Pagdalaw Sa Batas: Dahil Sa Mga Kasalanan
September 26, 2020 (No Comments) by Christian Israel

Ang batas na naglalaman ng mga kapistahan, mga bagong buwan, at mga Sabbath ay para sa katawan ni Cristo, at magpakailanman ay bahagi ng ating pagsamba sa tunay na Diyos sa makalangit na Sanctuary, at may sapat na suporta sa Kasulatan upang patunayan ang katotohanang ito, ngunit kung kaya, bakit ang mga bagay na ito ay nakalimutan? Ito ay dahil sa apostasiya na ang katotohanan ay nawala sa paningin ng laging; Sinabihan tayo na alisin ng Diyos ang Kanyang banal na panahon mula sa isang hindi banal na iglesya: “At ngayon ay matutuklasan ko ang kanyang kahalayan sa paningin ng mga nagmamahal sa kanya, at walang magligtas sa kanya sa aking kamay. At ang lahat ng kaniyang mga takdang kapistahan. “(Oseas 2: 10-11).
Gayunpaman hindi lamang gayon, subalit ang pag-angkin na ang “מוֹעֵד-mô’êd” na itinakdang mga panahon ng pagsamba ay hindi ibinigay kay Adan bilang bahagi ng pagsamba sa makalangit na Sanctuary, kundi sa Israel lamang sa Mount Sinai ay isang pangkaraniwan. Upang ito ay nais naming maunawaan kung bakit sa Bundok Sinai ang batas ay ibinigay. Maraming nagsasabi na “idinagdag” ng Diyos ang batas, gamit ang talatang: “Ano ang layunin ng batas? Ito ay idinagdag dahil sa mga paglabag, hanggang dumating ang binhi kung kanino ang pangako ay ginawa; at ito ay inorden ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. “(Galacia 3:19) Sinabihan tayo na” idinagdag “ang kautusan dahil sa mga paglabag. Maraming nagnanais na balewalain ang batas ay sasabihin na ang kautusan ay ibinigay dahil sa kasalanan, at ang batas ay nawala nang si Kristo, ang “binhi”, ay dumating. Isaalang-alang natin nang higit na mabuti kung ano ang sinasabi ng mga tekstong ito.

ANG DINAGDAG NA BATAS

Sinabihan tayo kapag “idinagdag” ang batas na ito dahil sa paglabag. “At ito ang sinasabi ko, na ang tipan, na nakumpirma na bago ng Diyos kay Cristo, ang kautusan, na apat na raan at tatlumpung taon pagkaraan, ay hindi makapag-aalinlangan, na dapat itong gawin

“Aling nakasulat ako …”

pangako na walang epekto. “(Galacia 3:17) Dito, ang batas na binabanggit na ang idinagdag na kautusan ay ang batas na ibinigay sa Bundok Sinai. Ngunit kapag tinitingnan natin ang salitang Griyego para sa “idinagdag”, ito ay “prostithēmi”, ay ginagamit din sa sumusunod na talata na may kaugnayan sa Mount Sinai: “At ang tunog ng isang trumpeta, at ang tinig ng mga salita; kung aling mga tinig nila [ang mga Israelita] na nakinig ay nanawagan na ang salita ay hindi dapat na masabi sa kanila pa (prostithēmi): sapagkat hindi nila maaaring matiis ang ipinag-utos … “(Hebreo 12:19) Hindi nais ng mga Israelita na ang Diyos ay magsalita pa sila sa kanila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang sampung utos ay sapat na upang ipakita sa kanila ang kasalanan ng kanilang mga paraan; gayon pa man ang kaalaman sa Diyos, ang Kanyang paraan at anyo ng pagsamba, at ang Kanyang Sanctuary ay nawala sa paningin dahil sa kompromiso sa paraan at mga gawi ng mga Ehipsiyo na kanilang lupain, samakatuwid si Moises ay tinanggap ang natitirang batas. “At sinabi ng Panginoon kay Moises, Sumampa ka sa akin sa bundok, at tumayo ka: at bibigyan kita ng mga tapyas na bato, at ng kautusan, at ng mga utos na aking isinulat; upang maituro mo sa kanila. “(Exodo 24:12) Ibinigay ng Diyos kay Moises ang kautusan at utos na isinulat niya para sa pagtuturo sa mga Israelita na nawala sa paningin ng mga pamamaraan ng Diyos, at nangangailangan ng pagtuturo” dahil sa pagsuway ” . Dapat nating kilalanin na ang batas, na tinatawag sa Hebreo na “Torah” na nangangahulugang “Mga Tagubilin”, ay isinulat ng Diyos nang maayos bago ito ipagkaloob kay Moises. Sumampa ka sa akin sa bundok, at doon: at bibigyan kita ng mga tapyas na bato, at ng kautusan [Torah], at mga utos na aking isinulat; upang maituro mo sa kanila. “(Exodo 24:12) Ibinigay ng Diyos kay Moises ang kautusan at utos na isinulat niya para sa pagtuturo sa mga Israelita na nawala sa paningin ng mga pamamaraan ng Diyos, at nangangailangan ng pagtuturo” dahil sa pagsuway ” . Dapat nating kilalanin na ang batas, na tinatawag sa Hebreo na “Torah” na nangangahulugang “Mga Tagubilin”, ay isinulat ng Diyos nang maayos bago ito ipagkaloob kay Moises. Sumampa ka sa akin sa bundok, at doon: at bibigyan kita ng mga tapyas na bato, at ng kautusan [Torah], at mga utos na aking isinulat; upang maituro mo sa kanila. “(Exodo 24:12) Ibinigay ng Diyos kay Moises ang kautusan at utos na isinulat niya para sa pagtuturo sa mga Israelita na nawala sa paningin ng mga pamamaraan ng Diyos, at nangangailangan ng pagtuturo” dahil sa pagsuway ” . Dapat nating kilalanin na ang batas, na tinatawag sa Hebreo na “Torah” na nangangahulugang “Mga Tagubilin”, ay isinulat ng Diyos nang maayos bago ito ipagkaloob kay Moises. at nangangailangan ng pagtuturo “dahil sa pagsuway”. Dapat nating kilalanin na ang batas, na tinatawag sa Hebreo na “Torah” na nangangahulugang “Mga Tagubilin”, ay isinulat ng Diyos nang maayos bago ito ipagkaloob kay Moises. at nangangailangan ng pagtuturo “dahil sa pagsuway”. Dapat nating kilalanin na ang batas, na tinatawag sa Hebreo na “Torah” na nangangahulugang “Mga Tagubilin”, ay isinulat ng Diyos nang maayos bago ito ipagkaloob kay Moises.

