Nagkatawang Tao ang Salita
November 20, 2016 (No Comments) by Christian Israel

“Sa pasimula ay ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos.” “At ang Salita ay naging laman at naninirahan sa gitna natin.” Sinasabi ng Binagong Bersyon, “Ang Salita ay naging laman.”

Ang tema ng pagtubos ay ang agham at ang awit ng walang hanggang mga edad, at maayos na maaring masakop ang ating isipan sa panahon ng maikling paglagi dito. Walang bahagi ng dakilang tema na ito na gumagawa ng ganitong pangangailangan sa ating mga isip upang mapahalagahan ito sa anumang antas, bilang paksa na dapat nating pagaralan ngayong gabi, – “Ang Salita ay naging laman at naninirahan sa gitna natin.” Sa pamamagitan Niya lahat ng bagay ay naging; ngayon Siya mismo ay naging . Siya na may buong kaluwalhatian sa Ama, ngayon ay naghihiwalay sa Kanyang kaluwalhatian at nagiging laman. Ibinubukod niya ang Kanyang banal na paraan ng pag-iral, at tumatagal sa tao na paraan ng pag-iral , at ang Diyos ay nahayag sa laman. Ang katotohanang ito ay ang pundasyon ng lahat ng katotohanan.

NAKAKATULONG NA KATOTOHANAN

At si Hesucristo ay naging laman . Ang pagiging manifestado ng Diyos sa laman, ay isa sa mga pinaka-kapaki-pakinabang na katotohanan , isa sa mga pinaka-nakapagtuturo katotohanan, ang katotohanan na higit sa lahat ng mga katotohanan, na kung saan ang tao ay dapat magalak.

Nais ko ngayong gabi na pag-aralan ang tanong na ito para sa aming personal, kasalukuyang benepisyo. Ipautusan natin ang ating mga pag-iisip nang lubos, sapagkat upang maunawaan na ang Salita ay naging laman at naninirahan sa gitna natin, hinihingi ang lahat ng ating mga kakayahang pangkaisipan. Isaalang-alang natin, una, kung anong uri ng laman ; sapagkat ito ang pinaka pundasyon ng tanong na ito na may kaugnayan sa amin mismo. “Sa gayo’y kung paanong ang mga anak ay nakikibahagi sa laman at dugo, siya rin naman ay nagkakaisa rin; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay mapuksa niya ang may kapangyarihan ng kamatayan, iyon ay, ang diyablo; at iligtas sila na sa pamamagitan ng takot sa kamatayan ay ang lahat ng kanilang buhay ay napapailalim sa pagkaalipin. Sapagkat tiyak na hindi Niya kinuha sa Kanya ang kalikasan ng mga anghel; ngunit kinuha Niya sa Kanya ang binhi ni Abraham. Kaya’t sa lahat ng mga bagay ay pinaniwalaan Niya na maging katulad ng Kanyang mga kapatid, upang Siya ay maging isang maawain at tapat na dakilang saserdote sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng pagkakasundo para sa mga kasalanan ng mga tao. Sapagkat sa gayon Siya ay nagdusa, tinutukso, Siya ay nakakatulong sa mga tinutukso. ” Hebreo 2: 14-18 . Na sa pamamagitan ng kamatayan, na pinapatay, kinuha sa Kanya ang laman ng kasalanan, maaaring Siya, sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, ay puksain siya na may kapangyarihan ng kamatayan.

“Katotohanang hindi Niya kinuha sa Kanya ang kalikasan ng mga anghel; ngunit kinuha Niya sa Kanya ang binhi ni Abraham. “Sinasabi ng margin,” Hindi niya hinawakan ang mga anghel, ngunit ang binhi ni Abraham ay Kanyang hinawakan; “at isang bersyon ang mababasa,” Hindi Siya tumutulong sa mga anghel. “Nakikita natin ang dahilan mula sa sumunod na taludtod: “Dahil dito sa lahat ng mga bagay ay kinakailangang gawin Niya na tulad ng Kanyang mga kapatid, upang Siya ay maging isang maawain at tapat na mataas na saserdote, sa mga bagay na nauukol sa Diyos.” “Ngayon kay Abraham at sa kanyang binhi ay ang mga pangako na ginawa . Hindi niya sinasabi, At sa mga buto, bilang ng marami; kundi bilang isa, at sa iyong binhi, na si Cristo. “Galacia 3:16. Ngayon sigurado, tinutulungan Niya ang binhi ni Abraham sa pamamagitan Niya mismo maging binhi ni Abraham. Diyos, na nagpadala ng Kanyang sariling Anak sa pagkakahawig ng makasalanang laman, at para sa kasalanan, hinatulan ang kasalanan sa laman; upang maipahayag sa atin ang katuwiran ng kautusan, na hindi nagsisilakad ayon sa laman,

Kaya nakikita mo na kung ano ang sinasabi ng Banal na Kasulatan ay malinaw na si Hesukristo ay may eksaktong kaparehong laman na taglay natin , -at kasalanan, ang laman kung saan nagkakasala tayo, laman, gayunpaman, kung saan hindi Niya ginawa ang kasalanan , ngunit ipinagkaloob Niya ang ating mga kasalanan sa laman ng kasalanan. Huwag itabi ang puntong ito. Hindi mahalaga kung paano mo maaaring tumingin sa ito sa nakaraan, tingnan ito ngayon bilang ito ay nasa salita; at mas marami kang tinitingnan sa ganitong paraan, ang mas kadahilanang kailangan mong pasalamatan ang Diyos na ito ay gayon.

ANG PANGKARANIWANG KASALANAN NI ADAN

Ano ang sitwasyon? -Adam ay nagkasala, at si Adan ang pinuno ng pamilya ng tao, ang kanyang kasalanan ay isang pangkaraniwang kasalanan. Ginawa ng Diyos si Adan sa Kanyang sariling larawan, ngunit sa pamamagitan ng kasalanan ay nawala niya ang larawang iyon. Pagkatapos ay nanganak siya ng mga anak na lalaki at babae, ngunit ipinanganak niya sila sa kanyang larawan, hindi sa Diyos. At sa gayon kami ay nagmula sa linya, ngunit ang lahat pagkatapos ng kanyang imahe.

Sa loob ng apat na libong taon na ito nagpatuloy, at pagkatapos ay dumating si Jesu-Cristo, ng laman, at sa laman, ipinanganak ng isang babae, ginawa sa ilalim ng kautusan; ipinanganak ng Espiritu, ngunit sa laman. At anong laman ang maaari Niyang kunin ngunit ang laman ng panahon? Hindi lamang iyon, ngunit ito ay ang tunay na laman na ginawa Niya; dahil nakikita mo, ang problema ay upang matulungan ang tao sa labas ng kahirapan kung saan siya ay bumagsak, at ang tao ay isang malayang moral na ahente. Dapat siyang tulungan bilang isang malayang ahente ng moralidad. Ang gawain ni Kristo ay dapat, hindi upang sirain siya, hindi upang lumikha ng isang bagong lahi, kundi upang muling likhain ang tao, upang maipanumbalik sa kanya ang imahe ng Diyos. ” Nakikita natin si Jesus, na ginawang mas kaunti kaysa sa mga anghel para sa paghihirap ng kamatayan, nakoronahan ng kaluwalhatian at karangalan; na Siya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay dapat makatikim ng kamatayan para sa bawat tao. “Hebreo 2: 9.

AN UNDONE, HELPLESS RACE

Ginawa ng Diyos ang tao ng isang maliit na mas mababa kaysa sa mga anghel, ngunit ang tao ay nahulog mas mababa sa pamamagitan ng kanyang kasalanan . Ngayon ay malayo siya sa Diyos; ngunit siya ay ibabalik ulit. Si Jesu-Cristo ay dumating para sa gawaing iyon; at upang gawin ito, Siya ay dumating, hindi kung saan ang tao ay bago siya nahulog, ngunit kung saan ang tao ay matapos na siya ay nahulog. Ito ang aral ng hagdan ni Jacob. Ito ay nagpahinga sa lupa kung saan naroon si Jacob, ngunit ang pinakamataas na ikot ay umabot sa langit. Kapag dumating si Cristo upang tulungan ang tao sa labas ng hukay, hindi Siya pumupunta sa gilid ng hukay at tumingin, at sabihin, Halika rito, at tutulungan kita sa iyo. Kung ang tao ay maaaring makatulong sa kanyang sarili hanggang sa punto kung saan siya ay bumagsak, maaari niyang gawin ang lahat ng pahinga. Kung maaari niyang tulungan ang isang hakbang, matutulungan niya ang kanyang sarili sa lahat ng paraan; ngunitito ay dahil ang tao ay lubos na wasak, mahina, at nasugatan at nasira, sa katunayan, ganap na walang magawa, na si Jesu-Cristo ay darating pababa kung saan siya, at nakakatugon sa kanya roon . Kinukuha niya ang kanyang laman at nagiging isang kapatid na lalaki sa kanya. Si Jesucristo ay isang kapatid sa atin sa laman: Siya ay isinilang sa pamilya.

