December 19, 2015 (No Comments) by Christian Israel

Ang Rebelasyon ni Hesukristo: Ang Salita ng Diyos

Sa huling artikulo, itinuturing namin ang kahalagahan ng paniniwala sa ebanghelyo, at sa pamamagitan ng pagtingin kay Cristo sa pamamagitan ng pananampalataya, ang sinasampalatayang anak ng Diyos ay magpapakita ng kaluwalhatiang nagniningning sa mukha ni Jesu-Cristo. Ang prinsipyo ng ebanghelyo ay itinakda sa ganitong paraan:

[2 Cor 3:18] “… tayong lahat, na may bukas na mukha na nakikita na tulad sa isang salamin ang kaluwalhatian ng Panginoon, ay nabago sa iisang larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, tulad ng sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon.”

Samakatuwid, sa pamamagitan ng pagtingin na tayo ay nagbago. Ito ay kinakailangan pagkatapos, dahil mayroong isang tawag sa Banal na Kasulatan upang “Narito ang iyong Diyos”, upang maipaliwanag nang malinaw ang Isa na dapat nating makita.

SINO SI KRISTO NA KAMALAYAN NATIN SIYA?

Ang pagtingin sa Kanya nang tama ay napakahalaga, sapagkat sa pagtingin sa Kanya, nakita natin ang tunay na alituntunin ng ebanghelyo, at sa pamamagitan ng pagtingin sa ebanghelyo, nakikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Hinahanap ni Satanas na bulag tayo kay Cristo, dahil sa katotohanan Siya:

[2 Cor. 4: 4] “… binulag ng diyos ng sanlibutang ito ang mga isipan ng mga hindi naniniwala, baka ang liwanag ng maluwalhating ebanghelyo ni Cristo, na siyang larawan ng Diyos, ay dapat magpakinang sa kanila.”

Ang maluwalhating ebanghelyo ni Cristo, kung sino ang imahe ng Diyos, ay nakikita sa pagtingin sa liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos, at sa pagtingin na ang kaluwalhatian ay magbabago ng bata na puno ng pananampalataya sa parehong imahen. Para sa kadahilanang ito, gagawin ko ang paksa ng kung sino si Cristo ay nasa Kanyang maraming ministries sa susunod na ilang buwan; bawat gusali sa naunang artikulo.

SA SIMULA: ANG BUHAY NA SALITA

Upang higit na maunawaan ang pundasyon ng paglikha (ibig sabihin, upang maipakita ang tunay na kaugnayan ni Cristo sa Kasulatan, at ang Kasulatan na may wastong ugnayan sa atin), ay isa sa mga pinakamahusay at masasayang pag-aaral na maaaring gawin ng isang tunay na Kristiyano. Sa pag-unawa sa puntong ito, ang lahat ng iba pang mga misteryo sa Salita ng Diyos, na may kinalaman sa paghahayag ni Cristo, ay maaaring maging malinaw na malinaw. Samakatuwid, ito ang pundasyon ng paglikha na balak nating tingnan. Sa pundasyong ito, na walang iba kundi si Cristo, nasusulat:

[Juan 1: 1-3] “Sa pasimula ay ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. (2) Ang parehong ay sa simula sa Diyos. (3) Lahat ng bagay ay ginawa Niya [ang Salita]; at wala Siya ay hindi anumang bagay na ginawa na ginawa. ”

Mula pa sa simula, itinakda ng manunulat ng ebanghelyo ang pinakamahalagang sangkap sa pagkakakilanlan ni Cristo, at naisin ng kanyang mga mambabasa na maintindihan ang puntong ito nang malinaw, na ipinapahayag ito sa pinakapaliwanag na wikang posible: Si Cristo ang Salita ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ipinahayag nito ang totoong posisyon ni Cristo kaugnay sa Diyos, gayundin sa lahat ng nilikha na mga bagay. Ang Kasulatan ay nagpapatuloy sa katotohanan na ito:

[Col. 1:16] “Sapagka’t sa pamamagitan Niya [si Cristo ang Salita] ay nilikha ang lahat ng mga bagay, na nasa langit, at nasa lupa, nakikita at di nakikita, maging mga trono, o mga kapangyarihan, o mga pamunuan, o kapangyarihan: lahat ng bagay ay nilikha Niya, at para sa kanya: ”
Higit dito, si Cristo ang Isa [Heb. 1: 2] “sa pamamagitan ng Kaniyang nilikha din [ang Diyos] ang mga mundo” Ang katotohanang ito ay napakahalaga sapagkat ipinahayag nito na ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Kanyang Salita, at ang Salitang iyon, sa tunay na pagpapahayag, ay si Cristo.

ANG PRINSIPYO NI KRISTO

Samakatuwid, mayroong isang matalik na katotohanan na ang lahat ng nilalang ay nananatili kay Cristo at sa Diyos, at ito ay isang katotohanan na umiiral:

[1 Cor. 8: 6] Datapuwa’t sa atin ay may iisang Dios, ang Ama, na siyang sa lahat ng mga bagay, at tayo’y sa kaniya; at isang Panginoon na si Hesus Kristo, sa pamamagitan ng kanino ang lahat ng bagay, at kami sa pamamagitan niya.

Ang Diyos ay ipinahayag na ang Isa na “kanino” ang lahat ng mga bagay. Sa madaling salita, Siya ang Dakilang Pinagmumulan ng lahat. Kung gayon ang Panginoong Jesucristo ay ipinahayag na ang “sa pamamagitan ng kanino” ang lahat ng mga bagay. Samakatuwid, si Kristo ang paraan kung saan nilikha ng Diyos ang lahat. Ang salitang Griyego [dia] ay higit na nagpapahiwatig na ito, na tinukoy bilang “ang channel ng isang gawa”. Samakatuwid, ang kilos ng kapangyarihan ng Diyos ay ipinakita sa pamamagitan ng channel ng Kanyang Kristo. Si Kristo ay lubos na nakaugnay sa lahat ng mga gawa ng Diyos, at lahat ng nilikha; ang mahusay na Katamtamang pagkonekta sa pareho. Ang prinsipyong ito ay isa sa pinakamahalagang prinsipyo na mauunawaan sa buong Biblia. Kaya sa mga artikulo sa hinaharap, maaari akong sumangguni sa alituntuning ito bilang prinsipyo ng Kristo.

