Si Kristo Ang Ating Ehemplo
May 4, 2017 (No Comments) by Christian Israel

“Magsiparito sa Akin, kayong lahat na nanganganak at nangabibigatang mabigat, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin mo ang Aking pamatok, at matuto tungkol sa Akin; sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba sa puso; at masusumpungan ninyo ang kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madali ang Aking pamatok, at ang Aking pasan ay liwanag. “Matt. 11: 28-30.
Nais kong lalo na itala ang mga salitang ito: “Pasanin ninyo ang Aking pamatok, at matuto tungkol sa Akin.” Alam ng lahat na si Cristo ang ating halimbawa sa buhay Kristiyano. Magiging walang kabuluhan para sa akin na dalhin ang iyong oras o minahan upang itakda ang katotohanang iyon. Mayroong maraming marami na nagnanais na tularan ang halimbawa ni Cristo, isang napakaraming taong hindi alam kung paano, at ang layunin ng aming pag-aaral sa hapon ay, kung maaari, upang tulungan ang isa na malaman kung paano ito gawin. Pinagkakatiwalaan ko na alam ng bawat Kristiyano na dapat niyang maging katulad ni Cristo. Walang pagtuturo sa Kasulatan na mas malinaw kaysa sa ganito, at ang pangako ay, samantalang ang disipulo ay hindi higit sa kanyang guro, gayunman ang bawat isa na ganap ay magiging tulad ng kanyang guro. Ang aming layunin ay upang dalhin ang ilang mga simple at simpleng aralin na, umaasa kami,

Tatlong Tiyak na Mga Punto.

Maaari tayong maglakad-lakad sa maraming bagay sa bagay na ito, at sakupin ang ating buong panahon, nang walang anumang bagay na napaka tiyak sa ating isipan. Ngunit nais kong makakuha ng dalawa o tatlong aralin na naayos; para sa mga ito ang pundasyon ng bawat iba pang mga aralin, at kasama nila ang lahat ng iba pang mga aralin ay nanggagaling sa kanilang sarili. Upang gawin ang punto tiyak sa aming mga isip na may reference sa pag-aaral sa Kanya, gusto kong itakda bago sa iyo ng tatlong puntos.
Dapat nating tularan ang halimbawa ni Cristo sa pamumuhay sa Diyos at sa Diyos at sa Diyos. Paano tayo mabubuhay, tulad ni Cristo sa Diyos, sa Diyos, at sa Diyos?

Si Kristo ang Sanga.

Si Kristo ang tunay na kapahayagan ng Diyos, ang buhay ng Diyos sa lupa. Sa Zech. 6:12 Sinabi ng propeta tungkol sa Kanya: “Narito ang lalaki na ang pangalan ay ang Sanga; at Siya ay lumalago mula sa Kanyang lugar (hindi sa maling lugar, kundi kung saan Siya ay; Siya ay lalago mula sa Kaniyang dako], at itatayo Niya ang templo ng Panginoon. “Si Kristo dito ay sinasabing bilang sanga, at Siya ang sangay ng Diyos. Ngunit ang Kaniyang ugat ay nasa langit; at sa pagiging sangay ng Diyos sa mundong ito, Siya ay, sa ibang kahulugan, ang bisig ng Diyos. Ang Diyos ay nasa langit, ngunit Siya ay umaabot kay Jesu-Cristo upang mahuli ang mundo. Bilang sangay, lumago si Kristo bilang sangay, upang maging isang bagay na makikita sa mundo. Ang Diyos ay nasa mga ulap at kadiliman; ngunit nais Niyang ihayag ang Kanyang Sarili sa isang daigdig na pinutol ng kasalanan, kaya si Cristo ay dumating bilang isang sangay ng Kanyang Sarili.

Ang Nakatagong Pinagmulan ng Buhay.

Alam mo na ang mga ugat ng isang puno ay nakatago sa ilalim; ngunit ang mga ito ay ang mga lihim na pinagmumulan ng buhay, at ang lumilitaw, na tinatawag naming puno, ay pagkatapos ng lahat ngunit ang ugat na lumalabas. Si Kristo ang sangay sa mundo, ngunit ang kanyang ugat ay nakatago sa Diyos, at Siya ay nahayag na ang mundo ay maaaring makita kung ano ang Diyos. Ang buhay ni Cristo, nang Siya ay narito sa laman, ay nasa Diyos, at Siya ay nakadepende sa Diyos tulad ng marami para sa buhay para sa Kanyang paglilingkod dito dahil obligado tayong umasa sa Diyos. Siguraduhing, may buhay Siya; “Sapagka’t kung paanong ang Ama ay may buhay sa Kaniyang sarili, ay gayon din ang ibinigay Niya sa Anak upang magkaroon ng buhay sa Kaniyang Sarili.” Ngunit nang Siya ay dumating dito upang maging pahayag ng Diyos sa mundo, at isang halimbawa sa sangkatauhan, inilagay Niya ang Kaniyang sarili sa napaka lugar ng sangkatauhan; at dahil ang tao ay mahina, Siya ay naging mahina para sa kapakanan ng sangkatauhan. Tulad ng sangkatauhan ay umaasa sa ganap na kapangyarihan sa labas ng kanyang sarili, kaya naging nakasalalay Siya. At sinabi Niya, “Kung paanong sinugo ako ng Amang buhay, at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama: kaya’t ang kumakain sa Akin, siya ay mabubuhay sa pamamagitan Ko.”
Kinuha niya ang lugar na iyon ng pagtitiwala, na posisyon ng kahinaan, upang maipasa Niya ang karanasan ng mga taong Kanyang naparito upang iligtas; Ang kanyang buhay ay itinago sa Diyos, at Siya ay lubos na nakadepende sa Diyos at sa ministeryo ng mga anghel.

Buhay ni Kristo sa Diyos.

Huwag isipin na ang buhay ni Cristo dito ay isang buhay na kadalian dahil Siya ay ang banal na Anak ng Diyos. Siya ang banal na Anak ng Diyos, ngunit itinagis Niya ang pagka-diyos. Narito ang kagila-gilalas na pagpapala ng Diyos kay Kristo. Kahit na may kapangyarihan Siya, gayon pa man inilagay Niya ito, at naging nakasalalay. Ito ay nakasaad sa Kasulatan. Ang Ebanghelyo ni Juan ay ang dakilang ebanghelyo ng buhay. Binuksan namin ito kapag gusto nating malaman ang tungkol sa buhay. Sa Ebanghelyong ito sinabi ni Cristo, “Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng Aking Ama, huwag ninyong paniwalaan Ako. Ngunit kung gagawin ko, bagaman hindi kayo naniniwala sa Akin, maniwala kayo sa mga gawa; upang maalaman mo, at manampalataya ka, na ang Ama ay nasa Akin, at ako’y nasa Kaniya. ”
Habang totoo na si Jesu-Cristo ay dibinong nilalang sa sangkatauhan, totoo rin na Siya ay sangkatauhan na nabuhay sa kabanalan. Sa Kanyang sangkatauhan ay ibinitin Niya ang Kanyang Sarili sa Kanyang Ama para sa tulong, para sa lakas, para sa lahat ng kailangan Niya bilang sangkatauhan; sa Kanyang pagka-diyos, ang Ama ay naninirahan sa Kanya, at nagtrabaho sa pamamagitan Niya. Siya ay kabanalan sa sangkatauhan, ang mga ugat na umaabot sa langit, ngunit Siya ay sangkatauhan na iningatan sa kabanalan. Kaya sinasabi Niya sa Juan 14:10: “Hindi mo ba naniniwala na ako ay nasa Ama, at ang Ama ay nasa Akin? ang mga salita na aking sinasalita sa iyo, hindi ako nagsasalita ng Aking Sarili; ngunit ang Ama na nananahan sa Akin, ginagawa Niya ang mga gawa. “At tinanong Niya ang Kanyang mga disipulo,” Upang silang lahat ay maging isa; bilang Ikaw, Ama, ay nasa Akin, at Ako ay nasa Iyo. “Juan 17:21. Si Kristo ay ang pagkakaisa ng banal at ng tao, na siyang kasakdalan ng sangkatauhan,
“Walang taong nakakita sa Diyos sa anumang oras; ang bugtong na Anak, na nasa sinapupunan ng Ama, ipinahayag Niya Siya. “Juan 1:18. Pansinin ang pahayag. Hindi sinasabi nito, “na nagmula sa sinapupunan ng Ama,” kundi “na nasa sinapupunan ng Ama.” Nagkaroon ng gayong pagkakaisa sa pagitan ni Cristo at ng Kanyang Ama na kung saan naroon si Cristo, naroon ang Ama. At Siya ay nasa sinapupunan ng Ama habang narito sa lupa, ang Kanyang buhay ay nagtago sa Diyos para sa atin.
Ngayon ay mapapansin natin ang Buhay ni Kristo sa Diyos; ibig sabihin, ang Kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang Kanyang pagsasama sa Diyos. Habang ang Kanyang buhay ay kasama ng Diyos, dapat din itong dumaloy sa sangkatauhan, at si Kristo, sa pamamagitan ng paglalagay ng Kanyang sarili sa posisyon ng sangkatauhan, ay naglalagay sa Kanyang sarili sa lugar ng walang laman na puno ng ubas, na dapat mapuno mula sa Ama. Inilalagay Niya ang Kanyang Sarili sa posisyon na kung saan, sa pamamagitan ng Kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos, natanggap Niya sa Diyos ang Kanyang ibinigay sa mundo. Sa Kanyang huling panalangin sinabi Niya, “Sapagka’t ibinigay ko sa kanila ang mga salita na ibinigay sa Akin” at ang kaluwalhatiang ibinigay sa Akin ay ibinigay Ko sa kanila. “Juan 17: 8, 22.
Tumayo siya sa pagitan ng Diyos at ng tao, upang tumanggap mula sa Diyos sa Kanyang banal na panig, upang ibigay sa Kanyang piling tao, at upang makagawa ng isang kumpletong koneksyon sa pagitan ng banal at ng tao. Ngunit sa paglagay ng Kanyang sarili doon, isinailalim Niya ang Kanyang Sarili sa parehong mga kondisyon na nakikita natin sa atin. Wala siyang anuman sa Kanyang Sarili, inalis Niya ang Kanyang Sarili, at naging isang channel ng pagpapala at liwanag at kapangyarihan at buhay at kaluwalhatian sa tao. Kung ano ang Kaniyang dinala sa mundo, dinala Niya dahil ibinigay ito ng Ama sa Kanya, at kailangan Niyang pumunta sa Ama upang makuha kung ano ang ibibigay ng Ama sa Kanya sa mundo, dahil sa Kanyang pagsalig.

Ang Pinagmulan ng Lakas ni Kristo

Kaya’t natagpuan natin si Kristo na madalas na pumupunta sa Ama para sa pakikipag-isa, naghahanap mula sa Kanya ng lakas. Basahin natin ang dalawa o tatlong banal na kasulatan na bigyang-diin ito. “Pagka umaga ay tumindig ng isang mahusay na oras bago ang araw, Siya ay lumabas, at umalis sa isang nag-iisa na lugar, at nananalangin doon.” Markahan 1:35 Bakit? -Dahil Siya ay nagkaroon ng isang araw bago Siya sa pagbubunyag sa Ama, isang araw bago Siya ay nagbigay ng Diyos sa mga tao, at kailangan Niyang tumaas ang isang dakilang panahon bago ang araw, at pumunta sa Ama, at sa pakikisama sa Kanya, sa pakikisama sa Kanya, Siya ay dapat tumanggap mula sa Kanya kung ano ang ibibigay Niya sa mga tao. “Ngayon nang mabautismuhan ang lahat ng mga tao, ito ay nangyari na, na si Jesus ay binautismuhan din, at nananalangin, ang langit ay nabuksan, at bumaba ang Espiritu Santo sa hugis ng katawan tulad ng isang kalapati sa Kanya, at isang tinig ang dumating mula sa langit na nagsabi , Ikaw ay Aking minamahal na Pag-uuri, kung kanino nalulugod ako. “Lucas 3:21, 22. Ang mga langit ay nabuksan kay Cristo nang ipanalangin Niya; ang mga langit ay bubuksan sa atin kapag nananalangin tayo.
“At ito ay nangyari na mga walong araw pagkatapos ng mga kasabihan na ito, kinuha Niya si Pedro at si Juan at si Santiago, at nagpunta sa isang bundok upang manalangin. At habang Siya ay nanalangin, ang fashion ng Kaniyang mukha ay binago, at ang Kanyang damit ay puti at nakasisilaw. “Lucas 9:28, 29. Ngunit ipaalam ko sa iyo na nagdasal Siya ng higit sa maikling panalangin noong gabing iyon. Ipinanalangin ni Kristo ang Kanyang maikling mga panalangin sa publiko; ngunit kapag nagpunta siya upang makipag-usap sa Diyos sa gabi, kung gayon ay ibinuhos Niya ang Kanyang kaluluwa sa harap ng Diyos, umaabot sa Kanyang kahinaan, at kumapit sa Diyos, hindi lamang para sa Kaniya, kundi para sa lahat ng mga tao, para sa atin , upang mahawakan Niya ang banal na kapangyarihan; at habang Siya ay nananalangin na ang paraan ng Kanyang mukha ay binago.
Nang si Moises ay nasa harapan ng Diyos na ang kanyang mukha ay nagliwanag sa kaluwalhatian, kaya nang lumabas siya ang mga tao ay hindi makatayo sa harap niya. Nang si Cristo, bilang ating kinatawan, ay nanalangin nang gabing iyon sa bundok hanggang natulog ang Kanyang mga disipulo at ang mga hamog ng gabi ay nahulog sa Kanya, na ang langit ay nabuksan sa Kanya. Nasa ating pakikipag-isa sa Diyos na ang kaluwalhatian ay nakasalalay sa atin, at ang ating maruming kasuotan ay binago sa puting damit ng katuwiran ni Cristo.