“Sapagkat mahal na mahal ng Diyos ang sanlibutan, na ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak.” Siya ay may isang Anak lamang, at ibinigay Niya Siya. At kanino ibinigay Niya Siya? “Sa amin ipinanganak ang isang bata,

UNTO US A SON IS GIVEN. ”

Isaias 9: 6. Ang kasalanan ay nagbago kahit sa langit; para kay Jesucristo, dahil sa kasalanan, ay kinuha sa Kaniyang Sarili, at ngayon Siya ay nagsusuot sa sangkatauhan, at magpakailanman. Si Jesu-Cristo ay naging Anak ng tao gayundin ang Anak ng Diyos. Ipinanganak siya sa aming pamilya. Hindi siya dumating bilang isang anghel na nilalang, ngunit ipinanganak sa pamilya, at lumaki sa loob nito; Siya ay isang bata, isang kabataan, isang kabataang lalaki, isang lalaki sa buong kalakasan ng buhay, sa aming pamilya. Siya ang Anak ng tao, na may kinalaman sa atin, na nagdadala ng laman na taglay natin.

Si Adan ang kinatawan ng pamilya; kaya’t ang kanyang kasalanan ay kinatawan na kasalanan. Nang dumating si Jesu-Cristo, dumating Siya upang tanggapin ang lugar kung saan nabigo si Adan. “At sa gayon ay nasusulat, Ang unang taong si Adan ay naging kaluluwang may buhay; ang huling Adan ay ginawa na isang espiritu na nagpapalakas. “1 Corinto 15:45. Ang ikalawang Adan ay ang taong si Cristo Jesus, at bumaba Siya upang magkaisa ang sangkatauhan ng pamilya na may banal na pamilya . Ang Diyos ay binabanggit bilang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, kung kanino ang buong pamilya sa langit at lupa ay pinangalanan. Si Jesu-Cristo, ang Anak ng buhay na Diyos, ay dumating sa Kanyang Sarili sa bahaging ito ng pamilya, upang maibalik Niya ito muli, na maaaring mayroong

NAGKAISANG PAMILYA SA KAHARIAN NG DIYOS

Dumating siya at kinuha ang laman ng kasalanan na ang pamilyang ito ay nagdala sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kasalanan, at gumawa ng kaligtasan para sa kanila, hinahatulan ang kasalanan sa laman.

Nabigo si Adan sa kanyang lugar, at dahil sa pagkakasala ng isang marami ay naging mga makasalanan. Ibinigay ni Jesucristo ang Kanyang Sarili, hindi lamang para sa atin, kundi sa atin, na pinag-isa ang Kanyang Sarili sa pamilya, upang maisakatuparan Niya ang lugar ng unang Adan, at bilang pinuno ng pamilya ay nagtagumpay kung ano ang nawala ng unang Adan . Ang katuwiran ni Hesukristo ay isang kinatawan na katuwiran, tulad ng kasalanan ni Adan ay kinatawan ng kasalanan, at si Jesu-Cristo, bilang ikalawang Adan, ay nagtipon sa Kanya mismo ang buong pamilya.

Ngunit dahil ang unang Adan ay kinuha ang kanyang lugar, nagkaroon ng pagbabago, at ang sangkatauhan ay makasalanang sangkatauhan. Ang kapangyarihan ng katuwiran ay nawala. Upang matubos ang tao mula sa lugar kung saan siya ay bumagsak, si Jesu-Cristo ay darating, at tinatanggap ang tunay na laman na ipinanganak ngayon ng sangkatauhan; Dumating siya sa makasalanang laman, at kinukuha ang kaso kung saan sinubukan ito ni Adan at nabigo . Siya ay naging, hindi isang tao, ngunit Siya ay naging laman; Siya ay naging tao, at tinipon ang buong sangkatauhan sa Kanyang Sarili, tinanggap ito sa Kanyang sariling walang hanggang pag-iisip, at tumayo bilang kinatawan ng buong sangkatauhan.

Si Adam ay natukso nang una sa tanong ng gana. Dumating si Cristo, at pagkatapos ng apatnapung araw na ‘mabilis na tinukso ng Diyablo Siya na gamitin ang Kanyang banal na kapangyarihan upang pakainin ang Kanyang Sarili. At pansinin, nasa makasalanang laman na Siya ay tinukso, hindi ang laman kung saan si Adan ay nahulog. Ito ay kamangha-manghang katotohanan, ngunit ako ay nakakamangha natutuwa na ito ay gayon. Kasunod nito’y sa pamamagitan ng kapanganakan, sa pamamagitan ng pagiging ipinanganak sa iisang pamilya, si Jesu-Cristo ay aking kapatid sa laman, “kaya’t hindi Siya nahihiya na tawagin silang mga kapatid.” Hebreo 2:11. Siya ay dumating sa pamilya, kinilala ang sarili sa pamilya, ay parehong ama ng pamilya at kapatid na lalaki ng pamilya. Bilang ama ng pamilya, Siya ay kumakatawan sa pamilya. Dumating siya upang tubusin ang pamilya, hinahatulan ang kasalanan sa laman, na pinagsasama ang kabanalan ng laman ng kasalanan. Ginawa ni Jesu-Kristo ang koneksyon sa pagitan ng Diyos at ng tao, upang ang banal na espiritu ay makapagpahinga sa sangkatauhan. Ginawa niya ang daan para sa sangkatauhan.

HE HATH BORNE OUR GRIEFS

At Siya ay dumating na malapit sa amin. Hindi siya isang hakbang ang layo mula sa isa sa atin. Siya ay “ginawa sa wangis ng mga tao.” Filipos 2: 7. Siya ngayon ay ginawa sa pagkakahawig ng tao, at sa parehong oras na Siya ay nagtataglay ng Kanyang kabanalan; Siya ang banal na Anak ng Diyos. At sa gayon, sa pamamagitan ng Kanyang kabanalan na sumasali sa sarili sa sangkatauhan, ibabalik Niya ang tao sa pagkakahawig ng Diyos . Si Jesu-Cristo, sa pagkuha ng lugar ni Adan, kinuha ang ating laman. Kinuha niya ang aming lugar ganap, upang maaari naming gawin ang Kanyang lugar. Kinuha niya ang aming lugar sa lahat ng mga kahihinatnan nito, at ang ibig sabihin nito ay kamatayan, upang maisagawa natin ang Kanyang lugar sa lahat ng mga bunga nito, at iyon ang buhay na walang hanggan. “Sapagkat ginawa Niya Siya upang maging kasalanan para sa atin, na hindi nakikilala ang kasalanan, upang tayo ay gawin ang katuwiran ng Diyos sa Kanya.” 2 Corinto 5:21.Hindi siya isang makasalanan; ngunit inanyayahan Niya ang Diyos na pakitunguhan Siya na kung Siya ay isang makasalanan, upang tayo, na mga makasalanan, ay maaring ituring na kung tayo ay matuwid. “Tunay na dinala Niya ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan; gayon pa man ay pinahalagahan natin Siya na sinaktan, sinaktan ng Diyos, at napipighati. “Isaias 53: 4. Ang mga kalungkutan na ipinanganak Niya ay ang aming mga kalungkutan, at totoong totoo na ginawa Niya ito upang tukuyin ang Kanyang Sarili sa ating kalikasan ng tao upang madala sa Kanyang sarili ang lahat ng mga kalungkutan at lahat ng mga kalungkutan ng lahat ng sangkatauhan. “Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan; ang parusa ng ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga guhit ay pinagagaling tayo. ” Ano ang bruising sa Kanya ay nakapagpapagaling sa amin, at Siya ay nabugbog upang tayo ay mapagaling. “Ang lahat ng gusto namin tupa nawala; kami ay lumiko sa bawat isa sa kanyang sariling paraan; at inilagay sa kanya ng Panginoon ang kasamaan ng ating lahat. “Isaias 53: 6. At pagkatapos ay namatay Siya dahil sa Kanya ay inilagay ang kasalanan ng ating lahat. Walang kasalanan sa Kanya, ngunit ang mga kasalanan ng buong mundo ay inilagay sa Kanya. Narito ang Kordero ng Diyos, na nagdadala ng mga kasalanan ng buong mundo. “At Siya ang panghimagsik para sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa atin, kundi dahil sa mga kasalanan ng buong sanlibutan. “1 Juan 2: 2.

ANG PRESYONG BINAYAD SA BAWAT KALULUWA

Nais kong maunawaan ng iyong mga isipan ang katotohanan, na, kahit na kung ang isang tao ay nagsisisi o hindi, gayunpaman si Cristo ay nagdala ng kanyang mga kalungkutan, ang kanyang mga kasalanan, ang kanyang mga kalungkutan, at iniimbitahan na ipatong sila kay Cristo. Kung ang bawat makasalanan sa mundong ito ay dapat magsisi sa lahat ng kanyang kaluluwa, at lumiko kay Kristo, ang halaga ay binayaran. Si Jesus ay hindi naghintay para sa atin na magsisi bago Siya namatay para sa atin. “Samantalang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin.” “Sa ganito ay pagmamahal, hindi na tayo ang nagmamahal sa Diyos, kundi na Siya ang nagmamahal sa atin, at ipinadala ang Kanyang Anak upang maging pangpalubag-lugod para sa ating mga kasalanan.” nag-iisang kaluluwa dito; Dinala niya ang kanilang kalungkutan at dinala ang kanilang kalungkutan; Hinihiling niya sa atin na ilagay ito sa Kanya, at hayaan Niya silang dalhin.

