Pagpapagaling Sa Nakamamatay Na Sugat: Ang Pagtaas Ng Muli Sa Maliit Na Sungay
May 30, 2020 (One Comment) by Christian Israel
little horn-revival2

Sinasabi sa atin ng Biblia na ang maliit na sungay ay bubuhayin …

Ang maliit na kapangyarihan ng sungay ng ikapitong kabanata ng Daniel ay ganap na magkasingkahulugan sa kapangyarihan ng hayop na tumanggap ng isang sugat na nakamamatay na “pinagaling”. Ito ay mas malinaw na ang kagalingan na ito ay dapat na mapapatunayan sa pamamagitan ng ang katunayan na “ang buong mundo ay nagtaka pagkatapos ng hayop”.

Ngayon, na ang mga kapangyarihang ito ay pareho ay maliwanag na maliwanag.

Sa maliit na sungay, sinabi ng Kasulatan:
Dan 7:21 “Ako’y tumingin, at ang tandang sungay ay nakipagdigma sa mga banal , at nanaig laban sa kanila :”
Ng hayop na ang sugat ay gumaling, sinasabi nito:
Apocalipsis 13: 7 “At ito ay ibinigay sa kanya upang makipagdigma sa mga banal , at upang madaig ang mga ito . ”

Ang mga banal ay nakikilala bilang mga “sumusunod sa mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus.” (Pahayag 14:12) Samakatuwid, upang makipagdigma sa mga banal ay makikipagdigma kay Jesus, na nag-iisa ay maaaring gumawa ng mga taong banal, ito ay isang deklarasyon ng digmaan sa batas ng Diyos na itinataguyod ng mga banal.

Na ang kapangyarihang ito ng hayop at ang maliit na sungay ay isa at ang parehong hindi maaaring tanggihan. Ang parehong ay binibigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay at pamumusong, habang patuloy din para sa parehong espasyo ng oras:

Daniel 7:25 “At siya’y magsasalita ng mga dakilang salita laban sa Kataastaasan … at sila ay ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang oras at mga oras at ang paghahati ng oras (1260 taon) .”

Apocalipsis 13: 5 “At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay at mga kapusungan ; at ang kapangyarihan ay ibinigay sa kanya upang magpatuloy ng apatnapu at dalawang buwan (1260 taon) . ”

Ang wika na ginagamit ay eksaktong pareho para sa parehong mga kapangyarihan, samakatuwid, upang gamitin ang parehong mga prinsipyo ay

The little horn and beast powers can only refer to the same power: the Papacy.

Ang maliit na sungay at kapangyarihan ng hayop ay maaari lamang sumangguni sa parehong kapangyarihan: ang Papacy.

angkop lamang. yamang sa pag-expire ng periodic na panahon kung saan ang hayop ay makatanggap ng isang sugat na nakamamatay, kaya ang maliit na sungay ay dapat na hatulan nang eksakto sa parehong paraan sa pag-expire ng prophetic period. Gayunpaman, sa ulat ng hayop na tumanggap ng nakamamatay na sugat na ito, ito ay hindi mapag-aalinlanganang wika: “ang nakamamatay na sugat ay gumaling, at ang buong mundo ay nagtaka pagkatapos ng hayop.”

Ang kapapahan, sa pagtatapos ng kanyang mga pampulitikang pananakop sa mga hari sa lupa ay tumagal ng isang kumpletong 1260 taon, mula sa panahon ng 538CE hanggang 1798CE. Kaya ganap na inilarawan: siya ay nakipagdigma sa mga banal; kaya tiyak na naitala sa kasaysayan na ginawa niya ang walang bisa ang batas ng Diyos, trampling ito sa ilalim ng paa. Ang kanyang bibig ay nag-utos sa sarili sa itaas ng mga budhi ng mga tao, na gumamit ng puwersa kaysa sa kung sino ang nag-iisa ang Diyos ay magkaroon ng kapangyarihan, at kung sino ang hindi Niya pinipilit ang kalooban.

At sa katunayan tiyak na ang kapangyarihang ito ay nawala ito ng trono sa kaharian tulad ng ipinahayag ng bibig ng Diyos noong 1798, ngunit sinasabi din sa Kasulatan na ang nakamamatay na sugat ay gagaling, at iyon ay dapat na mangahulugang ganap na pagwawasak ng bagay na binubuo ng nakamamatay na sugat. At sa mga bagay na ito, maraming mga elemento ang maaari nating banggitin, ngunit ang mga nakakaapekto nito ay nakapagpapagaling: ang lahat ng mga kababalaghan sa mundo pagkatapos ng hayop. At dahil sinasabi sa atin ng Banal na Kasulatan na ang mga hari sa lupa ay nakipagkamali sa kanya, kailangang magkakaroon ng tiyak na nagkakaisa na kumperensya sa pagitan ng Papado at ng mga pamahalaan ng mundo.

ANG MGA LATERAN TREATIES Dahil ang nakamamatay na sugat ay nawala ang pampulitikang impluwensya at kapangyarihan sa mga hari sa mundo, ang pagpapagaling ng sugat ay babalik ito sa tanda ng mga gobyerno na nahuhuli ng Papacy. Kung nais nating maunawaan ang isang bagay ng pagpapagaling ng papa, dapat nating pag-aralan ang pagtataas ng pag-unlad sa kapangyarihan din.
Kasunduan sa Lateran

Sa Pransya na ang kapayapaan ay nagsimula sa kapangyarihan, ngunit hindi ito magiging kompleto sa Pransya, dahil ang Pransiya ay nasa Imperyo ng Roma, ngunit hindi ito ang imperyo. Ang Pransya ang unang kaharian upang magbigay ng tiwala sa awtoridad ng papa, at napakalaking impluwensya ng Pransiya sa Imperyong Romano na maraming mga kaharian ang mabilis na sinimulan na kinuha sa ilalim ng banner ng Papal. Ang Banal na Kasulatan ay nagpapahayag ng hula na ito nang malinaw na ang France ay nagbigay ng kapangyarihang maisakatuparan ng Katolisismo:

Daniel 11 31 At ang mga bisig ay tatayo sa kaniyang bahagi, at kanilang dudumhan ang santuario ng kalakasan, at aalisin ang araw-araw na hain, at kanilang ilalagay ang kasuklamsuklam na nakapagpapawi.