Buhay ni Kristo para sa Diyos

At sa gayon ay bilang sagot sa Kanyang pakikipag-ugnayan sa Ama na tinanggap Niya mula sa Diyos ang mga pagpapalang ibinigay Niya sa sangkatauhan; ngunit ngayon, ang pagkakaroon ng isang buhay sa Diyos, na pinananatili sa pakikisama sa Diyos, na ang buhay ng kapangyarihan ay dapat na gastusin para sa Diyos. Ang buhay ni Kristo ay isang buhay na sakripisyo, isang buhay na paglilingkod para sa Diyos; Siya ay isang kinatawan ng Diyos pati na rin ang kinatawan ng sangkatauhan. Siya ay ipinadala dito upang kumatawan sa banal na katangian, ngunit din upang ipakita na posible para sa banal na character na ihayag sa sangkatauhan
Huwag isipin na ang Diyos ay malayo na. Ang buhay at karanasan ni Cristo ay upang ipakita sa mundo na ang Diyos ay maaaring manirahan sa sangkatauhan; na ginawa ng Diyos ang sangkatauhan bilang isang templo para sa Kanyang sariling tahanan, at natanggap ni Cristo ang tunay na presensya ng Ama upang manirahan sa Kanyang sangkatauhan, upang ipakita na ang sangkatauhan ay maaaring maging isang templo para sa buhay na Diyos.
Ginugol ni Cristo ang Kanyang buhay sa buong paglilingkod para sa Diyos. Ang lahat ng lakas na natanggap mula sa Ama sa Kanyang mga oras ng panalangin ay lumabas sa ministeryo. Kinain niya ang mga tao, tinuruan sila, pinagtrabaho para sa kanila, at Siya ay napapagod habang Siya ay lumakad patungo sa Judea, na nagbibigay ng Kanyang buhay para sa mga tao. At natapos Niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng Kanyang buhay sa krus para sa kanila. Iyan ang buhay ni Kristo, sa Diyos, sa Diyos, at sa Diyos.

Ang Buhay ni Cristo ay Nauulit sa Atin.

Nagagalak akong manahan sa larawang iyon, at ipaalam ito sa ating mga isipan; ngunit nais kong sabihin sa iyo na ang tanging dahilan na ang larawan ay naitala sa pahina ng kasaysayan ay sapagkat ang layunin ng Diyos na ang parehong karanasan ay mabubuhay muli sa atin. Layunin ng Diyos na tayo ay maging katulad ni Cristo, at ginawa Niya ang pagkakaloob na tayo ay magiging gayon. Alam kong mahina tayo, alam kong wala tayong kalaban, alam kong hindi tayo karapat-dapat; ngunit alam ko na ang Diyos ay gumawa ng nakakagulat na probisyon. Alam ng Diyos na hindi tayo karapat-dapat; ngunit ginawa Niya ang pagkakaloob na sa pamamagitan lamang ng gayong sangkatauhan na naririto ngayon, kung magkakaroon sila ng pananampalataya kay Cristo, ibubunyag Niya ang Kaniyang pagkatao, at gawin itong mga landas ng pagpapala sa mundo. Iyan ang disenyo ng Diyos para sa atin, at magalak tayo sa pag-iisip; ipaalam sa amin ang aming mga mata off ang murang, karaniwang mga bagay, at mababang grado ng mga Kristiyano na karanasan, at hanapin ang trono ng Diyos at ni Kristo, ang aming Tagapagtaguyod, na naroon upang mamagitan para sa atin. Naniniwala tayo na ang Diyos ay nagnanais ng isang kahanga-hangang karanasan para sa atin sa Kanyang Anak. Ang plano niya ay gawin ito, at ang Kanyang biyaya ay sapat.
Ang ating buhay, tulad ni Kristo ay dapat na nasa Diyos, kasama ng Diyos, para sa Diyos. “Kayo ay patay, at ang inyong buhay ay nakatago kay Cristo sa Diyos.” Ang karanasang iyan ay para sa atin, at dapat nating mapagtanto araw-araw na wala tayong buhay sa ating sarili; na wala tayong kapangyarihan sa ating sarili; ngunit ang lahat ng ating buhay at kapangyarihan ay dapat magmula kay Cristo. Ang ating buhay, tulad ni Kristo, ay dapat na nasa pagitan ng bundok at ng karamihan, na umaakyat sa bundok na may Diyos na makuha ang Kanyang mayroon para sa atin, upang maibaba natin ito upang ibigay sa mga tao.
Nang ipakain ni Kristo ang libu-libo sa pamamagitan ng Kanyang mga himala, hindi Niya ibinigay ang tinapay sa mga tao; ngunit binasbasan Niya ito at binasag, at ibinigay ito sa Kanyang mga disipulo, at ibinigay nila ito sa mga tao. Dapat tayong pumunta sa Kanya, at pagpapalain Niya ang tinapay, at ibigay ito sa atin; at pagkatapos, bilang isang tinapay na pinagpala ng Kanya, at sa pagkakaroon nito sa buhay at kaligtasan, dapat nating dalhin ito sa mga tao. At kaya dapat nating ipagpatuloy ang Ating Buhay ng Pagsasama sa Diyos.
At ang buhay na ito ng pagsasama ay dapat, sa bawat detalye, tulad ni Kristo. Kailangan tayong ipanganak sa Espiritu gaya ng ipinanganak Niya sa Espiritu; dapat tayong mabautismuhan sa Banal na Espiritu bilang Siya. Kapag pupunta tayo sa tukso, dapat tayong pumunta tulad ng ginawa Niya, – pinangunahan ng Espiritu; kapag bumalik tayo mula sa tagumpay laban sa tukso, dapat tayong bumalik katulad ng ginawa Niya, sa kapangyarihan ng Espiritu. Kapag nangangaral tayo dapat nating sabihin na Siya ay- “Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa Akin, dahil pinahiran Niya Ako upang ipangaral ang ebanghelyo sa mga dukha; Isinugo Niya ako upang pagalingin ang masasamang puso, upang ipangaral ang pagpapalaya sa mga bihag, at pagbawi ng paningin sa mga bulag, upang ipagkaloob ang kalayaan sa mga pinuputok. “Lucas 4:18. Bininyagan siya ng Banal na Espiritu, at “nagpatuloy na gumawa ng mabuti.” Pumunta pa rin Siya sa Kanyang paraan upang bigyan ang isang tao ng pagkakataon na makatanggap ng kapakinabangan mula sa Kanya. Ang Kanya ay isang buhay ng paglilingkod at pagsasakripisyo sa sarili, at tinawag Niya tayong sundin ang Kanyang halimbawa, hindi sa ating sariling lakas, kundi sa isang buhay sa Diyos, nakaugat sa langit. Pinagtitipunan Niya tayo nang may katapangan sa trono ng biyaya, upang makamit natin ang awa, at makahanap ng biyaya upang makatulong sa panahon ng pangangailangan.

Matuto sa pamamagitan ng Paglilingkod

Ang ating buhay, ang pagiging buhay sa Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu, ay dapat ding maging buhay para sa Diyos. Kami ay pinananatiling maraming beses mula sa kaganapan ng karanasang ito sa pamamagitan ng pagiging takot sa Diyos. Natatakot tayo na kung hindi namin lubusang maibibigay ang ating sarili sa Diyos at sabihin, “Kung ako ay nabubuhay o namatay, maging sa sakit o kalusugan, lahat ng aking buhay ay magiging para sa Diyos,” na tatawagin tayo ng Diyos sa isang bagay na hindi natin ginagawa gusto; at ito ay napaka takot na nagpapanatili sa Diyos mula sa pagbubunyag mismo sa atin at sa atin. Hindi ipinahahayag ng Diyos ang Kanyang Sarili sa pamamagitan ng pagsasabi tungkol sa Kanyang Sarili; ngunit sinabi Niya, “Pasanin Ko ang Aking pamatok, at matuto tungkol sa Akin.” Sa pamamagitan ng pag-aaral ay matututo.
Hindi tayo pumasok sa paaralan ni Cristo upang ipaalam sa atin sa atin ang teorya ng buhay Kristiyano bilang isang bagay na dapat pag-aralan sa ating sarili. Binibigyan tayo ng Diyos ng kaalaman tungkol sa Kanyang Sarili sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Kanyang sarili sa atin, at kapag nais Niya tayong malaman ang karanasan ng pananampalataya at tagumpay ng pananampalataya, pinalapit Niya tayo sa isang Dagat na Pula, upang matuturuan Niya tayo kung ano ang ibig sabihin ng tagumpay na ito. Ito ay sa pamamagitan ng pamumuhay sa Diyos na natututunan natin ang Diyos. Ang aming mga ulo ay maaaring puno ng maraming maraming mga teorya; ngunit lahat sila ay walang silbi maliban kung alam natin kung ano ang Diyos sa pamamagitan ng pagtingin sa kung ano ang ginagawa Niya para sa atin, sa pagtingin sa kung ano ang maaari Niyang gawin para sa mga naniniwala sa Kanya, sa pamamagitan ng pagiging nasa Kanya, at pagpapaalam sa Kanya.
Marami tayong mga aralin upang malaman ang tungkol sa Diyos, at ang pangunahing aral ay, “Maglakad sa liwanag.” Lahat ay nakasalalay sa liwanag. Dalhin ito at ang mga bulaklak ay mamamatay. Dapat silang manirahan sa liwanag. Alisin ang liwanag ng Diyos mula sa amin, at ang aming Kristiyano na karanasan ay nawala, ngunit ang liwanag ay nagpapatuloy. Ito ay hindi nakatigil; gumagalaw ito, at kailangan naming ilipat ito upang mapanatili ang liwanag na mayroon kami, at buksan ang channel para sa higit na liwanag.
Pansinin natin ngayon ang ating buhay para sa Diyos.

Ikaila Ang Sarili.

