Ang Kontrobersiya sa Trinidad: Ang Tatlong Sungay at Ang Justinian Code
August 11, 2020 (5 Comments) by Christian Israel

Ang piraso ng kasaysayan sa pagitan ng bayan ng Diyos at ang gawain ng apostasiya ay may isang kagiliw-giliw na paglalahad ng mga pangyayari. Naglalaman ito ng maraming mga saligan ng pag-unawa na dapat nating maunawaan. Sa mga partikular na pangyayari, ito ay walang kabuluhan sa isang malaking kontrobersiya sa pagitan ng dalawang klase na nagsasabing ang mga Kristiyano na nagpapahayag na mga tagasunod ni Cristo: isang uri na pinapanatili ang Sabbath, ang mga banal na araw, at ang pagsunod sa doktrina ng Diyos at ni Cristo, at ang iba pang, tungkol sa Linggo, iba pang pinagtibay na paganong kapistahan, at doktrina ng Trinity. Sinabi ng makasaysayang mananalaysay at pioneer ng ikapitong araw na Adventist ang mga sumusunod tungkol sa partikular na tagal ng panahon:

“Ang doktrina ng Trinidad na itinatag sa simbahan ng konseho ng Nice, AD 325. Ang doktrinang ito ay sumisira sa personalidad ng Diyos, at ang kanyang Anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Ang kasumpa-sumpa, mga hakbang na kung saan ito ay sapilitang sa iglesia na lumilitaw sa mga pahina ng kasaysayan ng simbahan ay maaaring maging sanhi ng bawat mananampalataya sa doktrinang iyon na mapula . “(JN Andrews, Marso 6, 1855, Review & Herald , vol 6, no . 24, pahina 185)

Lalong lalawak namin ang “kasaysayan ng eklesiastiko” na ito, upang makita ang isa sa mga pinakamatibay na hakbang na ipinataw sa simbahan sa pamamagitan ng lakas. Sa prophetic history, mababasa natin ang Romanong Kaharian:

Daniel 7: 7-8 Pagkatapos nito ay nakita ko sa mga pangitain sa gabi, at narito ang ikaapat na hayop , kakila-kilabot at kakilakilabot, at malakas na labis; at nagkaroon ng malaking ngipin ng mga ngipin: nilamon nito at pinagputolputol, at tinatakpan ang nalabi sa pamamagitan ng mga paa niyaon: at iba-iba sa lahat ng mga hayop na nauna roon; at may sampung sungay . (8) Aking isinasaalang-alang ang mga sungay, at, narito, lumitaw sa gitna nila ang ibang maliit na sungay , na sa harap niya ay may tatlong sungay na una sa mga sungay : at, narito, sa sungay na ito ay mga mata na gaya ng mga mata ng tao , at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay.

Ngayon ang hayop na iyon ang “ikaapat na kaharian sa lupa” (v. 23) Ito ay may sampung sungay.

Daniel 7: 24-25 At ang sampung sungay mula sa kahariang ito ay sampung hari na babangon: at ang iba ay babangon pagkatapos nila; at siya’y magkakaroon ng kaiba mula sa una, at siya’y magtatagumpay ng tatlong hari . (25) At siya’y magsasalita ng mga dakilang salita laban sa Kataastaasan , at aalisin ang mga banal ng Kataastaasan, at iniisip na baguhin ang mga panahon at mga kautusan : at sila’y ibibigay sa kaniyang kamay hanggang sa isang panahon at mga oras at ang paghati ng oras.

 

The fourth beast had ten horns

Ang ika-apat na hayop ay may sampung sungay

Ngayon, suriin natin ang sampung sungay na ito mula sa ikaapat na kaharian, na maaaring walang iba kundi ang kaharian ng Roma. Tatlo sa mga sungay ay talagang binunot, at makikita natin kung bakit sa isang sandali.
1) AlemanniRome divided
2) Anglo-Saxons
3) Franks
4) Burgundians
5) Visigoths
6) Suevi
7) Ostrogoths
8) Heruli
9) Lombards
10) Vandals

Pagkatapos ng 483 CE na ang Roma ay nahahati sa sampung dibisyon , tulad ng inihula ni Daniel 7 sa ikaapat na kaharian upang mamahala sa mundo. Ito ay sa panahon ng Romanong kaharian na ang ebanghelyo ni Jesu-Cristo ay lumabas na may dakilang kapangyarihan, ngunit hindi lahat ay mabuti sa mga bagong itinatag na mga nababagong mula sa mga Gentil. Nagkaroon mula sa mga nakumberte mula sa Hudaismo at ng mga Gentil, yaong mga may pagkahilig upang mapahamak ang pananampalataya. Pagkakita nito, ipinahayag ni Pablo:

2 Tesalonica 2: 7 “Sapagka’t ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na : ang nagpapatawad ngayon ay hahayaan , hanggang sa maalis siya sa daan. 

Nakita na ni Pablo ang mga elemento sa trabaho upang dalhin ang pagbagsak, ngunit alam na may tatlong mga kaharian na dapat mapangibabawan ng kapangyarihan ng eklesyastiko na ito ay lumitaw at nagsasalita ng mga dakilang salita laban sa Kataas-taasan.

Gawa 20: 29-30 “Sapagka’t nalalaman ko ito, na pagkatapos ng aking paghihiwalay ay magsisidating ang mga lobo na mabigat sa gitna ninyo, na hindi pinalalabas ang kawan.   (30) At tungkol sa inyong sarili, ay magsisibangon ang mga tao , na magsasalita ng mga bagay na masama, upang ilayo ang mga alagad pagkamatay nila .

Ang “misteryo ng kasamaan” ay pinipigilan sa isang malaking antas, pinahintulutan ng Diyos ang ebanghelyo na magpatuloy, at marami ang dinala kay Kristo. Gayon pa man sa ikaapat na kaharian na ito, isang maliit na sungay, na “nagsasalita ng mga bagay na masama”, ay lumitaw. Nakita ni Pablo na may pangitain na pangitain ang maliit na sungay, na ipinahayag niya na “ang tao ng kasalanan”, na ipinahayag ng pangitain ng Daniel na “ay magsasalita ng mga dakilang salita laban sa Kataastaasan”. Higit pang nauunawaan din ni Pablo na ang ikaapat na kaharian na ang buktot na kapangyarihan na ito ay lumabas, na “mag-isip na baguhin ang mga panahon at batas”, sinabi niya “Kaya’t panoorin, at tandaan, na sa loob ng tatlong taon ay hindi ako tumigil sa bigyan ng babala ang bawat gabi at araw. “(Gawa 20:31)

Sa iglesya sa Roma, nagsalita siya tungkol sa pag-iisip na ito “upang baguhin ang mga oras at batas” na nagsasalita sa isip na nahihiwalay sa ebanghelyo ng Diyos.

Roma 8: 6-7 Sapagkat ang pag-iisip ng laman ay kamatayan; ngunit ang espirituwal na pag-iisip ay buhay at kapayapaan. (7) Sapagka’t ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Dios: sapagka’t hindi napapailalim sa kautusan ng Dios, ni kaya nga.

Pinayuhan niya ang mga nakumberteng Hebreo kay Kristo na panatilihing pananampalataya, “… hindi pinababayaan ang pagsasama-sama ng ating sarili, bilang paraan ng ilan; ngunit ang pagpapayo sa isa’t isa: at lalo pa, tulad ng nakikita ninyo na ang araw ay papalapit. “(Hebreo 10:25) Nakita ni Pablo na ang pag-alis ng mga itinalagang panahon ng Diyos ay nagpapahina rin sa pananampalataya ng mga tao, at naglalaro ng isang masalimuot na papel sa pag-unlad ng Papacy.

Pagkatapos ng isang “maliit na sungay” na mag- iisip na baguhin ang itinakdang panahon ng Diyos at ang Kanyang mga batas , at magkakaiba mula sa sampung sungay, ay tumaas. Ang puntong ito ay natupad sa pamamagitan ng walang iba kundi ang Papasiya, malinaw na ginagawa nila ang kanilang ipinagmamalaki. (Tingnan ang liham mula sa arsobispo ng Katoliko na si Thomas Enright)

Kaya malinaw na ang mga katotohanan. Kaya sinusubaybayan ang mga linya ng propesiya, na hindi maaaring mali na ito ay anumang bagay kundi ang Papamana na nabanggit sa propesiya na ito. Ang mga nagsisikap na ilapat ito sa alinmang ibang kapangyarihan ay dapat na talikuran ang pinakamalapit, at pinaka-sagana na katibayan na isinulat ng Diyos mula sa sagradong Kasulatan. Ang kapangyarihan na nagpasiya sa mundo na may mga ngipin ng bakal ay walang mas mababa kaysa sa papa simbahan / unyon ng estado sa panahon ng madilim na edad: ito ay na magkakaibang maliit na sungay kapangyarihan.


Enright

Kinikilala ni Pablo na ito ay isang kapangyarihang pang-ekclesiastikal na bubuhayin, at ito ay kapansin-pansin na ang tatlong sungay, tatlong “hari” mula sa kaharian ng Roma, na lumalaban sa “maliit na sungay” na ito, at dapat na ” “(2 Tesalonika 2: 7). Upang mahanap ang tatlong sungay na dapat na mapasuko, ang tatlong kaharian na nabunot sa Roma bago ang pagkakaroon ng maliit na sungay, ay dapat hanapin ang pag-unlad ng “maliit na sungay” na ito sa bahagi ng CE 483, pagkatapos ng kaharian ng Roma ay nahahati sa sampu. Tulad ng naipahayag na natin nang malinaw, diyan ay, sa katunayan, tulad lamang ng isang mapagpanggap na kapangyarihan, naghahanap ng pagkilala ng mga mapagkumpitensyang pag-angkin nito.