Sa Batas Torah, ang mga takdang panahon, ikapu, mga batas ng mana, malinis at di-malinis na karne, mga uri ng mga handog [pasasalamat / papuri, pagtatalaga, pagkakasala] at iba pa. Sa katunayan, sinabi sa atin na si Abel ay naghandog ng isang katanggap-tanggap na handog, na alam ni Noe ang pagkakaiba sa pagitan ng malinis at di-malinis na mga hayop, binayaran ni Abraham, tumakas si Joseph sa pakikiapid at pangangalunya sa asawa ni Potiped, at ang mga batas ng mana ay naintindihan. Sinabi sa atin ni Abraham: “sinunod ang Aking tinig, at iningatan ang Aking katungkulan, Aking mga utos, Aking mga batas, at Aking batas [Torah].” Ang mga batas na nasa Torah, na inaakala ng marami sa Bundok Sinai bilang isang bagong karagdagan, sa katunayan ay sinalita dahil sa patuloy na pagbabalik at kasalanan ng Israel. Ibinigay ng Diyos kay Moises ang nasulat na Niya sa langit, at kung saan ang mga patriyarka noong una, ang matatapat na ama ng Israel, naobserbahan. Ang batas ng Torah sa katunayan ay nagpapaliwanag kung ano ang umiiral na, nag-iilaw sa aklat ng Genesis at ang unang kasaysayan ng Exodo. Ito ay liwanag na ibinigay upang magbigay ng liwanag sa kasaysayan na ibinigay sa mga pahina nito. Ang Araw ng Pahinga ay ibinigay na bilang Batas ng Torah sa harap ng Bundok Sinai, nang tatanungin ng Diyos si Moises ng Israel, “Hanggang kailan mo tatangging lumakad sa Aking mga utos at sa aking batas (Torah)?” (Exodo 16:28). Napakahalaga ng batas na ito, na hindi ito dapat lamang ipagwalang-bahala ng mga Gentil bilang eksklusibo para sa Israel kung gaano karami ang nagtuturo ngayon. Sa katunayan, sinasabi sa atin na “ang isang kautusan ay para sa kanya na nasa bahay, gayundin sa Gentil na naglakbay sa gitna mo.” (Exodo 12:49) Ang Diyos ay malinaw na ang mga Gentil ay hindi ang pagwawalang-bahala sa batas na ito ng maraming ngayon ay nagtuturo, ngunit upang maging matatag sa ito.

“Kaya nga ang aking sentensiya ay hindi namin pinagtatalunan ang mga ito, na mula sa mga Gentil ay bumaling sa Diyos: Datapuwa’t sinulat namin sa kanila, na sila ay umiwas sa mga polusyon ng mga diyus-diyosan, at mula sa pakikiapid, at mula sa mga bagay na nakabihag, at mula sa dugo. Sapagka’t si Moises noong unang panahon ay may bawa’t bayan na nangangaral sa kaniya, na binabasa sa mga sinagoga tuwing sabbath. “(Gawa 15: 19-21) Pansinin kung bakit ibinigay ang apat na batas? Ito ay dahil hindi nila nais na “magapi” sa kanila, na literal na nangangahulugan na ginigipit ang mga ito, o pinipilit sila nang labis, pinalabanan sila. Matututuhan nila ang kapahingahan habang ipinangangaral si Moises tuwing araw ng Sabbath. Nakikita natin ang isang sinaunang iglesya na matapat na sinusunod ang mga takdang panahon, araw ng Sabbath, mga araw ng kapistahan, at mga bagong buwan: “At nang lumabas ang mga Judio sa sinagoga, ipinamamanhik ng mga Gentil na ang mga salitang ito ay maipangaral sa kanila sa susunod na sabbath.