Sa Matt. 16:24 mababasa natin, “Nang magkagayon ay sinabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo, Kung ang sinuman ay susunod sa Akin, hayaan niyang tanggihan ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sundin Ako.” “Hayaan siyang tanggihan ang kanyang sarili.” Ang mga salitang iyon ay may mas malawak na kahulugan kaysa sa paglayo mula sa ilang mga lugar ng libangan, o pagbibigay up ng pagkain ng isang bagay na pleases ang panlasa. Ang ibig sabihin nito ay ang sakripisyo ng sarili, ang disinheriting ng sarili, ang pag-alis sa sarili, ang tunay na pagtanggi sa sarili. Tinanggihan ni Pedro si Kristo nang sabihin niyang, “Hindi ko Siya kilala,” at dapat nating pakitunguhan ang sarili sa eksaktong paraan. Nagtataas ba ang sarili at tinatanggap ang pagkilala? sabihin mo, “Hindi ko alam sa iyo.” Tulad ng maliwanag na tatlong beses na tinanggihan ni Pedro ang kanyang Panginoon, kaya namin, kapag ang sarili ay tumindig at gustong kontrolin tayo, ay sasabihin, “Hindi kita kilala; Wala akong kinalaman sa iyo. “Tanggihan ang sarili, disinherit sarili, hayaan ang sarili mamatay, at panatilihin itong patay, masyadong.
Sinabi ni Pablo, “Pinagtutuunan ko ang iyong kagalakan, na mayroon ako kay Cristo Jesus na ating Panginoon, namamatay ako araw-araw.” I Cor. 15:31. Maraming tao ang nababagabag sa kanilang karanasan sa Kristiyano dahil ang sarili ay patuloy na umaangat. “Bakit,” sabi nila, “Akala ko kahapon na nakakuha ako ng isang ganap na tagumpay, at na ang sarili ay napako sa krus.” Ang sarili ay ipinako sa krus lamang hangga’t ang pananampalataya na nagpapalayas sa sarili ay iningatan ito, ngunit sa sandaling ang pananampalatayang iyon wavers, sarili rises up at assert kapangyarihan nito. Ang pananampalataya na naglalagay sa sarili sa kamatayan ay dapat na panatilihin itong patay. Ang sarili ay dapat ipako sa krus araw-araw at oras-oras sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu-Cristo.
“Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo, Kung ang sinuman ay susunod sa Akin, hayaan niyang tanggihan ang kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa Akin.” Gusto kong itanim sa iyong isipan ngayon ang kasama sa krus ni Kristo . Ipaalam sa amin spell ito.
C.-Crucifixion. -Ang unang titik at ang pinakaunang aralin sa krus. Sinabi ni Pablo sa kanyang liham sa mga taga Galacia, “Ako’y napako sa krus kasama ni Cristo: gayunpaman ako ay nabubuhay; ngunit hindi ako, kundi si Kristo ay nabubuhay sa akin: at ang buhay na nabubuhay ko ngayon sa laman ay nabubuhay ako sa pananampalataya ng Anak ng Diyos, na nagmamahal sa akin at nagbigay ng Kanyang sarili para sa akin. “Gal. 2:20. Sinabi niya ulit sa parehong liham na ito, “Huwag ipagkaloob sa Diyos na dapat akong kaluwalhatian maliban sa krus ng ating Panginoong si Hesus, na sa pamamagitan niya ay ipinako sa krus ang mundo sa akin, at ako sa mundo.” Gal. 6:14. Ang pagkuha ng krus ay nangangahulugan ng pagkamatay ng sarili; Ang tindig ng krus ay nangangahulugan ng namamatay araw-araw, selfdeath, pagpapanatili sa sarili patay. Iyan ang pagpapako sa krus, ang pinakaunang titik ng krus, ngunit nais kong sabihin sa iyo na may isa pang liham.
R.-Resurrection.Pagkatapos ng pagpapako sa krus ay may muling pagbabangon. “Sapagkat kung tayo ay nakatanim nang sama-sama sa Kanyang kamatayan, tayo ay magiging katulad din ng Kanyang muling pagkabuhay.” Rom. 6: 5. Gusto ko ang Binagong Bersyon ng talatang ito, na nagsasabing, “Sapagkat kung tayo ay nagkakaisa sa pagkakahawig ng Kanyang pagkapako sa krus, tayo rin ay magiging katulad ng Kanyang muling pagkabuhay.” (Margin.) Kung na-spell mo ang C, maaari mong i-spell R. “Sapagkat kung paanong si Cristo ay ibinangon mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo ay dapat na lumakad sa kabaguhan ng buhay.” Si Kristo ay namuhay sa buhay na ito sa lupa dahil sa atin; Siya ay ipinako sa krus para sa ating mga pagkakasala, ngunit Siya ay binuhay muli para sa ating pagbibigay-katwiran. Hindi namin kailangang magbangis; Sapagkat Siya na gumawa ng langit at lupa ay ating Tagapagligtas, at Siya ay nabubuhay ngayon para sa atin. Sinabi niya nang narito Siya, “Ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa ay ibinigay sa Akin. “Nakamit niya ang kapangyarihang ito sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, at nang Siya ay ibinangon, Siya ay ibinangon sa kabaguhan ng buhay. “Sa pagkamatay Niya, namatay Siya sa kasalanan minsan, ngunit sa buhay Niya, nabubuhay Siya sa Diyos. Gayundin, isipin ninyo ang inyong sarili na tunay na patay sa kasalanan, ngunit buhay sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na ating Panginoon. “At ang bagong buhay na kung saan tayo ay binuhay ay hindi ang lumang buhay ng sarili, kundi ito ang buhay ni Jesu-Cristo buhay na banal-tao, na hindi lamang ang buhay ng Diyos bukod sa laman, ni ang buhay ng laman bukod sa Diyos, kundi ang buhay ng Diyos na ginawa sa laman ng tao. Na ang buhay ay dumating sa atin sa ating muling pagkabuhay mula sa pagpapako sa krus ng sarili. Saan namatay ang buhay ni Cristo; kung saan inililibing ang matandang lalaki, ang bagong tao ay muling nabuhay; kung saan nakatira ang matandang lalaki sa kasalanan, ang bagong lalaki ay lumalakad sa Diyos.
Sinabi ni Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Filipos, binibilang ko ang lahat ng bagay na naisip ko ay nagkakahalaga ng anumang bagay, bilang pagkawala, “para sa kamahalan ng kaalaman tungkol kay Jesucristo na aking Panginoon.” Hindi gaanong mahalaga ang mga karanasan ko noong nakaraan, ” upang makilala ko Siya at ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay. “Ito ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay na kailangan natin ng mga Kristiyano; ito ang buhay ng pagkabuhay na muli na dapat natin; at pinasasalamatan ko ang Diyos na ang buhay ng muling pagkabuhay na ipinagkaloob. Huwag kang masisiyahan sa anumang bagay na iyon. Ito ay libreng kaloob ng Diyos kay Jesu-Cristo. Gusto ko na maaari kong pukawin ang bawat isa na may pinakamaliit na spark ng pananampalataya kay Hesukristo, upang mahawakan ang higit sa Kanyang kapangyarihan. Walang panganib sa ating pag-ubos ng suplay; walang hanggan ang Kanyang mga mapagkukunan; walang katapusan ang Kanyang pagmamahal; walang katapusan ang Kanyang pagnanais para sa amin. Siya ay naghihintay lamang sa atin na maunawaan ito sa pamamagitan ng pananampalataya.
O.-Obedience . -Ito ay kasama ng krus. Sa lahat ng nag-iisip na hindi niya masunod ang batas ng Diyos, sasabihin ko, Sundin ang ebanghelyo. Kung natatakot ka sa batas, sundin ang ebanghelyo, sapat na iyan. Ano ang nangyayari sa mga hindi sumusunod sa ebanghelyo? – “At sa iyo na nabagabag, magpahinga sa amin, kapag ang Panginoong Jesus ay mahayag mula sa langit kasama ang Kanyang mga makapangyarihang mga anghel, sa nagniningas na apoy na naghihiganti sa kanila na hindi nakakakilala sa Diyos, at hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. “2 Tes. 1: 7-9. Mga kaibigan, sundin ang ebanghelyo, at ipagsapalaran ko ang batas. Sundin ang ebanghelyo, sapagkat natagpuan namin ang pinakamaliit na posibleng paraan na ang ebanghelyo ay ang batas lamang kay Cristo.
Basahin ang 2 Cor. 10: 5, at ipapakita nito sa amin kung gaano kalawak ang pagsunod na ito. “Ibinagsak ang mga imahinasyon, at bawat mataas na bagay na nagtataas ng sarili laban sa kaalaman ng Diyos, at nagdadala sa pagkabihag sa bawat pag-iisip sa pagsunod ni Kristo.” Ang hindi sumusunod sa ebanghelyo sa kaisipan, ay hindi sumusunod sa ebanghelyo. Siya na hindi sumusunod sa katotohanan sa pag-iisip, ay hindi sumunod sa katotohanan sa lahat. Walang buhay sa panlabas na maaaring masiyahan; ito ay dapat na ang pinakamalayo buhay ng kaluluwa; at ang panlabas na buhay, pagkatapos ng lahat, ay magiging ang pagbubunyag ng kung ano ang nasa loob. “Mula sa kasaganaan ng puso ang buwan ay nagsasalita.” At ang kaluwalhatian ng bawat dalisay na pag-iisip at banal na gawa ay dapat nating ibigay sa Kanya na nagmamahal sa atin at ibinigay ang Kanyang sarili para sa atin. Ang pagsunod ay nakatayo sa gitna ng krus.
S.-Sacrifice.-Ang sakripisyo na nag-aalok ng sarili, -self-sakripisyo: ang kumpletong pagbibigay ng lahat ng bagay sa Diyos, ang buong pagtatalaga na lays lahat ng bagay sa altar ng Diyos, at hindi nagmamalasakit para sa opinyon ng mga tao, ngunit tumitingin sa Diyos para sa Kanyang opinyon; na hindi nagmamalasakit sa mga salita ng mga tao, ngunit tumitingin sa Diyos kay Jesu Cristo para sa Kanyang salita; na namumuhay sa buhay na Kaniyang nabuhay sa laman, sa pamamagitan ng pananampalataya ng Anak ng Diyos, na nagmamahal sa atin at ibinigay ang Kanyang sarili para sa atin.
S.-Service.-Ang buhay na ibinigay sa Diyos, ganap na nakatuon sa Diyos. Ang misyon ni Cristo dito ay upang i-save ang nawala, at ito ay ang misyon ng bawat kinatawan ng Kanya upang gawin ang parehong gawain. Ipaalam ko sa iyo, mga kaibigan ko, sa takot sa Diyos, na hindi kami tatayo sa Kanyang paningin kung hindi kami nagtrabaho para sa Kanya. Ang pagkamakasarili ay walang lugar sa langit. At maliban kung mapupuksa natin ang sarili, hindi tayo maaaring pumunta sa langit. Si Jesu-Cristo ang tanging Isa na makukuha natin doon; ang sarili ay i-drag sa amin pababa sa impiyerno. Hayaang iangat tayo ni Jesucristo. Ipaalam natin ang ating mga buhay at lahat ng mayroon tayo sa paglilingkod sa Diyos. Iyan lang ang Kanyang lahat. Kung magkano ang hinihiling ko sa iyo, ibibigay ba sa Diyos kung ano ang nauukol sa Kanya? Ang anumang maikli sa sakripisyong ito ay ang pagnanakaw sa Diyos. Kami ay Kanyang sa pamamagitan ng paglikha at sa pamamagitan ng pagtubos. Sa bibig ng dalawang saksi ay itatatag na tayo ay Kanyang. Pagkatapos kumilos na tila tayo ay Kanyang,
Ang tunay na layunin ng buhay ni Cristo sa langit ngayon ay ang imahe ng Diyos ay maaaring lumitaw sa ating buhay. Ipinamuhay ni Kristo ang Kanyang buhay dito sa laman upang ipakita sa amin kung ano ang imahen ng Diyos; ngunit hindi Niya nasiyahan. Gusto Niya tayong makipagtulungan sa Kanya sa pagpapaalam na ang buhay ay mabuhay muli sa atin. Sinabi ni Kristo sa Kanyang mga alagad bago umakyat na ipapadala Niya ang Kanyang Banal na Espiritu upang manirahan sa kanila. Ang layunin ng Diyos, at nais ko na ang kaisipang ito ay maaring sunugin sa ating isipan, na ang mismong buhay na nabubuhay ni Cristo ay mabubuhay ng Kanyang mga tagasunod. At nabuhay tayo sa buhay na iyon sa pamamagitan ng ating pagsuko at pagpayag na isuko ang ating sariling paraan at hayaang luwalhatiin ang Diyos kay Jesu-Cristo.
Iyan ang buhay Kristiyano. Gusto ko na maaari kong mapabilib sa bawat Kristiyano kung ano ang kanyang pribilehiyo na maging. Kung hindi mo ito kilala, hawakan si Hesus Kristo. Magagawa ng Diyos ang mga dakilang bagay para sa atin. Siya ay nangako na gumawa ng mga dakilang bagay para sa atin, at ang Kanyang mga pangako ay hindi kailanman nabibigo; Sila ngayon ay oo at sumasainila kay Jesu-Cristo. Ang nais ng Diyos na gawin natin ay ang magkaroon ng pananampalataya sa kanila, at pakitunguhan Siya bilang ating mapagmahal na Ama, na nagbigay sa atin ng lahat ng bagay kay Jesu-Cristo.
Ngayon ay mayroon tayong krus, -Pagkakunwari, muling pagkabuhay, pagsunod, sakripisyo, paglilingkod. Nagsisimula ito sa pagkamatay ng sarili; ito ay sumisikat sa isang bagong buhay, maging ang buhay ni Kristo; ito ay nagpapakita mismo sa lubos na pagsunod sa Diyos kay Hesukristo; ito ay nagbibigay sa sarili ng sakripisyo sa iba; sapagkat sinasabi ng Kasulatan, “Sa ganito, nakikita natin ang pag-ibig ng Diyos, sapagkat inilagay Niya ang Kanyang buhay para sa atin; at nararapat naming ilapag ang aming mga buhay para sa mga kapatid. “1 Juan 3:16. “Ang Anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ibigay ang Kanyang buhay na pantubos para sa marami.” “Sapagka’t ang sinomang magliligtas sa kaniyang buhay ay mawawalan nito; at sinuman ang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa Akin ay makakatagpo nito. “Matt. 10:25. Siya na nagtataglay sa sarili ay mapapahamak sa sarili; siya na nagpapaubaya sa sarili ay mamumuhay kay Jesu-Cristo, at makakahanap ng isang buhay na sumusukat sa buhay ng Diyos.

