Protestante Magpakailanman: Pagtiwalag Ng Pangrelihiyong Pangkalayaan
July 18, 2017 (4 Comments) by Christian Israel

“At nakita ko ang ibang hayop na umaahon mula sa lupa; at siya’y may dalawang sungay na gaya ng isang kordero, at siya’y nagsalita ng isang dragon. At ginagawa niya ang lahat ng kapangyarihan ng unang hayop sa harap niya, at ginagawang ang lupa at silang nagsisitahan doon upang sumamba sa unang hayop, na ang sugat na nakamamatay ay gumaling. ”
(Apocalipsis 13: 11-12)
vatican-united-states-flag

Mayroong dalawang hayop na itinatanghal sa propesiya sa Biblia; ang unang isang pangalawang. Ang una ay papa at ang pangalawa ay Protestante. Ang una ay European at ang pangalawa ay Amerikano. Ang una ay tinatawag na hayop, at ang pangalawang tinatawag na larawan ng hayop. Sinasabi sa amin ng hula na ang Amerika ay susundan sa mga hakbang ng Old Europe; na ang pagpapatupad ng papa ng awtoridad sa mga budhi ng tao sa lupaing iyon ay gagamitin ng mga simbahan ng Protestante sa Amerika. Ngunit para sa Protestantismo na dumating sa lugar kung saan ang Papalismo ay naging, at upang maisagawa ang lahat ng kapangyarihan na nakikita sa mga madilim na panahon, ang Protestantismo ay dapat maging isang bagay maliban sa kung ano ito. Ano ang ibig sabihin ng itakwil ang protesta, at sinasabi na ang Protestantismo ay tapos na? Isang takot na bagay na itakwil ang protesta laban sa sistema ng Romano Katoliko; Nangangahulugan ito ng higit sa karamihan na napagtanto, at tumatagal ng higit pa kaysa sa karamihan sa pag-iisip. Susuriin natin ang kasaysayan ng Protestantismo, at suriin ang mga prinsipyo, at ang nakagugulat at nakakatakot na mga kahihinatnan ng pagtalikod dito.

ANG MGA PRINSIPYO NG KALAYAAN / PROTESTANTISMO

Ito ay sa ilalim ng mapang-api na paghahari ng Papasiya, ang apostatang simbahan ng propesiya sa Biblia, na ang relihiyosong kalayaan ay nakamit sa puso ng mga tao. Sinimulan ng pagiging papa ang pagsamba laban sa kalayaan ng budhi nang una ay nagsimula itong tumaas sa kapangyarihan at katanyagan sa gitna ng mga emperador ng Europa. Ipinagtapat nito ang nahulog na simbahan, upang labagin ang utos ng Sabbath habang nagpapahinga sa “karapat-dapat na araw ng araw”, at upang balewalain ang Kanyang mga batas, habang yumuyuko sa “pinakabanal na Trinidad” bilang ang pinakamataas na tatlong-sa-isang diyos na , ayon sa mga aral ng simbahan ng Katoliko, inilagay ang mga papa sa isang posisyon ng awtoridad sa mga budhi ng mga tao. Sila ay nagpaliwanag na ito ay ibinigay kay Pedro upang magbigkis ng mga bagay sa langit at

The little horn and beast powers can only refer to the same power: the Papacy.

Ang mga susi ay sinabi na ang mga susi sa langit, lupa, at mga budhi ng mga tao; kaya ang triple crown ng awtoridad.

lupa, na kasama ang kanilang mga budhi. Ang Bibliya ay nakatago sa misteryo, na hindi naa-access sa karaniwang mga tao dahil sa ito ay latin sariling wika. Nauunawaan na ang mga pari na may kinalaman sa kung ano ang nasa Biblia ay ito ang mga awtoridad at ang tanging totoong mga tagapagbigay ng Kasulatan. Ang pag-asa sa tao para sa Salita ng Diyos ay iniwan ang isang tabing sa puso ng mga tao, at iningatan sila sa kadiliman.
Ang Diyos ay magbabangon ng mga repormador, na gagawin upang magtrabaho ng mga dakilang repormasyon sa kanilang mga komunidad at higit pa; itinatago nito ang liwanag ng Biblia mula sa pagiging ganap na nakapagpapalaya mula sa lupain, ngunit ito ay lubusang natutupad kung ano ang sinabi sa Kasulatan:

Narito, ang mga kaarawan ay dumarating, sabi ng Panginoong Dios, na ako’y magsusugo ng kagutom sa lupain, hindi na taggutom ng tinapay, o ng uhaw sa tubig, kundi ng pakikinig ng mga salita ng Panginoon: At sila’y magsisihiwalay sa dagat sa dagat, at mula sa hilaga hanggang sa silangan, sila ay tatakbo pabalik-balik upang hanapin ang salita ng PANGINOON, at hindi ito masusumpungan. Sa araw na yaon ay manganglupaypay ang mga makinang na birhen at mga binata sa uhaw. “(Amos 8: 11-13)

Ang iglesia na nasa Roma ay binigyan ng maraming payo, upang itago ang kanilang mga paa mula sa pagtalikod sa paraan ng apostasiya, na nagpapahayag na ang “ebanghelyo ni Cristo” ay “ang kapangyarihan ng Pumuntapaul-romansd sa kaligtasan, “at na ang” mabubuhay ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya “; ngunit unti-unting nawala ang payo, ang kapangyarihan ng ebanghelyo ay ipinagpalit para sa kapangyarihan ng estado; Ang pananampalataya sa Salita ng Diyos ay isang konsepto na kakaiba at madilim, at lahat ng tao, kung may pananampalataya man o hindi, ay inaasahang magbibigay ng kanilang sarili sa katapatan ng Romano na iglesia, o mapahamak sa kamatayan. Gayon pa man ito ay sa ilalim ng isang repormador na ang mga pakiusap sa iglesya sa Roma ay sa wakas ay natiyak. Ang madilim na isip ng isang Romanong pari ng simbahan, si Martin Luther, ay pinahihirapan ng malalim, nagkaroon ng pagnanasa para sa isang kapangyarihan na mas mataas kaysa sa kanyang sarili upang tiyakin ang kaligtasan. Sa kanyang pag-aaral ng Banal na Kasulatan, ang mga salita ni Pablo sa simbahan ng Roma ay tulad ng ilaw na humahantong sa walang hanggang araw, “Ang mabubuhay ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya …”. Mula sa liwanag na nag-iisa, sinimulan niyang makita ang isang bilang ng mga bagay na nagpapatunay na ang Romanong iglesya ay isang sistema na humadlang sa buhay na pananampalataya, at nagprotesta sa kasalukuyang doktrina na paraan ng kaligtasan. Ang salitang kumalat na parang apoy sa tuyong sipilyo; ang mga puso ng mga tao ay sinunog sa loob nila upang mahuli ang isang sulyap ng ebanghelyo. Ang kapangyarihan ng apostatang iglesia ay nasira, na sinasabi sa kanila “Ang buong lupa ay sasamba sa kaniya na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay mula sa pagkakatatag ng sanlibutan.” (Apocalipsis 13: 8) Ang apostatang iglesya ay sinabi na ang pagbabangon ng “misteryo ng kasamaan” na nag-aalis ng kapangyarihan ng kabanalan; ang mga prinsipyo ng iglesyang Romano ay, at pa rin, pagkatapos ng mundo, at hindi si Kristo. ang mga puso ng mga tao ay sinunog sa loob nila upang mahuli ang isang sulyap ng ebanghelyo. Ang kapangyarihan ng apostatang iglesia ay nasira, na sinasabi sa kanila “Ang buong lupa ay sasamba sa kaniya na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay mula sa pagkakatatag ng sanlibutan.” (Apocalipsis 13: 8) Ang apostatang iglesya ay sinabi na ang pagbabangon ng “misteryo ng kasamaan” na nag-aalis ng kapangyarihan ng kabanalan; ang mga prinsipyo ng iglesyang Romano ay, at pa rin, pagkatapos ng mundo, at hindi si Kristo. ang mga puso ng mga tao ay sinunog sa loob nila upang mahuli ang isang sulyap ng ebanghelyo. Ang kapangyarihan ng apostatang iglesia ay nasira, na sinasabi sa kanila “Ang buong lupa ay sasamba sa kaniya na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay mula sa pagkakatatag ng sanlibutan.” (Apocalipsis 13: 8) Ang apostatang iglesya ay sinabi na ang pagbabangon ng “misteryo ng kasamaan” na nag-aalis ng kapangyarihan ng kabanalan; ang mga prinsipyo ng iglesyang Romano ay, at pa rin, pagkatapos ng mundo, at hindi si Kristo.

luther-protest

Pinanatili ni Luther ang kanyang budhi na tapat sa pinakamataas na Awtoridad ng langit.

Ang death warrant ni Martin Luther ay malapit nang maisigurado. Ang isang diyeta ay ginanap sa Worms, sa Alemanya, upang itakuwil ni Martin Luther ang kanyang mga gawa na kontradiksyon sa mga kasalukuyang posisyon ng simbahang Katoliko. Gayunpaman, natutunan ni Luther ang kapangyarihan ng ebanghelyo, at nakita ang isang kamangha-manghang kagandahang-loob nito, tumugon sa salitang nagpapasiklab ng apoy ng relihiyosong kalayaan na hindi na agad mapalabas: “Maliban kung ako ay nahatulan ng kasulatan at malinaw na dahilan – hindi ko tanggapin ang awtoridad ng mga papa at mga konseho, sapagkat nagkakontra sila sa isa’t isa – ang budhi ko ay bihag sa Salita ng Diyos. Hindi ko magagawa at hindi ko ibabalik ang anumang bagay para sa laban sa budhi ay hindi tama o ligtas. Tulungan ako ng Diyos. Amen. “Sa kanyang pagbabalik mula sa diyeta sa Worms hanggang Wittenburg, inilabas ang utos ng Worm. Sinabi nito:

“Dahil dito, ipinagbabawal namin ang sinuman mula sa panahong ito na mangahas na maglakas-loob, alinman sa pamamagitan ng mga salita o mga gawa, upang tumanggap, ipagtanggol, suportahan, o pabor sa sinabi ni Martin Luther. Sa kabaligtaran, gusto nating siya ay mahuli at parusahan bilang isang kilalang erehe, ayon sa nararapat sa kanya, na dalhin sa personal sa amin, o maingat na bantayan hanggang sa ipaalam sa amin ng mga nakunan sa kanya, kung saan kami ay mag-aatas ng angkop na paraan ng nagpapatuloy laban sa sinabi ni Luther. Ang mga makakatulong sa kanyang paghuli ay mabibigyan ng gantimpala para sa kanilang mabuting gawa. ”

Nabigo ang hatol na kamatayan at mga pagtatangka sa pagpatay nang patay laban sa kanya; pinahiran siya ng Diyos upang gumawa ng isang gawain, na “kung ito ay sa Diyos, hindi ninyo maaaring ibagsak ito” (Mga Gawa 5:39). Ang pagtatalumpati ni Luther na ito ay ipinahayag sa isang Aleman prinsipe, Frederick ng Saxony, na natanggap na nakipag-usap sa pamamagitan ng banal na paghahayag ng gawain ni Luther, at nang dakong huli, pinalawak niya ang mga hakbang upang protektahan siya; pagtatago sa kanya para sa isang malaking halaga ng oras sa Wartburg [Literal na isinalin, “Mountain ng bantay”] Castle. Doon dito ay sinimulang isalin ni Luther ang Bibliya sa isang karaniwang wika na maaaring maunawaan ng lahat; na ng Aleman. Sa gayon ay isinasalin ang Bibliya, ibinigay ito sa mga prinsipe ng Alemanya. Ang kapangyarihan ng Popery ay nasira sa kanilang mga puso habang binabasa nila ang Kasulatan; isang kapangyarihan na inorden sa langit na nakagapos sa kanilang mga kaluluwa sa Diyos;

Ang kapangyarihan ng ebanghelyo sa pamamagitan ng protesta na ito ay lumaki; ito ay impluwensya ay nadama sa lahat ng dako. Ngunit hindi si Luther, sa kanyang sarili, ang saligan ng kung ano ang ibig sabihin ng salitang “Protestante”; ito ay isang deklarasyon ng isang budhi na may takot sa Diyos, na kung saan ay papurihan ang kanilang paniniwala sa tungkulin sa itaas ng mga utos ng mga mortal na lalaki kung sila ay dapat na humingi ng desisyon. Ang diyeta ni Speyer ay pinagsama upang maghanap ng mga impluwensya ng Protestantismo at Katolisismo sa isang negosasyon; ang mga prinsipe ay nakumbinsi ang diyeta na ang isang tiyak na desisyon ay hindi dapat gawin hanggang sa isang pangkalahatang konseho ay gaganapin, at sinabi na “ang bawat Estado ay dapat na mabuhay, mamuno, at naniniwala na ito ay maaaring umasa at magtiwala na sagutin sa harap ng Diyos at ng kanyang imperyal na kamahalan . “Ito ay liberally interpreted na ibig sabihin ng relihiyon kalayaan; at ang mga pinto ay nabuksan pa para sa pagsulong ng ebanghelyo. Gayunman mas mababa sa tatlong taon na ang lumipas, ito ay pinawalang-bisa, at ang Pope at ang Emperador ay hinihingi ang pagsumite sa ito ng simbahan / awtoridad ng estado. Ang mga prinsipe ay nakipagtulungan sa isa pang diyeta, at matatag na tumayo laban sa pangangailangan, pagtatalo ng budhi, at paglaban sa kalayaan sa relihiyon.

Narito iyon:

“Mahal na mga Lords, pinsan, Uncles, at Mga Kaibigan! Ang pag-aayos sa diyeta na ito sa mga tawag ng kanyang kamahalan, at para sa pangkaraniwang kabutihan ng imperyo at ng Sangkakristiyanuhan, narinig natin at natutunan na ang desisyon ng huling pagkain tungkol sa ating banal na pananampalatayang Kristiyano ay dapat iwaksi, at ito ay iminungkahi na ipalit sa kanila ang ilang mahigpit at mabigat na resolusyon.
Si Haring Ferdinand at ang iba pang mga komisar sa imperyo, sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanilang mga seal sa huling Recess of Spiers, ay ipinangako, gayunpaman, sa pangalan ng emperador, upang tuparin nang taimtim at walang pagsalang lahat ng nilalaman nito, at upang pahintulutan ang wala na salungat sa ito. Sa katulad na paraan, din, kami at kami, ang mga manghahalal, mga prinsipe, mga prelado, mga panginoon, at mga kinatawan ng imperyo, ay nakagapos sa aming sarili upang mapanatili laging at sa aming buong lakas ang bawat artikulo ng atas na iyon. Kung kaya’t hindi namin maaaring pahintulutan ang pagpapawalang-saysay nito: … sapagkat iniuukol nito ang kaluwalhatian ng Diyos at ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa, at na sa mga bagay na dapat nating pag-isipan, higit sa lahat, sa utos ng Diyos, na Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon; bawat isa sa atin ay nag-render sa kanya account para sa kanyang sarili, nang walang pag-aalaga ang hindi bababa sa sa mundo tungkol sa karamihan o minorya.
Hindi tayo bumubuo ng paghuhusga sa kung aling mga bagay sa inyo, pinaka mahal na mga panginoon; at nasisiyahan tayo na manalangin sa Diyos araw-araw na dadalhin niya tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya, katotohanan, pag-ibig sa kapwa, at kabanalan sa pamamagitan ni Jesucristo, ang ating trono ng biyaya at ang ating tagapamagitan lamang. Ngunit sa kung ano ang aming mga pag-aalala, ang pagdirikit sa iyong resolusyon (at hayaan ang bawat tapat na tao na maging hukom!) Ay kumikilos laban sa ating konsiyensya, hinahatulan ang isang doktrina na pinananatili natin upang maging Kristiyano, at binibigkas na dapat itong alisin sa ating mga estado, kung maaari naming gawin ito nang walang problema. Ito ay upang tanggihan ang ating Panginoong Jesu-Cristo, upang tanggihan ang kanyang banal na Salita, at sa gayon magbibigay sa kanya ng dahilan upang tanggihan tayo sa harap ng kanyang Ama, tulad ng nanganganib siya …. Dahil dito, ang mga pinakamahal na pinuno, mga tiyo, mga pinsan, at mga kaibigan, taimtim naming hinihiling sa iyo upang timbangin nang mabuti ang aming mga karaingan at ang aming mga motibo.

Ang salitang protestante, at ang protesta ay nagsimula dahil sa pag-uudyok ni Luther, ngunit ito ay pinalaki, at matagumpay na napatunayang ang relihiyosong kalayaan ay mula sa pagprotesta ng mga prinsipe Aleman, kung saan ang pangalang Protestante ay dumating. Samakatuwid, pinalalaki nito ang haba nito hanggang sa lampas pa kay Luther. Itinataguyod nito ang kalayaan ng budhi upang malayang pagsamba sa Diyos, hiwalay sa paghatol sa tao upang makialam kung saan ito ay hindi upang mahulog. Upang maging sobra sa isang banal na lugar, magiging tulad ng ahas na sinakop nina Adan at Eva, na dumating sa pagitan ng alinman sa kanila at sa kanilang Diyos; maging sa pamamagitan ng banayad na panlilinlang o puwersa, ang prinsipyo ay pareho. Ang protesta ay tumatagal sa lahat na magpaparangal sa karapatan sa pananagutan ng indibidwal sa Diyos, sa itaas ng estado, at ang estado ay hindi dapat kumilos bilang lumang serpiyente sa mga bagay na hindi ito nabibilang. Samakatuwid, ang pagbibigay ng ebanghelyo upang maitakda ang nakatalagang tao na naglagay ng alitan sa pagitan ng ahas at Eba; at si Eva ay, sa pagsunod sa ebanghelyo, igalang ang Lumikha sa itaas ng nilalang, at hindi ang nilalang sa itaas ng Lumikha.

Kaya, ang kalayaan ng pagpili ay laging ibinibigay sa sangkatauhan ng Diyos upang gawin ang pagpili na gusto nila; gayon pa man walang anupaman ang sarili sa pagitan ng mga paksa ng langit at ng kanilang Diyos; Gayundin, pinanatili ng ebanghelyo ang mga claim nito sa kaluluwa ng isang indibidwal na maging paksa sa awtoridad ng Diyos muna, at anumang kapangyarihan ng nilalang, maging sa langit o lupa, pangalawa, hangga’t ang pangalawang awtoridad ay hindi humingi upang magamit ang pasasalamat na ibinigay sa Diyos.