Kahit na hindi alam ang mga intricacies ng batas, ang mga Gentiles observing ang Sabbath ay tulad ng Diyos na kinakailangan bilang isang tanda ng kaligtasan: “Ang aking kaligtasan ay malapit na dumating, at ang Aking katuwiran ay ipinahayag.Binang ang tao na gawin ito … na keepeth ang sabbath mula sa pagdumi nito … Gayundin ang mga anak ng Gentil, na sumasali sa kanilang sarili sa PANGINOON … bawat isa na nag-aayuno sa araw ng Sabat mula sa paglapastangan nito, at tumatagal ng aking tipan; Kahit na sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok … “(Isaias 56: 1-7)

Gayunpaman ito ay mabilis na nagsimulang magbago dahil ang mga di-napagbabagong mga Gentil ay nagsimulang sabihin na ang batas ng Torah ay maaaring mabago dahil sa kamatayan ni Cristo, at ang awtoridad na ipinagkatiwala sa kanila upang baguhin ang mga panahon ng pagsamba at mga batas; ang mga argumentong ito na nagpapakita ng kasaysayan ay ang mga nangungunang mga argumento na malayo sa tapat na pagtuturo sa kautusan ng Diyos ay ginagamit pa rin ngayon na may malaking tagumpay sa pagmaligaw sa marami.

Gayon pa man ang kautusang ito ay mahalaga sa pagpapaliwanag sa makasaysayang mga elemento na nakapaloob sa Genesis, kung wala, ang mga bagay na iyon sa Genesis ay naging madilim at mahiwaga, na walang mga punto ng anchor kung saan ipahahayag ang kanilang pagbanggit sa Kasulatan. Halimbawa, ang Sabbath ay pinabanal para sa sangkatauhan sa ikapitong araw habang ang Diyos ay nananatili mula sa lahat ng Kanyang gawain. Karagdagan pa rito, ang lupa ay binigyan ng paraan upang mapanatili ang mga takdang panahon ng pagsamba sa trono ng Diyos mula sa paglikha ng araw, at buwan at mga bituin sa ikaapat na araw. Kami ay binigyan ng rekord kung kailan nagsimula ang mga bahagi ng batas sa Genesis. na ipinaliwanag sa batas na isinulat at ipinahayag ng Diyos kay Moises.

Ang tanging Banal na Kasulatan na ibinigay sa atin na inilarawan sa anumang paghinto sa anumang punto ng batas ay ang mga sakripisyo at mga handog kapag ang Mesiyas ay isinakripisyo bilang tunay na sakripisyo at paghahandog kung saan ang ating kapatawaran, papuri, pasasalamat at pagtitipid ay sinigurado (Tingnan ang Daniel 9 : 27). Ito ay nagdudulot ng malinaw upang tingnan ang makalangit na santuwaryo; Ang sakripisyo ni Kristo at pagkasaserdote, at inalis ang mga sangkap ng seremonya na nasa batas, upang maitataas ang isipan sa malinaw na paraan mula sa paglilingkod sa lupa hanggang sa kadalisayan ng pagsamba sa langit. Gayon pa man kung ang ilan ay pumunta sa labis na posisyon ng pagsasabi na ang mga takdang panahon sa batas ay natapos na nang si Cristo ay namatay. Gayunman, sinabi sa atin na ang kautusang ito ay dapat tandaan bago bumalik si Kristo, at sumunod upang ibalik ang pagpapala ng Diyos (Malakias 4: 4-6);