ANG SALITA NATUPAD

Ang pagdadala sa ating mga isip pabalik sa paglikha ng mundong ito, maaari nating makita ang isang bagay tungkol sa bagay na nanggagaling sa Tinig ng Diyos:

[Gen. 1: 3] “At sinabi ng Diyos, Magkaroon ng liwanag: at nagkaroon ng liwanag.”

Inutusan ng Diyos ang liwanag upang lumiwanag mula sa kadiliman, at naging gayon. Ano ang ibig sabihin nito? Sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Nagsalita ang Diyos, at si Kristo, ang buhay na Salita, ay natupad at itinatag sa Kanyang sariling pagkatao ang bagay na iniutos ng Diyos. Sa pagsasalita ng katuparan ng Kanyang Salita, ipinahayag ng Diyos:

[Ay isang. 55:11] “Ganyan ang Aking salita na lumalabas sa Aking bibig: hindi ito babalik sa Akin na walang bisa, kundi gagawin nito ang aking pakialam, at ito ay bubuo sa bagay na ipinadala Ko rito.” Samakatuwid, tinutupad ng Salita ng Diyos ang kalooban ng Diyos. Si Cristo, bilang buháy na Salita, ay ginagawang mas malinaw na Siya ang Isa na sa pamamagitan nito ay natupad ang bagay na iyon, na sinasabi tungkol sa Kanyang sarili, “Ginagawa ko ang lahat ng mga bagay na nakalulugod sa kanya.” [Juan 8:29] Ipinapahayag ng may-akda ng mga Hebreo na kahit Ngayon, si Kristo ay “nagtataguyod ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng Kanyang kapangyarihan.” [1: 3] Si Kristo ang Isa na nagtutupad ng Salita ng Diyos, at sa pamamagitan Niya ang kapangyarihan ng Diyos ay nasaksihan, maging sa bawat binhi ang malawak na hanay ng mga daigdig sa buong masamang espasyo, o sa bawat tibok ng puso ng isang bagong panganak na sanggol. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nagbibigay ng katibayan sa nagtataguyod na kapangyarihan ng buhay na Salita.

Samakatuwid, malinaw na ang iyong pagkatao, ang iyong kamalayan, ay kamangha-mangha na nagpapakita ng gawa ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo; ang iyong pag-iral ay isang sapat na patotoo upang idedeklara na “ang Diyos ay pag-ibig” kung ikaw ay mapagtanto lamang ito. Ang parehong kamay na gumawa ng lahat ng mga bagay, na nagtataguyod sa mga mundo sa pamamagitan ng Kanyang Salita, ay nagtataguyod din sa iyo sa pamamagitan ng parehong maluwalhating kamay. Hindi lamang ipinagtatanggol ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Cristo, ngunit sinasabi sa atin na “sa pamamagitan Niya [si Kristo] ay binubuo ang lahat ng mga bagay.” [Col. 1:17]

ANG SALITA AY KATOTOHANAN

Kapag isinasaalang-alang natin ang pagkatupad ng Salita ng Diyos, tulad ng iniutos ng Diyos, ito ay nagpapalago at ginagawa ang bagay na nakalulugod sa Kanya, at ginagawa nito ito sa oras na Kanyang tinagubilinan ay dapat umunlad. Ginagawa ni Jesus ang mismong bagay na iniutos ng Diyos. Dapat itong katunayan ang katotohanan na ang Salita ng Diyos ay tapat, at ang Kasulatan ay lubusang nagpapatotoo sa katapatan at kapangyarihan ng Salita ng Diyos:

[Awit 33: 9] Sapagka’t siya’y nagsalita, at naganap; Iniutos niya, at tumayo ito nang mabilis.
[Awit 148: 5] Purihin nila ang pangalan ng Panginoon: sapagka’t kaniyang iniutos, at sila’y nilalang.
[Heb. 11: 3] Sa pamamagitan ng pananampalataya nauunawaan natin na ang mga daigdig ay nabuo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, upang ang mga bagay na nakikita ay hindi ginawa ng mga bagay na lumilitaw.
“Ang Diyos ay nagsalita, at ito ay ginawa”, “Iniutos niya, at sila ay nilikha”. Tiyak at matatag ang Salita ng Diyos. Ang malikhaing kapangyarihan nito ay sapat na dahilan para ibalita ng apostol na “imposible para sa Diyos na magsinungaling”, sapagkat ang bagay na lumalabas mula sa Kanyang bibig ay ang bagay na magagawa. Ang lahat ng ito ay nagpapatotoo sa dakilang katapatan ng ating Manunubos. Kung si Kristo ang buhay na Salita, at imposible para sa Diyos na magsinungaling, kung gayon si Cristo ang katotohanan at mga pangako ng Diyos na ipinakita, at gagawin Niya ang lahat ng mga pangako na ipinahayag ng Diyos sa Kanyang Salita. Sinasabi sa atin ng Kasulatan:
[2 Cor. 1:20] Sapagka’t ang lahat ng mga pangako ng Dios sa kaniya ay yaon, at sa kaniya ay Amen, hanggang sa kaluwalhatian ng Dios sa pamamagitan natin.
Ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay tinitiyak sa amin ni Cristo, at kung ikaw ay kay Cristo, ang mga pangakong iyan ay natiyak na para sa iyo, sa Kanya, at sa Kanya, hangga’t ang pangako na natupad sa iyo ay magiging para sa Kanyang kaluwalhatian . Dahil sa pamamagitan ni Kristo, ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay, ito ay likas na sumusunod sa pamamagitan ni Cristo, tubusin Niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng mga layunin ng pagtubos na Kanyang tinutupad, at gagawin din ito na matutupad din sa atin.

