“Manatili Kay Kristo At Paglalakad Kay Kristo”
March 10, 2017 (No Comments) by Christian Israel

“Siyang nagsasabing Siya ay nananatili sa Kanya ay dapat din lumakad kahit na Siya ay lumalakad.” 1 Juan 2: 6.
Ang pagsunod at paglalakad ay ang mga aralin ng tekstong ito. Bilang resulta ng pagsunod kay Cristo, dapat tayong lumakad habang lumalakad Siya. Ang unang aralin ay nananatili kay Cristo. “Manatili sa Akin, at ako ay nasa iyo. Tulad ng sanga ay hindi maaaring magbunga ng sarili nito, maliban kung ito ay sumunod sa puno ng ubas; wala na kayo, maliban kung kayo ay mananatili sa Akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga: siya na nananatili sa Akin, at ako sa kanya, siya ay namumunga ng maraming bunga; sapagkat kung wala Ako wala kayong magagawa. “Juan 15: 4, 5. Sinabi ni Kristo,” Ako ang tunay na Puno ng ubas. “Maraming maraming nagpapahayag na mga puno ng ubas; ngunit ako ang tunay na puno ng ubas, ako ang Puno na may buhay. Kami ang mga sanga. Ngunit sa Kasulatan ay binabanggit si Cristo bilang isang sangay. “Narito, dadalhin ko ang Aking lingkod na Sanga.” “Narito ang lalaki na ang pangalan ay ang Sanga; at Siya’y magtataas mula sa Kanyang lugar, at Siya ay magtatayo ng templo ng Panginoon. “Zech. 3: 8; 6:12. “Sapagkat siya ay magtataas sa harap Niya bilang isang malambot na halaman, at gaya ng ugat sa isang tuyong lupa: wala siyang anyo ni kagandahang-loob; at kapag nakita natin Siya ay walapuno ng ubaskagandahan na dapat nating hangarin Siya. “Isa. 53: 2. “Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga.” Ngunit ang Kasulatan ay nagsasalita tungkol kay Kristo Mismo bilang sangay. Si Kristo ay isang sangay sa Diyos upang Siya ay maging isang puno ng ubas para sa atin.
Bago lumaki ang anumang sangay, dapat may ilang buhay sa ilalim na hindi nagpapakita ng sarili. Kaya ang sangay ay pagkatapos ng lahat ng isang ugat na kung saan ay dumating sa paningin, ngunit na nakasalalay para sa buhay sa mga ugat na gumuhit ng buhay mula sa lupa. Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng mga bagay; ngunit nakikita Niya ang mga tao sa kay Jesu-Cristo ang Sanga, at si Kristo ang sanga ay ang ugat ng Diyos, lumalaki sa paningin na maaaring makita ito ng mga tao, at ang Diyos ay mahayag. Nang dumating si Jesu-Cristo sa mundo, ang Diyos ay nagpahayag ng Kanyang Sarili; ngunit dahil ang ugat ay lumabas mula sa kung ano ang lumitaw na tuyo na lupa, sapagkat hindi ito nagpakita mismo sa paraang iniisip ng mga tao, hindi nila ito kinikilala. Naisip nila na ito ay isang bagay na hindi nais, at kaya tinanggihan nila ito; at gayon pa man ito ay isang sanga na nagbubuhat mula sa ugat ng buhay, ito ay Diyos na nagpapakilala sa sarili sa mundo upang makita Niya. Ang mga ulap at kadiliman ay nasa paligid ng Kaniyang luklukan; gayon pa man ipinakita Niya ang Kanyang sarili, upang ang mundo, kung gusto nila, ay maaaring makita Siya sa Sangay.
Si Kristo ay naging isang sangay sa Diyos upang Siya ay maging isang puno ng ubas sa iba pang mga sanga. Ngunit ang sangay ay nananatili sa puno ng ubas lamang sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang buhay na koneksyon sa mga ito. Sa sandaling ang sanga ay nahihiwalay mula sa puno ng ubas, bagaman ibabalik ito nang may mahusay na pangangalaga, ito ay hindi na namamalagi sa puno ng ubas. Hindi ito mananatili sa puno ng ubas maliban kung ito ay grafted, at ang tagumpay ng paghugpong ito ay depende sa paggawa ng gayong kaugnayan na ang buhay mula sa puno ng ubas ay dumadaloy sa sangay muli.
At kami ay nananatili kay Cristo bilang- Ang sangay ay nananatili sa puno ng ubas, upang ang buhay ng Diyos ay magiging aming buhay. Ang sangay ay puno ng buhay, gayon pa man wala itong sariling buhay. Kaya kailangan nating iharap ang ating sarili araw-araw upang mapuno ng buhay mula sa Diyos. Sa sandaling ang koneksyon ay nahihiwalay sa pagitan ng sangay at ng puno ng ubas, tanging sandali na ang sangay ay hindi na mabubuhay. Iyan ang aral sa pagsunod kay Cristo. Tulad ng sangay ay konektado sa puno ng ubas, puno ng buhay, ngunit nangangailangan ng lahat ng oras upang mapunan, kaya tayo ay dapat na konektado kay Cristo, na lubos na umaasa sa Kanya para sa buhay.
Iyan ang aral; ano ang application? – “Siya na nagsasabing siya ay nananatili sa Kanya ay dapat din lumakad kahit na Siya ay lumakad.” Kung ang sanga ay konektado sa puno ng ubas, ito ay nagdadala ng bunga ng puno ng ubas. Ang Diyos kay Kristo ang tunay na puno ng ubas, ngunit ang bunga ng ubas ng ubas ay hindi natagpuan direkta sa tangkay. Ang prutas ay matatagpuan sa mga sanga. Si Kristo ang ating puno ng ubas, at yaong, sa pamamagitan ng pagiging konektado sa Kanya, ay ang Kanyang mga sanga, ay magdadala ng kaparehong bunga katulad ng ginawa Niya nang Siya ay naririto, isang sangay Niya mismo. Ibig sabihin, lalakad sila kahit na Siya ay lumakad. Ibinigay nito sa amin ang pag-iisip ni Cristo na aming Halimbawa.
“Siya na nagsasabing siya ay nananatili sa Kanya, ay dapat din lumakad kahit na Siya ay lumakad.” Hindi tulad ng sinasabi ng mga tao na Siya ay lumakad, ngunit habang Siya ay lumakad. At paano natin malalaman kung paano Siya lumakad? -Sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral ng Kanyang buhay. Iyan ay matatagpuan natin kung paano lumakad si Kristo, at doon ay makikita natin kung paano tayo dapat lumakad. At tayo ay lalakad samantalang Siya ay lumakad, hindi lubos bilang isang obligasyon, kundi bilang isang resulta. Kung ang isa ay nagsabi na siya ay nananatili kay Kristo, at hindi naglalakad habang Siya ay lumakad, ang kanyang buhay ay salungat

