Mula Sabbath hanggang Linggo- Lutheran
July 16, 2017 (No Comments) by Christian Israel

“Ang pagdiriwang ng Araw ng Panginoon (Linggo) ay itinatag hindi sa anumang utos ng Diyos, kundi sa kapamahalaan ng Simbahan.” Augsburg Confession of Faith.

“Ipinahayag nila [ang mga Katoliko] na ang araw ng Sabbath ay nagbago sa Linggo, araw ng Panginoon, salungat sa Dekalogo, gaya ng paglitaw nito, ni walang halimbawa na higit na ipinagmamalaki kaysa sa pagbabago ng araw ng Sabbath. Mahusay, sinasabi nila, ang kapangyarihan at awtoridad ng iglesya, dahil ito ay ibinibigay sa isa sa mga utos ng Panginoon. “-Augsburg Confession of Faith, Art. 28, par. 9.

“Sila [Romanong mga Katoliko] ay nagpapahiwatig ng pagbabago ng Sabbath sa araw ng Panginoon, ayon sa ito, sa Dekalogo [sampung utos]; at wala silang mas maraming halimbawa sa kanilang bibig kaysa sa pagbabago ng araw ng Sabbath. Kakailanganin nila ang kapangyarihan ng Iglesia upang maging napakahusay, sapagkat ito ay ibinibigay sa utos ng Dekalogo. “Ang Augsburg Confession, 1530 AD (Lutheran), bahagi 2, art 7, sa Philip Schaff, ang Creeds of Christiandom, ika-4 Edisyon, vol 3, p64 [Ang mahalagang pahayag na ito ay ginawa ng mga Lutherano at isinulat ni Melanchthon, labing-labintatlong taon pagkatapos na ipinako ni Luther ang kanyang mga tesis sa pinto at sinimulan ang Repormasyon].

“Sapagkat hanggang sa araw na ito ang sangkatauhan ay lubusang binasag ng orihinal at pinaka-espesyal na kapahayagan ng Banal na Diyos, ang sampung salita na nakasulat sa mga talahanayan ng Batas mula sa Sinai.” – “Crown Theological Library,” pahina I78.

“Ang mga Kristiyano sa sinaunang iglesya sa lalong madaling panahon ay nakikilala sa unang araw ng linggo, Linggo; gayunpaman, hindi bilang isang Sabbath, kundi bilang isang araw ng pagpupulong ng iglesya, upang pag-aralan ang Salita ng Diyos nang sama-sama, at upang ipagdiwang ang mga ordinansa sa isa’t isa: nang walang anino ng pag-aalinlangan, ito ay naganap noong unang bahagi ng unang bahagi ng ikalawang siglo. “- Bishop GRIMELUND,” Kasaysayan ng Sabbath, “pahina 60.

“Ang pagdiriwang ng Linggo, tulad ng iba pang mga kapistahan, ay palaging isang ordinansa lamang ng tao.” – AGUSTUS NEANDER, “Kasaysayan ng Kristiyanong Relihiyon at Simbahan,” Vol. 1, pahina 186.

“Nagtataka ako nang labis kung paano ito ipinakita sa akin na dapat kong tanggihan ang batas ng Sampung Utos … Ang sinumang nagbabawal sa batas ay dapat na kailangan din na pababain ang kasalanan.” – MARTIN LUTHER, Espirituwal na Antikristo, “pahina 71, 72.

“Nakita natin kung gaano kadalas ang impresyon ng Hudyo ng Sabbath ay lumublo sa isip ng iglesiang Kristiyano, at kung paanong ang ganap na pag-iisip ng mas bagong pag-uugali ng pagtalima sa unang araw ay nagmamay-ari ng iglesia. Nakita natin na ang Kristiyano ng unang tatlong siglo ay hindi nalilito sa isa’t isa, ngunit para sa isang oras na ipinagdiwang pareho. “Ang Linggo Problema, isang libro sa pag-aaral ng Lutheran Church (1923) p.36

“Ngunit nagkamali sila sa pagtuturo na ang Linggo ay nakuha ang lugar ng Lumang Tipan ng Lumang Tipan at sa gayon ay dapat itago bilang ang ikapitong araw ay dapat itago ng mga anak ni Israel …. Ang mga iglesya ay nagkakamali sa kanilang pagtuturo, dahil sa hindi nakasulat ang kasulatan sa unang araw ng linggo sa halip ng Sabbath. Walang simpleng kautusan sa Bagong Tipan na may ganitong epekto “John Theodore Mueller, Sabbath o Linggo, pp.15, 16

“Sapagkat kung kailan hindi maisagawa ang isang nag-iisa na lugar sa Banal na Kasulatan na nagpatotoo na ang Panginoon mismo o ang mga apostol ay nag-utos ng paglilipat ng Sabbath sa Linggo, kung gayon hindi madaling masagot ang tanong: Sino ang naglipat ng Sabbath, at sino ang may karapatan na gawin ito? “George Sverdrup, ‘Isang Bagong Araw.’