Ang mga claim na ito ay matatagpuan sa mga salita ng ebanghelyo:

“At ilalagay ko ang pagalit sa pagitan mo [ang ahas] at ang babae, at sa pagitan ng iyong binhi at ang kanyang binhi; ito ay magbubugbog ng iyong ulo, at iyong puputulin ang Kanyang sakong. ”
(Genesis 3:15)

It doesn't matter how Satan does it, by deception or force, he interposes himself between the soul and God, as though he had authority to do so...

Hindi mahalaga kung paano ito ginagawa ni Satanas, sa pamamagitan ng panlilinlang o puwersa, pinalalabas niya ang kanyang sarili sa pagitan ng kaluluwa at ng Diyos, na tila may awtoridad siyang gawin ito …

Si Kristo, sa halamanan ay unang nagbigay ng ebanghelyo ng Kanyang pagdurusa, at ipinahayag ang Kanyang kapangyarihan upang paghiwalayin ang impluwensiya ng kaluluwa mula sa isa na gumamit ng lugar ng Diyos: partikular na ang ahas. Sa gayon si Kristo ay nagpapagalit ng repormasyon sa puso ng tao sa pamamagitan ng ebanghelyo. Siya ang Firestarter ng Protestantismo; na nagpoprotekta sa karapatan ng ahas (ang awtoridad ng isang nilalang) upang ilagay ang kanyang sarili sa pagitan ng Diyos at tao; ang Papasiya, na naniniwala sa sarili na may karapatan sa budhi, ay eksaktong ginawa ito; at ito ay muli ayon sa propesiya:

“At itatayo niya ang mga tolda ng kanyang palasyo sa pagitan ng mga dagat [ang mga tao] at ang maluwalhating banal na bundok; gayon ma’y matatapos niya, at walang makakatulong sa kaniya. “(Daniel 11:45)

Kung gayon ang Protestantismo ay isang walang hanggang prinsipyo ng pag-angkin ng Diyos sa kaluluwa; sa langit kasama ng mga anghel noong si Lucifer ay nagrerebelde, ito ang mga anghel. Ang tanawin na ito ay inilarawan sa digmaan sa langit; at higit pang nauugnay sa Kuwento ng Pagtubos, p.16, “Ang mga anghel na matapat at totoo ay naghangad na mapagkasundo ang makapangyarihang, mapanghimagsik na anghel na ito sa kalooban ng kanyang Lumikha. Sila ay nagbigay-katwiran sa gawa ng Diyos sa paghahatid ng karangalan kay Kristo, at sa pamamagitan ng sapilitang pangangatuwiran ay hinahangad na kumbinsihin si Lucifer na ang hindi kakaunti na karangalan ay kanyang ngayon kaysa bago ipinahayag ng Ama ang karangalang ipinagkaloob Niya sa Kanyang Anak.

Hinahangad ni Eva na ihayag ang alituntuning ito nang ipaliwanag niya ang kanyang dahilan para sundin ang ipinahayag na utos ng Diyos na huwag kumain mula sa puno; at ang ebanghelyo na gumagawa ng mga tao na malaya at masunuring mga anak ng Diyos ay upang ipakita ang kanilang pagmamahal sa kanilang Lumikha sa itaas ng asawa, asawa, ina, ama, o anak (Lucas 14:26).
Ang banal na prinsipyo ng pag-ibig sa Diyos higit sa lahat, at paggalang sa Kanyang awtoridad (pagsunod sa Kanyang mga utos) ay muling binuhay sa pagbibigay ng ebanghelyo sa mga puso ni Luther, at ng mga Aleman na prinsipe, ngunit hindi ito maaaring itatakwil hangga’t nananatili ang panahon, at ang tunay na ebanghelyo ay nananatili sa puso.

ANG PAG-AMPON NG ESTADOS UNIDOS SA PROTESTANTENG PRINSIPYO

Ito ang prinsipyong protestante kung saan itinayo ang Estados Unidos. Itinatago ng Konstitusyon ang kalayaan ng budhi, tulad ng ipinahayag sa unang susog, at binantayan ng panlabing-apat na susog.

saligang batas-2Ang ika-1 ay nagdedeklara:
“Ang Kongreso ay hindi dapat gumawa ng batas na may kinalaman sa pagtatatag ng relihiyon, o nagbabawal sa malayang paggamit nito; o pagpapaikli ng kalayaan sa pagsasalita, o ng pindutin; o ang karapatan ng mamamayan ay mapayapa na magtipun-tipon, at magpetisyon sa Pamahalaan para sa isang pag-aalis ng mga karaingan ”

Ang ika-14 ay nagdedeklara:
“Walang Estado ang dapat gumawa o magpatupad ng anumang batas na magpapasuko sa mga pribilehiyo o mga imyunidad ng mga mamamayan ng Estados Unidos; o hindi dapat pahintulutan ng anumang Estado ang sinumang tao ng buhay, kalayaan, o ari-arian, nang walang angkop na proseso ng batas; o tanggihan sa sinumang tao sa loob ng hurisdiksyon nito ang pantay na proteksyon ng mga batas. ”

Ipinasiya ng mga hukom ng korte na ang proteksyon ng budhi at karapatang sumamba ay protektado sa ilalim ng unang susog, at iyon ay “mga imyunidad ng mga mamamayan ng Estados Unidos.” Para sa madaling pagsangguni, hihilingin ko ang dalawang gayong mga halimbawa:

Katarungan Owen Roberts, sa  Cantwell v. Connecticut , 310 US 296 (1940) ay nagsabi na: ” Ang konstitusyunal na pagsugpo ng batas sa paksa ng relihiyon ay may double aspeto. Sa isang banda, ito ay pumipigil sa pamimilit sa pamamagitan ng batas ng pagtanggap ng anumang kredo o ng pagsasanay ng anumang anyo ng pagsamba. Ang kalayaan ng budhi at kalayaan na sumunod sa gayong relihiyosong organisasyon o anyo ng pagsamba gaya ng maaaring piliin ng indibidwal ay hindi maaaring paghigpitan ng batas. Sa kabilang banda, pinangangalagaan nito ang libreng paggamit ng napiling anyo ng relihiyon. Kaya ang pag-amyenda ay sumasaklaw sa dalawang konsepto, -dapat na paniwalaan at kalayaan na kumilos. ” 

Ang Katarungan John Paul Steves, sa Wallace v. Jaffree, 472 US 38 (1985) ay nagsabi na: ” Ang Unang Pagbabago ay pinagtibay upang bawasan ang kapangyarihan ng Kongreso upang makagambala sa kalayaan ng indibidwal na maniwala, sumamba, at magpahayag ng kanyang sarili alinsunod sa ang mga dikta ng kanyang sariling budhi , at ang Ika-labing-apat na Susog ay nagpataw ng parehong mga limitasyon ng substantibo sa kapangyarihan ng mga Estado upang magparehistro. Ang kalayaan ng indibidwal na pumili ng kanyang sariling kredo ay ang kabaligtaran ng kanyang karapatan na pigilin ang pagtanggap sa kredo na itinatag ng karamihan. Bukod dito, ang indibidwal na kalayaan ng budhi na protektado ng Unang Susog ay tumatanggap ng karapatang pumili ng anumang relihiyosong pananampalataya o wala. “

Ang Estados Unidos ay itinayo sa mga prinsipyo ng budhi, at ito ay malinaw. Ang layunin ng pagsuplay ng budhi mula sa ipinag-uutos na pagsamba ng Papal beast, at pag-usbong ng katuparan ng puso, na kung saan ay upang magbigay ng angkop na pagsumite sa Diyos sa mga nagkukulang na opinyon ng bumagsak na tao, ay malinaw. Si George Washington noong 1789, sa isang liham sa United Baptist Chamber of Virginia, ay nagsabi:

“Kung maisip ko na ang pangkalahatang gobyerno ay maaring ipagpatuloy upang maibigay ang kalayaan ng budhi na walang katiyakan, humingi ako sa iyo ay hikayatin, na walang sinuman ang magiging mas masigasig kaysa sa aking sarili upang magtatag ng mabisang mga hadlang laban sa mga horrors ng espirituwal na paniniil, at bawat uri ng pag-uusig sa relihiyon. ”

separation-church-state

Ang Iglesia at Estado sa kasalukuyang lupa ay ginawa upang maging hiwalay. Kung saan ang langit ay hindi, ang simbahan ay hindi.

Sinabi ng founding father na si John Adams sa isang liham na apat na taon bago pa nagawa ang Konstitusyon, ang hangad na magkaroon nito: “Dapat nating simulan ang pagtataguyod ng konsensiya. Kapag ang lahat ng mga tao sa lahat ng relihiyon ay magtatamasa ng pantay na kalayaan, ari-arian, at pantay na pagkakataon para sa mga parangal at kapangyarihan na maaari naming asahan na ang mga pagpapabuti ay gagawin sa karakter ng tao at ng estado ng lipunan. ”  Letter to Dr. Price, Abril 8, 1785

Ang isa pang drafter ng Saligang-Batas at isang maagang kataas-taasang hukuman hustisya, Oliver Ellsworth, ay nagsabi ng mga sumusunod: “Sa ating bansa bawat tao ay may karapatang sumamba sa Diyos sa paraang iyon na pinaka-kaayaaya sa kanyang budhi. Kung siya ay isang mahusay at mapagpayapa na tao ay hindi siya mananagot sa mga parusa o incapacities dahil sa kanyang mga relihiyosong sentimento; o sa ibang salita, siya ay hindi napapailalim sa pag-uusig. Ngunit sa iba pang mga bahagi ng mundo, ito ay naging, at pa rin ay, malayo naiiba. Ang mga sistema ng error sa relihiyon ay pinagtibay, sa panahon ng kamangmangan. Ito ay ang interes ng mga malupit na hari, mga papa, at mga prelado, upang mapanatili ang mga pagkakamaling ito. Nang ang mga ulap ng kamangmangan ay nagsimulang maglaho, at ang mga tao ay lumaki pa nang napaliwanagan, walang iba pang paraan upang maiwasan ang mga ito sa pagkakamali, kundi upang ipagbawal ang pagbabago sa kanilang mga opinyon sa relihiyon sa pamamagitan ng matinding paguusig na mga batas.

ANG PAGTIWALAG SA PROTESTA
Kung gayon, ano ang ibig sabihin nito na itakwil ang protesta? Ito ay nangangahulugang magkano ang bawat paraan. Ang ibig sabihin nito ay ang pagtatapos ng kalayaan ng budhi, ng indibidwal na pananagutan ng kaluluwa sa mga claim ng Diyos. Binibigyang-katwiran nito ang pagkilos ni Lucifer upang mamagitan sa sarili, at hinahatulan ang gawa ng mga anghel. Binibigyang-katwiran nito ang papa
mga pag-angkin ng awtoridad, at hinahatulan si Luther at ang mga prinsipe ng protestante. Pinaghihina nito ang mahigpit na pagsunod sa Salita ng Diyos sa itaas ng salita ng mga tao lamang o mga demonyo; na walang maaaring masabi laban sa kasamaan ngunit dapat itong magdusa sa mga denunciations, pagbabanta, at pag-uusig. Upang ibuod, ito ay nangangahulugan ng isang pagtatapos sa ebanghelyo, na kung saan ay isang paghahayag ng awtoridad ng Diyos, kapangyarihan, katuwiran, awa, pag-ibig, at kalooban. Isang pagtatapos sa ebanghelyo sa mga puso ng mga nagpapahayag ng gayong mensahe; isang wakas sa kalayaang ipahayag ang ebanghelyo; isang pagtatapos sa mga buhay na sumusunod sa ebanghelyo.