Naglalakad sa paglalakad Niya ...

sa kanyang propesyon. Hindi tayo nakarating kay Cristo sa pamamagitan ng pagsisikap na lumakad habang lumalakad Siya; hindi tayo sumunod kay Cristo sa pamamagitan ng pagsisikap na lumakad habang Siya ay lumakad; datapuwa’t tayo ay unang nakarating kay Kristo, at pagkatapos ay bilang resulta, kung paanong ang sanga ay maglalabas ng bunga ng puno ng ubas, gayon din ang Kristiyano, na tunay na nananahan kay Cristo, ay nagbubunga ng parehong bunga na ipinanganak Niya, naglalakad nang Siya ay lumakad .
Kung mananatili tayo sa Kanya, lalakad tayo sa Kanyang mga hakbang, at binigyan Niya tayo ng isang halimbawa na dapat nating lakaran sa Kanyang mga hakbang. Maraming tao ang nagsasagawa nito upang ituro kung ano ang mga yapak ni Kristo; ngunit ang Kanyang salita ay ang pagsubok, at sa gayon ay makikita natin kung itinuturo nila ang tamang mga yapak o hindi. Mayroong sa mundo ngayon maraming mga maling konsepto ni Cristo, na ang halaga ay tunay na may isang maling Kristo. Hindi ito kung ano ang ating ideya tungkol kay Cristo, kundi kung ano Siya, ito ay magiging ating halimbawa; hindi kung ano ang itinuro sa atin na si Cristo, ngunit anong salita ang nagsasabi na Siya ay.
Inilahad ito kay Simeon “na hindi niya dapat makita ang kamatayan bago niya nakita ang Cristo ng Panginoon,” at iyan ang nais nating makita. Hindi ideya ng sinuman sa kung ano ang nararapat na maging si Kristo, kundi ang Cristo ng Panginoon. Iyan ang Cristo ng salita, at ang aming ideya kung paano ang paglakad ni Cristo ay dapat buuin sa kabuuan ng salita. Isang Praktikal na Pagsubok. 

At ngayon subukan natin ito sa ganoong paraan. Malamang na sa lalong madaling panahon ay magsisimula kaming makipag-usap tungkol sa paglalakad kasama ni Kristo, dumating ang pag-iisip, lumakad si Kristo sa tubig; at tiyak na hindi mo inaasahan na lumalakad kami sa tubig. Tawagin ko ang iyong pansin sa isang insidente sa simula ng ministeryo ni Cristo: “At si Jesus, na lumalakad sa tabi ng Dagat ng Galilea, nakita ang dalawang magkakapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at Andres na kapatid niya, na naghuhulog ng lambat sa dagat, sapagkat sila ay mga mangingisda.

Christ walked on water by the divine power of God the Father.

Lumakad si Kristo sa tubig sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan ng Diyos Ama.

At sinabi niya sa kanila, Sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. At agad na iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod sa Kanya. “Matt. 4: 18-20. Bago lumakad si Kristo sa dagat, lumakad siya sa tabi ng dagat sa lupain; at bago niya nakita si Pedro sa tubig, nakita Niya siya sa lupain at sinabi sa kanya na sumunod sa Kanya, at iniwan ni Pedro ang kanyang mga lambat at sumunod sa Kanya. Nang maglaon sa ministeryo ni Cristo, nakita natin na pagkatapos na pakainin Niya ang limang libo, ang Kanyang mga disipulo ay nakasakay sa pagtawid sa lawa, ngunit nagpunta Siya bukod sa isang bundok upang manalangin; “At nang dumating ang gabi, Siya ay nag-iisa. Ngunit ang barko ay ngayon sa gitna ng dagat, na sinaksak ng mga alon; sapagkat ang hangin ay salungat. At sa ikaapat na pagbabantay ng gabi ay naparoon si Jesus sa kanila, na naglalakad sa dagat. “Mat. 14: 2325. Ngunit pansinin na bago Siya lumakad sa dagat, ginugol Niya ang gabi sa lihim na panalangin. “Ngunit ang barko ay nasa gitna na ngayon ng dagat, na sinaksak ng mga alon: sapagkat ang hangin ay salungat.” Kaya ang aming barko. Malamang na ngayon lang ang ilang barko ay sinipa ng mga alon ng bagyo ng tao. At sa ika-apat na pagbabantay ng gabi, si Jesus ay dumating sa kanila mula sa Kanyang panahon ng lihim na panalangin, naglalakad sa dagat. “At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nangagugulo sila, na sinasabi, Iyon ay isang espiritu; at sila ay sumigaw dahil sa takot. Datapuwa’t pagdaka’y nagsalita si Jesus sa kanila, na sinasabi, Magalak kayo; Ako nga; huwag kang matakot. “Sabihin Niya iyan sa iyo ngayon. “Maging mabuting taga cheer; Ako nga; Huwag kang matakot. “” At sumagot si Pedro at sinabi sa kaniya, Panginoon, kung ito ay ikaw, tawagan mo ako sa iyo sa tubig. At sinabi Niya, Halika. At nang bumaba si Pedro mula sa barko, lumakad siya sa tubig upang pumunta kay Jesus. Ngunit nang makita niya ang hangin na nagngangalit, natakot siya; at nagsisimulang lumubog, ay sumigaw, na sinasabi, Panginoon, iligtas mo ako. At pagdaka’y iniunat ni Jesus ang kaniyang kamay at hinawakan siya, at sinabi sa kaniya, Oh ikaw na kakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? “Verses 26-31. Ang lakad ni Kristo sa dagat ay ang lakad ng pananampalataya. Ngunit nabigo si Pedro dahil sa kawalan niya ng pananampalataya. Ito ay salungat sa kalikasan upang lumakad sa tubig, at ito ay salungat sa ating kalikasan upang lumakad tulad ng paglalakad ni Kristo; ngunit sinasabi Niya sa atin na sinabi Niya kay Pedro, “Magsaya ka; Ako nga; huwag kang matakot. “Maging ito sa lupa o sa dagat, ang Kanyang salita ay isang bato; at kapag inilagay Niya ang Kanyang salita sa ilalim ng ating mga paa, nagtatayo Siya para sa atin ng tulay ng bato, at walang pagkakaiba kung inilalagay Niya ang tulay na iyon sa lupa, o tubig, o sa kalangitan. bakit ka nag-alinlangan? “Mga talata 26-31. Ang lakad ni Kristo sa dagat ay ang lakad ng pananampalataya. Ngunit nabigo si Pedro dahil sa kawalan niya ng pananampalataya. Ito ay salungat sa kalikasan upang lumakad sa tubig, at ito ay salungat sa ating kalikasan upang lumakad tulad ng paglalakad ni Kristo; ngunit sinasabi Niya sa atin na sinabi Niya kay Pedro, “Magsaya ka; Ako nga; huwag kang matakot. “Maging ito sa lupa o sa dagat, ang Kanyang salita ay isang bato; at kapag inilagay Niya ang Kanyang salita sa ilalim ng ating mga paa, nagtatayo Siya para sa atin ng tulay ng bato, at walang pagkakaiba kung inilalagay Niya ang tulay na iyon sa lupa, o tubig, o sa kalangitan. bakit ka nag-alinlangan? “Mga talata 26-31. Ang lakad ni Kristo sa dagat ay ang lakad ng pananampalataya. Ngunit nabigo si Pedro dahil sa kawalan niya ng pananampalataya. Ito ay salungat sa kalikasan upang lumakad sa tubig, at ito ay salungat sa ating kalikasan upang lumakad tulad ng paglalakad ni Kristo; ngunit sinasabi Niya sa atin na sinabi Niya kay Pedro, “Magsaya ka; Ako nga; huwag kang matakot. “Maging ito sa lupa o sa dagat, ang Kanyang salita ay isang bato; at kapag inilagay Niya ang Kanyang salita sa ilalim ng ating mga paa, nagtatayo Siya para sa atin ng tulay ng bato, at walang pagkakaiba kung inilalagay Niya ang tulay na iyon sa lupa, o tubig, o sa kalangitan. huwag kang matakot. “Maging ito sa lupa o sa dagat, ang Kanyang salita ay isang bato; at kapag inilagay Niya ang Kanyang salita sa ilalim ng ating mga paa, nagtatayo Siya para sa atin ng tulay ng bato, at walang pagkakaiba kung inilalagay Niya ang tulay na iyon sa lupa, o tubig, o sa kalangitan. huwag kang matakot. “Maging ito sa lupa o sa dagat, ang Kanyang salita ay isang bato; at kapag inilagay Niya ang Kanyang salita sa ilalim ng ating mga paa, nagtatayo Siya para sa atin ng tulay ng bato, at walang pagkakaiba kung inilalagay Niya ang tulay na iyon sa lupa, o tubig, o sa kalangitan.
Ngunit lumubog si Pedro. At ang si Pedro na lumubog sa gabing iyon sa tubig ang si Pedro na lumubog sa gabing iyon, nang hindi nagpapatotoo para kay He