KRISTO ANG ATING KATUWIRAN

At saka; bawat isa sa atin ay kinakatawan sa Jesu-Cristo kapag ang Salita ay naging laman at naninirahan sa gitna natin. Namin ang lahat doon kay Jesu-Cristo. Lahat tayo ay kinakatawan sa Adam pagkatapos ng laman; at nang dumating si Kristo bilang ikalawang Adan, Siya ay inilagay sa lugar ng unang Adan, at sa gayo’y lahat tayo ay kinakatawan sa Kanya. Inaanyayahan Niya tayong lumakad sa espirituwal na pamilya. Nilikha niya ang bagong pamilyang ito, kung saan Siya ang pinuno. Siya ang bagong tao. Sa Kanya mayroon kaming pagkakaisa ng banal at ng tao.

Sa bagong pamilya, bawat isa sa atin ay kinakatawan. “At gaya ng masasabi ko, si Levi din, na tumatanggap ng mga ikapu, ay nagbabayad ng ikapu kay Abraham. Sapagkat siya ay nasa mga balakang ng kanyang ama, nang masalubong siya ni Melchisedec. “Nang lumabas si Melchisedec upang salubungin si Abraham na nakabalik mula sa samsam, binayaran ni Abraham sa kanya ang ikasampung bahagi ng lahat. Si Levi ay nasa mga balakang ng kanyang amang si Abraham; ngunit yamang siya ay isang inapo ni Abraham, kung ano ang ginawa ni Abraham, sinasabi ng Kasulatan na ginawa ni Levi kay Abraham. Si Levi ay nagmula kay Abraham ayon sa laman. Hindi siya ipinanganak noong nagbayad si Abraham ng ikapu; ngunit sa pagbabayad ni Abraham ng ikapu, binayaran din niya ang ikapu. Ito ay eksaktong kaya sa espirituwal na pamilyang ito. Ang ginawa ni Kristo bilang pinuno ng bagong pamilyang ito, ginawa namin sa Kanya. Siya ang aming kinatawan; Siya ay naging laman; Siya ay naging namin. Hindi lamang siya naging isang tao, ngunit Siya ay naging laman, at ang bawat isa na dapat ipanganak sa Kanyang pamilya ay kinakatawan ni Hesus Kristo nang Siya ay naninirahan dito sa laman. Kung gayon, nakikita mo na ang lahat ng ginawa ni Cristo, ang bawat isa na nagkokonekta sa kanyang sarili sa pamilyang ito ay binibigyan ng kredito para sa paggawa nito kay Cristo . Si Kristo ay hindi isang kinatawan sa labas sa kanya, na hindi nakuha mula sa kanya; ngunit bilang Levi binayaran ikapu sa Abraham, ang bawat isa na dapat pagkatapos ay ipinanganak sa espirituwal na pamilya, ginawa kung ano ang ginawa ni Kristo.

ANG BAGONG KAPANGANAKAN

Tingnan kung ano ang ibig sabihin nito sa pagtukoy sa kaparusahan. Hindi nga si Jesu-Cristo ay nagmula sa labas, at simpleng lumipat sa aming lugar bilang isang tagalabas; ngunit sa pamamagitan ng pagsali sa Kanyang sarili sa amin sa pamamagitan ng kapanganakan, ang lahat ng sangkatauhan ay dinala sa banal na ulo, si Jesu-Cristo. Nagdusa siya sa krus. Pagkatapos ay ang buong pamilya ni Jesu-Cristo na ipinako sa krus. “Sapagkat ang pag-ibig ni Cristo ay nagpipilit sa atin; dahil sa gayon tayo’y humahatol, na kung ang isa ay namatay para sa lahat, ang lahat ay patay na, “o ang sabi ng Revised Version,” Lahat ay namatay. “2 Corinto 5:14. Ang nais natin sa ating karanasan ay ang pumasok sa katotohanan na tayo ay namatay sa Kanya. Ngunit samantalang totoo na binayaran ni Jesu-Kristo ang buong halaga, nagdulot ng bawat kalungkutan, ay ang sangkatauhan mismo, gayunpaman totoo rin na walang sinuman ang makatatanggap ng kapakinabangan mula sa maliban kung siya ay tumatanggap kay Cristo, maliban kung siya ay ipinanganak na muli. Tanging yaong mga dalawang beses na ipinanganak ay maaaring makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang mga ipinanganak sa laman, ay dapat na ipanganak na muli, ipinanganak ng Espiritu, upang ang ginawa ni Jesucristo sa laman, maaari nating mapakinabangan ang ating sarili, upang tayo ay mapasaatin sa Kanya.

Ang gawain ni Cristo ay upang ipagkaloob sa atin ang katangian ng Diyos; at pansamantala tinitingnan ng Diyos si Cristo at ang Kanyang perpektong katangian sa halip na sa ating makasalanang katangian. Ang mismong sandali na tayo’y walang laman sa ating sarili, o pabayaan si Cristo na walang laman sa atin, sa sarili, at naniniwala kay Hesukristo at tinatanggap Siya bilang ating personal na Tagapagligtas, tinitingnan Siya ng Diyos bilang tunay na ating kinatawan. Pagkatapos ay hindi Niya tayo nakikita at ang lahat ng ating kasalanan; Nakikita niya si Kristo.

ANG ATING KINATAWAN SA HUKUMAN NG LANGIT

“Sapagka’t may isang Dios, at isang tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang lalaking si Cristo Jesus.” 1 Timoteo 2: 5. May isang tao sa langit ngayon, -ang tao na si Cristo Jesus, -nagkaroon ng kalikasan ng tao; ngunit ito ay hindi na isang laman ng kasalanan; ito ay naluluwalhati. Pagdating dito at namuhay sa isang laman ng kasalanan, Siya ay namatay; at sa pagkamatay Niya, namatay Siya sa kasalanan; at sa buhay Niya, nabubuhay Siya sa Diyos. Nang mamatay Siya, pinalaya Niya ang Kanyang sarili mula sa laman ng kasalanan, at Siya ay nabuhay na luwalhati. Si Jesu-Cristo ay dumating dito bilang aming kinatawan, naglakbay sa landas pabalik sa langit sa pamilya, namatay sa kasalanan, at itinaas niluwalhati. Siya ay nanirahan bilang Anak ng tao, lumaki bilang Anak ng tao, umakyat bilang Anak ng tao, at ngayon, si Jesucristo, ang ating sariling kinatawan, ang ating sariling kapatid na lalaki, ang taong si Cristo Jesus, ay nasa langit, naninirahan sa gumawa ng pamamagitan para sa amin.

Siya ay naging sa bawat isa sa aming mga karanasan. Hindi ba Niya alam kung ano ang ibig sabihin ng krus? Pumunta siya sa langit sa daan ng krus, at sinabi Niya, “Halika.” Iyan ang ginawa ni Cristo sa pagiging laman. Ang aming mga isip ay nakatitig sa harap ng problema. Paano natin ipahayag sa wika ng tao kung ano ang ginawa para sa atin, nang “ang Salita ay naging laman, at naninirahan sa gitna natin”? Paano natin ipahayag kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin? Nang ibigay Niya ang Kanyang Anak, binigyan Niya ang pinakamahalagang kaloob ng langit, at ibinigay Niya sa Kanyang hindi na muling ibalik Siya. Sa lahat ng kawalang-hanggan ay dadalhin ng Anak ng tao sa Kanyang katawan ang mga tanda na ginawa ng kasalanan; magpakailanman Siya ay si Jesucristo, ang ating Tagapagligtas, ang ating Elder Brother. Iyan ang ginawa ng Diyos para sa atin sa pagbibigay sa Kanyang Anak sa atin.

SI KRISTO KINILALA SA ATIN

Ang pagkakaisa ng banal at ng tao ay nagdala kay Jesu-Cristo na malapit sa atin. Walang isa na napababa para kay Kristo na makasama siya. Kilala niya mismo ang Kanyang sarili sa pamilyang ito ng tao. Sa paghuhukom, kapag ang mga gantimpala at mga kaparusahan ay inilalatag, sinabi Niya, “Yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga ito. Mga kapatid ko, ginawa ninyo ito sa Akin. “Ang isang bersyon ay nagbabasa,” Yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga ito Aking mga kapatid na maliit, ginawa ninyo ito sa Akin. “Tinitingnan ni Cristo ang bawat isa sa pamilya ng tao bilang Kanyang. Kapag ang mga tao ay naghihirap, Siya ay naghihirap. Siya ay sangkatauhan, sumama Siya sa Sarili sa pamilya na ito. Siya ang ating ulo; at kapag sa anumang bahagi ng katawan ay may sakit ng kirot nadama, ang ulo nararamdaman na hagik ng sakit. Siya ay nagkakaisa sa Kanya sa amin, kaya nagkakaisa sa amin sa Diyos; sapagkat mababasa natin sa Mateo: “Narito, ang isang dalaga ay magdadalang-tao, at magdadala ng isang anak na lalaki,

PAGKAKAISA KAY KRISTO

Samakatuwid, si Hesus Kristo ay nagkakaisa sa Kanya sa pamilya ng tao, upang Siya ay makasama sa atin sa pamamagitan ng pagiging sa atin, tulad ng Diyos ay kasama Niya sa pamamagitan ng pagiging nasa Kanya. Ang mismong layunin ng Kanyang gawain ay upang Siya ay makapasok sa atin, at na, tulad ng Kanyang kinakatawan ang Ama, kaya ang mga bata, ang Ama, at ang Elder Brother ay maaaring magkakaisa sa Kanya.