Una sa simula ng ika-anim na siglo ang mga obispo ng Roma ay naging sapat na makapangyarihan upang makapagbigay ng malaking epekto sa impluwensyang iyon sa korte ng imperyo na sa huli ay pinalaki sila sa isang istasyon kung saan maaari nilang utusan ang mga hari sa lupa. Nagkaroon lamang ng isang hadlang sa kanilang kataas-taasang kapangyarihan, – ang pagsalungat ng tatlong di-Trinitarian, Sabbathkeeping na mga tribu-sa mga doktrina ng mga Katoliko, lalo na sa Trinity . Ang mga salungat na kapangyarihan ay na-root up, ang mga Visigoths sa 508 ay pinalayas sa Espanya ng unyon ng estado ng iglesya ni Clovis sa France, ang mga Vandals noong 534 ay ganap na pinatay, at ang Ostrogoths na sumakop sa Roma noong 538 ay binunot mula sa lupain, at hinabol sa pagkalipol.

Ang salitang “paninira” ay nagmumula sa kaharian na pinarangalan ang Sabbath, at di-tiyak na di-Trinitarian. Nilipol ng mga Vandals ang mga larawang inukit ng mga idolatrous na mga Romano at pagkatapos ay napailalim sa isang masamang pangalan ng mga naunang mga istoryador dahil sa ang kadakilaan ng relihiyong Katoliko sa buong mundo. Ang kanilang posisyon laban sa parehong paganong asembliya, at ang konsepto ng Trinitarian ng “Diyos” ay inalipusta, at ginawa silang mga bagay ng kataas-taasang pagkapoot ng mga monarkiyang Katoliko. Gayunpaman, ito ay isang rekord, na ang mga Vandals na trabaho ng Roma ay huwaran.

A Witness to this day of the claims of the Papacy to those three uprooted kingdoms.

Isang Saksi hanggang sa araw na ito ng mga pag-angkin ng Papamana sa tatlong mga bunot na kaharian.

Ang isa pang kawili-wiling katotohanan tungkol sa mga tribo ay may kinalaman sa tatlong korona ng Papacy: “Ito ay isang kapansin-pansin na katotohanan, na ang mga papa hanggang sa araw na ito ay nagsusuot ng isang triple na korona, – isang katotohanan na umiiral sa walang iba pang mga monarko . . . . Ang papa ay mahusay na kinakatawan ng maliit na sungay . ‘ . . . Sa katunayan, ang isang kapangyarihan na ito ay nakuha sa sarili nitong tatlo sa mga soberanya. “- Mga Tala ni Barnes sa Daniel, p. 307

“Noong 533,  ipinasok ni Justinian ang kanyang mga digmaan sa Vandal at Gothic . Nais niyang ma- secure ang impluwensya ng papa at partido Katoliko, inilabas niya ang di-malilimutang liham    na bumubuo sa papa na  pinuno ng lahat ng simbahan , at mula sa pagsasakatuparan nito, noong 538 [noong ang huling ng tatlong sungay ng Arian ay pinutol], ang panahon ng superyor ng papal ay napetsahan. At sinuman ang babasahin ang kasaysayan ng kampanyang Aprikano, 533-534, at ang kampanya ng Italyano, 534-538, ay mapapansin na ang mga Katoliko sa lahat ng dako ay hailed bilang mga tagapagligtas ng hukbo ng Belisarius, ang pangkalahatang Justinian. “- Mga saloobin kay Daniel at ng Apocalipsis, p. I36. .

“Ang bantog na liham ni Justinian sa papa noong taong 533, hindi lamang nakilala ang lahat ng mga naunang pribilehiyo, kundi pinalaki ang mga ito, at pinayagan ang papa at ang kanyang simbahan sa maraming mga immunity at mga karapatan , na pagkatapos ay nagbigay ng pinagmulan                                        sa mga pagpapanggap na ipinapakita sa canon. batas. “- Mga Lektura ni Gavazzi, p. 66.

Ang mga Katolikong pananakop ay lumalaki at nagtagumpay. Sa Pope Leo (madalas na tinawag na ” ang dakilang “) ang Papasyang politika ay nagsimulang mag-waks “napakadakila” (Daniel 8: 9-10), at abala sa isang malaking bahagi ng mga kaharian ng Roma noong 508 sa pamamagitan ng nominal conversion ng Clovis sa Katolisismo mula sa paganismo . Iyon ay simula lamang ng mga pananakop ng Roma. Pagkalipas lamang ng 30 taon, ang sentro ng kaharian, ang Roma mismo, ay kukunin.

Notice how much territory Clovis alone had. The Ostrogoths, who occupied Rome, were soon to be banished as the Papal power grew exceedingly.

Pansinin kung magkano ang teritoryo na si Clovis. Ang Ostrogoths, na sumakop sa Roma, ay napalaya sa lalong madaling panahon nang lumakas ang kapangyarihan ng Papal.

Ang tanging bagay na tinalo ang pagsikat ng kapangyarihang ito ay ang non-trinitarian, Sabbathkeeping Vandal at Ostrogothic kingdoms. Ang mga ito ay pinipigilan ang pagtatag ng supremacy ng Papasiya sa buong mundo, at sinasakop ang Kaharian ng Roma. Gayunpaman, ang hula ay dapat matupad: kahit na ang mga sungay na ito ay dapat na bunutin: sila ay mapasuko bago ang mukha ng Papasiya. Sa wakas, ang pagpigil sa kakaibang, pagtatago ng mga kapangyarihan ng kasamaan, ang pagkuha ng anyo ng isang Kristiyanong propesyon, ay ngayon, sa pamamagitan ng emperador na si Justinian, ” naalis sa daan” , at itatatag sa trono ng Roma sa mga hari ng lupa .

Sa 534, na may tagumpay sa mga Vandals, ang isang sulat ay inilabas (binanggit sa itaas) na tinatawag na “The Justinian Code.” Ang utos na ito ay halos isang deklarasyon ng digmaan sa lahat ng mga Kristiyano, at lahat ng mga pananampalataya, na hindi magpailalim sa swallowed up sa papal relihiyon. Nagtaguyod ito sa Pope, at nag-aakalang ang pagpapalayas sa lahat na hindi yumuko sa Pontipisyal ng Roma, ang simbahang Katoliko , at lahat na hindi magsusumite sa kanyang mga doktrina , pangunahin, ang Trinidad. Ang Ostrogoths nag-iisa ay natira noong 534 AD at bagaman inookupahan nila ang Roma, napalibutan na sila ngayon ng iba pang mga kaharian. Si Justinian, noong 538 AD, ay bumagsak sa Ostrogoths mula sa lugar na iyon ng Roma, at sila ay hinabol at nilipol mula sa pagiging isang kaharian, ayon sa ipinahayag ng Justinian Code. Sa paggawa nito, ang mga Sabbathkeepers at ang mga di-Trinitarians ay ilan, at hindi ang marami. Ang hinabol, at ang inuusig. Ang mga hinuhusgahan ay parang mga mabangis na hayop, at ang mga nagpapanggap na mga Kristiyano, na hawak ang kanilang sarili na parang mga mabangis na hayop, na sinira ng mga nag-iingat sa “mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus.” (Kaw. 14:12)

a gayon ay natagpuan ang katuparan ng talata na matatagpuan sa Daniel 11: 37-39. Sa pagsasalita ng Papacy, sinasabi nito:

” Ni hindi niya kikilalanin ang Diyos ng kaniyang mga ninuno , ni ang pagnanais ng mga babae, ni igagalang man ang alinmang diyos: sapagkat siya ay magpapalaki ng kaniyang sarili na higit sa lahat. (38) Nguni’t sa kaniyang kalagayan ay igagalang niya ang Dios ng mga hukbo: at isang diyos na hindi nalalaman ng kanyang mga magulang ay dapat siyang parangalan ng ginto, at pilak, at ng mga mahahalagang bato, at mga magagandang bagay. (39) Ganito ang gagawin niya sa pinakamakapangyarihang hawak na may ibang diyos, na kanyang kilalanin at dagdagan ng kaluwalhatian : at siya ang magpapangasiwa sa kanila sa marami, at hahatiin ang lupain para sa pakinabang. ”

Basahin para sa iyong sarili kung paano Ang Justinian Code, ang pinaka-“kasumpa-sumpa, mga panukala kung saan ito ay sapilitang sa iglesya na lumilitaw sa mga pahina ng kasaysayan ng eklesiastikal” ay natutupad lalo na sa talatang ito:

 

ANG KODE NG ATING PANGINOON
ANG PINAKAMALAKING EMPEROR JUSTINIAN.
IKALAWANG EDISYON.

 

AKLAT 1.

TITLE 1.

TUNGKOL SA PINAKAMAHALANG TRINIDAD AT ANG
CATHOLIC NA PANANAMPALATAYA AT NAGBIBIGAY NA WALANG ISA
AY MAGAGAMIT SA PAMPUBLIKO PATULOY NIYA .

1.

Ang mga Emperador Gratian, Valentinian, at Theodosius sa mga tao ng Lungsod ng Constantinople.