 

Ang “Arms” ay tumutukoy sa hukbo na sinimulan ng mga pagsakop ng papa, at kanilang nilapastangan ang santuwaryo ng lakas sa pamamagitan ng pakikipagdigma laban sa mga utos ng Diyos na nag-iingat ng mga tao; ang mga utos na ipinagkaloob sa santuwaryo na iyon sa langit; ang mismong pundasyon ng Diyos. Ang simbahan at ang unyon ng estado ay tinatapos sa 508CE nang ang bansa ng Sabbathkeeping Visigothic ay nahihirapan at pinilit na maging convert sa Katolisismo, at hinihimok sa isang maliit na sulok ng modernong araw na Espanya upang maiwasan ang ganap na pagkalipol. Tinawag itong “ang kasuklamsuklam na paninira”. Hindi ito bahagi ng 1260 taon na propetikong panahon, dahil 30 taon na ang nakalilipas na tinanggap ng simbahang Katoliko ang buong Kaharian ng Roma. Ngunit sa kasuklam-suklam na ito ng pagkatiwangwang, ang panahon ng propesiya ay isang tiyak na 1290 taon:

Daniel 12:11 At mula sa panahon na aalisin ang araw-araw na hain, at ang karumal-dumal na itinapon ay magkakaroon ng isang libo at dalawang daan at siyam na pung araw.

 

Mula sa panahon na pinalitan ng Pransiya sa papaismo, ngayon ay nagsimulang magkaroon ng kapangyarihan sa mga kaharian na mabilis na bilis. Ang Pransiya ay ang pagpasok ng kapangyarihang papa, at mula sa puntong ito pasulong, ang impluwensya ay nakuha hanggang 30 taon mamaya, ang Romanong imperyo ay sinigurado. Ito ang pagtaas ng kapangyarihan ng papa hayop na natanggap ito ay nakamamatay na sugat sa dulo ng prophetic na panahon na nakasaad sa itaas.

The Lateran Treaty was not the full healing of the deadly wound, but only the beginning...

Ang Lateran Treaty ay hindi ang buong pagpapagaling ng nakamamatay na sugat, ngunit lamang ang simula …

Ngayon, ang nakamamatay na sugat ay nangangahulugan ng pagkawala ng kapangyarihan. At kung naiintindihan natin ang simula ng mga panahong propetiko kung saan natanggap ng Papal beast na ito ang kapangyarihan, maaari nating maunawaan kung ano ang kinakailangan upang muli itong muling maibabalik ang gayong kapangyarihan. Dahil nangangailangan lamang ito ng impluwensya sa isang kaharian upang magkaroon ng kapangyarihan sa buong imperyong Romano, kahit na kailangan lamang nito ang impluwensiya ng isang kaharian upang simulan ang pagpapagaling sa nakamamatay na sugat. Ang pagtaas sa kapangyarihan sa kapanganakan ng Papacy ay naging tanda din ng pagtaas nito sa kapangyarihan sa muling pagkabuhay nito. Ang gayong isang muling pagbabangon ay hindi gaanong mahalaga, nakikita na ang papa ay napapanahon sa propesiya para sa pagiging ang pinaka malupit at mapanlinlang ng mga masterpieces ng kamatayan at pagkasira ng Satanic sa buong mundo. Para sa tulad ng isang muling pagbabangon upang mangyari, ito ay maaaring nangangahulugan na walang mas mababa kaysa ito ay tumaas sa kapangyarihan, ngunit sa katunayan,

Ngunit kailan kaya ang isang pinto sa muling pagbabangon upang mabuksan sa Papacy? Ito ay noong 1929 sa pag-sign ng Lateran Treaty. Ang Lateran Treaty ay isang kasunduan ng kasunduan sa pagitan ng Mussolini at ng Katolikong iglesya na magbibigay ng iglesiang Katoliko na maging sariling kapangyarihan ng estado sa Italya. Ang lupaing ito na ibinibigay sa simbahan ay ang Vatican, ang lugar kung saan itinayo ang St. Peter’s Basilica sa pamamagitan ng malupit na programa sa pag-sponsor ng papa indulgences na pinangunahan ang Protestant Reformation upang magpatuloy. Gayunpaman sa kabila ng pagkakaroon ng mga pribilehiyo ng pagiging sariling gobyerno, hindi ito ang kumpletong pagpapagaling ng nakamamatay na sugat nang higit pa kaysa sa conversion ng France sa Katolisismo ay ang kapunuan ng kapangyarihan ng Papal beast, ngunit ito ay simula lamang ng pagpapagaling nito.

But with such a small land, what influence could the Catholic church be? It could be much influence in every way as pertaining to governmental affairs. The Catholic church becoming it’s own state power, it now could hold diplomatic ties to the other nations of the world. No longer did the Catholic church need to represent itself as merely an ecclesiastical authority, but could now have diplomatic relations on a political level with the governments of the world. From the time of 1929 to the present time, the Vatican has more than 175 embassies with Papal nuncios (ambassadors for the Vatican) living on government premises. What does this mean? It means that representatives of the Vatican have been planted upon nearly every country in the world to represent the Vatican at a close, intimate level with the particular government wherever the nuncios are present. The purpose of these relations cannot be undermined, for by them, not only does the Pope and his representatives hold close communication with the leaders in government, but wields influences and dialogue over the decisions and the overall shaping the policies and practices of nations on a worldwide scale.

ANG ROMANONG CATHOLIC STANDARD

Roman standard1

Ang bandila na inilagay ng Roman Armies sa paligid ng Jerusalem sa panahon ng ito ay pagkawasak.

