Mga Sermon Sa Bato
November 20, 2016 (No Comments) by Christian Israel

Ang ilang mga makata ay nagsalita na nakakakita ng mga sermon sa mga bato, at ito ang magiging pag-aaral natin ngayong umaga- upang makita ang “mga sermon sa mga bato. 

“Si Jose ay isang mabunga na sanga, maging isang mabungang sanga sa pamamagitan ng isang balon; na ang mga sanga ay tumatakbo sa ibabaw ng pader. Ang mga mamamana ay totoong naghinanakit sa kanya, at pinukaw siya, at kinapootan siya; datapuwa’t ang kaniyang pana ay naninirahan sa kalakasan, at ang mga bisig ng kaniyang mga kamay ay pinalakas ng mga kamay ng Makapangyarihang Dios ni Jacob (mula roon ay ang pastol, ang bato ng Israel). “” Sa kanino darating, gaya ng isang batong buhay, Sa katunayan, pinawalang-bisa ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga, kayo rin, bilang mga buhay na bato, ay nagtayo ng isang espirituwal na bahay, isang banal na pagkasaserdote, upang mag-alay ng espirituwal na sakripisyo, na katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo “Genesis 49: 22-24; 1 Pedro 2: 4, 5. Makakakita tayo ng iba’t ibang mga kaso, kung saan, sa ilalim ng isang karanasan at isa pa, isang talaan at isa pa, ang isipan na ito ng “buhay na bato” ay dinala.

“Pagkatapos ay dumating si Amalek, at nakipaglaban sa Israel sa Rephidim. At sinabi ni Moises kay Josue, Pumili ka sa amin ng mga lalake, at lumabas, makipaglaban kay Amalec; bukas ay tatayo ako sa tuktok ng burol na may pamalo ng Diyos sa aking kamay. Gayon ginawa ni Josue gaya ng sinabi sa kaniya ni Moises, at nakipaglaban kay Amalec; at si Moises, si Aaron at si Hur ay umahon sa taluktok ng burol. At nangyari, nang umahon si Moises sa kaniyang kamay, na ang Israel ay nanaig; at nang kaniyang pababa ang kaniyang kamay, ay nanaig si Amalec. Ngunit ang mga kamay ni Moises ay mabigat; at kumuha sila ng isang bato, at inilagay sa ilalim niya, at siya’y nakaupo sa ibabaw niyaon. “Exodo 17: 8-12 Ang katotohanan na si Moises ay nakaupo sa isang bato ay nangangahulugan ng isang bagay na higit pa kaysa sa lamang na siya ay may isang umupo. Ipinakikita nito na ang Diyos ng Israel, “ang bato ng Israel,” na nagbigay sa kanya ng tagumpay .

ANG BATO SA KAMAY NG BATANG PASTOL NG ISRAEL

Mayroon din kami, ang kaso nina David at Goliath. Hindi namin kailangang maglaan ng oras upang mabasa kung paano natalo ng mga Filisteo ang hukbo ng Israel, at kung paanong si Goliat ay lumabas tuwing umaga upang salungatin sila. Si David, na isang batang pastol lamang sa panahong ito, ay bumaba upang bisitahin ang kanyang mga kapatid. Hinamon nila siya. “At ang galit ni Eliab ay nagalab laban kay David, at kaniyang sinabi, Bakit ka lumusong dito? at kanino mo iniwan ang ilang mga tupa sa ilang? “1 Samuel 17:28. Si David ay nagmula sa pagsunod sa mga tupa. Ang pastol ay isa na nagpapanatili sa kanyang mga tupa, hindi nawawala ang mga ito. Si Cristo ang Mabuting Pastol.

Si David, matapos makipag-usap kay Saul, ay nakuha ang kanyang pahintulot na lumabas at labanan si Goliath, at “sinangkapan ni Saul si David ng kanyang baluti, at inilagay niya ang isang helmet na tanso sa kanyang ulo; din siya armado sa kanya ng isang koton ng mail. “Naisip niya na kung David ay upang labanan laban sa Goliath, kailangan niya ng nakasuot. “At sinabi ni David kay Saul, Hindi ako makakasama sa mga ito; sapagkat hindi ko sila pinatunayan. At tinangay sila ni David. At kaniyang kinuha ang kaniyang tungkod sa kaniyang kamay, at pumili siya ng limang makinis na bato sa batis, at inilagay sa isang bag ng pastor na kaniyang tinatangkilik; at ang kaniyang lamban ay nasa kaniyang kamay: at lumapit siya sa Filisteo. At ang Filisteo ay dumating at lumapit kay David; at ang lalaking nagdadala ng kalasag ay yumaon sa harap niya. At nang makita ng Filisteo at nakita si David, hinamak niya siya; sapagkat siya ay isang kabataan, at mapulapula, at isang makatarungang mukha. At sinabi ng Filisteo kay David, Ako ba’y isang aso, upang ikaw ay dumating sa akin ng mga pingga? At tinaksak ng Filisteo si David sa pamamagitan ng kanyang mga diyos. At sinabi ng Filisteo kay David, Lumapit ka sa akin, at ibibigay ko ang iyong laman sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop sa parang. Nang magkagayo’y sinabi ni David sa Filisteo, Ikaw ay naparito sa akin na may tabak, at may sibat, at may kalasag; datapuwa’t naparito ako sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Dios ng mga hukbo ng Israel, na iyong itinakuwil …. At nangyari, nang lumitaw ang Filisteo, at naparoon, at lumapit upang salubungin si David, na si David ay nagmadali, at tumakbo sa hukbo upang salubungin ang Filisteo. At ipinasok ni David ang kaniyang kamay sa kaniyang supot, at kinuha niya roon ang isang bato, at tinatakan, at sinaktan ang Filisteo sa kaniyang noo, na ang bato ay nalubog sa kaniyang noo; at siya ay nahulog sa kanyang mukha sa lupa.

Si David ay lumabas sa pangalan ng Panginoon, at si Jesus ay sumama sa kanya upang bigyan siya ng tagumpay sa pamamagitan lamang ng isang bato. Hindi lamang ito ang kapangyarihan at katumpakan ni David na naging dahilan upang lumubog ang bato sa noo ng Filisteo. Ito ang kapangyarihan ng Panginoon, na nakikipaglaban sa labanan para sa kanya . Ang rekord na iyon ay para sa atin. Mayroon kaming mga laban upang labanan ang kaaway ng Panginoon ng mga hukbo, at kami ay nanaig sa kanya ng isang bato. Si David na walang nakasuot, nang walang mga kagamitan ng pakikidigma, si David ay lumabas sa pananampalataya ng Panginoon ng mga hukbo, ang halimbawa para sa atin. Nagwagi siya ng isang bato. Si Jesucristo, ang buhay na bato, ang ating lakas at kapangyarihan para sa ating mga pakikipaglaban sa kaaway.

ISANG GUSALI NA NAKAPATONG PATONG

Sa 1 Mga Hari 6, mayroon tayong talaan ng pagtatayo ng templo ni Solomon. Sa ika-7 na talata ay isang paglalarawan ng bahay: “At ang bahay, noong ito ay sa pagtatayo, ay itinayo ng isang bato na inihanda bago pa ito dinala; kaya walang martilyo o palakol ni anumang kasangkapan ng bakal na narinig sa bahay, habang ito ay sa gusali. “Ang mga bato ng templo na ito ay na-quarried out at pinutol, at ang bawat bato ay angkop para sa partikular na lugar sa templo, bago sila ay dinala; at pagkatapos ay kapag sila ay dinala mula sa quarry, ang bawat bato karapat-dapat sa lugar nito. Ang gusaling ito ay pinagtibay, bato sa bato, at narinig walang tunog ng palakol o martilyo. “Naghanda sila ng mga kahoy at mga bato upang itayo ang bahay.” Ngunit lahat ng paghahanda ay ginawa bago sila magkasundo.

“Kayo rin bilang buhay na mga bato, ay itinayo up-

ISANG ESPIRITWAL NA TAHANAN

isang banal na pagkasaserdote, upang mag-alay ng espirituwal na sakripisyo, na katanggap-tanggap sa Diyos kay Cristo Jesus. Kaya naman ito ay nakasulat sa kasulatan, Narito, inilalagay ko sa Sion ang isang punong sulok na bato, hinirang, mahalaga; at ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi mapapahiya. Sa gayon ikaw na naniniwala na Siya ay mahalaga; Datapuwa’t sa mga hindi masuway, ang batong itinakuwil ng mga manggagawa, ay siyang naging pangulo sa panulok, at isang batong katitisuran, at isang malaking bato ng kasamaan, sa makatuwid baga’y yaong nangatitisod sa salita, na mga masuwayin. Pedro 2: 4-8. Si Cristo ang buhay na bato; at sa lalong madaling makikipag-ugnay tayo sa Kanya, tayo ay nagiging mga buhay na bato. Bukod sa Kanya, kami ay patay; ngunit nakikipag-ugnay sa Kanya, tayo ay nagtayo ng espirituwal na bahay para sa Kanya, “kung kaninong bahay tayo, kung hinahawak natin ang tiwala at pagsasaya ng matatag na pag-asa hanggang sa wakas” (Mga Hebreo 3: 6); “Si Jesu-Cristo mismo, ang siyang pangulong batong panulok.” Efeso 2:20. “Sapagka’t kayo ang templo ng Dios na buhay.” 2 Corinto 6:16. At ang buong bahay, na magkakaugnay na magkasama, ay lumalaki sa isang banal na templo sa Panginoon.Tayo ay binuo para sa isang tirahan ng Diyos. Ang bawat mananampalataya ay isang templo ng Diyos, at pagkatapos ay ang mga mananampalataya ay itinayo nang sama-sama, at ang gumagawa ng iglesya, na siyang templo ng Diyos na buhay, Siya, sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu, na kinuha ang Kanyang tahanan.