Noong Enero 2014, ipinahayag ng isang obispo ng Anglican sa pangalan ni Tony Palmer ang isang mensahe na gagawin ang mismong bagay na iyon. Nagpadala si Palmer ng isang espesyaltony-palmermensahe sa Charismatic Evangelical Leadership Conference na naka-host sa kilalang kasaganaan Evangelist at Pentecostal na lider na Kenneth Copeland. Bago ang mensahe, ipinahayag ni Copeland, “Mag-uusap ka tungkol ngayong gabi para sa isang oras ng looooong!” At ipinakilala ang Palmer sa entablado. Siya ay isang ecumenical bridgebuilder sa gitna ng mga simbahang Katoliko at Protestante na naghahangad na magkaisa sa kanila sa pangkaraniwang dahilan at pananampalataya, na nagtatapos sa paghihiwalay na umiiral sa pagitan nila; at malapit na nakahanay sa kilusang Charismatic Pentecostal, at isa ring kaibigan ni Pope Francis. Ang Amerika sa hula ng Biblia ay kinakatawan bilang pagkakaroon ng kapangyarihan tulad ng kordero sa dalawang sungay nito: ang Konstitusyon (Republika) at ang Pahayag ng Kalayaan (Protestante). Gayon pa man ay ipagkanulo ang mga maiinit na katangian at “magsalita bilang isang dragon”. Ang isang angkop na paglalarawan ng propesyon tulad ng tupa ng isang Kristiyano na nagtataguyod ng mga bagay na salungat sa mga prinsipyo ng Kristiyanismo; sa kasong ito, Protestantismo.
Upang tapusin ang paghihiwalay na umiiral sa pagitan ng Protestante Iglesia at ang Iglesia Katoliko ay nangangahulugang isang paghihiwalay mula sa Diyos, at isang pag-apruba (o hindi bababa sa makatwirang pagpaparaya) ng mga bagay na pinaniniwalaan ng Papacy. Ang isa sa mga pangunahing paniniwala ng Papamana ay ang doktrina ng temporal na kapangyarihan; na nangangahulugan na ang kaharian ng Diyos ay itinatag sa lupa nang muling mabuhay si Cristo, at ang trono ay ibinigay para kay Pedro at sa kanyang mga kahalili upang sakupin; kaya ang Pope ay may awtoridad sa mga hari ng mundong ito. Sa halip na ang iglesia ng Roma ay pinatutunayan ang mga salita ni Cristo, “Ang Aking Kaharian ay hindi sa mundong ito …”, mas gugustuhin niya ang alok ng isa na gumamit ng awtoridad ng mundong ito sa pamamagitan ng panlilinlang, at hinahangad na tanggapin ni Jesus ang trono ng daigdig na ito bilang Sa kanyang sarili.
Saan napanalunan ni Cristo, nabigo ang Roma. Ang pagpapalaganap ni Satanas ay ipinakita sa Papasyang nag-ehersisyo ang makalupang kapangyarihan ng pulitika at nagpapatupad ng puwersa, sa halip na ang makalangit na kapangyarihan ng tunay na pagbabalik-loob ng puso at malayang pagsuko ng puso sa isang Diyos ng pag-ibig; hinawakan nito ang tabak ng mga hari sa lupa, sa halip na ang tabak ng Espiritu ng Diyos, na siyang Salita ng Diyos. Sa gayon, laban sa Espiritu ng Protestantismo, kung saan ang budhi ay bihag sa Diyos at hindi mga tao, at nagpapakita ng kalayaan sa relihiyon palagi. Maaari bang magtapos ang isang tagapagtaguyod sa paghihiwalay, o upang sumali sa kanilang sarili sa ganoong simbahan, na hindi rin sinasabi na ang protesta ng paggalang sa Lumikha sa itaas ng nilalang ay tapos na? Upang itakwil ang protesta ay itakwil ang mga prinsipyo kung saan ginawa ang protesta.
Palmer, na may ganitong mensahe. Sa kumperensya ng Charismatic, kung saan madalas ang isa pang espiritu ay nagpapakita mismo sa ilalim ng pagsasalita ngimahe ng hayopmaliwanag at walang kabuluhan na mga babblings, ipinahayag niya nang eksakto kung ano ang propesyon ng hayop na tulad ng tupa. Ang tupa na tulad ng tupa “ay gumagawa ng mga dakilang himala, kaya’t pinaiubog niya ang apoy mula sa langit sa lupa sa paningin ng mga tao, At dinaya ang mga nananahan sa lupa sa pamamagitan ng mga pamamaraan ng mga himalang iyon na may kapangyarihan siyang gawin sa paningin ang hayop. “Ginagawa ang mga himala sa paningin ng Papacy; ang peke na gawaing kilalang Kristiyano ay tiyak na Pentecostalismo, at ang apoy na bumababa mula sa langit ay ang napaka hatol na nahulog sa mga nakakilala sa pagkakakilanlan ni Elias bilang isang tao ng Diyos. Sa gayon, ang mga huwad na propeta ay nilinlang at sinasabing si Elias, at tumawag sa apoy sa sinumang sumasalungat sa paghahabol na iyon. Dumating si Tony Palmer sa kumperensyang iyon na nagpapahayag nito bilang kanyang pagkakakilanlan. “Dumating ako sa iyo, sa mga taong ito ng pagpupulong sa ministeryo sa Espiritu at kapangyarihan ni Elias. Kung titingnan mo nang mabuti, ang gawain ni Elias ay upang buksan ang mga puso ng mga ama sa mga bata at mga anak sa mga ama, upang maghanda ng mga tao para sa pagparito ng Panginoon. ”
Tiyak na ang lahat ay sumasang-ayon, ang naturang claim ay nangangailangan ng pansin ng mga tao. Ano ang ipinahayag ni Palmer upang ipahayag? Dumating siya upang idedeklara na ang mga anak ng kilusang protestante ay muling makakasama sa mga ama ng Papa. Ipinahayag niya: “ang protesta ay tapos na …”, binabanggit ang “diabolic” [literal na mapangwasak sa Latin] dibisyon na dulot ni Luther sa paghati sa simbahang Katoliko, na humahantong sa maraming iba pang mga simbahan, bilang pinagmumulan ng kontrobersiya. Ang pagsalungat sa kanyang sarili, sumang-ayon siya sa argumento ni Luther na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya; samantalang ang iglesya Katoliko na hiniling ni Luther na talikuran ang protesta (kaya pinipigilan ang Espiritu ng Ebanghelyo ay nagningning sa kanyang puso), o kaya’y ipagpawalang-saysay, na wala nang pagpipilian ngunit para sa higit pang mga simbahan na lumabas habang pinag-aaralan nila ang Biblia nang masigasig para sa liwanag na nagniningning maliwanag sa malalim na Papal kadiliman.
Ang Lutheran World Federation noong 1999 ay nilagdaan ang isang dokumento sa Simbahang Katoliko na sumasang-ayon sa doktrina ng pagbibigay-katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya; kaya ipinahayag ni Palmer na matagumpay, “wala nang protesta … mga kapatid, ang pagtutol ni Luther ay tapos na. Ay iyo? … kung wala nang protesta, papaanong may isang Protestante na simbahan? Siguro kami ay mga Katoliko na muli … “Ang argumentong ginamit ni Palmer ay upang isantabi ang mga pagkakaiba na kanilang gaganapin, at upang sumang-ayon na magkakaisa kay Jesus anuman ang katotohanan; subalit hindi katulad ni Elijah, walang tawag na magsisisi sa apostasiya at pagsamba ni Baal na ipinagkaloob ng Israel, kundi isang tawag na magsisi mula sa mga nanindigan para sa ebanghelyo, at sumama sa mga sumasamba sa mga Baalim.
Ito ang nakakatakot na pekeng mensahe ni Elias na ipinahayag niya. Siya rin ay isang ambasador sa Charismatics “sa paningin ng hayop”, na naghahatid ng mensahe ng video mula kay Pope Francis na hinarap sa mga lider na kumakatawan sa daan-daang libong Charismatic Evangelicals. Ang ginawa niya ay ngunit isang sisidlan para sa mga pangyayari na susunod. Ang kanyang mensahe ay hindi magtatapos sa kanyang sarili, ngunit magpapadala ng mga alon sa buong ipinag-uutos na Protestante mundo at tuparin ang isang huwad na muling pagbabangon at pagkakasundo sacopeland-video“Mga ama” ng iglesia ng Roma, at iproklama ng maraming mga lider ng Charismatic, at mula sa kanila, sa lahat ng mga denominational church, na sa dakong huli ay magkakaroon ng ganap na pakikipag-ugnayan sa Roman Catholic Papacy. Sa pamamagitan ng pahayag na ito, ang babaeng patutot ng Apocalipsis 17, na uminom ng pakikiapid at dugo ng mga banal dahil sa kanyang doktrina na katiwalian at pagpapalagay ng karapatang mag-ehersisyo ang kapangyarihan ng estado, ay ngayon upang makipagkasundo sa kanyang mga anak na babae. Gaano kahalaga ang isang mensahe! Bilang resulta, si Kenneth Copeland, isa sa nangungunang mga lider ng karismatiko ng kanyang kilusan, na naitala sa tulong ni Tony Palmer isang mensahe na ibalik sa Pope Francis. Sa loob nito, sinabi niya “Mahal kong ginoo … naniniwala kami sa Diyos sa iyo … lahat ng mga lider na ito ay kumakatawan sa literal na libu-libong tao …”. Copeland summarizing ang mensahe sa conference ng pamumuno, ipinahayag: “” Ang langit ay nanginginig dahil sa ito … Alam mo kung ano ang nakapagtataka sa akin? Nang pumasok kami sa ministeryo 47 taon na ang nakalilipas, imposible ito. ”
Upang itakwil ang protesta ay ang katarungan ng mga kasamaan na dating umiiral. Ito ay upang pasiglahin ang hindi pagpayag ng Papamana; ito ay upang makiisa ang mga Protestante sa kanyang mga gawa; ito ay upang itakwil ang mga kalayaan ng Estados Unidos; gaya ng nasusulat, “Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga kasapi ni Cristo? kukunin ko nga ba ang mga miyembro ni Cristo, at gawin silang mga miyembro ng isang patutot? (Galacia 6:15) Gayunman, kinuha ng mga iglesya ang mga miyembro ng iglesya, at ipinagbili ang mga ito sa kamay ng kanyang patutot, upang uminom ng kopa ng pakikipag-isa ng kanyang kasamaan; upang makibahagi sa kanyang mga gawa.
Hindi nagtagal, noong Hunyo 24, 2014, isang pulong ay inayos ni Palmer sa Papa. Dumalo sa isang tao ang pinakamalaking kinatawan ng mga opisyal ng kilusang Evangelical at Charismatic. Ang pitong lalaki ay kumakatawan sa mahigit 800,000,000 na nag-aangking mga Kristiyano mula sa lahat ng mga denominasyon ng mundo, kabilang ang mga Adventist na Seventh-day na bahagi ng World Evangelical Alliance. Kabilang ang mga Katoliko, ang kabuuang mga tao na kinakatawan sa 8 na indibidwal ay 2,000,000,000 katao.
Naglalaman ito ng 7 kilalang mga evangelical leader na dumalo sa Vatican upang ma-grab ang ahold ng paganized Christ of the Papacy; “Isa pang Jesus” (2 Corinto 11: 1-evangelical-alliance-francis-robison4) kaysa kay Jesus ng Biblia. Sa gayo’y tinutupad ang talata: “At sa araw na yaon ay kukuha ang isang babae ng pitong babae, na sasabihin, Kami ay magsisikain ng aming sariling tinapay (doktrina), at magsusuot ng aming sariling kasuutan (mga iglesia): tawagin lamang kami sa iyong pangalan, alisin mo ang aming kadustaan. “(Isaias 4: 1) Sa tunay na Jesus, ito ay kukuha ng Kanyang pangalan sa kanilang sarili sa isang walang kabuluhang propesyon; Hindi niya maaaring tanggapin sa mga korte ng langit ang sinumang walang Kanyang katuwiran sa kanila, at hindi nakikibahagi sa Kanyang tinapay ng paglalaan, na siyang katotohanan mula sa langit. Ang mga babaeng ito ay sinasagisag ng mga kinatawan ng simbahan, pitong pagiging perpektong bilang, na hiniling na hilingin si Hesus na gawin ang eksaktong ito. Ngunit isa lamang si Jesus na maaaring tanggapin ang gayong pag-aangkin; isang huwad na Espiritu ni Elijah na humahantong sa isang pekeng Kristo, na sumisira sa kalayaan sa relihiyon, at nais ang kaharian ng mundong ito. Ang Jesus na ito ay walang mas mababa kaysa sa lumang serpiyente na nilinlang kay Eva. Gayunpaman, ang mga kababaihang ito ay nilinlang, at hinawakan si Jesus ng Papamana.
Ang kinatawan ng mga lalaki ay sina Kenneth Copeland, James Robison, John Arnott, ang tatlong nangungunang kalalakihan ng World Evangelical Alliance, Geoff Tunnicliffe, Thomas Schirrmacher, at Brian Stiller, at Tony Palmer. Ito ay isang tatlong oras na pagpupulong, 6 beses na mas mahaba kaysa sa tipikal na pagpupulong sa Pope, diin kung gaano karaming halaga ang inilagay ng kasalukuyang Pope sa kaganapang ito. Ang lahat ng ito ay naroroon upang maibalik ang daan para sa pagpapakita ng mensahe na ang protesta ay tapos na, at ang pagkakasundo sa nakikitang pagkakaisa ng kanilang pananampalataya ay maaaring magsimulang maganap.

THE WINDS OF CHANGE 

Tinawag ni Tony Palmer ang dibisyon ng Luther na “espirituwal na rasismo”, na pinatotohanan ni Copeland, at sinabi na ang sagot ay “buwagin ang batas na nagpapalakas nito.” Kung napagtanto nila na ang batas ay kalayaan ng budhi, kung napagtanto nila na ang batas ng ang Saligang-Batas ng Estados Unidos, magkakaiba ba ang kanilang mga damdamin? Ilang linggo lamang matapos ang pulong na ito na dalawang panayam sa kanya ang naganap. Ang isa sa anak ni James Robison, na nagtanong sa mga pananaw ni Palmer sa pagiging Papacy bilang “ang hayop ng Apocalipsis” habang tinawag ito ng ilan, at ang iba pang mula sa mga host ng Radyo ng Seventh-day Adventist, na nagtanong sa kanya, ngunit hindi pinag-aralan ang kahalagahan ng pagtingin ang bagay na ito ay tunay na, kaya pinalalakad ni Palmer ang kanyang paniniwala at inilipat, na may mahalagang pagkakataon na ibahagi ang katotohanan na nawala at ang pakikipanayam na kakaiba na nawawala mula sa mga rekord ng istasyon.tony-palmer-ecumenical-copeland-robison-francisupang buksan ang mga mata ni Palmer sa likas na katangian ng kanyang ginagawa, gayon pa man ay ginamit ni Satanas si Palmer para sa gawaing ito, at siya na “may kapangyarihan ng kamatayan” ang nagdala kay Palmer sa isang aksidente sa motorsiklo kung saan siya namatay pagkaraan lamang ng isang linggo. Ito ay nagsilbi lamang upang mapasigla ang mga kilalang ministro na nakarinig at naniwala sa mensaheng ipinahayag niya, upang isulong ang dahilan nito.
Nagsalita si Kenneth Copeland sa isa sa kanyang mga kumperensya tungkol sa pagpupulong sa Papacy, na sinasabing nagsimula ang kapangyarihan ng paggawa ng himala sa Vatican sa panalangin ng isang papa. Ang Pope, na nanalangin at sumamba sa Banal na Espiritu, ay humihiling ng isang bagong pentecost, kung saan walang tiyak na utos na manalangin o sumamba sa Espiritu. Sinasabi na ang espiritung ito na ibinuhos sa Pentecostal Protestants ay upang dalhin ang proseso ng pagkakaisa sa gitna ng mga Katoliko at mga Protestante; upang baligtarin ang protesta.

Kasunod ng kursong ito, ang mas mahalagang mga kaganapan ay dapat mangyari mula sa parehong ugat ng espiritu ng antikristo. Sinabihan tayo sa Papal na hayop na ito ay isang sugat na nakamamatay (Apo 13: 3); na nagsasalita ng pagkawala ng awtoridad sa mga ahensya ng namamahala sa mundo. Nagsimula ito sa Protest ng mga prinsipe, na nagbukas ng daan para sa relihiyosong kalayaan, at sa Estados Unidos, at natapos sa pangkalahatan ni Napoleon, si Berthier, na bihag sa Pope noong 1798. Kaya ang pagkakaisa ng Protestante at kalayaan sa relihiyon ay nagkakaisa; upang itakwil ang isa ay nangangahulugan na ang pag-aalis ng iba, at ito ay nangangahulugan na ang pagpapagaling ng nakamamatay na sugat ang Papasyang napapanatili, kapwa sa relihiyon at pamulitka. Ang pagpupulong ng Lutherans sa 499 anibersaryo ng pagprotesta kay Luther sa Pope Francis upang pumasok sa proseso ng pag-alis sa likod ng kanilang mga dating dibisyon at pagtawag ng pagtatapos sa protesta, ay isang mahalagang kaganapan. Sa pagsasalita ng “sugat” na ito, tinawag si Pope Francis na “dahil sa sugat na ito sa katawan ni Cristo na gumaling. Ito ang layunin ng aming mga ekumenikong pagsisikap, na nais naming isulong, sa pamamagitan din ng pagpapabago sa aming pangako sa teolohiko na pag-uusap. “Sa katulad na pananalita, ang Papa, nang ipahayag ang isang” jubilee “sa 2015-2016, at binuksan ang” mga pintuan ng awa “Upang anyayahan ang lahat na pumasok sa simbahan upang makahanap ng awa mula sa kanila, sinabi niya na ginawa niya ito dahil” ito ay isang kanais-nais na oras upang pagalingin sugat, “ayon sa Estados Unidos Conference ng mga Katoliko Obispo. Ang taon ay nagsimula Disyembre 8, 2015 at natapos Nobyembre 20. Sa pagsasalita ng “sugat” na ito, tinawag si Pope Francis na “dahil sa sugat na ito sa katawan ni Cristo na gumaling. Ito ang layunin ng aming mga ekumenikong pagsisikap, na nais naming isulong, sa pamamagitan din ng pagpapabago sa aming pangako sa teolohiko na pag-uusap. “Sa katulad na pananalita, ang Papa, nang ipahayag ang isang” jubilee “sa 2015-2016, at binuksan ang” mga pintuan ng awa “Upang anyayahan ang lahat na pumasok sa simbahan upang makahanap ng awa mula sa kanila, sinabi niya na ginawa niya ito dahil” ito ay isang kanais-nais na oras upang pagalingin sugat, “ayon sa Estados Unidos Conference ng mga Katoliko Obispo. Ang taon ay nagsimula Disyembre 8, 2015 at natapos Nobyembre 20. Sa pagsasalita ng “sugat” na ito, tinawag si Pope Francis na “dahil sa sugat na ito sa katawan ni Cristo na gumaling. Ito ang layunin ng aming mga ekumenikong pagsisikap, na nais naming isulong, sa pamamagitan din ng pagpapabago sa aming pangako sa teolohiko na pag-uusap. “Sa katulad na pananalita, ang Papa, nang ipahayag ang isang” jubilee “sa 2015-2016, at binuksan ang” mga pintuan ng awa “Upang anyayahan ang lahat na pumasok sa simbahan upang makahanap ng awa mula sa kanila, sinabi niya na ginawa niya ito dahil” isang kanais-nais na oras upang pagalingin ang mga sugat, “ayon sa Estados Unidos Conference of Catholic Bishops. Ang taon ay nagsimula Disyembre 8, 2015 at natapos Nobyembre 20. at binuksan ang “mga pintuan ng awa” upang anyayahan ang lahat na pumasok sa simbahan upang makahanap ng awa mula sa kanila, sinabi niya na ginawa niya ito dahil “ito ay isang kanais-nais na oras upang pagalingin ang mga sugat,” ayon sa Estados Unidos Conference of Catholic Bishops. Ang taon ay nagsimula Disyembre 8, 2015 at natapos Nobyembre 20. at binuksan ang “mga pintuan ng awa” upang anyayahan ang lahat na pumasok sa simbahan upang makahanap ng awa mula sa kanila, sinabi niya na ginawa niya ito dahil “ito ay isang kanais-nais na oras upang pagalingin ang mga sugat,” ayon sa Estados Unidos Conference of Catholic Bishops. Ang taon ay nagsimula Disyembre 8, 2015 at natapos Nobyembre 20.

NATIONAL APOSTASY  
Sinabihan tayo na ang mga tupa na tulad ng isang tupa ng Estados Unidos ay “magsasalita bilang isang dragon”. Sinabi ni Kristo na ito ay “mula sa kasaganaan ng puso, ang bibig ay nagsasalita.” Ang puso ng Estados Unidos ay nasa Washington, DC kung saan ang lahat ng ito ay pambatasan ng sangay; literal na kilala sa buong Estados Unidos bilang “ang puso ng bansa”. Ito ay mula sa Washington, DC na ang tinig na ito ay makikita.
Samakatuwid, na sa parehong panahon na ang mga Ebanghelikal na lider ay nakikita sa Vatican, ang isang malapit na kasama ng Copeland,

Truly, the armies are gathering together for the battle of Armageddon.

Tunay, ang mga hukbo ay nagtitipon para sa labanan ng Armageddon.

Rodney Howard-Browne, ay nanawagan para sa Amerika na bumalik sa Diyos sa Washington, DC’s Constitution Hall, isa sa pinakamalapit na gusali sa White House at Congressional Building. Sa mga pagpupulong, maraming mga pulitiko ang pormal na nagsalita tungkol sa misyon ni Howard-browne, at ang ilang kilalang mga miyembro ng Evangelical / Charismatic ay nagsalita sa pangyayari sa sinabi nila ay ang Espiritu ni Elias, upang tawagin ang bansa na bumalik sa Diyos. Sinabi ni Howard-Brown na ang kaganapan ay “sindihan ang apoy sa tiyan ng hayop …”; napagtanto ba niya na ito ang hayop sa Amerika na bumababa ng apoy mula sa langit sa paningin ng mga tao? Sinabi niya na “ibalik si Jesus sa gobyerno” na gaganapin ang mga pagpupulong na ito; gayon pa man ito, tulad ng naitala na natin sa nakaraan, ay hindi ang Jesus ng Biblia na gustong maging sa mga pamahalaan ng mundong ito. Ang parehong sentimento ay ipinahayag ng mga Hudyo na nagnanais na gawing hari si Cristo bago ang oras, hindi nakilala ang Kanyang tunay na misyon; kaya ang parehong error na hawak ng iglesya Katoliko na ang kaharian ng Diyos ay sa kasalukuyan sa lupa ay higit sa lahat gaganapin sa mga Charismatic na komunidad na grabbing seriyosong upang magbigay ng pampulitikang impluwensiya at kapangyarihan. Sa wakas, sa pulong, tinawag niya ang “paghihiwalay ng simbahan at estado” “isang pangkat ng basura”; ang lahat ng ito ay ipinahayag sa pamamagitan ng mga nangungunang Karismatika sa pinakamahalagang puso, kung saan itinayo ang pang-alaala ng Republika ng Konstitusyon. sa pulong, tinawag niya ang “paghihiwalay ng simbahan at estado” “isang bungkos ng basura”; ang lahat ng ito ay ipinahayag sa pamamagitan ng mga nangungunang Karismatika sa pinakamahalagang puso, kung saan itinayo ang pang-alaala ng Republika ng Konstitusyon. sa pulong, tinawag niya ang “paghihiwalay ng simbahan at estado” “isang bungkos ng basura”; ang lahat ng ito ay ipinahayag sa pamamagitan ng mga nangungunang Karismatika sa pinakamahalagang puso, kung saan itinayo ang pang-alaala ng Republika ng Konstitusyon.

Standing where he ought not...