Nais namin na ang lahat ng mamamayan na sumasailalim sa Ating mahahalagang Imperyo ay mabubuhay sa ilalim ng parehong relihiyon na ibinigay ng Banal na Pedro, ang Apostol sa mga Romano, at kung saan ang ipinahayag na relihiyon ay ipinakilala sa pamamagitan ng kanyang sarili, at kung saan ito ay lubos na kilala na ang Santo Papa ng Damasco , at si Pedro, Obispo ng Alejandria, isang lalaki ng pagiging banal ng apostol, tinanggap; ibig sabihin, alinsunod sa mga tuntunin ng disiplina ng apostolya at doktrina ng evangelical, dapat tayong maniwala na ang Ama, Anak, at Banal na Espiritu ay bumubuo ng isang diyos, pinagkalooban ng pantay na kamahalan, at nagkakaisa sa Banal na Trinidad.

(1) Iniutos namin ang lahat ng mga sumusunod sa batas na ito upang ipagtanggol ang pangalan ng mga Katolikong Kristiyano, at isinasaalang-alang ang iba bilang napaliit at masiraan ng ulo, Kami ay nag-aatas na sila ay magdala ng kasalanan ng maling pananampalataya; at kapag ang Banal na paghihiganti na kanilang pinahahalagahan ay pinahihintulutan, pagkatapos ay dapat silang parusahan alinsunod sa Ating kagalitan, na nakuha natin mula sa paghuhukom ng Langit.

Naaresto sa Thessalonica, sa ikatlong ng Kalends ng Marso, sa panahon ng Konsulado ng Gratian, Consul para sa ikalimang oras, at Theodosius.

2.  Ang Parehong mga Emperador kay Eutropius, Preetorian Prefect.

 Huwag ipagkaloob ang lugar sa mga erehe para sa pag-uugali ng kanilang mga seremonya, at huwag hayaan ang isang okasyon na ihandog para sa kanila upang maipakita ang pagkasira ng kanilang matigas na isip . Ipaalam sa lahat ng mga tao na kung ang anumang pribilehiyo ay nakamamali na nakuha sa pamamagitan ng anumang rescript kahit ano, sa pamamagitan ng mga taong ganitong uri, ito ay hindi wasto. Hayaan ang lahat ng mga katawan ng mga erehe ay maiiwasan sa paghawak ng mga labag sa batas na mga pagtitipon, at ipagdiwang ang pangalan ng tanging at pinakadakilang Diyos sa lahat ng dako, at hayaan ang pagtalima ng Kredo ng Nicene, na kamakailan ay ipinadala sa Aming mga ninuno, at matatag na itinatag ng patotoo at pagsasanay ng Divine Religion, laging mananatiling ligtas.

(1) Bukod dito, siya na isang tagasunod ng Pananampalataya ng Nicene, at isang tunay na mananampalataya sa relihiyong Katoliko, ay dapat na maunawaan na isang [pg. 10] na naniniwala na ang Makapangyarihang Diyos at si Kristo, ang anak ng Diyos, ay isang tao, Diyos ng Diyos, Banayad na Liwanag; at huwag hayaan ang sinuman, sa pamamagitan ng pagtakwil, pagpapakunwari ng Banal na Espiritu, na inaasahan natin, at natanggap mula sa Kataas-taasang Magulang ng lahat ng mga bagay, kung kanino ang damdamin ng isang dalisay at walang dungis na pananampalataya ay umunlad, gayundin ang paniniwala sa di-sarado na sangkap ng isang Banal na Trinidad, kung saan ang mga tunay na mananampalataya ay nagpapahiwatig ng salitang Griyego na isang [alpha]. Ang mga bagay na ito, sa katunayan, ay hindi nangangailangan ng karagdagang patunay, at dapat igalang.

(2) Hayaan ang mga hindi tumatanggap sa mga doktrinang iyon ay hindi na mag-aplay ang pangalan ng tunay na relihiyon sa kanilang mapanlinlang na paniniwala; at hayaan silang maging branded sa kanilang mga bukas na krimen, at, na tinanggal mula sa hangganan ng lahat ng simbahan, ay lubos na hindi kasama mula sa kanila, tulad ng pagbawalan namin ang lahat ng mga erehe na maghawak ng labag sa batas na mga pagtitipon sa loob ng mga lungsod. Kung gayunman, dapat na sinubukan ang anumang pag-aalsa ng pagsabog, Iniutos namin ang mga ito na itaboy sa labas ng mga pader ng Lunsod, na may walang habag na karahasan, at Iniuutos namin na ang lahat ng mga Katolikong Simbahang Katoliko, sa buong mundo, ay ilalagay sa ilalim ng kontrol ng Mga obispo na kinikilala na sumakop sa Nicene Creed.

Ibinigay sa Constantinople, sa ikaapat na bahagi ng ides ng Enero, sa ilalim ng Konsulado ng Flavius ​​Eucharius at Flavius ​​Syagrius.

3. Ang Emperador Martian sa Palladius, Preetorian Prefect.

Walang sinuman, kung siya ay kabilang sa mga klero, hukbo, o sa anumang iba pang kalagayan ng mga tao, ay dapat, na may pagtingin na magdudulot ng kaguluhan at pagbibigay ng okasyon sa pagtataksil, tangkaing talakayin ang relihiyong Kristiyano sa harap ng isang pagtitipon at nakikinig sa karamihan; sapagkat siya ay nagkasala laban sa pinaka-kagalang-galang na Synod na lumalabag sa publiko kung ano ang dating napagpasyahan at maayos na itinatag; dahil ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalatayang Kristiyano ay napagkasunduan ng mga saserdote na nakilala sa Chalcedony sa pamamagitan ng aming order, at kilala na sumusunod sa mga apostol na paliwanag at konklusyon ng tatlong daan at walong Banal na Ama na nagtipon sa Nicea, at ang daang at limampung taong nakilala sa Imperial City na ito; sapagkat ang mga lumalabag sa kautusang ito ay hindi mananatiling walang parusa, sapagkat hindi lamang nila tutulan ang tunay na pananampalataya, ngunit nilalapastangan din nito ang mga misteryong ito sa pamamagitan ng pagsali sa mga paligsahan ng ganitong uri sa mga Judio at Pagano. Samakatuwid, kung ang sinumang taong nagsusumikap na talakayin ng publiko ang mga relihiyosong bagay ay isang miyembro ng pastor, siya ay aalisin sa kanyang utos; kung siya ay isang miyembro ng hukbo, siya ay magiging degraded; at ang sinumang iba pa na nagkasala ng kasalanan na ito, na mga mamamayan, ay itatapon mula sa pinaka-Banal na Lunsod, at sasailalim sa kaparusahan na inireseta ng batas ayon sa kapangyarihan ng hukuman; at kung sila ay mga alipin, sila ay dapat sumailalim sa pinakamalubhang parusa. at ang sinumang iba pa na nagkasala ng kasalanan na ito, na mga mamamayan, ay itatapon mula sa pinaka-Banal na Lunsod, at sasailalim sa kaparusahan na inireseta ng batas ayon sa kapangyarihan ng hukuman; at kung sila ay mga alipin, sila ay dapat sumailalim sa pinakamalubhang parusa. at ang sinumang iba pa na nagkasala ng kasalanan na ito, na mga mamamayan, ay itatapon mula sa pinaka-Banal na Lunsod, at sasailalim sa kaparusahan na inireseta ng batas ayon sa kapangyarihan ng hukuman; at kung sila ay mga alipin, sila ay dapat sumailalim sa pinakamalubhang parusa.

Given sa Constantinople, sa ikawalo ng Ides ng Pebrero, sa ilalim ng consulship ng Patricius.

4.  Juan, Obispo ng Lunsod ng Roma, sa kanyang pinaka-tanyag at maawain na Anak na si Justinian.

Kabilang sa mga kahanga-hangang dahilan para sa pagpuri sa iyong karunungan at kahinahunan, Karamihan sa mga Kristiyano ng mga Emperador, at isa na nagpapalabas ng liwanag [pg. 11] bilang isang bituin, ang katotohanan na sa pamamagitan ng pag-ibig sa Pananampalataya, at sa pamamagitan ng sigasig sa pag-ibig sa kapwa, natutunan mo sa disiplina sa eklesiastiko, pinanatili ang paggalang sa Pagtingin sa Roma, at nagpasakop sa lahat ng bagay sa awtoridad nito, at mayroon binigyan ito ng pagkakaisa. Ang sumusunod na utos ay ipinakipag-usap sa tagapagtatag nito, iyon ay, ang una sa mga Apostol, sa pamamagitan ng bibig ng Panginoon, katulad: “Pakanin ang aking mga kordero.”