Tingnan natin kung ano ang Kaniyang pag-iisip ay nasa Kanyang huling panalangin: “Upang silang lahat ay maging isa; bilang Ikaw, Ama, ay nasa Akin, at Ako ay nasa Iyo, upang sila rin ay maging isa sa atin. “” At ang kaluwalhatiang ibinigay Mo sa Akin, ibinigay Ko sa kanila; upang sila ay maging isa, kahit na tayo ay iisa; Ako’y nasa kanila, at ikaw ay nasa akin, upang sila ay maging ganap sa isa; at upang maalaman ng sanlibutan na ikaw ay nagsugo sa akin, at minamahal mo sila gaya ng pagmamahal mo sa akin. Ama, ibig ko na sila rin, na ibinigay mo sa Akin, ay makasama Ako sa kung nasaan ako; upang makita nila ang Aking kaluwalhatian, na ibinigay mo sa Akin; sapagka’t minahal mo ako bago pa ang pagkakatatag ng sanglibutan. O matuwid na Ama, hindi kilala ka ng mundo; datapuwa’t ako’y nakilala mo, at ang mga ito ay nakakaalam na ikaw ay nagsugo sa akin. At ipinahayag ko ang Iyong pangalan sa kanila, at ipapahayag ito. “At ang huling mga salita ng Kanyang panalangin ay: “Na ang pagmamahal sa Iyong pagmamahal sa Akin ay mapasa kanila, at ako ay nasa kanila.” Juan 17: 21-26. At samantalang Siya ay pataas, ang Kanyang mga salita sa pagbabahagi sa Kanyang mga disipulo ay, “Narito, ako’y sumasaiyo sa inyo sa lahat ng panahon, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.” Mateo 28:20. Sa pamamagitan ng pagiging sa atin, Siya ay kasama natin palagi, at maaaring ito ay posible, upang Siya ay mapasa amin, Siya ay dumating at kinuha ang ating laman.

Ito rin ang paraan kung saan gumagana ang kabanalan ni Jesus. Nagkaroon siya ng isang kabanalan na nagpahintulot sa kanya na pumarito at manahan sa makasalanang laman, at luwalhatiin ang makasalanang laman sa pamamagitan ng Kanyang presensya dito ; at iyan ang ginawa Niya, upang kapag nabuhay Siya mula sa mga patay, Siya ay naluluwalhati. Ang Kanyang layunin ay ang pagkakaroon ng purified makasalanang laman sa pamamagitan ng Kanyang paninirahan, maaari Niyang dumating ngayon at linisin ang makasalanang laman sa atin, at luwalhatiin ang makasalanang laman sa atin. “Babaguhin Niya ang ating masamang katawan, upang ito ay maging katulad ng Kanyang maluwalhati na katawan, ayon sa paggawa kung saan Siya ay makakapagpasuko ng lahat ng bagay sa Kanyang Sarili.” Filipos 3:21. “Sapagka’t kung kanino Siya ay nanguna sa hinanap, itinakda din Niya, upang maging katulad ng larawan ng Kanyang Anak, upang Siya ang maging panganay sa maraming mga kapatid.” Roma 8:29.

ANG PAGKAHIRANG NG GRASYA

Hayaan mo akong sabihin na sa ideyang ito ay nakasalalay ang buong tanong ng predestination. Mayroong predestination; ito ay isang predestination ng karakter. Mayroong halalan; ito ay isang halalan ng pagkatao . Ang bawat isa na naniniwala kay Hesukristo ay inihalal, at ang lahat ng kapangyarihan ng Diyos ay nasa likod ng halalang iyon, na kanyang dadalhin ang imahen ng Diyos. Nagdadala ng imaheng iyon, siya ay itinalaga sa lahat ng kawalang-hanggan sa kaharian ni Cristo; ngunit ang bawat isa na hindi nagdadala ng imahe ng Diyos ay predestinated sa kamatayan. Ito ay isang pagtatalaga ng Diyos kay Cristo Jesus. Nagbibigay si Kristo ng pagkatao, at nag-aalok ito sa sinuman na maniniwala sa Kanya .

ANG PUSO AT BUHAY NG KRISTIYANISMO

Pasukin natin ang karanasan na ibinigay ng Diyos kay Jesucristo sa atin upang manahan sa ating makasalanang laman, upang magawa sa ating makasalanang laman kung ano ang ginawa Niya nang Siya ay naririto. Dumating siya at nanirahan dito upang mapakita natin ang imahe ng Diyos sa pamamagitan Niya. Ito ang puso ng Kristiyanismo. Ang anumang salungat dito ay hindi Kristiyanismo. “Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawa’t espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu, maging sila man ay sa Dios; sapagkat maraming mga bulaang propeta ang lumabas sa mundo. Sa ganito ay nalalaman ninyo ang Espiritu ng Dios: Ang bawa’t espiritu na nagpapahayag na si Jesu-Cristo ay dumating sa laman ay sa Dios; at ang bawat espiritu na hindi ipinahahayag na si Jesu-Cristo ay dumating sa laman ay hindi mula sa Diyos. “1 Juan 4: 1-3. Ngayon ay hindi nangangahulugan lamang na kilalanin na si Jesu-Cristo ay naririto at nabuhay sa laman. Ginawa ng mga demonyo ang pagkilala na iyon. Alam nila na si Kristo ay dumating sa laman. Ang pananampalataya na dumarating sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsasabing, “Si Jesucristo ay naparito sa aking laman; Siya ay nananahan sa aking laman; Tinanggap ko Siya. “Iyan ang puso at buhay ng Kristiyanismo .

Ang kahirapan sa Kristiyanismo sa ngayon ay si Kristo ay hindi naninirahan sa mga puso ng mga nagsasabing ang Kanyang pangalan. Siya ay isang tagalabas , ang isa ay tumingin mula sa malayo, bilang isang halimbawa. Ngunit Siya ay higit pa sa isang halimbawa sa atin. Ipinakilala niya sa atin kung ano ang perpekto ng sangkatauhan ng Diyos, at pagkatapos ay dumating Siya at nabuhay ito sa harap natin, upang makita natin kung ano ang magiging larawan ng Diyos. Pagkatapos ay namatay Siya, at umakyat sa Kanyang Ama, nagpapadala ng Kanyang Espiritu, Kanyang sariling kinatawan, upang mabuhay sa atin, upang ang buhay na Kanyang nabubuhay sa laman ay mabuhay muli. Ito ay Kristiyanismo

SI KRISTO AY KINAKAILANGANG TUMAHAN SA PUSO

Hindi sapat ang pag-uusap tungkol kay Cristo at ng kagandahan ng Kanyang karakter. Ang Kristiyanismo na walang Kristo na naninirahan sa puso ay hindi tunay na Kristiyanismo. Siya lamang ay isang tunay na Kristiyano na si Kristo ay naninirahan sa kanyang puso, at maaari nating ipamuhay ang buhay ni Kristo sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon Niya sa ating tahanan. Gusto Niya tayong hawakan ang buhay at kapangyarihan ng Kristiyanismo. Huwag kang masisiyahan sa anumang bagay. Huwag ninyong patunayan kung sino ang mangunguna sa inyo sa ibang landas. “Si Cristo sa iyo, ang pag-asa ng kaluwalhatian,” ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang tahanan, na ang Kristiyanismo. Iyan ang kailangan natin ngayon; at nagpapasalamat ako na may mga puso na nagnanais sa karanasang iyon, at makikilala ito pagdating nito. Hindi ito gumagawa ng anumang pagkakaiba kung ano ang naging pangalan o denominasyon mo. Kilalanin si Hesus Kristo, at ipaalam Niya sa iyo. Sa pagsunod sa kung saan Siya humahantong, malalaman natin kung anong karanasan ang Kristiyano, at kung ano ang dapat nating manatili sa liwanag ng Kanyang presensya. Sinasabi ko sa iyo na ito ay isang kahanga-hangang katotohanan. Ang wika ng tao ay hindi maaaring maglagay ng higit sa pag-iisip o wika ng tao kaysa sa sinabi sa mga salitang ito: “Ang Salita ay naging laman, at naninirahan sa gitna natin.” Ito ang ating kaligtasan.

Ang bagay sa mga pangungusap na ito ay hindi lamang upang magtatag ng isang linya ng pag-iisip. Ito ay upang magdala ng bagong buhay sa ating kaluluwa , at buksan ang ating mga ideya ng salita ng Diyos at ng kaloob ng Diyos, upang maunawaan natin ang Kanyang pagmamahal sa atin. Kailangan namin ito. Walang makakakuha ng kakayahang matugunan kung ano ang dapat nating matugunan,-ang mundo, ang laman, at ang diyablo. Ngunit Siya na para sa atin ay makapangyarihan kaysa sa laban sa atin. Magkaroon tayo sa ating buhay araw-araw na si Jesu-Cristo, “ang Salita” na “naging laman.”

