Mula Sabbath Hanggang Linggo-Baptist
July 25, 2017 (No Comments) by Christian Israel

baptist-logo

“Mayroong utos na panatilihing banal ang araw ng Sabbath, ngunit ang araw ng Sabbath ay hindi Linggo. Gayunpaman madaling sabihin ito, at may ilang palabas na tagumpay, na ang Sabbath ay inilipat mula sa ikapito hanggang unang araw ng linggo, kasama ang lahat ng mga tungkulin, mga pribilehiyo at mga parusa. Matindi ang paghahangad ng impormasyon tungkol sa paksang ito, na aking pinag-aralan sa loob ng maraming taon, tanungin ko, kung saan matatagpuan ang rekord ng naturang transaksyon: Hindi sa Bagong Tipan-walang pasubali. Walang ebidensya sa banal na kasulatan ang pagbabago ng institusyon ng Sabbath mula sa ikapitong sa unang araw ng linggo. “Dr. ET Hiscox, ang may-akda ng ‘Manual ng Baptist’.

“Sa akin tila hindi matitiyak na si Jesus, sa loob ng tatlong taon na talakayan kasama ang Kanyang mga disipulo, ay madalas na nakikipag-usap sa kanila sa tanong ng Sabbath, tinatalakay ito sa ilan sa iba’t ibang aspeto nito, pinalaya ito mula sa mga huwad na tradisyon ng mga Hudyo, hindi kailanman binanggit anumang paglipat ng araw; din, na sa loob ng apatnapung araw ng Kanyang muling pagkabuhay, walang gayong bagay ang nakilala. Hindi rin, hangga’t alam natin, ang Espiritu, na ibinigay upang alalahanin ang lahat ng bagay na sinabi Niya sa kanila, harapin ang tanong na ito. Hindi pa rin ginawa ang inspiradong mga apostol, sa pangangaral ng ebanghelyo, pagtatatag ng mga simbahan, pagpapayo at pagtuturo sa mga itinatag, talakayin o lumapit sa paksa.

Siyempre lubos kong alam na ang Linggo ay ginamit sa maagang kasaysayan ng Kristiyano bilang isang araw ng relihiyon habang natututo tayo mula sa mga Kristiyanong Ama at iba pang mga pinagkukunan. Ngunit kung ano ang isang awa na ito ay nilagyan ng tanda ng Paganismo, at bininyagan ng pangalan ng diyos na araw, pagkatapos ay pinagtibay at pinabanal ng papas na apostasiya, at ipinagkatiwala bilang sagradong pamana sa Protestantismo. “Dr. ET Hiscox, ulat ng kanyang sermon sa Baptist Minister’s Convention, sa ‘New York Examiner,’ Nobyembre 16, 1893

“Hindi sinasagot ng Kasulatan ang unang araw ng linggo ng Sabbath. . . Walang awtoridad sa Kasulatan na ginagawa ito, o siyempre, anumang obligasyon sa Kasulatan. “Ang Tagapangalaga

“Walang anumang pormal o awtorisadong pagbabago mula sa Jewish seventh-araw na Sabbath sa Kristiyano sa unang araw na pagtalima.” -WILLIAM OWEN CARVER, “Ang Araw ng Panginoon sa Ating Araw,” pahina 49.

“Walang bagay sa Kasulatan na nangangailangan sa amin na panatilihing Linggo sa halip na Sabado bilang isang banal na araw.” Harold Lindsell (editor), Kristiyanismo Ngayon, Nobyembre 5, 1976

“Ang sagradong pangalan ng ikapitong araw ay Sabbath. Ang katotohanang ito ay napakalinaw upang mangailangan ng argument [ Exodus 20:10 ay naka- quote] … sa puntong ito ang payak na pagtuturo ng Salita ay pinapapasok sa lahat ng panahon … Hindi kailanman inilapat ng mga disipulo ang batas ng Sabbath sa unang araw ng linggo, – na ang kabaliwan ay naiwan para sa isang mas huling edad, ni hindi sila nagpanggap na ang unang araw ay pinalitan ang ikapitong. “Joseph Hudson Taylor, ‘The Sabbatic Question’, p. 14-17, 41.

“Ang unang apat na utos ay nakalagay sa mga obligasyon ng tao diretso sa Diyos …. Ngunit kapag itinatago natin ang unang apat na kautusan, malamang na panatilihin natin ang iba pang anim. . . . Ang ikaapat na utos ay nagtatakda ng paghahabol ng Diyos sa panahon at pag-iisip ng tao …. Ang anim na araw ng paggawa at ang natitirang bahagi ng Sabbath ay dapat panatiliin bilang saksi sa pagpapagal ng Diyos at pagpahinga sa paglikha. . . . Walang isa sa sampung salita ang tanging lahi na kahalagahan …. Ang unang Sabbath ay itinatag noong una (bago si Moises) na walang espesyal na kaugnayan sa mga Hebreo, kundi bilang isang institusyon para sa lahat ng sangkatauhan, sa pagdiriwang ng kapahingahan ng Diyos pagkatapos ng anim na araw ng paglikha. Idinisenyo ito para sa lahat ng mga inapo ni Adan. “- Adult Quarterly, serye ng Southern Baptist Convention, Agosto 15, 1937.