sus. Ang dahilan sa parehong mga kaso ay ang kanyang kawalan ng pananampalataya. Sa bawat paglalakad ni Kristo ay may isang aral para sa atin, at dahil ito ay hindi natural para sa tao na lumakad sa tubig, sa gayon ay hindi natural para sa kanya na lumakad tulad ng paglalakad ni Kristo-sa pagsunod sa katangian ng Diyos; ngunit ang kapangyarihan ay ibinigay sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos, “Halika sa Akin.”
Bagaman si Kristo ay Diyos sa laman, gayon pa man ay hindi Siya nakaligtas sa pagpuna sa mga tao kung paano Siya lumakad. Obserbahan ang rekord:

 

“At nangyari, samantalang si Hesus ay nauupo sa pagkain sa bahay, narito, maraming mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ang nagsiparoon at naupo sa kaniya at sa kaniyang mga alagad. At nakita ito ng mga Pariseo, “- Sino ang isang Pariseo? -Siya ay isang taong nagtangka na maging kanyang sariling Tagapagligtas, at lubos na tiwala sa kanyang sariling kapangyarihan upang gawin ang gawain. Hindi mahalaga kung nakatira siya labing walong daang taon na ang nakakaraan, o kung nabubuhay siya ngayon. Sino ang isang Kristiyano? Isa na nakasalalay kay Cristo bilang kanyang Tagapagligtas, at may buong pagtitiwala sa Kanya. Nakipag-ugnayan si Kristo sa mga Pariseo na nagpapakabanal sa kanilang sarili, at nakita nila ang kasalanan sa Kanya para sa pagkain kasama ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan, at “sinabi nila sa Kanyang mga disipulo, Bakit kumakain ang iyong panginoon sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Datapuwa’t nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya sa kanila, Ang mga nagkakatawan ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Datapuwa’t yumaon kayo at pag-aralan kung ano ang ibig sabihin, Ako ay magkakaroon ng awa at hindi hain; sapagkat hindi ako naparito upang tawagin ang matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. “Matt. 9: 10-13. Nang makita nila ang kasalanan sa paraan ng paglalakad Niya, sinabi Niya, Naglalakad ako alinsunod sa Kasulatan, at kung sinusunod mo ang mga Kasulatan, hindi ka magkakaroon ng kamalian sa Akin. Ang mga lalaking ito ay mga pinuno ng relihiyosong pag-iisip sa araw na iyon. Tinitingnan sila bilang mga guro ng mga tao, at pinahahalagahan nila ang kanilang sarili sa posisyon na iyon.
Basahin natin ang isa pang tala: “At nang makita ng mga pinuno ng mga saserdote at ng mga eskriba ang mga kagilagilalas na mga bagay na kaniyang ginawa, at ang mga bata na nagsisitawag sa templo, at nangagsasabi, Hosanna sa Anak ni David; sila ay napahiya. “Ano ang hindi nasisiyahan sa kanila? -Sapagkat ang mga bata ay sumigaw kay Hosanna kay Kristo at hindi sa mga eskriba at mga Pariseo. “At sinabi sa kaniya, Nakikinig ka ba kung ano ang sinasabi ng mga ito? At sinabi ni Jesus sa kanila, Oo; hindi ba ninyo nabasa, Mula sa bibig ng mga sanggol at mga pasusuhin ay pinasimple mo ang papuri? “Naglalakad ako alinsunod sa Kasulatan.
Ipaalam natin ang Ebanghelyo ni Marcos sa puntong ito; “At ito ay nangyari na, na dumaan Siya sa mga halaman ng mais sa araw ng Sabbath; at nagsimula ang Kanyang mga alagad, samantalang sila ay nagpunta, upang bunutin ang mga tainga ng mais. At sinabi ng mga Fariseo sa kaniya, Narito, bakit nila ginagawa sa araw ng sabbath ang hindi matuwid? Markos 2:23, 24. Sapagkat ano ang kanilang nakita sa kasalanan sa oras na ito? Sa unang pagkakataon ito ay tungkol sa pag-upo at pagkain sa mga makasalanan; ngunit ito ay Kanyang kaluwalhatian upang makatanggap ng mga makasalanan noon, at ito ay ngayon. Sa ikalawang pagkakataon ay natagpuan nila ang kasalanan sa Kanya tungkol sa mga bata na kumanta ng Kanyang mga papuri. Hayaan nilang kantahin sila ngayon. Sa pangatlong beses ito ay dahil hindi Niya pinanatili ang araw ng Sabbath ayon sa kanilang mga ideya, at paano Niya nakikita ito? “Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David, nang siya ay nangangailangan at nagugutom, siya at ang lahat ng kasama niya?” Kung nabasa mo ang Kasulatan, hindi mo masusumpungan ang kasalanan sa Akin sa ganoong paraan. Ang mga alituntuning itinakda sa Kasulatan ay ang mga prinsipyo na namamahala sa Aking buhay, ngunit hindi ako naglalakad alinsunod sa iyong interpretasyon ng Kasulatan.
Sa mga nagnanais ng katotohanan, sa sandaling ipahayag sa kanila ang katotohanan, ang kontrobersiya ay sa wakas. Ang mga nagnanais ng isang pagtatalo ay umigtad mula sa isang punto patungo sa isa pa, gaya ng ginawa ng mga Pariseo kay Kristo.