Oktubre 31, 1895

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Nagkatawang Tao ang Salita
November 20, 2016 (No Comments) by Christian Israel

“Sa pasimula ay ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos.” “At ang Salita ay naging laman at naninirahan sa gitna natin.” Sinasabi ng Binagong Bersyon, “Ang Salita ay naging laman.”

Ang tema ng pagtubos ay ang agham at ang awit ng walang hanggang mga edad, at maayos na maaring masakop ang ating isipan sa panahon ng maikling paglagi dito. Walang bahagi ng dakilang tema na ito na gumagawa ng ganitong pangangailangan sa ating mga isip upang mapahalagahan ito sa anumang antas, bilang paksa na dapat nating pagaralan ngayong gabi, – “Ang Salita ay naging laman at naninirahan sa gitna natin.” Sa pamamagitan Niya lahat ng bagay ay naging; ngayon Siya mismo ay naging . Siya na may buong kaluwalhatian sa Ama, ngayon ay naghihiwalay sa Kanyang kaluwalhatian at nagiging laman. Ibinubukod niya ang Kanyang banal na paraan ng pag-iral, at tumatagal sa tao na paraan ng pag-iral , at ang Diyos ay nahayag sa laman. Ang katotohanang ito ay ang pundasyon ng lahat ng katotohanan.

NAKAKATULONG NA KATOTOHANAN

At si Hesucristo ay naging laman . Ang pagiging manifestado ng Diyos sa laman, ay isa sa mga pinaka-kapaki-pakinabang na katotohanan , isa sa mga pinaka-nakapagtuturo katotohanan, ang katotohanan na higit sa lahat ng mga katotohanan, na kung saan ang tao ay dapat magalak.

Nais ko ngayong gabi na pag-aralan ang tanong na ito para sa aming personal, kasalukuyang benepisyo. Ipautusan natin ang ating mga pag-iisip nang lubos, sapagkat upang maunawaan na ang Salita ay naging laman at naninirahan sa gitna natin, hinihingi ang lahat ng ating mga kakayahang pangkaisipan. Isaalang-alang natin, una, kung anong uri ng laman ; sapagkat ito ang pinaka pundasyon ng tanong na ito na may kaugnayan sa amin mismo. “Sa gayo’y kung paanong ang mga anak ay nakikibahagi sa laman at dugo, siya rin naman ay nagkakaisa rin; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay mapuksa niya ang may kapangyarihan ng kamatayan, iyon ay, ang diyablo; at iligtas sila na sa pamamagitan ng takot sa kamatayan ay ang lahat ng kanilang buhay ay napapailalim sa pagkaalipin. Sapagkat tiyak na hindi Niya kinuha sa Kanya ang kalikasan ng mga anghel; ngunit kinuha Niya sa Kanya ang binhi ni Abraham. Kaya’t sa lahat ng mga bagay ay pinaniwalaan Niya na maging katulad ng Kanyang mga kapatid, upang Siya ay maging isang maawain at tapat na dakilang saserdote sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng pagkakasundo para sa mga kasalanan ng mga tao. Sapagkat sa gayon Siya ay nagdusa, tinutukso, Siya ay nakakatulong sa mga tinutukso. ” Hebreo 2: 14-18 . Na sa pamamagitan ng kamatayan, na pinapatay, kinuha sa Kanya ang laman ng kasalanan, maaaring Siya, sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, ay puksain siya na may kapangyarihan ng kamatayan.

“Katotohanang hindi Niya kinuha sa Kanya ang kalikasan ng mga anghel; ngunit kinuha Niya sa Kanya ang binhi ni Abraham. “Sinasabi ng margin,” Hindi niya hinawakan ang mga anghel, ngunit ang binhi ni Abraham ay Kanyang hinawakan; “at isang bersyon ang mababasa,” Hindi Siya tumutulong sa mga anghel. “Nakikita natin ang dahilan mula sa sumunod na taludtod: “Dahil dito sa lahat ng mga bagay ay kinakailangang gawin Niya na tulad ng Kanyang mga kapatid, upang Siya ay maging isang maawain at tapat na mataas na saserdote, sa mga bagay na nauukol sa Diyos.” “Ngayon kay Abraham at sa kanyang binhi ay ang mga pangako na ginawa . Hindi niya sinasabi, At sa mga buto, bilang ng marami; kundi bilang isa, at sa iyong binhi, na si Cristo. “Galacia 3:16. Ngayon sigurado, tinutulungan Niya ang binhi ni Abraham sa pamamagitan Niya mismo maging binhi ni Abraham. Diyos, na nagpadala ng Kanyang sariling Anak sa pagkakahawig ng makasalanang laman, at para sa kasalanan, hinatulan ang kasalanan sa laman; upang maipahayag sa atin ang katuwiran ng kautusan, na hindi nagsisilakad ayon sa laman,

Kaya nakikita mo na kung ano ang sinasabi ng Banal na Kasulatan ay malinaw na si Hesukristo ay may eksaktong kaparehong laman na taglay natin , -at kasalanan, ang laman kung saan nagkakasala tayo, laman, gayunpaman, kung saan hindi Niya ginawa ang kasalanan , ngunit ipinagkaloob Niya ang ating mga kasalanan sa laman ng kasalanan. Huwag itabi ang puntong ito. Hindi mahalaga kung paano mo maaaring tumingin sa ito sa nakaraan, tingnan ito ngayon bilang ito ay nasa salita; at mas marami kang tinitingnan sa ganitong paraan, ang mas kadahilanang kailangan mong pasalamatan ang Diyos na ito ay gayon.

ANG PANGKARANIWANG KASALANAN NI ADAN

Ano ang sitwasyon? -Adam ay nagkasala, at si Adan ang pinuno ng pamilya ng tao, ang kanyang kasalanan ay isang pangkaraniwang kasalanan. Ginawa ng Diyos si Adan sa Kanyang sariling larawan, ngunit sa pamamagitan ng kasalanan ay nawala niya ang larawang iyon. Pagkatapos ay nanganak siya ng mga anak na lalaki at babae, ngunit ipinanganak niya sila sa kanyang larawan, hindi sa Diyos. At sa gayon kami ay nagmula sa linya, ngunit ang lahat pagkatapos ng kanyang imahe.

Sa loob ng apat na libong taon na ito nagpatuloy, at pagkatapos ay dumating si Jesu-Cristo, ng laman, at sa laman, ipinanganak ng isang babae, ginawa sa ilalim ng kautusan; ipinanganak ng Espiritu, ngunit sa laman. At anong laman ang maaari Niyang kunin ngunit ang laman ng panahon? Hindi lamang iyon, ngunit ito ay ang tunay na laman na ginawa Niya; dahil nakikita mo, ang problema ay upang matulungan ang tao sa labas ng kahirapan kung saan siya ay bumagsak, at ang tao ay isang malayang moral na ahente. Dapat siyang tulungan bilang isang malayang ahente ng moralidad. Ang gawain ni Kristo ay dapat, hindi upang sirain siya, hindi upang lumikha ng isang bagong lahi, kundi upang muling likhain ang tao, upang maipanumbalik sa kanya ang imahe ng Diyos. ” Nakikita natin si Jesus, na ginawang mas kaunti kaysa sa mga anghel para sa paghihirap ng kamatayan, nakoronahan ng kaluwalhatian at karangalan; na Siya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay dapat makatikim ng kamatayan para sa bawat tao. “Hebreo 2: 9.

AN UNDONE, HELPLESS RACE

Ginawa ng Diyos ang tao ng isang maliit na mas mababa kaysa sa mga anghel, ngunit ang tao ay nahulog mas mababa sa pamamagitan ng kanyang kasalanan . Ngayon ay malayo siya sa Diyos; ngunit siya ay ibabalik ulit. Si Jesu-Cristo ay dumating para sa gawaing iyon; at upang gawin ito, Siya ay dumating, hindi kung saan ang tao ay bago siya nahulog, ngunit kung saan ang tao ay matapos na siya ay nahulog. Ito ang aral ng hagdan ni Jacob. Ito ay nagpahinga sa lupa kung saan naroon si Jacob, ngunit ang pinakamataas na ikot ay umabot sa langit. Kapag dumating si Cristo upang tulungan ang tao sa labas ng hukay, hindi Siya pumupunta sa gilid ng hukay at tumingin, at sabihin, Halika rito, at tutulungan kita sa iyo. Kung ang tao ay maaaring makatulong sa kanyang sarili hanggang sa punto kung saan siya ay bumagsak, maaari niyang gawin ang lahat ng pahinga. Kung maaari niyang tulungan ang isang hakbang, matutulungan niya ang kanyang sarili sa lahat ng paraan; ngunitito ay dahil ang tao ay lubos na wasak, mahina, at nasugatan at nasira, sa katunayan, ganap na walang magawa, na si Jesu-Cristo ay darating pababa kung saan siya, at nakakatugon sa kanya roon . Kinukuha niya ang kanyang laman at nagiging isang kapatid na lalaki sa kanya. Si Jesucristo ay isang kapatid sa atin sa laman: Siya ay isinilang sa pamilya.