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Mula Sabbath hanggang Linggo- Lutheran
July 16, 2017 (No Comments) by Christian Israel

“Ang pagdiriwang ng Araw ng Panginoon (Linggo) ay itinatag hindi sa anumang utos ng Diyos, kundi sa kapamahalaan ng Simbahan.” Augsburg Confession of Faith.

“Ipinahayag nila [ang mga Katoliko] na ang araw ng Sabbath ay nagbago sa Linggo, araw ng Panginoon, salungat sa Dekalogo, gaya ng paglitaw nito, ni walang halimbawa na higit na ipinagmamalaki kaysa sa pagbabago ng araw ng Sabbath. Mahusay, sinasabi nila, ang kapangyarihan at awtoridad ng iglesya, dahil ito ay ibinibigay sa isa sa mga utos ng Panginoon. “-Augsburg Confession of Faith, Art. 28, par. 9.

“Sila [Romanong mga Katoliko] ay nagpapahiwatig ng pagbabago ng Sabbath sa araw ng Panginoon, ayon sa ito, sa Dekalogo [sampung utos]; at wala silang mas maraming halimbawa sa kanilang bibig kaysa sa pagbabago ng araw ng Sabbath. Kakailanganin nila ang kapangyarihan ng Iglesia upang maging napakahusay, sapagkat ito ay ibinibigay sa utos ng Dekalogo. “Ang Augsburg Confession, 1530 AD (Lutheran), bahagi 2, art 7, sa Philip Schaff, ang Creeds of Christiandom, ika-4 Edisyon, vol 3, p64 [Ang mahalagang pahayag na ito ay ginawa ng mga Lutherano at isinulat ni Melanchthon, labing-labintatlong taon pagkatapos na ipinako ni Luther ang kanyang mga tesis sa pinto at sinimulan ang Repormasyon].

“Sapagkat hanggang sa araw na ito ang sangkatauhan ay lubusang binasag ng orihinal at pinaka-espesyal na kapahayagan ng Banal na Diyos, ang sampung salita na nakasulat sa mga talahanayan ng Batas mula sa Sinai.” – “Crown Theological Library,” pahina I78.

“Ang mga Kristiyano sa sinaunang iglesya sa lalong madaling panahon ay nakikilala sa unang araw ng linggo, Linggo; gayunpaman, hindi bilang isang Sabbath, kundi bilang isang araw ng pagpupulong ng iglesya, upang pag-aralan ang Salita ng Diyos nang sama-sama, at upang ipagdiwang ang mga ordinansa sa isa’t isa: nang walang anino ng pag-aalinlangan, ito ay naganap noong unang bahagi ng unang bahagi ng ikalawang siglo. “- Bishop GRIMELUND,” Kasaysayan ng Sabbath, “pahina 60.

“Ang pagdiriwang ng Linggo, tulad ng iba pang mga kapistahan, ay palaging isang ordinansa lamang ng tao.” – AGUSTUS NEANDER, “Kasaysayan ng Kristiyanong Relihiyon at Simbahan,” Vol. 1, pahina 186.

“Nagtataka ako nang labis kung paano ito ipinakita sa akin na dapat kong tanggihan ang batas ng Sampung Utos … Ang sinumang nagbabawal sa batas ay dapat na kailangan din na pababain ang kasalanan.” – MARTIN LUTHER, Espirituwal na Antikristo, “pahina 71, 72.

“Nakita natin kung gaano kadalas ang impresyon ng Hudyo ng Sabbath ay lumublo sa isip ng iglesiang Kristiyano, at kung paanong ang ganap na pag-iisip ng mas bagong pag-uugali ng pagtalima sa unang araw ay nagmamay-ari ng iglesia. Nakita natin na ang Kristiyano ng unang tatlong siglo ay hindi nalilito sa isa’t isa, ngunit para sa isang oras na ipinagdiwang pareho. “Ang Linggo Problema, isang libro sa pag-aaral ng Lutheran Church (1923) p.36

“Ngunit nagkamali sila sa pagtuturo na ang Linggo ay nakuha ang lugar ng Lumang Tipan ng Lumang Tipan at sa gayon ay dapat itago bilang ang ikapitong araw ay dapat itago ng mga anak ni Israel …. Ang mga iglesya ay nagkakamali sa kanilang pagtuturo, dahil sa hindi nakasulat ang kasulatan sa unang araw ng linggo sa halip ng Sabbath. Walang simpleng kautusan sa Bagong Tipan na may ganitong epekto “John Theodore Mueller, Sabbath o Linggo, pp.15, 16

“Sapagkat kung kailan hindi maisagawa ang isang nag-iisa na lugar sa Banal na Kasulatan na nagpatotoo na ang Panginoon mismo o ang mga apostol ay nag-utos ng paglilipat ng Sabbath sa Linggo, kung gayon hindi madaling masagot ang tanong: Sino ang naglipat ng Sabbath, at sino ang may karapatan na gawin ito? “George Sverdrup, ‘Isang Bagong Araw.’

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!