Mula Sa Sabbath Hanggang Linggo: Protestantismo
July 2, 2017 (2 Comments) by Christian Israel

“Lahat tayo ay naniniwala maraming bagay tungkol sa relihiyon na hindi natin matatagpuan sa Biblia. Halimbawa, wala sa Biblia ang nakita nating binago ni Kristo o ng mga Apostol ang [araw ng pagsamba] mula Sabado hanggang Linggo. Mayroon kaming utos ng Diyos na ibinigay kay Moises upang panatilihing banal ang Araw ng Sabbath, iyon ang ika-7 araw ng linggo, Sabado. Ngayon ang karamihan sa mga Kristiyano ay nanatiling Linggo dahil ito ay ipinahayag sa amin ng Simbahan sa labas ng Biblia, “(Artikulo,” Upang Sabihin sa Iyo ang Katotohanan, “Ang Katoliko Virginian, Oktubre 3, 1947, p.9)

 • “Para sa mga edad lahat ng mga Kristiyanong bansa ay tumingin sa Simbahang Katoliko, at, tulad ng nakita natin, ang iba’t ibang mga estado na ipinatutupad ng batas ang kanyang mga ordenansa tungkol sa pagsamba at paghinto ng paggawa noong Linggo. Ang Protestantismo, sa pagtatapon ng awtoridad ng Simbahan, ay walang magandang dahilan para sa teorya ng Linggo, at dapat na lohikal, upang itago ang Sabado bilang Sabbath. Ang Estado sa pagpasa ng mga batas para sa angkop na pagpapakabanal ng Linggo, ay hindi sinasadya na tinatanggap ang awtoridad ng Simbahang Katoliko, at mas matapat ang mga reseta nito. Ang Linggo bilang isang araw ng linggong itinakda para sa sapilitang pampublikong pagsamba sa Makapangyarihang Diyos ay purong paglikha ng Simbahang Katoliko, “(John Gilmary Shea, American Catholic Quarterly, Enero 1883, p. 139)
 • “Mula sa parehong Simbahang Katoliko na tinanggap mo [Protestante] ang iyong Linggo, at ang Linggo na iyon, bilang araw ng Panginoon, ay ibinigay niya bilang isang tradisyon; at ang buong mundo ng Protestante ay tinanggap ito bilang isang tradisyon, sapagkat wala kang iota ng Kasulatan upang maitatag ito. Samakatuwid ang tinanggap mo bilang iyong patakaran ng pananampalataya, hindi sapat na siyempre, pati na rin ang iyong Linggo na tinanggap mo sa awtoridad ng Simbahang Romano Katoliko, “(DB Ray, The Papal Controversy, p. 179)
 • “Kung sinusunod ng mga Protestante ang Biblia, dapat silang sumamba sa Diyos sa araw ng Sabbath. Sa pagsunod sa Linggo sinusunod nila ang isang batas ng Simbahang Katoliko, “(Albert Smith, Chancellor ng Arsobispo ng Baltimore na sumasagot sa Cardinal sa isang sulat na may petsang Pebrero 10, 1920)
 • “Ang Simbahang Katoliko na, sa pamamagitan ng awtoridad ni Jesu-Cristo, ay inilipat ang kapahingahang ito [mula sa Sabbath ng Biblia] hanggang Linggo. . . . Kaya ang pagtalima ng Linggo ng mga Protestante ay isang pagsamba na kanilang ibinabayad, sa kabila ng kanilang sarili, sa kapangyarihan ng Simbahang Katoliko, “(Monsignor Louis Segur, Plain Talk Tungkol sa Protestantismo ng Ngayon, 1868, p. 213)
 • “Mga Protestante. . . tanggapin ang Linggo sa halip na Sabado bilang araw para sa pampublikong pagsamba matapos gawin ng Simbahang Katoliko ang pagbabago. . . . Ngunit ang pag-iisip ng Protestante ay hindi tila na sa pagtanggap ng Biblia, sa pagmamasid sa Linggo, tinatanggap nila ang awtoridad ng tagapagsalita para sa iglesia, ang Pope, “(Ang Ating Bisita, Pebrero 5, 1950)
 • “Patunayan mo sa akin mula sa Biblia lamang na ako ay nakasalalay na panatilihing banal ang Linggo. Walang ganoong batas sa Biblia. Ito ay isang batas ng banal na Simbahang Katoliko lamang. Sinasabi ng Bibliya na ‘Tandaan ang araw ng Sabbath upang ituring ito na banal.’ Sinasabi ng Simbahang Katoliko, Hindi. Sa pamamagitan ng aking banal na kapangyarihan ay aalisin ko ang araw ng Sabbath at iniutos sa iyo na panatilihing banal ang unang araw ng linggo. At narito! Ang buong sibilisadong mundo ay bumabagsak sa masigasig na pagsunod sa utos ng Simbahang Katoliko, “(Priest Thomas Enright, CSSR, Pangulo ng Redemptorist College, Kansas City, Missouri, sa isang panayam sa Hartford, Kansas, Pebrero 18, 1884)