Bagaman ang kapangyarihan ng simbahan / estado ay tinawag na kasuklam-suklam na paninira, ang pamamaraang desolating ay ibinigay din sa kapangyarihan na magbubunyag ng isang tiyak na pagtanggal ng nagpoprotekta sa kamay ng Diyos mula sa Jerusalem bago ito sirain. Sa isang ilustrasyon ng parehong tanda ng kasuklamsuklam na paninira tungkol sa Papasiya, pati na rin ang pagkawasak ng Jerusalem ng mga hukbo ng Roma, ang isang linya ay gagamitin upang dalhin ang parehong sa isang talata:

Mateo 24: 1-3,15-16 “At lumabas si Jesus, at umalis sa templo: at nagsilapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad upang ipakilala sa kaniya ang mga gusali ng templo. (2) At sinabi sa kanila ni Jesus, Hindi baga ninyo natitingnan ang lahat ng mga bagay na ito? katotohanang sinasabi ko sa iyo, Walang matitira roon ng isang bato sa ibabaw ng iba, na hindi itatapon. (3) At samantalang siya’y nakaupo sa bundok ng mga Olivo, ay nagsilapit sa kaniya ang mga alagad, na sinasabi, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito, at ng wakas ng sanlibutan? … (15) Kung kayo nga’y mangakakita ng kasuklamsuklam na paninira, na sinalita ni Daniel na propeta, ay tumayo sa dakong banal (na siyang bumabasa, (16) Kung magkagayo’y magsitakas sa mga bundok ang nangasa Judea:

 

Sapagkat ito ay isang pagkasuklam ng pagkatiwangwang sa pagtatatag ng pamahalaang papa sa 508CE at 538CE, ang tunay na bagay ay tiyak na ginagamit sa pagpapagaling nito.

 

Gayundin, maaari tayong gumuhit ng ilang pagkakapareho upang makapagpagaling ito mula sa pagkawasak na matugunan ang Jerusalem bilang “ang kasuklamsuklam na paninira”.

Tulad ng estado ng Iglesia ni Clovis ay isang tanda na ang Papacy ay nakakakuha ng kapangyarihan, at natagpuan na ito ay kontemporaryong kasama ang pag-sign ng Lateran Treaty, kahit na ang tanda ng pagkasuklam ng pagkatiwangwang bago ang pagkawasak ng Jerusalem ay mahalaga sa pag-unawa sa isang counterpart na humahawak nito ngayon , kung saan ang pag-sign ay isang tiyak na signal upang iwanan ang mga lungsod.

Ang bandila ng Romanong Pamantayan ay ibinangon sa mga batayan ng Jerusalem bilang isang senyas sa bayan ng Diyos na oras na ngayon na umalis sa mga lunsod. Kaya malinaw na ito ay kinikilala bilang kung ano ang magdala ng pagkawasak.

Lucas 21:20 “At kung makita ninyo ang Jerusalem na nakukubkob sa mga hukbo, kung magkagayo’y alamin ninyo na ang pagkawasak ay malapit na.”

Ang mga hukbong Romano ay nagtanim ng kanilang mapanakop na palatandaan sa mga lugar ng Jerusalem, tulad ng “mga bisig” ng Papamana (iyon ay, ang mga hari sa lupa) ay nagsimulang lumaban sa mga sumasalungat sa relihiyon ng Papal. Gayundin sa ngayon, may isang karapat-dapat na pag-uulat na bumubuo sa pag-sign ng diplomatikong relasyon na dinala ng Lateran Treaty.

ANG PAGBABAGO NG BUKAS: ISANG TATLONG KASALANAN

Ang maliit na sungay at ang magkakaibang kapangyarihan ng hayop ay magkapareho, at ang wika na ipinagkakaloob ng Banal na Kasulatan ay malinaw na nagpapalabas ng katotohanang ito para sa atin. Samakatuwid ang nakamamatay na sugat na ang magkakaibang hayop na nagtataguyod sa pagtatapos ng propetikong panahon ng 1260 taon ay ang parehong bagay na dapat na tumutugma sa maliit na sungay ng Daniel 7 sa pagtatapos ng propetikong bilang nito. Gayundin, samantalang ang magkakaibang hayop ay may kagalingan sa sugat na iyon, hindi tayo dapat magtaka upang makita ang maliit na sungay na muling tumaas sa napakahalagang paghahanap na ang parehong paggaling dito, dahil ito ay isa at kaparehong kapangyarihan.

Ngayon, tungkol sa mga sungay sa Biblia, malinaw na:

Daniel 7:24 “At ang sampung sungay mula sa kahariang ito ay sampung hari na babangon: at ang iba’y babangon pagkatapos nila; at siya’y magkakaroon ng kaiba mula sa una, at siya’y magtatagumpay ng tatlong hari.

 

It is interesting to note that the "victor's crown" lauryl on the Roman Standard flag is the same as that found on the United Nations logo.

Ito ay kagiliw-giliw na tandaan na ang “korona ng tagumpay” na lauryl sa bandang Romanong Standard ay katulad ng na natagpuan sa logo ng United Nations.

Ang kaharian ng Roma ay may sampung kaharian sa ilalim ng banner nito. Matapos ang pagsupil ng tatlong sungay na pumipigil sa kapangyarihan ng Papamana, binigyan ito ng isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay, katakut-takot

The United Nations is the very organization which has gathered the kings of the earth and the diverse horn has it's flag raised at.

Ang United Nations ay ang tunay na organisasyon na nakakalap ng mga hari sa lupa at ang magkakaibang sungay ay may bandila itong itinaas sa. tinatatakan ang mga hari sa lupa. Ang papa ng sungay ay angkop na ang “magkakaibang” sungay mula sa natitirang bahagi ng sampu, yayamang ito ay isang eklesiyastikal na awtoridad at hindi pangunahin ng awtoridad sa pulitika. At ang “karumal-dumal na pagkapahamak” sa pamamagitan ng disenyo at gawain ng Kasunduan sa Lateran ay hinangad na “magwasak” sa mahigit na 85 taon. Ngayon, ang bagay ng karumal-dumal na iyon ay naitatag at ito ay naabot.

Noong ika- 25 ng Setyembre , 2015, ang United Nations ay nagtataglay ng pinakamalaking pangkalahatang kapulungan ng mga pamahalaan na natipon sa kasaysayan ng mundo. 198 bansa ay naroon. Ang Vatican, bagama’t may malapit, at madalas na hindi nakikita, ang mga relasyon sa United Nations ay isang tagamasid na hindi kasapi. Habang naroon ang mga bandila ng maraming bansa, ang bandila ng Vatican ay wala sa kanila. Iyon ay hanggang sa umaga ng ika- 25 kapag ang bandila ay itataas opisyal sa gitna ng iba pang mga kaharian ng mundo. Ito ay isang praktikal na deklarasyon na ang Vatican ay “magkakaibang sungay” mula sa iba pang mga kaharian, at ang propesiya ng maliit na sungay ay totoo sa kung ano ang kasunod: binigyan ito ng isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay.