HANGGANG ANG BINHI AY DUMATING

Sinabi sa atin na ang batas na ito ay idinagdag dahil sa mga paglabag- sa idinagdag, nangangahulugan ito na patuloy itong binibigkas “hanggang sa dumating ang binhi kung kanino ang pangako ay ginawa”. Ito ay nangangahulugan na ang kautusan ay pa rin na sinasalita ngayon dahil sa mga paglabag ng tao; ito ay nangangahulugan na ito ay patuloy na sinasalita upang mahatulan ang kasalanan hangga’t may kasalanan na nahatulan hanggang sa “ang binhi ay dapat dumating”. Sino ang binhing iyon? “Ngayon kay Abraham at sa kanyang binhi ay ginawa ang mga pangako. Hindi niya sinasabi, At sa mga buto, bilang ng marami; kundi bilang isa, At sa iyong binhi, na si Cristo. “(Galacia 3:16) Ang binhing iyan ay tiyak na si Cristo, nang walang alinlangan. Ngunit anong pangako ang ginawa kay Abraham at kay Kristo? “Sapagkat ang pangako, na siya ang magiging tagapagmana ng sanlibutan, ay hindi kay Abraham, o sa kanyang binhi, sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng katuwiran ng pananampalataya.” (Mga Taga Roma 4: 13) Ang layunin ng batas na sinasalita ay dahil umiiral ang kasalanan. Sinabi ni Pablo na “Hindi ko nakilala ang kasalanan kundi sa pamamagitan ng kautusan …” (Roma 7: 7). Ipinahayag ng kautusan ang kasalanan, sapagkat “ang lakas ng kasalanan ay ang kautusan”, at ipinahayag nito ang paghatol sa kamatayan. At “isinulat ng kasulatan ang lahat sa ilalim ng kasalanan, upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo ay maibibigay sa kanila na naniniwala. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, pinanatili tayo sa ilalim ng kautusan, natutupad sa pananampalataya na pagkatapos ay mahahayag. Kaya’t ang kautusan ay ang ating punong-guro upang dalhin tayo kay Cristo, upang tayo ay makatarungan sa pamamagitan ng pananampalataya. “Sinasabi nito na ang layunin ng batas na” idinagdag “ay upang ipakita ang pagsalansang, upang tayo ay madala sa pananampalataya kay Cristo, na ang pangakong maging isang tagapagmana ng daigdig na darating ay maaaring ibigay din sa atin. Ang kautusang iyon ay dapat magsalita hanggang sa pagsalangsang at ang kasalanan ay humantong sa lahat na tatanggap nito sa pananampalataya kay Cristo, ang binhi kung kanino ang pangako ay ginawa, na ang kasalanan ay maaaring tumigil magpakailanman, at maaari nating makibahagi sa pangakong iyan din sa pamamagitan Niya. “At kung kayo’y kay Cristo, kayo nga’y binhi ni Abraham, at mga tagapagmana ayon sa pangako.” (Gal 3:29) Kung tayo ang binhi ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo dahil sa kautusan, tayo ay mga tagapagmana ng mundo sa dumating. Samakatuwid, kapag si Kristo ay dumating sa ikalawang pagkakataon, ito ay para sa lahat ng binhi ni Abraham sa Kanya na magiging kasamang tagapagmana sa Kanya. 29) Kung tayo ay binhi ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo dahil sa kautusan, tayo ay mga tagapagmana ng mundo na darating. Samakatuwid, kapag si Kristo ay dumating sa ikalawang pagkakataon, ito ay para sa lahat ng binhi ni Abraham sa Kanya na magiging kasamang tagapagmana sa Kanya. 29) Kung tayo ay binhi ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo dahil sa kautusan, tayo ay mga tagapagmana ng mundo na darating. Samakatuwid, kapag si Kristo ay dumating sa ikalawang pagkakataon, ito ay para sa lahat ng binhi ni Abraham sa Kanya na magiging kasamang tagapagmana sa Kanya.

Dapat lubusang gawin ng batas na ito ang gawain na si Cristo na ating mataas na saserdote, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ganap na makatapos ng pagsalangsang, tapusin ang mga kasalanan, at magdala ng walang hanggang katuwiran sa atin, upang tayo ay maging binhi na nabibilang na karapat-dapat sa pagkuha ng bahagi ng Kanyang trono sa Kanyang pagbabalik. “Sapagkat katotohanang hindi niya kinuha sa kanya ang kalikasan ng mga anghel; ngunit kinuha niya sa kanya ang binhi ni Abraham. Kaya’t sa lahat ng mga bagay ay kinakailangang siya’y maging gaya ng sa kaniyang mga kapatid, upang siya’y maging isang maawain at tapat na dakilang saserdote sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang makapagkasundo sa mga kasalanan ng bayan. “(Hebreo 2: 16-17) “Sapagka’t ito ay naging kaniya, para sa kanino ang lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan ng kanino ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming mga anak sa kaluwalhatian, upang gawing sakdal ang kapitan ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga paghihirap. Sapagkat kapwa siya na nagpapaging banal at silang mga pinabanal ay isa lamang:

“Mga minamahal, tayo nga ngayon ay mga anak ng Diyos, at hindi pa lilitaw kung ano ang mangyayari: datapuwa’t nalalaman natin na, kung kailan siya lilitaw, tayo ay magiging katulad niya; sapagkat makikita natin siya bilang siya. At ang bawat tao na may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis ng kanyang sarili, kahit na siya ay dalisay. Ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay lumabag din sa kautusan: sapagka’t ang kasalanan ay ang pagsalangsang ng kautusan. At alam ninyo na siya ay nahayag upang alisin ang ating mga kasalanan; at sa kaniya ay walang kasalanan. “(1 Juan 3: 2-5) Kapag nasasabi sa atin na may” walang kasalanan “, at tayo ay dalisay,” kahit na Siya ay dalisay “, at pagkatapos ay” ang Binhi kung magkagayo’y magsabi si Cristo, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay ng Panginoon sa akin ay mga tanda at mga kababalaghan sa Israel na mula sa Panginoon ng mga hukbo, na tumatahan sa bundok ng Sion … Sa kautusan [Torah] at sa patotoo: kung hindi sila nagsasalita ayon sa salitang ito,