ANG RELASYON NI KRISTO ANG SALITA SA ATIN

Nakikita ang lahat ng mga bagay na nanggagaling sa pamamagitan ng Salita, at tinatanggap namin ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa Kanya at sa Kanya, dapat na lohikal na maunawaan na ang lahat ng mga bagay na mahalaga sa aming paglago at prospering kay Kristo ay dumating sa pamamagitan ng parehong itinalagang channel. Ang lahat ng bagay upang mapangalagaan tayo sa espirituwal, bawat biyaya, ay matatagpuan sa Kanya:

[2 Pedro 1: 2-3] “Ang biyaya at kapayapaan ay pinarami sa inyo sa pamamagitan ng pagkakilala sa Dios, at kay Jesus na ating Panginoon, ayon sa ibinigay sa atin ng kaniyang banal na kapangyarihan sa lahat ng mga bagay na nauukol sa buhay at kabanalan, sa pamamagitan ng kaalaman sa kanya na tumawag sa amin sa kaluwalhatian at kabutihan: ”

“Ayon sa Kanyang banal na kapangyarihan ay nagbigay sa amin ng lahat ng mga bagay na nauukol sa buhay at kabanalan …”, at ano ang Kanyang banal na kapangyarihan? Ito ang kapangyarihan kung saan itinataguyod ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang kapangyarihan na lumikha ng lahat ng bagay ay ang Salita. Samakatuwid si Cristo, sa atin, ay buhay, ay kabanalan. Higit pa rito, sinasabi sa atin, “sa mga tinatawag, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos, at ang karunungan ng Diyos.” Tunay na si Cristo ang lahat ng bagay sa atin bilang isang tao.

Tingnan natin sa madaling sabi ang malikhaing kapangyarihan na nagdulot ng kagalingan sa lingkod ng sundalo ng Centurion, sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Salita ng Diyos:
[Matt. 8: 8-10] Sumagot ang senturion at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na pumasok ka sa ilalim ng aking bubungan: datapuwa’t magsalita ka lamang ng salita, at ang aking alipin ay gagaling. Sapagka’t ako’y isang lalake sa ilalim ng kapamahalaan, na may mga kawal sa ilalim ko: at sinasabi ko sa lalaking ito, Humayo ka, at yayaon; at sa iba, Halika, at siya’y darating; at sa aking lingkod, Gawin mo ito, at ginagawa niya ito. At nang marinig ito ni Jesus, ay nagtaka siya, at sinabi sa nagsisisunod, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, Hindi ako nakasumpong ng labis na pananampalataya, hindi, hindi sa Israel … Pumunta ka sa iyong lakad; at kung ano ang iyong pinaniniwalaan, ay gayon din naman ang gagawin sa iyo. At ang kanyang tagapaglingkod ay gumaling sa oras na iyon. ”

Kung ang awtoridad ng isang sundalo ng laman at dugo ay dapat magpapangyari sa kanyang mga sundalo sa ilalim niya upang isagawa ang kanyang salita sa kanyang utos, gaano pa kaya sa tingin mo ang Awtoridad ng buhay na Salita ng Diyos ang makagagawa sa iyo, at tuparin ang sinasabi nito? At kung naniniwala siya sa awtoridad ng buhay na Salita upang pagalingin, at ito ay nangyari noong 2000 taon na ang nakalilipas sa “oras na iyon”, maaari bang ang tiwala ng kaluluwa ay magtiwala na ang dakilang Kanluran ng Awtoridad ay maaaring matupad ang Kanyang mga kahanga-hangang layunin sa atin? Sa katunayan, ang lahat ng Kanyang mga utos ay mga pangako sa mga naniniwala:

[Awit 27: 8] Kapag sinabi mo, Hanapin ninyo ang aking mukha; ang aking puso ay nagsabi sa iyo, Ang iyong mukha, Panginoon, ay aking hahanapin.

Samakatuwid, sa taong naniniwala sa malikhaing kapangyarihan, lahat ng pangako ay matatag, at lahat ng bagay ay para sa atin, kabilang ang kapangyarihan upang mabuhay ng bagong buhay ni Cristo. Tunay na si Cristo ang nagpapakita ng kapangyarihan sa iyo habang lumalakad ka sa pagsunod sa Kanyang Salita, nagtatrabaho sa amin upang magawa at gawin ang kasiyahan ng Diyos, ginagawa “lagi ang mga bagay na nagagalak sa Kanya” sa pamamagitan natin.

ANG KONEKSYON SA PAGITAN NI CRISTO AT ANG KASULATAN

Kumusta naman ang nakasulat na salita, at ano ang kaugnayan nito sa Salita ng Buhay? Narito ang isa sa mga lugar kung saan ang prinsipyo ng Kristo ay pinakamahalaga.

Ang nakasulat na salita, kapag hiwalay mula sa Buhay na Salita, o kapag binabasa lamang bilang walang buhay na aklat, ay iyon lamang, at hindi na mas malakas kaysa sa tinta sa papel, ngunit kung nakikilala natin ang Buhay na Salita bilang Pinagmumulan ng kapangyarihan ng nakasulat na salita, ang Kasulatan ay naging sa amin bilang isang bagong libro, buhay at paghinga, malakas at puno ng buhay sa Kanya. Isinasagawa ng Salita ng Diyos ang lahat ng ipinahayag sa Kanya sa Kasulatan. Ang bawat propesiya, bawat pangako, bawat pagpapagaling, bawat gawa ng paglikha, nakipagtipan na tuparin Niya ang Buhay na Salita ng Diyos. Sa pagsasalita tungkol dito, sa Mga Awit, ipinahayag ni Cristo “Narito, dumating ako: sa dami ng aklat [Ang Kasulatan], nasusulat tungkol sa Akin.” [Mga Awit 40: 7]

Ang Banal na Kasulatan ay lubos na konektado sa Kanya, yamang Siya ang buhay na Kasulatan, at tinutupad ang mga salitang iyon na nakasulat sa tunay na kahulugan. Kung hindi para sa Kanya, ang Kasulatan ay walang kapangyarihan, at walang kapangyarihan upang iligtas sa lahat. Sapagkat tinutupad Niya ang mga salitang isinulat tungkol sa Kanya, Siya ang Isa na nagpapahiwatig ng Kasulatan na may buhay na buhay, kapangyarihan na nagbibigay ng buhay.
[Juan 17: 17-19] Banal sila sa pamamagitan ng Iyong katotohanan: Ang iyong salita ay katotohanan. Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din ako ay nagpadala sa kanila sa sanlibutan. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang Aking Sarili, upang sila rin ay mapabanal sa pamamagitan ng katotohanan.

Samakatuwid ang Banal na Kasulatan na binabasa natin tungkol sa Kanya ay isang itinakdang paraan upang ipahayag Siya sa atin, habang Siya ang Tunay na Pinagmumulan ng lahat ng mga pagpapala ng buhay na dumadaloy sa lahat ng naniniwala. Pansinin na sinabi ni Cristo na ang Salita ng Diyos ay nagdudulot ng pagpapakabanal, at kung paano Niya pinabanal ang Kanyang Sarili sa pagsunod sa Salitang iyon, upang tayo “ay mapabanal sa pamamagitan ng katotohanan.” Ang Kanyang pagsunod ay ang pagpapakabanal sa Salitang iyon, at ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa ang salitang iyan na iniisip Niya ang kaluluwa na may pagpapakita ng kapangyarihang dumarating sa pamamagitan ng banal na itinalagang banal na iyon.