Sa pong araw na iyon, pinuntahan ni Pope Francis ang mga delegado ng Sustainable Development Conference ng United Nations, kung saan ang bawat bansa, kabilang ang Vatican, ay pumirma ng isang kasunduan upang unitedly malutas kung ano ang sang-ayon nila upang maging problema sa buong mundo sa mga hanggahan ng kasunduang ito sa isang pseudo-bagong agenda sa pagkakasunod-sunod ng mundo.

vatican flagAng papasiya ay nawala mula sa pagtugon sa mga indibidwal na bansa sa pamamagitan ng diplomatikong relasyon sa pagiging natanggap bilang isang hari na boses sa pinakamalaking pagtitipon ng pamahalaan na gaganapin. Ang bandila na itinaas ay dapat na walang mas mababa sa isang malinaw na tanda ng “mga armas” na naiimpluwensyahan na tumayo sa kapakanan ng Papamana sa entablado sa mundo. Tunay na ang “kasiraan ay malapit na”, “maging sa mga pintuan”.

ANG PAGKAKAROON NG PAGHUHUKOM
Isang araw bago ang araw ng paghatol ayon sa pagbilang ng Biblia sa panahon, na kilala bilang araw ng pagbabayad-sala noong ika- 24 ng Setyembre , nang itanong ng Papacy ang bahay ng kongreso ng Estados Unidos. Iyon ang dragon na nagbigay ng kapangyarihan at trono sa Papamana, at ito ang dragon na nagbibigay ng trono sa dakilang patutot, na walang iba kundi ang “magkakaibang sungay”, na tinatawag na “ang dakilang lunsod, na naghahari sa mga hari ng lupa. “(Pahayag 17:18)

Ipinakita si Juan sa simula, at pagtatapos ng, ang eksena ng paghuhukom ng dakilang kalapating mababa ang lipad sa panahon ng Amerika, ngunit natagpuan ng hula na natatapos ang sampung sungay sa ulo ng dragon.

Ng mga sampung sungay, ipinahayag nito:

Apocalipsis 17:16 “At ang sampung sungay na iyong nakita sa hayop, ay ang mga yaon ang mangagtatanim sa patutot, at gagawin siyang kasiraan at hubo, at kakain ang kaniyang laman, at susunugin sa apoy .”
Ang kasuklam-suklam na pagkawasak ay dahil ng pagkakasangkot ng maliit na sungay sa mga hari sa lupa, na “ginawa siyang sira”, at pagkatapos ay susunugin siya sa apoy.

Pahayag 17:17 Sapagka’t inilagay ng Dios sa kanilang mga puso upang tuparin ang kaniyang kalooban, at sang-ayon, at ibibigay ang kanilang kaharian sa hayop, hanggang sa matupad ang mga salita ng Dios.

 

Ang pasimula ng paghuhukom na ito ay hindi mas mababa kaysa sa pagpapagaling ng nakamamatay na sugat, at muling pagbangon ng maliit na kapangyarihan ng sungay, ngunit mas maraming nangyari sa mga palatandaan ng paghatol na ito kaysa sa kung ano ang lumilitaw? Ano ang sinasabi ng Kasulatan hinggil sa paghatol ng maliit na sungay?

ANG HUDAYONG HUKOM PARA SA PAPACY

Sa paghuhusga ng papa na napupunta sa pagrepaso sa harap ng Diyos Ama, ang Kasulatan ay nagpahayag:

Daniel 7:26 “Nguni’t ang kahatulan ay uupo , at kanilang aalisin ang kaniyang kapangyarihan, upang lipulin at upang sirain hanggang sa wakas .”

Pansinin na ang munting sungay ay mawawalan ng kapangyarihan sapagkat ang paghatol ay nakaupo at ang kaso ay mapagpasyahan na “alisin ang kanyang kapangyarihan, ubusin at sirain ito hanggang sa wakas”, na nakikita kapag ang kapangyarihan na ito ay sinusunog sa apoy, bilang dakilang kalapating mababa ang lipad sa natapos na desisyon ng oras ng paghatol:

Daniel 7: 8-11 “… narito, sa sungay na ito ay mga mata na tulad ng mga mata ng tao, at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. (9) ako’y tumingin hanggang sa ang mga luklukan ay nahuhulog, at ang matanda sa mga araw ay umupo , … ang kaniyang luklukan ay gaya ng nagniningas na apoy, at ang kaniyang mga gulong ay nagniningas na apoy. (10) Isang maapoy na ilog na inilabas at lumabas mula sa harap niya … ang hatol ay naitakda, at ang mga aklat ay binuksan . (11) Nakita ko noon dahil sa tinig ng dakilang mga salita na sinalita ng sungay: Aking nakita hanggang sa ang hayop ay patayin, at ang kaniyang katawan ay nalipol, at ibinigay sa nagniningas na apoy .

Nakikita na ang hudyat ng pagpapagaling ng nakamamatay na sugat ay lumabas, at na ang kasuklamsuklam na nag-iisa ay naitayo, nakakamangha na ang lahat ng mundo, lalo na ang mga hari sa mundo, ay nagtataka pagkatapos ng hayop sa sa mismong oras na ito? Paano napatunayan na ang pagtaas ng bandila ay babala sa atin na siya ay naghahari bilang isang “magkakaibang sungay”, isang awtoridad ng simbahan, sa mga hari sa lupa? Ang paghatol sa Papacy ay sumasailalim sa pagrepaso bago ang Ancient of days sa isang minarkahang paghahayag para makita ng lahat sa mismong oras na ang mga tao ay pinaka-desiring na tumayo sa ilalim ng kanyang banner. Samakatuwid marinig natin ang konklusyon ng bagay:

Apocalipsis 18: 4-5 At narinig ko ang ibang tinig mula sa langit, na nagsasabi, Lumabas ka sa kaniya, bayan ko , upang huwag kang makikibahagi sa kaniyang mga kasalanan, at huwag kang tumanggap ng kaniyang mga salot. (5) Sapagka’t ang kaniyang mga kasalanan ay umabot sa langit, at naalaala ng Dios ang kaniyang mga kasamaan.

