SA SIMULA: Ang Payo Ng Kapayapaan
June 28, 2017 (3 Comments) by Christian Israel

Sa simula ng Biblia, ang ating isipan ay binabalik sa paglikha ng Diyos.
“Sa simula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa.” (Genesis 1: 1)


"In the beginning God..."

                        “Sa simula ang Diyos …”

Ngunit ang Diyos ay hindi nag-iisa sa Kanyang gawain ng paglikha. Mayroon siyang Helper sa Kanyang tabi. Sa ganito, sinasabi sa atin ng Kasulatan:
” Tinaglay ako ng Panginoon sa simula ng kanyang lakad, bago ang kanyang mga gawa noong una. Ako ay itinayo mula sa walang hanggan , mula sa pasimula , o kailanman ang mundo ay. Kapag walang kalaliman, ipinanganak ako ; kapag walang mga bukal na puno ng tubig. Bago dumating ang mga bundok, bago dumating ang mga burol ay dinala ko : Bagaman hindi pa niya ginawa ang lupa, ni ang bukid, ni ang pinakamataas na bahagi ng alabok ng mundo. “(Mga Kawikaan 8: 22-26)

Sinasabi sa atin ng Salita ng Diyos na si Jehova ay nagdala, at nagmamay-ari ng Isa sa simula ng Kanyang paraan. Ibinuhunang eksakto kung sino ito na kasama ng Diyos bago ang paglikha ng mundo ay pinalalabas pa sa parehong aklat ng Mga Kawikaan:
“Sino na umakyat sa langit, o bumaba? sino ang nagtipun-tipon ng hangin sa kanyang pagkagumon? sino ang nagbubugbog ng tubig sa isang kasuutan? na nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? ano ang kanyang pangalan, at ano ang pangalan ng kanyang anak , kung maaari mong sabihin? “(Kawikaan 30: 4)

Sinasabi ng Biblia na sa pasimula, nilalang ng Diyos ang kalangitan at ang lupa, kaya’t Siya ang “nagtatag ng lahat ng mga dulo ng mundo.” Pagkatapos ay nagpapakita ito ng isa pang tanong, “ano ang pangalan ng Kanyang Anak, kung masasabi mo “Samakatuwid, ang isa na ipinanganak, na” itinayo mula sa walang pasimula, mula pa sa simula “ay ang Anak ng Diyos. Ipinahayag niya na “bago ang Kanyang mga gawa noong una”, ang Kanyang paglikha, na inilagay Siya ni Jehova. Higit pang nagsasalita tungkol sa malapit na Kasamang ito ni Jehova, mula sa pasimula ng paglikha ng Diyos, ipinahayag ng Salita:

” Sa simula ay ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Diyos , at ang Salita ay Diyos. Ang parehong ay sa simula sa Diyos . Lahat ng mga bagay ay ginawa niya ; at kung wala siya ay walang anumang ginawa na ginawa. Sa kaniya ay buhay; at ang buhay ay ang liwanag ng mga tao. “(Juan 1: 1-4)

Sinasabi nito na ang Anak ng Diyos na ipinanganak ay ang Salita ng Diyos, ginawa ng Diyos ang “lahat ng mga bagay … sa pamamagitan Niya”. Kaya ito ay ang Salita ng Diyos, si Jesus, ang Kanyang bugtong na Anak na nasa Kanyang panig, na ginawa ang lahat ng mga bagay sa simula kasama Niya.
“Diyos … sa mga huling araw na ito ay sinalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak , na kanyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan niya ay ginawa rin niya ang mga mundo ” (Hebreo 1: 1-2)

“Sino ang larawan ng di nakikitang Diyos, ang panganay ng bawat nilalang: Sapagka’t sa pamamagitan niya ginawa ang lahat ng mga bagay, na nasa langit, at nasa lupa , nakikita at di nakikita, maging mga trono, o mga kapangyarihan, o mga pamunuan, o kapangyarihan: lahat ng bagay ay nilikha niya, at para sa kanya: “(Col. 1: 15-16)

Lubusang pinatototohanan ng Biblia na sa pasimula, ang Diyos, Ama, ay nagtrabaho sa pamamagitan ng Kanyang Anak sa paglikha ng lahat ng bagay. Samakatuwid ay nagpapatunay na hindi Siya nag-iisa sa Kanyang gawain.

Ibinabahagi ng Diyos ang Kanyang trono kasama ng Kanyang Anak, “na Siya ay nagtalaga ng tagapagmana ng lahat ng bagay,” kasama ang Kanyang trono.

“Datapuwa’t sa Anak ay sinasabi niya, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man : ang setro ng katuwiran ay ang setro ng iyong kaharian. Iyong minamahal ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; kaya’t pinahiran ka ng Dios, na iyong Dios, ng langis ng kasayahan na higit sa iyong mga kasamahan. At, Ikaw, Panginoon, sa pasimula ay inilagay mo ang pundasyon ng lupa; at ang langit ay mga gawa ng iyong mga kamay : sila’y malilipol; ngunit ikaw ay nanatiling; at silang lahat ay matatanda na gaya ng isang kasuutan; At gaya ng isang bihisan ay iyong itatiklop sila, at sila’y babaguhin: datapuwa’t ikaw ay gayon din, at ang iyong mga taon ay hindi magkukulang. “(Hebreo 1: 8-12)

“At ngayon, O Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong sarili sa kaluwalhatian na mayroon ako sa iyo bago ang sanlibutan .” (Juan 17: 5)