[Juan 14: 21-24] “Ang mayroon ng Aking mga utos, at iniingatan ang mga ito, siya ang umiibig sa Akin: at ang umiibig sa Akin ay mahalin ng Aking Ama, at iibigin Ko siya, at ipakikita Ko ang Aking Sarili sa kanya . Sinabi sa kaniya ni Judas, hindi ang Iskariote, Panginoon, paanong ipakikita mo ang Iyong sarili sa amin, at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay tutuparin niya ang aking mga salita: at iibigin siya ng aking Ama, at tayo’y paroroon sa kaniya, at gagawin natin ang ating tahanan na kasama niya. Ang umiibig sa Akin ay hindi tumutupad ng Aking mga pananalita: at ang salitang inyong naririnig ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa Akin. ”

Ang mga sumusunod sa Kanyang salita sa pagsunod, ay tatanggap ng pagpapakabanal sa salitang iyan, at ipakikita ni Cristo ang Kanyang Espiritu sa iyo, upang bigyang kapangyarihan ka, at gumawa ka ng paghahayag ng Kanyang malikhaing lakas.

Gayunpaman, ang isang simpleng titik sa papel, o paulit-ulit na tinig, ay wala nang magagawa para sa di-sumasampalatayang kaluluwa na hindi nakikita dito ang paghahayag ni Jesu-Cristo. Higit pa rito, Siya mismo ang nagpapabanal na nagbibigay ng Salita ng Katotohanan; kung hindi Niya pinananatili at tinutupad ang mga utos na nasusulat sa Salita ng Diyos, ang nakasulat na Salita na matatagpuan sa Biblia ay hindi maaaring magkaroon ng nagpapabanal na kapangyarihan, na nakikita na ang mga titik mismo ay puno ng kapangyarihan sa pamamagitan Niya sa sinumang naniniwala: ito ang Cristo prinsipyo sa trabaho.

Ang Banal na Kasulatan ay nagpapakita na si Cristo at si Kristo ay nagtupad at nagbibigay kapangyarihan sa Banal na Kasulatan sa isang intimate at hindi mapaghihiwalay na ugnayan, at ang pagbibigay ng kapangyarihan na ito ay ibinigay sa pamamagitan Niya sa lahat ng naniniwala at sumunod sa katotohanan tulad ng sa Kanya. Si Cristo ay ipinahayag nang maliwanag sa iyong isipan sa pamamagitan ng Kasulatan, at sa gayon ding paraan, ay nahahayag sa iyong lahat na tunay na naniniwala. Iyan ay dapat sapat na pampatibay-loob para sa sinuman na basahin ang Salita ng Diyos at tingnan ang kagandahan ng kaluwalhatian ng Diyos!

[Lucas 8:17] “Sapagka’t walang bagay na lihim, na hindi mahahayag; ni anumang bagay na itinago, na hindi malalaman at darating sa ibang bansa. ”

Ngunit “kung ang aming ebanghelyo ay itago, ito ay itinago sa kanila na nawala”. Sa pagpapakita ng ebanghelyo ni Jesucristo sa atin ay inihayag ang kapangyarihan na ipahayag sa atin. Tulad ng nasusulat: “… ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay nahahayag sa kanila; sapagkat ipinakita ito ng Diyos sa kanila. “(Roma 1:19) Ngunit pagkatapos ay upang ipakita sa atin, dapat itong maipahayag / ipinahayag sa atin. Tulad ng ipinakita namin sa huling artikulo, at mas maaga sa artikulong ito, may isa na nagnanais na pigilan ang gawaing ito sa pamamagitan ng pagbulag ng mga isipan sa paghahayag ni Jesu-Cristo. At bakit? Sapagkat sa paghahayag na iyon ay ang kapangyarihan ng buhay na Salita, na walang mas mababa sa kapangyarihan na maging isang bagong nilalang kay Kristo!

[1Tim. 3:16] “At walang pagtatalo na dakila ang misteryo ng kabanalan: ang Diyos ay nahayag …”

Dumating si Cristo upang ipahayag ang kaalaman tungkol sa Diyos sa Kaniyang sarili upang maipahayag Siya; samakatuwid, ito ang pangunahin kung ano ang ginagawa ng paghahayag mula sa Salita ng Diyos habang binabasa natin ang Kasulatan: ipinakikita Niya sa atin, at sa atin. Sa pamamagitan ng Kasulatan, maaari nating makita ang kaluwalhatian ng Diyos tulad ng ginawa ni Moises, at sa pamamagitan ng pananampalataya, nakikibahagi sa gayong kaluwalhatian.

ANG PINAKAMALUWALHATING PANGALAN AY NAUUKOL KAY KRISTO

Sa Salita ng Diyos, wala nang pribilehiyo na hawakan ang pangalang ito kundi si Cristo, ni ang kanilang kaligtasan o kapangyarihan sa anumang iba pa, maliban sa Kanya. Sinasabi sa atin ng Kasulatan:

[Apo. 19: 12-13] Ang kaniyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy, at sa kaniyang ulo ay may maraming mga putong; at Siya ay may isang nakasulat na pangalan, na walang taong nakakaalam, kundi Siya mismo … Ang kanyang pangalan ay tinatawag na Ang Salita ng Diyos.

At ang parehong maluwalhating Hari, “Ang Salita ng Diyos”, ay nagpapahayag:

[Apo. 21: 5] At ang nakaupo sa luklukan ay nagsabi, Narito, pinapabago ko ang lahat ng mga bagay.