Ang Tunay na Nakikita na ito ang pinuno ng lahat ng mga iglesya, tulad ng mga alituntunin ng mga ama at mga utos ng mga Emperador na nagsasabing, at ang mga salita ng iyong pinaka-kagalang-galang na patotoo ay nagpapatotoo. Samakatuwid inaangkin na kung ano ang sinasabi ng Kasulatan, samakatuwid, “Sa pamamagitan ng Akin Hari maghari, at ang Powers magbibigay ng katarungan;” ay maganap sa iyo. Sapagkat walang anuman na kumikinang na may mas makinang na ningning kaysa sa tunay na pananampalataya kapag ipinakita ng isang prinsipe, dahil walang anuman na pumipigil sa pagkawasak ng tunay na relihiyon, sapagkat pareho silang tumutukoy sa May-akda ng Buhay at Banayad, sila ay nagsasabog ng kadiliman at maiwasan ang pagtalikod sa katotohanan. Samakatuwid, ang Karamihan sa maluwalhati ng mga Princes, ang Banal na Kapangyarihan ay ipinamamanhik ng mga panalangin ng lahat upang mapanatili ang iyong paggalang sa ganitong sigasig para sa Pananampalataya, sa debosyon ng iyong isipan, at sa kasigas na ito para sa tunay na relihiyon, nang walang kabiguan, sa panahon ng iyong buong buhay . Sapagkat naniniwala kami na ito ay para sa kapakinabangan ng Banal na mga Simbahan, gaya ng nasusulat, “Ang hari ay namamahala sa kanyang mga labi,” at muli, “Ang puso ng Hari ay nasa kamay ng Diyos, at ito ay sandal sa anumang hinahangad ng Diyos “; ibig sabihin, na maitatag niya ang iyong imperyo, at mapanatili ang iyong mga kaharian para sa kapayapaan ng Simbahan at pagkakaisa ng relihiyon; bantayan ang kanilang awtoridad, at ingatan siya sa dakilang kapayapaan na nagpapasalamat sa kanya; at walang maliit na pagbabago ang ipinagkaloob ng Banal na Kapangyarihan sa pamamagitan ng kung saan ang isang ahensiya ay nahahati ang iglesya ay hindi napinsala ng anumang mga karamdaman o napapailalim sa anumang paninisi. Sapagka’t nasusulat, Ang isang makatarungang hari, na nasa kaniyang luklukan, ay walang anomang kadahilanan upang maunawaan ang anumang kasawiang-palad. “Ang puso ng Hari ay nasa kamay ng Diyos, at ito ay kiling sa anumang panig ng Diyos na gusto”; ibig sabihin, na maitatag niya ang iyong imperyo, at mapanatili ang iyong mga kaharian para sa kapayapaan ng Simbahan at pagkakaisa ng relihiyon; bantayan ang kanilang awtoridad, at ingatan siya sa dakilang kapayapaan na nagpapasalamat sa kanya; at walang maliit na pagbabago ang ipinagkaloob ng Banal na Kapangyarihan sa pamamagitan ng kung saan ang isang ahensiya ay nahahati ang iglesya ay hindi napinsala ng anumang mga karamdaman o napapailalim sa anumang paninisi. Sapagka’t nasusulat, Ang isang makatarungang hari, na nasa kaniyang luklukan, ay walang anomang kadahilanan upang maunawaan ang anumang kasawiang-palad. “Ang puso ng Hari ay nasa kamay ng Diyos, at ito ay kiling sa anumang panig ng Diyos na gusto”; ibig sabihin, na maitatag niya ang iyong imperyo, at mapanatili ang iyong mga kaharian para sa kapayapaan ng Simbahan at pagkakaisa ng relihiyon; bantayan ang kanilang awtoridad, at ingatan siya sa dakilang kapayapaan na nagpapasalamat sa kanya; at walang maliit na pagbabago ang ipinagkaloob ng Banal na Kapangyarihan sa pamamagitan ng kung saan ang isang ahensiya ay nahahati ang iglesya ay hindi napinsala ng anumang mga karamdaman o napapailalim sa anumang paninisi. Sapagka’t nasusulat, Ang isang makatarungang hari, na nasa kaniyang luklukan, ay walang anomang kadahilanan upang maunawaan ang anumang kasawiang-palad. at ingatan siya sa dakilang kapayapaan na nagpapasalamat sa kanya; at walang maliit na pagbabago ang ipinagkaloob ng Banal na Kapangyarihan sa pamamagitan ng kung saan ang isang ahensiya ay nahahati ang iglesya ay hindi napinsala ng anumang mga karamdaman o napapailalim sa anumang paninisi. Sapagka’t nasusulat, Ang isang makatarungang hari, na nasa kaniyang luklukan, ay walang anomang kadahilanan upang maunawaan ang anumang kasawiang-palad. at ingatan siya sa dakilang kapayapaan na nagpapasalamat sa kanya; at walang maliit na pagbabago ang ipinagkaloob ng Banal na Kapangyarihan sa pamamagitan ng kung saan ang isang ahensiya ay nahahati ang iglesya ay hindi napinsala ng anumang mga karamdaman o napapailalim sa anumang paninisi. Sapagka’t nasusulat, Ang isang makatarungang hari, na nasa kaniyang luklukan, ay walang anomang kadahilanan upang maunawaan ang anumang kasawiang-palad.

Natanggap namin nang buong respeto ang mga katibayan ng iyong katahimikan, sa pamamagitan ni Hypatius at Demetrius, pinaka banal na tao, aking mga kapatid at kapwa obispo, mula sa kung aling mga pahayag na natutunan namin na ipinahayag mo ang isang Edict na hinarap sa iyong mga tapat na tao, at idinidikta ng ang iyong pag-ibig sa Pananampalataya, para sa layunin ng pagwawasak ng mga disenyo ng mga erehe, na alinsunod sa mga evangelical tenet, at kung saan kami nakumpirma ng aming awtoridad na may pahintulot ng aming mga kapatid at kapwa obispo, para sa dahilan na ito ay nasa ayon sa apostolikong doktrina.

Ang sumusunod ay ang teksto ng sulat ng Emperador Justinian, Matatag, Pious, Happy, Kilalang, Matagumpay, palaging Augustus, kay John, Patriyarka, at pinaka Banal na Arsobispo ng makatarungang Lungsod ng Roma:

Sa karangalan sa Apostolic See, at sa iyong kabanalan, na kung saan ay, at palaging ay naalala sa aming mga panalangin, pareho ngayon at dating, at iginagalang ang iyong kaligayahan, bilang naaangkop sa kaso ng isa na itinuturing bilang isang ama, Kami magmadali upang dalhin sa kaalaman ng iyong kabanalan ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kondisyon ng Iglesia, gaya ng lagi naming nagkaroon ng pinakamalaking pagnanais na mapanatili ang pagkakaisa ng iyong Apostolic See, at ang kalagayan ng Banal na mga Iglesia ng Diyos, habang sila [pg. 12] umiiral sa kasalukuyang panahon, upang sila ay manatili nang walang kaguluhan o pagsalungat. Samakatuwid, pinagsisikapan natin ang lahat ng mga pari ng Silangan at ipasakop sila sa Makita ng Iyong Kabanalan, at samakatuwid ang mga katanungang mayroon sa kasalukuyan ay lumitaw, bagama’t sila ay nahayag at walang duda, at ayon sa mga doktrina ng iyong Apostolic See, ay patuloy na matatag na sinusunod at ipinangaral ng lahat ng mga pari, pa rin namin isinasaalang-alang ito kinakailangan na dapat sila ay dadalhin sa pansin ng iyong kabanalan. Sapagkat hindi tayo nagdurusa sa anumang bagay na tumutukoy sa estado ng Simbahan, kahit na kung ano ang nagiging sanhi ng kahirapan ay maaaring maging malinaw at libre mula sa pag-aalinlangan, upang talakayin nang hindi dinala sa paunawa ng iyong kabanalan, dahil ikaw ang pinuno ng lahat ng Banal na mga Iglesia, sapagkat Dapat nating labanan ang ating Sarili sa lahat ng paraan (tulad ng nasabi na), upang madagdagan ang karangalan at awtoridad ng iyong Tingnan.


[pg. 125]

Isang Daan at tatlumpung-isang bagong saligang-batas.
[Ang Novella 131 ay inilabas noong 545 AD]

Ang Emperador Justinian kay Peter, Karamihan sa Maluwalhating Imperyong Praetorian ng Imperyo.
PREFACE.
   Nagtatakda tayo ng kasalukuyang batas na may kaugnayan sa mga panuntunan at pribilehiyo ng simbahan at iba pang mga paksa kung saan ang mga banal na simbahan at relihiyosong mga institusyon ay ipinasok.

Kabanata I.
   Tungkol sa Apat na Banal na Konseho.

Samakatuwid, iniutos namin na ang mga banal, eklesiyastikal na mga patakaran na pinagtibay at nakumpirma ng apat na Banal na Konseho, ibig sabihin, na sa tatlong daan at labing walong obispo na gaganapin sa Nicea, na sa isang daan at limampung obispo na gaganapin sa Constantinople, ang una sa Efeso, kung saan nahatulan si Nestorius, at ang nagtipon sa Chalcedon, kung saan ang mga Eutych at Nestorius ay anathematized, ay ituturing na mga batas. Tinatanggap namin ang mga dogma ng mga apat na Konseho bilang sagradong mga sinulat, at sinusunod ang kanilang mga alituntunin bilang legal na epektibo.

Kabanata II.
   Tungkol sa mga pangunahan ng mga patriyarka.

Samakatuwid, alinsunod sa mga probisyon ng mga Konseho na ito, ipinag-uutos namin na ang Pinakabanal na Pope ng sinaunang Roma ay hawak ang unang ranggo ng lahat ng mga Pontiffs, ngunit ang Pinagpalang Arsobispo ng Constantinople, o Bagong Roma, ay maghawak sa ikalawang lugar pagkatapos Banal na Apostoliko Tingnan ang sinaunang Roma, na dapat mag-una sa lahat ng iba pang nakikita.


Pinagmulan: Corpus Juris Civilis (Ang Civil Law, ang Code of Justinian), sa pamamagitan ng SP Scott, AM, na inilathala ng Central Trust Company, Cincinnati, copyright 1932,  Volume 12  [ng 17], pahina 9-12, 125.