 • “Tanong – Sa anong awtoridad ang kapalit ng Simbahan sa Linggo para sa Sabado? Sagutin – Ang Iglesia ay pumalit sa Linggo para sa Sabado sa pamamagitan ng kasaganaan ng banal na kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanya ni Jesucristo, “(Peter F. Geiermann, Ang Katesismo ng Katoliko ng Convert, 1923 edition, p. 59)
 • “Tanong – Paano mo pinatunayan na ang Iglesia ay may kapangyarihan upang mag-utos ng mga kapistahan at mga banal na araw? Sagutin – Sa pamamagitan ng napaka gawa ng pagpapalit ng Sabbath sa Linggo, kung saan pinapayagan ng mga Protestante ang [sa pamamagitan ng pagsunod nito]; at samakatuwid masigla sila magkasalungat sa kanilang mga sarili, sa pamamagitan ng pagpapanatiling Linggo mahigpit, at paglabag sa karamihan ng iba pang mga feasts commanded sa pamamagitan ng parehong simbahan, “(Priest Henry Tuberville, Isang Abridgement ng Kristiyano doktrina, p. 58)
 • “Tanong – Anong awtoridad ng Biblia ang nariyan sa pagbabago ng Sabbath mula sa ikapito hanggang sa unang araw ng linggo? Sino ang nagbigay sa Papa ng awtoridad na baguhin ang isang utos ng Diyos? Sagutin – Kung ang Bibliya ay ang tanging gabay para sa Kristiyano, ang Seventh-day Adventist ay tama, sa pagmamasid sa Sabado kasama ang Hudyo. . . . Hindi ba kakaiba na ang mga taong gumagawa ng Biblia na kanilang tanging guro, ay dapat na sundin ang mga bagay na ito sa tradisyon ng Simbahang Katoliko? “(Bertrand Conway, Ang Kahon ng Tanong, 1903 na edisyon, pp. 254-255, 1915 edition, p. 179)
 • “Dahilan at karaniwang kahulugan ay hinihiling ang pagtanggap ng isa o iba pang mga alternatibo: alinman sa Protestantismo at ang pagpapanatiling banal ng Sabado, o Katoliko at ang pagpapanatiling banal ng Linggo. Ang impromiso ay imposible, “(Catholic Mirror, Setyembre 2 at Disyembre 23, 1893)
 • “Ang Simbahang Katoliko. . . sa pamamagitan ng kanyang banal na misyon, binago ang araw mula Sabado hanggang Linggo, “(The Catholic Mirror, Septiyembre 23, 1893)
 • “Ang Simbahang Katoliko ng sarili nitong hindi pagkakamali na awtoridad ay lumikha ng Linggo ng isang banal na araw upang kunin ang lugar ng Sabbath ng lumang batas,” (Kansas City Catholic, Pebrero 9, 1893)
 • “Kung gayon, namin Katoliko ay may parehong kapangyarihan para sa pagpapanatiling banal sa Linggo sa halip na Sabado na mayroon kami para sa bawat iba pang mga artikulo ng aming paniniwala; samakatuwid, ang awtoridad ng Simbahang Katoliko. . . samantalang kayo na mga Protestante ay walang tunay na awtoridad para dito kahit ano; sapagkat walang awtoridad para sa ito sa Biblia, at hindi mo pahihintulutan na maaaring may awtoridad para dito kahit saan pa. Pareho ka at ginagawa namin, sa katunayan, sinusunod ang tradisyon sa bagay na ito; ngunit sinusunod natin ito, pinaniniwalaan na ito ay bahagi ng salita ng Diyos, at ang [Katoliko] na Iglesia upang maging tagapagturo at interpreter ng Diyos; sinusunod mo ito [ang Katolikong Iglesia] na sumasaway sa lahat ng oras bilang isang kasiraan at taksil na gabay, na kadalasang ‘gumagawa ng mga utos ng Diyos na walang epekto’ [Mateo 15: 6], “(Ang Kapatiran ni San Pablo, Ang Clifton Mga Tract, Vol. 4, tract 4, p. 15)
image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Mula Sa Sabbath Hanggang Linggo: Protestantismo