 

 

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Pagpapagaling Sa Nakamamatay Na Sugat: Ang Pagtaas Ng Muli Sa Maliit Na Sungay
May 30, 2020 (One Comment) by Christian Israel
little horn-revival2

Sinasabi sa atin ng Biblia na ang maliit na sungay ay bubuhayin …

Ang maliit na kapangyarihan ng sungay ng ikapitong kabanata ng Daniel ay ganap na magkasingkahulugan sa kapangyarihan ng hayop na tumanggap ng isang sugat na nakamamatay na “pinagaling”. Ito ay mas malinaw na ang kagalingan na ito ay dapat na mapapatunayan sa pamamagitan ng ang katunayan na “ang buong mundo ay nagtaka pagkatapos ng hayop”.

Ngayon, na ang mga kapangyarihang ito ay pareho ay maliwanag na maliwanag.

Sa maliit na sungay, sinabi ng Kasulatan:
Dan 7:21 “Ako’y tumingin, at ang tandang sungay ay nakipagdigma sa mga banal , at nanaig laban sa kanila :”
Ng hayop na ang sugat ay gumaling, sinasabi nito:
Apocalipsis 13: 7 “At ito ay ibinigay sa kanya upang makipagdigma sa mga banal , at upang madaig ang mga ito . ”

Ang mga banal ay nakikilala bilang mga “sumusunod sa mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus.” (Pahayag 14:12) Samakatuwid, upang makipagdigma sa mga banal ay makikipagdigma kay Jesus, na nag-iisa ay maaaring gumawa ng mga taong banal, ito ay isang deklarasyon ng digmaan sa batas ng Diyos na itinataguyod ng mga banal.

Na ang kapangyarihang ito ng hayop at ang maliit na sungay ay isa at ang parehong hindi maaaring tanggihan. Ang parehong ay binibigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay at pamumusong, habang patuloy din para sa parehong espasyo ng oras:

Daniel 7:25 “At siya’y magsasalita ng mga dakilang salita laban sa Kataastaasan … at sila ay ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang oras at mga oras at ang paghahati ng oras (1260 taon) .”

Apocalipsis 13: 5 “At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay at mga kapusungan ; at ang kapangyarihan ay ibinigay sa kanya upang magpatuloy ng apatnapu at dalawang buwan (1260 taon) . ”

Ang wika na ginagamit ay eksaktong pareho para sa parehong mga kapangyarihan, samakatuwid, upang gamitin ang parehong mga prinsipyo ay

The little horn and beast powers can only refer to the same power: the Papacy.

Ang maliit na sungay at kapangyarihan ng hayop ay maaari lamang sumangguni sa parehong kapangyarihan: ang Papacy.

angkop lamang. yamang sa pag-expire ng periodic na panahon kung saan ang hayop ay makatanggap ng isang sugat na nakamamatay, kaya ang maliit na sungay ay dapat na hatulan nang eksakto sa parehong paraan sa pag-expire ng prophetic period. Gayunpaman, sa ulat ng hayop na tumanggap ng nakamamatay na sugat na ito, ito ay hindi mapag-aalinlanganang wika: “ang nakamamatay na sugat ay gumaling, at ang buong mundo ay nagtaka pagkatapos ng hayop.”

Ang kapapahan, sa pagtatapos ng kanyang mga pampulitikang pananakop sa mga hari sa lupa ay tumagal ng isang kumpletong 1260 taon, mula sa panahon ng 538CE hanggang 1798CE. Kaya ganap na inilarawan: siya ay nakipagdigma sa mga banal; kaya tiyak na naitala sa kasaysayan na ginawa niya ang walang bisa ang batas ng Diyos, trampling ito sa ilalim ng paa. Ang kanyang bibig ay nag-utos sa sarili sa itaas ng mga budhi ng mga tao, na gumamit ng puwersa kaysa sa kung sino ang nag-iisa ang Diyos ay magkaroon ng kapangyarihan, at kung sino ang hindi Niya pinipilit ang kalooban.

At sa katunayan tiyak na ang kapangyarihang ito ay nawala ito ng trono sa kaharian tulad ng ipinahayag ng bibig ng Diyos noong 1798, ngunit sinasabi din sa Kasulatan na ang nakamamatay na sugat ay gagaling, at iyon ay dapat na mangahulugang ganap na pagwawasak ng bagay na binubuo ng nakamamatay na sugat. At sa mga bagay na ito, maraming mga elemento ang maaari nating banggitin, ngunit ang mga nakakaapekto nito ay nakapagpapagaling: ang lahat ng mga kababalaghan sa mundo pagkatapos ng hayop. At dahil sinasabi sa atin ng Banal na Kasulatan na ang mga hari sa lupa ay nakipagkamali sa kanya, kailangang magkakaroon ng tiyak na nagkakaisa na kumperensya sa pagitan ng Papado at ng mga pamahalaan ng mundo.

ANG MGA LATERAN TREATIES Dahil ang nakamamatay na sugat ay nawala ang pampulitikang impluwensya at kapangyarihan sa mga hari sa mundo, ang pagpapagaling ng sugat ay babalik ito sa tanda ng mga gobyerno na nahuhuli ng Papacy. Kung nais nating maunawaan ang isang bagay ng pagpapagaling ng papa, dapat nating pag-aralan ang pagtataas ng pag-unlad sa kapangyarihan din.
Kasunduan sa Lateran

Sa Pransya na ang kapayapaan ay nagsimula sa kapangyarihan, ngunit hindi ito magiging kompleto sa Pransya, dahil ang Pransiya ay nasa Imperyo ng Roma, ngunit hindi ito ang imperyo. Ang Pransya ang unang kaharian upang magbigay ng tiwala sa awtoridad ng papa, at napakalaking impluwensya ng Pransiya sa Imperyong Romano na maraming mga kaharian ang mabilis na sinimulan na kinuha sa ilalim ng banner ng Papal. Ang Banal na Kasulatan ay nagpapahayag ng hula na ito nang malinaw na ang France ay nagbigay ng kapangyarihang maisakatuparan ng Katolisismo:

Daniel 11 31 At ang mga bisig ay tatayo sa kaniyang bahagi, at kanilang dudumhan ang santuario ng kalakasan, at aalisin ang araw-araw na hain, at kanilang ilalagay ang kasuklamsuklam na nakapagpapawi.