Kami ay nagiging mga buhay na bato dahil Siya ay isang buhay na bato, at tayo ay itinayo sa Kanya . Ang ibang pundasyon ay hindi maaaring maglagay ng tao kaysa sa inilatag. “Ako ay babalik, at muling itatayo ang tabernakulo ni David, na bumagsak; at itatayo ko muli ang mga lugar ng pagkasira nito, at itatayo ko ito. “Ipipisan Niya muli ang mga tao na itatayo ang Kanyang simbahan. Siya ay nasa trabaho ngayon, naghahanda ng mga bato para sa Kanyang templo. Sila ay binubugbog at pinutol, bawat isa ay punan ang kanyang lugar sa templo ng Diyos. Kapag kumpleto na ang templo, gagawin ang gawain.

PAGHAHANDA NG MGA BATO

Sa Oseas muli naming dinala upang tingnan ang tayahin ng paghahanda: “O Efraim, anong gagawin ko sa iyo? Oh Juda, ano ang gagawin ko sa iyo? sapagka’t ang iyong kabutihan ay parang alapaap sa umaga, at parang maagang hamog na yumayaon. Kaya’t aking pinutol sila sa pamamagitan ng mga propeta . “Tinatanggal tayo ng Panginoon mula sa quarry, magaspang na mga bato na hindi sinisinta. Iyan ang simula ng aming karanasan. Ang bawat indibidwal ay dapat na angkop para sa kanyang partikular na lugar sa templo ng Diyos. At kapag ang templo ay magkasabay, ito ay magiging walang tunog ng palakol o martilyo . Na nagawa na noon. Ito ay kung gayon ay sinabi Niya, “Halika, pinagpala kayo ng Aking Ama.” Ngunit hindi tayo dapat maghintay hanggang sa oras na iyon upang maghanda. Ang gawain ng paghahanda ng mga magaspang, hindi gawa na mga bato ay dapat gawin bago.Minsan ay bumisita ako sa isang sementeryo na kung saan ay isang napakagandang estatwa ng isang lalaki na nakatayo sa isang upuan. Ito ay may sukat na kabayanihan; at tinawag ng tagapaglingkod ang aking pansin sa katotohanan na ang lahat ay inukit sa isang bato. Ang iskultor, nang magsimula siya, ay nakakita ng napakalawak na bato, ngunit nakita din niya ang lalaki at ang upuan. Bilang hitsura niya, nawawalan siya ng paningin sa mga magaspang na gilid, at nakikita sa halip na isang lalaki ng kabayanihan laki, nakatayo doon perpekto. Ang lahat ng iba pa ay dapat na hiwa, at siya ay pupunta sa trabaho sa kanyang mga tool. Nais niyang makita ng mundo kung ano ang nakikita niya, at kaya pinutol niya ang lahat ngunit ang tao at ang upuan .

Ang Diyos ay tumatagal sa amin, magaspang, hindi posibleng naghahanap ng mga bato; ngunit nakikita Niya sa atin ang pagpapahayag ng Kanyang karakter, at tinitingnan Niya tayo, hindi bilang magaspang na bato, kundi kung ano ang maaari nating maging. Kahit na nakita Niya sa atin si Jesu-Cristo. At kaya nagpunta Siya upang gumana upang i-cut at polish. Ano ang ginagawa niya? Ang ilan ay nag-iisip na nilipol Niya ang buong bagay. Ngunit mayroon Siyang lugar para sa batong iyon, at gusto Niya itong hiwa sa isang partikular na paraan. Ito ang mga mahirap na karanasan ng buhay, kung tila kung papatayin tayo ni Cristo. Ngunit hindi Niya palayawin ang Kanyang bato. Alam niya ang eksaktong lugar na ito upang mapunan ang Kanyang templo, at pinutol Niya ito upang magkasya ito.Nagdadala ang Panginoon sa Kanyang gawain ng paghahanda, upang ang isang tao ay maaaring maging handa, ang bawat isa ay magkasya sa kanyang lugar sa makalangit na templo, at ang bawat isa ay nagiging isang buhay na bato, dahil sa kanyang pakikipag-ugnay kay Kristo, ang buhay na bato. Bubukin ng Diyos sa bawat isa ang yugtong iyon ng pagkatao na magkakatugma sa pinakamagaling sa lugar na gusto Niyang mapunan. Kapag Siya ay dumating, sabi Niya, Hayaan ang gawain ng paghahanda ay tumigil. “Siya na hindi makatarungan, hayaan siyang hindi makatarungan sa kanya; at siya na marumi, hayaan siyang maging marumi pa rin; at siya na matuwid, siya ay maging matuwid pa rin; at ang banal, ay maging banal pa rin. “Apocalipsis 22:11.

Kapag natanggap natin si Hesus Kristo, nakikita ng Diyos sa atin na ang pagiging perpekto ng pagkatao na matamo natin. Alam niya kung ano ang layunin Niyang gawin sa atin. Binibigyan Niya tayo ng katangian ni Cristo, at pagkatapos ay tinitingnan ang gayong katangian at kaya “tinanggap tayo sa Minamahal.” Tinatanggap Niya tayo, hindi para sa kung ano tayo, kundi para sa kung ano ang Kanyang layunin na gawin sa atin at para sa kung ano ang Kristo. Gagawa siya ng bawat isa sa atin ng isang bato para sa Kanyang templo. Tinitingnan ng Master-builder ang magaspang na bato, at nakikita dito ang Kanyang modelo ng pagiging perpekto. Tinatanggap niya tayo, hindi para sa kung ano tayo, kundi para sa kung ano Siya.

Bumalik tayo sa isa pang linya ng pag-iisip. “At ibinigay Niya kay Moises, nang makatapos Siya ng pakikipagusap sa kanya sa Bundok Sinai, dalawang talahanayan ng patotoo, mga talahanayan ng bato, na isinulat ng daliri ng Diyos.” Exodo 31:18. Sa Exodo 34:28 tayo ay sinabihan kung ano ang nakasulat doon. Naaalaala mo na noong si Moises ay bumaba mula sa bundok sa unang pagkakataon, nalaman niya na ang mga anak ni Israel ay sumira na ng mga utos ng Diyos, at sumasamba sa mga idolo; at nang makita niya sila, itinapon niya ang dalawang tapyas na bato at sinira. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng Diyos na maghanda ng dalawa pang mga talahanayan. Nakikita mo dito ang muling pagsusulat ng batas. Sinabi ng tao sa unang lugar ang batas. Isinulat ito ng Diyos sa mga tapyas ng bato. Pagkatapos na isinulat Niya ito upang sabihin sa kanila sa mga salita kung ano ang Kanyang karakter, dumating si Jesu-Cristo upang bigyang-kahulugan ito sa Kanyang buhay.Si Jesu-Cristo ang nagsalita ng kautusan sa Sinai; at nang Siya ay dumating, sa laman ng tao, Siya ay nakaupo sa isa pang bundok, at sinalita muli ang batas. Mayroon tayo sa sermon sa bundok. Ito ay ang parehong batas, ang parehong Kristo, ang parehong mga prinsipyo, ngunit Siya ay binubuksan ito. Hindi lamang niya binuksan ito sa mga salita, ngunit Siya mismo ang batas, ang pagpapahayag ng characte ng Diyos . Sinasabi niya sa atin kung ano ang Diyos, hindi lamang sa Kanyang salita, kundi sa pagiging kabilang sa atin. Siya ay Diyos na nahayag sa laman. “Ang Salita ay naging laman, at nanirahan sa gitna natin.”

Kung gayon si Cristo ang bato, ang bato ng Israel . Isinulat ng Diyos ang kautusan sa ganap na ganap at sa una sa mga tapyas ng bato , at ibinigay ito sa mga tao. Pagkatapos ay isinulat niya ang parehong batas sa Buhay na Bato at ibinigay ito sa mga tao. Kaya, makikita mo, si Cristo ang buhay na batas . Iyon ay inilagay ang batas sa bato sa pangalawang pagkakataon. Dito, magkakaroon tayo ng batas sa bato ng dalawang beses; sa mga tapyas ng bato, isinulat sa daliri ng Diyos, at sa Buhay na Buhay, si Cristo, at iniharap sa mga tao.