 

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Ang Kontrobersiya sa Trinidad: Ang Tatlong Sungay at Ang Justinian Code
August 11, 2020 (5 Comments) by Christian Israel

Ang piraso ng kasaysayan sa pagitan ng bayan ng Diyos at ang gawain ng apostasiya ay may isang kagiliw-giliw na paglalahad ng mga pangyayari. Naglalaman ito ng maraming mga saligan ng pag-unawa na dapat nating maunawaan. Sa mga partikular na pangyayari, ito ay walang kabuluhan sa isang malaking kontrobersiya sa pagitan ng dalawang klase na nagsasabing ang mga Kristiyano na nagpapahayag na mga tagasunod ni Cristo: isang uri na pinapanatili ang Sabbath, ang mga banal na araw, at ang pagsunod sa doktrina ng Diyos at ni Cristo, at ang iba pang, tungkol sa Linggo, iba pang pinagtibay na paganong kapistahan, at doktrina ng Trinity. Sinabi ng makasaysayang mananalaysay at pioneer ng ikapitong araw na Adventist ang mga sumusunod tungkol sa partikular na tagal ng panahon:

“Ang doktrina ng Trinidad na itinatag sa simbahan ng konseho ng Nice, AD 325. Ang doktrinang ito ay sumisira sa personalidad ng Diyos, at ang kanyang Anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Ang kasumpa-sumpa, mga hakbang na kung saan ito ay sapilitang sa iglesia na lumilitaw sa mga pahina ng kasaysayan ng simbahan ay maaaring maging sanhi ng bawat mananampalataya sa doktrinang iyon na mapula . “(JN Andrews, Marso 6, 1855, Review & Herald , vol 6, no . 24, pahina 185)

Lalong lalawak namin ang “kasaysayan ng eklesiastiko” na ito, upang makita ang isa sa mga pinakamatibay na hakbang na ipinataw sa simbahan sa pamamagitan ng lakas. Sa prophetic history, mababasa natin ang Romanong Kaharian:

Daniel 7: 7-8 Pagkatapos nito ay nakita ko sa mga pangitain sa gabi, at narito ang ikaapat na hayop , kakila-kilabot at kakilakilabot, at malakas na labis; at nagkaroon ng malaking ngipin ng mga ngipin: nilamon nito at pinagputolputol, at tinatakpan ang nalabi sa pamamagitan ng mga paa niyaon: at iba-iba sa lahat ng mga hayop na nauna roon; at may sampung sungay . (8) Aking isinasaalang-alang ang mga sungay, at, narito, lumitaw sa gitna nila ang ibang maliit na sungay , na sa harap niya ay may tatlong sungay na una sa mga sungay : at, narito, sa sungay na ito ay mga mata na gaya ng mga mata ng tao , at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay.

Ngayon ang hayop na iyon ang “ikaapat na kaharian sa lupa” (v. 23) Ito ay may sampung sungay.

Daniel 7: 24-25 At ang sampung sungay mula sa kahariang ito ay sampung hari na babangon: at ang iba ay babangon pagkatapos nila; at siya’y magkakaroon ng kaiba mula sa una, at siya’y magtatagumpay ng tatlong hari . (25) At siya’y magsasalita ng mga dakilang salita laban sa Kataastaasan , at aalisin ang mga banal ng Kataastaasan, at iniisip na baguhin ang mga panahon at mga kautusan : at sila’y ibibigay sa kaniyang kamay hanggang sa isang panahon at mga oras at ang paghati ng oras.

 

The fourth beast had ten horns

Ang ika-apat na hayop ay may sampung sungay

Ngayon, suriin natin ang sampung sungay na ito mula sa ikaapat na kaharian, na maaaring walang iba kundi ang kaharian ng Roma. Tatlo sa mga sungay ay talagang binunot, at makikita natin kung bakit sa isang sandali.
1) AlemanniRome divided
2) Anglo-Saxons
3) Franks
4) Burgundians
5) Visigoths
6) Suevi
7) Ostrogoths
8) Heruli
9) Lombards
10) Vandals

Pagkatapos ng 483 CE na ang Roma ay nahahati sa sampung dibisyon , tulad ng inihula ni Daniel 7 sa ikaapat na kaharian upang mamahala sa mundo. Ito ay sa panahon ng Romanong kaharian na ang ebanghelyo ni Jesu-Cristo ay lumabas na may dakilang kapangyarihan, ngunit hindi lahat ay mabuti sa mga bagong itinatag na mga nababagong mula sa mga Gentil. Nagkaroon mula sa mga nakumberte mula sa Hudaismo at ng mga Gentil, yaong mga may pagkahilig upang mapahamak ang pananampalataya. Pagkakita nito, ipinahayag ni Pablo:

2 Tesalonica 2: 7 “Sapagka’t ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na : ang nagpapatawad ngayon ay hahayaan , hanggang sa maalis siya sa daan. 

Nakita na ni Pablo ang mga elemento sa trabaho upang dalhin ang pagbagsak, ngunit alam na may tatlong mga kaharian na dapat mapangibabawan ng kapangyarihan ng eklesyastiko na ito ay lumitaw at nagsasalita ng mga dakilang salita laban sa Kataas-taasan.

Gawa 20: 29-30 “Sapagka’t nalalaman ko ito, na pagkatapos ng aking paghihiwalay ay magsisidating ang mga lobo na mabigat sa gitna ninyo, na hindi pinalalabas ang kawan.   (30) At tungkol sa inyong sarili, ay magsisibangon ang mga tao , na magsasalita ng mga bagay na masama, upang ilayo ang mga alagad pagkamatay nila .

Ang “misteryo ng kasamaan” ay pinipigilan sa isang malaking antas, pinahintulutan ng Diyos ang ebanghelyo na magpatuloy, at marami ang dinala kay Kristo. Gayon pa man sa ikaapat na kaharian na ito, isang maliit na sungay, na “nagsasalita ng mga bagay na masama”, ay lumitaw. Nakita ni Pablo na may pangitain na pangitain ang maliit na sungay, na ipinahayag niya na “ang tao ng kasalanan”, na ipinahayag ng pangitain ng Daniel na “ay magsasalita ng mga dakilang salita laban sa Kataastaasan”. Higit pang nauunawaan din ni Pablo na ang ikaapat na kaharian na ang buktot na kapangyarihan na ito ay lumabas, na “mag-isip na baguhin ang mga panahon at batas”, sinabi niya “Kaya’t panoorin, at tandaan, na sa loob ng tatlong taon ay hindi ako tumigil sa bigyan ng babala ang bawat gabi at araw. “(Gawa 20:31)

Sa iglesya sa Roma, nagsalita siya tungkol sa pag-iisip na ito “upang baguhin ang mga oras at batas” na nagsasalita sa isip na nahihiwalay sa ebanghelyo ng Diyos.

Roma 8: 6-7 Sapagkat ang pag-iisip ng laman ay kamatayan; ngunit ang espirituwal na pag-iisip ay buhay at kapayapaan. (7) Sapagka’t ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Dios: sapagka’t hindi napapailalim sa kautusan ng Dios, ni kaya nga.

Pinayuhan niya ang mga nakumberteng Hebreo kay Kristo na panatilihing pananampalataya, “… hindi pinababayaan ang pagsasama-sama ng ating sarili, bilang paraan ng ilan; ngunit ang pagpapayo sa isa’t isa: at lalo pa, tulad ng nakikita ninyo na ang araw ay papalapit. “(Hebreo 10:25) Nakita ni Pablo na ang pag-alis ng mga itinalagang panahon ng Diyos ay nagpapahina rin sa pananampalataya ng mga tao, at naglalaro ng isang masalimuot na papel sa pag-unlad ng Papacy.

Pagkatapos ng isang “maliit na sungay” na mag- iisip na baguhin ang itinakdang panahon ng Diyos at ang Kanyang mga batas , at magkakaiba mula sa sampung sungay, ay tumaas. Ang puntong ito ay natupad sa pamamagitan ng walang iba kundi ang Papasiya, malinaw na ginagawa nila ang kanilang ipinagmamalaki. (Tingnan ang liham mula sa arsobispo ng Katoliko na si Thomas Enright)

Kaya malinaw na ang mga katotohanan. Kaya sinusubaybayan ang mga linya ng propesiya, na hindi maaaring mali na ito ay anumang bagay kundi ang Papamana na nabanggit sa propesiya na ito. Ang mga nagsisikap na ilapat ito sa alinmang ibang kapangyarihan ay dapat na talikuran ang pinakamalapit, at pinaka-sagana na katibayan na isinulat ng Diyos mula sa sagradong Kasulatan. Ang kapangyarihan na nagpasiya sa mundo na may mga ngipin ng bakal ay walang mas mababa kaysa sa papa simbahan / unyon ng estado sa panahon ng madilim na edad: ito ay na magkakaibang maliit na sungay kapangyarihan.


Enright

Kinikilala ni Pablo na ito ay isang kapangyarihang pang-ekclesiastikal na bubuhayin, at ito ay kapansin-pansin na ang tatlong sungay, tatlong “hari” mula sa kaharian ng Roma, na lumalaban sa “maliit na sungay” na ito, at dapat na ” “(2 Tesalonika 2: 7). Upang mahanap ang tatlong sungay na dapat na mapasuko, ang tatlong kaharian na nabunot sa Roma bago ang pagkakaroon ng maliit na sungay, ay dapat hanapin ang pag-unlad ng “maliit na sungay” na ito sa bahagi ng CE 483, pagkatapos ng kaharian ng Roma ay nahahati sa sampu. Tulad ng naipahayag na natin nang malinaw, diyan ay, sa katunayan, tulad lamang ng isang mapagpanggap na kapangyarihan, naghahanap ng pagkilala ng mga mapagkumpitensyang pag-angkin nito.