“Ama, ibig ko na sila rin, na ibinigay mo sa akin, ay sa akin kung nasaan ako; upang makita nila ang aking kaluwalhatian, na ibinigay mo sa akin: sapagka’t inibig mo ako bago pa itinatag ang sanglibutan. “ (Juan 17:24)

Kaya nakita natin na ang Kasulatan ay nagpahayag na may dalawa sa simula ng paglikha ng Diyos:
1) Diyos Ama 2) Si Jesu-Cristo, ang bugtong na anak (ipinanganak) Anak ng Ama

 

Ang Tipan ng Bahaghari: Sa Trono Ay Nakaupo Ang Ama at Ang Anak

Kaya concluding na ang Diyos ay hindi nag-iisa sa paglikha. Ang paglikha ng buong kaharian ng langit, at ang trono sa ibabaw nito, ay ibinigay sa Kanya, yamang nakikibahagi Siya sa paglikha ng Ama.

Binibigyan tayo ng Biblia ng sulyap na ito ng Trono ng Diyos, na nagpapakita ng Anak na nakaupo sa kanang kamay ng Ama:

“Ngayon sa mga bagay na aming sinalita ay ang kabuuan: Mayroon tayong isang dakilang saserdote, na nakaupo sa kanang kamay ng trono ng kamahalan sa langit” (Heb rews 8: 1)
” Tumitingin kay Jesus ang may-akda at nagtatapos sa ating pananampalataya; na dahil sa kagalakan na inilagay sa harap niya ay nananatili sa krus, itinakwil ang kahihiyan, at inilagay sa kanang kamay ng trono ng Diyos. “(Hebreo 12: 2)
” Isang Awit ni David. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na iyong talampakan … “(Mga Awit 110: 1)

Sa trono na ibinabahagi ng Ama sa Kanyang Anak, patuloy ang Salmista sa taludtod 4,
“SI JEHOVA ay sumumpa, at hindi ka magsisisi, Ikaw ay isang saserdote magpakailanman ayon sa utos ni Melquisedec.” (Awit 110: 4)

Sa gayon nakikita natin na ang Anak ng Diyos, na nakibahagi sa malikhaing gawain ng Diyos, at ang Kanyang trono, ay isang Pari din, gayundin ang isang Hari (ang Order ni Melchizedek) sa pamamagitan ng banal na institusyon ng makalangit na Ama. Sa gayon ang makalangit na trono, ay isa ring trono ng saserdote. Gayunpaman, ang isang trono ng saserdote ay nangangailangan ng Sanctuary. Ang propeta ay nakikita sa pangitain, isang trono “mula sa simula” na eksaktong ito:

“Ang isang maluwalhating trono mula sa pasimula ay ang lugar ng aming santuario .” Jeremias 17:12

Kaya ang maluwalhating trono mula sa simula, bago ang “mga gawa ng lumang” ni JEHOVA, ang Anak ng Diyos ay itinatag bilang isang Pari at Hari. At bakit isang Priest? Siya ang Pari ng Sanctuary. At bakit isang Sanctuary? Iyan ang pinakamahalagang bahagi ng pag-unawa sa mga puntong ito, dahil walang iba pang mga punto upang dalhin tayo sa lugar na ito, walang ebanghelyo. Gayon pa man ay may ebanghelyo. Sa banal na pangitain, nakita ni Zacarias ang kaluwalhatian ng Anak ng Diyos:
“Kahit na itatayo niya ang templo ng PANGINOON; at kaniyang dadalhin ang kaluwalhatian, at siya’y uupo at mamamahala sa kaniyang luklukan; at siya’y magiging saserdote sa kaniyang luklukan: at ang payo ng kapayapaan ay mapapasa kanila . “(Zacarias 6:13)
Sinabihan tayo na “ang payo ng kapayapaan ay magiging kapwa sa kanila.” Hindi lamang pinatutunayan ang dalawa, ngunit sinasabi nito na ang payo ng kapayapaan ay nasa pagitan nila. Ang salitang Hebreo para sa “ay magiging” ay lalong kagiliw-giliw, ng panahunan na ito ay nangangahulugang “AKO”, o “umiiral”, “maging / ay / ay”. Ito ay ang salitang Hebreo na “HawYah”, kung saan nagmula ang pangalang JEHOVA, at nangangahulugang “walang hanggan”. Ito ang parehong mga salita na ginamit ng ating Diyos sa pagsasalita kay Moises:
“At sinabi ng Diyos kay Moises, AKO [HawYah] NA AKO [HAWA]: at sinabi niya, Ganito mo sasabihin sa mga anak ni Israel, AKO [ Hawyo] ay nagsugo sa akin sa iyo. “(Exodo 3:14)
Samakatuwid, ang isang tumpak na pag-render ng Zacarias 6:13 ay maaaring basahin din: “Kahit na Siya ay nagtatayo ng templo ng PANGINOON; at nagdadala ng kaluwalhatian, at nakaupo at namamahala sa Kanyang trono; at Siya ay isang saserdote sa Kanyang trono, at ang payo ng kapayapaan ay nasa pagitan nila. ”

Ano ang payo ng kapayapaan sa pagitan ng ating Ama sa Langit at ng ating Dakilang Mataas na Saserdote? Ito ay mula sa pasimula, at kung ano ang itinatag sa trono. Ito ang pinakasagrado ng mga payo, dahil dito, itinatag ang Anak, ang Santuwaryo, at ang Trono sa lahat ng nilikha. Ano ang walang-hanggang payo na mula sa simula sa pagitan ng mga ito pareho? Ito ang pagbabalangkas ng plano ng ebanghelyo. Ang Salita ng Diyos ay nagpapahayag:

Ang Payo ng Kapayapaan ay sa pagitan nilang Dalawa.