Isaalang-alang natin nang ilang sandali-

ANG BATAS NAGSULAT SA MGA TAPYAS NG BATO

“Bukod diyan ang kautusan ay pumasok upang ang kasalanan ay lumakas.” Dumating ito upang ibigay ang kaalaman sa kasalanan, at upang hatulan ang kasalanan. “Ang lambong ng kamatayan ay kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay ang kautusan.” Roma 5:20; 1 Corinto 15:56. Ang kasalanan ay hindi isinasaalang-alang kung saan walang batas. Ang kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan. “Ang kasalanan, kapag natapos na, ay nagdadala ng kamatayan.” Santiago 1:15. Ang batas sa mga talahanayan ng bato, tulad ng sampung salita ng Diyos, ay hinahatulan ng kamatayan. “Ang kamatayan ay naipasa sa lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala.” Kung gayon, kapag natutugunan natin ang kautusan bilang kodigo ng Diyos, nangangahulugan ito ng kamatayan sa atin . Ngunit inilagay ng Diyos ang parehong kautusan sa buhay na bato, at kapag natutugunan natin itong nakasulat sa Buhay na Buhay, ito ay nangangahulugan ng buhay sa atin; ngunit ito ay pa rin ang parehong batas. Dapat nating matugunan ang batas sa mga talahanayan ng bato, at hahatulan at patayin ito, o dapat nating matugunan ito sa Buhay na Bato, at mabuhay sa pamamagitan nito. Ngunit kailangan nating matugunan ito. Ang Diyos ay hindi nagtatanong sa amin kung gusto namin o hindi. Ang sinasabi natin ay walang pagkakaiba. Ngunit kung tayo ay hinahatulan o ginawang buhay sa pamamagitan nito, ang kautusan ng Diyos ay pareho din. Ito ang ating saloobin patungo dito na gumagawa ng pagkakaiba. Ang batas sa Hesus Kristo ay-

ANG BATAS NG ESPIRITU NG KABUHAYAN

Siya ang Buhay na Bato, ang Bato ng mga Ages.

“At sinuman ang mahulog sa batong ito ay mababali; datapuwa’t sinomang mahulog, ay bubunutin siya sa pulbos. “Mateo 21:44. Ang isa sa dalawang bagay ay dapat mangyari: Dapat nating mahulog sa bato, o ang bato ay dapat mahulog sa amin. Kung mahulog kami sa bato, bumaba kami sa itaas; tayo ay masisira, at pagagalingin Niya tayo. Kung mahulog kami sa kabilang paraan, ang bato ay bumaba sa itaas, at ito ay pinagtabasan kami sa pulbos . Ang isa sa mga karanasang ito ay dumating sa bawat isa. Mabubuwal ba tayo sa batong buhay, o mahulog ba sa atin, at gilingin tayo sa pulbos? Dapat nating matugunan ang kautusan ng Diyos mula kay Cristo o kay Cristo. Kapag tinutugunan natin ang Diyos mula kay Cristo, Siya ay isang nasusunog na apoy; kapag sinasalubong natin Siya kay Cristo, Siya ang ating kaluwalhatian. Dapat tayong maitago sa Bato upang makita ang kaluwalhatian ng Diyos nang hindi nalilipol. Ipinamamanhik ko sa iyo na mag-isip nang masigasig sa araling ito. Dapat tayong dalhin nang harapan sa batas ng Diyos. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay nagdadala ng kautusan sa harap ng ating mga isipan, at nagdudulot ng paniniwala, ito ay maaaring tayo ay mapatawad at linisin.

DAKILANG LAYUNIN NG DIYOS

Hayaan mo akong tawagan ang iyong pansin sa isa pang punto. Ang layunin ng Diyos sa kasaysayan, sa mga uri, sa mga anino, sa mga seremonya, ay upang ipangaral ang ebanghelyo; at kahit na sa ilan sa mga bagay na tila sa amin ang pinaka-bawal, ang Diyos ay ipinangangaral pa ang ebanghelyo. Hindi ako nag-aalinlangan na sa isip ng marami doon ay isang pakiramdam na ang pagbato sa kamatayan ay isang napakahirap na kaparusahan, at gaano karami ang tinitingnan nito bilang isang paraan ng pangangaral ng ebanghelyo? Naalala mo na sa mga araw ng teokratiya ng Diyos, nang ang Kanyang batas ay batas ng bansa, anumang pagkakasala laban dito ay pinarusahan ng pagbato. Ngunit sa pamamaraang ito ng pagpaparusa sa paglabag sa pambansang batas, ang Diyos ay nangangaral ng ebanghelyo.Kung gagawa ka ng isang pag-aaral tungkol dito, at tingnan ang bawat isa sa sampung utos, makikita mo na ang parusa sa paglabag nito bilang pambansang batas ay pagbato. At kung paano ipinangaral ang ebanghelyo sa ganito? Tinuturuan ng Diyos ang mga tao, sa pormang ito ng kaparusahan, na ang Batas mula kay Cristo ay batuhin sila hanggang sa kamatayan . Tulad ng mga literal na bato na pinatay sa kanila, ang batas sa patay na bato ay papatayin sila. Siya ay sa ganitong paraan nagtuturo sa kanila ng Buhay na Bato, ang Bato ng Israel, ang batas sa buhay, at iyon ang ebanghelyo.

“At nang dumating sa kaniya ang manunukso, ay sinabi niya, Kung ikaw ang Anak ng Dios,

UTUSAN ITONG MGA BATO MAGING TINAPAY

Mateo 4: 3 Tila ang Diyos ay nagbigay ng mga aral para sa atin kahit sa bibig ng diyablo. Ang ilan ay nangangaral kay Kristo sa pamamagitan ng inggit, ngunit gayon pa man si Cristo ay ipinangangaral. “Kung Ikaw ang Anak ng Diyos, utos na ang mga batong ito ay gawing tinapay.” Ang gawa ni Cristo sa mundong ito ay upang baguhin ang mga bato sa tinapay, na ang batas na sa mga talahanayan ng bato ay hinahatulan at pumatay ay dapat mabago sa Kanya, ang Buhay Stone, sa napaka tinapay ng buhay . Ang Kanyang gawain sa lahat ng Kanyang karera ay upang baguhin ang mga bato sa tinapay, ilagay ang batas sa ebanghelyo, baguhin ang kamatayan sa buhay, at maging ang buhay na buhay. Sinabi niya, “Ako ang tinapay ng buhay,” at sa parehong panahon Siya ang Bato ng Israel. Ang batas ng Diyos, na nabuhay ni Kristo, ay nagiging buhay, at sinabi Niya na ang utos ay buhay na walang hanggan. Kaya samantalang tinanggihan ni Cristo ang Kanyang sariling kapakinabangan upang baguhin ang mga literal na bato sa tinapay, gayon pa man ang Kanyang buong buhay ay ginugol sa pagpapalit ng mga bato sa tinapay upang masiyahan ang pananabik ng mga gutom na kaluluwa. Kapag tinanggap natin ang kautusan ng Diyos kay Cristo, may kapangyarihang gawing tulad tayo sa Kanyang sarili.

ISANG GUSALING MALUWALHATI SA LOOB

Ang aral ng mga bato ay napupunta sa lahat ng Kasulatan. Ipagpalagay na ginagawa natin ang aralin na matatagpuan sa 1 Mga Hari 6:14: “Kaya itinayo ni Solomon ang bahay, at natapos na.” Tandaan na ang bahay na ito ay itinayo ng bato. Mula sa labas, ang lahat na nakikita ay bato; at alam mo na kung minsan ang isang gusali ng bato ay mukhang medyo malamig at walang pakialam. Sa gayo’y itinayo ni Salomon ang bahay, at tinapos. At itinayo niya ang mga dingding ng bahay sa loob ng mga tabla ng sedro, sa dalawang palapag ng bahay, at sa mga dingding ng kisame; at tinakpan sila sa loob ng kahoy, at tinakpan ang sahig ng bahay na may mga tabla ng pir. At siya’y nagtayo ng dalawang pung siko sa mga tagiliran ng bahay, sa makatuwid baga’y ang luwang at ang mga kuta na may mga tabla ng sedro; kaniyang itinayo sa loob nito, sa makatuwid baga’y sa sanggunian, sa makatuwid baga’y sa kabanalbanalang dako. At ang bahay, sa makatuwid baga’y ang templo sa harap niyaon, ay apat na pung siko ang haba. At ang cedro sa loob ng bahay ay inukit na may mga pamutol at mga bukang bulaklak: lahat ay sedro; walang bato na nakikita. ”

“At binalot ni Salomon ang bahay sa loob ng dalisay na ginto.” Mula sa labas ay itinatayo ng bato, walang anuman kundi bato. Ngunit sa loob doon ay hindi isang bato na makikita. Tumayo sa labas ni Cristo, tumingin mula sa labas sa buhay Kristiyano, at ang lahat ng nakikita mo ay dalawang talahanayan ng bato. Tila nagbabawal; ngunit pumasok sa loob. Hindi mo kailangang alisin ang bato upang gawin ito. Pumasok sa loob, at ang gusali ay nagniningas na ginto . Tanging ang mga nakatayo sa labas na nagrereklamo na ito ay isang mahirap na batas na dapat nilang panatilihing. Pasok; walang mga bato na nakikita sa loob, at gayon pa man sila ay hindi inalis . Sa pamamagitan ng mga ito ang gusali ay nakatayo. Ipagpalagay na dadalhin mo ang mga ito, kung ano ang magiging bahagi ng natitirang bahagi ng gusali? -Down it falls.Kinukuha ang batas, at ang ebanghelyo ay kasama nito. Hindi mo maitatabi ang dalisay na ginto ng ebanghelyo bukod sa batas. Pasok. Doon ay makikita mo walang dalisay na ginto .