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Pagdalaw Sa Batas: Dahil Sa Mga Kasalanan
September 26, 2020 (No Comments) by Christian Israel

Ang batas na naglalaman ng mga kapistahan, mga bagong buwan, at mga Sabbath ay para sa katawan ni Cristo, at magpakailanman ay bahagi ng ating pagsamba sa tunay na Diyos sa makalangit na Sanctuary, at may sapat na suporta sa Kasulatan upang patunayan ang katotohanang ito, ngunit kung kaya, bakit ang mga bagay na ito ay nakalimutan? Ito ay dahil sa apostasiya na ang katotohanan ay nawala sa paningin ng laging; Sinabihan tayo na alisin ng Diyos ang Kanyang banal na panahon mula sa isang hindi banal na iglesya: “At ngayon ay matutuklasan ko ang kanyang kahalayan sa paningin ng mga nagmamahal sa kanya, at walang magligtas sa kanya sa aking kamay. At ang lahat ng kaniyang mga takdang kapistahan. “(Oseas 2: 10-11).
Gayunpaman hindi lamang gayon, subalit ang pag-angkin na ang “מוֹעֵד-mô’êd” na itinakdang mga panahon ng pagsamba ay hindi ibinigay kay Adan bilang bahagi ng pagsamba sa makalangit na Sanctuary, kundi sa Israel lamang sa Mount Sinai ay isang pangkaraniwan. Upang ito ay nais naming maunawaan kung bakit sa Bundok Sinai ang batas ay ibinigay. Maraming nagsasabi na “idinagdag” ng Diyos ang batas, gamit ang talatang: “Ano ang layunin ng batas? Ito ay idinagdag dahil sa mga paglabag, hanggang dumating ang binhi kung kanino ang pangako ay ginawa; at ito ay inorden ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. “(Galacia 3:19) Sinabihan tayo na” idinagdag “ang kautusan dahil sa mga paglabag. Maraming nagnanais na balewalain ang batas ay sasabihin na ang kautusan ay ibinigay dahil sa kasalanan, at ang batas ay nawala nang si Kristo, ang “binhi”, ay dumating. Isaalang-alang natin nang higit na mabuti kung ano ang sinasabi ng mga tekstong ito.

ANG DINAGDAG NA BATAS

Sinabihan tayo kapag “idinagdag” ang batas na ito dahil sa paglabag. “At ito ang sinasabi ko, na ang tipan, na nakumpirma na bago ng Diyos kay Cristo, ang kautusan, na apat na raan at tatlumpung taon pagkaraan, ay hindi makapag-aalinlangan, na dapat itong gawin

“Aling nakasulat ako …”

pangako na walang epekto. “(Galacia 3:17) Dito, ang batas na binabanggit na ang idinagdag na kautusan ay ang batas na ibinigay sa Bundok Sinai. Ngunit kapag tinitingnan natin ang salitang Griyego para sa “idinagdag”, ito ay “prostithēmi”, ay ginagamit din sa sumusunod na talata na may kaugnayan sa Mount Sinai: “At ang tunog ng isang trumpeta, at ang tinig ng mga salita; kung aling mga tinig nila [ang mga Israelita] na nakinig ay nanawagan na ang salita ay hindi dapat na masabi sa kanila pa (prostithēmi): sapagkat hindi nila maaaring matiis ang ipinag-utos … “(Hebreo 12:19) Hindi nais ng mga Israelita na ang Diyos ay magsalita pa sila sa kanila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang sampung utos ay sapat na upang ipakita sa kanila ang kasalanan ng kanilang mga paraan; gayon pa man ang kaalaman sa Diyos, ang Kanyang paraan at anyo ng pagsamba, at ang Kanyang Sanctuary ay nawala sa paningin dahil sa kompromiso sa paraan at mga gawi ng mga Ehipsiyo na kanilang lupain, samakatuwid si Moises ay tinanggap ang natitirang batas. “At sinabi ng Panginoon kay Moises, Sumampa ka sa akin sa bundok, at tumayo ka: at bibigyan kita ng mga tapyas na bato, at ng kautusan, at ng mga utos na aking isinulat; upang maituro mo sa kanila. “(Exodo 24:12) Ibinigay ng Diyos kay Moises ang kautusan at utos na isinulat niya para sa pagtuturo sa mga Israelita na nawala sa paningin ng mga pamamaraan ng Diyos, at nangangailangan ng pagtuturo” dahil sa pagsuway ” . Dapat nating kilalanin na ang batas, na tinatawag sa Hebreo na “Torah” na nangangahulugang “Mga Tagubilin”, ay isinulat ng Diyos nang maayos bago ito ipagkaloob kay Moises. Sumampa ka sa akin sa bundok, at doon: at bibigyan kita ng mga tapyas na bato, at ng kautusan [Torah], at mga utos na aking isinulat; upang maituro mo sa kanila. “(Exodo 24:12) Ibinigay ng Diyos kay Moises ang kautusan at utos na isinulat niya para sa pagtuturo sa mga Israelita na nawala sa paningin ng mga pamamaraan ng Diyos, at nangangailangan ng pagtuturo” dahil sa pagsuway ” . Dapat nating kilalanin na ang batas, na tinatawag sa Hebreo na “Torah” na nangangahulugang “Mga Tagubilin”, ay isinulat ng Diyos nang maayos bago ito ipagkaloob kay Moises. Sumampa ka sa akin sa bundok, at doon: at bibigyan kita ng mga tapyas na bato, at ng kautusan [Torah], at mga utos na aking isinulat; upang maituro mo sa kanila. “(Exodo 24:12) Ibinigay ng Diyos kay Moises ang kautusan at utos na isinulat niya para sa pagtuturo sa mga Israelita na nawala sa paningin ng mga pamamaraan ng Diyos, at nangangailangan ng pagtuturo” dahil sa pagsuway ” . Dapat nating kilalanin na ang batas, na tinatawag sa Hebreo na “Torah” na nangangahulugang “Mga Tagubilin”, ay isinulat ng Diyos nang maayos bago ito ipagkaloob kay Moises. at nangangailangan ng pagtuturo “dahil sa pagsuway”. Dapat nating kilalanin na ang batas, na tinatawag sa Hebreo na “Torah” na nangangahulugang “Mga Tagubilin”, ay isinulat ng Diyos nang maayos bago ito ipagkaloob kay Moises. at nangangailangan ng pagtuturo “dahil sa pagsuway”. Dapat nating kilalanin na ang batas, na tinatawag sa Hebreo na “Torah” na nangangahulugang “Mga Tagubilin”, ay isinulat ng Diyos nang maayos bago ito ipagkaloob kay Moises.