 

Ang “Arms” ay tumutukoy sa hukbo na sinimulan ng mga pagsakop ng papa, at kanilang nilapastangan ang santuwaryo ng lakas sa pamamagitan ng pakikipagdigma laban sa mga utos ng Diyos na nag-iingat ng mga tao; ang mga utos na ipinagkaloob sa santuwaryo na iyon sa langit; ang mismong pundasyon ng Diyos. Ang simbahan at ang unyon ng estado ay tinatapos sa 508CE nang ang bansa ng Sabbathkeeping Visigothic ay nahihirapan at pinilit na maging convert sa Katolisismo, at hinihimok sa isang maliit na sulok ng modernong araw na Espanya upang maiwasan ang ganap na pagkalipol. Tinawag itong “ang kasuklamsuklam na paninira”. Hindi ito bahagi ng 1260 taon na propetikong panahon, dahil 30 taon na ang nakalilipas na tinanggap ng simbahang Katoliko ang buong Kaharian ng Roma. Ngunit sa kasuklam-suklam na ito ng pagkatiwangwang, ang panahon ng propesiya ay isang tiyak na 1290 taon:

Daniel 12:11 At mula sa panahon na aalisin ang araw-araw na hain, at ang karumal-dumal na itinapon ay magkakaroon ng isang libo at dalawang daan at siyam na pung araw.

 

Mula sa panahon na pinalitan ng Pransiya sa papaismo, ngayon ay nagsimulang magkaroon ng kapangyarihan sa mga kaharian na mabilis na bilis. Ang Pransiya ay ang pagpasok ng kapangyarihang papa, at mula sa puntong ito pasulong, ang impluwensya ay nakuha hanggang 30 taon mamaya, ang Romanong imperyo ay sinigurado. Ito ang pagtaas ng kapangyarihan ng papa hayop na natanggap ito ay nakamamatay na sugat sa dulo ng prophetic na panahon na nakasaad sa itaas.

The Lateran Treaty was not the full healing of the deadly wound, but only the beginning...

Ang Lateran Treaty ay hindi ang buong pagpapagaling ng nakamamatay na sugat, ngunit lamang ang simula …

Ngayon, ang nakamamatay na sugat ay nangangahulugan ng pagkawala ng kapangyarihan. At kung naiintindihan natin ang simula ng mga panahong propetiko kung saan natanggap ng Papal beast na ito ang kapangyarihan, maaari nating maunawaan kung ano ang kinakailangan upang muli itong muling maibabalik ang gayong kapangyarihan. Dahil nangangailangan lamang ito ng impluwensya sa isang kaharian upang magkaroon ng kapangyarihan sa buong imperyong Romano, kahit na kailangan lamang nito ang impluwensiya ng isang kaharian upang simulan ang pagpapagaling sa nakamamatay na sugat. Ang pagtaas sa kapangyarihan sa kapanganakan ng Papacy ay naging tanda din ng pagtaas nito sa kapangyarihan sa muling pagkabuhay nito. Ang gayong isang muling pagbabangon ay hindi gaanong mahalaga, nakikita na ang papa ay napapanahon sa propesiya para sa pagiging ang pinaka malupit at mapanlinlang ng mga masterpieces ng kamatayan at pagkasira ng Satanic sa buong mundo. Para sa tulad ng isang muling pagbabangon upang mangyari, ito ay maaaring nangangahulugan na walang mas mababa kaysa ito ay tumaas sa kapangyarihan, ngunit sa katunayan,

Ngunit kailan kaya ang isang pinto sa muling pagbabangon upang mabuksan sa Papacy? Ito ay noong 1929 sa pag-sign ng Lateran Treaty. Ang Lateran Treaty ay isang kasunduan ng kasunduan sa pagitan ng Mussolini at ng Katolikong iglesya na magbibigay ng iglesiang Katoliko na maging sariling kapangyarihan ng estado sa Italya. Ang lupaing ito na ibinibigay sa simbahan ay ang Vatican, ang lugar kung saan itinayo ang St. Peter’s Basilica sa pamamagitan ng malupit na programa sa pag-sponsor ng papa indulgences na pinangunahan ang Protestant Reformation upang magpatuloy. Gayunpaman sa kabila ng pagkakaroon ng mga pribilehiyo ng pagiging sariling gobyerno, hindi ito ang kumpletong pagpapagaling ng nakamamatay na sugat nang higit pa kaysa sa conversion ng France sa Katolisismo ay ang kapunuan ng kapangyarihan ng Papal beast, ngunit ito ay simula lamang ng pagpapagaling nito.

But with such a small land, what influence could the Catholic church be? It could be much influence in every way as pertaining to governmental affairs. The Catholic church becoming it’s own state power, it now could hold diplomatic ties to the other nations of the world. No longer did the Catholic church need to represent itself as merely an ecclesiastical authority, but could now have diplomatic relations on a political level with the governments of the world. From the time of 1929 to the present time, the Vatican has more than 175 embassies with Papal nuncios (ambassadors for the Vatican) living on government premises. What does this mean? It means that representatives of the Vatican have been planted upon nearly every country in the world to represent the Vatican at a close, intimate level with the particular government wherever the nuncios are present. The purpose of these relations cannot be undermined, for by them, not only does the Pope and his representatives hold close communication with the leaders in government, but wields influences and dialogue over the decisions and the overall shaping the policies and practices of nations on a worldwide scale.

ANG ROMANONG CATHOLIC STANDARD

Roman standard1

Ang bandila na inilagay ng Roman Armies sa paligid ng Jerusalem sa panahon ng ito ay pagkawasak.