“Sapagkat ang Diyos, na nag-utos ng liwanag na lumiwanag mula sa kadiliman, ay nagliwanag sa ating mga puso, upang ibigay ang liwanag ng kaalaman sa kaluwalhatian ng Diyos sa harap ni Jesu-Cristo … Kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya ay isang bagong nilalang: lumang mga bagay ay lumipas; narito, ang lahat ng mga bagay ay naging bago. “[2 Cor. 4: 6, 5:17]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

December 19, 2015 (No Comments) by Christian Israel

Ang Rebelasyon ni Hesukristo: Ang Salita ng Diyos

Sa huling artikulo, itinuturing namin ang kahalagahan ng paniniwala sa ebanghelyo, at sa pamamagitan ng pagtingin kay Cristo sa pamamagitan ng pananampalataya, ang sinasampalatayang anak ng Diyos ay magpapakita ng kaluwalhatiang nagniningning sa mukha ni Jesu-Cristo. Ang prinsipyo ng ebanghelyo ay itinakda sa ganitong paraan:

[2 Cor 3:18] “… tayong lahat, na may bukas na mukha na nakikita na tulad sa isang salamin ang kaluwalhatian ng Panginoon, ay nabago sa iisang larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, tulad ng sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon.”

Samakatuwid, sa pamamagitan ng pagtingin na tayo ay nagbago. Ito ay kinakailangan pagkatapos, dahil mayroong isang tawag sa Banal na Kasulatan upang “Narito ang iyong Diyos”, upang maipaliwanag nang malinaw ang Isa na dapat nating makita.

SINO SI KRISTO NA KAMALAYAN NATIN SIYA?

Ang pagtingin sa Kanya nang tama ay napakahalaga, sapagkat sa pagtingin sa Kanya, nakita natin ang tunay na alituntunin ng ebanghelyo, at sa pamamagitan ng pagtingin sa ebanghelyo, nakikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Hinahanap ni Satanas na bulag tayo kay Cristo, dahil sa katotohanan Siya:

[2 Cor. 4: 4] “… binulag ng diyos ng sanlibutang ito ang mga isipan ng mga hindi naniniwala, baka ang liwanag ng maluwalhating ebanghelyo ni Cristo, na siyang larawan ng Diyos, ay dapat magpakinang sa kanila.”

Ang maluwalhating ebanghelyo ni Cristo, kung sino ang imahe ng Diyos, ay nakikita sa pagtingin sa liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos, at sa pagtingin na ang kaluwalhatian ay magbabago ng bata na puno ng pananampalataya sa parehong imahen. Para sa kadahilanang ito, gagawin ko ang paksa ng kung sino si Cristo ay nasa Kanyang maraming ministries sa susunod na ilang buwan; bawat gusali sa naunang artikulo.

SA SIMULA: ANG BUHAY NA SALITA

Upang higit na maunawaan ang pundasyon ng paglikha (ibig sabihin, upang maipakita ang tunay na kaugnayan ni Cristo sa Kasulatan, at ang Kasulatan na may wastong ugnayan sa atin), ay isa sa mga pinakamahusay at masasayang pag-aaral na maaaring gawin ng isang tunay na Kristiyano. Sa pag-unawa sa puntong ito, ang lahat ng iba pang mga misteryo sa Salita ng Diyos, na may kinalaman sa paghahayag ni Cristo, ay maaaring maging malinaw na malinaw. Samakatuwid, ito ang pundasyon ng paglikha na balak nating tingnan. Sa pundasyong ito, na walang iba kundi si Cristo, nasusulat:

[Juan 1: 1-3] “Sa pasimula ay ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. (2) Ang parehong ay sa simula sa Diyos. (3) Lahat ng bagay ay ginawa Niya [ang Salita]; at wala Siya ay hindi anumang bagay na ginawa na ginawa. ”

Mula pa sa simula, itinakda ng manunulat ng ebanghelyo ang pinakamahalagang sangkap sa pagkakakilanlan ni Cristo, at naisin ng kanyang mga mambabasa na maintindihan ang puntong ito nang malinaw, na ipinapahayag ito sa pinakapaliwanag na wikang posible: Si Cristo ang Salita ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ipinahayag nito ang totoong posisyon ni Cristo kaugnay sa Diyos, gayundin sa lahat ng nilikha na mga bagay. Ang Kasulatan ay nagpapatuloy sa katotohanan na ito:

[Col. 1:16] “Sapagka’t sa pamamagitan Niya [si Cristo ang Salita] ay nilikha ang lahat ng mga bagay, na nasa langit, at nasa lupa, nakikita at di nakikita, maging mga trono, o mga kapangyarihan, o mga pamunuan, o kapangyarihan: lahat ng bagay ay nilikha Niya, at para sa kanya: ”
Higit dito, si Cristo ang Isa [Heb. 1: 2] “sa pamamagitan ng Kaniyang nilikha din [ang Diyos] ang mga mundo” Ang katotohanang ito ay napakahalaga sapagkat ipinahayag nito na ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Kanyang Salita, at ang Salitang iyon, sa tunay na pagpapahayag, ay si Cristo.

ANG PRINSIPYO NI KRISTO

Samakatuwid, mayroong isang matalik na katotohanan na ang lahat ng nilalang ay nananatili kay Cristo at sa Diyos, at ito ay isang katotohanan na umiiral:

[1 Cor. 8: 6] Datapuwa’t sa atin ay may iisang Dios, ang Ama, na siyang sa lahat ng mga bagay, at tayo’y sa kaniya; at isang Panginoon na si Hesus Kristo, sa pamamagitan ng kanino ang lahat ng bagay, at kami sa pamamagitan niya.

Ang Diyos ay ipinahayag na ang Isa na “kanino” ang lahat ng mga bagay. Sa madaling salita, Siya ang Dakilang Pinagmumulan ng lahat. Kung gayon ang Panginoong Jesucristo ay ipinahayag na ang “sa pamamagitan ng kanino” ang lahat ng mga bagay. Samakatuwid, si Kristo ang paraan kung saan nilikha ng Diyos ang lahat. Ang salitang Griyego [dia] ay higit na nagpapahiwatig na ito, na tinukoy bilang “ang channel ng isang gawa”. Samakatuwid, ang kilos ng kapangyarihan ng Diyos ay ipinakita sa pamamagitan ng channel ng Kanyang Kristo. Si Kristo ay lubos na nakaugnay sa lahat ng mga gawa ng Diyos, at lahat ng nilikha; ang mahusay na Katamtamang pagkonekta sa pareho. Ang prinsipyong ito ay isa sa pinakamahalagang prinsipyo na mauunawaan sa buong Biblia. Kaya sa mga artikulo sa hinaharap, maaari akong sumangguni sa alituntuning ito bilang prinsipyo ng Kristo.