“Sapagkat mahal na mahal ng Diyos ang sanlibutan, na ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak.” Siya ay may isang Anak lamang, at ibinigay Niya Siya. At kanino ibinigay Niya Siya? “Sa amin ipinanganak ang isang bata,

UNTO US A SON IS GIVEN. ”

Isaias 9: 6. Ang kasalanan ay nagbago kahit sa langit; para kay Jesucristo, dahil sa kasalanan, ay kinuha sa Kaniyang Sarili, at ngayon Siya ay nagsusuot sa sangkatauhan, at magpakailanman. Si Jesu-Cristo ay naging Anak ng tao gayundin ang Anak ng Diyos. Ipinanganak siya sa aming pamilya. Hindi siya dumating bilang isang anghel na nilalang, ngunit ipinanganak sa pamilya, at lumaki sa loob nito; Siya ay isang bata, isang kabataan, isang kabataang lalaki, isang lalaki sa buong kalakasan ng buhay, sa aming pamilya. Siya ang Anak ng tao, na may kinalaman sa atin, na nagdadala ng laman na taglay natin.

Si Adan ang kinatawan ng pamilya; kaya’t ang kanyang kasalanan ay kinatawan na kasalanan. Nang dumating si Jesu-Cristo, dumating Siya upang tanggapin ang lugar kung saan nabigo si Adan. “At sa gayon ay nasusulat, Ang unang taong si Adan ay naging kaluluwang may buhay; ang huling Adan ay ginawa na isang espiritu na nagpapalakas. “1 Corinto 15:45. Ang ikalawang Adan ay ang taong si Cristo Jesus, at bumaba Siya upang magkaisa ang sangkatauhan ng pamilya na may banal na pamilya . Ang Diyos ay binabanggit bilang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, kung kanino ang buong pamilya sa langit at lupa ay pinangalanan. Si Jesu-Cristo, ang Anak ng buhay na Diyos, ay dumating sa Kanyang Sarili sa bahaging ito ng pamilya, upang maibalik Niya ito muli, na maaaring mayroong

NAGKAISANG PAMILYA SA KAHARIAN NG DIYOS

Dumating siya at kinuha ang laman ng kasalanan na ang pamilyang ito ay nagdala sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kasalanan, at gumawa ng kaligtasan para sa kanila, hinahatulan ang kasalanan sa laman.

Nabigo si Adan sa kanyang lugar, at dahil sa pagkakasala ng isang marami ay naging mga makasalanan. Ibinigay ni Jesucristo ang Kanyang Sarili, hindi lamang para sa atin, kundi sa atin, na pinag-isa ang Kanyang Sarili sa pamilya, upang maisakatuparan Niya ang lugar ng unang Adan, at bilang pinuno ng pamilya ay nagtagumpay kung ano ang nawala ng unang Adan . Ang katuwiran ni Hesukristo ay isang kinatawan na katuwiran, tulad ng kasalanan ni Adan ay kinatawan ng kasalanan, at si Jesu-Cristo, bilang ikalawang Adan, ay nagtipon sa Kanya mismo ang buong pamilya.

Ngunit dahil ang unang Adan ay kinuha ang kanyang lugar, nagkaroon ng pagbabago, at ang sangkatauhan ay makasalanang sangkatauhan. Ang kapangyarihan ng katuwiran ay nawala. Upang matubos ang tao mula sa lugar kung saan siya ay bumagsak, si Jesu-Cristo ay darating, at tinatanggap ang tunay na laman na ipinanganak ngayon ng sangkatauhan; Dumating siya sa makasalanang laman, at kinukuha ang kaso kung saan sinubukan ito ni Adan at nabigo . Siya ay naging, hindi isang tao, ngunit Siya ay naging laman; Siya ay naging tao, at tinipon ang buong sangkatauhan sa Kanyang Sarili, tinanggap ito sa Kanyang sariling walang hanggang pag-iisip, at tumayo bilang kinatawan ng buong sangkatauhan.

Si Adam ay natukso nang una sa tanong ng gana. Dumating si Cristo, at pagkatapos ng apatnapung araw na ‘mabilis na tinukso ng Diyablo Siya na gamitin ang Kanyang banal na kapangyarihan upang pakainin ang Kanyang Sarili. At pansinin, nasa makasalanang laman na Siya ay tinukso, hindi ang laman kung saan si Adan ay nahulog. Ito ay kamangha-manghang katotohanan, ngunit ako ay nakakamangha natutuwa na ito ay gayon. Kasunod nito’y sa pamamagitan ng kapanganakan, sa pamamagitan ng pagiging ipinanganak sa iisang pamilya, si Jesu-Cristo ay aking kapatid sa laman, “kaya’t hindi Siya nahihiya na tawagin silang mga kapatid.” Hebreo 2:11. Siya ay dumating sa pamilya, kinilala ang sarili sa pamilya, ay parehong ama ng pamilya at kapatid na lalaki ng pamilya. Bilang ama ng pamilya, Siya ay kumakatawan sa pamilya. Dumating siya upang tubusin ang pamilya, hinahatulan ang kasalanan sa laman, na pinagsasama ang kabanalan ng laman ng kasalanan. Ginawa ni Jesu-Kristo ang koneksyon sa pagitan ng Diyos at ng tao, upang ang banal na espiritu ay makapagpahinga sa sangkatauhan. Ginawa niya ang daan para sa sangkatauhan.

HE HATH BORNE OUR GRIEFS

At Siya ay dumating na malapit sa amin. Hindi siya isang hakbang ang layo mula sa isa sa atin. Siya ay “ginawa sa wangis ng mga tao.” Filipos 2: 7. Siya ngayon ay ginawa sa pagkakahawig ng tao, at sa parehong oras na Siya ay nagtataglay ng Kanyang kabanalan; Siya ang banal na Anak ng Diyos. At sa gayon, sa pamamagitan ng Kanyang kabanalan na sumasali sa sarili sa sangkatauhan, ibabalik Niya ang tao sa pagkakahawig ng Diyos . Si Jesu-Cristo, sa pagkuha ng lugar ni Adan, kinuha ang ating laman. Kinuha niya ang aming lugar ganap, upang maaari naming gawin ang Kanyang lugar. Kinuha niya ang aming lugar sa lahat ng mga kahihinatnan nito, at ang ibig sabihin nito ay kamatayan, upang maisagawa natin ang Kanyang lugar sa lahat ng mga bunga nito, at iyon ang buhay na walang hanggan. “Sapagkat ginawa Niya Siya upang maging kasalanan para sa atin, na hindi nakikilala ang kasalanan, upang tayo ay gawin ang katuwiran ng Diyos sa Kanya.” 2 Corinto 5:21.Hindi siya isang makasalanan; ngunit inanyayahan Niya ang Diyos na pakitunguhan Siya na kung Siya ay isang makasalanan, upang tayo, na mga makasalanan, ay maaring ituring na kung tayo ay matuwid. “Tunay na dinala Niya ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan; gayon pa man ay pinahalagahan natin Siya na sinaktan, sinaktan ng Diyos, at napipighati. “Isaias 53: 4. Ang mga kalungkutan na ipinanganak Niya ay ang aming mga kalungkutan, at totoong totoo na ginawa Niya ito upang tukuyin ang Kanyang Sarili sa ating kalikasan ng tao upang madala sa Kanyang sarili ang lahat ng mga kalungkutan at lahat ng mga kalungkutan ng lahat ng sangkatauhan. “Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan; ang parusa ng ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga guhit ay pinagagaling tayo. ” Ano ang bruising sa Kanya ay nakapagpapagaling sa amin, at Siya ay nabugbog upang tayo ay mapagaling. “Ang lahat ng gusto namin tupa nawala; kami ay lumiko sa bawat isa sa kanyang sariling paraan; at inilagay sa kanya ng Panginoon ang kasamaan ng ating lahat. “Isaias 53: 6. At pagkatapos ay namatay Siya dahil sa Kanya ay inilagay ang kasalanan ng ating lahat. Walang kasalanan sa Kanya, ngunit ang mga kasalanan ng buong mundo ay inilagay sa Kanya. Narito ang Kordero ng Diyos, na nagdadala ng mga kasalanan ng buong mundo. “At Siya ang panghimagsik para sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa atin, kundi dahil sa mga kasalanan ng buong sanlibutan. “1 Juan 2: 2.

ANG PRESYONG BINAYAD SA BAWAT KALULUWA

Nais kong maunawaan ng iyong mga isipan ang katotohanan, na, kahit na kung ang isang tao ay nagsisisi o hindi, gayunpaman si Cristo ay nagdala ng kanyang mga kalungkutan, ang kanyang mga kasalanan, ang kanyang mga kalungkutan, at iniimbitahan na ipatong sila kay Cristo. Kung ang bawat makasalanan sa mundong ito ay dapat magsisi sa lahat ng kanyang kaluluwa, at lumiko kay Kristo, ang halaga ay binayaran. Si Jesus ay hindi naghintay para sa atin na magsisi bago Siya namatay para sa atin. “Samantalang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin.” “Sa ganito ay pagmamahal, hindi na tayo ang nagmamahal sa Diyos, kundi na Siya ang nagmamahal sa atin, at ipinadala ang Kanyang Anak upang maging pangpalubag-lugod para sa ating mga kasalanan.” nag-iisang kaluluwa dito; Dinala niya ang kanilang kalungkutan at dinala ang kanilang kalungkutan; Hinihiling niya sa atin na ilagay ito sa Kanya, at hayaan Niya silang dalhin.