July 2, 2017 (2 Comments) by Christian Israel

“Lahat tayo ay naniniwala maraming bagay tungkol sa relihiyon na hindi natin matatagpuan sa Biblia. Halimbawa, wala sa Biblia ang nakita nating binago ni Kristo o ng mga Apostol ang [araw ng pagsamba] mula Sabado hanggang Linggo. Mayroon kaming utos ng Diyos na ibinigay kay Moises upang panatilihing banal ang Araw ng Sabbath, iyon ang ika-7 araw ng linggo, Sabado. Ngayon ang karamihan sa mga Kristiyano ay nanatiling Linggo dahil ito ay ipinahayag sa amin ng Simbahan sa labas ng Biblia, “(Artikulo,” Upang Sabihin sa Iyo ang Katotohanan, “Ang Katoliko Virginian, Oktubre 3, 1947, p.9)

 • “Para sa mga edad lahat ng mga Kristiyanong bansa ay tumingin sa Simbahang Katoliko, at, tulad ng nakita natin, ang iba’t ibang mga estado na ipinatutupad ng batas ang kanyang mga ordenansa tungkol sa pagsamba at paghinto ng paggawa noong Linggo. Ang Protestantismo, sa pagtatapon ng awtoridad ng Simbahan, ay walang magandang dahilan para sa teorya ng Linggo, at dapat na lohikal, upang itago ang Sabado bilang Sabbath. Ang Estado sa pagpasa ng mga batas para sa angkop na pagpapakabanal ng Linggo, ay hindi sinasadya na tinatanggap ang awtoridad ng Simbahang Katoliko, at mas matapat ang mga reseta nito. Ang Linggo bilang isang araw ng linggong itinakda para sa sapilitang pampublikong pagsamba sa Makapangyarihang Diyos ay purong paglikha ng Simbahang Katoliko, “(John Gilmary Shea, American Catholic Quarterly, Enero 1883, p. 139)
 • “Mula sa parehong Simbahang Katoliko na tinanggap mo [Protestante] ang iyong Linggo, at ang Linggo na iyon, bilang araw ng Panginoon, ay ibinigay niya bilang isang tradisyon; at ang buong mundo ng Protestante ay tinanggap ito bilang isang tradisyon, sapagkat wala kang iota ng Kasulatan upang maitatag ito. Samakatuwid ang tinanggap mo bilang iyong patakaran ng pananampalataya, hindi sapat na siyempre, pati na rin ang iyong Linggo na tinanggap mo sa awtoridad ng Simbahang Romano Katoliko, “(DB Ray, The Papal Controversy, p. 179)
 • “Kung sinusunod ng mga Protestante ang Biblia, dapat silang sumamba sa Diyos sa araw ng Sabbath. Sa pagsunod sa Linggo sinusunod nila ang isang batas ng Simbahang Katoliko, “(Albert Smith, Chancellor ng Arsobispo ng Baltimore na sumasagot sa Cardinal sa isang sulat na may petsang Pebrero 10, 1920)
 • “Ang Simbahang Katoliko na, sa pamamagitan ng awtoridad ni Jesu-Cristo, ay inilipat ang kapahingahang ito [mula sa Sabbath ng Biblia] hanggang Linggo. . . . Kaya ang pagtalima ng Linggo ng mga Protestante ay isang pagsamba na kanilang ibinabayad, sa kabila ng kanilang sarili, sa kapangyarihan ng Simbahang Katoliko, “(Monsignor Louis Segur, Plain Talk Tungkol sa Protestantismo ng Ngayon, 1868, p. 213)
 • “Mga Protestante. . . tanggapin ang Linggo sa halip na Sabado bilang araw para sa pampublikong pagsamba matapos gawin ng Simbahang Katoliko ang pagbabago. . . . Ngunit ang pag-iisip ng Protestante ay hindi tila na sa pagtanggap ng Biblia, sa pagmamasid sa Linggo, tinatanggap nila ang awtoridad ng tagapagsalita para sa iglesia, ang Pope, “(Ang Ating Bisita, Pebrero 5, 1950)
 • “Patunayan mo sa akin mula sa Biblia lamang na ako ay nakasalalay na panatilihing banal ang Linggo. Walang ganoong batas sa Biblia. Ito ay isang batas ng banal na Simbahang Katoliko lamang. Sinasabi ng Bibliya na ‘Tandaan ang araw ng Sabbath upang ituring ito na banal.’ Sinasabi ng Simbahang Katoliko, Hindi. Sa pamamagitan ng aking banal na kapangyarihan ay aalisin ko ang araw ng Sabbath at iniutos sa iyo na panatilihing banal ang unang araw ng linggo. At narito! Ang buong sibilisadong mundo ay bumabagsak sa masigasig na pagsunod sa utos ng Simbahang Katoliko, “(Priest Thomas Enright, CSSR, Pangulo ng Redemptorist College, Kansas City, Missouri, sa isang panayam sa Hartford, Kansas, Pebrero 18, 1884)