Nakatayo kung saan hindi niya nararapat …

Bukod pa rito, sa Washington, DC, sa Araw ng pagbabayad ng panahon sa kalendaryo ng Diyos, ang “araw ng paghatol”, na nahulog noong ika-24 ng Setyembre, 2015, ang Jesuit Pope Francis, ang pinakapangunahing simbolo laban sa Konstitusyon, ay nagsalita sa isang joint-meeting sa Senado at House of Congress, ang legislative branch ng Estados Unidos. Ang papamana, ang simbolo ng pagkawasak, apostasiya, at pag-aalis ng presensya ng Diyos, ay tinanggap ng mga matatalik na lalaki na tinatanggap ang kanyang mensahe sa mga Amerikano, na kinakatawan ng lahat ng mga nangungunang pulitiko ng bawat Estado. Kaya ito ay isang simbolo ng paghatol ng Diyos; na ang panahon ng pambansang pagtalikod sa katotohanan ay hinog na ngayon. Ang tagapagsalita ng House na nag-imbita ng Pope ay nagsabi na inanyayahan niya ang mga nakaraang papa sa huling 20 taon, ngunit lamang ang Jesuit Pope na sumang-ayon. Tulad ng pagpapaalam sa tinig ng babala, si John Adams, ang ikalawang pangulo ng Estados Unidos, ay nagsabing “Hindi ko gusto ang huli na muling pagkabuhay ng mga Heswita …. Kung ang sinumang kongregasyon ng mga tao ay maaaring makamit ang walang hanggang pagkapahamak sa mundo at sa impiyerno … ito ang kumpanyang ito ni Loyola. Gayunpaman, ang aming sistema ay dapat magbigay sa kanila ng isang pagpapakupkop laban; ngunit kung hindi nila ilagay ang kadalisayan ng aming mga halalan sa isang malubhang pagsubok, ito ay isang kamangha-mangha. “Higit pang sinabi ni Heneral Lafeyette, na nagkakaisa sa gawain kay Thomas Jefferson ng pagsulat ng isang Konstitusyon na Deklarasyon ng mga karapatan ng tao para sa France ,: “Ito ay aking opinyon na kung ang mga kalayaan ng bansang ito – ang Estados Unidos ng Amerika – ay nawasak, ito ay sa pamamagitan ng kapitaganan ng mga pari ng Katoliko Romano Katoliko, sapagkat sila ang pinaka-tuso, mapanganib na mga kaaway sa sibil at kalayaan sa relihiyon. ” Sinabi ng “Hindi ko gusto ang huli na muling pagkabuhay ng mga Heswita … Kung sakaling ang anumang kongregasyon ng mga tao ay maaaring makamit ang walang hanggang kapahamakan sa lupa at sa impiyerno … ito ang kumpanyang ito ng Loyola. Gayunpaman, ang aming sistema ay dapat magbigay sa kanila ng isang pagpapakupkop laban; ngunit kung hindi nila ilagay ang kadalisayan ng aming mga halalan sa isang malubhang pagsubok, ito ay isang kamangha-mangha. “Higit pang sinabi ni Heneral Lafeyette, na nagkakaisa sa gawain kay Thomas Jefferson ng pagsulat ng isang Konstitusyon na Deklarasyon ng mga karapatan ng tao para sa France ,: “Ito ay aking opinyon na kung ang mga kalayaan ng bansang ito – ang Estados Unidos ng Amerika – ay nawasak, ito ay sa pamamagitan ng kapitaganan ng mga pari ng Katoliko Romano Katoliko, sapagkat sila ang pinaka-tuso, mapanganib na mga kaaway sa sibil at kalayaan sa relihiyon. ” Sinabi ng “Hindi ko gusto ang huli na muling pagkabuhay ng mga Heswita … Kung sakaling ang anumang kongregasyon ng mga tao ay maaaring makamit ang walang hanggang kapahamakan sa lupa at sa impiyerno … ito ang kumpanyang ito ng Loyola. Gayunpaman, ang aming sistema ay dapat magbigay sa kanila ng isang pagpapakupkop laban; ngunit kung hindi nila ilagay ang kadalisayan ng aming mga halalan sa isang malubhang pagsubok, ito ay isang kamangha-mangha. “Higit pang sinabi ni Heneral Lafeyette, na nagkakaisa sa gawain kay Thomas Jefferson ng pagsulat ng isang Konstitusyon na Deklarasyon ng mga karapatan ng tao para sa France ,: “Ito ay aking opinyon na kung ang mga kalayaan ng bansang ito – ang Estados Unidos ng Amerika – ay nawasak, ito ay sa pamamagitan ng kapitaganan ng mga pari ng Katoliko Romano Katoliko, sapagkat sila ang pinaka-tuso, mapanganib na mga kaaway sa sibil at kalayaan sa relihiyon. ” Kung may anumang kongregasyon ng mga tao ay maaaring merito ang walang hanggang pagkapahamak sa lupa at sa impiyerno … ito ang kumpanyang ito ni Loyola. Gayunpaman, ang aming sistema ay dapat magbigay sa kanila ng isang pagpapakupkop laban; ngunit kung hindi nila ilagay ang kadalisayan ng aming mga halalan sa isang malubhang pagsubok, ito ay isang kamangha-mangha. “Higit pang sinabi ni Heneral Lafeyette, na nagkakaisa sa gawain kay Thomas Jefferson ng pagsulat ng isang Konstitusyon na Deklarasyon ng mga karapatan ng tao para sa France ,: “Ito ay aking opinyon na kung ang mga kalayaan ng bansang ito – ang Estados Unidos ng Amerika – ay nawasak, ito ay sa pamamagitan ng kapitaganan ng mga pari ng Katoliko Romano Katoliko, sapagkat sila ang pinaka-tuso, mapanganib na mga kaaway sa sibil at kalayaan sa relihiyon. ” Kung may anumang kongregasyon ng mga tao ay maaaring merito ang walang hanggang pagkapahamak sa lupa at sa impiyerno … ito ang kumpanyang ito ni Loyola. Gayunpaman, ang aming sistema ay dapat magbigay sa kanila ng isang pagpapakupkop laban; ngunit kung hindi nila ilagay ang kadalisayan ng aming mga halalan sa isang malubhang pagsubok, ito ay isang kamangha-mangha. “Higit pang sinabi ni Heneral Lafeyette, na nagkakaisa sa gawain kay Thomas Jefferson ng pagsulat ng isang Konstitusyon na Deklarasyon ng mga karapatan ng tao para sa France ,: “Ito ay aking opinyon na kung ang mga kalayaan ng bansang ito – ang Estados Unidos ng Amerika – ay nawasak, ito ay sa pamamagitan ng kapitaganan ng mga pari ng Katoliko Romano Katoliko, sapagkat sila ang pinaka-tuso, mapanganib na mga kaaway sa sibil at kalayaan sa relihiyon. ”

Na ang Diyos ay mercifully pinananatiling back ang mga papa mula sa pagsasalita sa gitna ng bansa hanggang sa panahon ng pambansang pagtalikod sa katotohanan ay ripen ay nagpapakita ng kanyang longsuffering at forebearance, at pag-ibig para sa Kanyang mga tao, at desiring na “wala dapat mamatay, ngunit ang lahat ng dumating sa pagsisisi” sa ilalim ng mga pinaka-kanais-nais na mga kondisyon, kung saan ang pagpapahayag ng ebanghelyo ay libre upang pumunta pasulong na walang mga paghihigpit sa relihiyon kalayaan.

trump-holding-up-bible

Ipinangako ni Donald Trump na magkaroon ng kapangyarihan para sa mga miyembro ng Protestanteng denominasyon kung maaari niyang maprotektahan ang kanilang suporta.

ANG PAGTITIPON
Muli, isang panawagan ang ginawa sa mga lider ng Charismatic, Evangelical, at Protestante, na kasama ang James Robison, at naka-iskedyul na tampok si Kenneth Copeland, upang magtipon ng walang pagtatangi sa kanilang doktrinal na hatiin, at magtipon sa “isang solemne na kapulungan” upang manalangin nang magkakaisa para sa Diyos na dalhin ang bansa sa Kanya, at may Kanyang mga batas sa pamahalaan. Ito ay isang tawag para sa kanila na magkaisa, at upang magkaroon ng pananagutan para sa bansa. Ang Pagtitipon ay ginanap, at ito ay misyon ay itinuturing na napakalapit na nakahanay sa Katolikong ideolohiya: “Ang iglesya ay dapat na muling maging conang-pagtitipon-larawanagham ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng pambansang solemne na pagpupulong dapat itong malinaw at magalang na tumawag sa pampulitikang pamumuno sa mga prinsipyo ng Diyos para sa pamahalaan … na nangangahulugan na hindi tayo maaaring maging malalim sa loob ng mga partidong pampulitika na hindi tayo malaya na magsalita ng katotohanan sa kapangyarihan. Nangangahulugan din ito na dapat tayong magsimulang makipag-usap sa isang tinig upang ang bansa ay makakakita ng isang pinag-isang iglesia at hindi isa na nababali at nakakalat sa pamamagitan ng mga pagkakaiba sa kung paano natin ginagampanan ang ating pananampalataya. ”
Pansinin kung ano ang tungkol sa Pagtitipon? Ito ay para sa layunin ng simbahan na “muling” maging “budhi ng gobyerno” na “tumawag sa pampulitikang pamumuno sa mga prinsipyo ng Diyos para sa pamahalaan.” Ngunit ang aktwal na mga prinsipyo ng Diyos para sa pamahalaan, at ang pagsulong ng pagiging budhi ng pamahalaan ay dalawa ang mga ideya ay ganap na magkakaiba sa isa pa.
Buwan nang mas maaga, nangako si Donald Trump sa Evangelicals kung bibigyan nila siya ng boto. “Ang kapangyarihan ng aming grupo ng mga tao magkasama … kung idagdag mo ito … maaaring ito ay 240, 250 milyon. At gayon pa man ay hindi namin pinipilit ang kapangyarihan na dapat namin … alam mo na ang katotohanan ay wala na ang gagawin ng mga pulitiko sa iyo kung magkakasama ka. Mayroon kang masyadong maraming kapangyarihan. Ngunit hindi ginagamit ng mga Kristiyano ang kanilang kapangyarihan … Kailangan nating palakasin. Sapagkat nakakakuha tayo ng … mas mababa at mas mababa at mas malakas sa mga tuntunin ng isang relihiyon, at sa mga tuntunin ng isang puwersa … At sa pamamagitan ng paraan, ang Kristiyanismo ay magkakaroon ng kapangyarihan … Dahil kung ako [inihalal na Pangulo], magkakaroon ka ng maraming kapangyarihan. Hindi mo kailangan ang sinuman. Ikaw ay may isang tao na kumakatawan sa iyo napaka, tunay mabuti. Tandaan iyan. ”

Donald Trump promising to secure Evangelical's power if they will secure him the presidency.

Si Donald Trump ay nangangako na i-secure ang kapangyarihan ng Ebandyeliko kung siguruhin nila ang pagkapangulo.

Mula dito, tumayo ang Evangelical Advisory board, na may parehong Kenneth Copeland at James Robison, dalawa sa mga lalaki na dumalo sa pulong ng kinatawan ng 7-tao sa Vatican kasama si Pope Francis. Sa pamamagitan ni Ben Carson, sumang-ayon si Robison na makilala at payuhan si Trump, at isinalaysay ang kuwento sa isang pulong ng Kenneth Copeland. Pagkatapos ay ipinagdasal ni Robison na ang kaharian ng Diyos ay itatatag “sa lupa katulad ng sa langit”, at para sa Kanyang mga batas na maging mga batas ng lupain-isang tunay na tunog ng alarma, yamang ang kanilang ideya sa batas ng Diyos na binabanggit ay magpipilit ng isang relihiyon sa mga Amerikano. Bukod dito, ang ideya ni Robison tungkol sa kung ano ang bumubuo sa batas ng Diyos ay ang batas ng sampung utos na binago ng papamana, na kinabibilangan ng pagbabago mula sa Sabbath, ang araw ng kapahingahan ng Diyos pagkatapos ng paglikha ay tapos na, hanggang sa Linggo, ang araw ng araw.
Gayunman, sasagutin ng Advisory board ang mga panalangin na iyon, at nabuo sa ilalim ng impluwensya ni Ben Carson, isang dating Seventh-day Adventist na tumakbo para sa pangulo. Ang layunin ng lupon ay ipinahayag ng kampanya. Sila “ay nag-anunsyo ng isang bagong lupon ng ehekutibo na nagtipun-tipon upang magbigay ng advisory support kay Mr. Trump sa mga isyu na mahalaga sa Evangelicals at iba pang mga tao ng pananampalataya sa Amerika.
Ang lupon ng ehekutibo ay humahantong din sa isang mas malaking Faith and Cultural Advisory Committee upang maipahayag sa ibang pagkakataon ngayong buwan. ”
Ang mga Evangelicals ay dapat ipaalam sa Trump sa paggawa ng mga mahahalagang desisyon, at upang humantong sa isang mas malaking “Kultural” na komite, upang magawa ang lahat ng ito. Tulad ng ginawa ni Constantine noong una upang magkaisa ang nahahati na imperyo. Idinagdag sa “mas malaking Pananampalataya at Kultural na Advisory Committee” ay 34 kilalang mga Katoliko din ilang buwan mamaya. Kapag nagsasalita tungkol sa kung ano ang tiyak na papel na ginagampanan ng board ng Evangelical Advisory board, sinabi ng website na “ang pagbuo ng lupon ay kumakatawan sa pag-endorso ni Donald J. Trump sa mga magkakaibang isyu na mahalaga sa mga Evangelical at iba pang mga Kristiyano, at ang kanyang pagnanais na magkaroon ng access sa matalinong payo tulad ng mga lider. “Sinabi ni Trump,” Mayroon akong napakalaking paggalang at paghanga para sa pangkat na ito at umaasa akong patuloy na pag-usapan ang mga isyu na mahalaga sa mga Evangelical, at lahat ng mga Amerikano,
Di nagtagal, nagsalita si Trump sa isang Kristiyanistang pagtitipon. Ang teorya ng dominionist ay nagtuturo na ang mga Kristiyano ay dapat magkaroon ng kapangyarihan sa bawat larangan ng buhay, kabilang ang pamahalaan. Na ang papa ay nagsalita sa Kongreso ay ngunit isang tanda ng likas na katangian ng kung ano ang nasa puso ng mga tao, sa puso ng mga Protestante. Nagpapakita ito ng kakulangan ng ebanghelyo; nawawalan ng presensya ng Diyos. Samakatuwid, ang Papasiya sa propesiya ay nagkaroon ng pamana na tinatawag na “ang kasuklamsuklam na paninira”. Ang gobyerno ng mga tao ay nawala sa paningin ng liwanag ng mga prinsipyo ng Diyos, at dahil dito, ang prinsipe ng kadiliman ay nagpapatuloy sa kanyang sarili, tulad ng ginawa niya kay Eva; at sa pamamagitan ng prophetic-fallen na si Eva, upang mamagitan sa mga banal ng Diyos ng awtoridad na pambatasan tulad ng Papasyang ginampanan sa lumang Europa. Pagkatapos ay pag-uusigin ang pag-uusig sa paraang hindi nasaksihan mula nang panahong iyon.
Si Trump, dahil sa malawakang suporta ng mga Evangelical, ay naging pangulo, upang maisakatuparan ang kanyang mga pangako. Ang mga Evangelicals ay nagsabi sa kanya ng malawak na pinili ng Diyos upang magdala ng muling pagbabangon sa bansa. Ang motto ni Trump ay para sa pamahalaan ng mga tao na maging “isang tao, sa ilalim ng isang Diyos, saluting isang bandila.” Totoo ito sa isang simbahan / estado. Ang bandila ng bandila ng langit ay hindi maparangalan; ang kaharian ng Diyos sa daigdig na darating ay dapat na itakwil para sa mga tao na hangaring gawing mundong ito ang kanilang kaharian. Ang lahat ng ito ay kumukuha ng sama-sama ay natapos sa ilang mga maikling taon upang maging kung ano ito ay ngayon. Nagsimula ito sa pagwawalang-bahala ng protesta, at paghahangad ng ganap na pagkakaisa sa simbahang Katoliko, at magtatapos ito sa pag-uusig sa mga anak ng Diyos.
Si Paula White, na nasa Advisory board, na nagkomento tungkol sa pagkakaisa pagkatapos ng eleksiyon ni Trump, ay nagsabi: “Malayo kaysa sa kung ano ang naghihiwalay sa atin, inihayag ng halalan na ito kung ano ang nag-uugnay sa atin. Hindi ko nakita ang gayong pagkakaisa sa pagitan ng mga evangelical at mga Katoliko, Pentecostal, mga karismatika at mga Baptist. Pinagsama-sama kami sa pag-ibig sa isa’t isa para sa ating bansa at sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. “

Tunay na dapat nating hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katuwiran; upang sabihin kay Kristo, “Ang Aking Kaharian ay hindi sa mundong ito”, at upang manatiling tapat sa Diyos sa mga tao. Gayunpaman, amen.

 

“Si Kristo ay isang protestante. Nagprotesta siya laban sa pormal na pagsamba sa bansang Judio, na tumanggi sa payo ng Diyos laban sa kanilang sarili. Sinabi niya sa kanila na itinuro nila ang mga doktrina ng mga utos ng tao, at sila ay mga nagpapanggap at mapagkunwari. Tulad ng mga whitten sepulchers sila ay maganda wala, ngunit sa loob ng puno ng karumihan at katiwalian. Ang mga Repormador ay bumalik sa Kristo at sa mga apostol. Sila ay lumabas at naghiwalay ng kanilang sarili mula sa isang relihiyon ng mga anyo at mga seremonya. Hindi inimbento ni Luther at ng kanyang mga tagasunod ang nabagong relihiyon. Tinanggap lamang nila ito bilang iniharap ni Kristo at ng mga apostol. Ang Biblia ay ipinakita sa amin bilang isang sapat na gabay. ”  Repasuhin at Herald, Hunyo 1, 1886

image_pdfimage_print

4 Responses

 1. Hey Christian
  Paulette here
  Excellent summary of what is happening and where it will go and the true issues at stake.

  God bless you nd just when are you getting.married???
  And where

  • Paulette, I’m glad you took the time to read the article. It is a rather lengthy one. Not everything that is happening is being fully understood in their true significance; I believe these events, when understood for what their true significance is, will be unveiled in the light of true prophetic understanding.