Ang Pagsuko sa Sarili ay Tanging Isang Tanong ng Oras Lamang .

Ito ay isang katanungan lamang sa atin kung kailan natin ibibigay ang buhay na ito. Kayo, alam ko, napapansin na ang mga araw ng ating buhay ay “animnapung taon at sampu; at kung sa pamamagitan ng katibayan ng lakas ay walong pung taon, gayon pa man ang kanilang lakas na labis at kalungkutan; sapagkat ito ay malapit nang mahiwalay, at lumipad kami. “Sal. 90:10. Bibigyan ba natin ngayon ang buhay na ito at tanggapin ang buhay ni Cristo, o hawak natin ang buhay na ito hanggang sa alisin ito sa atin, at huli na upang tanggapin ang buhay ni Cristo? Dapat nating harapin ang Diyos nang harapan. Makikilala ba natin Siya kay Kristo o sa sarili? Dapat nating tugunan ang batas ng Diyos. Matutugunan ba natin ang kautusang iyon kay Jesucristo o sa ating sarili? Ang mga karanasang ito ay dapat dumating sa lahat. Ang tanong para sa atin na manirahan ay, Magkakaroon ba sila sa atin kay Kristo o kay Cristo? Ang ating kaligtasan, ang ating kaluwalhatian, ang ating kagalakan, ay natutugunan ang mga karanasang ito kay Jesu-Cristo.
Degrees sa School of Christ. Gusto kong tawagan mo ngayon ang iyong pansin sa karanasan ni apostol Pablo bilang isang disipulo, sa paaralan ni Kristo. Bago ang kanyang pagbabalik-loob si Pablo ay isang alagad sa paaralan ni Gamaliel. Hindi ko alam kung ano ang mga kaugalian ng mga paaralan ng mga Hudyo sa panahong iyon, o kung nakapagkaloob sila ng anumang antas kay Pablo, ngunit alam ko na siya ay isang taong natututo, at ipagpalagay ko na natipon niya ang karunungan ng araw na ito matutunan sa mga paaralan ng mga Judio. Sinasabi niya ang kanyang sarili sa kanyang liham sa mga taga-Filipos, sabi niya, “Sapagkat tayo ang pagtutuli na sumasamba sa Diyos sa espiritu, at nagagalak kay Cristo Jesus, at walang tiwala sa laman. Bagaman maaari akong magkaroon ng tiwala sa laman. Kung ang sinumang ibang tao ay nag-iisip na mayroon siyang pinagkakatiwalaan sa laman, higit pa ako. Tinuli ang ikawalong araw, ng stock ng Israel, Sa lipi ni Benjamin, isang Hebreo ng mga Hebreo; tungkol sa batas, isang Pariseo; tungkol sa kasigasigan, pag-uusig sa iglesya; na humaharap sa katuwiran na nasa kautusan, walang kapintasan. “At muling binabanggit niya ito sa mga taga-Galacia:” Sapagkat narinig ninyo ang aking pag-uusap noong nakaraan sa relihiyon ng mga Judio, kung paanong hindi ko na inuusig ang simbahan ng Diyos, at nasayang ito: at ang pakinabang sa relihiyon ng mga Judio sa itaas ng maraming minahan ay katumbas sa aking sariling bansa, na mas labis na masigasig sa mga tradisyon ng aking mga ama. “Phil. 3: 3-6; Gal. 1:13, 14. Iyan ay nakatayo si Pablo noong pumasok siya sa paaralan ni Cristo. Gusto kong sundin ang kanyang karanasan sa paaralan ni Kristo, at makita ang mga antas na kanyang kinuha. na humaharap sa katuwiran na nasa kautusan, walang kapintasan. “At muling binabanggit niya ito sa mga taga-Galacia:” Sapagkat narinig ninyo ang aking pag-uusap noong nakaraan sa relihiyon ng mga Judio, kung paanong hindi ko na inuusig ang simbahan ng Diyos, at nasayang ito: at ang pakinabang sa relihiyon ng mga Judio sa itaas ng maraming minahan ay katumbas sa aking sariling bansa, na mas labis na masigasig sa mga tradisyon ng aking mga ama. “Phil. 3: 3-6; Gal. 1:13, 14. Iyan ay nakatayo si Pablo noong pumasok siya sa paaralan ni Cristo. Gusto kong sundin ang kanyang karanasan sa paaralan ni Kristo, at makita ang mga antas na kanyang kinuha. na humaharap sa katuwiran na nasa kautusan, walang kapintasan. “At muling binabanggit niya ito sa mga taga-Galacia:” Sapagkat narinig ninyo ang aking pag-uusap noong nakaraan sa relihiyon ng mga Judio, kung paanong hindi ko na inuusig ang simbahan ng Diyos, at nasayang ito: at ang pakinabang sa relihiyon ng mga Judio sa itaas ng maraming minahan ay katumbas sa aking sariling bansa, na mas labis na masigasig sa mga tradisyon ng aking mga ama. “Phil. 3: 3-6; Gal. 1:13, 14. Iyan ay nakatayo si Pablo nang pumasok siya sa paaralan ni Cristo. Gusto kong sundin ang kanyang karanasan sa paaralan ni Kristo, at makita ang mga antas na kanyang kinuha. at pakinabang sa relihiyon ng mga Hudyo sa itaas ng maraming mga minahan ay katumbas sa aking sariling bansa, pagiging mas labis masigasig sa mga tradisyon ng aking mga ama. “Phil. 3: 3-6; Gal. 1:13, 14. Iyan ay nakatayo si Pablo nang pumasok siya sa paaralan ni Cristo. Gusto kong sundin ang kanyang karanasan sa paaralan ni Kristo, at makita ang mga antas na kanyang kinuha. at pakinabang sa relihiyon ng mga Hudyo sa itaas ng maraming mga minahan ay katumbas sa aking sariling bansa, pagiging mas labis masigasig sa mga tradisyon ng aking mga ama. “Phil. 3: 3-6; Gal. 1:13, 14. Iyan ay nakatayo si Pablo noong pumasok siya sa paaralan ni Cristo. Gusto kong sundin ang kanyang karanasan sa paaralan ni Kristo, at makita ang mga antas na kanyang kinuha.

Ang unang degree ay- BA-Born again . Iyan ang unang antas ng lahat ay tumatagal sa paaralan ni Cristo. Pagsusulat sa mga taga-Corinto Sinabi ni Pablo, “At sa kahuli-hulihang Siya ay nakita rin sa akin, bilang isang ipinanganak mula sa tamang panahon.” 1 Cor. 15: 8. Sinabi ni Kristo, “Huwag mong mamangha na sinabi ko sa iyo, Kailangang ipanganak ka muli.” Juan 3: 7. Ngunit may kaugnayan sa “dapat” ay isa pa. At samantalang itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din naman ang Anak ng tao ay itataas. “Dapat kayong ipanganak na muli,” “ang Anak ng tao ay dapat itataas”, at sa Kanya ang buhay para sa bagong kapanganakan. Ang unang degree pagkatapos ay Born muli.

Ang susunod na antas na kinuha ni Pablo ay- MA-Molded afresh . Ginawa nang ganap sa pamamagitan ng bagong buhay. Isinulat ni Pablo ito sa Col. 3: 9, 10, “Huwag kayong magsinungaling sa isa’t isa, yamang inyong inilayo ang matandang lalaki sa pamamagitan ng kanyang mga gawa; at ilagay ang bagong tao na nabago sa kaalaman, pagkatapos ng larawan ng Kanya na lumikha sa Kanya. “Ang unang antas, Ipinanganak muli, ay ipinagkaloob sa atin upang ang bagong buhay na naninirahan sa atin ay maaaring maglikos at mag-usbong sa atin pagkatapos imahe ng Diyos.

Ang susunod na antas ay- DD-Delivered Debtor . Matapos matanggap ng isang tao ang bagong kapanganakan, ang paghubog sa kanya sa bagong buhay, sa ano siya ay may utang? Sinabi ni Pablo, “Ako ay isang may utang sa mga Griyego at sa mga Barbarians; kapwa sa marunong at sa di-maalam. Kaya, hangga’t sa akin, tunay na ipangangaral ko sa inyo ang ebanghelyo na nasa Roma din. “Rom. 1:14, 15. Siya ay naihatid, at nadama niya ang kanyang sarili na may utang upang ibigay sa iba ang kanyang natanggap. Kinuha niya ang degree na ito at marapat ito. Ang kanyang buhay ay isang pagpapahayag na siya ay talagang isang DD kay Kristo, isang naihatid na may utang, na nagbigay ng kanyang buhay upang ibigay sa iba ang ibinigay sa kanya ng Diyos.

Sa palagay ko ay kinuha din ni Pablo ang susunod na antas, na ng LL. D.-Life Lovingly Dedicated. Ito ang mga tunay na grado sa paaralan ng Diyos, Born Again, Molded Afresh, Delivered Debtor, isang Mahal na Buhay na Dedikado. Ano ito ngunit buhay sa Diyos, buhay sa Diyos, at buhay para sa Diyos? Iyan ang karanasan ni Pablo, at itinakda ng Diyos ang karanasang iyon para sa atin, sapagkat ito ay pag-aari ng bawat anak ng Diyos.

Maaari nating ipagpatuloy ang araling ito sa mahabang panahon, ngunit nais ko ang mga saloobin na manatili sa iyong isipan. Mas mahusay ang mga ito upang pag-usapan at mag-isip tungkol sa mas mura, karaniwang mga bagay sa buhay. Hayaan ang ating mga isip na mapuno ng mga bagay ng Diyos, sa salita ng Diyos, at pagkatapos ay inaasahan na sasabihin sa atin ng Diyos ang mga dakilang bagay tungkol sa Kanyang salita, at upang ihayag sa atin ang malalim na mga bagay ng Diyos. At hayaan nating hanapin ang mga antas na ito sa ating buhay. Walang unibersidad na itinatag ng tao ang maaaring maghatid ng mga antas na ito sa sinuman, ngunit sa paaralan ni Cristo sila ay bukas sa lahat. Kung nais ng sinuman na magdala ng mga degree na nagkakahalaga ng isang bagay, ipasok siya sa paaralan ni Cristo, at kunin ang mga degree na ibinigay doon.
Kung iyong dadalhin ang mga kaisipang ito sa araw na ito, na ang Diyos kay Jesu-Cristo ay nabubuhay sa isang ganap na kaganapan sa lupa, at na si HesuKristo ay nabubuhay ngayon sa langit, ang dakilang matataas na Saserdote, sa pamamagitan ng pananalangin para sa atin, pagtanggap mula sa Ama ang pangako ng Kanyang Espiritu na maaaring ibigay Niya sa atin, upang ang parehong pagkatao na lumitaw sa katangian ni Hesus Kristo sa kaluwalhatian ng Diyos ay maaaring lumitaw sa iyo, at kung ikaw ay maniniwala sa Diyos upang magtrabaho sa iyo sa pamamagitan ng pagpapako sa krus, sa pamamagitan ng pagsunod, sa pamamagitan ng pagpapakasakit sa sarili, sa pamamagitan ng paglilingkod, pagpapalain ng Diyos ang iyong buhay kay Jesu-Cristo.