Isa pang pag-iisip. Sa sandaling pumasok ka sa isang gusali ng ginto, ang iyong larawan ay makikita sa lahat ng dako. Ipakikita sa atin ni Cristo ang Kanyang larawan sa templo ng buhay na Diyos.

Ang lahat sa pamamagitan ng pagbanggit sa Banal na Kasulatan ay ginawa ng napapaderan na mga lungsod, at ang mga pader na ito ay gawa sa mga bato. Ang Jerusalem ay-

ISANG NAKAPADER LUNGSOD

Ang pader ay sinadya bilang isang proteksyon. Ngunit kung ang isang lungsod ay nakasara na may pader, gaano man kahalaga ang mga ito, kung may isang depekto nito, wala na ang proteksyon. Hindi sinasalakay ng kaaway ang napapaderan na lunsod na may paglabag sa pader kahit saan maliban sa bukas na lugar. Makikita mo na ang ideyang ito ng dingding ay napakaganda sa buong Kasulatan. Mapapansin natin ito sa Nehemias. Siya ay nalulungkot sapagkat ang lungsod ng kanyang mga magulang ay nawasak, at ang pader ay nalapa; at iminungkahi niyang umakyat at muling itayo ang lunsod at pader. “Ngunit ito ay nangyari na,” sabi niya sa kanyang tala, “nang marinig ni Sanbalat na itinayo namin ang pader, siya ay galit, at kinuha ang malaking pagkagalit, at nilibak ang mga Judio. At siya’y nagsalita sa harap ng kaniyang mga kapatid at ng hukbo ng Samaria, at sinabi, Ano ang mga mahihinang Hudyo? Patatagin ba nila ang kanilang sarili? Maghahain ba sila? Magtatapos ba sila sa isang araw? Ibabalik ba nila ang mga bato mula sa mga bunton ng basura na sinunog? “Nehemias 4: 1, 2. Ano sa palagay nila ang gagawin nila? Ang mga bato ay inilibing. Naniniwala ba ang mga mahihirap na Hudyo na mabubuhay na sila? At si Tobias na Ammonita ay sumasa kaniya, at kaniyang sinabi, Kung ano ang kanilang itinatayo, kung ang isang soro ay umaahon, ay kaniyang ibabagsak ang kanilang batong pader. Dinggin mo, O aming Diyos, sapagkat kami ay hinamak; at iwawaksi ang kanilang kadustaan ​​sa kanilang sariling ulo, at ibibigay mo sila na pinakasamsam sa lupain ng pagkabihag, at huwag mong takpan ang kanilang kasamaan, at huwag nilang alisin ang kanilang kasalanan sa harap mo; sapagka’t kanilang ginagalit sila sa galit sa harap ng mga manggagawa. Kaya’t itinayo namin ang pader; at Maging yaong kanilang itinatayo, kung ang isang siko ay bumabangon, ay kaniyang babasagin ang kanilang mga pader na bato. Dinggin mo, O aming Diyos, sapagkat kami ay hinamak; at iwawaksi ang kanilang kadustaan ​​sa kanilang sariling ulo, at ibibigay mo sila na pinakasamsam sa lupain ng pagkabihag, at huwag mong takpan ang kanilang kasamaan, at huwag nilang alisin ang kanilang kasalanan sa harap mo; sapagka’t kanilang ginagalit sila sa galit sa harap ng mga manggagawa. Kaya’t itinayo namin ang pader; at Maging yaong kanilang itinatayo, kung ang isang siko ay bumabangon, ay kaniyang babasagin ang kanilang mga pader na bato. Dinggin mo, O aming Diyos, sapagkat kami ay hinamak; at iwawaksi ang kanilang kadustaan ​​sa kanilang sariling ulo, at ibibigay mo sila na pinakasamsam sa lupain ng pagkabihag, at huwag mong takpan ang kanilang kasamaan, at huwag nilang alisin ang kanilang kasalanan sa harap mo; sapagka’t kanilang ginagalit sila sa galit sa harap ng mga manggagawa. Kaya’t itinayo namin ang pader; atang buong kuta ay sumasama sa kalahati niyaon; para sa mga tao ay may isang isip upang gumana. “

ANG PADER NG DIYOS SA KANYANG KATAUHAN

Mababasa natin sa Marcos na ang isang tao ay nagtanim ng isang ubasan at naglagay ng isang bakod tungkol dito. Ano ang halamang-bakod para sa? -Proteksyon. Inilabas ng Panginoon ang kaniyang puno ng ubas mula sa Egipto, at itinayo uli, at nagtayo ng isang bakod sa palibot. Iyon ang layunin ng isang pader-upang maprotektahan at panatilihin ang kaaway; ngunit ang pader ay dapat kumpleto. Ang Diyos ay nagtayo ng pader para sa Kanyang mga tao. Ang batas ay ang proteksyon na ito, ngunit upang maging isang ganap na proteksyon, dapat itong maging isang kumpletong pader.Ang aming kaligtasan ay sa pagkakaroon ng isang kumpletong pader; ngunit nasira nila ang pader sadya. Layunin ng Diyos na muling itayo ito. “Hindi ba ito ang pag-aayuno na aking pinili,” sabi Niya, “upang alisin ang mga mabigat na pasanin, at upang palayain ang napipighati, at upang masira ang lahat ng pamatok? Hindi ba ang pakikitungo ng iyong tinapay sa gutom, at dalhin mo ang dukha na itinaboy sa iyong bahay? Kapag nakikita mo ang hubad, na tinakpan mo siya, at hindi mo itinatago ang sarili mo mula sa iyong sariling laman? Kung magkagayo’y ang iyong liwanag ay sumisikat na parang umaga, at ang iyong kalusugan ay manganganak na madali; at ang iyong katuwiran ay daraan sa harap mo; ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sa pamamagitan ng iyong rereward. Pagkatapos ay tatawag ka, at sasagutin ng Panginoon; ikaw ay hihiyaw, at sasabihin niya, Narito ako. Kung iyong aalisin mula sa gitna mo ang pamatok, ang paglalagay ng daliri, at ang pagsasalita ng walang kabuluhan; at kung iyong ilalabas ang iyong kaluluwa sa gutom, at iyong pupunuin ang napipighati na kaluluwa; Kung magkagayo’y ang iyong liwanag ay babangon sa kadiliman, at ang iyong kadiliman ay magiging gaya ng katanghaliang tapat: at ang Panginoon ay papatnubayan ka ng palagi, at iyong pupunuin ang iyong kaluluwa sa tagtuyot, at palalabahin ang iyong mga buto: at ikaw ay magiging parang isang nakatubig na hardin, at parang isang bukal ng tubig, na ang tubig ay hindi nabigo. At ang mga nauukol sa iyo ay magtatayo ng mga dating matatanda; iyong ibabangon ang mga patibayan ng maraming mga lahi; at ikaw ay tatawagin, Ang tagapag-ayos ng sira, ang tagapagpatawad ng mga landas na tatahan. Kung iyong ialis ang iyong paa mula sa sabbath, sa paggawa ng iyong kaligayahan sa aking banal na araw; at tawagin ang sabbath na kasiya-siya, ang banal ng PANGINOON, marangal; at iyong igagalang siya, na hindi gumagawa ng iyong sariling mga lakad, ni hindi mo nalalaman ang iyong sariling kaluguran, o nagsasalita man ng iyong sariling mga salita: Kung magkagayo’y magkakaroon ka ng kaluguran sa Panginoon; at aking papasakayin ka sa mga mataas na dako ng lupa, at pakanin kita sa mana ng Jacob na iyong ama: sapagka’t sinalita ng bibig ng Panginoon. “Isaias 58: 6-14

ISANG BITAK NA PAGHAHANDAAN

Nagkaroon ng isang paglabag na ginawa sa pader na itinakda ng Diyos tungkol sa Kanyang mga tao. Ito ay dapat na repaired, at ang mga tao ng Diyos ay na-hedged sa may isang perpektong batas, ang bawat utos ay naibalik . At “tatawagin sila, Ang tagapag-ayos ng paglabag.” Ang bawat tao ay nagtatayo laban sa kanyang sariling bahay. Nagtatayo ka ba laban sa iyong bahay sa pag-aayos ng paglabag? Kung gayon, ang pader ay muling itatayo, kahit na sa mga problema.

Ito ay lamang ng isang pahiwatig ng kung ano ang nakapaloob sa Banal na Kasulatan tungkol sa mga bato. Ipinaaalaala sa atin ng Diyos ang Kanyang mga salita, upang tayo ay mabuhay sa kanila, at higit sa lahat, at sa lahat, at sa lahat, makikita natin si Hesus Kristo, ang Bato ng Israel, ang Bato ng mga Ages.