   God bless you also, and your “tartan lad” 🙂 I will be getting married on June 4th, but we are doing a campmeeting before that time. I wrote an article extensively on it, with a short testimony at the end of it, it gives the details… it will be in Portugal.

   http://ph.loudcryofthethirdangel.com/marriage-feast-pentecost-invitation-blessing/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Protestante Magpakailanman: Pagtiwalag Ng Pangrelihiyong Pangkalayaan
July 18, 2017 (4 Comments) by Christian Israel

“At nakita ko ang ibang hayop na umaahon mula sa lupa; at siya’y may dalawang sungay na gaya ng isang kordero, at siya’y nagsalita ng isang dragon. At ginagawa niya ang lahat ng kapangyarihan ng unang hayop sa harap niya, at ginagawang ang lupa at silang nagsisitahan doon upang sumamba sa unang hayop, na ang sugat na nakamamatay ay gumaling. ”
(Apocalipsis 13: 11-12)
vatican-united-states-flag

Mayroong dalawang hayop na itinatanghal sa propesiya sa Biblia; ang unang isang pangalawang. Ang una ay papa at ang pangalawa ay Protestante. Ang una ay European at ang pangalawa ay Amerikano. Ang una ay tinatawag na hayop, at ang pangalawang tinatawag na larawan ng hayop. Sinasabi sa amin ng hula na ang Amerika ay susundan sa mga hakbang ng Old Europe; na ang pagpapatupad ng papa ng awtoridad sa mga budhi ng tao sa lupaing iyon ay gagamitin ng mga simbahan ng Protestante sa Amerika. Ngunit para sa Protestantismo na dumating sa lugar kung saan ang Papalismo ay naging, at upang maisagawa ang lahat ng kapangyarihan na nakikita sa mga madilim na panahon, ang Protestantismo ay dapat maging isang bagay maliban sa kung ano ito. Ano ang ibig sabihin ng itakwil ang protesta, at sinasabi na ang Protestantismo ay tapos na? Isang takot na bagay na itakwil ang protesta laban sa sistema ng Romano Katoliko; Nangangahulugan ito ng higit sa karamihan na napagtanto, at tumatagal ng higit pa kaysa sa karamihan sa pag-iisip. Susuriin natin ang kasaysayan ng Protestantismo, at suriin ang mga prinsipyo, at ang nakagugulat at nakakatakot na mga kahihinatnan ng pagtalikod dito.

ANG MGA PRINSIPYO NG KALAYAAN / PROTESTANTISMO

Ito ay sa ilalim ng mapang-api na paghahari ng Papasiya, ang apostatang simbahan ng propesiya sa Biblia, na ang relihiyosong kalayaan ay nakamit sa puso ng mga tao. Sinimulan ng pagiging papa ang pagsamba laban sa kalayaan ng budhi nang una ay nagsimula itong tumaas sa kapangyarihan at katanyagan sa gitna ng mga emperador ng Europa. Ipinagtapat nito ang nahulog na simbahan, upang labagin ang utos ng Sabbath habang nagpapahinga sa “karapat-dapat na araw ng araw”, at upang balewalain ang Kanyang mga batas, habang yumuyuko sa “pinakabanal na Trinidad” bilang ang pinakamataas na tatlong-sa-isang diyos na , ayon sa mga aral ng simbahan ng Katoliko, inilagay ang mga papa sa isang posisyon ng awtoridad sa mga budhi ng mga tao. Sila ay nagpaliwanag na ito ay ibinigay kay Pedro upang magbigkis ng mga bagay sa langit at

The little horn and beast powers can only refer to the same power: the Papacy.

Ang mga susi ay sinabi na ang mga susi sa langit, lupa, at mga budhi ng mga tao; kaya ang triple crown ng awtoridad.

lupa, na kasama ang kanilang mga budhi. Ang Bibliya ay nakatago sa misteryo, na hindi naa-access sa karaniwang mga tao dahil sa ito ay latin sariling wika. Nauunawaan na ang mga pari na may kinalaman sa kung ano ang nasa Biblia ay ito ang mga awtoridad at ang tanging totoong mga tagapagbigay ng Kasulatan. Ang pag-asa sa tao para sa Salita ng Diyos ay iniwan ang isang tabing sa puso ng mga tao, at iningatan sila sa kadiliman.
Ang Diyos ay magbabangon ng mga repormador, na gagawin upang magtrabaho ng mga dakilang repormasyon sa kanilang mga komunidad at higit pa; itinatago nito ang liwanag ng Biblia mula sa pagiging ganap na nakapagpapalaya mula sa lupain, ngunit ito ay lubusang natutupad kung ano ang sinabi sa Kasulatan:

Narito, ang mga kaarawan ay dumarating, sabi ng Panginoong Dios, na ako’y magsusugo ng kagutom sa lupain, hindi na taggutom ng tinapay, o ng uhaw sa tubig, kundi ng pakikinig ng mga salita ng Panginoon: At sila’y magsisihiwalay sa dagat sa dagat, at mula sa hilaga hanggang sa silangan, sila ay tatakbo pabalik-balik upang hanapin ang salita ng PANGINOON, at hindi ito masusumpungan. Sa araw na yaon ay manganglupaypay ang mga makinang na birhen at mga binata sa uhaw. “(Amos 8: 11-13)

Ang iglesia na nasa Roma ay binigyan ng maraming payo, upang itago ang kanilang mga paa mula sa pagtalikod sa paraan ng apostasiya, na nagpapahayag na ang “ebanghelyo ni Cristo” ay “ang kapangyarihan ng Pumuntapaul-romansd sa kaligtasan, “at na ang” mabubuhay ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya “; ngunit unti-unting nawala ang payo, ang kapangyarihan ng ebanghelyo ay ipinagpalit para sa kapangyarihan ng estado; Ang pananampalataya sa Salita ng Diyos ay isang konsepto na kakaiba at madilim, at lahat ng tao, kung may pananampalataya man o hindi, ay inaasahang magbibigay ng kanilang sarili sa katapatan ng Romano na iglesia, o mapahamak sa kamatayan. Gayon pa man ito ay sa ilalim ng isang repormador na ang mga pakiusap sa iglesya sa Roma ay sa wakas ay natiyak. Ang madilim na isip ng isang Romanong pari ng simbahan, si Martin Luther, ay pinahihirapan ng malalim, nagkaroon ng pagnanasa para sa isang kapangyarihan na mas mataas kaysa sa kanyang sarili upang tiyakin ang kaligtasan. Sa kanyang pag-aaral ng Banal na Kasulatan, ang mga salita ni Pablo sa simbahan ng Roma ay tulad ng ilaw na humahantong sa walang hanggang araw, “Ang mabubuhay ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya …”. Mula sa liwanag na nag-iisa, sinimulan niyang makita ang isang bilang ng mga bagay na nagpapatunay na ang Romanong iglesya ay isang sistema na humadlang sa buhay na pananampalataya, at nagprotesta sa kasalukuyang doktrina na paraan ng kaligtasan. Ang salitang kumalat na parang apoy sa tuyong sipilyo; ang mga puso ng mga tao ay sinunog sa loob nila upang mahuli ang isang sulyap ng ebanghelyo. Ang kapangyarihan ng apostatang iglesia ay nasira, na sinasabi sa kanila “Ang buong lupa ay sasamba sa kaniya na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay mula sa pagkakatatag ng sanlibutan.” (Apocalipsis 13: 8) Ang apostatang iglesya ay sinabi na ang pagbabangon ng “misteryo ng kasamaan” na nag-aalis ng kapangyarihan ng kabanalan; ang mga prinsipyo ng iglesyang Romano ay, at pa rin, pagkatapos ng mundo, at hindi si Kristo. ang mga puso ng mga tao ay sinunog sa loob nila upang mahuli ang isang sulyap ng ebanghelyo. Ang kapangyarihan ng apostatang iglesia ay nasira, na sinasabi sa kanila “Ang buong lupa ay sasamba sa kaniya na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay mula sa pagkakatatag ng sanlibutan.” (Apocalipsis 13: 8) Ang apostatang iglesya ay sinabi na ang pagbabangon ng “misteryo ng kasamaan” na nag-aalis ng kapangyarihan ng kabanalan; ang mga prinsipyo ng iglesyang Romano ay, at pa rin, pagkatapos ng mundo, at hindi si Kristo. ang mga puso ng mga tao ay sinunog sa loob nila upang mahuli ang isang sulyap ng ebanghelyo. Ang kapangyarihan ng apostatang iglesia ay nasira, na sinasabi sa kanila “Ang buong lupa ay sasamba sa kaniya na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay mula sa pagkakatatag ng sanlibutan.” (Apocalipsis 13: 8) Ang apostatang iglesya ay sinabi na ang pagbabangon ng “misteryo ng kasamaan” na nag-aalis ng kapangyarihan ng kabanalan; ang mga prinsipyo ng iglesyang Romano ay, at pa rin, pagkatapos ng mundo, at hindi si Kristo.

luther-protest

Pinanatili ni Luther ang kanyang budhi na tapat sa pinakamataas na Awtoridad ng langit.

Ang death warrant ni Martin Luther ay malapit nang maisigurado. Ang isang diyeta ay ginanap sa Worms, sa Alemanya, upang itakuwil ni Martin Luther ang kanyang mga gawa na kontradiksyon sa mga kasalukuyang posisyon ng simbahang Katoliko. Gayunpaman, natutunan ni Luther ang kapangyarihan ng ebanghelyo, at nakita ang isang kamangha-manghang kagandahang-loob nito, tumugon sa salitang nagpapasiklab ng apoy ng relihiyosong kalayaan na hindi na agad mapalabas: “Maliban kung ako ay nahatulan ng kasulatan at malinaw na dahilan – hindi ko tanggapin ang awtoridad ng mga papa at mga konseho, sapagkat nagkakontra sila sa isa’t isa – ang budhi ko ay bihag sa Salita ng Diyos. Hindi ko magagawa at hindi ko ibabalik ang anumang bagay para sa laban sa budhi ay hindi tama o ligtas. Tulungan ako ng Diyos. Amen. “Sa kanyang pagbabalik mula sa diyeta sa Worms hanggang Wittenburg, inilabas ang utos ng Worm. Sinabi nito:

“Dahil dito, ipinagbabawal namin ang sinuman mula sa panahong ito na mangahas na maglakas-loob, alinman sa pamamagitan ng mga salita o mga gawa, upang tumanggap, ipagtanggol, suportahan, o pabor sa sinabi ni Martin Luther. Sa kabaligtaran, gusto nating siya ay mahuli at parusahan bilang isang kilalang erehe, ayon sa nararapat sa kanya, na dalhin sa personal sa amin, o maingat na bantayan hanggang sa ipaalam sa amin ng mga nakunan sa kanya, kung saan kami ay mag-aatas ng angkop na paraan ng nagpapatuloy laban sa sinabi ni Luther. Ang mga makakatulong sa kanyang paghuli ay mabibigyan ng gantimpala para sa kanilang mabuting gawa. ”

Nabigo ang hatol na kamatayan at mga pagtatangka sa pagpatay nang patay laban sa kanya; pinahiran siya ng Diyos upang gumawa ng isang gawain, na “kung ito ay sa Diyos, hindi ninyo maaaring ibagsak ito” (Mga Gawa 5:39). Ang pagtatalumpati ni Luther na ito ay ipinahayag sa isang Aleman prinsipe, Frederick ng Saxony, na natanggap na nakipag-usap sa pamamagitan ng banal na paghahayag ng gawain ni Luther, at nang dakong huli, pinalawak niya ang mga hakbang upang protektahan siya; pagtatago sa kanya para sa isang malaking halaga ng oras sa Wartburg [Literal na isinalin, “Mountain ng bantay”] Castle. Doon dito ay sinimulang isalin ni Luther ang Bibliya sa isang karaniwang wika na maaaring maunawaan ng lahat; na ng Aleman. Sa gayon ay isinasalin ang Bibliya, ibinigay ito sa mga prinsipe ng Alemanya. Ang kapangyarihan ng Popery ay nasira sa kanilang mga puso habang binabasa nila ang Kasulatan; isang kapangyarihan na inorden sa langit na nakagapos sa kanilang mga kaluluwa sa Diyos;

Ang kapangyarihan ng ebanghelyo sa pamamagitan ng protesta na ito ay lumaki; ito ay impluwensya ay nadama sa lahat ng dako. Ngunit hindi si Luther, sa kanyang sarili, ang saligan ng kung ano ang ibig sabihin ng salitang “Protestante”; ito ay isang deklarasyon ng isang budhi na may takot sa Diyos, na kung saan ay papurihan ang kanilang paniniwala sa tungkulin sa itaas ng mga utos ng mga mortal na lalaki kung sila ay dapat na humingi ng desisyon. Ang diyeta ni Speyer ay pinagsama upang maghanap ng mga impluwensya ng Protestantismo at Katolisismo sa isang negosasyon; ang mga prinsipe ay nakumbinsi ang diyeta na ang isang tiyak na desisyon ay hindi dapat gawin hanggang sa isang pangkalahatang konseho ay gaganapin, at sinabi na “ang bawat Estado ay dapat na mabuhay, mamuno, at naniniwala na ito ay maaaring umasa at magtiwala na sagutin sa harap ng Diyos at ng kanyang imperyal na kamahalan . “Ito ay liberally interpreted na ibig sabihin ng relihiyon kalayaan; at ang mga pinto ay nabuksan pa para sa pagsulong ng ebanghelyo. Gayunman mas mababa sa tatlong taon na ang lumipas, ito ay pinawalang-bisa, at ang Pope at ang Emperador ay hinihingi ang pagsumite sa ito ng simbahan / awtoridad ng estado. Ang mga prinsipe ay nakipagtulungan sa isa pang diyeta, at matatag na tumayo laban sa pangangailangan, pagtatalo ng budhi, at paglaban sa kalayaan sa relihiyon.

Narito iyon:

“Mahal na mga Lords, pinsan, Uncles, at Mga Kaibigan! Ang pag-aayos sa diyeta na ito sa mga tawag ng kanyang kamahalan, at para sa pangkaraniwang kabutihan ng imperyo at ng Sangkakristiyanuhan, narinig natin at natutunan na ang desisyon ng huling pagkain tungkol sa ating banal na pananampalatayang Kristiyano ay dapat iwaksi, at ito ay iminungkahi na ipalit sa kanila ang ilang mahigpit at mabigat na resolusyon.
Si Haring Ferdinand at ang iba pang mga komisar sa imperyo, sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanilang mga seal sa huling Recess of Spiers, ay ipinangako, gayunpaman, sa pangalan ng emperador, upang tuparin nang taimtim at walang pagsalang lahat ng nilalaman nito, at upang pahintulutan ang wala na salungat sa ito. Sa katulad na paraan, din, kami at kami, ang mga manghahalal, mga prinsipe, mga prelado, mga panginoon, at mga kinatawan ng imperyo, ay nakagapos sa aming sarili upang mapanatili laging at sa aming buong lakas ang bawat artikulo ng atas na iyon. Kung kaya’t hindi namin maaaring pahintulutan ang pagpapawalang-saysay nito: … sapagkat iniuukol nito ang kaluwalhatian ng Diyos at ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa, at na sa mga bagay na dapat nating pag-isipan, higit sa lahat, sa utos ng Diyos, na Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon; bawat isa sa atin ay nag-render sa kanya account para sa kanyang sarili, nang walang pag-aalaga ang hindi bababa sa sa mundo tungkol sa karamihan o minorya.
Hindi tayo bumubuo ng paghuhusga sa kung aling mga bagay sa inyo, pinaka mahal na mga panginoon; at nasisiyahan tayo na manalangin sa Diyos araw-araw na dadalhin niya tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya, katotohanan, pag-ibig sa kapwa, at kabanalan sa pamamagitan ni Jesucristo, ang ating trono ng biyaya at ang ating tagapamagitan lamang. Ngunit sa kung ano ang aming mga pag-aalala, ang pagdirikit sa iyong resolusyon (at hayaan ang bawat tapat na tao na maging hukom!) Ay kumikilos laban sa ating konsiyensya, hinahatulan ang isang doktrina na pinananatili natin upang maging Kristiyano, at binibigkas na dapat itong alisin sa ating mga estado, kung maaari naming gawin ito nang walang problema. Ito ay upang tanggihan ang ating Panginoong Jesu-Cristo, upang tanggihan ang kanyang banal na Salita, at sa gayon magbibigay sa kanya ng dahilan upang tanggihan tayo sa harap ng kanyang Ama, tulad ng nanganganib siya …. Dahil dito, ang mga pinakamahal na pinuno, mga tiyo, mga pinsan, at mga kaibigan, taimtim naming hinihiling sa iyo upang timbangin nang mabuti ang aming mga karaingan at ang aming mga motibo.

Ang salitang protestante, at ang protesta ay nagsimula dahil sa pag-uudyok ni Luther, ngunit ito ay pinalaki, at matagumpay na napatunayang ang relihiyosong kalayaan ay mula sa pagprotesta ng mga prinsipe Aleman, kung saan ang pangalang Protestante ay dumating. Samakatuwid, pinalalaki nito ang haba nito hanggang sa lampas pa kay Luther. Itinataguyod nito ang kalayaan ng budhi upang malayang pagsamba sa Diyos, hiwalay sa paghatol sa tao upang makialam kung saan ito ay hindi upang mahulog. Upang maging sobra sa isang banal na lugar, magiging tulad ng ahas na sinakop nina Adan at Eva, na dumating sa pagitan ng alinman sa kanila at sa kanilang Diyos; maging sa pamamagitan ng banayad na panlilinlang o puwersa, ang prinsipyo ay pareho. Ang protesta ay tumatagal sa lahat na magpaparangal sa karapatan sa pananagutan ng indibidwal sa Diyos, sa itaas ng estado, at ang estado ay hindi dapat kumilos bilang lumang serpiyente sa mga bagay na hindi ito nabibilang. Samakatuwid, ang pagbibigay ng ebanghelyo upang maitakda ang nakatalagang tao na naglagay ng alitan sa pagitan ng ahas at Eba; at si Eva ay, sa pagsunod sa ebanghelyo, igalang ang Lumikha sa itaas ng nilalang, at hindi ang nilalang sa itaas ng Lumikha.

Kaya, ang kalayaan ng pagpili ay laging ibinibigay sa sangkatauhan ng Diyos upang gawin ang pagpili na gusto nila; gayon pa man walang anupaman ang sarili sa pagitan ng mga paksa ng langit at ng kanilang Diyos; Gayundin, pinanatili ng ebanghelyo ang mga claim nito sa kaluluwa ng isang indibidwal na maging paksa sa awtoridad ng Diyos muna, at anumang kapangyarihan ng nilalang, maging sa langit o lupa, pangalawa, hangga’t ang pangalawang awtoridad ay hindi humingi upang magamit ang pasasalamat na ibinigay sa Diyos.