Una sa simula ng ika-anim na siglo ang mga obispo ng Roma ay naging sapat na makapangyarihan upang makapagbigay ng malaking epekto sa impluwensyang iyon sa korte ng imperyo na sa huli ay pinalaki sila sa isang istasyon kung saan maaari nilang utusan ang mga hari sa lupa. Nagkaroon lamang ng isang hadlang sa kanilang kataas-taasang kapangyarihan, – ang pagsalungat ng tatlong di-Trinitarian, Sabbathkeeping na mga tribu-sa mga doktrina ng mga Katoliko, lalo na sa Trinity . Ang mga salungat na kapangyarihan ay na-root up, ang mga Visigoths sa 508 ay pinalayas sa Espanya ng unyon ng estado ng iglesya ni Clovis sa France, ang mga Vandals noong 534 ay ganap na pinatay, at ang Ostrogoths na sumakop sa Roma noong 538 ay binunot mula sa lupain, at hinabol sa pagkalipol.

Ang salitang “paninira” ay nagmumula sa kaharian na pinarangalan ang Sabbath, at di-tiyak na di-Trinitarian. Nilipol ng mga Vandals ang mga larawang inukit ng mga idolatrous na mga Romano at pagkatapos ay napailalim sa isang masamang pangalan ng mga naunang mga istoryador dahil sa ang kadakilaan ng relihiyong Katoliko sa buong mundo. Ang kanilang posisyon laban sa parehong paganong asembliya, at ang konsepto ng Trinitarian ng “Diyos” ay inalipusta, at ginawa silang mga bagay ng kataas-taasang pagkapoot ng mga monarkiyang Katoliko. Gayunpaman, ito ay isang rekord, na ang mga Vandals na trabaho ng Roma ay huwaran.

A Witness to this day of the claims of the Papacy to those three uprooted kingdoms.

Isang Saksi hanggang sa araw na ito ng mga pag-angkin ng Papamana sa tatlong mga bunot na kaharian.

Ang isa pang kawili-wiling katotohanan tungkol sa mga tribo ay may kinalaman sa tatlong korona ng Papacy: “Ito ay isang kapansin-pansin na katotohanan, na ang mga papa hanggang sa araw na ito ay nagsusuot ng isang triple na korona, – isang katotohanan na umiiral sa walang iba pang mga monarko . . . . Ang papa ay mahusay na kinakatawan ng maliit na sungay . ‘ . . . Sa katunayan, ang isang kapangyarihan na ito ay nakuha sa sarili nitong tatlo sa mga soberanya. “- Mga Tala ni Barnes sa Daniel, p. 307

“Noong 533,  ipinasok ni Justinian ang kanyang mga digmaan sa Vandal at Gothic . Nais niyang ma- secure ang impluwensya ng papa at partido Katoliko, inilabas niya ang di-malilimutang liham    na bumubuo sa papa na  pinuno ng lahat ng simbahan , at mula sa pagsasakatuparan nito, noong 538 [noong ang huling ng tatlong sungay ng Arian ay pinutol], ang panahon ng superyor ng papal ay napetsahan. At sinuman ang babasahin ang kasaysayan ng kampanyang Aprikano, 533-534, at ang kampanya ng Italyano, 534-538, ay mapapansin na ang mga Katoliko sa lahat ng dako ay hailed bilang mga tagapagligtas ng hukbo ng Belisarius, ang pangkalahatang Justinian. “- Mga saloobin kay Daniel at ng Apocalipsis, p. I36. .

“Ang bantog na liham ni Justinian sa papa noong taong 533, hindi lamang nakilala ang lahat ng mga naunang pribilehiyo, kundi pinalaki ang mga ito, at pinayagan ang papa at ang kanyang simbahan sa maraming mga immunity at mga karapatan , na pagkatapos ay nagbigay ng pinagmulan                                        sa mga pagpapanggap na ipinapakita sa canon. batas. “- Mga Lektura ni Gavazzi, p. 66.

Ang mga Katolikong pananakop ay lumalaki at nagtagumpay. Sa Pope Leo (madalas na tinawag na ” ang dakilang “) ang Papasyang politika ay nagsimulang mag-waks “napakadakila” (Daniel 8: 9-10), at abala sa isang malaking bahagi ng mga kaharian ng Roma noong 508 sa pamamagitan ng nominal conversion ng Clovis sa Katolisismo mula sa paganismo . Iyon ay simula lamang ng mga pananakop ng Roma. Pagkalipas lamang ng 30 taon, ang sentro ng kaharian, ang Roma mismo, ay kukunin.

Notice how much territory Clovis alone had. The Ostrogoths, who occupied Rome, were soon to be banished as the Papal power grew exceedingly.

Pansinin kung magkano ang teritoryo na si Clovis. Ang Ostrogoths, na sumakop sa Roma, ay napalaya sa lalong madaling panahon nang lumakas ang kapangyarihan ng Papal.

Ang tanging bagay na tinalo ang pagsikat ng kapangyarihang ito ay ang non-trinitarian, Sabbathkeeping Vandal at Ostrogothic kingdoms. Ang mga ito ay pinipigilan ang pagtatag ng supremacy ng Papasiya sa buong mundo, at sinasakop ang Kaharian ng Roma. Gayunpaman, ang hula ay dapat matupad: kahit na ang mga sungay na ito ay dapat na bunutin: sila ay mapasuko bago ang mukha ng Papasiya. Sa wakas, ang pagpigil sa kakaibang, pagtatago ng mga kapangyarihan ng kasamaan, ang pagkuha ng anyo ng isang Kristiyanong propesyon, ay ngayon, sa pamamagitan ng emperador na si Justinian, ” naalis sa daan” , at itatatag sa trono ng Roma sa mga hari ng lupa .

Sa 534, na may tagumpay sa mga Vandals, ang isang sulat ay inilabas (binanggit sa itaas) na tinatawag na “The Justinian Code.” Ang utos na ito ay halos isang deklarasyon ng digmaan sa lahat ng mga Kristiyano, at lahat ng mga pananampalataya, na hindi magpailalim sa swallowed up sa papal relihiyon. Nagtaguyod ito sa Pope, at nag-aakalang ang pagpapalayas sa lahat na hindi yumuko sa Pontipisyal ng Roma, ang simbahang Katoliko , at lahat na hindi magsusumite sa kanyang mga doktrina , pangunahin, ang Trinidad. Ang Ostrogoths nag-iisa ay natira noong 534 AD at bagaman inookupahan nila ang Roma, napalibutan na sila ngayon ng iba pang mga kaharian. Si Justinian, noong 538 AD, ay bumagsak sa Ostrogoths mula sa lugar na iyon ng Roma, at sila ay hinabol at nilipol mula sa pagiging isang kaharian, ayon sa ipinahayag ng Justinian Code. Sa paggawa nito, ang mga Sabbathkeepers at ang mga di-Trinitarians ay ilan, at hindi ang marami. Ang hinabol, at ang inuusig. Ang mga hinuhusgahan ay parang mga mabangis na hayop, at ang mga nagpapanggap na mga Kristiyano, na hawak ang kanilang sarili na parang mga mabangis na hayop, na sinira ng mga nag-iingat sa “mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus.” (Kaw. 14:12)

a gayon ay natagpuan ang katuparan ng talata na matatagpuan sa Daniel 11: 37-39. Sa pagsasalita ng Papacy, sinasabi nito:

” Ni hindi niya kikilalanin ang Diyos ng kaniyang mga ninuno , ni ang pagnanais ng mga babae, ni igagalang man ang alinmang diyos: sapagkat siya ay magpapalaki ng kaniyang sarili na higit sa lahat. (38) Nguni’t sa kaniyang kalagayan ay igagalang niya ang Dios ng mga hukbo: at isang diyos na hindi nalalaman ng kanyang mga magulang ay dapat siyang parangalan ng ginto, at pilak, at ng mga mahahalagang bato, at mga magagandang bagay. (39) Ganito ang gagawin niya sa pinakamakapangyarihang hawak na may ibang diyos, na kanyang kilalanin at dagdagan ng kaluwalhatian : at siya ang magpapangasiwa sa kanila sa marami, at hahatiin ang lupain para sa pakinabang. ”

Basahin para sa iyong sarili kung paano Ang Justinian Code, ang pinaka-“kasumpa-sumpa, mga panukala kung saan ito ay sapilitang sa iglesya na lumilitaw sa mga pahina ng kasaysayan ng eklesiastikal” ay natutupad lalo na sa talatang ito:

 

ANG KODE NG ATING PANGINOON
ANG PINAKAMALAKING EMPEROR JUSTINIAN.
IKALAWANG EDISYON.

 

AKLAT 1.

TITLE 1.

TUNGKOL SA PINAKAMAHALANG TRINIDAD AT ANG
CATHOLIC NA PANANAMPALATAYA AT NAGBIBIGAY NA WALANG ISA
AY MAGAGAMIT SA PAMPUBLIKO PATULOY NIYA .

1.

Ang mga Emperador Gratian, Valentinian, at Theodosius sa mga tao ng Lungsod ng Constantinople.

