sa kaniya na hindi naglilingkod sa kaniya. (Malakias 3: 16-18)

Ngunit sa mga hindi pa, binabasa natin ang isang paulit-ulit na sumpa sa mga saserdote na bahagyang nasa batas, hindi natatakot sa Diyos, at hindi nagsasalita nang madalas na magkakasama sa isa’t isa, hindi pagkakaroon ng Diyos sa lahat ng kanilang mga iniisip, hindi isinasaalang-alang ang Kanyang pangalan & pagpapala:

“Ang aking bayan ay nawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman: sapagka’t itinakuwil mo ang kaalaman, akin namang itakuwil ka, upang ikaw ay maging saserdote sa akin: yamang iyong nalimutan ang kautusan ng iyong Dios , aking lilipulin ang iyong mga anak . Oseas 4: 6)

Ipinangako ng Diyos ang pagpapala ng buhay sa mga nag-aalala sa Kanya at panatilihin ang Kanyang mga paraan, sa kanila at sa kanilang mga binhi pagkatapos nila: (Exodo 20: 4 [Exo.31: 13-17], Deuteronomio 16: 3, 8:18, 8: 2)

“Nguni’t sa iyo na nangatatakot sa aking pangalan ay darating ang Araw ng kabutihan na may pagpapagaling sa kaniyang mga pakpak; at kayo ay lalabas, at lumaki na parang mga binti ng kabalyero. “(Malakias 4: 2)

Ang mga ito ay ipinangako: “Sila’y magiging Aking, sa araw na aking bubuuin ang Aking mga hiyas”, at inihalintulad sa “isang anak na lalaki” na “naglilingkod” sa kanyang ama . Sa pagsamba lamang natin sa Diyos Ama sa Espiritu at sa Katotohanan, maaari Niya tayong tawagin ng mga anak na naglilingkod sa Kanya . May mga nag-aangkin na Siya ang kanilang Ama, ngunit hindi sila ” naglilingkod sa Kaniya” (Mal 3:18), ni ang “kautusan ng katotohanan sa kanyang bibig.” (Mal. 2: 6) Samakatuwid siya ay tulad ng Esau (Mal 1: 2-6), na tunay na isang anak ni Abraham na kanyang ama ayon sa laman, ngunit hindi ayon sa Espiritu, na nagbebenta ng tipan ng pangako, at isinumpa, na pumasok sa pakikipagtipan sa mga anak na babae ng mga diyos na diyos , at pag-inom mula sakanilang tasa ng komunyon .

Kaya sino ang mga ito na mga hiyas, na natatakot sa Diyos, at naaalaala ang Kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, na iginagalang ang Kanyang batas? Ang mga ito ay isang “maharlikang pagkasaserdote” (1 Pedro 2: 9), mga anak ng nobya ng Kordero, ang Bagong Jerusalem, na “ang ina nating lahat” (Mga Taga Galacia 4:26):

“At nakita ko si Juan na banal na lunsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa Diyos mula sa langit, na inihanda bilang isang nobya na pinalamutian ng kanyang asawa.” (Apocalipsis 21: 2)

Sa mga tumanggap ng mensaheng ito, sila ang magiging mga adorno ng asawa ng Kordero.

“Sapagka’t ang iyong Lumikha ay iyong asawa ; ang Panginoon ng mga hukbo ang kaniyang pangalan; at ang iyong Manunubos na ang Banal ng Israel; Ang Diyos ng buong lupa ay tatawagin. Oh ikaw na napipighati, na pinagsusumikod ng bagyo, at hindi nalulugod, narito, aking ilalagay ang iyong mga bato ng mga magagandang kulay (ang tipan) , at ilagay ang iyong mga patibayan na may mga safiro. At gagawin ko ang iyong mga dungawan sa mga agata, at ang iyong mga pintuang-daan ng karbungko, at lahat ng iyong mga hangganan ng mga maligayang bato . At lahat ng iyong mga anak ay tuturuan ng Panginoon ; at malaki ang magiging kapayapaan ng iyong mga anak(ihambing ang Mga Awit 119: 165). Sa katuwiran ay matatatag ka: ikaw ay malalayo sa pang-aapi; sapagka’t hindi ka matatakot: at sa kakilabutan; sapagkat hindi ito lalapit sa iyo. “(Isaias 54: 5, 11-14)

“Sapagka’t, narito, ako’y lumilikha ng mga bagong langit at bagong lupa: at ang una ay hindi aalalahanin (na isinumpa, hindi napapailalim sa kautusan) , ni pumasok man sa pagiisip. Ngunit magalak ka at magalak (“ang mga batas ng Panginoon ay tama, nagagalak sa puso” Mga Awit 19: 8) magpakailanman sa aking nilikha : sapagkat, narito, nililikha ko ang Jerusalem ng kagalakan, at ang kanyang mga tao ay isang kagalakan . At ako’y magagalak sa Jerusalem, at ang kagalakan sa aking bayan : at ang tinig ng pagtangis ay hindi na mababalitaan sa kaniya, ni ang tinig ng pag-iyak. “(Isaias 65: 17-19)

Ang mga may ebanghelyong ito ay yaong mga natatakot sa Diyos at sumusunod sa Kanyang mga utos. Sa pag-alala sa batas ni Moises, sila ay nagtitipon mula sa isang Sabbath patungo sa isa pa, at mula sa isang bagong buwan papunta sa iba pa (Tingnan ang Isaias 66:23, Ezekiel 46: 1), upang sambahin ang Hari, ang PANGINOON ng mga hukbo (Tingnan ang Zacarias 14: 16). Siya ang Isa na nagpapabanal sa kanila; sa gayon ang lahat ay banal na isang perlas na nagpupuri sa Banal na Jerusalem.