Ang mga claim na ito ay matatagpuan sa mga salita ng ebanghelyo:

“At ilalagay ko ang pagalit sa pagitan mo [ang ahas] at ang babae, at sa pagitan ng iyong binhi at ang kanyang binhi; ito ay magbubugbog ng iyong ulo, at iyong puputulin ang Kanyang sakong. ”
(Genesis 3:15)

It doesn't matter how Satan does it, by deception or force, he interposes himself between the soul and God, as though he had authority to do so...

Hindi mahalaga kung paano ito ginagawa ni Satanas, sa pamamagitan ng panlilinlang o puwersa, pinalalabas niya ang kanyang sarili sa pagitan ng kaluluwa at ng Diyos, na tila may awtoridad siyang gawin ito …

Si Kristo, sa halamanan ay unang nagbigay ng ebanghelyo ng Kanyang pagdurusa, at ipinahayag ang Kanyang kapangyarihan upang paghiwalayin ang impluwensiya ng kaluluwa mula sa isa na gumamit ng lugar ng Diyos: partikular na ang ahas. Sa gayon si Kristo ay nagpapagalit ng repormasyon sa puso ng tao sa pamamagitan ng ebanghelyo. Siya ang Firestarter ng Protestantismo; na nagpoprotekta sa karapatan ng ahas (ang awtoridad ng isang nilalang) upang ilagay ang kanyang sarili sa pagitan ng Diyos at tao; ang Papasiya, na naniniwala sa sarili na may karapatan sa budhi, ay eksaktong ginawa ito; at ito ay muli ayon sa propesiya:

“At itatayo niya ang mga tolda ng kanyang palasyo sa pagitan ng mga dagat [ang mga tao] at ang maluwalhating banal na bundok; gayon ma’y matatapos niya, at walang makakatulong sa kaniya. “(Daniel 11:45)

Kung gayon ang Protestantismo ay isang walang hanggang prinsipyo ng pag-angkin ng Diyos sa kaluluwa; sa langit kasama ng mga anghel noong si Lucifer ay nagrerebelde, ito ang mga anghel. Ang tanawin na ito ay inilarawan sa digmaan sa langit; at higit pang nauugnay sa Kuwento ng Pagtubos, p.16, “Ang mga anghel na matapat at totoo ay naghangad na mapagkasundo ang makapangyarihang, mapanghimagsik na anghel na ito sa kalooban ng kanyang Lumikha. Sila ay nagbigay-katwiran sa gawa ng Diyos sa paghahatid ng karangalan kay Kristo, at sa pamamagitan ng sapilitang pangangatuwiran ay hinahangad na kumbinsihin si Lucifer na ang hindi kakaunti na karangalan ay kanyang ngayon kaysa bago ipinahayag ng Ama ang karangalang ipinagkaloob Niya sa Kanyang Anak.

Hinahangad ni Eva na ihayag ang alituntuning ito nang ipaliwanag niya ang kanyang dahilan para sundin ang ipinahayag na utos ng Diyos na huwag kumain mula sa puno; at ang ebanghelyo na gumagawa ng mga tao na malaya at masunuring mga anak ng Diyos ay upang ipakita ang kanilang pagmamahal sa kanilang Lumikha sa itaas ng asawa, asawa, ina, ama, o anak (Lucas 14:26).
Ang banal na prinsipyo ng pag-ibig sa Diyos higit sa lahat, at paggalang sa Kanyang awtoridad (pagsunod sa Kanyang mga utos) ay muling binuhay sa pagbibigay ng ebanghelyo sa mga puso ni Luther, at ng mga Aleman na prinsipe, ngunit hindi ito maaaring itatakwil hangga’t nananatili ang panahon, at ang tunay na ebanghelyo ay nananatili sa puso.

ANG PAG-AMPON NG ESTADOS UNIDOS SA PROTESTANTENG PRINSIPYO

Ito ang prinsipyong protestante kung saan itinayo ang Estados Unidos. Itinatago ng Konstitusyon ang kalayaan ng budhi, tulad ng ipinahayag sa unang susog, at binantayan ng panlabing-apat na susog.

saligang batas-2Ang ika-1 ay nagdedeklara:
“Ang Kongreso ay hindi dapat gumawa ng batas na may kinalaman sa pagtatatag ng relihiyon, o nagbabawal sa malayang paggamit nito; o pagpapaikli ng kalayaan sa pagsasalita, o ng pindutin; o ang karapatan ng mamamayan ay mapayapa na magtipun-tipon, at magpetisyon sa Pamahalaan para sa isang pag-aalis ng mga karaingan ”

Ang ika-14 ay nagdedeklara:
“Walang Estado ang dapat gumawa o magpatupad ng anumang batas na magpapasuko sa mga pribilehiyo o mga imyunidad ng mga mamamayan ng Estados Unidos; o hindi dapat pahintulutan ng anumang Estado ang sinumang tao ng buhay, kalayaan, o ari-arian, nang walang angkop na proseso ng batas; o tanggihan sa sinumang tao sa loob ng hurisdiksyon nito ang pantay na proteksyon ng mga batas. ”

Ipinasiya ng mga hukom ng korte na ang proteksyon ng budhi at karapatang sumamba ay protektado sa ilalim ng unang susog, at iyon ay “mga imyunidad ng mga mamamayan ng Estados Unidos.” Para sa madaling pagsangguni, hihilingin ko ang dalawang gayong mga halimbawa:

Katarungan Owen Roberts, sa  Cantwell v. Connecticut , 310 US 296 (1940) ay nagsabi na: ” Ang konstitusyunal na pagsugpo ng batas sa paksa ng relihiyon ay may double aspeto. Sa isang banda, ito ay pumipigil sa pamimilit sa pamamagitan ng batas ng pagtanggap ng anumang kredo o ng pagsasanay ng anumang anyo ng pagsamba. Ang kalayaan ng budhi at kalayaan na sumunod sa gayong relihiyosong organisasyon o anyo ng pagsamba gaya ng maaaring piliin ng indibidwal ay hindi maaaring paghigpitan ng batas. Sa kabilang banda, pinangangalagaan nito ang libreng paggamit ng napiling anyo ng relihiyon. Kaya ang pag-amyenda ay sumasaklaw sa dalawang konsepto, -dapat na paniwalaan at kalayaan na kumilos. ” 

Ang Katarungan John Paul Steves, sa Wallace v. Jaffree, 472 US 38 (1985) ay nagsabi na: ” Ang Unang Pagbabago ay pinagtibay upang bawasan ang kapangyarihan ng Kongreso upang makagambala sa kalayaan ng indibidwal na maniwala, sumamba, at magpahayag ng kanyang sarili alinsunod sa ang mga dikta ng kanyang sariling budhi , at ang Ika-labing-apat na Susog ay nagpataw ng parehong mga limitasyon ng substantibo sa kapangyarihan ng mga Estado upang magparehistro. Ang kalayaan ng indibidwal na pumili ng kanyang sariling kredo ay ang kabaligtaran ng kanyang karapatan na pigilin ang pagtanggap sa kredo na itinatag ng karamihan. Bukod dito, ang indibidwal na kalayaan ng budhi na protektado ng Unang Susog ay tumatanggap ng karapatang pumili ng anumang relihiyosong pananampalataya o wala. “

Ang Estados Unidos ay itinayo sa mga prinsipyo ng budhi, at ito ay malinaw. Ang layunin ng pagsuplay ng budhi mula sa ipinag-uutos na pagsamba ng Papal beast, at pag-usbong ng katuparan ng puso, na kung saan ay upang magbigay ng angkop na pagsumite sa Diyos sa mga nagkukulang na opinyon ng bumagsak na tao, ay malinaw. Si George Washington noong 1789, sa isang liham sa United Baptist Chamber of Virginia, ay nagsabi:

“Kung maisip ko na ang pangkalahatang gobyerno ay maaring ipagpatuloy upang maibigay ang kalayaan ng budhi na walang katiyakan, humingi ako sa iyo ay hikayatin, na walang sinuman ang magiging mas masigasig kaysa sa aking sarili upang magtatag ng mabisang mga hadlang laban sa mga horrors ng espirituwal na paniniil, at bawat uri ng pag-uusig sa relihiyon. ”

separation-church-state

Ang Iglesia at Estado sa kasalukuyang lupa ay ginawa upang maging hiwalay. Kung saan ang langit ay hindi, ang simbahan ay hindi.

Sinabi ng founding father na si John Adams sa isang liham na apat na taon bago pa nagawa ang Konstitusyon, ang hangad na magkaroon nito: “Dapat nating simulan ang pagtataguyod ng konsensiya. Kapag ang lahat ng mga tao sa lahat ng relihiyon ay magtatamasa ng pantay na kalayaan, ari-arian, at pantay na pagkakataon para sa mga parangal at kapangyarihan na maaari naming asahan na ang mga pagpapabuti ay gagawin sa karakter ng tao at ng estado ng lipunan. ”  Letter to Dr. Price, Abril 8, 1785

Ang isa pang drafter ng Saligang-Batas at isang maagang kataas-taasang hukuman hustisya, Oliver Ellsworth, ay nagsabi ng mga sumusunod: “Sa ating bansa bawat tao ay may karapatang sumamba sa Diyos sa paraang iyon na pinaka-kaayaaya sa kanyang budhi. Kung siya ay isang mahusay at mapagpayapa na tao ay hindi siya mananagot sa mga parusa o incapacities dahil sa kanyang mga relihiyosong sentimento; o sa ibang salita, siya ay hindi napapailalim sa pag-uusig. Ngunit sa iba pang mga bahagi ng mundo, ito ay naging, at pa rin ay, malayo naiiba. Ang mga sistema ng error sa relihiyon ay pinagtibay, sa panahon ng kamangmangan. Ito ay ang interes ng mga malupit na hari, mga papa, at mga prelado, upang mapanatili ang mga pagkakamaling ito. Nang ang mga ulap ng kamangmangan ay nagsimulang maglaho, at ang mga tao ay lumaki pa nang napaliwanagan, walang iba pang paraan upang maiwasan ang mga ito sa pagkakamali, kundi upang ipagbawal ang pagbabago sa kanilang mga opinyon sa relihiyon sa pamamagitan ng matinding paguusig na mga batas.

ANG PAGTIWALAG SA PROTESTA
Kung gayon, ano ang ibig sabihin nito na itakwil ang protesta? Ito ay nangangahulugang magkano ang bawat paraan. Ang ibig sabihin nito ay ang pagtatapos ng kalayaan ng budhi, ng indibidwal na pananagutan ng kaluluwa sa mga claim ng Diyos. Binibigyang-katwiran nito ang pagkilos ni Lucifer upang mamagitan sa sarili, at hinahatulan ang gawa ng mga anghel. Binibigyang-katwiran nito ang papa
mga pag-angkin ng awtoridad, at hinahatulan si Luther at ang mga prinsipe ng protestante. Pinaghihina nito ang mahigpit na pagsunod sa Salita ng Diyos sa itaas ng salita ng mga tao lamang o mga demonyo; na walang maaaring masabi laban sa kasamaan ngunit dapat itong magdusa sa mga denunciations, pagbabanta, at pag-uusig. Upang ibuod, ito ay nangangahulugan ng isang pagtatapos sa ebanghelyo, na kung saan ay isang paghahayag ng awtoridad ng Diyos, kapangyarihan, katuwiran, awa, pag-ibig, at kalooban. Isang pagtatapos sa ebanghelyo sa mga puso ng mga nagpapahayag ng gayong mensahe; isang wakas sa kalayaang ipahayag ang ebanghelyo; isang pagtatapos sa mga buhay na sumusunod sa ebanghelyo.