KRISTO ANG ATING KATUWIRAN

At saka; bawat isa sa atin ay kinakatawan sa Jesu-Cristo kapag ang Salita ay naging laman at naninirahan sa gitna natin. Namin ang lahat doon kay Jesu-Cristo. Lahat tayo ay kinakatawan sa Adam pagkatapos ng laman; at nang dumating si Kristo bilang ikalawang Adan, Siya ay inilagay sa lugar ng unang Adan, at sa gayo’y lahat tayo ay kinakatawan sa Kanya. Inaanyayahan Niya tayong lumakad sa espirituwal na pamilya. Nilikha niya ang bagong pamilyang ito, kung saan Siya ang pinuno. Siya ang bagong tao. Sa Kanya mayroon kaming pagkakaisa ng banal at ng tao.

Sa bagong pamilya, bawat isa sa atin ay kinakatawan. “At gaya ng masasabi ko, si Levi din, na tumatanggap ng mga ikapu, ay nagbabayad ng ikapu kay Abraham. Sapagkat siya ay nasa mga balakang ng kanyang ama, nang masalubong siya ni Melchisedec. “Nang lumabas si Melchisedec upang salubungin si Abraham na nakabalik mula sa samsam, binayaran ni Abraham sa kanya ang ikasampung bahagi ng lahat. Si Levi ay nasa mga balakang ng kanyang amang si Abraham; ngunit yamang siya ay isang inapo ni Abraham, kung ano ang ginawa ni Abraham, sinasabi ng Kasulatan na ginawa ni Levi kay Abraham. Si Levi ay nagmula kay Abraham ayon sa laman. Hindi siya ipinanganak noong nagbayad si Abraham ng ikapu; ngunit sa pagbabayad ni Abraham ng ikapu, binayaran din niya ang ikapu. Ito ay eksaktong kaya sa espirituwal na pamilyang ito. Ang ginawa ni Kristo bilang pinuno ng bagong pamilyang ito, ginawa namin sa Kanya. Siya ang aming kinatawan; Siya ay naging laman; Siya ay naging namin. Hindi lamang siya naging isang tao, ngunit Siya ay naging laman, at ang bawat isa na dapat ipanganak sa Kanyang pamilya ay kinakatawan ni Hesus Kristo nang Siya ay naninirahan dito sa laman. Kung gayon, nakikita mo na ang lahat ng ginawa ni Cristo, ang bawat isa na nagkokonekta sa kanyang sarili sa pamilyang ito ay binibigyan ng kredito para sa paggawa nito kay Cristo . Si Kristo ay hindi isang kinatawan sa labas sa kanya, na hindi nakuha mula sa kanya; ngunit bilang Levi binayaran ikapu sa Abraham, ang bawat isa na dapat pagkatapos ay ipinanganak sa espirituwal na pamilya, ginawa kung ano ang ginawa ni Kristo.

ANG BAGONG KAPANGANAKAN

Tingnan kung ano ang ibig sabihin nito sa pagtukoy sa kaparusahan. Hindi nga si Jesu-Cristo ay nagmula sa labas, at simpleng lumipat sa aming lugar bilang isang tagalabas; ngunit sa pamamagitan ng pagsali sa Kanyang sarili sa amin sa pamamagitan ng kapanganakan, ang lahat ng sangkatauhan ay dinala sa banal na ulo, si Jesu-Cristo. Nagdusa siya sa krus. Pagkatapos ay ang buong pamilya ni Jesu-Cristo na ipinako sa krus. “Sapagkat ang pag-ibig ni Cristo ay nagpipilit sa atin; dahil sa gayon tayo’y humahatol, na kung ang isa ay namatay para sa lahat, ang lahat ay patay na, “o ang sabi ng Revised Version,” Lahat ay namatay. “2 Corinto 5:14. Ang nais natin sa ating karanasan ay ang pumasok sa katotohanan na tayo ay namatay sa Kanya. Ngunit samantalang totoo na binayaran ni Jesu-Kristo ang buong halaga, nagdulot ng bawat kalungkutan, ay ang sangkatauhan mismo, gayunpaman totoo rin na walang sinuman ang makatatanggap ng kapakinabangan mula sa maliban kung siya ay tumatanggap kay Cristo, maliban kung siya ay ipinanganak na muli. Tanging yaong mga dalawang beses na ipinanganak ay maaaring makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang mga ipinanganak sa laman, ay dapat na ipanganak na muli, ipinanganak ng Espiritu, upang ang ginawa ni Jesucristo sa laman, maaari nating mapakinabangan ang ating sarili, upang tayo ay mapasaatin sa Kanya.

Ang gawain ni Cristo ay upang ipagkaloob sa atin ang katangian ng Diyos; at pansamantala tinitingnan ng Diyos si Cristo at ang Kanyang perpektong katangian sa halip na sa ating makasalanang katangian. Ang mismong sandali na tayo’y walang laman sa ating sarili, o pabayaan si Cristo na walang laman sa atin, sa sarili, at naniniwala kay Hesukristo at tinatanggap Siya bilang ating personal na Tagapagligtas, tinitingnan Siya ng Diyos bilang tunay na ating kinatawan. Pagkatapos ay hindi Niya tayo nakikita at ang lahat ng ating kasalanan; Nakikita niya si Kristo.

ANG ATING KINATAWAN SA HUKUMAN NG LANGIT

“Sapagka’t may isang Dios, at isang tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang lalaking si Cristo Jesus.” 1 Timoteo 2: 5. May isang tao sa langit ngayon, -ang tao na si Cristo Jesus, -nagkaroon ng kalikasan ng tao; ngunit ito ay hindi na isang laman ng kasalanan; ito ay naluluwalhati. Pagdating dito at namuhay sa isang laman ng kasalanan, Siya ay namatay; at sa pagkamatay Niya, namatay Siya sa kasalanan; at sa buhay Niya, nabubuhay Siya sa Diyos. Nang mamatay Siya, pinalaya Niya ang Kanyang sarili mula sa laman ng kasalanan, at Siya ay nabuhay na luwalhati. Si Jesu-Cristo ay dumating dito bilang aming kinatawan, naglakbay sa landas pabalik sa langit sa pamilya, namatay sa kasalanan, at itinaas niluwalhati. Siya ay nanirahan bilang Anak ng tao, lumaki bilang Anak ng tao, umakyat bilang Anak ng tao, at ngayon, si Jesucristo, ang ating sariling kinatawan, ang ating sariling kapatid na lalaki, ang taong si Cristo Jesus, ay nasa langit, naninirahan sa gumawa ng pamamagitan para sa amin.

Siya ay naging sa bawat isa sa aming mga karanasan. Hindi ba Niya alam kung ano ang ibig sabihin ng krus? Pumunta siya sa langit sa daan ng krus, at sinabi Niya, “Halika.” Iyan ang ginawa ni Cristo sa pagiging laman. Ang aming mga isip ay nakatitig sa harap ng problema. Paano natin ipahayag sa wika ng tao kung ano ang ginawa para sa atin, nang “ang Salita ay naging laman, at naninirahan sa gitna natin”? Paano natin ipahayag kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin? Nang ibigay Niya ang Kanyang Anak, binigyan Niya ang pinakamahalagang kaloob ng langit, at ibinigay Niya sa Kanyang hindi na muling ibalik Siya. Sa lahat ng kawalang-hanggan ay dadalhin ng Anak ng tao sa Kanyang katawan ang mga tanda na ginawa ng kasalanan; magpakailanman Siya ay si Jesucristo, ang ating Tagapagligtas, ang ating Elder Brother. Iyan ang ginawa ng Diyos para sa atin sa pagbibigay sa Kanyang Anak sa atin.

SI KRISTO KINILALA SA ATIN

Ang pagkakaisa ng banal at ng tao ay nagdala kay Jesu-Cristo na malapit sa atin. Walang isa na napababa para kay Kristo na makasama siya. Kilala niya mismo ang Kanyang sarili sa pamilyang ito ng tao. Sa paghuhukom, kapag ang mga gantimpala at mga kaparusahan ay inilalatag, sinabi Niya, “Yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga ito. Mga kapatid ko, ginawa ninyo ito sa Akin. “Ang isang bersyon ay nagbabasa,” Yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga ito Aking mga kapatid na maliit, ginawa ninyo ito sa Akin. “Tinitingnan ni Cristo ang bawat isa sa pamilya ng tao bilang Kanyang. Kapag ang mga tao ay naghihirap, Siya ay naghihirap. Siya ay sangkatauhan, sumama Siya sa Sarili sa pamilya na ito. Siya ang ating ulo; at kapag sa anumang bahagi ng katawan ay may sakit ng kirot nadama, ang ulo nararamdaman na hagik ng sakit. Siya ay nagkakaisa sa Kanya sa amin, kaya nagkakaisa sa amin sa Diyos; sapagkat mababasa natin sa Mateo: “Narito, ang isang dalaga ay magdadalang-tao, at magdadala ng isang anak na lalaki,

PAGKAKAISA KAY KRISTO

Samakatuwid, si Hesus Kristo ay nagkakaisa sa Kanya sa pamilya ng tao, upang Siya ay makasama sa atin sa pamamagitan ng pagiging sa atin, tulad ng Diyos ay kasama Niya sa pamamagitan ng pagiging nasa Kanya. Ang mismong layunin ng Kanyang gawain ay upang Siya ay makapasok sa atin, at na, tulad ng Kanyang kinakatawan ang Ama, kaya ang mga bata, ang Ama, at ang Elder Brother ay maaaring magkakaisa sa Kanya.