“Yamang nalalaman ninyo na hindi kayo tinubos ng mga bagay na madudumol … Datapuwa’t sa mahalagang dugo ni Cristo , na gaya ng isang kordero na walang dungis at walang dungis: Na tunay na nauna nang itinalaga bago pa ang pagkakatatag ng sanglibutan , datapuwa’t nahayag sa mga huling araw na ito. para sa iyo, “(1 Pedro 1: 18-20)

Sa ganitong payo ng kapayapaan na umiiral sa pagitan ng Ama at Anak, tinawag itong “nakatagong karunungan”:
“Ngunit sinasalita natin ang karunungan ng Diyos sa isang misteryo, maging ang nakatagong karunungan , na itinakda ng Diyos bago ang mundo sa ating kaluwalhatian: “(1 Corinto 2: 7)
” Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi : datapuwa’t ngayo’y nahayag na (ipinahayag) sa kaniyang mga banal: Upang minagaling ng Dios na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito … na si Cristo ay nasa iyo, ang pag-asa ng kaluwalhatian: “(Colosas 1: 26-27)

Samakatuwid, nakikita natin na ito ay nakatago simula sa paglikha. Ang plano ng pagtubos ay nabuo sa pagitan ng Diyos at ng Kanyang Anak sa simula pa, kung ang tao ay pipiliin na sumira sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsuway sa utos ng Kanyang Lumikha, at kumain ng bunga ng kasalanan. Gayunpaman, sa pagkahulog, ang payo ng kapayapaan, ang walang hanggang tipan, sa unang kasalanan ay naging epektibo. Dinalaw sila ng Voice of God sa kanilang pagkahulog, at ipinangako na durugin Niya ang kapangyarihan ng serpiyente, si Satanas. Ang pangakong iyan ay sapat na upang sirain ang kanyang kapangyarihan sa kanilang mga puso kung naniniwala sila sa payo ng kapayapaan. Doon, tinakpan Niya ang kanilang kahubaran sa isang napatay na kordero, at ipinahayag sa kanila:
“… ang mga bundok ay aalis, at ang mga burol ay aalisin; nguni’t ang aking kagandahang-loob ay hindi mahihiwalay sa iyo, ni mawawalan ng tipan ng aking kapayapaan, sabi ng Panginoon na may awa sa iyo . “(Isaias 54:10)

God Didn't Desire Sin's Entrance, But A Plan Was Made Beforehand...

Hindi Ginawa ng Diyos ang Pagpasok ng Kasalanan, Ngunit Isang Plano ang Ginawa Bagopaman …

Kaya ano ang payo ng kapayapaan? Ito ang “tipan ng Aking kapayapaan” sabi ng Salita ni JEHOVA. Ipinahayag na ang daan ng Kanyang habag ay naitatag mula sa pasimula, bago ang Kanyang “mga gawa ng dati”, na ” inordenan” ang Kanyang Anak upang maging ang Kordero ng sakripisyo, bago ang pundasyon ng mundo . Hallelujah! Ang kapayapaan ng payo na ito ay walang iba kundi ang kapayapaan na nauna sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Anak:
“Dahil sa pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo : Sa pamamagitan din niya ay mayroon tayong access sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito kung saan tayo nakatayo , at magalak sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. “(Roma 5: 1-2)

“Ngunit ngayon kay Kristo Jesus kayo na kung minsan ay malayo ay nalalapit sa pamamagitan ng dugo ni Cristo. Sapagkat siya ang ating kapayapaan , na gumawa ng kapwa, at ibinagsak ang gitnang pader ng pagkakabahagi sa pagitan natin “(Efeso 2: 13-14)

“At siya ang ulo ng katawan, ang iglesya: sino ang simula, ang panganay mula sa mga patay; na sa lahat ng mga bagay ay maaaring siya ang nangunguna. Sapagka’t nalugod ang Ama na sa kaniya ay nananahan ang buong kapuspusan; At, nang magkaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus , sa pamamagitan niya upang ipagkasundo ang lahat ng bagay sa kanyang sarili ; sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging sila ay mga bagay sa lupa, o mga bagay sa langit. “(Colosas 1: 18-20)

 

 

Ang plano na itinatag sa puso ng Diyos at ng Kanyang Anak bago ang paglikha ng mundo ay, sa kaganapan ng kasalanan, “pag-areglo ng lahat ng mga bagay” sa Diyos sa pamamagitan ng Isa na ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay! At hindi lamang gayon, kundi sa puso ng Diyos samakatuwid, nang nabuo ang plano na ito, ipinahayag nito ang isang bagay na pinakamahalaga. Ang payo na ito ay naayos na bago ang paglikha ay ipinasok ng Diyos at ng Kanyang Kristo, ngunit hindi para sa Kanilang Sarili na nilikha nila ang plano na ito. Ipinapahayag ng mga Kasulatan na para sa atin, na ipinahayag na Siya ay “piniling tayo … bago ang pagtatatag ng sanlibutan”: “Kung paanong pinili niya tayo sa kanya bago pa itinatag ang mundo, upang tayo ay maging banal at walang kasalanan bago siya sa pag-ibig: “(Efeso 1: 4)
” Sino ang nagligtas sa amin , atTinawag tayo ng isang banal na pagtawag … ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya, na ibinigay sa atin kay Cristo Jesus bago pa magsimula ang mundo, “(2 Timoteo 1: 9)