Nais namin na ang lahat ng mamamayan na sumasailalim sa Ating mahahalagang Imperyo ay mabubuhay sa ilalim ng parehong relihiyon na ibinigay ng Banal na Pedro, ang Apostol sa mga Romano, at kung saan ang ipinahayag na relihiyon ay ipinakilala sa pamamagitan ng kanyang sarili, at kung saan ito ay lubos na kilala na ang Santo Papa ng Damasco , at si Pedro, Obispo ng Alejandria, isang lalaki ng pagiging banal ng apostol, tinanggap; ibig sabihin, alinsunod sa mga tuntunin ng disiplina ng apostolya at doktrina ng evangelical, dapat tayong maniwala na ang Ama, Anak, at Banal na Espiritu ay bumubuo ng isang diyos, pinagkalooban ng pantay na kamahalan, at nagkakaisa sa Banal na Trinidad.

(1) Iniutos namin ang lahat ng mga sumusunod sa batas na ito upang ipagtanggol ang pangalan ng mga Katolikong Kristiyano, at isinasaalang-alang ang iba bilang napaliit at masiraan ng ulo, Kami ay nag-aatas na sila ay magdala ng kasalanan ng maling pananampalataya; at kapag ang Banal na paghihiganti na kanilang pinahahalagahan ay pinahihintulutan, pagkatapos ay dapat silang parusahan alinsunod sa Ating kagalitan, na nakuha natin mula sa paghuhukom ng Langit.

Naaresto sa Thessalonica, sa ikatlong ng Kalends ng Marso, sa panahon ng Konsulado ng Gratian, Consul para sa ikalimang oras, at Theodosius.

2.  Ang Parehong mga Emperador kay Eutropius, Preetorian Prefect.

 Huwag ipagkaloob ang lugar sa mga erehe para sa pag-uugali ng kanilang mga seremonya, at huwag hayaan ang isang okasyon na ihandog para sa kanila upang maipakita ang pagkasira ng kanilang matigas na isip . Ipaalam sa lahat ng mga tao na kung ang anumang pribilehiyo ay nakamamali na nakuha sa pamamagitan ng anumang rescript kahit ano, sa pamamagitan ng mga taong ganitong uri, ito ay hindi wasto. Hayaan ang lahat ng mga katawan ng mga erehe ay maiiwasan sa paghawak ng mga labag sa batas na mga pagtitipon, at ipagdiwang ang pangalan ng tanging at pinakadakilang Diyos sa lahat ng dako, at hayaan ang pagtalima ng Kredo ng Nicene, na kamakailan ay ipinadala sa Aming mga ninuno, at matatag na itinatag ng patotoo at pagsasanay ng Divine Religion, laging mananatiling ligtas.

(1) Bukod dito, siya na isang tagasunod ng Pananampalataya ng Nicene, at isang tunay na mananampalataya sa relihiyong Katoliko, ay dapat na maunawaan na isang [pg. 10] na naniniwala na ang Makapangyarihang Diyos at si Kristo, ang anak ng Diyos, ay isang tao, Diyos ng Diyos, Banayad na Liwanag; at huwag hayaan ang sinuman, sa pamamagitan ng pagtakwil, pagpapakunwari ng Banal na Espiritu, na inaasahan natin, at natanggap mula sa Kataas-taasang Magulang ng lahat ng mga bagay, kung kanino ang damdamin ng isang dalisay at walang dungis na pananampalataya ay umunlad, gayundin ang paniniwala sa di-sarado na sangkap ng isang Banal na Trinidad, kung saan ang mga tunay na mananampalataya ay nagpapahiwatig ng salitang Griyego na isang [alpha]. Ang mga bagay na ito, sa katunayan, ay hindi nangangailangan ng karagdagang patunay, at dapat igalang.

(2) Hayaan ang mga hindi tumatanggap sa mga doktrinang iyon ay hindi na mag-aplay ang pangalan ng tunay na relihiyon sa kanilang mapanlinlang na paniniwala; at hayaan silang maging branded sa kanilang mga bukas na krimen, at, na tinanggal mula sa hangganan ng lahat ng simbahan, ay lubos na hindi kasama mula sa kanila, tulad ng pagbawalan namin ang lahat ng mga erehe na maghawak ng labag sa batas na mga pagtitipon sa loob ng mga lungsod. Kung gayunman, dapat na sinubukan ang anumang pag-aalsa ng pagsabog, Iniutos namin ang mga ito na itaboy sa labas ng mga pader ng Lunsod, na may walang habag na karahasan, at Iniuutos namin na ang lahat ng mga Katolikong Simbahang Katoliko, sa buong mundo, ay ilalagay sa ilalim ng kontrol ng Mga obispo na kinikilala na sumakop sa Nicene Creed.

Ibinigay sa Constantinople, sa ikaapat na bahagi ng ides ng Enero, sa ilalim ng Konsulado ng Flavius ​​Eucharius at Flavius ​​Syagrius.

3. Ang Emperador Martian sa Palladius, Preetorian Prefect.

Walang sinuman, kung siya ay kabilang sa mga klero, hukbo, o sa anumang iba pang kalagayan ng mga tao, ay dapat, na may pagtingin na magdudulot ng kaguluhan at pagbibigay ng okasyon sa pagtataksil, tangkaing talakayin ang relihiyong Kristiyano sa harap ng isang pagtitipon at nakikinig sa karamihan; sapagkat siya ay nagkasala laban sa pinaka-kagalang-galang na Synod na lumalabag sa publiko kung ano ang dating napagpasyahan at maayos na itinatag; dahil ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalatayang Kristiyano ay napagkasunduan ng mga saserdote na nakilala sa Chalcedony sa pamamagitan ng aming order, at kilala na sumusunod sa mga apostol na paliwanag at konklusyon ng tatlong daan at walong Banal na Ama na nagtipon sa Nicea, at ang daang at limampung taong nakilala sa Imperial City na ito; sapagkat ang mga lumalabag sa kautusang ito ay hindi mananatiling walang parusa, sapagkat hindi lamang nila tutulan ang tunay na pananampalataya, ngunit nilalapastangan din nito ang mga misteryong ito sa pamamagitan ng pagsali sa mga paligsahan ng ganitong uri sa mga Judio at Pagano. Samakatuwid, kung ang sinumang taong nagsusumikap na talakayin ng publiko ang mga relihiyosong bagay ay isang miyembro ng pastor, siya ay aalisin sa kanyang utos; kung siya ay isang miyembro ng hukbo, siya ay magiging degraded; at ang sinumang iba pa na nagkasala ng kasalanan na ito, na mga mamamayan, ay itatapon mula sa pinaka-Banal na Lunsod, at sasailalim sa kaparusahan na inireseta ng batas ayon sa kapangyarihan ng hukuman; at kung sila ay mga alipin, sila ay dapat sumailalim sa pinakamalubhang parusa. at ang sinumang iba pa na nagkasala ng kasalanan na ito, na mga mamamayan, ay itatapon mula sa pinaka-Banal na Lunsod, at sasailalim sa kaparusahan na inireseta ng batas ayon sa kapangyarihan ng hukuman; at kung sila ay mga alipin, sila ay dapat sumailalim sa pinakamalubhang parusa. at ang sinumang iba pa na nagkasala ng kasalanan na ito, na mga mamamayan, ay itatapon mula sa pinaka-Banal na Lunsod, at sasailalim sa kaparusahan na inireseta ng batas ayon sa kapangyarihan ng hukuman; at kung sila ay mga alipin, sila ay dapat sumailalim sa pinakamalubhang parusa.

Given sa Constantinople, sa ikawalo ng Ides ng Pebrero, sa ilalim ng consulship ng Patricius.

4.  Juan, Obispo ng Lunsod ng Roma, sa kanyang pinaka-tanyag at maawain na Anak na si Justinian.

Kabilang sa mga kahanga-hangang dahilan para sa pagpuri sa iyong karunungan at kahinahunan, Karamihan sa mga Kristiyano ng mga Emperador, at isa na nagpapalabas ng liwanag [pg. 11] bilang isang bituin, ang katotohanan na sa pamamagitan ng pag-ibig sa Pananampalataya, at sa pamamagitan ng sigasig sa pag-ibig sa kapwa, natutunan mo sa disiplina sa eklesiastiko, pinanatili ang paggalang sa Pagtingin sa Roma, at nagpasakop sa lahat ng bagay sa awtoridad nito, at mayroon binigyan ito ng pagkakaisa. Ang sumusunod na utos ay ipinakipag-usap sa tagapagtatag nito, iyon ay, ang una sa mga Apostol, sa pamamagitan ng bibig ng Panginoon, katulad: “Pakanin ang aking mga kordero.”