Noong Enero 2014, ipinahayag ng isang obispo ng Anglican sa pangalan ni Tony Palmer ang isang mensahe na gagawin ang mismong bagay na iyon. Nagpadala si Palmer ng isang espesyaltony-palmermensahe sa Charismatic Evangelical Leadership Conference na naka-host sa kilalang kasaganaan Evangelist at Pentecostal na lider na Kenneth Copeland. Bago ang mensahe, ipinahayag ni Copeland, “Mag-uusap ka tungkol ngayong gabi para sa isang oras ng looooong!” At ipinakilala ang Palmer sa entablado. Siya ay isang ecumenical bridgebuilder sa gitna ng mga simbahang Katoliko at Protestante na naghahangad na magkaisa sa kanila sa pangkaraniwang dahilan at pananampalataya, na nagtatapos sa paghihiwalay na umiiral sa pagitan nila; at malapit na nakahanay sa kilusang Charismatic Pentecostal, at isa ring kaibigan ni Pope Francis. Ang Amerika sa hula ng Biblia ay kinakatawan bilang pagkakaroon ng kapangyarihan tulad ng kordero sa dalawang sungay nito: ang Konstitusyon (Republika) at ang Pahayag ng Kalayaan (Protestante). Gayon pa man ay ipagkanulo ang mga maiinit na katangian at “magsalita bilang isang dragon”. Ang isang angkop na paglalarawan ng propesyon tulad ng tupa ng isang Kristiyano na nagtataguyod ng mga bagay na salungat sa mga prinsipyo ng Kristiyanismo; sa kasong ito, Protestantismo.
Upang tapusin ang paghihiwalay na umiiral sa pagitan ng Protestante Iglesia at ang Iglesia Katoliko ay nangangahulugang isang paghihiwalay mula sa Diyos, at isang pag-apruba (o hindi bababa sa makatwirang pagpaparaya) ng mga bagay na pinaniniwalaan ng Papacy. Ang isa sa mga pangunahing paniniwala ng Papamana ay ang doktrina ng temporal na kapangyarihan; na nangangahulugan na ang kaharian ng Diyos ay itinatag sa lupa nang muling mabuhay si Cristo, at ang trono ay ibinigay para kay Pedro at sa kanyang mga kahalili upang sakupin; kaya ang Pope ay may awtoridad sa mga hari ng mundong ito. Sa halip na ang iglesia ng Roma ay pinatutunayan ang mga salita ni Cristo, “Ang Aking Kaharian ay hindi sa mundong ito …”, mas gugustuhin niya ang alok ng isa na gumamit ng awtoridad ng mundong ito sa pamamagitan ng panlilinlang, at hinahangad na tanggapin ni Jesus ang trono ng daigdig na ito bilang Sa kanyang sarili.
Saan napanalunan ni Cristo, nabigo ang Roma. Ang pagpapalaganap ni Satanas ay ipinakita sa Papasyang nag-ehersisyo ang makalupang kapangyarihan ng pulitika at nagpapatupad ng puwersa, sa halip na ang makalangit na kapangyarihan ng tunay na pagbabalik-loob ng puso at malayang pagsuko ng puso sa isang Diyos ng pag-ibig; hinawakan nito ang tabak ng mga hari sa lupa, sa halip na ang tabak ng Espiritu ng Diyos, na siyang Salita ng Diyos. Sa gayon, laban sa Espiritu ng Protestantismo, kung saan ang budhi ay bihag sa Diyos at hindi mga tao, at nagpapakita ng kalayaan sa relihiyon palagi. Maaari bang magtapos ang isang tagapagtaguyod sa paghihiwalay, o upang sumali sa kanilang sarili sa ganoong simbahan, na hindi rin sinasabi na ang protesta ng paggalang sa Lumikha sa itaas ng nilalang ay tapos na? Upang itakwil ang protesta ay itakwil ang mga prinsipyo kung saan ginawa ang protesta.
Palmer, na may ganitong mensahe. Sa kumperensya ng Charismatic, kung saan madalas ang isa pang espiritu ay nagpapakita mismo sa ilalim ng pagsasalita ngimahe ng hayopmaliwanag at walang kabuluhan na mga babblings, ipinahayag niya nang eksakto kung ano ang propesyon ng hayop na tulad ng tupa. Ang tupa na tulad ng tupa “ay gumagawa ng mga dakilang himala, kaya’t pinaiubog niya ang apoy mula sa langit sa lupa sa paningin ng mga tao, At dinaya ang mga nananahan sa lupa sa pamamagitan ng mga pamamaraan ng mga himalang iyon na may kapangyarihan siyang gawin sa paningin ang hayop. “Ginagawa ang mga himala sa paningin ng Papacy; ang peke na gawaing kilalang Kristiyano ay tiyak na Pentecostalismo, at ang apoy na bumababa mula sa langit ay ang napaka hatol na nahulog sa mga nakakilala sa pagkakakilanlan ni Elias bilang isang tao ng Diyos. Sa gayon, ang mga huwad na propeta ay nilinlang at sinasabing si Elias, at tumawag sa apoy sa sinumang sumasalungat sa paghahabol na iyon. Dumating si Tony Palmer sa kumperensyang iyon na nagpapahayag nito bilang kanyang pagkakakilanlan. “Dumating ako sa iyo, sa mga taong ito ng pagpupulong sa ministeryo sa Espiritu at kapangyarihan ni Elias. Kung titingnan mo nang mabuti, ang gawain ni Elias ay upang buksan ang mga puso ng mga ama sa mga bata at mga anak sa mga ama, upang maghanda ng mga tao para sa pagparito ng Panginoon. ”
Tiyak na ang lahat ay sumasang-ayon, ang naturang claim ay nangangailangan ng pansin ng mga tao. Ano ang ipinahayag ni Palmer upang ipahayag? Dumating siya upang idedeklara na ang mga anak ng kilusang protestante ay muling makakasama sa mga ama ng Papa. Ipinahayag niya: “ang protesta ay tapos na …”, binabanggit ang “diabolic” [literal na mapangwasak sa Latin] dibisyon na dulot ni Luther sa paghati sa simbahang Katoliko, na humahantong sa maraming iba pang mga simbahan, bilang pinagmumulan ng kontrobersiya. Ang pagsalungat sa kanyang sarili, sumang-ayon siya sa argumento ni Luther na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya; samantalang ang iglesya Katoliko na hiniling ni Luther na talikuran ang protesta (kaya pinipigilan ang Espiritu ng Ebanghelyo ay nagningning sa kanyang puso), o kaya’y ipagpawalang-saysay, na wala nang pagpipilian ngunit para sa higit pang mga simbahan na lumabas habang pinag-aaralan nila ang Biblia nang masigasig para sa liwanag na nagniningning maliwanag sa malalim na Papal kadiliman.
Ang Lutheran World Federation noong 1999 ay nilagdaan ang isang dokumento sa Simbahang Katoliko na sumasang-ayon sa doktrina ng pagbibigay-katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya; kaya ipinahayag ni Palmer na matagumpay, “wala nang protesta … mga kapatid, ang pagtutol ni Luther ay tapos na. Ay iyo? … kung wala nang protesta, papaanong may isang Protestante na simbahan? Siguro kami ay mga Katoliko na muli … “Ang argumentong ginamit ni Palmer ay upang isantabi ang mga pagkakaiba na kanilang gaganapin, at upang sumang-ayon na magkakaisa kay Jesus anuman ang katotohanan; subalit hindi katulad ni Elijah, walang tawag na magsisisi sa apostasiya at pagsamba ni Baal na ipinagkaloob ng Israel, kundi isang tawag na magsisi mula sa mga nanindigan para sa ebanghelyo, at sumama sa mga sumasamba sa mga Baalim.
Ito ang nakakatakot na pekeng mensahe ni Elias na ipinahayag niya. Siya rin ay isang ambasador sa Charismatics “sa paningin ng hayop”, na naghahatid ng mensahe ng video mula kay Pope Francis na hinarap sa mga lider na kumakatawan sa daan-daang libong Charismatic Evangelicals. Ang ginawa niya ay ngunit isang sisidlan para sa mga pangyayari na susunod. Ang kanyang mensahe ay hindi magtatapos sa kanyang sarili, ngunit magpapadala ng mga alon sa buong ipinag-uutos na Protestante mundo at tuparin ang isang huwad na muling pagbabangon at pagkakasundo sacopeland-video“Mga ama” ng iglesia ng Roma, at iproklama ng maraming mga lider ng Charismatic, at mula sa kanila, sa lahat ng mga denominational church, na sa dakong huli ay magkakaroon ng ganap na pakikipag-ugnayan sa Roman Catholic Papacy. Sa pamamagitan ng pahayag na ito, ang babaeng patutot ng Apocalipsis 17, na uminom ng pakikiapid at dugo ng mga banal dahil sa kanyang doktrina na katiwalian at pagpapalagay ng karapatang mag-ehersisyo ang kapangyarihan ng estado, ay ngayon upang makipagkasundo sa kanyang mga anak na babae. Gaano kahalaga ang isang mensahe! Bilang resulta, si Kenneth Copeland, isa sa nangungunang mga lider ng karismatiko ng kanyang kilusan, na naitala sa tulong ni Tony Palmer isang mensahe na ibalik sa Pope Francis. Sa loob nito, sinabi niya “Mahal kong ginoo … naniniwala kami sa Diyos sa iyo … lahat ng mga lider na ito ay kumakatawan sa literal na libu-libong tao …”. Copeland summarizing ang mensahe sa conference ng pamumuno, ipinahayag: “” Ang langit ay nanginginig dahil sa ito … Alam mo kung ano ang nakapagtataka sa akin? Nang pumasok kami sa ministeryo 47 taon na ang nakalilipas, imposible ito. ”
Upang itakwil ang protesta ay ang katarungan ng mga kasamaan na dating umiiral. Ito ay upang pasiglahin ang hindi pagpayag ng Papamana; ito ay upang makiisa ang mga Protestante sa kanyang mga gawa; ito ay upang itakwil ang mga kalayaan ng Estados Unidos; gaya ng nasusulat, “Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga kasapi ni Cristo? kukunin ko nga ba ang mga miyembro ni Cristo, at gawin silang mga miyembro ng isang patutot? (Galacia 6:15) Gayunman, kinuha ng mga iglesya ang mga miyembro ng iglesya, at ipinagbili ang mga ito sa kamay ng kanyang patutot, upang uminom ng kopa ng pakikipag-isa ng kanyang kasamaan; upang makibahagi sa kanyang mga gawa.
Hindi nagtagal, noong Hunyo 24, 2014, isang pulong ay inayos ni Palmer sa Papa. Dumalo sa isang tao ang pinakamalaking kinatawan ng mga opisyal ng kilusang Evangelical at Charismatic. Ang pitong lalaki ay kumakatawan sa mahigit 800,000,000 na nag-aangking mga Kristiyano mula sa lahat ng mga denominasyon ng mundo, kabilang ang mga Adventist na Seventh-day na bahagi ng World Evangelical Alliance. Kabilang ang mga Katoliko, ang kabuuang mga tao na kinakatawan sa 8 na indibidwal ay 2,000,000,000 katao.
Naglalaman ito ng 7 kilalang mga evangelical leader na dumalo sa Vatican upang ma-grab ang ahold ng paganized Christ of the Papacy; “Isa pang Jesus” (2 Corinto 11: 1-evangelical-alliance-francis-robison4) kaysa kay Jesus ng Biblia. Sa gayo’y tinutupad ang talata: “At sa araw na yaon ay kukuha ang isang babae ng pitong babae, na sasabihin, Kami ay magsisikain ng aming sariling tinapay (doktrina), at magsusuot ng aming sariling kasuutan (mga iglesia): tawagin lamang kami sa iyong pangalan, alisin mo ang aming kadustaan. “(Isaias 4: 1) Sa tunay na Jesus, ito ay kukuha ng Kanyang pangalan sa kanilang sarili sa isang walang kabuluhang propesyon; Hindi niya maaaring tanggapin sa mga korte ng langit ang sinumang walang Kanyang katuwiran sa kanila, at hindi nakikibahagi sa Kanyang tinapay ng paglalaan, na siyang katotohanan mula sa langit. Ang mga babaeng ito ay sinasagisag ng mga kinatawan ng simbahan, pitong pagiging perpektong bilang, na hiniling na hilingin si Hesus na gawin ang eksaktong ito. Ngunit isa lamang si Jesus na maaaring tanggapin ang gayong pag-aangkin; isang huwad na Espiritu ni Elijah na humahantong sa isang pekeng Kristo, na sumisira sa kalayaan sa relihiyon, at nais ang kaharian ng mundong ito. Ang Jesus na ito ay walang mas mababa kaysa sa lumang serpiyente na nilinlang kay Eva. Gayunpaman, ang mga kababaihang ito ay nilinlang, at hinawakan si Jesus ng Papamana.
Ang kinatawan ng mga lalaki ay sina Kenneth Copeland, James Robison, John Arnott, ang tatlong nangungunang kalalakihan ng World Evangelical Alliance, Geoff Tunnicliffe, Thomas Schirrmacher, at Brian Stiller, at Tony Palmer. Ito ay isang tatlong oras na pagpupulong, 6 beses na mas mahaba kaysa sa tipikal na pagpupulong sa Pope, diin kung gaano karaming halaga ang inilagay ng kasalukuyang Pope sa kaganapang ito. Ang lahat ng ito ay naroroon upang maibalik ang daan para sa pagpapakita ng mensahe na ang protesta ay tapos na, at ang pagkakasundo sa nakikitang pagkakaisa ng kanilang pananampalataya ay maaaring magsimulang maganap.

THE WINDS OF CHANGE 

Tinawag ni Tony Palmer ang dibisyon ng Luther na “espirituwal na rasismo”, na pinatotohanan ni Copeland, at sinabi na ang sagot ay “buwagin ang batas na nagpapalakas nito.” Kung napagtanto nila na ang batas ay kalayaan ng budhi, kung napagtanto nila na ang batas ng ang Saligang-Batas ng Estados Unidos, magkakaiba ba ang kanilang mga damdamin? Ilang linggo lamang matapos ang pulong na ito na dalawang panayam sa kanya ang naganap. Ang isa sa anak ni James Robison, na nagtanong sa mga pananaw ni Palmer sa pagiging Papacy bilang “ang hayop ng Apocalipsis” habang tinawag ito ng ilan, at ang iba pang mula sa mga host ng Radyo ng Seventh-day Adventist, na nagtanong sa kanya, ngunit hindi pinag-aralan ang kahalagahan ng pagtingin ang bagay na ito ay tunay na, kaya pinalalakad ni Palmer ang kanyang paniniwala at inilipat, na may mahalagang pagkakataon na ibahagi ang katotohanan na nawala at ang pakikipanayam na kakaiba na nawawala mula sa mga rekord ng istasyon.tony-palmer-ecumenical-copeland-robison-francisupang buksan ang mga mata ni Palmer sa likas na katangian ng kanyang ginagawa, gayon pa man ay ginamit ni Satanas si Palmer para sa gawaing ito, at siya na “may kapangyarihan ng kamatayan” ang nagdala kay Palmer sa isang aksidente sa motorsiklo kung saan siya namatay pagkaraan lamang ng isang linggo. Ito ay nagsilbi lamang upang mapasigla ang mga kilalang ministro na nakarinig at naniwala sa mensaheng ipinahayag niya, upang isulong ang dahilan nito.
Nagsalita si Kenneth Copeland sa isa sa kanyang mga kumperensya tungkol sa pagpupulong sa Papacy, na sinasabing nagsimula ang kapangyarihan ng paggawa ng himala sa Vatican sa panalangin ng isang papa. Ang Pope, na nanalangin at sumamba sa Banal na Espiritu, ay humihiling ng isang bagong pentecost, kung saan walang tiyak na utos na manalangin o sumamba sa Espiritu. Sinasabi na ang espiritung ito na ibinuhos sa Pentecostal Protestants ay upang dalhin ang proseso ng pagkakaisa sa gitna ng mga Katoliko at mga Protestante; upang baligtarin ang protesta.

Kasunod ng kursong ito, ang mas mahalagang mga kaganapan ay dapat mangyari mula sa parehong ugat ng espiritu ng antikristo. Sinabihan tayo sa Papal na hayop na ito ay isang sugat na nakamamatay (Apo 13: 3); na nagsasalita ng pagkawala ng awtoridad sa mga ahensya ng namamahala sa mundo. Nagsimula ito sa Protest ng mga prinsipe, na nagbukas ng daan para sa relihiyosong kalayaan, at sa Estados Unidos, at natapos sa pangkalahatan ni Napoleon, si Berthier, na bihag sa Pope noong 1798. Kaya ang pagkakaisa ng Protestante at kalayaan sa relihiyon ay nagkakaisa; upang itakwil ang isa ay nangangahulugan na ang pag-aalis ng iba, at ito ay nangangahulugan na ang pagpapagaling ng nakamamatay na sugat ang Papasyang napapanatili, kapwa sa relihiyon at pamulitka. Ang pagpupulong ng Lutherans sa 499 anibersaryo ng pagprotesta kay Luther sa Pope Francis upang pumasok sa proseso ng pag-alis sa likod ng kanilang mga dating dibisyon at pagtawag ng pagtatapos sa protesta, ay isang mahalagang kaganapan. Sa pagsasalita ng “sugat” na ito, tinawag si Pope Francis na “dahil sa sugat na ito sa katawan ni Cristo na gumaling. Ito ang layunin ng aming mga ekumenikong pagsisikap, na nais naming isulong, sa pamamagitan din ng pagpapabago sa aming pangako sa teolohiko na pag-uusap. “Sa katulad na pananalita, ang Papa, nang ipahayag ang isang” jubilee “sa 2015-2016, at binuksan ang” mga pintuan ng awa “Upang anyayahan ang lahat na pumasok sa simbahan upang makahanap ng awa mula sa kanila, sinabi niya na ginawa niya ito dahil” ito ay isang kanais-nais na oras upang pagalingin sugat, “ayon sa Estados Unidos Conference ng mga Katoliko Obispo. Ang taon ay nagsimula Disyembre 8, 2015 at natapos Nobyembre 20. Sa pagsasalita ng “sugat” na ito, tinawag si Pope Francis na “dahil sa sugat na ito sa katawan ni Cristo na gumaling. Ito ang layunin ng aming mga ekumenikong pagsisikap, na nais naming isulong, sa pamamagitan din ng pagpapabago sa aming pangako sa teolohiko na pag-uusap. “Sa katulad na pananalita, ang Papa, nang ipahayag ang isang” jubilee “sa 2015-2016, at binuksan ang” mga pintuan ng awa “Upang anyayahan ang lahat na pumasok sa simbahan upang makahanap ng awa mula sa kanila, sinabi niya na ginawa niya ito dahil” ito ay isang kanais-nais na oras upang pagalingin sugat, “ayon sa Estados Unidos Conference ng mga Katoliko Obispo. Ang taon ay nagsimula Disyembre 8, 2015 at natapos Nobyembre 20. Sa pagsasalita ng “sugat” na ito, tinawag si Pope Francis na “dahil sa sugat na ito sa katawan ni Cristo na gumaling. Ito ang layunin ng aming mga ekumenikong pagsisikap, na nais naming isulong, sa pamamagitan din ng pagpapabago sa aming pangako sa teolohiko na pag-uusap. “Sa katulad na pananalita, ang Papa, nang ipahayag ang isang” jubilee “sa 2015-2016, at binuksan ang” mga pintuan ng awa “Upang anyayahan ang lahat na pumasok sa simbahan upang makahanap ng awa mula sa kanila, sinabi niya na ginawa niya ito dahil” isang kanais-nais na oras upang pagalingin ang mga sugat, “ayon sa Estados Unidos Conference of Catholic Bishops. Ang taon ay nagsimula Disyembre 8, 2015 at natapos Nobyembre 20. at binuksan ang “mga pintuan ng awa” upang anyayahan ang lahat na pumasok sa simbahan upang makahanap ng awa mula sa kanila, sinabi niya na ginawa niya ito dahil “ito ay isang kanais-nais na oras upang pagalingin ang mga sugat,” ayon sa Estados Unidos Conference of Catholic Bishops. Ang taon ay nagsimula Disyembre 8, 2015 at natapos Nobyembre 20. at binuksan ang “mga pintuan ng awa” upang anyayahan ang lahat na pumasok sa simbahan upang makahanap ng awa mula sa kanila, sinabi niya na ginawa niya ito dahil “ito ay isang kanais-nais na oras upang pagalingin ang mga sugat,” ayon sa Estados Unidos Conference of Catholic Bishops. Ang taon ay nagsimula Disyembre 8, 2015 at natapos Nobyembre 20.

NATIONAL APOSTASY  
Sinabihan tayo na ang mga tupa na tulad ng isang tupa ng Estados Unidos ay “magsasalita bilang isang dragon”. Sinabi ni Kristo na ito ay “mula sa kasaganaan ng puso, ang bibig ay nagsasalita.” Ang puso ng Estados Unidos ay nasa Washington, DC kung saan ang lahat ng ito ay pambatasan ng sangay; literal na kilala sa buong Estados Unidos bilang “ang puso ng bansa”. Ito ay mula sa Washington, DC na ang tinig na ito ay makikita.
Samakatuwid, na sa parehong panahon na ang mga Ebanghelikal na lider ay nakikita sa Vatican, ang isang malapit na kasama ng Copeland,

Truly, the armies are gathering together for the battle of Armageddon.

Tunay, ang mga hukbo ay nagtitipon para sa labanan ng Armageddon.

Rodney Howard-Browne, ay nanawagan para sa Amerika na bumalik sa Diyos sa Washington, DC’s Constitution Hall, isa sa pinakamalapit na gusali sa White House at Congressional Building. Sa mga pagpupulong, maraming mga pulitiko ang pormal na nagsalita tungkol sa misyon ni Howard-browne, at ang ilang kilalang mga miyembro ng Evangelical / Charismatic ay nagsalita sa pangyayari sa sinabi nila ay ang Espiritu ni Elias, upang tawagin ang bansa na bumalik sa Diyos. Sinabi ni Howard-Brown na ang kaganapan ay “sindihan ang apoy sa tiyan ng hayop …”; napagtanto ba niya na ito ang hayop sa Amerika na bumababa ng apoy mula sa langit sa paningin ng mga tao? Sinabi niya na “ibalik si Jesus sa gobyerno” na gaganapin ang mga pagpupulong na ito; gayon pa man ito, tulad ng naitala na natin sa nakaraan, ay hindi ang Jesus ng Biblia na gustong maging sa mga pamahalaan ng mundong ito. Ang parehong sentimento ay ipinahayag ng mga Hudyo na nagnanais na gawing hari si Cristo bago ang oras, hindi nakilala ang Kanyang tunay na misyon; kaya ang parehong error na hawak ng iglesya Katoliko na ang kaharian ng Diyos ay sa kasalukuyan sa lupa ay higit sa lahat gaganapin sa mga Charismatic na komunidad na grabbing seriyosong upang magbigay ng pampulitikang impluwensiya at kapangyarihan. Sa wakas, sa pulong, tinawag niya ang “paghihiwalay ng simbahan at estado” “isang pangkat ng basura”; ang lahat ng ito ay ipinahayag sa pamamagitan ng mga nangungunang Karismatika sa pinakamahalagang puso, kung saan itinayo ang pang-alaala ng Republika ng Konstitusyon. sa pulong, tinawag niya ang “paghihiwalay ng simbahan at estado” “isang bungkos ng basura”; ang lahat ng ito ay ipinahayag sa pamamagitan ng mga nangungunang Karismatika sa pinakamahalagang puso, kung saan itinayo ang pang-alaala ng Republika ng Konstitusyon. sa pulong, tinawag niya ang “paghihiwalay ng simbahan at estado” “isang bungkos ng basura”; ang lahat ng ito ay ipinahayag sa pamamagitan ng mga nangungunang Karismatika sa pinakamahalagang puso, kung saan itinayo ang pang-alaala ng Republika ng Konstitusyon.

Standing where he ought not...