Sa Batas Torah, ang mga takdang panahon, ikapu, mga batas ng mana, malinis at di-malinis na karne, mga uri ng mga handog [pasasalamat / papuri, pagtatalaga, pagkakasala] at iba pa. Sa katunayan, sinabi sa atin na si Abel ay naghandog ng isang katanggap-tanggap na handog, na alam ni Noe ang pagkakaiba sa pagitan ng malinis at di-malinis na mga hayop, binayaran ni Abraham, tumakas si Joseph sa pakikiapid at pangangalunya sa asawa ni Potiped, at ang mga batas ng mana ay naintindihan. Sinabi sa atin ni Abraham: “sinunod ang Aking tinig, at iningatan ang Aking katungkulan, Aking mga utos, Aking mga batas, at Aking batas [Torah].” Ang mga batas na nasa Torah, na inaakala ng marami sa Bundok Sinai bilang isang bagong karagdagan, sa katunayan ay sinalita dahil sa patuloy na pagbabalik at kasalanan ng Israel. Ibinigay ng Diyos kay Moises ang nasulat na Niya sa langit, at kung saan ang mga patriyarka noong una, ang matatapat na ama ng Israel, naobserbahan. Ang batas ng Torah sa katunayan ay nagpapaliwanag kung ano ang umiiral na, nag-iilaw sa aklat ng Genesis at ang unang kasaysayan ng Exodo. Ito ay liwanag na ibinigay upang magbigay ng liwanag sa kasaysayan na ibinigay sa mga pahina nito. Ang Araw ng Pahinga ay ibinigay na bilang Batas ng Torah sa harap ng Bundok Sinai, nang tatanungin ng Diyos si Moises ng Israel, “Hanggang kailan mo tatangging lumakad sa Aking mga utos at sa aking batas (Torah)?” (Exodo 16:28). Napakahalaga ng batas na ito, na hindi ito dapat lamang ipagwalang-bahala ng mga Gentil bilang eksklusibo para sa Israel kung gaano karami ang nagtuturo ngayon. Sa katunayan, sinasabi sa atin na “ang isang kautusan ay para sa kanya na nasa bahay, gayundin sa Gentil na naglakbay sa gitna mo.” (Exodo 12:49) Ang Diyos ay malinaw na ang mga Gentil ay hindi ang pagwawalang-bahala sa batas na ito ng maraming ngayon ay nagtuturo, ngunit upang maging matatag sa ito.

“Kaya nga ang aking sentensiya ay hindi namin pinagtatalunan ang mga ito, na mula sa mga Gentil ay bumaling sa Diyos: Datapuwa’t sinulat namin sa kanila, na sila ay umiwas sa mga polusyon ng mga diyus-diyosan, at mula sa pakikiapid, at mula sa mga bagay na nakabihag, at mula sa dugo. Sapagka’t si Moises noong unang panahon ay may bawa’t bayan na nangangaral sa kaniya, na binabasa sa mga sinagoga tuwing sabbath. “(Gawa 15: 19-21) Pansinin kung bakit ibinigay ang apat na batas? Ito ay dahil hindi nila nais na “magapi” sa kanila, na literal na nangangahulugan na ginigipit ang mga ito, o pinipilit sila nang labis, pinalabanan sila. Matututuhan nila ang kapahingahan habang ipinangangaral si Moises tuwing araw ng Sabbath. Nakikita natin ang isang sinaunang iglesya na matapat na sinusunod ang mga takdang panahon, araw ng Sabbath, mga araw ng kapistahan, at mga bagong buwan: “At nang lumabas ang mga Judio sa sinagoga, ipinamamanhik ng mga Gentil na ang mga salitang ito ay maipangaral sa kanila sa susunod na sabbath.