Oktubre 23 1895, 1895 Meeting ng Armadale Camp

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Mga Sermon Sa Bato
November 20, 2016 (No Comments) by Christian Israel

Ang ilang mga makata ay nagsalita na nakakakita ng mga sermon sa mga bato, at ito ang magiging pag-aaral natin ngayong umaga- upang makita ang “mga sermon sa mga bato. 

“Si Jose ay isang mabunga na sanga, maging isang mabungang sanga sa pamamagitan ng isang balon; na ang mga sanga ay tumatakbo sa ibabaw ng pader. Ang mga mamamana ay totoong naghinanakit sa kanya, at pinukaw siya, at kinapootan siya; datapuwa’t ang kaniyang pana ay naninirahan sa kalakasan, at ang mga bisig ng kaniyang mga kamay ay pinalakas ng mga kamay ng Makapangyarihang Dios ni Jacob (mula roon ay ang pastol, ang bato ng Israel). “” Sa kanino darating, gaya ng isang batong buhay, Sa katunayan, pinawalang-bisa ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga, kayo rin, bilang mga buhay na bato, ay nagtayo ng isang espirituwal na bahay, isang banal na pagkasaserdote, upang mag-alay ng espirituwal na sakripisyo, na katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo “Genesis 49: 22-24; 1 Pedro 2: 4, 5. Makakakita tayo ng iba’t ibang mga kaso, kung saan, sa ilalim ng isang karanasan at isa pa, isang talaan at isa pa, ang isipan na ito ng “buhay na bato” ay dinala.

“Pagkatapos ay dumating si Amalek, at nakipaglaban sa Israel sa Rephidim. At sinabi ni Moises kay Josue, Pumili ka sa amin ng mga lalake, at lumabas, makipaglaban kay Amalec; bukas ay tatayo ako sa tuktok ng burol na may pamalo ng Diyos sa aking kamay. Gayon ginawa ni Josue gaya ng sinabi sa kaniya ni Moises, at nakipaglaban kay Amalec; at si Moises, si Aaron at si Hur ay umahon sa taluktok ng burol. At nangyari, nang umahon si Moises sa kaniyang kamay, na ang Israel ay nanaig; at nang kaniyang pababa ang kaniyang kamay, ay nanaig si Amalec. Ngunit ang mga kamay ni Moises ay mabigat; at kumuha sila ng isang bato, at inilagay sa ilalim niya, at siya’y nakaupo sa ibabaw niyaon. “Exodo 17: 8-12 Ang katotohanan na si Moises ay nakaupo sa isang bato ay nangangahulugan ng isang bagay na higit pa kaysa sa lamang na siya ay may isang umupo. Ipinakikita nito na ang Diyos ng Israel, “ang bato ng Israel,” na nagbigay sa kanya ng tagumpay .

ANG BATO SA KAMAY NG BATANG PASTOL NG ISRAEL

Mayroon din kami, ang kaso nina David at Goliath. Hindi namin kailangang maglaan ng oras upang mabasa kung paano natalo ng mga Filisteo ang hukbo ng Israel, at kung paanong si Goliat ay lumabas tuwing umaga upang salungatin sila. Si David, na isang batang pastol lamang sa panahong ito, ay bumaba upang bisitahin ang kanyang mga kapatid. Hinamon nila siya. “At ang galit ni Eliab ay nagalab laban kay David, at kaniyang sinabi, Bakit ka lumusong dito? at kanino mo iniwan ang ilang mga tupa sa ilang? “1 Samuel 17:28. Si David ay nagmula sa pagsunod sa mga tupa. Ang pastol ay isa na nagpapanatili sa kanyang mga tupa, hindi nawawala ang mga ito. Si Cristo ang Mabuting Pastol.

Si David, matapos makipag-usap kay Saul, ay nakuha ang kanyang pahintulot na lumabas at labanan si Goliath, at “sinangkapan ni Saul si David ng kanyang baluti, at inilagay niya ang isang helmet na tanso sa kanyang ulo; din siya armado sa kanya ng isang koton ng mail. “Naisip niya na kung David ay upang labanan laban sa Goliath, kailangan niya ng nakasuot. “At sinabi ni David kay Saul, Hindi ako makakasama sa mga ito; sapagkat hindi ko sila pinatunayan. At tinangay sila ni David. At kaniyang kinuha ang kaniyang tungkod sa kaniyang kamay, at pumili siya ng limang makinis na bato sa batis, at inilagay sa isang bag ng pastor na kaniyang tinatangkilik; at ang kaniyang lamban ay nasa kaniyang kamay: at lumapit siya sa Filisteo. At ang Filisteo ay dumating at lumapit kay David; at ang lalaking nagdadala ng kalasag ay yumaon sa harap niya. At nang makita ng Filisteo at nakita si David, hinamak niya siya; sapagkat siya ay isang kabataan, at mapulapula, at isang makatarungang mukha. At sinabi ng Filisteo kay David, Ako ba’y isang aso, upang ikaw ay dumating sa akin ng mga pingga? At tinaksak ng Filisteo si David sa pamamagitan ng kanyang mga diyos. At sinabi ng Filisteo kay David, Lumapit ka sa akin, at ibibigay ko ang iyong laman sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop sa parang. Nang magkagayo’y sinabi ni David sa Filisteo, Ikaw ay naparito sa akin na may tabak, at may sibat, at may kalasag; datapuwa’t naparito ako sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Dios ng mga hukbo ng Israel, na iyong itinakuwil …. At nangyari, nang lumitaw ang Filisteo, at naparoon, at lumapit upang salubungin si David, na si David ay nagmadali, at tumakbo sa hukbo upang salubungin ang Filisteo. At ipinasok ni David ang kaniyang kamay sa kaniyang supot, at kinuha niya roon ang isang bato, at tinatakan, at sinaktan ang Filisteo sa kaniyang noo, na ang bato ay nalubog sa kaniyang noo; at siya ay nahulog sa kanyang mukha sa lupa.

Si David ay lumabas sa pangalan ng Panginoon, at si Jesus ay sumama sa kanya upang bigyan siya ng tagumpay sa pamamagitan lamang ng isang bato. Hindi lamang ito ang kapangyarihan at katumpakan ni David na naging dahilan upang lumubog ang bato sa noo ng Filisteo. Ito ang kapangyarihan ng Panginoon, na nakikipaglaban sa labanan para sa kanya . Ang rekord na iyon ay para sa atin. Mayroon kaming mga laban upang labanan ang kaaway ng Panginoon ng mga hukbo, at kami ay nanaig sa kanya ng isang bato. Si David na walang nakasuot, nang walang mga kagamitan ng pakikidigma, si David ay lumabas sa pananampalataya ng Panginoon ng mga hukbo, ang halimbawa para sa atin. Nagwagi siya ng isang bato. Si Jesucristo, ang buhay na bato, ang ating lakas at kapangyarihan para sa ating mga pakikipaglaban sa kaaway.

ISANG GUSALI NA NAKAPATONG PATONG

Sa 1 Mga Hari 6, mayroon tayong talaan ng pagtatayo ng templo ni Solomon. Sa ika-7 na talata ay isang paglalarawan ng bahay: “At ang bahay, noong ito ay sa pagtatayo, ay itinayo ng isang bato na inihanda bago pa ito dinala; kaya walang martilyo o palakol ni anumang kasangkapan ng bakal na narinig sa bahay, habang ito ay sa gusali. “Ang mga bato ng templo na ito ay na-quarried out at pinutol, at ang bawat bato ay angkop para sa partikular na lugar sa templo, bago sila ay dinala; at pagkatapos ay kapag sila ay dinala mula sa quarry, ang bawat bato karapat-dapat sa lugar nito. Ang gusaling ito ay pinagtibay, bato sa bato, at narinig walang tunog ng palakol o martilyo. “Naghanda sila ng mga kahoy at mga bato upang itayo ang bahay.” Ngunit lahat ng paghahanda ay ginawa bago sila magkasundo.

“Kayo rin bilang buhay na mga bato, ay itinayo up-

ISANG ESPIRITWAL NA TAHANAN

isang banal na pagkasaserdote, upang mag-alay ng espirituwal na sakripisyo, na katanggap-tanggap sa Diyos kay Cristo Jesus. Kaya naman ito ay nakasulat sa kasulatan, Narito, inilalagay ko sa Sion ang isang punong sulok na bato, hinirang, mahalaga; at ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi mapapahiya. Sa gayon ikaw na naniniwala na Siya ay mahalaga; Datapuwa’t sa mga hindi masuway, ang batong itinakuwil ng mga manggagawa, ay siyang naging pangulo sa panulok, at isang batong katitisuran, at isang malaking bato ng kasamaan, sa makatuwid baga’y yaong nangatitisod sa salita, na mga masuwayin. Pedro 2: 4-8. Si Cristo ang buhay na bato; at sa lalong madaling makikipag-ugnay tayo sa Kanya, tayo ay nagiging mga buhay na bato. Bukod sa Kanya, kami ay patay; ngunit nakikipag-ugnay sa Kanya, tayo ay nagtayo ng espirituwal na bahay para sa Kanya, “kung kaninong bahay tayo, kung hinahawak natin ang tiwala at pagsasaya ng matatag na pag-asa hanggang sa wakas” (Mga Hebreo 3: 6); “Si Jesu-Cristo mismo, ang siyang pangulong batong panulok.” Efeso 2:20. “Sapagka’t kayo ang templo ng Dios na buhay.” 2 Corinto 6:16. At ang buong bahay, na magkakaugnay na magkasama, ay lumalaki sa isang banal na templo sa Panginoon.Tayo ay binuo para sa isang tirahan ng Diyos. Ang bawat mananampalataya ay isang templo ng Diyos, at pagkatapos ay ang mga mananampalataya ay itinayo nang sama-sama, at ang gumagawa ng iglesya, na siyang templo ng Diyos na buhay, Siya, sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu, na kinuha ang Kanyang tahanan.