Ang Tunay na Nakikita na ito ang pinuno ng lahat ng mga iglesya, tulad ng mga alituntunin ng mga ama at mga utos ng mga Emperador na nagsasabing, at ang mga salita ng iyong pinaka-kagalang-galang na patotoo ay nagpapatotoo. Samakatuwid inaangkin na kung ano ang sinasabi ng Kasulatan, samakatuwid, “Sa pamamagitan ng Akin Hari maghari, at ang Powers magbibigay ng katarungan;” ay maganap sa iyo. Sapagkat walang anuman na kumikinang na may mas makinang na ningning kaysa sa tunay na pananampalataya kapag ipinakita ng isang prinsipe, dahil walang anuman na pumipigil sa pagkawasak ng tunay na relihiyon, sapagkat pareho silang tumutukoy sa May-akda ng Buhay at Banayad, sila ay nagsasabog ng kadiliman at maiwasan ang pagtalikod sa katotohanan. Samakatuwid, ang Karamihan sa maluwalhati ng mga Princes, ang Banal na Kapangyarihan ay ipinamamanhik ng mga panalangin ng lahat upang mapanatili ang iyong paggalang sa ganitong sigasig para sa Pananampalataya, sa debosyon ng iyong isipan, at sa kasigas na ito para sa tunay na relihiyon, nang walang kabiguan, sa panahon ng iyong buong buhay . Sapagkat naniniwala kami na ito ay para sa kapakinabangan ng Banal na mga Simbahan, gaya ng nasusulat, “Ang hari ay namamahala sa kanyang mga labi,” at muli, “Ang puso ng Hari ay nasa kamay ng Diyos, at ito ay sandal sa anumang hinahangad ng Diyos “; ibig sabihin, na maitatag niya ang iyong imperyo, at mapanatili ang iyong mga kaharian para sa kapayapaan ng Simbahan at pagkakaisa ng relihiyon; bantayan ang kanilang awtoridad, at ingatan siya sa dakilang kapayapaan na nagpapasalamat sa kanya; at walang maliit na pagbabago ang ipinagkaloob ng Banal na Kapangyarihan sa pamamagitan ng kung saan ang isang ahensiya ay nahahati ang iglesya ay hindi napinsala ng anumang mga karamdaman o napapailalim sa anumang paninisi. Sapagka’t nasusulat, Ang isang makatarungang hari, na nasa kaniyang luklukan, ay walang anomang kadahilanan upang maunawaan ang anumang kasawiang-palad. “Ang puso ng Hari ay nasa kamay ng Diyos, at ito ay kiling sa anumang panig ng Diyos na gusto”; ibig sabihin, na maitatag niya ang iyong imperyo, at mapanatili ang iyong mga kaharian para sa kapayapaan ng Simbahan at pagkakaisa ng relihiyon; bantayan ang kanilang awtoridad, at ingatan siya sa dakilang kapayapaan na nagpapasalamat sa kanya; at walang maliit na pagbabago ang ipinagkaloob ng Banal na Kapangyarihan sa pamamagitan ng kung saan ang isang ahensiya ay nahahati ang iglesya ay hindi napinsala ng anumang mga karamdaman o napapailalim sa anumang paninisi. Sapagka’t nasusulat, Ang isang makatarungang hari, na nasa kaniyang luklukan, ay walang anomang kadahilanan upang maunawaan ang anumang kasawiang-palad. “Ang puso ng Hari ay nasa kamay ng Diyos, at ito ay kiling sa anumang panig ng Diyos na gusto”; ibig sabihin, na maitatag niya ang iyong imperyo, at mapanatili ang iyong mga kaharian para sa kapayapaan ng Simbahan at pagkakaisa ng relihiyon; bantayan ang kanilang awtoridad, at ingatan siya sa dakilang kapayapaan na nagpapasalamat sa kanya; at walang maliit na pagbabago ang ipinagkaloob ng Banal na Kapangyarihan sa pamamagitan ng kung saan ang isang ahensiya ay nahahati ang iglesya ay hindi napinsala ng anumang mga karamdaman o napapailalim sa anumang paninisi. Sapagka’t nasusulat, Ang isang makatarungang hari, na nasa kaniyang luklukan, ay walang anomang kadahilanan upang maunawaan ang anumang kasawiang-palad. at ingatan siya sa dakilang kapayapaan na nagpapasalamat sa kanya; at walang maliit na pagbabago ang ipinagkaloob ng Banal na Kapangyarihan sa pamamagitan ng kung saan ang isang ahensiya ay nahahati ang iglesya ay hindi napinsala ng anumang mga karamdaman o napapailalim sa anumang paninisi. Sapagka’t nasusulat, Ang isang makatarungang hari, na nasa kaniyang luklukan, ay walang anomang kadahilanan upang maunawaan ang anumang kasawiang-palad. at ingatan siya sa dakilang kapayapaan na nagpapasalamat sa kanya; at walang maliit na pagbabago ang ipinagkaloob ng Banal na Kapangyarihan sa pamamagitan ng kung saan ang isang ahensiya ay nahahati ang iglesya ay hindi napinsala ng anumang mga karamdaman o napapailalim sa anumang paninisi. Sapagka’t nasusulat, Ang isang makatarungang hari, na nasa kaniyang luklukan, ay walang anomang kadahilanan upang maunawaan ang anumang kasawiang-palad.

Natanggap namin nang buong respeto ang mga katibayan ng iyong katahimikan, sa pamamagitan ni Hypatius at Demetrius, pinaka banal na tao, aking mga kapatid at kapwa obispo, mula sa kung aling mga pahayag na natutunan namin na ipinahayag mo ang isang Edict na hinarap sa iyong mga tapat na tao, at idinidikta ng ang iyong pag-ibig sa Pananampalataya, para sa layunin ng pagwawasak ng mga disenyo ng mga erehe, na alinsunod sa mga evangelical tenet, at kung saan kami nakumpirma ng aming awtoridad na may pahintulot ng aming mga kapatid at kapwa obispo, para sa dahilan na ito ay nasa ayon sa apostolikong doktrina.

Ang sumusunod ay ang teksto ng sulat ng Emperador Justinian, Matatag, Pious, Happy, Kilalang, Matagumpay, palaging Augustus, kay John, Patriyarka, at pinaka Banal na Arsobispo ng makatarungang Lungsod ng Roma:

Sa karangalan sa Apostolic See, at sa iyong kabanalan, na kung saan ay, at palaging ay naalala sa aming mga panalangin, pareho ngayon at dating, at iginagalang ang iyong kaligayahan, bilang naaangkop sa kaso ng isa na itinuturing bilang isang ama, Kami magmadali upang dalhin sa kaalaman ng iyong kabanalan ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kondisyon ng Iglesia, gaya ng lagi naming nagkaroon ng pinakamalaking pagnanais na mapanatili ang pagkakaisa ng iyong Apostolic See, at ang kalagayan ng Banal na mga Iglesia ng Diyos, habang sila [pg. 12] umiiral sa kasalukuyang panahon, upang sila ay manatili nang walang kaguluhan o pagsalungat. Samakatuwid, pinagsisikapan natin ang lahat ng mga pari ng Silangan at ipasakop sila sa Makita ng Iyong Kabanalan, at samakatuwid ang mga katanungang mayroon sa kasalukuyan ay lumitaw, bagama’t sila ay nahayag at walang duda, at ayon sa mga doktrina ng iyong Apostolic See, ay patuloy na matatag na sinusunod at ipinangaral ng lahat ng mga pari, pa rin namin isinasaalang-alang ito kinakailangan na dapat sila ay dadalhin sa pansin ng iyong kabanalan. Sapagkat hindi tayo nagdurusa sa anumang bagay na tumutukoy sa estado ng Simbahan, kahit na kung ano ang nagiging sanhi ng kahirapan ay maaaring maging malinaw at libre mula sa pag-aalinlangan, upang talakayin nang hindi dinala sa paunawa ng iyong kabanalan, dahil ikaw ang pinuno ng lahat ng Banal na mga Iglesia, sapagkat Dapat nating labanan ang ating Sarili sa lahat ng paraan (tulad ng nasabi na), upang madagdagan ang karangalan at awtoridad ng iyong Tingnan.


[pg. 125]

Isang Daan at tatlumpung-isang bagong saligang-batas.
[Ang Novella 131 ay inilabas noong 545 AD]

Ang Emperador Justinian kay Peter, Karamihan sa Maluwalhating Imperyong Praetorian ng Imperyo.
PREFACE.
   Nagtatakda tayo ng kasalukuyang batas na may kaugnayan sa mga panuntunan at pribilehiyo ng simbahan at iba pang mga paksa kung saan ang mga banal na simbahan at relihiyosong mga institusyon ay ipinasok.

Kabanata I.
   Tungkol sa Apat na Banal na Konseho.

Samakatuwid, iniutos namin na ang mga banal, eklesiyastikal na mga patakaran na pinagtibay at nakumpirma ng apat na Banal na Konseho, ibig sabihin, na sa tatlong daan at labing walong obispo na gaganapin sa Nicea, na sa isang daan at limampung obispo na gaganapin sa Constantinople, ang una sa Efeso, kung saan nahatulan si Nestorius, at ang nagtipon sa Chalcedon, kung saan ang mga Eutych at Nestorius ay anathematized, ay ituturing na mga batas. Tinatanggap namin ang mga dogma ng mga apat na Konseho bilang sagradong mga sinulat, at sinusunod ang kanilang mga alituntunin bilang legal na epektibo.

Kabanata II.
   Tungkol sa mga pangunahan ng mga patriyarka.

Samakatuwid, alinsunod sa mga probisyon ng mga Konseho na ito, ipinag-uutos namin na ang Pinakabanal na Pope ng sinaunang Roma ay hawak ang unang ranggo ng lahat ng mga Pontiffs, ngunit ang Pinagpalang Arsobispo ng Constantinople, o Bagong Roma, ay maghawak sa ikalawang lugar pagkatapos Banal na Apostoliko Tingnan ang sinaunang Roma, na dapat mag-una sa lahat ng iba pang nakikita.


Pinagmulan: Corpus Juris Civilis (Ang Civil Law, ang Code of Justinian), sa pamamagitan ng SP Scott, AM, na inilathala ng Central Trust Company, Cincinnati, copyright 1932,  Volume 12  [ng 17], pahina 9-12, 125.

 

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!