“At muling pumasok siya sa sinagoga; at may isang tao doon na may isang lanta kamay. At pinanood nila Siya, kung pagagalingin Niya siya sa araw ng Sabbath. “Ang parehong kontrobersya muli. “At sinabi Niya sa lalaki na may lanta na kamay, Tumayo ka. At sinabi niya sa kanila, Matuwid bagang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabbath, o gumawa ng masama? upang i-save ang buhay, o upang patayin? Ngunit sila ay nanahimik. “Marcos 3: 1-4. Mahusay sila; sapagkat walang sinabi. At pinagaling Niya ang lalaki.

Ang Kontrobersiya sa Panahon ni Kristo at nang Satin

Sa panahon ni Kristo ang kontrobersiya sa pagitan ng Kanya at ng mga Pariseo ay kung paano itatabi ang Sabbath; at kapag napagkasunduan ito ni Kristo, pinalitan Niya ito batay sa

Man still seeks to add and take away and change what God wrote with His own finger.

Ang tao ay naglalayong idagdag at aalisin at palitan ang isinulat ng Diyos ng Kanyang sariling daliri.

ang Kasulatan. Ang kontrobersiya ngayon ay, Aling araw ang dapat nating itago para sa Sabbath? Ayusin ito sa parehong lupa. Naglalakad na gaya ng paglakad ni Kristo. “Siyang nagsasabing siya ay nananatili sa Kanya ay nararapat din siyang lumakad samantalang Siya ay lumakad,” hindi gaya ng sinasabi ng mga tao na Siya ay lumakad. Kung ang isang tao ay nagsabi na itinatago ni Kristo ang unang araw ng linggo, pumunta sa Biblia, at humingi ng rekord. Kung ang ilan ay nagsasabi na ang Sabbath ay binago ng Kanya o ng mga apostol bilang parangal sa Kanyang muling pagkabuhay, humingi ng isang “Ganito ang sabi ng Panginoon.” Ang salita ay ang tanging ligtas na gabay. Maglakad habang lumalakad. Ang lalaking lumalakad gaya ng paglalakad ni Kristo ay hindi kinakailangang maglakad bilang mga nangungunang mga guro ng relihiyon sa paglalakad sa araw. Si Kristo ay hindi; sapagkat ang mga Pariseo ay nakatagpo ng kasalanan sa Kanya. Hindi sinunod ni Kristo ang Kanyang buhay sa kanilang mga ideya. Sinabi niya sa kanila kung ano ang sinabi ng Kasulatan, at sinabi sa kanila na Siya ay naglalakad alinsunod sa salitang iyan. At ngayon ipaubaya ang salitang iyon sa bawat kontrobersiya.


Si Kristo ang pagpapahayag ng Katangian ng Diyos

Nang si Kristo, na pagtingin sa Kanyang buhay ng tatlumpu’t tatlong taon, ay nagsabi na Natapos Niya ang gawain na ibinigay sa Kanyang Ama sa Kanya upang gawin, kung paano Niya tinipon ang lahat ng ito? “Lahat ng mga bagay na narinig ko sa Aking Ama ay ipinakilala ko sa iyo.” “Kung tutuparin ninyo ang Aking mga utos, kayo ay mananatili sa Aking pagmamahal, tulad ng itinupad Ko ang mga utos ng Aking Ama at nanatili sa Kanyang pag-ibig.” Juan 15: 15, 10. Sa pahayag na ito ay wala tayong isang utos bilang isang halimbawa, at nang sinabi ni Cristo na, binigyan Niya ang Kanyang talambuhay. Nang sabihin niya, “Iningatan ko ang mga utos ng Aking Ama,” ibinigay Niya ang Kanyang buong buhay-kasaysayan. At ano ang ibig sabihin nito? -Nakita ko ang katangian ng Aking Ama. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng sundin ang mga utos? -Ito ay nangangahulugang ipakikita ang katangian ng Diyos tulad ng ito ay lumitaw kay Jesu-Cristo. Wala nang maikli na ang pagsunod sa mga utos. Ipinagmamalaki ng mga Pariseo ang kanilang sarili na sinusunod nila ang mga utos, ngunit sinabi ni Kristo, “Hindi ninyo nalalaman ang Kasulatan.” Ang alam nila tungkol sa Kasulatan, natutunan nila ang ulo. Ang natutuhan natin tungkol sa mga Banal na Kasulatan, kailangan nating matuto nang may puso, “ang mga mata ng inyong pag-unawa ay napaliwanagan, upang malaman ninyo,” – alamin ito ng tunay at tunay na puso.
Nang sabihin sa kanila ni Kristo na iningatan Niya ang mga utos ng Kanyang Ama, sinabi Niya sa kanila na Siya ang pagpapakita ng Diyos sa mundo. Sinabi niya sa kanila sa mga salitang iyon na ang Diyos ay kay Cristo, na pinagsasama ang mundo sa Kanyang Sarili; Sinabi niya sa kanila na hindi Niya nagsalita ang Kanyang sariling mga salita, kundi ang mga salita ng Kanyang Ama. “Ang Ama na nananahan sa Akin, ginagawa Niya ang mga gawa.” Sinabi Niya sa kanila na Siya ang Salita ng Diyos sa lupa, sapagkat ipinahahayag Niya ang katangian ng Diyos. Sinabi niya sa kanila na Siya ay si Jesucristo. Ang lahat ng ito ay sinabi Niya sa kanila sa mga salitang ito: “Iningatan Ko ang mga utos ng Aking Ama.” Si Cristo ay isang tao, ang Anak ng tao. Kung gayon, may isang tao na lumakad sa mundong ito, at iningatan ang mga kautusan ng Diyos. Siya ang ating halimbawa. Kailangan tayong lumakad habang lumalakad Siya.