Iniligtas tayo ng Diyos mula sa simula kung pipiliin nating magpahinga sa Kanyang pagmamahal. Iniligtas Niya tayo, at tinawag tayo, at pinili tayo, at binigyan pa tayo ng biyaya BAGO ANG BUHAY NA MUNDO; bago tayo isinilang, nakita Niya ang awa, at biyaya at kaluwalhatian na Siya ay mahikayat sa atin sa Kanyang pagmamahal. Nakikita niya ang tipan ng kapayapaan, at ipinahayag Niya, “Iniligtas kita, bumalik ka sa Akin.” Ang kaligtasan ay nakalagay na, kaya walang kailangang mawawala. Siya na nagtataguyod sa mga sanlibutan ay nag-ayos ng isang bagay na higit pa kaysa sa mundo, at nakita Niya tayo sa mismong bagay.

Ito ay “ang pag-ibig ng katotohanan” na dapat nating linisin ang ating mga kaluluwa sa pagsunod. Ipinapahayag nito na ang langit ang ating tahanan. Ipinapahayag nito na ang ating namamalagiang lugar ay nasa Kordero ng Diyos bago ang pundasyon ng mundo. Na itinatag Niya ang Kanyang santuwaryo at Priesthood para sa atin, sa pag-ibig kung saan Niya tayo minahal.

Bakit dapat nawala ang sinuman? Sapagkat “hindi nila sinusunod ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesu-Cristo” (2 Tesalonica 1: 8). Ang parehong ebanghelyo na inorden sa kanilang kaluwalhatian, sila ay tumanggi. At bakit sila tumanggi? Dahil kay Satanas.

The god of this world has blinded the minds of many from the glorious revelation of the love of the gospel

Binulag ng diyos ng mundong ito ang mga isipan ng marami mula sa maluwalhating paghahayag ng pag-ibig ng ebanghelyo

 

“Nguni’t kung ang ating ebanghelyo ay itinago, ito ay itinago sa kanila na nawala: Na binulag ng diyos ng sanlibutang ito ang mga isipan ng mga hindi naniniwala, baka ang liwanag ng maluwalhating ebanghelyo ni Cristo, na larawan ng Diyos , ay dapat magpakinang sa kanila …. “(2 Corinto 3: 3-4)
Ipinapahayag na siya ay gumagawa” sa lahat ng panlilinlang ng kalikuan sa kanila na namamatay; sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig ng katotohanan, upang sila ay maligtas. “(2Te 2:10)

Samakatuwid, mababasa natin:
“At lahat na nananahan sa ibabaw ng lupa ay sasamba sa kanya, na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay mula sa pagkakatatag ng mundo.” (Apocalipsis 13: 8)

 

 

Si Jesus ay tinawag na ang Kordero na pinatay mula sa Foundation ng mundo, isa pang pagtukoy sa payo ng kapayapaan na umiiral. Siya ay pinatay mula sa pundasyon ng sanlibutan, bilang Kordero na isang handa na sakripisyo “inordenado” para sa nahulog na tao, upang maging ang Kordero na nag-uumpisa ng awa at buhay. Narito ang pangakong ibinigay ng Diyos:

“Sa pag-asa ng buhay na walang hanggan , na kung saan ang Diyos, na hindi maaaring magsinungaling, ay ipinangako bago pa magsimula ang mundo” (Tito 1: 2) 
” Na mula sa pasimula , na narinig natin, na nakita natin sa ating mga mata, ay tumingin, at hinawakan ng ating mga kamay, ng Salita ng buhay ; ( Sapagka’t ang buhay ay nahayag , at ating nakita, at pinatototohanan, at ipinakilala sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama , at ipinahayag sa atin; ) .Ang nakita at narinig namin ay ipinahayag namin sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: at tunay na ang ating pakikisama ay kasama ng Ama, at ng kaniyang Anak na si Jesucristo. “(1 Juan 1: 1-3)

Sa itaas na sipi, tinawag ni Juan si Jesus “ang Salita ng buhay”, “na mula nang pasimula”, at “ipinakita”, kahit na tinawag Niya ang “buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama, at ipinahayag”; sa parehong liham, na ipinahayag ang buhay na ito na walang hanggan na kasama ng Ama, sabi niya: “At ito ang tala, na ibinigay ng Diyos sa atin ang buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang Anak .”

Samakatuwid, kung ang buhay ay ipinahayag kay Juan, at ang buhay na walang hanggan ay nasa Kordero na pinatay mula sa pundasyon ng sanlibutan, bilang Kordero na nagdadala ng kahabagan kay Adan, at lahat ng nagkasala bago Siya ipinahayag, kung gayon Siya rin ang Buhay mula sa ang pundasyon ng mundo, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng naniniwala mula sa pundasyon ng mundo. Bago pa man ang Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli, sinabi ni Cristo:

“Sinabi ni Jesus sa kanya,” Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang buhay: ang sumasampalataya sa akin, bagama’t siya ay patay, gayon ma’y mabubuhay siya. “(Juan 11:25)
Samakatuwid, si Kristo ang muling pagkabuhay mula sa pundasyon ng mundo , at Siya ang ating Buhay. Ito ang kapayapaan, ito ang buhay, ito ang pag-asa na ibinigay sa inyo sa ebanghelyo, na nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa inyo. Samakatuwid, ang tanong na nananatili, na hinihiling ni Jesus sa iyo, ay ito:
“At ang bawa’t nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay. Naniniwala ka ba? “(Juan 11:26)

image_pdfimage_print

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

SA SIMULA: Ang Payo Ng Kapayapaan
June 28, 2017 (3 Comments) by Christian Israel

Sa simula ng Biblia, ang ating isipan ay binabalik sa paglikha ng Diyos.
“Sa simula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa.” (Genesis 1: 1)


"In the beginning God..."