Nobyembre 9, 1895 Armadale Campmeeting Talk

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Si Kristo Ang Ating Ehemplo
May 4, 2017 (No Comments) by Christian Israel

“Magsiparito sa Akin, kayong lahat na nanganganak at nangabibigatang mabigat, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin mo ang Aking pamatok, at matuto tungkol sa Akin; sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba sa puso; at masusumpungan ninyo ang kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madali ang Aking pamatok, at ang Aking pasan ay liwanag. “Matt. 11: 28-30.
Nais kong lalo na itala ang mga salitang ito: “Pasanin ninyo ang Aking pamatok, at matuto tungkol sa Akin.” Alam ng lahat na si Cristo ang ating halimbawa sa buhay Kristiyano. Magiging walang kabuluhan para sa akin na dalhin ang iyong oras o minahan upang itakda ang katotohanang iyon. Mayroong maraming marami na nagnanais na tularan ang halimbawa ni Cristo, isang napakaraming taong hindi alam kung paano, at ang layunin ng aming pag-aaral sa hapon ay, kung maaari, upang tulungan ang isa na malaman kung paano ito gawin. Pinagkakatiwalaan ko na alam ng bawat Kristiyano na dapat niyang maging katulad ni Cristo. Walang pagtuturo sa Kasulatan na mas malinaw kaysa sa ganito, at ang pangako ay, samantalang ang disipulo ay hindi higit sa kanyang guro, gayunman ang bawat isa na ganap ay magiging tulad ng kanyang guro. Ang aming layunin ay upang dalhin ang ilang mga simple at simpleng aralin na, umaasa kami,

Tatlong Tiyak na Mga Punto.

Maaari tayong maglakad-lakad sa maraming bagay sa bagay na ito, at sakupin ang ating buong panahon, nang walang anumang bagay na napaka tiyak sa ating isipan. Ngunit nais kong makakuha ng dalawa o tatlong aralin na naayos; para sa mga ito ang pundasyon ng bawat iba pang mga aralin, at kasama nila ang lahat ng iba pang mga aralin ay nanggagaling sa kanilang sarili. Upang gawin ang punto tiyak sa aming mga isip na may reference sa pag-aaral sa Kanya, gusto kong itakda bago sa iyo ng tatlong puntos.
Dapat nating tularan ang halimbawa ni Cristo sa pamumuhay sa Diyos at sa Diyos at sa Diyos. Paano tayo mabubuhay, tulad ni Cristo sa Diyos, sa Diyos, at sa Diyos?

Si Kristo ang Sanga.

Si Kristo ang tunay na kapahayagan ng Diyos, ang buhay ng Diyos sa lupa. Sa Zech. 6:12 Sinabi ng propeta tungkol sa Kanya: “Narito ang lalaki na ang pangalan ay ang Sanga; at Siya ay lumalago mula sa Kanyang lugar (hindi sa maling lugar, kundi kung saan Siya ay; Siya ay lalago mula sa Kaniyang dako], at itatayo Niya ang templo ng Panginoon. “Si Kristo dito ay sinasabing bilang sanga, at Siya ang sangay ng Diyos. Ngunit ang Kaniyang ugat ay nasa langit; at sa pagiging sangay ng Diyos sa mundong ito, Siya ay, sa ibang kahulugan, ang bisig ng Diyos. Ang Diyos ay nasa langit, ngunit Siya ay umaabot kay Jesu-Cristo upang mahuli ang mundo. Bilang sangay, lumago si Kristo bilang sangay, upang maging isang bagay na makikita sa mundo. Ang Diyos ay nasa mga ulap at kadiliman; ngunit nais Niyang ihayag ang Kanyang Sarili sa isang daigdig na pinutol ng kasalanan, kaya si Cristo ay dumating bilang isang sangay ng Kanyang Sarili.

Ang Nakatagong Pinagmulan ng Buhay.

Alam mo na ang mga ugat ng isang puno ay nakatago sa ilalim; ngunit ang mga ito ay ang mga lihim na pinagmumulan ng buhay, at ang lumilitaw, na tinatawag naming puno, ay pagkatapos ng lahat ngunit ang ugat na lumalabas. Si Kristo ang sangay sa mundo, ngunit ang kanyang ugat ay nakatago sa Diyos, at Siya ay nahayag na ang mundo ay maaaring makita kung ano ang Diyos. Ang buhay ni Cristo, nang Siya ay narito sa laman, ay nasa Diyos, at Siya ay nakadepende sa Diyos tulad ng marami para sa buhay para sa Kanyang paglilingkod dito dahil obligado tayong umasa sa Diyos. Siguraduhing, may buhay Siya; “Sapagka’t kung paanong ang Ama ay may buhay sa Kaniyang sarili, ay gayon din ang ibinigay Niya sa Anak upang magkaroon ng buhay sa Kaniyang Sarili.” Ngunit nang Siya ay dumating dito upang maging pahayag ng Diyos sa mundo, at isang halimbawa sa sangkatauhan, inilagay Niya ang Kaniyang sarili sa napaka lugar ng sangkatauhan; at dahil ang tao ay mahina, Siya ay naging mahina para sa kapakanan ng sangkatauhan. Tulad ng sangkatauhan ay umaasa sa ganap na kapangyarihan sa labas ng kanyang sarili, kaya naging nakasalalay Siya. At sinabi Niya, “Kung paanong sinugo ako ng Amang buhay, at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama: kaya’t ang kumakain sa Akin, siya ay mabubuhay sa pamamagitan Ko.”
Kinuha niya ang lugar na iyon ng pagtitiwala, na posisyon ng kahinaan, upang maipasa Niya ang karanasan ng mga taong Kanyang naparito upang iligtas; Ang kanyang buhay ay itinago sa Diyos, at Siya ay lubos na nakadepende sa Diyos at sa ministeryo ng mga anghel.

Buhay ni Kristo sa Diyos.

Huwag isipin na ang buhay ni Cristo dito ay isang buhay na kadalian dahil Siya ay ang banal na Anak ng Diyos. Siya ang banal na Anak ng Diyos, ngunit itinagis Niya ang pagka-diyos. Narito ang kagila-gilalas na pagpapala ng Diyos kay Kristo. Kahit na may kapangyarihan Siya, gayon pa man inilagay Niya ito, at naging nakasalalay. Ito ay nakasaad sa Kasulatan. Ang Ebanghelyo ni Juan ay ang dakilang ebanghelyo ng buhay. Binuksan namin ito kapag gusto nating malaman ang tungkol sa buhay. Sa Ebanghelyong ito sinabi ni Cristo, “Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng Aking Ama, huwag ninyong paniwalaan Ako. Ngunit kung gagawin ko, bagaman hindi kayo naniniwala sa Akin, maniwala kayo sa mga gawa; upang maalaman mo, at manampalataya ka, na ang Ama ay nasa Akin, at ako’y nasa Kaniya. ”
Habang totoo na si Jesu-Cristo ay dibinong nilalang sa sangkatauhan, totoo rin na Siya ay sangkatauhan na nabuhay sa kabanalan. Sa Kanyang sangkatauhan ay ibinitin Niya ang Kanyang Sarili sa Kanyang Ama para sa tulong, para sa lakas, para sa lahat ng kailangan Niya bilang sangkatauhan; sa Kanyang pagka-diyos, ang Ama ay naninirahan sa Kanya, at nagtrabaho sa pamamagitan Niya. Siya ay kabanalan sa sangkatauhan, ang mga ugat na umaabot sa langit, ngunit Siya ay sangkatauhan na iningatan sa kabanalan. Kaya sinasabi Niya sa Juan 14:10: “Hindi mo ba naniniwala na ako ay nasa Ama, at ang Ama ay nasa Akin? ang mga salita na aking sinasalita sa iyo, hindi ako nagsasalita ng Aking Sarili; ngunit ang Ama na nananahan sa Akin, ginagawa Niya ang mga gawa. “At tinanong Niya ang Kanyang mga disipulo,” Upang silang lahat ay maging isa; bilang Ikaw, Ama, ay nasa Akin, at Ako ay nasa Iyo. “Juan 17:21. Si Kristo ay ang pagkakaisa ng banal at ng tao, na siyang kasakdalan ng sangkatauhan,
“Walang taong nakakita sa Diyos sa anumang oras; ang bugtong na Anak, na nasa sinapupunan ng Ama, ipinahayag Niya Siya. “Juan 1:18. Pansinin ang pahayag. Hindi sinasabi nito, “na nagmula sa sinapupunan ng Ama,” kundi “na nasa sinapupunan ng Ama.” Nagkaroon ng gayong pagkakaisa sa pagitan ni Cristo at ng Kanyang Ama na kung saan naroon si Cristo, naroon ang Ama. At Siya ay nasa sinapupunan ng Ama habang narito sa lupa, ang Kanyang buhay ay nagtago sa Diyos para sa atin.
Ngayon ay mapapansin natin ang Buhay ni Kristo sa Diyos; ibig sabihin, ang Kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang Kanyang pagsasama sa Diyos. Habang ang Kanyang buhay ay kasama ng Diyos, dapat din itong dumaloy sa sangkatauhan, at si Kristo, sa pamamagitan ng paglalagay ng Kanyang sarili sa posisyon ng sangkatauhan, ay naglalagay sa Kanyang sarili sa lugar ng walang laman na puno ng ubas, na dapat mapuno mula sa Ama. Inilalagay Niya ang Kanyang Sarili sa posisyon na kung saan, sa pamamagitan ng Kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos, natanggap Niya sa Diyos ang Kanyang ibinigay sa mundo. Sa Kanyang huling panalangin sinabi Niya, “Sapagka’t ibinigay ko sa kanila ang mga salita na ibinigay sa Akin” at ang kaluwalhatiang ibinigay sa Akin ay ibinigay Ko sa kanila. “Juan 17: 8, 22.
Tumayo siya sa pagitan ng Diyos at ng tao, upang tumanggap mula sa Diyos sa Kanyang banal na panig, upang ibigay sa Kanyang piling tao, at upang makagawa ng isang kumpletong koneksyon sa pagitan ng banal at ng tao. Ngunit sa paglagay ng Kanyang sarili doon, isinailalim Niya ang Kanyang Sarili sa parehong mga kondisyon na nakikita natin sa atin. Wala siyang anuman sa Kanyang Sarili, inalis Niya ang Kanyang Sarili, at naging isang channel ng pagpapala at liwanag at kapangyarihan at buhay at kaluwalhatian sa tao. Kung ano ang Kaniyang dinala sa mundo, dinala Niya dahil ibinigay ito ng Ama sa Kanya, at kailangan Niyang pumunta sa Ama upang makuha kung ano ang ibibigay ng Ama sa Kanya sa mundo, dahil sa Kanyang pagsalig.

Ang Pinagmulan ng Lakas ni Kristo

Kaya’t natagpuan natin si Kristo na madalas na pumupunta sa Ama para sa pakikipag-isa, naghahanap mula sa Kanya ng lakas. Basahin natin ang dalawa o tatlong banal na kasulatan na bigyang-diin ito. “Pagka umaga ay tumindig ng isang mahusay na oras bago ang araw, Siya ay lumabas, at umalis sa isang nag-iisa na lugar, at nananalangin doon.” Markahan 1:35 Bakit? -Dahil Siya ay nagkaroon ng isang araw bago Siya sa pagbubunyag sa Ama, isang araw bago Siya ay nagbigay ng Diyos sa mga tao, at kailangan Niyang tumaas ang isang dakilang panahon bago ang araw, at pumunta sa Ama, at sa pakikisama sa Kanya, sa pakikisama sa Kanya, Siya ay dapat tumanggap mula sa Kanya kung ano ang ibibigay Niya sa mga tao. “Ngayon nang mabautismuhan ang lahat ng mga tao, ito ay nangyari na, na si Jesus ay binautismuhan din, at nananalangin, ang langit ay nabuksan, at bumaba ang Espiritu Santo sa hugis ng katawan tulad ng isang kalapati sa Kanya, at isang tinig ang dumating mula sa langit na nagsabi , Ikaw ay Aking minamahal na Pag-uuri, kung kanino nalulugod ako. “Lucas 3:21, 22. Ang mga langit ay nabuksan kay Cristo nang ipanalangin Niya; ang mga langit ay bubuksan sa atin kapag nananalangin tayo.
“At ito ay nangyari na mga walong araw pagkatapos ng mga kasabihan na ito, kinuha Niya si Pedro at si Juan at si Santiago, at nagpunta sa isang bundok upang manalangin. At habang Siya ay nanalangin, ang fashion ng Kaniyang mukha ay binago, at ang Kanyang damit ay puti at nakasisilaw. “Lucas 9:28, 29. Ngunit ipaalam ko sa iyo na nagdasal Siya ng higit sa maikling panalangin noong gabing iyon. Ipinanalangin ni Kristo ang Kanyang maikling mga panalangin sa publiko; ngunit kapag nagpunta siya upang makipag-usap sa Diyos sa gabi, kung gayon ay ibinuhos Niya ang Kanyang kaluluwa sa harap ng Diyos, umaabot sa Kanyang kahinaan, at kumapit sa Diyos, hindi lamang para sa Kaniya, kundi para sa lahat ng mga tao, para sa atin , upang mahawakan Niya ang banal na kapangyarihan; at habang Siya ay nananalangin na ang paraan ng Kanyang mukha ay binago.
Nang si Moises ay nasa harapan ng Diyos na ang kanyang mukha ay nagliwanag sa kaluwalhatian, kaya nang lumabas siya ang mga tao ay hindi makatayo sa harap niya. Nang si Cristo, bilang ating kinatawan, ay nanalangin nang gabing iyon sa bundok hanggang natulog ang Kanyang mga disipulo at ang mga hamog ng gabi ay nahulog sa Kanya, na ang langit ay nabuksan sa Kanya. Nasa ating pakikipag-isa sa Diyos na ang kaluwalhatian ay nakasalalay sa atin, at ang ating maruming kasuotan ay binago sa puting damit ng katuwiran ni Cristo.