ANG SALITA NATUPAD

Ang pagdadala sa ating mga isip pabalik sa paglikha ng mundong ito, maaari nating makita ang isang bagay tungkol sa bagay na nanggagaling sa Tinig ng Diyos:

[Gen. 1: 3] “At sinabi ng Diyos, Magkaroon ng liwanag: at nagkaroon ng liwanag.”

Inutusan ng Diyos ang liwanag upang lumiwanag mula sa kadiliman, at naging gayon. Ano ang ibig sabihin nito? Sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Nagsalita ang Diyos, at si Kristo, ang buhay na Salita, ay natupad at itinatag sa Kanyang sariling pagkatao ang bagay na iniutos ng Diyos. Sa pagsasalita ng katuparan ng Kanyang Salita, ipinahayag ng Diyos:

[Ay isang. 55:11] “Ganyan ang Aking salita na lumalabas sa Aking bibig: hindi ito babalik sa Akin na walang bisa, kundi gagawin nito ang aking pakialam, at ito ay bubuo sa bagay na ipinadala Ko rito.” Samakatuwid, tinutupad ng Salita ng Diyos ang kalooban ng Diyos. Si Cristo, bilang buháy na Salita, ay ginagawang mas malinaw na Siya ang Isa na sa pamamagitan nito ay natupad ang bagay na iyon, na sinasabi tungkol sa Kanyang sarili, “Ginagawa ko ang lahat ng mga bagay na nakalulugod sa kanya.” [Juan 8:29] Ipinapahayag ng may-akda ng mga Hebreo na kahit Ngayon, si Kristo ay “nagtataguyod ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng Kanyang kapangyarihan.” [1: 3] Si Kristo ang Isa na nagtutupad ng Salita ng Diyos, at sa pamamagitan Niya ang kapangyarihan ng Diyos ay nasaksihan, maging sa bawat binhi ang malawak na hanay ng mga daigdig sa buong masamang espasyo, o sa bawat tibok ng puso ng isang bagong panganak na sanggol. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nagbibigay ng katibayan sa nagtataguyod na kapangyarihan ng buhay na Salita.

Samakatuwid, malinaw na ang iyong pagkatao, ang iyong kamalayan, ay kamangha-mangha na nagpapakita ng gawa ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo; ang iyong pag-iral ay isang sapat na patotoo upang idedeklara na “ang Diyos ay pag-ibig” kung ikaw ay mapagtanto lamang ito. Ang parehong kamay na gumawa ng lahat ng mga bagay, na nagtataguyod sa mga mundo sa pamamagitan ng Kanyang Salita, ay nagtataguyod din sa iyo sa pamamagitan ng parehong maluwalhating kamay. Hindi lamang ipinagtatanggol ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Cristo, ngunit sinasabi sa atin na “sa pamamagitan Niya [si Kristo] ay binubuo ang lahat ng mga bagay.” [Col. 1:17]

ANG SALITA AY KATOTOHANAN

Kapag isinasaalang-alang natin ang pagkatupad ng Salita ng Diyos, tulad ng iniutos ng Diyos, ito ay nagpapalago at ginagawa ang bagay na nakalulugod sa Kanya, at ginagawa nito ito sa oras na Kanyang tinagubilinan ay dapat umunlad. Ginagawa ni Jesus ang mismong bagay na iniutos ng Diyos. Dapat itong katunayan ang katotohanan na ang Salita ng Diyos ay tapat, at ang Kasulatan ay lubusang nagpapatotoo sa katapatan at kapangyarihan ng Salita ng Diyos:

[Awit 33: 9] Sapagka’t siya’y nagsalita, at naganap; Iniutos niya, at tumayo ito nang mabilis.
[Awit 148: 5] Purihin nila ang pangalan ng Panginoon: sapagka’t kaniyang iniutos, at sila’y nilalang.
[Heb. 11: 3] Sa pamamagitan ng pananampalataya nauunawaan natin na ang mga daigdig ay nabuo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, upang ang mga bagay na nakikita ay hindi ginawa ng mga bagay na lumilitaw.
“Ang Diyos ay nagsalita, at ito ay ginawa”, “Iniutos niya, at sila ay nilikha”. Tiyak at matatag ang Salita ng Diyos. Ang malikhaing kapangyarihan nito ay sapat na dahilan para ibalita ng apostol na “imposible para sa Diyos na magsinungaling”, sapagkat ang bagay na lumalabas mula sa Kanyang bibig ay ang bagay na magagawa. Ang lahat ng ito ay nagpapatotoo sa dakilang katapatan ng ating Manunubos. Kung si Kristo ang buhay na Salita, at imposible para sa Diyos na magsinungaling, kung gayon si Cristo ang katotohanan at mga pangako ng Diyos na ipinakita, at gagawin Niya ang lahat ng mga pangako na ipinahayag ng Diyos sa Kanyang Salita. Sinasabi sa atin ng Kasulatan:
[2 Cor. 1:20] Sapagka’t ang lahat ng mga pangako ng Dios sa kaniya ay yaon, at sa kaniya ay Amen, hanggang sa kaluwalhatian ng Dios sa pamamagitan natin.
Ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay tinitiyak sa amin ni Cristo, at kung ikaw ay kay Cristo, ang mga pangakong iyan ay natiyak na para sa iyo, sa Kanya, at sa Kanya, hangga’t ang pangako na natupad sa iyo ay magiging para sa Kanyang kaluwalhatian . Dahil sa pamamagitan ni Kristo, ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay, ito ay likas na sumusunod sa pamamagitan ni Cristo, tubusin Niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng mga layunin ng pagtubos na Kanyang tinutupad, at gagawin din ito na matutupad din sa atin.