Maaari ba Tayong Manatili sa mga Utos?

Kapag nalaman natin mula sa Kasulatan na ang pagsunod sa mga utos ay nagpapakita ng katangian ng Diyos, maaari nating sabihin, imposible para

Christians are to walk by the life of Christ in the soul.

Ang mga Kristiyano ay dapat lumakad sa buhay ni Cristo sa kaluluwa.

sa atin upang gawin iyon. Iyon ay isang mahusay na simula. Hindi namin magagawa ito, totoo iyan. Ngunit sino ang tumupad sa mga kautusan? -Jesus Cristo. At sino ang maaaring magawa ito muli, maging sa makasalanang laman? -Jesus Kristo. At paano tayo lalakad habang lumalakad Siya? “At anong kasunduan ang templo ng Diyos sa mga diyus-diyusan? sapagkat kayo ang templo ng buhay na Diyos; gaya ng sinabi ng Diyos, tatahan ako sa kanila, at lalakad sa kanila; at ako ay magiging kanilang Diyos, at sila ay magiging Aking Bayan. “2 Cor. 6:16. Ang Diyos ay naninirahan kay Kristo at lumakad kay Kristo. Si Kristo ang sanga sa Diyos upang Siya ay maging ang puno ng ubas sa atin, upang ang buhay sa pamamagitan Niya ay maaring dumaloy sa atin bilang mga sanga, upang makamtan natin ang bunga ng puno ng ubas.
“Siya na nagsasabing siya ay nananatili sa Kanya ay dapat din lumakad kahit na Siya ay lumakad.” Hayaan ang banal na kasulatan kung paano Siya lumakad: “Iningatan ko ang mga utos ng Ama.” Ang buhay ng Diyos ay nananatili sa kanya na nananatili kay Cristo, at natupad ang kasulatan, “tatahan ako sa kanila at lalakad sa kanila.” Ang Diyos kay Cristo, sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu na nananahan sa tao, ay lumalakad sa kanya. Nagpapakita ito kung paano tayo makalalakad katulad ng paglakad ni Cristo.
Ngunit una sa lahat, kunin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag kunin kung ano ang sinasabi ng tao. Hayaang lumiwanag ang liwanag ng Diyos sa Kanyang salita. Ituro sa atin ng Kanyang Banal na Espiritu ang pinagpalang katotohanan ng Kanyang salita, at tutuparin ng Diyos ang Kanyang salita sa lahat ng tumatanggap nito.
Ngunit patuloy na basahin natin: “Isang bagong puso din ang ibibigay ko sa iyo, at isang bagong espiritu ang ilalagay ko sa loob mo; at aking aalisin ang matigas na puso sa iyong laman, at bibigyan kita ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking Espiritu sa loob mo, at palalakarin kita sa aking mga palatuntunan, at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at gagawin ko sila. “Eze. 36:26, 27. Iyan ang pangako ng Diyos. Ngunit kapag sinabi Niya, “Anak ko, sa ganitong paraan,” at pinipili kong pumunta sa ibang paraan, hindi Niya tayo pinalalakad sa Kanyang paraan. Hindi niya tayo ginagawang labag sa ating kalooban sa bagay na ito. Ngunit kapag sinabi ng isang tao, Panginoon, ipakita mo sa akin ang daan (Awit 119: 33), Ipinakita Niya sa kanya ang daan, at pinalalakas siya. Iyon ang paraan ng Kanyang pagtatrabaho.
Itinuturo sa atin ng pinagpalang Biblia ang parehong katotohanan sa isang daang iba’t ibang paraan. Ipagpalagay na bumabaling tayo sa isang pahina kung ano ang maaari nating tawaging aklat ng larawan ng Diyos. Upang matulungan ang mga bata na maunawaan, binibigyan namin sila ng mga larawan upang ilarawan kung ano ang itinuturo namin. Kami ay mga anak lamang, at madalas na sinasabi sa atin ng Diyos ang katotohanan sa pamamagitan ng paglalagay ng larawan sa harapan natin. Narito ang isa: –
“At naparoon sa kaniya ang lubhang maraming tao, na kasama nila ang mga pilay, bulag, pipi, pingkaw, at marami pang iba, at inihagis sila sa paanan ni Jesus; at pinagaling Niya sila. “Maaaring mas masahol pa ang isang tao? Ang mga ito ay nasa isang kahila-hilakbot na kalagayan, ngunit “Pinagaling Niya sila.” “Sa anong pagkagusto ng karamihan, nang makita nila ang mga pipi na magsalita, ang mga pingkaw na buo, ang mga pilay na lumalakad, at ang mga bulag na makita; at niluwalhati nila ang Diyos ng Israel. “Mat. 15:30, 31. Kami ay pilay; hindi tayo makalalakad katulad ng paglakad ni Cristo. Si Kristo ay isang marangal na lakad. Hindi namin maaaring lakarin ang ganitong uri ng lakad. Ano ang ginagawa Niya para sa atin? Pinagaling Niya sila; hindi ba natin Siya pagalingin?
Narito ang isa sa mga larawan ng Diyos, na kung saan kami ay tumingin nang maraming beses. Ito ang larawan ng lalaking pilay mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Kunin ang Kasulatan tulad ng nababasa nito. Ano ang nangyayari sa taong ito? Siya ay pilay. At gaano katagal siya ay pilay? -Lahat ng kanyang buhay. Ano ang sinabi ni Pedro sa kanya? – “Mayroon akong pilak at ginto; ngunit tulad ng ibinigay ko sa iyo: sa pangalan ni Jesucristo ng Nazareth tumayo at lumakad. “Ano nga? “At kinuha niya siya sa kanang kamay at itinaas siya, at kaagad na ang kanyang mga paa at mga bukung-bukong ay nakatanggap ng lakas.” At nang matanggap na niya ang lakas, ano ang kanyang ginawa? – “At siya ay lumaki tumayo, at lumakad, at pumasok kasama nila sa templo, naglalakad at lumulukso, at pinupuri ang Diyos. “Ngunit dapat siyang tumanggap ng lakas sa pangalan ni Jesus ng Nazareth bago siya makalakad. At ang mga tao ay “napuspos ng kamangha-mangha at kamangha-mangha sa nangyari sa kaniya.” “At nang makita ito ni Pedro, ay sumagot siya sa mga tao, Kayong mga lalaking taga-Israel, bakit kayo ay nangagtaka sa ganito? Diyos, bakit ka nagtataka dito? Hindi ka ba naniniwala sa isang Diyos ng kapangyarihan? “Bakit masidhing tumitingin sa amin, na tila sa pamamagitan ng aming sariling kapangyarihan o kabanalan na ginawa namin ang taong ito na lumakad?” Mga Gawa 3: 6-12

healed to walk

Sa pamamagitan lamang ng Kanyang kapangyarihan, maaari tayong lumakad katulad Niya.