Bagaman ang kapangyarihan ng simbahan / estado ay tinawag na kasuklam-suklam na paninira, ang pamamaraang desolating ay ibinigay din sa kapangyarihan na magbubunyag ng isang tiyak na pagtanggal ng nagpoprotekta sa kamay ng Diyos mula sa Jerusalem bago ito sirain. Sa isang ilustrasyon ng parehong tanda ng kasuklamsuklam na paninira tungkol sa Papasiya, pati na rin ang pagkawasak ng Jerusalem ng mga hukbo ng Roma, ang isang linya ay gagamitin upang dalhin ang parehong sa isang talata:

Mateo 24: 1-3,15-16 “At lumabas si Jesus, at umalis sa templo: at nagsilapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad upang ipakilala sa kaniya ang mga gusali ng templo. (2) At sinabi sa kanila ni Jesus, Hindi baga ninyo natitingnan ang lahat ng mga bagay na ito? katotohanang sinasabi ko sa iyo, Walang matitira roon ng isang bato sa ibabaw ng iba, na hindi itatapon. (3) At samantalang siya’y nakaupo sa bundok ng mga Olivo, ay nagsilapit sa kaniya ang mga alagad, na sinasabi, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito, at ng wakas ng sanlibutan? … (15) Kung kayo nga’y mangakakita ng kasuklamsuklam na paninira, na sinalita ni Daniel na propeta, ay tumayo sa dakong banal (na siyang bumabasa, (16) Kung magkagayo’y magsitakas sa mga bundok ang nangasa Judea:

 

Sapagkat ito ay isang pagkasuklam ng pagkatiwangwang sa pagtatatag ng pamahalaang papa sa 508CE at 538CE, ang tunay na bagay ay tiyak na ginagamit sa pagpapagaling nito.

 

Gayundin, maaari tayong gumuhit ng ilang pagkakapareho upang makapagpagaling ito mula sa pagkawasak na matugunan ang Jerusalem bilang “ang kasuklamsuklam na paninira”.

Tulad ng estado ng Iglesia ni Clovis ay isang tanda na ang Papacy ay nakakakuha ng kapangyarihan, at natagpuan na ito ay kontemporaryong kasama ang pag-sign ng Lateran Treaty, kahit na ang tanda ng pagkasuklam ng pagkatiwangwang bago ang pagkawasak ng Jerusalem ay mahalaga sa pag-unawa sa isang counterpart na humahawak nito ngayon , kung saan ang pag-sign ay isang tiyak na signal upang iwanan ang mga lungsod.

Ang bandila ng Romanong Pamantayan ay ibinangon sa mga batayan ng Jerusalem bilang isang senyas sa bayan ng Diyos na oras na ngayon na umalis sa mga lunsod. Kaya malinaw na ito ay kinikilala bilang kung ano ang magdala ng pagkawasak.

Lucas 21:20 “At kung makita ninyo ang Jerusalem na nakukubkob sa mga hukbo, kung magkagayo’y alamin ninyo na ang pagkawasak ay malapit na.”

Ang mga hukbong Romano ay nagtanim ng kanilang mapanakop na palatandaan sa mga lugar ng Jerusalem, tulad ng “mga bisig” ng Papamana (iyon ay, ang mga hari sa lupa) ay nagsimulang lumaban sa mga sumasalungat sa relihiyon ng Papal. Gayundin sa ngayon, may isang karapat-dapat na pag-uulat na bumubuo sa pag-sign ng diplomatikong relasyon na dinala ng Lateran Treaty.

ANG PAGBABAGO NG BUKAS: ISANG TATLONG KASALANAN

Ang maliit na sungay at ang magkakaibang kapangyarihan ng hayop ay magkapareho, at ang wika na ipinagkakaloob ng Banal na Kasulatan ay malinaw na nagpapalabas ng katotohanang ito para sa atin. Samakatuwid ang nakamamatay na sugat na ang magkakaibang hayop na nagtataguyod sa pagtatapos ng propetikong panahon ng 1260 taon ay ang parehong bagay na dapat na tumutugma sa maliit na sungay ng Daniel 7 sa pagtatapos ng propetikong bilang nito. Gayundin, samantalang ang magkakaibang hayop ay may kagalingan sa sugat na iyon, hindi tayo dapat magtaka upang makita ang maliit na sungay na muling tumaas sa napakahalagang paghahanap na ang parehong paggaling dito, dahil ito ay isa at kaparehong kapangyarihan.

Ngayon, tungkol sa mga sungay sa Biblia, malinaw na:

Daniel 7:24 “At ang sampung sungay mula sa kahariang ito ay sampung hari na babangon: at ang iba’y babangon pagkatapos nila; at siya’y magkakaroon ng kaiba mula sa una, at siya’y magtatagumpay ng tatlong hari.

 

It is interesting to note that the "victor's crown" lauryl on the Roman Standard flag is the same as that found on the United Nations logo.

Ito ay kagiliw-giliw na tandaan na ang “korona ng tagumpay” na lauryl sa bandang Romanong Standard ay katulad ng na natagpuan sa logo ng United Nations.

Ang kaharian ng Roma ay may sampung kaharian sa ilalim ng banner nito. Matapos ang pagsupil ng tatlong sungay na pumipigil sa kapangyarihan ng Papamana, binigyan ito ng isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay, katakut-takot

The United Nations is the very organization which has gathered the kings of the earth and the diverse horn has it's flag raised at.

Ang United Nations ay ang tunay na organisasyon na nakakalap ng mga hari sa lupa at ang magkakaibang sungay ay may bandila itong itinaas sa. tinatatakan ang mga hari sa lupa. Ang papa ng sungay ay angkop na ang “magkakaibang” sungay mula sa natitirang bahagi ng sampu, yayamang ito ay isang eklesiyastikal na awtoridad at hindi pangunahin ng awtoridad sa pulitika. At ang “karumal-dumal na pagkapahamak” sa pamamagitan ng disenyo at gawain ng Kasunduan sa Lateran ay hinangad na “magwasak” sa mahigit na 85 taon. Ngayon, ang bagay ng karumal-dumal na iyon ay naitatag at ito ay naabot.

Noong ika- 25 ng Setyembre , 2015, ang United Nations ay nagtataglay ng pinakamalaking pangkalahatang kapulungan ng mga pamahalaan na natipon sa kasaysayan ng mundo. 198 bansa ay naroon. Ang Vatican, bagama’t may malapit, at madalas na hindi nakikita, ang mga relasyon sa United Nations ay isang tagamasid na hindi kasapi. Habang naroon ang mga bandila ng maraming bansa, ang bandila ng Vatican ay wala sa kanila. Iyon ay hanggang sa umaga ng ika- 25 kapag ang bandila ay itataas opisyal sa gitna ng iba pang mga kaharian ng mundo. Ito ay isang praktikal na deklarasyon na ang Vatican ay “magkakaibang sungay” mula sa iba pang mga kaharian, at ang propesiya ng maliit na sungay ay totoo sa kung ano ang kasunod: binigyan ito ng isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay.