ANG RELASYON NI KRISTO ANG SALITA SA ATIN

Nakikita ang lahat ng mga bagay na nanggagaling sa pamamagitan ng Salita, at tinatanggap namin ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa Kanya at sa Kanya, dapat na lohikal na maunawaan na ang lahat ng mga bagay na mahalaga sa aming paglago at prospering kay Kristo ay dumating sa pamamagitan ng parehong itinalagang channel. Ang lahat ng bagay upang mapangalagaan tayo sa espirituwal, bawat biyaya, ay matatagpuan sa Kanya:

[2 Pedro 1: 2-3] “Ang biyaya at kapayapaan ay pinarami sa inyo sa pamamagitan ng pagkakilala sa Dios, at kay Jesus na ating Panginoon, ayon sa ibinigay sa atin ng kaniyang banal na kapangyarihan sa lahat ng mga bagay na nauukol sa buhay at kabanalan, sa pamamagitan ng kaalaman sa kanya na tumawag sa amin sa kaluwalhatian at kabutihan: ”

“Ayon sa Kanyang banal na kapangyarihan ay nagbigay sa amin ng lahat ng mga bagay na nauukol sa buhay at kabanalan …”, at ano ang Kanyang banal na kapangyarihan? Ito ang kapangyarihan kung saan itinataguyod ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang kapangyarihan na lumikha ng lahat ng bagay ay ang Salita. Samakatuwid si Cristo, sa atin, ay buhay, ay kabanalan. Higit pa rito, sinasabi sa atin, “sa mga tinatawag, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos, at ang karunungan ng Diyos.” Tunay na si Cristo ang lahat ng bagay sa atin bilang isang tao.

Tingnan natin sa madaling sabi ang malikhaing kapangyarihan na nagdulot ng kagalingan sa lingkod ng sundalo ng Centurion, sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Salita ng Diyos:
[Matt. 8: 8-10] Sumagot ang senturion at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na pumasok ka sa ilalim ng aking bubungan: datapuwa’t magsalita ka lamang ng salita, at ang aking alipin ay gagaling. Sapagka’t ako’y isang lalake sa ilalim ng kapamahalaan, na may mga kawal sa ilalim ko: at sinasabi ko sa lalaking ito, Humayo ka, at yayaon; at sa iba, Halika, at siya’y darating; at sa aking lingkod, Gawin mo ito, at ginagawa niya ito. At nang marinig ito ni Jesus, ay nagtaka siya, at sinabi sa nagsisisunod, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, Hindi ako nakasumpong ng labis na pananampalataya, hindi, hindi sa Israel … Pumunta ka sa iyong lakad; at kung ano ang iyong pinaniniwalaan, ay gayon din naman ang gagawin sa iyo. At ang kanyang tagapaglingkod ay gumaling sa oras na iyon. ”

Kung ang awtoridad ng isang sundalo ng laman at dugo ay dapat magpapangyari sa kanyang mga sundalo sa ilalim niya upang isagawa ang kanyang salita sa kanyang utos, gaano pa kaya sa tingin mo ang Awtoridad ng buhay na Salita ng Diyos ang makagagawa sa iyo, at tuparin ang sinasabi nito? At kung naniniwala siya sa awtoridad ng buhay na Salita upang pagalingin, at ito ay nangyari noong 2000 taon na ang nakalilipas sa “oras na iyon”, maaari bang ang tiwala ng kaluluwa ay magtiwala na ang dakilang Kanluran ng Awtoridad ay maaaring matupad ang Kanyang mga kahanga-hangang layunin sa atin? Sa katunayan, ang lahat ng Kanyang mga utos ay mga pangako sa mga naniniwala:

[Awit 27: 8] Kapag sinabi mo, Hanapin ninyo ang aking mukha; ang aking puso ay nagsabi sa iyo, Ang iyong mukha, Panginoon, ay aking hahanapin.

Samakatuwid, sa taong naniniwala sa malikhaing kapangyarihan, lahat ng pangako ay matatag, at lahat ng bagay ay para sa atin, kabilang ang kapangyarihan upang mabuhay ng bagong buhay ni Cristo. Tunay na si Cristo ang nagpapakita ng kapangyarihan sa iyo habang lumalakad ka sa pagsunod sa Kanyang Salita, nagtatrabaho sa amin upang magawa at gawin ang kasiyahan ng Diyos, ginagawa “lagi ang mga bagay na nagagalak sa Kanya” sa pamamagitan natin.

ANG KONEKSYON SA PAGITAN NI CRISTO AT ANG KASULATAN

Kumusta naman ang nakasulat na salita, at ano ang kaugnayan nito sa Salita ng Buhay? Narito ang isa sa mga lugar kung saan ang prinsipyo ng Kristo ay pinakamahalaga.

Ang nakasulat na salita, kapag hiwalay mula sa Buhay na Salita, o kapag binabasa lamang bilang walang buhay na aklat, ay iyon lamang, at hindi na mas malakas kaysa sa tinta sa papel, ngunit kung nakikilala natin ang Buhay na Salita bilang Pinagmumulan ng kapangyarihan ng nakasulat na salita, ang Kasulatan ay naging sa amin bilang isang bagong libro, buhay at paghinga, malakas at puno ng buhay sa Kanya. Isinasagawa ng Salita ng Diyos ang lahat ng ipinahayag sa Kanya sa Kasulatan. Ang bawat propesiya, bawat pangako, bawat pagpapagaling, bawat gawa ng paglikha, nakipagtipan na tuparin Niya ang Buhay na Salita ng Diyos. Sa pagsasalita tungkol dito, sa Mga Awit, ipinahayag ni Cristo “Narito, dumating ako: sa dami ng aklat [Ang Kasulatan], nasusulat tungkol sa Akin.” [Mga Awit 40: 7]

Ang Banal na Kasulatan ay lubos na konektado sa Kanya, yamang Siya ang buhay na Kasulatan, at tinutupad ang mga salitang iyon na nakasulat sa tunay na kahulugan. Kung hindi para sa Kanya, ang Kasulatan ay walang kapangyarihan, at walang kapangyarihan upang iligtas sa lahat. Sapagkat tinutupad Niya ang mga salitang isinulat tungkol sa Kanya, Siya ang Isa na nagpapahiwatig ng Kasulatan na may buhay na buhay, kapangyarihan na nagbibigay ng buhay.
[Juan 17: 17-19] Banal sila sa pamamagitan ng Iyong katotohanan: Ang iyong salita ay katotohanan. Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din ako ay nagpadala sa kanila sa sanlibutan. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang Aking Sarili, upang sila rin ay mapabanal sa pamamagitan ng katotohanan.

Samakatuwid ang Banal na Kasulatan na binabasa natin tungkol sa Kanya ay isang itinakdang paraan upang ipahayag Siya sa atin, habang Siya ang Tunay na Pinagmumulan ng lahat ng mga pagpapala ng buhay na dumadaloy sa lahat ng naniniwala. Pansinin na sinabi ni Cristo na ang Salita ng Diyos ay nagdudulot ng pagpapakabanal, at kung paano Niya pinabanal ang Kanyang Sarili sa pagsunod sa Salitang iyon, upang tayo “ay mapabanal sa pamamagitan ng katotohanan.” Ang Kanyang pagsunod ay ang pagpapakabanal sa Salitang iyon, at ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa ang salitang iyan na iniisip Niya ang kaluluwa na may pagpapakita ng kapangyarihang dumarating sa pamamagitan ng banal na itinalagang banal na iyon.