Buhay ni Kristo para sa Diyos

At sa gayon ay bilang sagot sa Kanyang pakikipag-ugnayan sa Ama na tinanggap Niya mula sa Diyos ang mga pagpapalang ibinigay Niya sa sangkatauhan; ngunit ngayon, ang pagkakaroon ng isang buhay sa Diyos, na pinananatili sa pakikisama sa Diyos, na ang buhay ng kapangyarihan ay dapat na gastusin para sa Diyos. Ang buhay ni Kristo ay isang buhay na sakripisyo, isang buhay na paglilingkod para sa Diyos; Siya ay isang kinatawan ng Diyos pati na rin ang kinatawan ng sangkatauhan. Siya ay ipinadala dito upang kumatawan sa banal na katangian, ngunit din upang ipakita na posible para sa banal na character na ihayag sa sangkatauhan
Huwag isipin na ang Diyos ay malayo na. Ang buhay at karanasan ni Cristo ay upang ipakita sa mundo na ang Diyos ay maaaring manirahan sa sangkatauhan; na ginawa ng Diyos ang sangkatauhan bilang isang templo para sa Kanyang sariling tahanan, at natanggap ni Cristo ang tunay na presensya ng Ama upang manirahan sa Kanyang sangkatauhan, upang ipakita na ang sangkatauhan ay maaaring maging isang templo para sa buhay na Diyos.
Ginugol ni Cristo ang Kanyang buhay sa buong paglilingkod para sa Diyos. Ang lahat ng lakas na natanggap mula sa Ama sa Kanyang mga oras ng panalangin ay lumabas sa ministeryo. Kinain niya ang mga tao, tinuruan sila, pinagtrabaho para sa kanila, at Siya ay napapagod habang Siya ay lumakad patungo sa Judea, na nagbibigay ng Kanyang buhay para sa mga tao. At natapos Niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng Kanyang buhay sa krus para sa kanila. Iyan ang buhay ni Kristo, sa Diyos, sa Diyos, at sa Diyos.

Ang Buhay ni Cristo ay Nauulit sa Atin.

Nagagalak akong manahan sa larawang iyon, at ipaalam ito sa ating mga isipan; ngunit nais kong sabihin sa iyo na ang tanging dahilan na ang larawan ay naitala sa pahina ng kasaysayan ay sapagkat ang layunin ng Diyos na ang parehong karanasan ay mabubuhay muli sa atin. Layunin ng Diyos na tayo ay maging katulad ni Cristo, at ginawa Niya ang pagkakaloob na tayo ay magiging gayon. Alam kong mahina tayo, alam kong wala tayong kalaban, alam kong hindi tayo karapat-dapat; ngunit alam ko na ang Diyos ay gumawa ng nakakagulat na probisyon. Alam ng Diyos na hindi tayo karapat-dapat; ngunit ginawa Niya ang pagkakaloob na sa pamamagitan lamang ng gayong sangkatauhan na naririto ngayon, kung magkakaroon sila ng pananampalataya kay Cristo, ibubunyag Niya ang Kaniyang pagkatao, at gawin itong mga landas ng pagpapala sa mundo. Iyan ang disenyo ng Diyos para sa atin, at magalak tayo sa pag-iisip; ipaalam sa amin ang aming mga mata off ang murang, karaniwang mga bagay, at mababang grado ng mga Kristiyano na karanasan, at hanapin ang trono ng Diyos at ni Kristo, ang aming Tagapagtaguyod, na naroon upang mamagitan para sa atin. Naniniwala tayo na ang Diyos ay nagnanais ng isang kahanga-hangang karanasan para sa atin sa Kanyang Anak. Ang plano niya ay gawin ito, at ang Kanyang biyaya ay sapat.
Ang ating buhay, tulad ni Kristo ay dapat na nasa Diyos, kasama ng Diyos, para sa Diyos. “Kayo ay patay, at ang inyong buhay ay nakatago kay Cristo sa Diyos.” Ang karanasang iyan ay para sa atin, at dapat nating mapagtanto araw-araw na wala tayong buhay sa ating sarili; na wala tayong kapangyarihan sa ating sarili; ngunit ang lahat ng ating buhay at kapangyarihan ay dapat magmula kay Cristo. Ang ating buhay, tulad ni Kristo, ay dapat na nasa pagitan ng bundok at ng karamihan, na umaakyat sa bundok na may Diyos na makuha ang Kanyang mayroon para sa atin, upang maibaba natin ito upang ibigay sa mga tao.
Nang ipakain ni Kristo ang libu-libo sa pamamagitan ng Kanyang mga himala, hindi Niya ibinigay ang tinapay sa mga tao; ngunit binasbasan Niya ito at binasag, at ibinigay ito sa Kanyang mga disipulo, at ibinigay nila ito sa mga tao. Dapat tayong pumunta sa Kanya, at pagpapalain Niya ang tinapay, at ibigay ito sa atin; at pagkatapos, bilang isang tinapay na pinagpala ng Kanya, at sa pagkakaroon nito sa buhay at kaligtasan, dapat nating dalhin ito sa mga tao. At kaya dapat nating ipagpatuloy ang Ating Buhay ng Pagsasama sa Diyos.
At ang buhay na ito ng pagsasama ay dapat, sa bawat detalye, tulad ni Kristo. Kailangan tayong ipanganak sa Espiritu gaya ng ipinanganak Niya sa Espiritu; dapat tayong mabautismuhan sa Banal na Espiritu bilang Siya. Kapag pupunta tayo sa tukso, dapat tayong pumunta tulad ng ginawa Niya, – pinangunahan ng Espiritu; kapag bumalik tayo mula sa tagumpay laban sa tukso, dapat tayong bumalik katulad ng ginawa Niya, sa kapangyarihan ng Espiritu. Kapag nangangaral tayo dapat nating sabihin na Siya ay- “Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa Akin, dahil pinahiran Niya Ako upang ipangaral ang ebanghelyo sa mga dukha; Isinugo Niya ako upang pagalingin ang masasamang puso, upang ipangaral ang pagpapalaya sa mga bihag, at pagbawi ng paningin sa mga bulag, upang ipagkaloob ang kalayaan sa mga pinuputok. “Lucas 4:18. Bininyagan siya ng Banal na Espiritu, at “nagpatuloy na gumawa ng mabuti.” Pumunta pa rin Siya sa Kanyang paraan upang bigyan ang isang tao ng pagkakataon na makatanggap ng kapakinabangan mula sa Kanya. Ang Kanya ay isang buhay ng paglilingkod at pagsasakripisyo sa sarili, at tinawag Niya tayong sundin ang Kanyang halimbawa, hindi sa ating sariling lakas, kundi sa isang buhay sa Diyos, nakaugat sa langit. Pinagtitipunan Niya tayo nang may katapangan sa trono ng biyaya, upang makamit natin ang awa, at makahanap ng biyaya upang makatulong sa panahon ng pangangailangan.

Matuto sa pamamagitan ng Paglilingkod

Ang ating buhay, ang pagiging buhay sa Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu, ay dapat ding maging buhay para sa Diyos. Kami ay pinananatiling maraming beses mula sa kaganapan ng karanasang ito sa pamamagitan ng pagiging takot sa Diyos. Natatakot tayo na kung hindi namin lubusang maibibigay ang ating sarili sa Diyos at sabihin, “Kung ako ay nabubuhay o namatay, maging sa sakit o kalusugan, lahat ng aking buhay ay magiging para sa Diyos,” na tatawagin tayo ng Diyos sa isang bagay na hindi natin ginagawa gusto; at ito ay napaka takot na nagpapanatili sa Diyos mula sa pagbubunyag mismo sa atin at sa atin. Hindi ipinahahayag ng Diyos ang Kanyang Sarili sa pamamagitan ng pagsasabi tungkol sa Kanyang Sarili; ngunit sinabi Niya, “Pasanin Ko ang Aking pamatok, at matuto tungkol sa Akin.” Sa pamamagitan ng pag-aaral ay matututo.
Hindi tayo pumasok sa paaralan ni Cristo upang ipaalam sa atin sa atin ang teorya ng buhay Kristiyano bilang isang bagay na dapat pag-aralan sa ating sarili. Binibigyan tayo ng Diyos ng kaalaman tungkol sa Kanyang Sarili sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Kanyang sarili sa atin, at kapag nais Niya tayong malaman ang karanasan ng pananampalataya at tagumpay ng pananampalataya, pinalapit Niya tayo sa isang Dagat na Pula, upang matuturuan Niya tayo kung ano ang ibig sabihin ng tagumpay na ito. Ito ay sa pamamagitan ng pamumuhay sa Diyos na natututunan natin ang Diyos. Ang aming mga ulo ay maaaring puno ng maraming maraming mga teorya; ngunit lahat sila ay walang silbi maliban kung alam natin kung ano ang Diyos sa pamamagitan ng pagtingin sa kung ano ang ginagawa Niya para sa atin, sa pagtingin sa kung ano ang maaari Niyang gawin para sa mga naniniwala sa Kanya, sa pamamagitan ng pagiging nasa Kanya, at pagpapaalam sa Kanya.
Marami tayong mga aralin upang malaman ang tungkol sa Diyos, at ang pangunahing aral ay, “Maglakad sa liwanag.” Lahat ay nakasalalay sa liwanag. Dalhin ito at ang mga bulaklak ay mamamatay. Dapat silang manirahan sa liwanag. Alisin ang liwanag ng Diyos mula sa amin, at ang aming Kristiyano na karanasan ay nawala, ngunit ang liwanag ay nagpapatuloy. Ito ay hindi nakatigil; gumagalaw ito, at kailangan naming ilipat ito upang mapanatili ang liwanag na mayroon kami, at buksan ang channel para sa higit na liwanag.
Pansinin natin ngayon ang ating buhay para sa Diyos.

Ikaila Ang Sarili.