                        “Sa simula ang Diyos …”

Ngunit ang Diyos ay hindi nag-iisa sa Kanyang gawain ng paglikha. Mayroon siyang Helper sa Kanyang tabi. Sa ganito, sinasabi sa atin ng Kasulatan:
” Tinaglay ako ng Panginoon sa simula ng kanyang lakad, bago ang kanyang mga gawa noong una. Ako ay itinayo mula sa walang hanggan , mula sa pasimula , o kailanman ang mundo ay. Kapag walang kalaliman, ipinanganak ako ; kapag walang mga bukal na puno ng tubig. Bago dumating ang mga bundok, bago dumating ang mga burol ay dinala ko : Bagaman hindi pa niya ginawa ang lupa, ni ang bukid, ni ang pinakamataas na bahagi ng alabok ng mundo. “(Mga Kawikaan 8: 22-26)

Sinasabi sa atin ng Salita ng Diyos na si Jehova ay nagdala, at nagmamay-ari ng Isa sa simula ng Kanyang paraan. Ibinuhunang eksakto kung sino ito na kasama ng Diyos bago ang paglikha ng mundo ay pinalalabas pa sa parehong aklat ng Mga Kawikaan:
“Sino na umakyat sa langit, o bumaba? sino ang nagtipun-tipon ng hangin sa kanyang pagkagumon? sino ang nagbubugbog ng tubig sa isang kasuutan? na nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? ano ang kanyang pangalan, at ano ang pangalan ng kanyang anak , kung maaari mong sabihin? “(Kawikaan 30: 4)

Sinasabi ng Biblia na sa pasimula, nilalang ng Diyos ang kalangitan at ang lupa, kaya’t Siya ang “nagtatag ng lahat ng mga dulo ng mundo.” Pagkatapos ay nagpapakita ito ng isa pang tanong, “ano ang pangalan ng Kanyang Anak, kung masasabi mo “Samakatuwid, ang isa na ipinanganak, na” itinayo mula sa walang pasimula, mula pa sa simula “ay ang Anak ng Diyos. Ipinahayag niya na “bago ang Kanyang mga gawa noong una”, ang Kanyang paglikha, na inilagay Siya ni Jehova. Higit pang nagsasalita tungkol sa malapit na Kasamang ito ni Jehova, mula sa pasimula ng paglikha ng Diyos, ipinahayag ng Salita:

” Sa simula ay ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Diyos , at ang Salita ay Diyos. Ang parehong ay sa simula sa Diyos . Lahat ng mga bagay ay ginawa niya ; at kung wala siya ay walang anumang ginawa na ginawa. Sa kaniya ay buhay; at ang buhay ay ang liwanag ng mga tao. “(Juan 1: 1-4)

Sinasabi nito na ang Anak ng Diyos na ipinanganak ay ang Salita ng Diyos, ginawa ng Diyos ang “lahat ng mga bagay … sa pamamagitan Niya”. Kaya ito ay ang Salita ng Diyos, si Jesus, ang Kanyang bugtong na Anak na nasa Kanyang panig, na ginawa ang lahat ng mga bagay sa simula kasama Niya.
“Diyos … sa mga huling araw na ito ay sinalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak , na kanyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan niya ay ginawa rin niya ang mga mundo ” (Hebreo 1: 1-2)

“Sino ang larawan ng di nakikitang Diyos, ang panganay ng bawat nilalang: Sapagka’t sa pamamagitan niya ginawa ang lahat ng mga bagay, na nasa langit, at nasa lupa , nakikita at di nakikita, maging mga trono, o mga kapangyarihan, o mga pamunuan, o kapangyarihan: lahat ng bagay ay nilikha niya, at para sa kanya: “(Col. 1: 15-16)

Lubusang pinatototohanan ng Biblia na sa pasimula, ang Diyos, Ama, ay nagtrabaho sa pamamagitan ng Kanyang Anak sa paglikha ng lahat ng bagay. Samakatuwid ay nagpapatunay na hindi Siya nag-iisa sa Kanyang gawain.

Ibinabahagi ng Diyos ang Kanyang trono kasama ng Kanyang Anak, “na Siya ay nagtalaga ng tagapagmana ng lahat ng bagay,” kasama ang Kanyang trono.

“Datapuwa’t sa Anak ay sinasabi niya, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man : ang setro ng katuwiran ay ang setro ng iyong kaharian. Iyong minamahal ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; kaya’t pinahiran ka ng Dios, na iyong Dios, ng langis ng kasayahan na higit sa iyong mga kasamahan. At, Ikaw, Panginoon, sa pasimula ay inilagay mo ang pundasyon ng lupa; at ang langit ay mga gawa ng iyong mga kamay : sila’y malilipol; ngunit ikaw ay nanatiling; at silang lahat ay matatanda na gaya ng isang kasuutan; At gaya ng isang bihisan ay iyong itatiklop sila, at sila’y babaguhin: datapuwa’t ikaw ay gayon din, at ang iyong mga taon ay hindi magkukulang. “(Hebreo 1: 8-12)

“At ngayon, O Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong sarili sa kaluwalhatian na mayroon ako sa iyo bago ang sanlibutan .” (Juan 17: 5)