Nakatayo kung saan hindi niya nararapat …

Bukod pa rito, sa Washington, DC, sa Araw ng pagbabayad ng panahon sa kalendaryo ng Diyos, ang “araw ng paghatol”, na nahulog noong ika-24 ng Setyembre, 2015, ang Jesuit Pope Francis, ang pinakapangunahing simbolo laban sa Konstitusyon, ay nagsalita sa isang joint-meeting sa Senado at House of Congress, ang legislative branch ng Estados Unidos. Ang papamana, ang simbolo ng pagkawasak, apostasiya, at pag-aalis ng presensya ng Diyos, ay tinanggap ng mga matatalik na lalaki na tinatanggap ang kanyang mensahe sa mga Amerikano, na kinakatawan ng lahat ng mga nangungunang pulitiko ng bawat Estado. Kaya ito ay isang simbolo ng paghatol ng Diyos; na ang panahon ng pambansang pagtalikod sa katotohanan ay hinog na ngayon. Ang tagapagsalita ng House na nag-imbita ng Pope ay nagsabi na inanyayahan niya ang mga nakaraang papa sa huling 20 taon, ngunit lamang ang Jesuit Pope na sumang-ayon. Tulad ng pagpapaalam sa tinig ng babala, si John Adams, ang ikalawang pangulo ng Estados Unidos, ay nagsabing “Hindi ko gusto ang huli na muling pagkabuhay ng mga Heswita …. Kung ang sinumang kongregasyon ng mga tao ay maaaring makamit ang walang hanggang pagkapahamak sa mundo at sa impiyerno … ito ang kumpanyang ito ni Loyola. Gayunpaman, ang aming sistema ay dapat magbigay sa kanila ng isang pagpapakupkop laban; ngunit kung hindi nila ilagay ang kadalisayan ng aming mga halalan sa isang malubhang pagsubok, ito ay isang kamangha-mangha. “Higit pang sinabi ni Heneral Lafeyette, na nagkakaisa sa gawain kay Thomas Jefferson ng pagsulat ng isang Konstitusyon na Deklarasyon ng mga karapatan ng tao para sa France ,: “Ito ay aking opinyon na kung ang mga kalayaan ng bansang ito – ang Estados Unidos ng Amerika – ay nawasak, ito ay sa pamamagitan ng kapitaganan ng mga pari ng Katoliko Romano Katoliko, sapagkat sila ang pinaka-tuso, mapanganib na mga kaaway sa sibil at kalayaan sa relihiyon. ” Sinabi ng “Hindi ko gusto ang huli na muling pagkabuhay ng mga Heswita … Kung sakaling ang anumang kongregasyon ng mga tao ay maaaring makamit ang walang hanggang kapahamakan sa lupa at sa impiyerno … ito ang kumpanyang ito ng Loyola. Gayunpaman, ang aming sistema ay dapat magbigay sa kanila ng isang pagpapakupkop laban; ngunit kung hindi nila ilagay ang kadalisayan ng aming mga halalan sa isang malubhang pagsubok, ito ay isang kamangha-mangha. “Higit pang sinabi ni Heneral Lafeyette, na nagkakaisa sa gawain kay Thomas Jefferson ng pagsulat ng isang Konstitusyon na Deklarasyon ng mga karapatan ng tao para sa France ,: “Ito ay aking opinyon na kung ang mga kalayaan ng bansang ito – ang Estados Unidos ng Amerika – ay nawasak, ito ay sa pamamagitan ng kapitaganan ng mga pari ng Katoliko Romano Katoliko, sapagkat sila ang pinaka-tuso, mapanganib na mga kaaway sa sibil at kalayaan sa relihiyon. ” Sinabi ng “Hindi ko gusto ang huli na muling pagkabuhay ng mga Heswita … Kung sakaling ang anumang kongregasyon ng mga tao ay maaaring makamit ang walang hanggang kapahamakan sa lupa at sa impiyerno … ito ang kumpanyang ito ng Loyola. Gayunpaman, ang aming sistema ay dapat magbigay sa kanila ng isang pagpapakupkop laban; ngunit kung hindi nila ilagay ang kadalisayan ng aming mga halalan sa isang malubhang pagsubok, ito ay isang kamangha-mangha. “Higit pang sinabi ni Heneral Lafeyette, na nagkakaisa sa gawain kay Thomas Jefferson ng pagsulat ng isang Konstitusyon na Deklarasyon ng mga karapatan ng tao para sa France ,: “Ito ay aking opinyon na kung ang mga kalayaan ng bansang ito – ang Estados Unidos ng Amerika – ay nawasak, ito ay sa pamamagitan ng kapitaganan ng mga pari ng Katoliko Romano Katoliko, sapagkat sila ang pinaka-tuso, mapanganib na mga kaaway sa sibil at kalayaan sa relihiyon. ” Kung may anumang kongregasyon ng mga tao ay maaaring merito ang walang hanggang pagkapahamak sa lupa at sa impiyerno … ito ang kumpanyang ito ni Loyola. Gayunpaman, ang aming sistema ay dapat magbigay sa kanila ng isang pagpapakupkop laban; ngunit kung hindi nila ilagay ang kadalisayan ng aming mga halalan sa isang malubhang pagsubok, ito ay isang kamangha-mangha. “Higit pang sinabi ni Heneral Lafeyette, na nagkakaisa sa gawain kay Thomas Jefferson ng pagsulat ng isang Konstitusyon na Deklarasyon ng mga karapatan ng tao para sa France ,: “Ito ay aking opinyon na kung ang mga kalayaan ng bansang ito – ang Estados Unidos ng Amerika – ay nawasak, ito ay sa pamamagitan ng kapitaganan ng mga pari ng Katoliko Romano Katoliko, sapagkat sila ang pinaka-tuso, mapanganib na mga kaaway sa sibil at kalayaan sa relihiyon. ” Kung may anumang kongregasyon ng mga tao ay maaaring merito ang walang hanggang pagkapahamak sa lupa at sa impiyerno … ito ang kumpanyang ito ni Loyola. Gayunpaman, ang aming sistema ay dapat magbigay sa kanila ng isang pagpapakupkop laban; ngunit kung hindi nila ilagay ang kadalisayan ng aming mga halalan sa isang malubhang pagsubok, ito ay isang kamangha-mangha. “Higit pang sinabi ni Heneral Lafeyette, na nagkakaisa sa gawain kay Thomas Jefferson ng pagsulat ng isang Konstitusyon na Deklarasyon ng mga karapatan ng tao para sa France ,: “Ito ay aking opinyon na kung ang mga kalayaan ng bansang ito – ang Estados Unidos ng Amerika – ay nawasak, ito ay sa pamamagitan ng kapitaganan ng mga pari ng Katoliko Romano Katoliko, sapagkat sila ang pinaka-tuso, mapanganib na mga kaaway sa sibil at kalayaan sa relihiyon. ”

Na ang Diyos ay mercifully pinananatiling back ang mga papa mula sa pagsasalita sa gitna ng bansa hanggang sa panahon ng pambansang pagtalikod sa katotohanan ay ripen ay nagpapakita ng kanyang longsuffering at forebearance, at pag-ibig para sa Kanyang mga tao, at desiring na “wala dapat mamatay, ngunit ang lahat ng dumating sa pagsisisi” sa ilalim ng mga pinaka-kanais-nais na mga kondisyon, kung saan ang pagpapahayag ng ebanghelyo ay libre upang pumunta pasulong na walang mga paghihigpit sa relihiyon kalayaan.

trump-holding-up-bible

Ipinangako ni Donald Trump na magkaroon ng kapangyarihan para sa mga miyembro ng Protestanteng denominasyon kung maaari niyang maprotektahan ang kanilang suporta.

ANG PAGTITIPON
Muli, isang panawagan ang ginawa sa mga lider ng Charismatic, Evangelical, at Protestante, na kasama ang James Robison, at naka-iskedyul na tampok si Kenneth Copeland, upang magtipon ng walang pagtatangi sa kanilang doktrinal na hatiin, at magtipon sa “isang solemne na kapulungan” upang manalangin nang magkakaisa para sa Diyos na dalhin ang bansa sa Kanya, at may Kanyang mga batas sa pamahalaan. Ito ay isang tawag para sa kanila na magkaisa, at upang magkaroon ng pananagutan para sa bansa. Ang Pagtitipon ay ginanap, at ito ay misyon ay itinuturing na napakalapit na nakahanay sa Katolikong ideolohiya: “Ang iglesya ay dapat na muling maging conang-pagtitipon-larawanagham ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng pambansang solemne na pagpupulong dapat itong malinaw at magalang na tumawag sa pampulitikang pamumuno sa mga prinsipyo ng Diyos para sa pamahalaan … na nangangahulugan na hindi tayo maaaring maging malalim sa loob ng mga partidong pampulitika na hindi tayo malaya na magsalita ng katotohanan sa kapangyarihan. Nangangahulugan din ito na dapat tayong magsimulang makipag-usap sa isang tinig upang ang bansa ay makakakita ng isang pinag-isang iglesia at hindi isa na nababali at nakakalat sa pamamagitan ng mga pagkakaiba sa kung paano natin ginagampanan ang ating pananampalataya. ”
Pansinin kung ano ang tungkol sa Pagtitipon? Ito ay para sa layunin ng simbahan na “muling” maging “budhi ng gobyerno” na “tumawag sa pampulitikang pamumuno sa mga prinsipyo ng Diyos para sa pamahalaan.” Ngunit ang aktwal na mga prinsipyo ng Diyos para sa pamahalaan, at ang pagsulong ng pagiging budhi ng pamahalaan ay dalawa ang mga ideya ay ganap na magkakaiba sa isa pa.
Buwan nang mas maaga, nangako si Donald Trump sa Evangelicals kung bibigyan nila siya ng boto. “Ang kapangyarihan ng aming grupo ng mga tao magkasama … kung idagdag mo ito … maaaring ito ay 240, 250 milyon. At gayon pa man ay hindi namin pinipilit ang kapangyarihan na dapat namin … alam mo na ang katotohanan ay wala na ang gagawin ng mga pulitiko sa iyo kung magkakasama ka. Mayroon kang masyadong maraming kapangyarihan. Ngunit hindi ginagamit ng mga Kristiyano ang kanilang kapangyarihan … Kailangan nating palakasin. Sapagkat nakakakuha tayo ng … mas mababa at mas mababa at mas malakas sa mga tuntunin ng isang relihiyon, at sa mga tuntunin ng isang puwersa … At sa pamamagitan ng paraan, ang Kristiyanismo ay magkakaroon ng kapangyarihan … Dahil kung ako [inihalal na Pangulo], magkakaroon ka ng maraming kapangyarihan. Hindi mo kailangan ang sinuman. Ikaw ay may isang tao na kumakatawan sa iyo napaka, tunay mabuti. Tandaan iyan. ”

Donald Trump promising to secure Evangelical's power if they will secure him the presidency.

Si Donald Trump ay nangangako na i-secure ang kapangyarihan ng Ebandyeliko kung siguruhin nila ang pagkapangulo.

Mula dito, tumayo ang Evangelical Advisory board, na may parehong Kenneth Copeland at James Robison, dalawa sa mga lalaki na dumalo sa pulong ng kinatawan ng 7-tao sa Vatican kasama si Pope Francis. Sa pamamagitan ni Ben Carson, sumang-ayon si Robison na makilala at payuhan si Trump, at isinalaysay ang kuwento sa isang pulong ng Kenneth Copeland. Pagkatapos ay ipinagdasal ni Robison na ang kaharian ng Diyos ay itatatag “sa lupa katulad ng sa langit”, at para sa Kanyang mga batas na maging mga batas ng lupain-isang tunay na tunog ng alarma, yamang ang kanilang ideya sa batas ng Diyos na binabanggit ay magpipilit ng isang relihiyon sa mga Amerikano. Bukod dito, ang ideya ni Robison tungkol sa kung ano ang bumubuo sa batas ng Diyos ay ang batas ng sampung utos na binago ng papamana, na kinabibilangan ng pagbabago mula sa Sabbath, ang araw ng kapahingahan ng Diyos pagkatapos ng paglikha ay tapos na, hanggang sa Linggo, ang araw ng araw.
Gayunman, sasagutin ng Advisory board ang mga panalangin na iyon, at nabuo sa ilalim ng impluwensya ni Ben Carson, isang dating Seventh-day Adventist na tumakbo para sa pangulo. Ang layunin ng lupon ay ipinahayag ng kampanya. Sila “ay nag-anunsyo ng isang bagong lupon ng ehekutibo na nagtipun-tipon upang magbigay ng advisory support kay Mr. Trump sa mga isyu na mahalaga sa Evangelicals at iba pang mga tao ng pananampalataya sa Amerika.
Ang lupon ng ehekutibo ay humahantong din sa isang mas malaking Faith and Cultural Advisory Committee upang maipahayag sa ibang pagkakataon ngayong buwan. ”
Ang mga Evangelicals ay dapat ipaalam sa Trump sa paggawa ng mga mahahalagang desisyon, at upang humantong sa isang mas malaking “Kultural” na komite, upang magawa ang lahat ng ito. Tulad ng ginawa ni Constantine noong una upang magkaisa ang nahahati na imperyo. Idinagdag sa “mas malaking Pananampalataya at Kultural na Advisory Committee” ay 34 kilalang mga Katoliko din ilang buwan mamaya. Kapag nagsasalita tungkol sa kung ano ang tiyak na papel na ginagampanan ng board ng Evangelical Advisory board, sinabi ng website na “ang pagbuo ng lupon ay kumakatawan sa pag-endorso ni Donald J. Trump sa mga magkakaibang isyu na mahalaga sa mga Evangelical at iba pang mga Kristiyano, at ang kanyang pagnanais na magkaroon ng access sa matalinong payo tulad ng mga lider. “Sinabi ni Trump,” Mayroon akong napakalaking paggalang at paghanga para sa pangkat na ito at umaasa akong patuloy na pag-usapan ang mga isyu na mahalaga sa mga Evangelical, at lahat ng mga Amerikano,
Di nagtagal, nagsalita si Trump sa isang Kristiyanistang pagtitipon. Ang teorya ng dominionist ay nagtuturo na ang mga Kristiyano ay dapat magkaroon ng kapangyarihan sa bawat larangan ng buhay, kabilang ang pamahalaan. Na ang papa ay nagsalita sa Kongreso ay ngunit isang tanda ng likas na katangian ng kung ano ang nasa puso ng mga tao, sa puso ng mga Protestante. Nagpapakita ito ng kakulangan ng ebanghelyo; nawawalan ng presensya ng Diyos. Samakatuwid, ang Papasiya sa propesiya ay nagkaroon ng pamana na tinatawag na “ang kasuklamsuklam na paninira”. Ang gobyerno ng mga tao ay nawala sa paningin ng liwanag ng mga prinsipyo ng Diyos, at dahil dito, ang prinsipe ng kadiliman ay nagpapatuloy sa kanyang sarili, tulad ng ginawa niya kay Eva; at sa pamamagitan ng prophetic-fallen na si Eva, upang mamagitan sa mga banal ng Diyos ng awtoridad na pambatasan tulad ng Papasyang ginampanan sa lumang Europa. Pagkatapos ay pag-uusigin ang pag-uusig sa paraang hindi nasaksihan mula nang panahong iyon.
Si Trump, dahil sa malawakang suporta ng mga Evangelical, ay naging pangulo, upang maisakatuparan ang kanyang mga pangako. Ang mga Evangelicals ay nagsabi sa kanya ng malawak na pinili ng Diyos upang magdala ng muling pagbabangon sa bansa. Ang motto ni Trump ay para sa pamahalaan ng mga tao na maging “isang tao, sa ilalim ng isang Diyos, saluting isang bandila.” Totoo ito sa isang simbahan / estado. Ang bandila ng bandila ng langit ay hindi maparangalan; ang kaharian ng Diyos sa daigdig na darating ay dapat na itakwil para sa mga tao na hangaring gawing mundong ito ang kanilang kaharian. Ang lahat ng ito ay kumukuha ng sama-sama ay natapos sa ilang mga maikling taon upang maging kung ano ito ay ngayon. Nagsimula ito sa pagwawalang-bahala ng protesta, at paghahangad ng ganap na pagkakaisa sa simbahang Katoliko, at magtatapos ito sa pag-uusig sa mga anak ng Diyos.
Si Paula White, na nasa Advisory board, na nagkomento tungkol sa pagkakaisa pagkatapos ng eleksiyon ni Trump, ay nagsabi: “Malayo kaysa sa kung ano ang naghihiwalay sa atin, inihayag ng halalan na ito kung ano ang nag-uugnay sa atin. Hindi ko nakita ang gayong pagkakaisa sa pagitan ng mga evangelical at mga Katoliko, Pentecostal, mga karismatika at mga Baptist. Pinagsama-sama kami sa pag-ibig sa isa’t isa para sa ating bansa at sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. “

Tunay na dapat nating hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katuwiran; upang sabihin kay Kristo, “Ang Aking Kaharian ay hindi sa mundong ito”, at upang manatiling tapat sa Diyos sa mga tao. Gayunpaman, amen.

 

“Si Kristo ay isang protestante. Nagprotesta siya laban sa pormal na pagsamba sa bansang Judio, na tumanggi sa payo ng Diyos laban sa kanilang sarili. Sinabi niya sa kanila na itinuro nila ang mga doktrina ng mga utos ng tao, at sila ay mga nagpapanggap at mapagkunwari. Tulad ng mga whitten sepulchers sila ay maganda wala, ngunit sa loob ng puno ng karumihan at katiwalian. Ang mga Repormador ay bumalik sa Kristo at sa mga apostol. Sila ay lumabas at naghiwalay ng kanilang sarili mula sa isang relihiyon ng mga anyo at mga seremonya. Hindi inimbento ni Luther at ng kanyang mga tagasunod ang nabagong relihiyon. Tinanggap lamang nila ito bilang iniharap ni Kristo at ng mga apostol. Ang Biblia ay ipinakita sa amin bilang isang sapat na gabay. ”  Repasuhin at Herald, Hunyo 1, 1886

image_pdfimage_print

4 Responses

 1. Hey Christian
  Paulette here
  Excellent summary of what is happening and where it will go and the true issues at stake.

  God bless you nd just when are you getting.married???
  And where

  • Paulette, I’m glad you took the time to read the article. It is a rather lengthy one. Not everything that is happening is being fully understood in their true significance; I believe these events, when understood for what their true significance is, will be unveiled in the light of true prophetic understanding.

   God bless you also, and your “tartan lad” 🙂 I will be getting married on June 4th, but we are doing a campmeeting before that time. I wrote an article extensively on it, with a short testimony at the end of it, it gives the details… it will be in Portugal.

   http://ph.loudcryofthethirdangel.com/marriage-feast-pentecost-invitation-blessing/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!