Sa Matt. 16:24 mababasa natin, “Nang magkagayon ay sinabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo, Kung ang sinuman ay susunod sa Akin, hayaan niyang tanggihan ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sundin Ako.” “Hayaan siyang tanggihan ang kanyang sarili.” Ang mga salitang iyon ay may mas malawak na kahulugan kaysa sa paglayo mula sa ilang mga lugar ng libangan, o pagbibigay up ng pagkain ng isang bagay na pleases ang panlasa. Ang ibig sabihin nito ay ang sakripisyo ng sarili, ang disinheriting ng sarili, ang pag-alis sa sarili, ang tunay na pagtanggi sa sarili. Tinanggihan ni Pedro si Kristo nang sabihin niyang, “Hindi ko Siya kilala,” at dapat nating pakitunguhan ang sarili sa eksaktong paraan. Nagtataas ba ang sarili at tinatanggap ang pagkilala? sabihin mo, “Hindi ko alam sa iyo.” Tulad ng maliwanag na tatlong beses na tinanggihan ni Pedro ang kanyang Panginoon, kaya namin, kapag ang sarili ay tumindig at gustong kontrolin tayo, ay sasabihin, “Hindi kita kilala; Wala akong kinalaman sa iyo. “Tanggihan ang sarili, disinherit sarili, hayaan ang sarili mamatay, at panatilihin itong patay, masyadong.
Sinabi ni Pablo, “Pinagtutuunan ko ang iyong kagalakan, na mayroon ako kay Cristo Jesus na ating Panginoon, namamatay ako araw-araw.” I Cor. 15:31. Maraming tao ang nababagabag sa kanilang karanasan sa Kristiyano dahil ang sarili ay patuloy na umaangat. “Bakit,” sabi nila, “Akala ko kahapon na nakakuha ako ng isang ganap na tagumpay, at na ang sarili ay napako sa krus.” Ang sarili ay ipinako sa krus lamang hangga’t ang pananampalataya na nagpapalayas sa sarili ay iningatan ito, ngunit sa sandaling ang pananampalatayang iyon wavers, sarili rises up at assert kapangyarihan nito. Ang pananampalataya na naglalagay sa sarili sa kamatayan ay dapat na panatilihin itong patay. Ang sarili ay dapat ipako sa krus araw-araw at oras-oras sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu-Cristo.
“Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo, Kung ang sinuman ay susunod sa Akin, hayaan niyang tanggihan ang kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa Akin.” Gusto kong itanim sa iyong isipan ngayon ang kasama sa krus ni Kristo . Ipaalam sa amin spell ito.
C.-Crucifixion. -Ang unang titik at ang pinakaunang aralin sa krus. Sinabi ni Pablo sa kanyang liham sa mga taga Galacia, “Ako’y napako sa krus kasama ni Cristo: gayunpaman ako ay nabubuhay; ngunit hindi ako, kundi si Kristo ay nabubuhay sa akin: at ang buhay na nabubuhay ko ngayon sa laman ay nabubuhay ako sa pananampalataya ng Anak ng Diyos, na nagmamahal sa akin at nagbigay ng Kanyang sarili para sa akin. “Gal. 2:20. Sinabi niya ulit sa parehong liham na ito, “Huwag ipagkaloob sa Diyos na dapat akong kaluwalhatian maliban sa krus ng ating Panginoong si Hesus, na sa pamamagitan niya ay ipinako sa krus ang mundo sa akin, at ako sa mundo.” Gal. 6:14. Ang pagkuha ng krus ay nangangahulugan ng pagkamatay ng sarili; Ang tindig ng krus ay nangangahulugan ng namamatay araw-araw, selfdeath, pagpapanatili sa sarili patay. Iyan ang pagpapako sa krus, ang pinakaunang titik ng krus, ngunit nais kong sabihin sa iyo na may isa pang liham.
R.-Resurrection.Pagkatapos ng pagpapako sa krus ay may muling pagbabangon. “Sapagkat kung tayo ay nakatanim nang sama-sama sa Kanyang kamatayan, tayo ay magiging katulad din ng Kanyang muling pagkabuhay.” Rom. 6: 5. Gusto ko ang Binagong Bersyon ng talatang ito, na nagsasabing, “Sapagkat kung tayo ay nagkakaisa sa pagkakahawig ng Kanyang pagkapako sa krus, tayo rin ay magiging katulad ng Kanyang muling pagkabuhay.” (Margin.) Kung na-spell mo ang C, maaari mong i-spell R. “Sapagkat kung paanong si Cristo ay ibinangon mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo ay dapat na lumakad sa kabaguhan ng buhay.” Si Kristo ay namuhay sa buhay na ito sa lupa dahil sa atin; Siya ay ipinako sa krus para sa ating mga pagkakasala, ngunit Siya ay binuhay muli para sa ating pagbibigay-katwiran. Hindi namin kailangang magbangis; Sapagkat Siya na gumawa ng langit at lupa ay ating Tagapagligtas, at Siya ay nabubuhay ngayon para sa atin. Sinabi niya nang narito Siya, “Ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa ay ibinigay sa Akin. “Nakamit niya ang kapangyarihang ito sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, at nang Siya ay ibinangon, Siya ay ibinangon sa kabaguhan ng buhay. “Sa pagkamatay Niya, namatay Siya sa kasalanan minsan, ngunit sa buhay Niya, nabubuhay Siya sa Diyos. Gayundin, isipin ninyo ang inyong sarili na tunay na patay sa kasalanan, ngunit buhay sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na ating Panginoon. “At ang bagong buhay na kung saan tayo ay binuhay ay hindi ang lumang buhay ng sarili, kundi ito ang buhay ni Jesu-Cristo buhay na banal-tao, na hindi lamang ang buhay ng Diyos bukod sa laman, ni ang buhay ng laman bukod sa Diyos, kundi ang buhay ng Diyos na ginawa sa laman ng tao. Na ang buhay ay dumating sa atin sa ating muling pagkabuhay mula sa pagpapako sa krus ng sarili. Saan namatay ang buhay ni Cristo; kung saan inililibing ang matandang lalaki, ang bagong tao ay muling nabuhay; kung saan nakatira ang matandang lalaki sa kasalanan, ang bagong lalaki ay lumalakad sa Diyos.
Sinabi ni Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Filipos, binibilang ko ang lahat ng bagay na naisip ko ay nagkakahalaga ng anumang bagay, bilang pagkawala, “para sa kamahalan ng kaalaman tungkol kay Jesucristo na aking Panginoon.” Hindi gaanong mahalaga ang mga karanasan ko noong nakaraan, ” upang makilala ko Siya at ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay. “Ito ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay na kailangan natin ng mga Kristiyano; ito ang buhay ng pagkabuhay na muli na dapat natin; at pinasasalamatan ko ang Diyos na ang buhay ng muling pagkabuhay na ipinagkaloob. Huwag kang masisiyahan sa anumang bagay na iyon. Ito ay libreng kaloob ng Diyos kay Jesu-Cristo. Gusto ko na maaari kong pukawin ang bawat isa na may pinakamaliit na spark ng pananampalataya kay Hesukristo, upang mahawakan ang higit sa Kanyang kapangyarihan. Walang panganib sa ating pag-ubos ng suplay; walang hanggan ang Kanyang mga mapagkukunan; walang katapusan ang Kanyang pagmamahal; walang katapusan ang Kanyang pagnanais para sa amin. Siya ay naghihintay lamang sa atin na maunawaan ito sa pamamagitan ng pananampalataya.
O.-Obedience . -Ito ay kasama ng krus. Sa lahat ng nag-iisip na hindi niya masunod ang batas ng Diyos, sasabihin ko, Sundin ang ebanghelyo. Kung natatakot ka sa batas, sundin ang ebanghelyo, sapat na iyan. Ano ang nangyayari sa mga hindi sumusunod sa ebanghelyo? – “At sa iyo na nabagabag, magpahinga sa amin, kapag ang Panginoong Jesus ay mahayag mula sa langit kasama ang Kanyang mga makapangyarihang mga anghel, sa nagniningas na apoy na naghihiganti sa kanila na hindi nakakakilala sa Diyos, at hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. “2 Tes. 1: 7-9. Mga kaibigan, sundin ang ebanghelyo, at ipagsapalaran ko ang batas. Sundin ang ebanghelyo, sapagkat natagpuan namin ang pinakamaliit na posibleng paraan na ang ebanghelyo ay ang batas lamang kay Cristo.
Basahin ang 2 Cor. 10: 5, at ipapakita nito sa amin kung gaano kalawak ang pagsunod na ito. “Ibinagsak ang mga imahinasyon, at bawat mataas na bagay na nagtataas ng sarili laban sa kaalaman ng Diyos, at nagdadala sa pagkabihag sa bawat pag-iisip sa pagsunod ni Kristo.” Ang hindi sumusunod sa ebanghelyo sa kaisipan, ay hindi sumusunod sa ebanghelyo. Siya na hindi sumusunod sa katotohanan sa pag-iisip, ay hindi sumunod sa katotohanan sa lahat. Walang buhay sa panlabas na maaaring masiyahan; ito ay dapat na ang pinakamalayo buhay ng kaluluwa; at ang panlabas na buhay, pagkatapos ng lahat, ay magiging ang pagbubunyag ng kung ano ang nasa loob. “Mula sa kasaganaan ng puso ang buwan ay nagsasalita.” At ang kaluwalhatian ng bawat dalisay na pag-iisip at banal na gawa ay dapat nating ibigay sa Kanya na nagmamahal sa atin at ibinigay ang Kanyang sarili para sa atin. Ang pagsunod ay nakatayo sa gitna ng krus.
S.-Sacrifice.-Ang sakripisyo na nag-aalok ng sarili, -self-sakripisyo: ang kumpletong pagbibigay ng lahat ng bagay sa Diyos, ang buong pagtatalaga na lays lahat ng bagay sa altar ng Diyos, at hindi nagmamalasakit para sa opinyon ng mga tao, ngunit tumitingin sa Diyos para sa Kanyang opinyon; na hindi nagmamalasakit sa mga salita ng mga tao, ngunit tumitingin sa Diyos kay Jesu Cristo para sa Kanyang salita; na namumuhay sa buhay na Kaniyang nabuhay sa laman, sa pamamagitan ng pananampalataya ng Anak ng Diyos, na nagmamahal sa atin at ibinigay ang Kanyang sarili para sa atin.
S.-Service.-Ang buhay na ibinigay sa Diyos, ganap na nakatuon sa Diyos. Ang misyon ni Cristo dito ay upang i-save ang nawala, at ito ay ang misyon ng bawat kinatawan ng Kanya upang gawin ang parehong gawain. Ipaalam ko sa iyo, mga kaibigan ko, sa takot sa Diyos, na hindi kami tatayo sa Kanyang paningin kung hindi kami nagtrabaho para sa Kanya. Ang pagkamakasarili ay walang lugar sa langit. At maliban kung mapupuksa natin ang sarili, hindi tayo maaaring pumunta sa langit. Si Jesu-Cristo ang tanging Isa na makukuha natin doon; ang sarili ay i-drag sa amin pababa sa impiyerno. Hayaang iangat tayo ni Jesucristo. Ipaalam natin ang ating mga buhay at lahat ng mayroon tayo sa paglilingkod sa Diyos. Iyan lang ang Kanyang lahat. Kung magkano ang hinihiling ko sa iyo, ibibigay ba sa Diyos kung ano ang nauukol sa Kanya? Ang anumang maikli sa sakripisyong ito ay ang pagnanakaw sa Diyos. Kami ay Kanyang sa pamamagitan ng paglikha at sa pamamagitan ng pagtubos. Sa bibig ng dalawang saksi ay itatatag na tayo ay Kanyang. Pagkatapos kumilos na tila tayo ay Kanyang,
Ang tunay na layunin ng buhay ni Cristo sa langit ngayon ay ang imahe ng Diyos ay maaaring lumitaw sa ating buhay. Ipinamuhay ni Kristo ang Kanyang buhay dito sa laman upang ipakita sa amin kung ano ang imahen ng Diyos; ngunit hindi Niya nasiyahan. Gusto Niya tayong makipagtulungan sa Kanya sa pagpapaalam na ang buhay ay mabuhay muli sa atin. Sinabi ni Kristo sa Kanyang mga alagad bago umakyat na ipapadala Niya ang Kanyang Banal na Espiritu upang manirahan sa kanila. Ang layunin ng Diyos, at nais ko na ang kaisipang ito ay maaring sunugin sa ating isipan, na ang mismong buhay na nabubuhay ni Cristo ay mabubuhay ng Kanyang mga tagasunod. At nabuhay tayo sa buhay na iyon sa pamamagitan ng ating pagsuko at pagpayag na isuko ang ating sariling paraan at hayaang luwalhatiin ang Diyos kay Jesu-Cristo.
Iyan ang buhay Kristiyano. Gusto ko na maaari kong mapabilib sa bawat Kristiyano kung ano ang kanyang pribilehiyo na maging. Kung hindi mo ito kilala, hawakan si Hesus Kristo. Magagawa ng Diyos ang mga dakilang bagay para sa atin. Siya ay nangako na gumawa ng mga dakilang bagay para sa atin, at ang Kanyang mga pangako ay hindi kailanman nabibigo; Sila ngayon ay oo at sumasainila kay Jesu-Cristo. Ang nais ng Diyos na gawin natin ay ang magkaroon ng pananampalataya sa kanila, at pakitunguhan Siya bilang ating mapagmahal na Ama, na nagbigay sa atin ng lahat ng bagay kay Jesu-Cristo.
Ngayon ay mayroon tayong krus, -Pagkakunwari, muling pagkabuhay, pagsunod, sakripisyo, paglilingkod. Nagsisimula ito sa pagkamatay ng sarili; ito ay sumisikat sa isang bagong buhay, maging ang buhay ni Kristo; ito ay nagpapakita mismo sa lubos na pagsunod sa Diyos kay Hesukristo; ito ay nagbibigay sa sarili ng sakripisyo sa iba; sapagkat sinasabi ng Kasulatan, “Sa ganito, nakikita natin ang pag-ibig ng Diyos, sapagkat inilagay Niya ang Kanyang buhay para sa atin; at nararapat naming ilapag ang aming mga buhay para sa mga kapatid. “1 Juan 3:16. “Ang Anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ibigay ang Kanyang buhay na pantubos para sa marami.” “Sapagka’t ang sinomang magliligtas sa kaniyang buhay ay mawawalan nito; at sinuman ang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa Akin ay makakatagpo nito. “Matt. 10:25. Siya na nagtataglay sa sarili ay mapapahamak sa sarili; siya na nagpapaubaya sa sarili ay mamumuhay kay Jesu-Cristo, at makakahanap ng isang buhay na sumusukat sa buhay ng Diyos.