Paglalakad Tulad ng Paglalakad ni Kristo
Walang sinuman
ang makagagawa ng isa pang paglalakad katulad ng paglakad ni Kristo kung wala siyang lakas upang lumakad nang ganoon. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus ng Nazareth. “At ang Kanyang pangalan, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang pangalan, ay ginawa ang lalaking ito na malakas, na inyong nakikita at nalalaman; oo, ang pananampalataya na sa pamamagitan Niya ay nagbigay sa kanya ng ganap na kagalingan sa harapan ng lahat. “Ang Diyos ng Israel ay nabubuhay ngayon, at ang parehong kapangyarihan na humipo sa taong hindi kailanman lumakad at nakapaglalakad sa kanya, ay maaaring tumagal ang pinakamasama na makasalanan, na hindi kailanman lumakad ng isang hakbang sa mga hakbang ni Jesu-Cristo, at pinalalakad siya habang lumalakad si Cristo. “Sa pangalan ni Jesucristo ng Nazareth, bumangon ka at maglakad.”
Narito ang isa pang larawan upang maipakita sa atin na maaari tayong lumakad habang Siya ay lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang pangalan: “At may isang taong nakaupo sa Listra, walang malay sa kanyang mga paa, na isang lumpo mula sa sinapupunan ng kanyang ina, na hindi kailanman lumakad.” narinig niya na nagsasalita si Pablo, at ang mensahe ay hinawakan ng kanyang puso. Nakita ni Pablo na siya ay may pananampalataya na gumaling, at “sinabi ng malakas na tinig, tumayo ka sa iyong mga paa. At lumukso siya at lumakad. “Gawa 14: 8-10. At lumakad siya tulad ng isang mabuting tao. Siya ay ginawang mabuti upang gawin niya ito. Iyan ang gawa ni Jesu-Cristo. At ngayon sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan maaari tayong lumakad habang lumalakad Siya. “Kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, lumakad kayo sa Kanya.” Col. 2: 6. At ang paglalakad sa Kanya ay ang tanging paraan na maaari nating lakarin habang Siya ay lumakad.
“At lumakad ka sa pagibig, kung paanong iniibig tayo ni Cristo, at ibinigay sa atin ang kaniyang sarili na isang alay at isang hain sa Dios na isang mabangong amoy.” Efe. 5: 2. Maraming mga tao ay may isang napaka-maling ideya ng kung ano ang ibig sabihin nito upang lumakad sa pag-ibig. Tila sila ay may isang ideya na ito ay upang makakuha ng isang uri ng lubos na kaligayahan sa gayon ay hindi nila alam kung saan sila o kung ano ang kanilang ginagawa. Nangangahulugan ito sa kanila na makakuha ng higit sa mga karaniwang bagay ng buhay. Hindi ito ang tamang pagtingin. Tinutukoy ng Kasulatan kung ano talaga ang ibig sabihin ng lakad sa pag-ibig. “At ito ang pagmamahal na ginagawa natin ayon sa Kanyang mga utos.” 2 Juan 6. “Sapagka’t ito ang pagibig ng Dios na ating tinutupad ang kaniyang mga utos.” I Juan 5: 3. “Kung iniibig ninyo Ako,” sinabi ni Cristo, ” Aking mga utos. “” Kung tutuparin ninyo ang Aking mga Kautusan, kayo ay mananatili sa Aking pagmamahal, tulad ng aking itinupad ang mga utos ng Aking Ama, at nanatili sa Kanyang pag-ibig. “Juan 15:10. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi isang sentimental na damdamin, hindi isang panatikong siklab ng galit ng karanasan. Si Cristo ay nagtrabaho sa bapor ng karpintero sa panahon ng higit na bahagi ng Kanyang buhay. Bumaba siya sa Nazareth at napailalim sa Kanyang mga magulang. Ang lakad niya bilang isang binata ay ang lakad para sa bawat kabataang lalaki. Sinasabi sa atin ni Kristo kung paano mahalin Siya. Hindi siya tumatanggap ng anumang bagay.
Mahalaga para sa atin na magkaroon ng tamang ideya ni Jesucristo. Hayaan ang isang tao na makakuha ng isang maling ideya sa Kanya, at ilalaan Niya ang kanyang buhay sa kanyang maling ideya, at isakripisyo ang buhay ng lahat na hindi nakikita ang kanyang Cristo habang nakikita Niya Siya. Kunin, halimbawa, ang halimbawa ni Pablo. Hinahanap niya ang Mesiyas; ngunit ang kanyang Mesiyas, hindi ang Mesiyas ng Panginoon, kaya nang dumating ang Mesiyas ng Panginoon ay hindi niya nakita Siya. Ang ilan ay gumawa, at naniwala sa Kanya, at agad na sinimulan ni Pablo na usigin sila dahil hindi sila naniwala sa kanyang Cristo. “Sapagka’t narinig ninyo ang aking pakikipag-usap sa panahong nakaraan sa relihiyon ng mga Judio, kung paanong lubusang inuusig ko ang iglesya ng Diyos, at giniba ito.” “Sa relihiyon ng mga Judio.” Ang relihiyon ng Diyos ay hindi kailanman inuusig ang sinuman. Ito ang relihiyon ng tao na humahantong sa isa upang pag-usigin ang mga hindi nakikita ang kanyang Cristo. Hindi kailanman ginagawa ng relihiyon ng Diyos. “At nakinabang sa relihiyon ng mga Hudyo sa itaas ng marami akong katumbas sa aking sariling bansa.” Pagmasdan kung ano ang relihiyon ng mga Judio. “Na higit na masigasig sa mga tradisyon ng aking mga ama.” Gal. 1:13, 14. Siya ay masigasig sa mga tradisyon ng kanyang mga ama, hindi sa salita ng Diyos. “Nguni’t kung ikinalugod ang Diyos na naghiwalay sa akin mula sa sinapupunan ng aking ina, at tinawag ako sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, upang ihayag ang Kanyang Anak sa akin, upang maipangaral ko Siya sa mga bansa; kaagad na hindi ako nakipagkaloob sa laman at dugo. Ni hindi ako pumaroon sa Jerusalem sa kanila na mga apostol sa harap ko; ngunit nagpunta ako sa Arabia, at bumalik sa Damasco. At pagkatapos ng tatlong taon ay umahon ako sa Jerusalem upang makita si Pedro, at tumahan sa kaniya na labing limang araw. Ngunit ang iba sa mga apostol ay wala akong nakita, maliban si Santiago na kapatid ng Panginoon. Ngayon ang mga bagay na isinusulat ko sa yon, masdan, sa harapan ng Diyos, hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos ay pumasok ako sa rehiyon ng Sirya at Cilicia; at hindi kilala ng mukha sa mga iglesia ng Judea na na kay Cristo; ngunit narinig lamang nila, na siya na umigusig sa atin noong mga panahong nakaraan ngayon ay nangangaral ng pananampalataya na sa sandaling siya ay nawasak. At niluluwalhati nila ang Diyos sa akin. “Gal. 1: 15-24. Mahalaga na mayroon tayong tunay na ideya tungkol kay Cristo.
Si Cristo ay Lahat at sa Lahat, at upang lumakad habang Siya ay lumakad, kailangan nating makilala Siya sa Kanyang kapasidad na pakibagay Siya sa atin. Ang Kasulatan ay mahabang tula pintonagtatakda sa Kanya sa ganitong paraan, upang maangkop natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating sarili.