[Juan 14: 21-24] “Ang mayroon ng Aking mga utos, at iniingatan ang mga ito, siya ang umiibig sa Akin: at ang umiibig sa Akin ay mahalin ng Aking Ama, at iibigin Ko siya, at ipakikita Ko ang Aking Sarili sa kanya . Sinabi sa kaniya ni Judas, hindi ang Iskariote, Panginoon, paanong ipakikita mo ang Iyong sarili sa amin, at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay tutuparin niya ang aking mga salita: at iibigin siya ng aking Ama, at tayo’y paroroon sa kaniya, at gagawin natin ang ating tahanan na kasama niya. Ang umiibig sa Akin ay hindi tumutupad ng Aking mga pananalita: at ang salitang inyong naririnig ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa Akin. ”

Ang mga sumusunod sa Kanyang salita sa pagsunod, ay tatanggap ng pagpapakabanal sa salitang iyan, at ipakikita ni Cristo ang Kanyang Espiritu sa iyo, upang bigyang kapangyarihan ka, at gumawa ka ng paghahayag ng Kanyang malikhaing lakas.

Gayunpaman, ang isang simpleng titik sa papel, o paulit-ulit na tinig, ay wala nang magagawa para sa di-sumasampalatayang kaluluwa na hindi nakikita dito ang paghahayag ni Jesu-Cristo. Higit pa rito, Siya mismo ang nagpapabanal na nagbibigay ng Salita ng Katotohanan; kung hindi Niya pinananatili at tinutupad ang mga utos na nasusulat sa Salita ng Diyos, ang nakasulat na Salita na matatagpuan sa Biblia ay hindi maaaring magkaroon ng nagpapabanal na kapangyarihan, na nakikita na ang mga titik mismo ay puno ng kapangyarihan sa pamamagitan Niya sa sinumang naniniwala: ito ang Cristo prinsipyo sa trabaho.

Ang Banal na Kasulatan ay nagpapakita na si Cristo at si Kristo ay nagtupad at nagbibigay kapangyarihan sa Banal na Kasulatan sa isang intimate at hindi mapaghihiwalay na ugnayan, at ang pagbibigay ng kapangyarihan na ito ay ibinigay sa pamamagitan Niya sa lahat ng naniniwala at sumunod sa katotohanan tulad ng sa Kanya. Si Cristo ay ipinahayag nang maliwanag sa iyong isipan sa pamamagitan ng Kasulatan, at sa gayon ding paraan, ay nahahayag sa iyong lahat na tunay na naniniwala. Iyan ay dapat sapat na pampatibay-loob para sa sinuman na basahin ang Salita ng Diyos at tingnan ang kagandahan ng kaluwalhatian ng Diyos!

[Lucas 8:17] “Sapagka’t walang bagay na lihim, na hindi mahahayag; ni anumang bagay na itinago, na hindi malalaman at darating sa ibang bansa. ”

Ngunit “kung ang aming ebanghelyo ay itago, ito ay itinago sa kanila na nawala”. Sa pagpapakita ng ebanghelyo ni Jesucristo sa atin ay inihayag ang kapangyarihan na ipahayag sa atin. Tulad ng nasusulat: “… ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay nahahayag sa kanila; sapagkat ipinakita ito ng Diyos sa kanila. “(Roma 1:19) Ngunit pagkatapos ay upang ipakita sa atin, dapat itong maipahayag / ipinahayag sa atin. Tulad ng ipinakita namin sa huling artikulo, at mas maaga sa artikulong ito, may isa na nagnanais na pigilan ang gawaing ito sa pamamagitan ng pagbulag ng mga isipan sa paghahayag ni Jesu-Cristo. At bakit? Sapagkat sa paghahayag na iyon ay ang kapangyarihan ng buhay na Salita, na walang mas mababa sa kapangyarihan na maging isang bagong nilalang kay Kristo!

[1Tim. 3:16] “At walang pagtatalo na dakila ang misteryo ng kabanalan: ang Diyos ay nahayag …”

Dumating si Cristo upang ipahayag ang kaalaman tungkol sa Diyos sa Kaniyang sarili upang maipahayag Siya; samakatuwid, ito ang pangunahin kung ano ang ginagawa ng paghahayag mula sa Salita ng Diyos habang binabasa natin ang Kasulatan: ipinakikita Niya sa atin, at sa atin. Sa pamamagitan ng Kasulatan, maaari nating makita ang kaluwalhatian ng Diyos tulad ng ginawa ni Moises, at sa pamamagitan ng pananampalataya, nakikibahagi sa gayong kaluwalhatian.

ANG PINAKAMALUWALHATING PANGALAN AY NAUUKOL KAY KRISTO

Sa Salita ng Diyos, wala nang pribilehiyo na hawakan ang pangalang ito kundi si Cristo, ni ang kanilang kaligtasan o kapangyarihan sa anumang iba pa, maliban sa Kanya. Sinasabi sa atin ng Kasulatan:

[Apo. 19: 12-13] Ang kaniyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy, at sa kaniyang ulo ay may maraming mga putong; at Siya ay may isang nakasulat na pangalan, na walang taong nakakaalam, kundi Siya mismo … Ang kanyang pangalan ay tinatawag na Ang Salita ng Diyos.

At ang parehong maluwalhating Hari, “Ang Salita ng Diyos”, ay nagpapahayag:

[Apo. 21: 5] At ang nakaupo sa luklukan ay nagsabi, Narito, pinapabago ko ang lahat ng mga bagay.

“Sapagkat ang Diyos, na nag-utos ng liwanag na lumiwanag mula sa kadiliman, ay nagliwanag sa ating mga puso, upang ibigay ang liwanag ng kaalaman sa kaluwalhatian ng Diyos sa harap ni Jesu-Cristo … Kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya ay isang bagong nilalang: lumang mga bagay ay lumipas; narito, ang lahat ng mga bagay ay naging bago. “[2 Cor. 4: 6, 5:17]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!