Kami ay nagiging mga buhay na bato dahil Siya ay isang buhay na bato, at tayo ay itinayo sa Kanya . Ang ibang pundasyon ay hindi maaaring maglagay ng tao kaysa sa inilatag. “Ako ay babalik, at muling itatayo ang tabernakulo ni David, na bumagsak; at itatayo ko muli ang mga lugar ng pagkasira nito, at itatayo ko ito. “Ipipisan Niya muli ang mga tao na itatayo ang Kanyang simbahan. Siya ay nasa trabaho ngayon, naghahanda ng mga bato para sa Kanyang templo. Sila ay binubugbog at pinutol, bawat isa ay punan ang kanyang lugar sa templo ng Diyos. Kapag kumpleto na ang templo, gagawin ang gawain.

PAGHAHANDA NG MGA BATO

Sa Oseas muli naming dinala upang tingnan ang tayahin ng paghahanda: “O Efraim, anong gagawin ko sa iyo? Oh Juda, ano ang gagawin ko sa iyo? sapagka’t ang iyong kabutihan ay parang alapaap sa umaga, at parang maagang hamog na yumayaon. Kaya’t aking pinutol sila sa pamamagitan ng mga propeta . “Tinatanggal tayo ng Panginoon mula sa quarry, magaspang na mga bato na hindi sinisinta. Iyan ang simula ng aming karanasan. Ang bawat indibidwal ay dapat na angkop para sa kanyang partikular na lugar sa templo ng Diyos. At kapag ang templo ay magkasabay, ito ay magiging walang tunog ng palakol o martilyo . Na nagawa na noon. Ito ay kung gayon ay sinabi Niya, “Halika, pinagpala kayo ng Aking Ama.” Ngunit hindi tayo dapat maghintay hanggang sa oras na iyon upang maghanda. Ang gawain ng paghahanda ng mga magaspang, hindi gawa na mga bato ay dapat gawin bago.Minsan ay bumisita ako sa isang sementeryo na kung saan ay isang napakagandang estatwa ng isang lalaki na nakatayo sa isang upuan. Ito ay may sukat na kabayanihan; at tinawag ng tagapaglingkod ang aking pansin sa katotohanan na ang lahat ay inukit sa isang bato. Ang iskultor, nang magsimula siya, ay nakakita ng napakalawak na bato, ngunit nakita din niya ang lalaki at ang upuan. Bilang hitsura niya, nawawalan siya ng paningin sa mga magaspang na gilid, at nakikita sa halip na isang lalaki ng kabayanihan laki, nakatayo doon perpekto. Ang lahat ng iba pa ay dapat na hiwa, at siya ay pupunta sa trabaho sa kanyang mga tool. Nais niyang makita ng mundo kung ano ang nakikita niya, at kaya pinutol niya ang lahat ngunit ang tao at ang upuan .

Ang Diyos ay tumatagal sa amin, magaspang, hindi posibleng naghahanap ng mga bato; ngunit nakikita Niya sa atin ang pagpapahayag ng Kanyang karakter, at tinitingnan Niya tayo, hindi bilang magaspang na bato, kundi kung ano ang maaari nating maging. Kahit na nakita Niya sa atin si Jesu-Cristo. At kaya nagpunta Siya upang gumana upang i-cut at polish. Ano ang ginagawa niya? Ang ilan ay nag-iisip na nilipol Niya ang buong bagay. Ngunit mayroon Siyang lugar para sa batong iyon, at gusto Niya itong hiwa sa isang partikular na paraan. Ito ang mga mahirap na karanasan ng buhay, kung tila kung papatayin tayo ni Cristo. Ngunit hindi Niya palayawin ang Kanyang bato. Alam niya ang eksaktong lugar na ito upang mapunan ang Kanyang templo, at pinutol Niya ito upang magkasya ito.Nagdadala ang Panginoon sa Kanyang gawain ng paghahanda, upang ang isang tao ay maaaring maging handa, ang bawat isa ay magkasya sa kanyang lugar sa makalangit na templo, at ang bawat isa ay nagiging isang buhay na bato, dahil sa kanyang pakikipag-ugnay kay Kristo, ang buhay na bato. Bubukin ng Diyos sa bawat isa ang yugtong iyon ng pagkatao na magkakatugma sa pinakamagaling sa lugar na gusto Niyang mapunan. Kapag Siya ay dumating, sabi Niya, Hayaan ang gawain ng paghahanda ay tumigil. “Siya na hindi makatarungan, hayaan siyang hindi makatarungan sa kanya; at siya na marumi, hayaan siyang maging marumi pa rin; at siya na matuwid, siya ay maging matuwid pa rin; at ang banal, ay maging banal pa rin. “Apocalipsis 22:11.

Kapag natanggap natin si Hesus Kristo, nakikita ng Diyos sa atin na ang pagiging perpekto ng pagkatao na matamo natin. Alam niya kung ano ang layunin Niyang gawin sa atin. Binibigyan Niya tayo ng katangian ni Cristo, at pagkatapos ay tinitingnan ang gayong katangian at kaya “tinanggap tayo sa Minamahal.” Tinatanggap Niya tayo, hindi para sa kung ano tayo, kundi para sa kung ano ang Kanyang layunin na gawin sa atin at para sa kung ano ang Kristo. Gagawa siya ng bawat isa sa atin ng isang bato para sa Kanyang templo. Tinitingnan ng Master-builder ang magaspang na bato, at nakikita dito ang Kanyang modelo ng pagiging perpekto. Tinatanggap niya tayo, hindi para sa kung ano tayo, kundi para sa kung ano Siya.

Bumalik tayo sa isa pang linya ng pag-iisip. “At ibinigay Niya kay Moises, nang makatapos Siya ng pakikipagusap sa kanya sa Bundok Sinai, dalawang talahanayan ng patotoo, mga talahanayan ng bato, na isinulat ng daliri ng Diyos.” Exodo 31:18. Sa Exodo 34:28 tayo ay sinabihan kung ano ang nakasulat doon. Naaalaala mo na noong si Moises ay bumaba mula sa bundok sa unang pagkakataon, nalaman niya na ang mga anak ni Israel ay sumira na ng mga utos ng Diyos, at sumasamba sa mga idolo; at nang makita niya sila, itinapon niya ang dalawang tapyas na bato at sinira. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng Diyos na maghanda ng dalawa pang mga talahanayan. Nakikita mo dito ang muling pagsusulat ng batas. Sinabi ng tao sa unang lugar ang batas. Isinulat ito ng Diyos sa mga tapyas ng bato. Pagkatapos na isinulat Niya ito upang sabihin sa kanila sa mga salita kung ano ang Kanyang karakter, dumating si Jesu-Cristo upang bigyang-kahulugan ito sa Kanyang buhay.Si Jesu-Cristo ang nagsalita ng kautusan sa Sinai; at nang Siya ay dumating, sa laman ng tao, Siya ay nakaupo sa isa pang bundok, at sinalita muli ang batas. Mayroon tayo sa sermon sa bundok. Ito ay ang parehong batas, ang parehong Kristo, ang parehong mga prinsipyo, ngunit Siya ay binubuksan ito. Hindi lamang niya binuksan ito sa mga salita, ngunit Siya mismo ang batas, ang pagpapahayag ng characte ng Diyos . Sinasabi niya sa atin kung ano ang Diyos, hindi lamang sa Kanyang salita, kundi sa pagiging kabilang sa atin. Siya ay Diyos na nahayag sa laman. “Ang Salita ay naging laman, at nanirahan sa gitna natin.”

Kung gayon si Cristo ang bato, ang bato ng Israel . Isinulat ng Diyos ang kautusan sa ganap na ganap at sa una sa mga tapyas ng bato , at ibinigay ito sa mga tao. Pagkatapos ay isinulat niya ang parehong batas sa Buhay na Bato at ibinigay ito sa mga tao. Kaya, makikita mo, si Cristo ang buhay na batas . Iyon ay inilagay ang batas sa bato sa pangalawang pagkakataon. Dito, magkakaroon tayo ng batas sa bato ng dalawang beses; sa mga tapyas ng bato, isinulat sa daliri ng Diyos, at sa Buhay na Buhay, si Cristo, at iniharap sa mga tao.