“Ako ang pintuan.” Juan 10: 7. Iyan ang pasukan. Walang makapapasok maliban sa pamamagitan ni Kristo.
“Ako ang daan.” Juan 14: 6. Ako ang pintuan at ang paraan upang lumakad.
“Ako ang ilaw ng mundo.” Juan 8:12. Ako ang pintuan, ang daan, ang liwanag. Ito ay isang madilim na mundo, at kailangan namin ng liwanag.
“Ako ang tinapay ng buhay.” Juan 6:48. Kailangan natin ng lakas upang lumakad sa daan. “Ako ang tinapay ng buhay.”
“Ako ang mabuting pastol.” Juan 10:11. Siya ang kasama na kasama ng Kanyang mga tupa.
“Ako … ang buhay.” Juan 14: 6. Ito ang kapangyarihan para sa daan.
“Ako ang muling pagkabuhay.” Juan 11:25. Iyon ang dulo ng kalsada.

Ako ang pintuan, Ako ang daan, Ako ang ilaw, Ako ang tinapay, Ako ang Mabuting Pastol, Ako ang buhay, Ako ang muling pagkabuhay. Iyon ay: Ako ang pasukan, ang kalsada, ang liwanag upang lumakad, ang lakas na lakarin, ang kasama sa daan, ang kapangyarihan para sa daan, at ang wakas ng daan. At sa gayo’y sinabi ni David sa ika-23 na Awit, “Oo, bagaman naglalakad ako sa lambak ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot ng kasamaan: sapagka’t ikaw ay kasama ko; Ang iyong tungkod at ang Iyong tauhan ay inaliw nila ako. “Ang lakad ni Jesucristo ay hindi lamang sa libingan, kundi sa pamamagitan ng libingan. At dahil dito, maaari tayong dumaan sa lambak ng lilim ng kamatayan, at hindi maiiwan dito. “Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay;” at siya na nananatili kay Cristo, na siyang pintuan, daan, ilaw, tinapay, Mabuting Pastol, buhay, at muling pagkabuhay, ay lumakad “kahit na Siya ay lumakad. ”

~ Oktubre 20, 1895 Armadale Campmeeting Talk. WW Prescott. Upang matuto nang higit pa tungkol sa kung ano ang sinabi ni Ellen White tungkol sa mga espesyal na mensahe mula sa campmeeting na ito, mag- click dito .

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

“Manatili Kay Kristo At Paglalakad Kay Kristo”
March 10, 2017 (No Comments) by Christian Israel