Kahit na hindi alam ang mga intricacies ng batas, ang mga Gentiles observing ang Sabbath ay tulad ng Diyos na kinakailangan bilang isang tanda ng kaligtasan: “Ang aking kaligtasan ay malapit na dumating, at ang Aking katuwiran ay ipinahayag.Binang ang tao na gawin ito … na keepeth ang sabbath mula sa pagdumi nito … Gayundin ang mga anak ng Gentil, na sumasali sa kanilang sarili sa PANGINOON … bawat isa na nag-aayuno sa araw ng Sabat mula sa paglapastangan nito, at tumatagal ng aking tipan; Kahit na sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok … “(Isaias 56: 1-7)

Gayunpaman ito ay mabilis na nagsimulang magbago dahil ang mga di-napagbabagong mga Gentil ay nagsimulang sabihin na ang batas ng Torah ay maaaring mabago dahil sa kamatayan ni Cristo, at ang awtoridad na ipinagkatiwala sa kanila upang baguhin ang mga panahon ng pagsamba at mga batas; ang mga argumentong ito na nagpapakita ng kasaysayan ay ang mga nangungunang mga argumento na malayo sa tapat na pagtuturo sa kautusan ng Diyos ay ginagamit pa rin ngayon na may malaking tagumpay sa pagmaligaw sa marami.

Gayon pa man ang kautusang ito ay mahalaga sa pagpapaliwanag sa makasaysayang mga elemento na nakapaloob sa Genesis, kung wala, ang mga bagay na iyon sa Genesis ay naging madilim at mahiwaga, na walang mga punto ng anchor kung saan ipahahayag ang kanilang pagbanggit sa Kasulatan. Halimbawa, ang Sabbath ay pinabanal para sa sangkatauhan sa ikapitong araw habang ang Diyos ay nananatili mula sa lahat ng Kanyang gawain. Karagdagan pa rito, ang lupa ay binigyan ng paraan upang mapanatili ang mga takdang panahon ng pagsamba sa trono ng Diyos mula sa paglikha ng araw, at buwan at mga bituin sa ikaapat na araw. Kami ay binigyan ng rekord kung kailan nagsimula ang mga bahagi ng batas sa Genesis. na ipinaliwanag sa batas na isinulat at ipinahayag ng Diyos kay Moises.

Ang tanging Banal na Kasulatan na ibinigay sa atin na inilarawan sa anumang paghinto sa anumang punto ng batas ay ang mga sakripisyo at mga handog kapag ang Mesiyas ay isinakripisyo bilang tunay na sakripisyo at paghahandog kung saan ang ating kapatawaran, papuri, pasasalamat at pagtitipid ay sinigurado (Tingnan ang Daniel 9 : 27). Ito ay nagdudulot ng malinaw upang tingnan ang makalangit na santuwaryo; Ang sakripisyo ni Kristo at pagkasaserdote, at inalis ang mga sangkap ng seremonya na nasa batas, upang maitataas ang isipan sa malinaw na paraan mula sa paglilingkod sa lupa hanggang sa kadalisayan ng pagsamba sa langit. Gayon pa man kung ang ilan ay pumunta sa labis na posisyon ng pagsasabi na ang mga takdang panahon sa batas ay natapos na nang si Cristo ay namatay. Gayunman, sinabi sa atin na ang kautusang ito ay dapat tandaan bago bumalik si Kristo, at sumunod upang ibalik ang pagpapala ng Diyos (Malakias 4: 4-6);