“Ama, ibig ko na sila rin, na ibinigay mo sa akin, ay sa akin kung nasaan ako; upang makita nila ang aking kaluwalhatian, na ibinigay mo sa akin: sapagka’t inibig mo ako bago pa itinatag ang sanglibutan. “ (Juan 17:24)

Kaya nakita natin na ang Kasulatan ay nagpahayag na may dalawa sa simula ng paglikha ng Diyos:
1) Diyos Ama 2) Si Jesu-Cristo, ang bugtong na anak (ipinanganak) Anak ng Ama

 

Ang Tipan ng Bahaghari: Sa Trono Ay Nakaupo Ang Ama at Ang Anak

Kaya concluding na ang Diyos ay hindi nag-iisa sa paglikha. Ang paglikha ng buong kaharian ng langit, at ang trono sa ibabaw nito, ay ibinigay sa Kanya, yamang nakikibahagi Siya sa paglikha ng Ama.

Binibigyan tayo ng Biblia ng sulyap na ito ng Trono ng Diyos, na nagpapakita ng Anak na nakaupo sa kanang kamay ng Ama:

“Ngayon sa mga bagay na aming sinalita ay ang kabuuan: Mayroon tayong isang dakilang saserdote, na nakaupo sa kanang kamay ng trono ng kamahalan sa langit” (Heb rews 8: 1)
” Tumitingin kay Jesus ang may-akda at nagtatapos sa ating pananampalataya; na dahil sa kagalakan na inilagay sa harap niya ay nananatili sa krus, itinakwil ang kahihiyan, at inilagay sa kanang kamay ng trono ng Diyos. “(Hebreo 12: 2)
” Isang Awit ni David. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na iyong talampakan … “(Mga Awit 110: 1)

Sa trono na ibinabahagi ng Ama sa Kanyang Anak, patuloy ang Salmista sa taludtod 4,
“SI JEHOVA ay sumumpa, at hindi ka magsisisi, Ikaw ay isang saserdote magpakailanman ayon sa utos ni Melquisedec.” (Awit 110: 4)

Sa gayon nakikita natin na ang Anak ng Diyos, na nakibahagi sa malikhaing gawain ng Diyos, at ang Kanyang trono, ay isang Pari din, gayundin ang isang Hari (ang Order ni Melchizedek) sa pamamagitan ng banal na institusyon ng makalangit na Ama. Sa gayon ang makalangit na trono, ay isa ring trono ng saserdote. Gayunpaman, ang isang trono ng saserdote ay nangangailangan ng Sanctuary. Ang propeta ay nakikita sa pangitain, isang trono “mula sa simula” na eksaktong ito:

“Ang isang maluwalhating trono mula sa pasimula ay ang lugar ng aming santuario .” Jeremias 17:12

Kaya ang maluwalhating trono mula sa simula, bago ang “mga gawa ng lumang” ni JEHOVA, ang Anak ng Diyos ay itinatag bilang isang Pari at Hari. At bakit isang Priest? Siya ang Pari ng Sanctuary. At bakit isang Sanctuary? Iyan ang pinakamahalagang bahagi ng pag-unawa sa mga puntong ito, dahil walang iba pang mga punto upang dalhin tayo sa lugar na ito, walang ebanghelyo. Gayon pa man ay may ebanghelyo. Sa banal na pangitain, nakita ni Zacarias ang kaluwalhatian ng Anak ng Diyos:
“Kahit na itatayo niya ang templo ng PANGINOON; at kaniyang dadalhin ang kaluwalhatian, at siya’y uupo at mamamahala sa kaniyang luklukan; at siya’y magiging saserdote sa kaniyang luklukan: at ang payo ng kapayapaan ay mapapasa kanila . “(Zacarias 6:13)
Sinabihan tayo na “ang payo ng kapayapaan ay magiging kapwa sa kanila.” Hindi lamang pinatutunayan ang dalawa, ngunit sinasabi nito na ang payo ng kapayapaan ay nasa pagitan nila. Ang salitang Hebreo para sa “ay magiging” ay lalong kagiliw-giliw, ng panahunan na ito ay nangangahulugang “AKO”, o “umiiral”, “maging / ay / ay”. Ito ay ang salitang Hebreo na “HawYah”, kung saan nagmula ang pangalang JEHOVA, at nangangahulugang “walang hanggan”. Ito ang parehong mga salita na ginamit ng ating Diyos sa pagsasalita kay Moises:
“At sinabi ng Diyos kay Moises, AKO [HawYah] NA AKO [HAWA]: at sinabi niya, Ganito mo sasabihin sa mga anak ni Israel, AKO [ Hawyo] ay nagsugo sa akin sa iyo. “(Exodo 3:14)
Samakatuwid, ang isang tumpak na pag-render ng Zacarias 6:13 ay maaaring basahin din: “Kahit na Siya ay nagtatayo ng templo ng PANGINOON; at nagdadala ng kaluwalhatian, at nakaupo at namamahala sa Kanyang trono; at Siya ay isang saserdote sa Kanyang trono, at ang payo ng kapayapaan ay nasa pagitan nila. ”

Ano ang payo ng kapayapaan sa pagitan ng ating Ama sa Langit at ng ating Dakilang Mataas na Saserdote? Ito ay mula sa pasimula, at kung ano ang itinatag sa trono. Ito ang pinakasagrado ng mga payo, dahil dito, itinatag ang Anak, ang Santuwaryo, at ang Trono sa lahat ng nilikha. Ano ang walang-hanggang payo na mula sa simula sa pagitan ng mga ito pareho? Ito ang pagbabalangkas ng plano ng ebanghelyo. Ang Salita ng Diyos ay nagpapahayag:

Ang Payo ng Kapayapaan ay sa pagitan nilang Dalawa.