Ang Pagsuko sa Sarili ay Tanging Isang Tanong ng Oras Lamang .

Ito ay isang katanungan lamang sa atin kung kailan natin ibibigay ang buhay na ito. Kayo, alam ko, napapansin na ang mga araw ng ating buhay ay “animnapung taon at sampu; at kung sa pamamagitan ng katibayan ng lakas ay walong pung taon, gayon pa man ang kanilang lakas na labis at kalungkutan; sapagkat ito ay malapit nang mahiwalay, at lumipad kami. “Sal. 90:10. Bibigyan ba natin ngayon ang buhay na ito at tanggapin ang buhay ni Cristo, o hawak natin ang buhay na ito hanggang sa alisin ito sa atin, at huli na upang tanggapin ang buhay ni Cristo? Dapat nating harapin ang Diyos nang harapan. Makikilala ba natin Siya kay Kristo o sa sarili? Dapat nating tugunan ang batas ng Diyos. Matutugunan ba natin ang kautusang iyon kay Jesucristo o sa ating sarili? Ang mga karanasang ito ay dapat dumating sa lahat. Ang tanong para sa atin na manirahan ay, Magkakaroon ba sila sa atin kay Kristo o kay Cristo? Ang ating kaligtasan, ang ating kaluwalhatian, ang ating kagalakan, ay natutugunan ang mga karanasang ito kay Jesu-Cristo.
Degrees sa School of Christ. Gusto kong tawagan mo ngayon ang iyong pansin sa karanasan ni apostol Pablo bilang isang disipulo, sa paaralan ni Kristo. Bago ang kanyang pagbabalik-loob si Pablo ay isang alagad sa paaralan ni Gamaliel. Hindi ko alam kung ano ang mga kaugalian ng mga paaralan ng mga Hudyo sa panahong iyon, o kung nakapagkaloob sila ng anumang antas kay Pablo, ngunit alam ko na siya ay isang taong natututo, at ipagpalagay ko na natipon niya ang karunungan ng araw na ito matutunan sa mga paaralan ng mga Judio. Sinasabi niya ang kanyang sarili sa kanyang liham sa mga taga-Filipos, sabi niya, “Sapagkat tayo ang pagtutuli na sumasamba sa Diyos sa espiritu, at nagagalak kay Cristo Jesus, at walang tiwala sa laman. Bagaman maaari akong magkaroon ng tiwala sa laman. Kung ang sinumang ibang tao ay nag-iisip na mayroon siyang pinagkakatiwalaan sa laman, higit pa ako. Tinuli ang ikawalong araw, ng stock ng Israel, Sa lipi ni Benjamin, isang Hebreo ng mga Hebreo; tungkol sa batas, isang Pariseo; tungkol sa kasigasigan, pag-uusig sa iglesya; na humaharap sa katuwiran na nasa kautusan, walang kapintasan. “At muling binabanggit niya ito sa mga taga-Galacia:” Sapagkat narinig ninyo ang aking pag-uusap noong nakaraan sa relihiyon ng mga Judio, kung paanong hindi ko na inuusig ang simbahan ng Diyos, at nasayang ito: at ang pakinabang sa relihiyon ng mga Judio sa itaas ng maraming minahan ay katumbas sa aking sariling bansa, na mas labis na masigasig sa mga tradisyon ng aking mga ama. “Phil. 3: 3-6; Gal. 1:13, 14. Iyan ay nakatayo si Pablo noong pumasok siya sa paaralan ni Cristo. Gusto kong sundin ang kanyang karanasan sa paaralan ni Kristo, at makita ang mga antas na kanyang kinuha. na humaharap sa katuwiran na nasa kautusan, walang kapintasan. “At muling binabanggit niya ito sa mga taga-Galacia:” Sapagkat narinig ninyo ang aking pag-uusap noong nakaraan sa relihiyon ng mga Judio, kung paanong hindi ko na inuusig ang simbahan ng Diyos, at nasayang ito: at ang pakinabang sa relihiyon ng mga Judio sa itaas ng maraming minahan ay katumbas sa aking sariling bansa, na mas labis na masigasig sa mga tradisyon ng aking mga ama. “Phil. 3: 3-6; Gal. 1:13, 14. Iyan ay nakatayo si Pablo noong pumasok siya sa paaralan ni Cristo. Gusto kong sundin ang kanyang karanasan sa paaralan ni Kristo, at makita ang mga antas na kanyang kinuha. na humaharap sa katuwiran na nasa kautusan, walang kapintasan. “At muling binabanggit niya ito sa mga taga-Galacia:” Sapagkat narinig ninyo ang aking pag-uusap noong nakaraan sa relihiyon ng mga Judio, kung paanong hindi ko na inuusig ang simbahan ng Diyos, at nasayang ito: at ang pakinabang sa relihiyon ng mga Judio sa itaas ng maraming minahan ay katumbas sa aking sariling bansa, na mas labis na masigasig sa mga tradisyon ng aking mga ama. “Phil. 3: 3-6; Gal. 1:13, 14. Iyan ay nakatayo si Pablo nang pumasok siya sa paaralan ni Cristo. Gusto kong sundin ang kanyang karanasan sa paaralan ni Kristo, at makita ang mga antas na kanyang kinuha. at pakinabang sa relihiyon ng mga Hudyo sa itaas ng maraming mga minahan ay katumbas sa aking sariling bansa, pagiging mas labis masigasig sa mga tradisyon ng aking mga ama. “Phil. 3: 3-6; Gal. 1:13, 14. Iyan ay nakatayo si Pablo nang pumasok siya sa paaralan ni Cristo. Gusto kong sundin ang kanyang karanasan sa paaralan ni Kristo, at makita ang mga antas na kanyang kinuha. at pakinabang sa relihiyon ng mga Hudyo sa itaas ng maraming mga minahan ay katumbas sa aking sariling bansa, pagiging mas labis masigasig sa mga tradisyon ng aking mga ama. “Phil. 3: 3-6; Gal. 1:13, 14. Iyan ay nakatayo si Pablo noong pumasok siya sa paaralan ni Cristo. Gusto kong sundin ang kanyang karanasan sa paaralan ni Kristo, at makita ang mga antas na kanyang kinuha.

Ang unang degree ay- BA-Born again . Iyan ang unang antas ng lahat ay tumatagal sa paaralan ni Cristo. Pagsusulat sa mga taga-Corinto Sinabi ni Pablo, “At sa kahuli-hulihang Siya ay nakita rin sa akin, bilang isang ipinanganak mula sa tamang panahon.” 1 Cor. 15: 8. Sinabi ni Kristo, “Huwag mong mamangha na sinabi ko sa iyo, Kailangang ipanganak ka muli.” Juan 3: 7. Ngunit may kaugnayan sa “dapat” ay isa pa. At samantalang itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din naman ang Anak ng tao ay itataas. “Dapat kayong ipanganak na muli,” “ang Anak ng tao ay dapat itataas”, at sa Kanya ang buhay para sa bagong kapanganakan. Ang unang degree pagkatapos ay Born muli.

Ang susunod na antas na kinuha ni Pablo ay- MA-Molded afresh . Ginawa nang ganap sa pamamagitan ng bagong buhay. Isinulat ni Pablo ito sa Col. 3: 9, 10, “Huwag kayong magsinungaling sa isa’t isa, yamang inyong inilayo ang matandang lalaki sa pamamagitan ng kanyang mga gawa; at ilagay ang bagong tao na nabago sa kaalaman, pagkatapos ng larawan ng Kanya na lumikha sa Kanya. “Ang unang antas, Ipinanganak muli, ay ipinagkaloob sa atin upang ang bagong buhay na naninirahan sa atin ay maaaring maglikos at mag-usbong sa atin pagkatapos imahe ng Diyos.

Ang susunod na antas ay- DD-Delivered Debtor . Matapos matanggap ng isang tao ang bagong kapanganakan, ang paghubog sa kanya sa bagong buhay, sa ano siya ay may utang? Sinabi ni Pablo, “Ako ay isang may utang sa mga Griyego at sa mga Barbarians; kapwa sa marunong at sa di-maalam. Kaya, hangga’t sa akin, tunay na ipangangaral ko sa inyo ang ebanghelyo na nasa Roma din. “Rom. 1:14, 15. Siya ay naihatid, at nadama niya ang kanyang sarili na may utang upang ibigay sa iba ang kanyang natanggap. Kinuha niya ang degree na ito at marapat ito. Ang kanyang buhay ay isang pagpapahayag na siya ay talagang isang DD kay Kristo, isang naihatid na may utang, na nagbigay ng kanyang buhay upang ibigay sa iba ang ibinigay sa kanya ng Diyos.

Sa palagay ko ay kinuha din ni Pablo ang susunod na antas, na ng LL. D.-Life Lovingly Dedicated. Ito ang mga tunay na grado sa paaralan ng Diyos, Born Again, Molded Afresh, Delivered Debtor, isang Mahal na Buhay na Dedikado. Ano ito ngunit buhay sa Diyos, buhay sa Diyos, at buhay para sa Diyos? Iyan ang karanasan ni Pablo, at itinakda ng Diyos ang karanasang iyon para sa atin, sapagkat ito ay pag-aari ng bawat anak ng Diyos.

Maaari nating ipagpatuloy ang araling ito sa mahabang panahon, ngunit nais ko ang mga saloobin na manatili sa iyong isipan. Mas mahusay ang mga ito upang pag-usapan at mag-isip tungkol sa mas mura, karaniwang mga bagay sa buhay. Hayaan ang ating mga isip na mapuno ng mga bagay ng Diyos, sa salita ng Diyos, at pagkatapos ay inaasahan na sasabihin sa atin ng Diyos ang mga dakilang bagay tungkol sa Kanyang salita, at upang ihayag sa atin ang malalim na mga bagay ng Diyos. At hayaan nating hanapin ang mga antas na ito sa ating buhay. Walang unibersidad na itinatag ng tao ang maaaring maghatid ng mga antas na ito sa sinuman, ngunit sa paaralan ni Cristo sila ay bukas sa lahat. Kung nais ng sinuman na magdala ng mga degree na nagkakahalaga ng isang bagay, ipasok siya sa paaralan ni Cristo, at kunin ang mga degree na ibinigay doon.
Kung iyong dadalhin ang mga kaisipang ito sa araw na ito, na ang Diyos kay Jesu-Cristo ay nabubuhay sa isang ganap na kaganapan sa lupa, at na si HesuKristo ay nabubuhay ngayon sa langit, ang dakilang matataas na Saserdote, sa pamamagitan ng pananalangin para sa atin, pagtanggap mula sa Ama ang pangako ng Kanyang Espiritu na maaaring ibigay Niya sa atin, upang ang parehong pagkatao na lumitaw sa katangian ni Hesus Kristo sa kaluwalhatian ng Diyos ay maaaring lumitaw sa iyo, at kung ikaw ay maniniwala sa Diyos upang magtrabaho sa iyo sa pamamagitan ng pagpapako sa krus, sa pamamagitan ng pagsunod, sa pamamagitan ng pagpapakasakit sa sarili, sa pamamagitan ng paglilingkod, pagpapalain ng Diyos ang iyong buhay kay Jesu-Cristo.

Nobyembre 9, 1895 Armadale Campmeeting Talk

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!