HANGGANG ANG BINHI AY DUMATING

Sinabi sa atin na ang batas na ito ay idinagdag dahil sa mga paglabag- sa idinagdag, nangangahulugan ito na patuloy itong binibigkas “hanggang sa dumating ang binhi kung kanino ang pangako ay ginawa”. Ito ay nangangahulugan na ang kautusan ay pa rin na sinasalita ngayon dahil sa mga paglabag ng tao; ito ay nangangahulugan na ito ay patuloy na sinasalita upang mahatulan ang kasalanan hangga’t may kasalanan na nahatulan hanggang sa “ang binhi ay dapat dumating”. Sino ang binhing iyon? “Ngayon kay Abraham at sa kanyang binhi ay ginawa ang mga pangako. Hindi niya sinasabi, At sa mga buto, bilang ng marami; kundi bilang isa, At sa iyong binhi, na si Cristo. “(Galacia 3:16) Ang binhing iyan ay tiyak na si Cristo, nang walang alinlangan. Ngunit anong pangako ang ginawa kay Abraham at kay Kristo? “Sapagkat ang pangako, na siya ang magiging tagapagmana ng sanlibutan, ay hindi kay Abraham, o sa kanyang binhi, sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng katuwiran ng pananampalataya.” (Mga Taga Roma 4: 13) Ang layunin ng batas na sinasalita ay dahil umiiral ang kasalanan. Sinabi ni Pablo na “Hindi ko nakilala ang kasalanan kundi sa pamamagitan ng kautusan …” (Roma 7: 7). Ipinahayag ng kautusan ang kasalanan, sapagkat “ang lakas ng kasalanan ay ang kautusan”, at ipinahayag nito ang paghatol sa kamatayan. At “isinulat ng kasulatan ang lahat sa ilalim ng kasalanan, upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo ay maibibigay sa kanila na naniniwala. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, pinanatili tayo sa ilalim ng kautusan, natutupad sa pananampalataya na pagkatapos ay mahahayag. Kaya’t ang kautusan ay ang ating punong-guro upang dalhin tayo kay Cristo, upang tayo ay makatarungan sa pamamagitan ng pananampalataya. “Sinasabi nito na ang layunin ng batas na” idinagdag “ay upang ipakita ang pagsalansang, upang tayo ay madala sa pananampalataya kay Cristo, na ang pangakong maging isang tagapagmana ng daigdig na darating ay maaaring ibigay din sa atin. Ang kautusang iyon ay dapat magsalita hanggang sa pagsalangsang at ang kasalanan ay humantong sa lahat na tatanggap nito sa pananampalataya kay Cristo, ang binhi kung kanino ang pangako ay ginawa, na ang kasalanan ay maaaring tumigil magpakailanman, at maaari nating makibahagi sa pangakong iyan din sa pamamagitan Niya. “At kung kayo’y kay Cristo, kayo nga’y binhi ni Abraham, at mga tagapagmana ayon sa pangako.” (Gal 3:29) Kung tayo ang binhi ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo dahil sa kautusan, tayo ay mga tagapagmana ng mundo sa dumating. Samakatuwid, kapag si Kristo ay dumating sa ikalawang pagkakataon, ito ay para sa lahat ng binhi ni Abraham sa Kanya na magiging kasamang tagapagmana sa Kanya. 29) Kung tayo ay binhi ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo dahil sa kautusan, tayo ay mga tagapagmana ng mundo na darating. Samakatuwid, kapag si Kristo ay dumating sa ikalawang pagkakataon, ito ay para sa lahat ng binhi ni Abraham sa Kanya na magiging kasamang tagapagmana sa Kanya. 29) Kung tayo ay binhi ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo dahil sa kautusan, tayo ay mga tagapagmana ng mundo na darating. Samakatuwid, kapag si Kristo ay dumating sa ikalawang pagkakataon, ito ay para sa lahat ng binhi ni Abraham sa Kanya na magiging kasamang tagapagmana sa Kanya.

Dapat lubusang gawin ng batas na ito ang gawain na si Cristo na ating mataas na saserdote, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ganap na makatapos ng pagsalangsang, tapusin ang mga kasalanan, at magdala ng walang hanggang katuwiran sa atin, upang tayo ay maging binhi na nabibilang na karapat-dapat sa pagkuha ng bahagi ng Kanyang trono sa Kanyang pagbabalik. “Sapagkat katotohanang hindi niya kinuha sa kanya ang kalikasan ng mga anghel; ngunit kinuha niya sa kanya ang binhi ni Abraham. Kaya’t sa lahat ng mga bagay ay kinakailangang siya’y maging gaya ng sa kaniyang mga kapatid, upang siya’y maging isang maawain at tapat na dakilang saserdote sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang makapagkasundo sa mga kasalanan ng bayan. “(Hebreo 2: 16-17) “Sapagka’t ito ay naging kaniya, para sa kanino ang lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan ng kanino ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming mga anak sa kaluwalhatian, upang gawing sakdal ang kapitan ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga paghihirap. Sapagkat kapwa siya na nagpapaging banal at silang mga pinabanal ay isa lamang:

“Mga minamahal, tayo nga ngayon ay mga anak ng Diyos, at hindi pa lilitaw kung ano ang mangyayari: datapuwa’t nalalaman natin na, kung kailan siya lilitaw, tayo ay magiging katulad niya; sapagkat makikita natin siya bilang siya. At ang bawat tao na may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis ng kanyang sarili, kahit na siya ay dalisay. Ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay lumabag din sa kautusan: sapagka’t ang kasalanan ay ang pagsalangsang ng kautusan. At alam ninyo na siya ay nahayag upang alisin ang ating mga kasalanan; at sa kaniya ay walang kasalanan. “(1 Juan 3: 2-5) Kapag nasasabi sa atin na may” walang kasalanan “, at tayo ay dalisay,” kahit na Siya ay dalisay “, at pagkatapos ay” ang Binhi kung magkagayo’y magsabi si Cristo, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay ng Panginoon sa akin ay mga tanda at mga kababalaghan sa Israel na mula sa Panginoon ng mga hukbo, na tumatahan sa bundok ng Sion … Sa kautusan [Torah] at sa patotoo: kung hindi sila nagsasalita ayon sa salitang ito,

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!