“Yamang nalalaman ninyo na hindi kayo tinubos ng mga bagay na madudumol … Datapuwa’t sa mahalagang dugo ni Cristo , na gaya ng isang kordero na walang dungis at walang dungis: Na tunay na nauna nang itinalaga bago pa ang pagkakatatag ng sanglibutan , datapuwa’t nahayag sa mga huling araw na ito. para sa iyo, “(1 Pedro 1: 18-20)

Sa ganitong payo ng kapayapaan na umiiral sa pagitan ng Ama at Anak, tinawag itong “nakatagong karunungan”:
“Ngunit sinasalita natin ang karunungan ng Diyos sa isang misteryo, maging ang nakatagong karunungan , na itinakda ng Diyos bago ang mundo sa ating kaluwalhatian: “(1 Corinto 2: 7)
” Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi : datapuwa’t ngayo’y nahayag na (ipinahayag) sa kaniyang mga banal: Upang minagaling ng Dios na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito … na si Cristo ay nasa iyo, ang pag-asa ng kaluwalhatian: “(Colosas 1: 26-27)

Samakatuwid, nakikita natin na ito ay nakatago simula sa paglikha. Ang plano ng pagtubos ay nabuo sa pagitan ng Diyos at ng Kanyang Anak sa simula pa, kung ang tao ay pipiliin na sumira sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsuway sa utos ng Kanyang Lumikha, at kumain ng bunga ng kasalanan. Gayunpaman, sa pagkahulog, ang payo ng kapayapaan, ang walang hanggang tipan, sa unang kasalanan ay naging epektibo. Dinalaw sila ng Voice of God sa kanilang pagkahulog, at ipinangako na durugin Niya ang kapangyarihan ng serpiyente, si Satanas. Ang pangakong iyan ay sapat na upang sirain ang kanyang kapangyarihan sa kanilang mga puso kung naniniwala sila sa payo ng kapayapaan. Doon, tinakpan Niya ang kanilang kahubaran sa isang napatay na kordero, at ipinahayag sa kanila:
“… ang mga bundok ay aalis, at ang mga burol ay aalisin; nguni’t ang aking kagandahang-loob ay hindi mahihiwalay sa iyo, ni mawawalan ng tipan ng aking kapayapaan, sabi ng Panginoon na may awa sa iyo . “(Isaias 54:10)

God Didn't Desire Sin's Entrance, But A Plan Was Made Beforehand...

Hindi Ginawa ng Diyos ang Pagpasok ng Kasalanan, Ngunit Isang Plano ang Ginawa Bagopaman …

Kaya ano ang payo ng kapayapaan? Ito ang “tipan ng Aking kapayapaan” sabi ng Salita ni JEHOVA. Ipinahayag na ang daan ng Kanyang habag ay naitatag mula sa pasimula, bago ang Kanyang “mga gawa ng dati”, na ” inordenan” ang Kanyang Anak upang maging ang Kordero ng sakripisyo, bago ang pundasyon ng mundo . Hallelujah! Ang kapayapaan ng payo na ito ay walang iba kundi ang kapayapaan na nauna sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Anak:
“Dahil sa pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo : Sa pamamagitan din niya ay mayroon tayong access sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito kung saan tayo nakatayo , at magalak sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. “(Roma 5: 1-2)

“Ngunit ngayon kay Kristo Jesus kayo na kung minsan ay malayo ay nalalapit sa pamamagitan ng dugo ni Cristo. Sapagkat siya ang ating kapayapaan , na gumawa ng kapwa, at ibinagsak ang gitnang pader ng pagkakabahagi sa pagitan natin “(Efeso 2: 13-14)

“At siya ang ulo ng katawan, ang iglesya: sino ang simula, ang panganay mula sa mga patay; na sa lahat ng mga bagay ay maaaring siya ang nangunguna. Sapagka’t nalugod ang Ama na sa kaniya ay nananahan ang buong kapuspusan; At, nang magkaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus , sa pamamagitan niya upang ipagkasundo ang lahat ng bagay sa kanyang sarili ; sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging sila ay mga bagay sa lupa, o mga bagay sa langit. “(Colosas 1: 18-20)

 

 

Ang plano na itinatag sa puso ng Diyos at ng Kanyang Anak bago ang paglikha ng mundo ay, sa kaganapan ng kasalanan, “pag-areglo ng lahat ng mga bagay” sa Diyos sa pamamagitan ng Isa na ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay! At hindi lamang gayon, kundi sa puso ng Diyos samakatuwid, nang nabuo ang plano na ito, ipinahayag nito ang isang bagay na pinakamahalaga. Ang payo na ito ay naayos na bago ang paglikha ay ipinasok ng Diyos at ng Kanyang Kristo, ngunit hindi para sa Kanilang Sarili na nilikha nila ang plano na ito. Ipinapahayag ng mga Kasulatan na para sa atin, na ipinahayag na Siya ay “piniling tayo … bago ang pagtatatag ng sanlibutan”: “Kung paanong pinili niya tayo sa kanya bago pa itinatag ang mundo, upang tayo ay maging banal at walang kasalanan bago siya sa pag-ibig: “(Efeso 1: 4)
” Sino ang nagligtas sa amin , atTinawag tayo ng isang banal na pagtawag … ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya, na ibinigay sa atin kay Cristo Jesus bago pa magsimula ang mundo, “(2 Timoteo 1: 9)