Isaalang-alang natin nang ilang sandali-

ANG BATAS NAGSULAT SA MGA TAPYAS NG BATO

“Bukod diyan ang kautusan ay pumasok upang ang kasalanan ay lumakas.” Dumating ito upang ibigay ang kaalaman sa kasalanan, at upang hatulan ang kasalanan. “Ang lambong ng kamatayan ay kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay ang kautusan.” Roma 5:20; 1 Corinto 15:56. Ang kasalanan ay hindi isinasaalang-alang kung saan walang batas. Ang kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan. “Ang kasalanan, kapag natapos na, ay nagdadala ng kamatayan.” Santiago 1:15. Ang batas sa mga talahanayan ng bato, tulad ng sampung salita ng Diyos, ay hinahatulan ng kamatayan. “Ang kamatayan ay naipasa sa lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala.” Kung gayon, kapag natutugunan natin ang kautusan bilang kodigo ng Diyos, nangangahulugan ito ng kamatayan sa atin . Ngunit inilagay ng Diyos ang parehong kautusan sa buhay na bato, at kapag natutugunan natin itong nakasulat sa Buhay na Buhay, ito ay nangangahulugan ng buhay sa atin; ngunit ito ay pa rin ang parehong batas. Dapat nating matugunan ang batas sa mga talahanayan ng bato, at hahatulan at patayin ito, o dapat nating matugunan ito sa Buhay na Bato, at mabuhay sa pamamagitan nito. Ngunit kailangan nating matugunan ito. Ang Diyos ay hindi nagtatanong sa amin kung gusto namin o hindi. Ang sinasabi natin ay walang pagkakaiba. Ngunit kung tayo ay hinahatulan o ginawang buhay sa pamamagitan nito, ang kautusan ng Diyos ay pareho din. Ito ang ating saloobin patungo dito na gumagawa ng pagkakaiba. Ang batas sa Hesus Kristo ay-

ANG BATAS NG ESPIRITU NG KABUHAYAN

Siya ang Buhay na Bato, ang Bato ng mga Ages.

“At sinuman ang mahulog sa batong ito ay mababali; datapuwa’t sinomang mahulog, ay bubunutin siya sa pulbos. “Mateo 21:44. Ang isa sa dalawang bagay ay dapat mangyari: Dapat nating mahulog sa bato, o ang bato ay dapat mahulog sa amin. Kung mahulog kami sa bato, bumaba kami sa itaas; tayo ay masisira, at pagagalingin Niya tayo. Kung mahulog kami sa kabilang paraan, ang bato ay bumaba sa itaas, at ito ay pinagtabasan kami sa pulbos . Ang isa sa mga karanasang ito ay dumating sa bawat isa. Mabubuwal ba tayo sa batong buhay, o mahulog ba sa atin, at gilingin tayo sa pulbos? Dapat nating matugunan ang kautusan ng Diyos mula kay Cristo o kay Cristo. Kapag tinutugunan natin ang Diyos mula kay Cristo, Siya ay isang nasusunog na apoy; kapag sinasalubong natin Siya kay Cristo, Siya ang ating kaluwalhatian. Dapat tayong maitago sa Bato upang makita ang kaluwalhatian ng Diyos nang hindi nalilipol. Ipinamamanhik ko sa iyo na mag-isip nang masigasig sa araling ito. Dapat tayong dalhin nang harapan sa batas ng Diyos. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay nagdadala ng kautusan sa harap ng ating mga isipan, at nagdudulot ng paniniwala, ito ay maaaring tayo ay mapatawad at linisin.

DAKILANG LAYUNIN NG DIYOS

Hayaan mo akong tawagan ang iyong pansin sa isa pang punto. Ang layunin ng Diyos sa kasaysayan, sa mga uri, sa mga anino, sa mga seremonya, ay upang ipangaral ang ebanghelyo; at kahit na sa ilan sa mga bagay na tila sa amin ang pinaka-bawal, ang Diyos ay ipinangangaral pa ang ebanghelyo. Hindi ako nag-aalinlangan na sa isip ng marami doon ay isang pakiramdam na ang pagbato sa kamatayan ay isang napakahirap na kaparusahan, at gaano karami ang tinitingnan nito bilang isang paraan ng pangangaral ng ebanghelyo? Naalala mo na sa mga araw ng teokratiya ng Diyos, nang ang Kanyang batas ay batas ng bansa, anumang pagkakasala laban dito ay pinarusahan ng pagbato. Ngunit sa pamamaraang ito ng pagpaparusa sa paglabag sa pambansang batas, ang Diyos ay nangangaral ng ebanghelyo.Kung gagawa ka ng isang pag-aaral tungkol dito, at tingnan ang bawat isa sa sampung utos, makikita mo na ang parusa sa paglabag nito bilang pambansang batas ay pagbato. At kung paano ipinangaral ang ebanghelyo sa ganito? Tinuturuan ng Diyos ang mga tao, sa pormang ito ng kaparusahan, na ang Batas mula kay Cristo ay batuhin sila hanggang sa kamatayan . Tulad ng mga literal na bato na pinatay sa kanila, ang batas sa patay na bato ay papatayin sila. Siya ay sa ganitong paraan nagtuturo sa kanila ng Buhay na Bato, ang Bato ng Israel, ang batas sa buhay, at iyon ang ebanghelyo.

“At nang dumating sa kaniya ang manunukso, ay sinabi niya, Kung ikaw ang Anak ng Dios,

UTUSAN ITONG MGA BATO MAGING TINAPAY

Mateo 4: 3 Tila ang Diyos ay nagbigay ng mga aral para sa atin kahit sa bibig ng diyablo. Ang ilan ay nangangaral kay Kristo sa pamamagitan ng inggit, ngunit gayon pa man si Cristo ay ipinangangaral. “Kung Ikaw ang Anak ng Diyos, utos na ang mga batong ito ay gawing tinapay.” Ang gawa ni Cristo sa mundong ito ay upang baguhin ang mga bato sa tinapay, na ang batas na sa mga talahanayan ng bato ay hinahatulan at pumatay ay dapat mabago sa Kanya, ang Buhay Stone, sa napaka tinapay ng buhay . Ang Kanyang gawain sa lahat ng Kanyang karera ay upang baguhin ang mga bato sa tinapay, ilagay ang batas sa ebanghelyo, baguhin ang kamatayan sa buhay, at maging ang buhay na buhay. Sinabi niya, “Ako ang tinapay ng buhay,” at sa parehong panahon Siya ang Bato ng Israel. Ang batas ng Diyos, na nabuhay ni Kristo, ay nagiging buhay, at sinabi Niya na ang utos ay buhay na walang hanggan. Kaya samantalang tinanggihan ni Cristo ang Kanyang sariling kapakinabangan upang baguhin ang mga literal na bato sa tinapay, gayon pa man ang Kanyang buong buhay ay ginugol sa pagpapalit ng mga bato sa tinapay upang masiyahan ang pananabik ng mga gutom na kaluluwa. Kapag tinanggap natin ang kautusan ng Diyos kay Cristo, may kapangyarihang gawing tulad tayo sa Kanyang sarili.

ISANG GUSALING MALUWALHATI SA LOOB

Ang aral ng mga bato ay napupunta sa lahat ng Kasulatan. Ipagpalagay na ginagawa natin ang aralin na matatagpuan sa 1 Mga Hari 6:14: “Kaya itinayo ni Solomon ang bahay, at natapos na.” Tandaan na ang bahay na ito ay itinayo ng bato. Mula sa labas, ang lahat na nakikita ay bato; at alam mo na kung minsan ang isang gusali ng bato ay mukhang medyo malamig at walang pakialam. Sa gayo’y itinayo ni Salomon ang bahay, at tinapos. At itinayo niya ang mga dingding ng bahay sa loob ng mga tabla ng sedro, sa dalawang palapag ng bahay, at sa mga dingding ng kisame; at tinakpan sila sa loob ng kahoy, at tinakpan ang sahig ng bahay na may mga tabla ng pir. At siya’y nagtayo ng dalawang pung siko sa mga tagiliran ng bahay, sa makatuwid baga’y ang luwang at ang mga kuta na may mga tabla ng sedro; kaniyang itinayo sa loob nito, sa makatuwid baga’y sa sanggunian, sa makatuwid baga’y sa kabanalbanalang dako. At ang bahay, sa makatuwid baga’y ang templo sa harap niyaon, ay apat na pung siko ang haba. At ang cedro sa loob ng bahay ay inukit na may mga pamutol at mga bukang bulaklak: lahat ay sedro; walang bato na nakikita. ”

“At binalot ni Salomon ang bahay sa loob ng dalisay na ginto.” Mula sa labas ay itinatayo ng bato, walang anuman kundi bato. Ngunit sa loob doon ay hindi isang bato na makikita. Tumayo sa labas ni Cristo, tumingin mula sa labas sa buhay Kristiyano, at ang lahat ng nakikita mo ay dalawang talahanayan ng bato. Tila nagbabawal; ngunit pumasok sa loob. Hindi mo kailangang alisin ang bato upang gawin ito. Pumasok sa loob, at ang gusali ay nagniningas na ginto . Tanging ang mga nakatayo sa labas na nagrereklamo na ito ay isang mahirap na batas na dapat nilang panatilihing. Pasok; walang mga bato na nakikita sa loob, at gayon pa man sila ay hindi inalis . Sa pamamagitan ng mga ito ang gusali ay nakatayo. Ipagpalagay na dadalhin mo ang mga ito, kung ano ang magiging bahagi ng natitirang bahagi ng gusali? -Down it falls.Kinukuha ang batas, at ang ebanghelyo ay kasama nito. Hindi mo maitatabi ang dalisay na ginto ng ebanghelyo bukod sa batas. Pasok. Doon ay makikita mo walang dalisay na ginto .