“Mapapalad ang mga gumagawa ng Kanyang mga utos, upang magkaroon sila ng karapatan sa punong kahoy ng buhay, at pumasok sa mga pintuan ng lungsod.” Apocalipsis 22:14

Huling Mga Tala sa Pag-aaral:

*** Spake madalas magkasama isa sa isa pang:

Sa mga pagpapalang ibinigay sa mga batas, may mga pagpapalang ibinigay sa ilang panahon para sa pagpapaunlad ng Kanyang mga tao, at upang protektahan sila mula sa pagsamba sa diyus-diyusan. Matapos ang paalala na huwag tumalikod sa ibang mga diyos, binigyan ng utos na magtipon sa lugar na pinili ng Diyos (Exodo 34: 18-23, tingnan din ang Juan 4: 21-23, Hebreo 12:22), ang mga na natatakot sa Diyos, at nag-iisip sa Kanyang pangalan ay tinawag upang magtipon sa mga bagong buwan, Sabbath, at taunang mga kapistahan ng sariling paghirang ng Diyos.

“Ibinigay ng Diyos ang tagubilin sa mga Israelita na magtipun-tipon sa Kanya sa mga takdang panahon, sa lugar na dapat Niyang piliin, at pagmasdan ang mga espesyal na araw kung saan walang kinakailangang gawain ang dapat gawin, ngunit ang oras ay dapat italaga sa pagsasaalang-alang ng mga pagpapala na Ibinigay niya sa kanila. “2Testimonya 573

“Noong sinaunang panahon tinagubilinan ng Panginoon ang Kanyang mga tao na magtipon nang tatlong beses sa isang taon para sa Kanyang pagsamba. Sa mga banal na pagpupulong na ito ay dumating ang mga anak ni Israel … Nakilala nila ang mga awa ng Diyos, ipinaalam ang Kanyang kamangha-manghang mga gawa, at mag-alay ng papuri at pasasalamat sa Kanyang pangalan. “6 Testimonies 39

“Nakita ng Panginoon na ang mga pagtitipon na ito ay kinakailangan para sa espirituwal na buhay ng Kanyang mga tao. Kailangan nilang lumayo mula sa kanilang makamundong pagmamalasakit, makipag-usap sa Diyos, at pag-isipan ang hindi nakikitang mga katotohanan.

Kung kailangan ng mga anak ni Israel ang kapakinabangan ng mga banal na pagpupulong sa kanilang panahon, gaano pa ang kailangan natin sa mga huling araw ng panganib at labanan! At kung kailangan ng mga tao sa mundo ang liwanag na ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanyang simbahan, gaano pa ang kailangan nila ngayon! “6T, pg. 40

Ang puntong ito ay napakahalaga, na inudyukan ng apostol ang mga mananampalatayang Hebreo kay Cristo:

“… hindi pinabayaan ang pagsasama-sama ng ating sarili, tulad ng paraan ng ilan ay, ngunit nagpapahiwatig ng isa’t isa at mas lalo pang nakikita ninyo na ang araw ay papalapit.” Hebreo 10:25

Ang mga Natatakot sa Kanyang Pangalan:

Sa mga nagbibigay ng tawag na matakot sa Diyos, at magbigay sa Kanya ng kaluwalhatian, ito ang takot na tinawag Niya sa amin:

“Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: ang mabuting pag-unawa ay may lahat na gumagawa ng kaniyang mga utos: ang kaniyang kapurihan ay nananatili magpakailan man.” Awit 111: 10

“Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni’t ang mga mangmang ay nagsisamba sa karunungan at turo.” Mga Kawikaan 1: 7

“Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: at ang kaalaman ng Banal ay mauunawaan” Mga Kawikaan 9:10

Pro 16: 6 Sa pamamagitan ng awa at ng katotohanan ay ang kasamaan ay nalinis: at sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humiwalay ang mga tao sa kasamaan.

Pro 14:27 Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng buhay, upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan.

“Matakot ka sa Diyos, at sundin mo ang Kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong tungkulin ng tao.” Ecles. 12

Sa mga saserdote na hindi natatakot sa Dios, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, sinabi niya, “Hos 4: 6 Ang aking bayan ay nawasak dahil sa kawalan ng kaalaman: sapagka’t itinakuwil mo ang kaalaman, akin namang itakuwil ka, upang ikaw ay hindi saserdote sa akin: yamang nakalimutan mo ang kautusan ng iyong Diyos, malilimutan ko rin ang iyong mga anak. “” Narito, sisirain ko ang iyong binhi … “(Mal 2: 3)

 

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!