Sa pong araw na iyon, pinuntahan ni Pope Francis ang mga delegado ng Sustainable Development Conference ng United Nations, kung saan ang bawat bansa, kabilang ang Vatican, ay pumirma ng isang kasunduan upang unitedly malutas kung ano ang sang-ayon nila upang maging problema sa buong mundo sa mga hanggahan ng kasunduang ito sa isang pseudo-bagong agenda sa pagkakasunod-sunod ng mundo.

vatican flagAng papasiya ay nawala mula sa pagtugon sa mga indibidwal na bansa sa pamamagitan ng diplomatikong relasyon sa pagiging natanggap bilang isang hari na boses sa pinakamalaking pagtitipon ng pamahalaan na gaganapin. Ang bandila na itinaas ay dapat na walang mas mababa sa isang malinaw na tanda ng “mga armas” na naiimpluwensyahan na tumayo sa kapakanan ng Papamana sa entablado sa mundo. Tunay na ang “kasiraan ay malapit na”, “maging sa mga pintuan”.

ANG PAGKAKAROON NG PAGHUHUKOM
Isang araw bago ang araw ng paghatol ayon sa pagbilang ng Biblia sa panahon, na kilala bilang araw ng pagbabayad-sala noong ika- 24 ng Setyembre , nang itanong ng Papacy ang bahay ng kongreso ng Estados Unidos. Iyon ang dragon na nagbigay ng kapangyarihan at trono sa Papamana, at ito ang dragon na nagbibigay ng trono sa dakilang patutot, na walang iba kundi ang “magkakaibang sungay”, na tinatawag na “ang dakilang lunsod, na naghahari sa mga hari ng lupa. “(Pahayag 17:18)

Ipinakita si Juan sa simula, at pagtatapos ng, ang eksena ng paghuhukom ng dakilang kalapating mababa ang lipad sa panahon ng Amerika, ngunit natagpuan ng hula na natatapos ang sampung sungay sa ulo ng dragon.

Ng mga sampung sungay, ipinahayag nito:

Apocalipsis 17:16 “At ang sampung sungay na iyong nakita sa hayop, ay ang mga yaon ang mangagtatanim sa patutot, at gagawin siyang kasiraan at hubo, at kakain ang kaniyang laman, at susunugin sa apoy .”
Ang kasuklam-suklam na pagkawasak ay dahil ng pagkakasangkot ng maliit na sungay sa mga hari sa lupa, na “ginawa siyang sira”, at pagkatapos ay susunugin siya sa apoy.

Pahayag 17:17 Sapagka’t inilagay ng Dios sa kanilang mga puso upang tuparin ang kaniyang kalooban, at sang-ayon, at ibibigay ang kanilang kaharian sa hayop, hanggang sa matupad ang mga salita ng Dios.

 

Ang pasimula ng paghuhukom na ito ay hindi mas mababa kaysa sa pagpapagaling ng nakamamatay na sugat, at muling pagbangon ng maliit na kapangyarihan ng sungay, ngunit mas maraming nangyari sa mga palatandaan ng paghatol na ito kaysa sa kung ano ang lumilitaw? Ano ang sinasabi ng Kasulatan hinggil sa paghatol ng maliit na sungay?

ANG HUDAYONG HUKOM PARA SA PAPACY

Sa paghuhusga ng papa na napupunta sa pagrepaso sa harap ng Diyos Ama, ang Kasulatan ay nagpahayag:

Daniel 7:26 “Nguni’t ang kahatulan ay uupo , at kanilang aalisin ang kaniyang kapangyarihan, upang lipulin at upang sirain hanggang sa wakas .”

Pansinin na ang munting sungay ay mawawalan ng kapangyarihan sapagkat ang paghatol ay nakaupo at ang kaso ay mapagpasyahan na “alisin ang kanyang kapangyarihan, ubusin at sirain ito hanggang sa wakas”, na nakikita kapag ang kapangyarihan na ito ay sinusunog sa apoy, bilang dakilang kalapating mababa ang lipad sa natapos na desisyon ng oras ng paghatol:

Daniel 7: 8-11 “… narito, sa sungay na ito ay mga mata na tulad ng mga mata ng tao, at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. (9) ako’y tumingin hanggang sa ang mga luklukan ay nahuhulog, at ang matanda sa mga araw ay umupo , … ang kaniyang luklukan ay gaya ng nagniningas na apoy, at ang kaniyang mga gulong ay nagniningas na apoy. (10) Isang maapoy na ilog na inilabas at lumabas mula sa harap niya … ang hatol ay naitakda, at ang mga aklat ay binuksan . (11) Nakita ko noon dahil sa tinig ng dakilang mga salita na sinalita ng sungay: Aking nakita hanggang sa ang hayop ay patayin, at ang kaniyang katawan ay nalipol, at ibinigay sa nagniningas na apoy .

Nakikita na ang hudyat ng pagpapagaling ng nakamamatay na sugat ay lumabas, at na ang kasuklamsuklam na nag-iisa ay naitayo, nakakamangha na ang lahat ng mundo, lalo na ang mga hari sa mundo, ay nagtataka pagkatapos ng hayop sa sa mismong oras na ito? Paano napatunayan na ang pagtaas ng bandila ay babala sa atin na siya ay naghahari bilang isang “magkakaibang sungay”, isang awtoridad ng simbahan, sa mga hari sa lupa? Ang paghatol sa Papacy ay sumasailalim sa pagrepaso bago ang Ancient of days sa isang minarkahang paghahayag para makita ng lahat sa mismong oras na ang mga tao ay pinaka-desiring na tumayo sa ilalim ng kanyang banner. Samakatuwid marinig natin ang konklusyon ng bagay:

Apocalipsis 18: 4-5 At narinig ko ang ibang tinig mula sa langit, na nagsasabi, Lumabas ka sa kaniya, bayan ko , upang huwag kang makikibahagi sa kaniyang mga kasalanan, at huwag kang tumanggap ng kaniyang mga salot. (5) Sapagka’t ang kaniyang mga kasalanan ay umabot sa langit, at naalaala ng Dios ang kaniyang mga kasamaan.

 

 

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!