Isa pang pag-iisip. Sa sandaling pumasok ka sa isang gusali ng ginto, ang iyong larawan ay makikita sa lahat ng dako. Ipakikita sa atin ni Cristo ang Kanyang larawan sa templo ng buhay na Diyos.

Ang lahat sa pamamagitan ng pagbanggit sa Banal na Kasulatan ay ginawa ng napapaderan na mga lungsod, at ang mga pader na ito ay gawa sa mga bato. Ang Jerusalem ay-

ISANG NAKAPADER LUNGSOD

Ang pader ay sinadya bilang isang proteksyon. Ngunit kung ang isang lungsod ay nakasara na may pader, gaano man kahalaga ang mga ito, kung may isang depekto nito, wala na ang proteksyon. Hindi sinasalakay ng kaaway ang napapaderan na lunsod na may paglabag sa pader kahit saan maliban sa bukas na lugar. Makikita mo na ang ideyang ito ng dingding ay napakaganda sa buong Kasulatan. Mapapansin natin ito sa Nehemias. Siya ay nalulungkot sapagkat ang lungsod ng kanyang mga magulang ay nawasak, at ang pader ay nalapa; at iminungkahi niyang umakyat at muling itayo ang lunsod at pader. “Ngunit ito ay nangyari na,” sabi niya sa kanyang tala, “nang marinig ni Sanbalat na itinayo namin ang pader, siya ay galit, at kinuha ang malaking pagkagalit, at nilibak ang mga Judio. At siya’y nagsalita sa harap ng kaniyang mga kapatid at ng hukbo ng Samaria, at sinabi, Ano ang mga mahihinang Hudyo? Patatagin ba nila ang kanilang sarili? Maghahain ba sila? Magtatapos ba sila sa isang araw? Ibabalik ba nila ang mga bato mula sa mga bunton ng basura na sinunog? “Nehemias 4: 1, 2. Ano sa palagay nila ang gagawin nila? Ang mga bato ay inilibing. Naniniwala ba ang mga mahihirap na Hudyo na mabubuhay na sila? At si Tobias na Ammonita ay sumasa kaniya, at kaniyang sinabi, Kung ano ang kanilang itinatayo, kung ang isang soro ay umaahon, ay kaniyang ibabagsak ang kanilang batong pader. Dinggin mo, O aming Diyos, sapagkat kami ay hinamak; at iwawaksi ang kanilang kadustaan ​​sa kanilang sariling ulo, at ibibigay mo sila na pinakasamsam sa lupain ng pagkabihag, at huwag mong takpan ang kanilang kasamaan, at huwag nilang alisin ang kanilang kasalanan sa harap mo; sapagka’t kanilang ginagalit sila sa galit sa harap ng mga manggagawa. Kaya’t itinayo namin ang pader; at Maging yaong kanilang itinatayo, kung ang isang siko ay bumabangon, ay kaniyang babasagin ang kanilang mga pader na bato. Dinggin mo, O aming Diyos, sapagkat kami ay hinamak; at iwawaksi ang kanilang kadustaan ​​sa kanilang sariling ulo, at ibibigay mo sila na pinakasamsam sa lupain ng pagkabihag, at huwag mong takpan ang kanilang kasamaan, at huwag nilang alisin ang kanilang kasalanan sa harap mo; sapagka’t kanilang ginagalit sila sa galit sa harap ng mga manggagawa. Kaya’t itinayo namin ang pader; at Maging yaong kanilang itinatayo, kung ang isang siko ay bumabangon, ay kaniyang babasagin ang kanilang mga pader na bato. Dinggin mo, O aming Diyos, sapagkat kami ay hinamak; at iwawaksi ang kanilang kadustaan ​​sa kanilang sariling ulo, at ibibigay mo sila na pinakasamsam sa lupain ng pagkabihag, at huwag mong takpan ang kanilang kasamaan, at huwag nilang alisin ang kanilang kasalanan sa harap mo; sapagka’t kanilang ginagalit sila sa galit sa harap ng mga manggagawa. Kaya’t itinayo namin ang pader; atang buong kuta ay sumasama sa kalahati niyaon; para sa mga tao ay may isang isip upang gumana. “

ANG PADER NG DIYOS SA KANYANG KATAUHAN

Mababasa natin sa Marcos na ang isang tao ay nagtanim ng isang ubasan at naglagay ng isang bakod tungkol dito. Ano ang halamang-bakod para sa? -Proteksyon. Inilabas ng Panginoon ang kaniyang puno ng ubas mula sa Egipto, at itinayo uli, at nagtayo ng isang bakod sa palibot. Iyon ang layunin ng isang pader-upang maprotektahan at panatilihin ang kaaway; ngunit ang pader ay dapat kumpleto. Ang Diyos ay nagtayo ng pader para sa Kanyang mga tao. Ang batas ay ang proteksyon na ito, ngunit upang maging isang ganap na proteksyon, dapat itong maging isang kumpletong pader.Ang aming kaligtasan ay sa pagkakaroon ng isang kumpletong pader; ngunit nasira nila ang pader sadya. Layunin ng Diyos na muling itayo ito. “Hindi ba ito ang pag-aayuno na aking pinili,” sabi Niya, “upang alisin ang mga mabigat na pasanin, at upang palayain ang napipighati, at upang masira ang lahat ng pamatok? Hindi ba ang pakikitungo ng iyong tinapay sa gutom, at dalhin mo ang dukha na itinaboy sa iyong bahay? Kapag nakikita mo ang hubad, na tinakpan mo siya, at hindi mo itinatago ang sarili mo mula sa iyong sariling laman? Kung magkagayo’y ang iyong liwanag ay sumisikat na parang umaga, at ang iyong kalusugan ay manganganak na madali; at ang iyong katuwiran ay daraan sa harap mo; ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sa pamamagitan ng iyong rereward. Pagkatapos ay tatawag ka, at sasagutin ng Panginoon; ikaw ay hihiyaw, at sasabihin niya, Narito ako. Kung iyong aalisin mula sa gitna mo ang pamatok, ang paglalagay ng daliri, at ang pagsasalita ng walang kabuluhan; at kung iyong ilalabas ang iyong kaluluwa sa gutom, at iyong pupunuin ang napipighati na kaluluwa; Kung magkagayo’y ang iyong liwanag ay babangon sa kadiliman, at ang iyong kadiliman ay magiging gaya ng katanghaliang tapat: at ang Panginoon ay papatnubayan ka ng palagi, at iyong pupunuin ang iyong kaluluwa sa tagtuyot, at palalabahin ang iyong mga buto: at ikaw ay magiging parang isang nakatubig na hardin, at parang isang bukal ng tubig, na ang tubig ay hindi nabigo. At ang mga nauukol sa iyo ay magtatayo ng mga dating matatanda; iyong ibabangon ang mga patibayan ng maraming mga lahi; at ikaw ay tatawagin, Ang tagapag-ayos ng sira, ang tagapagpatawad ng mga landas na tatahan. Kung iyong ialis ang iyong paa mula sa sabbath, sa paggawa ng iyong kaligayahan sa aking banal na araw; at tawagin ang sabbath na kasiya-siya, ang banal ng PANGINOON, marangal; at iyong igagalang siya, na hindi gumagawa ng iyong sariling mga lakad, ni hindi mo nalalaman ang iyong sariling kaluguran, o nagsasalita man ng iyong sariling mga salita: Kung magkagayo’y magkakaroon ka ng kaluguran sa Panginoon; at aking papasakayin ka sa mga mataas na dako ng lupa, at pakanin kita sa mana ng Jacob na iyong ama: sapagka’t sinalita ng bibig ng Panginoon. “Isaias 58: 6-14

ISANG BITAK NA PAGHAHANDAAN

Nagkaroon ng isang paglabag na ginawa sa pader na itinakda ng Diyos tungkol sa Kanyang mga tao. Ito ay dapat na repaired, at ang mga tao ng Diyos ay na-hedged sa may isang perpektong batas, ang bawat utos ay naibalik . At “tatawagin sila, Ang tagapag-ayos ng paglabag.” Ang bawat tao ay nagtatayo laban sa kanyang sariling bahay. Nagtatayo ka ba laban sa iyong bahay sa pag-aayos ng paglabag? Kung gayon, ang pader ay muling itatayo, kahit na sa mga problema.

Ito ay lamang ng isang pahiwatig ng kung ano ang nakapaloob sa Banal na Kasulatan tungkol sa mga bato. Ipinaaalaala sa atin ng Diyos ang Kanyang mga salita, upang tayo ay mabuhay sa kanila, at higit sa lahat, at sa lahat, at sa lahat, makikita natin si Hesus Kristo, ang Bato ng Israel, ang Bato ng mga Ages.

Oktubre 23 1895, 1895 Meeting ng Armadale Camp

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!