Tingnan natin kung ano ang Kaniyang pag-iisip ay nasa Kanyang huling panalangin: “Upang silang lahat ay maging isa; bilang Ikaw, Ama, ay nasa Akin, at Ako ay nasa Iyo, upang sila rin ay maging isa sa atin. “” At ang kaluwalhatiang ibinigay Mo sa Akin, ibinigay Ko sa kanila; upang sila ay maging isa, kahit na tayo ay iisa; Ako’y nasa kanila, at ikaw ay nasa akin, upang sila ay maging ganap sa isa; at upang maalaman ng sanlibutan na ikaw ay nagsugo sa akin, at minamahal mo sila gaya ng pagmamahal mo sa akin. Ama, ibig ko na sila rin, na ibinigay mo sa Akin, ay makasama Ako sa kung nasaan ako; upang makita nila ang Aking kaluwalhatian, na ibinigay mo sa Akin; sapagka’t minahal mo ako bago pa ang pagkakatatag ng sanglibutan. O matuwid na Ama, hindi kilala ka ng mundo; datapuwa’t ako’y nakilala mo, at ang mga ito ay nakakaalam na ikaw ay nagsugo sa akin. At ipinahayag ko ang Iyong pangalan sa kanila, at ipapahayag ito. “At ang huling mga salita ng Kanyang panalangin ay: “Na ang pagmamahal sa Iyong pagmamahal sa Akin ay mapasa kanila, at ako ay nasa kanila.” Juan 17: 21-26. At samantalang Siya ay pataas, ang Kanyang mga salita sa pagbabahagi sa Kanyang mga disipulo ay, “Narito, ako’y sumasaiyo sa inyo sa lahat ng panahon, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.” Mateo 28:20. Sa pamamagitan ng pagiging sa atin, Siya ay kasama natin palagi, at maaaring ito ay posible, upang Siya ay mapasa amin, Siya ay dumating at kinuha ang ating laman.

Ito rin ang paraan kung saan gumagana ang kabanalan ni Jesus. Nagkaroon siya ng isang kabanalan na nagpahintulot sa kanya na pumarito at manahan sa makasalanang laman, at luwalhatiin ang makasalanang laman sa pamamagitan ng Kanyang presensya dito ; at iyan ang ginawa Niya, upang kapag nabuhay Siya mula sa mga patay, Siya ay naluluwalhati. Ang Kanyang layunin ay ang pagkakaroon ng purified makasalanang laman sa pamamagitan ng Kanyang paninirahan, maaari Niyang dumating ngayon at linisin ang makasalanang laman sa atin, at luwalhatiin ang makasalanang laman sa atin. “Babaguhin Niya ang ating masamang katawan, upang ito ay maging katulad ng Kanyang maluwalhati na katawan, ayon sa paggawa kung saan Siya ay makakapagpasuko ng lahat ng bagay sa Kanyang Sarili.” Filipos 3:21. “Sapagka’t kung kanino Siya ay nanguna sa hinanap, itinakda din Niya, upang maging katulad ng larawan ng Kanyang Anak, upang Siya ang maging panganay sa maraming mga kapatid.” Roma 8:29.

ANG PAGKAHIRANG NG GRASYA

Hayaan mo akong sabihin na sa ideyang ito ay nakasalalay ang buong tanong ng predestination. Mayroong predestination; ito ay isang predestination ng karakter. Mayroong halalan; ito ay isang halalan ng pagkatao . Ang bawat isa na naniniwala kay Hesukristo ay inihalal, at ang lahat ng kapangyarihan ng Diyos ay nasa likod ng halalang iyon, na kanyang dadalhin ang imahen ng Diyos. Nagdadala ng imaheng iyon, siya ay itinalaga sa lahat ng kawalang-hanggan sa kaharian ni Cristo; ngunit ang bawat isa na hindi nagdadala ng imahe ng Diyos ay predestinated sa kamatayan. Ito ay isang pagtatalaga ng Diyos kay Cristo Jesus. Nagbibigay si Kristo ng pagkatao, at nag-aalok ito sa sinuman na maniniwala sa Kanya .

ANG PUSO AT BUHAY NG KRISTIYANISMO

Pasukin natin ang karanasan na ibinigay ng Diyos kay Jesucristo sa atin upang manahan sa ating makasalanang laman, upang magawa sa ating makasalanang laman kung ano ang ginawa Niya nang Siya ay naririto. Dumating siya at nanirahan dito upang mapakita natin ang imahe ng Diyos sa pamamagitan Niya. Ito ang puso ng Kristiyanismo. Ang anumang salungat dito ay hindi Kristiyanismo. “Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawa’t espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu, maging sila man ay sa Dios; sapagkat maraming mga bulaang propeta ang lumabas sa mundo. Sa ganito ay nalalaman ninyo ang Espiritu ng Dios: Ang bawa’t espiritu na nagpapahayag na si Jesu-Cristo ay dumating sa laman ay sa Dios; at ang bawat espiritu na hindi ipinahahayag na si Jesu-Cristo ay dumating sa laman ay hindi mula sa Diyos. “1 Juan 4: 1-3. Ngayon ay hindi nangangahulugan lamang na kilalanin na si Jesu-Cristo ay naririto at nabuhay sa laman. Ginawa ng mga demonyo ang pagkilala na iyon. Alam nila na si Kristo ay dumating sa laman. Ang pananampalataya na dumarating sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsasabing, “Si Jesucristo ay naparito sa aking laman; Siya ay nananahan sa aking laman; Tinanggap ko Siya. “Iyan ang puso at buhay ng Kristiyanismo .

Ang kahirapan sa Kristiyanismo sa ngayon ay si Kristo ay hindi naninirahan sa mga puso ng mga nagsasabing ang Kanyang pangalan. Siya ay isang tagalabas , ang isa ay tumingin mula sa malayo, bilang isang halimbawa. Ngunit Siya ay higit pa sa isang halimbawa sa atin. Ipinakilala niya sa atin kung ano ang perpekto ng sangkatauhan ng Diyos, at pagkatapos ay dumating Siya at nabuhay ito sa harap natin, upang makita natin kung ano ang magiging larawan ng Diyos. Pagkatapos ay namatay Siya, at umakyat sa Kanyang Ama, nagpapadala ng Kanyang Espiritu, Kanyang sariling kinatawan, upang mabuhay sa atin, upang ang buhay na Kanyang nabubuhay sa laman ay mabuhay muli. Ito ay Kristiyanismo

SI KRISTO AY KINAKAILANGANG TUMAHAN SA PUSO

Hindi sapat ang pag-uusap tungkol kay Cristo at ng kagandahan ng Kanyang karakter. Ang Kristiyanismo na walang Kristo na naninirahan sa puso ay hindi tunay na Kristiyanismo. Siya lamang ay isang tunay na Kristiyano na si Kristo ay naninirahan sa kanyang puso, at maaari nating ipamuhay ang buhay ni Kristo sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon Niya sa ating tahanan. Gusto Niya tayong hawakan ang buhay at kapangyarihan ng Kristiyanismo. Huwag kang masisiyahan sa anumang bagay. Huwag ninyong patunayan kung sino ang mangunguna sa inyo sa ibang landas. “Si Cristo sa iyo, ang pag-asa ng kaluwalhatian,” ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang tahanan, na ang Kristiyanismo. Iyan ang kailangan natin ngayon; at nagpapasalamat ako na may mga puso na nagnanais sa karanasang iyon, at makikilala ito pagdating nito. Hindi ito gumagawa ng anumang pagkakaiba kung ano ang naging pangalan o denominasyon mo. Kilalanin si Hesus Kristo, at ipaalam Niya sa iyo. Sa pagsunod sa kung saan Siya humahantong, malalaman natin kung anong karanasan ang Kristiyano, at kung ano ang dapat nating manatili sa liwanag ng Kanyang presensya. Sinasabi ko sa iyo na ito ay isang kahanga-hangang katotohanan. Ang wika ng tao ay hindi maaaring maglagay ng higit sa pag-iisip o wika ng tao kaysa sa sinabi sa mga salitang ito: “Ang Salita ay naging laman, at naninirahan sa gitna natin.” Ito ang ating kaligtasan.

Ang bagay sa mga pangungusap na ito ay hindi lamang upang magtatag ng isang linya ng pag-iisip. Ito ay upang magdala ng bagong buhay sa ating kaluluwa , at buksan ang ating mga ideya ng salita ng Diyos at ng kaloob ng Diyos, upang maunawaan natin ang Kanyang pagmamahal sa atin. Kailangan namin ito. Walang makakakuha ng kakayahang matugunan kung ano ang dapat nating matugunan,-ang mundo, ang laman, at ang diyablo. Ngunit Siya na para sa atin ay makapangyarihan kaysa sa laban sa atin. Magkaroon tayo sa ating buhay araw-araw na si Jesu-Cristo, “ang Salita” na “naging laman.”

Oktubre 31, 1895

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!