 • “Tanong – Sa anong awtoridad ang kapalit ng Simbahan sa Linggo para sa Sabado? Sagutin – Ang Iglesia ay pumalit sa Linggo para sa Sabado sa pamamagitan ng kasaganaan ng banal na kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanya ni Jesucristo, “(Peter F. Geiermann, Ang Katesismo ng Katoliko ng Convert, 1923 edition, p. 59)
 • “Tanong – Paano mo pinatunayan na ang Iglesia ay may kapangyarihan upang mag-utos ng mga kapistahan at mga banal na araw? Sagutin – Sa pamamagitan ng napaka gawa ng pagpapalit ng Sabbath sa Linggo, kung saan pinapayagan ng mga Protestante ang [sa pamamagitan ng pagsunod nito]; at samakatuwid masigla sila magkasalungat sa kanilang mga sarili, sa pamamagitan ng pagpapanatiling Linggo mahigpit, at paglabag sa karamihan ng iba pang mga feasts commanded sa pamamagitan ng parehong simbahan, “(Priest Henry Tuberville, Isang Abridgement ng Kristiyano doktrina, p. 58)
 • “Tanong – Anong awtoridad ng Biblia ang nariyan sa pagbabago ng Sabbath mula sa ikapito hanggang sa unang araw ng linggo? Sino ang nagbigay sa Papa ng awtoridad na baguhin ang isang utos ng Diyos? Sagutin – Kung ang Bibliya ay ang tanging gabay para sa Kristiyano, ang Seventh-day Adventist ay tama, sa pagmamasid sa Sabado kasama ang Hudyo. . . . Hindi ba kakaiba na ang mga taong gumagawa ng Biblia na kanilang tanging guro, ay dapat na sundin ang mga bagay na ito sa tradisyon ng Simbahang Katoliko? “(Bertrand Conway, Ang Kahon ng Tanong, 1903 na edisyon, pp. 254-255, 1915 edition, p. 179)
 • “Dahilan at karaniwang kahulugan ay hinihiling ang pagtanggap ng isa o iba pang mga alternatibo: alinman sa Protestantismo at ang pagpapanatiling banal ng Sabado, o Katoliko at ang pagpapanatiling banal ng Linggo. Ang impromiso ay imposible, “(Catholic Mirror, Setyembre 2 at Disyembre 23, 1893)
 • “Ang Simbahang Katoliko. . . sa pamamagitan ng kanyang banal na misyon, binago ang araw mula Sabado hanggang Linggo, “(The Catholic Mirror, Septiyembre 23, 1893)
 • “Ang Simbahang Katoliko ng sarili nitong hindi pagkakamali na awtoridad ay lumikha ng Linggo ng isang banal na araw upang kunin ang lugar ng Sabbath ng lumang batas,” (Kansas City Catholic, Pebrero 9, 1893)
 • “Kung gayon, namin Katoliko ay may parehong kapangyarihan para sa pagpapanatiling banal sa Linggo sa halip na Sabado na mayroon kami para sa bawat iba pang mga artikulo ng aming paniniwala; samakatuwid, ang awtoridad ng Simbahang Katoliko. . . samantalang kayo na mga Protestante ay walang tunay na awtoridad para dito kahit ano; sapagkat walang awtoridad para sa ito sa Biblia, at hindi mo pahihintulutan na maaaring may awtoridad para dito kahit saan pa. Pareho ka at ginagawa namin, sa katunayan, sinusunod ang tradisyon sa bagay na ito; ngunit sinusunod natin ito, pinaniniwalaan na ito ay bahagi ng salita ng Diyos, at ang [Katoliko] na Iglesia upang maging tagapagturo at interpreter ng Diyos; sinusunod mo ito [ang Katolikong Iglesia] na sumasaway sa lahat ng oras bilang isang kasiraan at taksil na gabay, na kadalasang ‘gumagawa ng mga utos ng Diyos na walang epekto’ [Mateo 15: 6], “(Ang Kapatiran ni San Pablo, Ang Clifton Mga Tract, Vol. 4, tract 4, p. 15)
image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!