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Mula Sabbath Hanggang Linggo-Baptist
July 25, 2017 (No Comments) by Christian Israel

baptist-logo

“Mayroong utos na panatilihing banal ang araw ng Sabbath, ngunit ang araw ng Sabbath ay hindi Linggo. Gayunpaman madaling sabihin ito, at may ilang palabas na tagumpay, na ang Sabbath ay inilipat mula sa ikapito hanggang unang araw ng linggo, kasama ang lahat ng mga tungkulin, mga pribilehiyo at mga parusa. Matindi ang paghahangad ng impormasyon tungkol sa paksang ito, na aking pinag-aralan sa loob ng maraming taon, tanungin ko, kung saan matatagpuan ang rekord ng naturang transaksyon: Hindi sa Bagong Tipan-walang pasubali. Walang ebidensya sa banal na kasulatan ang pagbabago ng institusyon ng Sabbath mula sa ikapitong sa unang araw ng linggo. “Dr. ET Hiscox, ang may-akda ng ‘Manual ng Baptist’.

“Sa akin tila hindi matitiyak na si Jesus, sa loob ng tatlong taon na talakayan kasama ang Kanyang mga disipulo, ay madalas na nakikipag-usap sa kanila sa tanong ng Sabbath, tinatalakay ito sa ilan sa iba’t ibang aspeto nito, pinalaya ito mula sa mga huwad na tradisyon ng mga Hudyo, hindi kailanman binanggit anumang paglipat ng araw; din, na sa loob ng apatnapung araw ng Kanyang muling pagkabuhay, walang gayong bagay ang nakilala. Hindi rin, hangga’t alam natin, ang Espiritu, na ibinigay upang alalahanin ang lahat ng bagay na sinabi Niya sa kanila, harapin ang tanong na ito. Hindi pa rin ginawa ang inspiradong mga apostol, sa pangangaral ng ebanghelyo, pagtatatag ng mga simbahan, pagpapayo at pagtuturo sa mga itinatag, talakayin o lumapit sa paksa.

Siyempre lubos kong alam na ang Linggo ay ginamit sa maagang kasaysayan ng Kristiyano bilang isang araw ng relihiyon habang natututo tayo mula sa mga Kristiyanong Ama at iba pang mga pinagkukunan. Ngunit kung ano ang isang awa na ito ay nilagyan ng tanda ng Paganismo, at bininyagan ng pangalan ng diyos na araw, pagkatapos ay pinagtibay at pinabanal ng papas na apostasiya, at ipinagkatiwala bilang sagradong pamana sa Protestantismo. “Dr. ET Hiscox, ulat ng kanyang sermon sa Baptist Minister’s Convention, sa ‘New York Examiner,’ Nobyembre 16, 1893

“Hindi sinasagot ng Kasulatan ang unang araw ng linggo ng Sabbath. . . Walang awtoridad sa Kasulatan na ginagawa ito, o siyempre, anumang obligasyon sa Kasulatan. “Ang Tagapangalaga

“Walang anumang pormal o awtorisadong pagbabago mula sa Jewish seventh-araw na Sabbath sa Kristiyano sa unang araw na pagtalima.” -WILLIAM OWEN CARVER, “Ang Araw ng Panginoon sa Ating Araw,” pahina 49.

“Walang bagay sa Kasulatan na nangangailangan sa amin na panatilihing Linggo sa halip na Sabado bilang isang banal na araw.” Harold Lindsell (editor), Kristiyanismo Ngayon, Nobyembre 5, 1976

“Ang sagradong pangalan ng ikapitong araw ay Sabbath. Ang katotohanang ito ay napakalinaw upang mangailangan ng argument [ Exodus 20:10 ay naka- quote] … sa puntong ito ang payak na pagtuturo ng Salita ay pinapapasok sa lahat ng panahon … Hindi kailanman inilapat ng mga disipulo ang batas ng Sabbath sa unang araw ng linggo, – na ang kabaliwan ay naiwan para sa isang mas huling edad, ni hindi sila nagpanggap na ang unang araw ay pinalitan ang ikapitong. “Joseph Hudson Taylor, ‘The Sabbatic Question’, p. 14-17, 41.

“Ang unang apat na utos ay nakalagay sa mga obligasyon ng tao diretso sa Diyos …. Ngunit kapag itinatago natin ang unang apat na kautusan, malamang na panatilihin natin ang iba pang anim. . . . Ang ikaapat na utos ay nagtatakda ng paghahabol ng Diyos sa panahon at pag-iisip ng tao …. Ang anim na araw ng paggawa at ang natitirang bahagi ng Sabbath ay dapat panatiliin bilang saksi sa pagpapagal ng Diyos at pagpahinga sa paglikha. . . . Walang isa sa sampung salita ang tanging lahi na kahalagahan …. Ang unang Sabbath ay itinatag noong una (bago si Moises) na walang espesyal na kaugnayan sa mga Hebreo, kundi bilang isang institusyon para sa lahat ng sangkatauhan, sa pagdiriwang ng kapahingahan ng Diyos pagkatapos ng anim na araw ng paglikha. Idinisenyo ito para sa lahat ng mga inapo ni Adan. “- Adult Quarterly, serye ng Southern Baptist Convention, Agosto 15, 1937.

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!