Iniligtas tayo ng Diyos mula sa simula kung pipiliin nating magpahinga sa Kanyang pagmamahal. Iniligtas Niya tayo, at tinawag tayo, at pinili tayo, at binigyan pa tayo ng biyaya BAGO ANG BUHAY NA MUNDO; bago tayo isinilang, nakita Niya ang awa, at biyaya at kaluwalhatian na Siya ay mahikayat sa atin sa Kanyang pagmamahal. Nakikita niya ang tipan ng kapayapaan, at ipinahayag Niya, “Iniligtas kita, bumalik ka sa Akin.” Ang kaligtasan ay nakalagay na, kaya walang kailangang mawawala. Siya na nagtataguyod sa mga sanlibutan ay nag-ayos ng isang bagay na higit pa kaysa sa mundo, at nakita Niya tayo sa mismong bagay.

Ito ay “ang pag-ibig ng katotohanan” na dapat nating linisin ang ating mga kaluluwa sa pagsunod. Ipinapahayag nito na ang langit ang ating tahanan. Ipinapahayag nito na ang ating namamalagiang lugar ay nasa Kordero ng Diyos bago ang pundasyon ng mundo. Na itinatag Niya ang Kanyang santuwaryo at Priesthood para sa atin, sa pag-ibig kung saan Niya tayo minahal.

Bakit dapat nawala ang sinuman? Sapagkat “hindi nila sinusunod ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesu-Cristo” (2 Tesalonica 1: 8). Ang parehong ebanghelyo na inorden sa kanilang kaluwalhatian, sila ay tumanggi. At bakit sila tumanggi? Dahil kay Satanas.

The god of this world has blinded the minds of many from the glorious revelation of the love of the gospel

Binulag ng diyos ng mundong ito ang mga isipan ng marami mula sa maluwalhating paghahayag ng pag-ibig ng ebanghelyo

 

“Nguni’t kung ang ating ebanghelyo ay itinago, ito ay itinago sa kanila na nawala: Na binulag ng diyos ng sanlibutang ito ang mga isipan ng mga hindi naniniwala, baka ang liwanag ng maluwalhating ebanghelyo ni Cristo, na larawan ng Diyos , ay dapat magpakinang sa kanila …. “(2 Corinto 3: 3-4)
Ipinapahayag na siya ay gumagawa” sa lahat ng panlilinlang ng kalikuan sa kanila na namamatay; sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig ng katotohanan, upang sila ay maligtas. “(2Te 2:10)

Samakatuwid, mababasa natin:
“At lahat na nananahan sa ibabaw ng lupa ay sasamba sa kanya, na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay mula sa pagkakatatag ng mundo.” (Apocalipsis 13: 8)

 

 

Si Jesus ay tinawag na ang Kordero na pinatay mula sa Foundation ng mundo, isa pang pagtukoy sa payo ng kapayapaan na umiiral. Siya ay pinatay mula sa pundasyon ng sanlibutan, bilang Kordero na isang handa na sakripisyo “inordenado” para sa nahulog na tao, upang maging ang Kordero na nag-uumpisa ng awa at buhay. Narito ang pangakong ibinigay ng Diyos:

“Sa pag-asa ng buhay na walang hanggan , na kung saan ang Diyos, na hindi maaaring magsinungaling, ay ipinangako bago pa magsimula ang mundo” (Tito 1: 2) 
” Na mula sa pasimula , na narinig natin, na nakita natin sa ating mga mata, ay tumingin, at hinawakan ng ating mga kamay, ng Salita ng buhay ; ( Sapagka’t ang buhay ay nahayag , at ating nakita, at pinatototohanan, at ipinakilala sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama , at ipinahayag sa atin; ) .Ang nakita at narinig namin ay ipinahayag namin sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: at tunay na ang ating pakikisama ay kasama ng Ama, at ng kaniyang Anak na si Jesucristo. “(1 Juan 1: 1-3)

Sa itaas na sipi, tinawag ni Juan si Jesus “ang Salita ng buhay”, “na mula nang pasimula”, at “ipinakita”, kahit na tinawag Niya ang “buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama, at ipinahayag”; sa parehong liham, na ipinahayag ang buhay na ito na walang hanggan na kasama ng Ama, sabi niya: “At ito ang tala, na ibinigay ng Diyos sa atin ang buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang Anak .”

Samakatuwid, kung ang buhay ay ipinahayag kay Juan, at ang buhay na walang hanggan ay nasa Kordero na pinatay mula sa pundasyon ng sanlibutan, bilang Kordero na nagdadala ng kahabagan kay Adan, at lahat ng nagkasala bago Siya ipinahayag, kung gayon Siya rin ang Buhay mula sa ang pundasyon ng mundo, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng naniniwala mula sa pundasyon ng mundo. Bago pa man ang Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli, sinabi ni Cristo:

“Sinabi ni Jesus sa kanya,” Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang buhay: ang sumasampalataya sa akin, bagama’t siya ay patay, gayon ma’y mabubuhay siya. “(Juan 11:25)
Samakatuwid, si Kristo ang muling pagkabuhay mula sa pundasyon ng mundo , at Siya ang ating Buhay. Ito ang kapayapaan, ito ang buhay, ito ang pag-asa na ibinigay sa inyo sa ebanghelyo, na nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa inyo. Samakatuwid, ang tanong na nananatili, na hinihiling ni Jesus sa iyo, ay ito:
“At ang bawa’t nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay. Naniniwala ka ba? “(Juan 11:26)

image_pdfimage_print

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!