“Siyang nagsasabing Siya ay nananatili sa Kanya ay dapat din lumakad kahit na Siya ay lumalakad.” 1 Juan 2: 6.
Ang pagsunod at paglalakad ay ang mga aralin ng tekstong ito. Bilang resulta ng pagsunod kay Cristo, dapat tayong lumakad habang lumalakad Siya. Ang unang aralin ay nananatili kay Cristo. “Manatili sa Akin, at ako ay nasa iyo. Tulad ng sanga ay hindi maaaring magbunga ng sarili nito, maliban kung ito ay sumunod sa puno ng ubas; wala na kayo, maliban kung kayo ay mananatili sa Akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga: siya na nananatili sa Akin, at ako sa kanya, siya ay namumunga ng maraming bunga; sapagkat kung wala Ako wala kayong magagawa. “Juan 15: 4, 5. Sinabi ni Kristo,” Ako ang tunay na Puno ng ubas. “Maraming maraming nagpapahayag na mga puno ng ubas; ngunit ako ang tunay na puno ng ubas, ako ang Puno na may buhay. Kami ang mga sanga. Ngunit sa Kasulatan ay binabanggit si Cristo bilang isang sangay. “Narito, dadalhin ko ang Aking lingkod na Sanga.” “Narito ang lalaki na ang pangalan ay ang Sanga; at Siya’y magtataas mula sa Kanyang lugar, at Siya ay magtatayo ng templo ng Panginoon. “Zech. 3: 8; 6:12. “Sapagkat siya ay magtataas sa harap Niya bilang isang malambot na halaman, at gaya ng ugat sa isang tuyong lupa: wala siyang anyo ni kagandahang-loob; at kapag nakita natin Siya ay walapuno ng ubaskagandahan na dapat nating hangarin Siya. “Isa. 53: 2. “Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga.” Ngunit ang Kasulatan ay nagsasalita tungkol kay Kristo Mismo bilang sangay. Si Kristo ay isang sangay sa Diyos upang Siya ay maging isang puno ng ubas para sa atin.
Bago lumaki ang anumang sangay, dapat may ilang buhay sa ilalim na hindi nagpapakita ng sarili. Kaya ang sangay ay pagkatapos ng lahat ng isang ugat na kung saan ay dumating sa paningin, ngunit na nakasalalay para sa buhay sa mga ugat na gumuhit ng buhay mula sa lupa. Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng mga bagay; ngunit nakikita Niya ang mga tao sa kay Jesu-Cristo ang Sanga, at si Kristo ang sanga ay ang ugat ng Diyos, lumalaki sa paningin na maaaring makita ito ng mga tao, at ang Diyos ay mahayag. Nang dumating si Jesu-Cristo sa mundo, ang Diyos ay nagpahayag ng Kanyang Sarili; ngunit dahil ang ugat ay lumabas mula sa kung ano ang lumitaw na tuyo na lupa, sapagkat hindi ito nagpakita mismo sa paraang iniisip ng mga tao, hindi nila ito kinikilala. Naisip nila na ito ay isang bagay na hindi nais, at kaya tinanggihan nila ito; at gayon pa man ito ay isang sanga na nagbubuhat mula sa ugat ng buhay, ito ay Diyos na nagpapakilala sa sarili sa mundo upang makita Niya. Ang mga ulap at kadiliman ay nasa paligid ng Kaniyang luklukan; gayon pa man ipinakita Niya ang Kanyang sarili, upang ang mundo, kung gusto nila, ay maaaring makita Siya sa Sangay.
Si Kristo ay naging isang sangay sa Diyos upang Siya ay maging isang puno ng ubas sa iba pang mga sanga. Ngunit ang sangay ay nananatili sa puno ng ubas lamang sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang buhay na koneksyon sa mga ito. Sa sandaling ang sanga ay nahihiwalay mula sa puno ng ubas, bagaman ibabalik ito nang may mahusay na pangangalaga, ito ay hindi na namamalagi sa puno ng ubas. Hindi ito mananatili sa puno ng ubas maliban kung ito ay grafted, at ang tagumpay ng paghugpong ito ay depende sa paggawa ng gayong kaugnayan na ang buhay mula sa puno ng ubas ay dumadaloy sa sangay muli.
At kami ay nananatili kay Cristo bilang- Ang sangay ay nananatili sa puno ng ubas, upang ang buhay ng Diyos ay magiging aming buhay. Ang sangay ay puno ng buhay, gayon pa man wala itong sariling buhay. Kaya kailangan nating iharap ang ating sarili araw-araw upang mapuno ng buhay mula sa Diyos. Sa sandaling ang koneksyon ay nahihiwalay sa pagitan ng sangay at ng puno ng ubas, tanging sandali na ang sangay ay hindi na mabubuhay. Iyan ang aral sa pagsunod kay Cristo. Tulad ng sangay ay konektado sa puno ng ubas, puno ng buhay, ngunit nangangailangan ng lahat ng oras upang mapunan, kaya tayo ay dapat na konektado kay Cristo, na lubos na umaasa sa Kanya para sa buhay.
Iyan ang aral; ano ang application? – “Siya na nagsasabing siya ay nananatili sa Kanya ay dapat din lumakad kahit na Siya ay lumakad.” Kung ang sanga ay konektado sa puno ng ubas, ito ay nagdadala ng bunga ng puno ng ubas. Ang Diyos kay Kristo ang tunay na puno ng ubas, ngunit ang bunga ng ubas ng ubas ay hindi natagpuan direkta sa tangkay. Ang prutas ay matatagpuan sa mga sanga. Si Kristo ang ating puno ng ubas, at yaong, sa pamamagitan ng pagiging konektado sa Kanya, ay ang Kanyang mga sanga, ay magdadala ng kaparehong bunga katulad ng ginawa Niya nang Siya ay naririto, isang sangay Niya mismo. Ibig sabihin, lalakad sila kahit na Siya ay lumakad. Ibinigay nito sa amin ang pag-iisip ni Cristo na aming Halimbawa.
“Siya na nagsasabing siya ay nananatili sa Kanya, ay dapat din lumakad kahit na Siya ay lumakad.” Hindi tulad ng sinasabi ng mga tao na Siya ay lumakad, ngunit habang Siya ay lumakad. At paano natin malalaman kung paano Siya lumakad? -Sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral ng Kanyang buhay. Iyan ay matatagpuan natin kung paano lumakad si Kristo, at doon ay makikita natin kung paano tayo dapat lumakad. At tayo ay lalakad samantalang Siya ay lumakad, hindi lubos bilang isang obligasyon, kundi bilang isang resulta. Kung ang isa ay nagsabi na siya ay nananatili kay Kristo, at hindi naglalakad habang Siya ay lumakad, ang kanyang buhay ay salungat

Naglalakad sa paglalakad Niya ...

sa kanyang propesyon. Hindi tayo nakarating kay Cristo sa pamamagitan ng pagsisikap na lumakad habang lumalakad Siya; hindi tayo sumunod kay Cristo sa pamamagitan ng pagsisikap na lumakad habang Siya ay lumakad; datapuwa’t tayo ay unang nakarating kay Kristo, at pagkatapos ay bilang resulta, kung paanong ang sanga ay maglalabas ng bunga ng puno ng ubas, gayon din ang Kristiyano, na tunay na nananahan kay Cristo, ay nagbubunga ng parehong bunga na ipinanganak Niya, naglalakad nang Siya ay lumakad .
Kung mananatili tayo sa Kanya, lalakad tayo sa Kanyang mga hakbang, at binigyan Niya tayo ng isang halimbawa na dapat nating lakaran sa Kanyang mga hakbang. Maraming tao ang nagsasagawa nito upang ituro kung ano ang mga yapak ni Kristo; ngunit ang Kanyang salita ay ang pagsubok, at sa gayon ay makikita natin kung itinuturo nila ang tamang mga yapak o hindi. Mayroong sa mundo ngayon maraming mga maling konsepto ni Cristo, na ang halaga ay tunay na may isang maling Kristo. Hindi ito kung ano ang ating ideya tungkol kay Cristo, kundi kung ano Siya, ito ay magiging ating halimbawa; hindi kung ano ang itinuro sa atin na si Cristo, ngunit anong salita ang nagsasabi na Siya ay.
Inilahad ito kay Simeon “na hindi niya dapat makita ang kamatayan bago niya nakita ang Cristo ng Panginoon,” at iyan ang nais nating makita. Hindi ideya ng sinuman sa kung ano ang nararapat na maging si Kristo, kundi ang Cristo ng Panginoon. Iyan ang Cristo ng salita, at ang aming ideya kung paano ang paglakad ni Cristo ay dapat buuin sa kabuuan ng salita. Isang Praktikal na Pagsubok. 

At ngayon subukan natin ito sa ganoong paraan. Malamang na sa lalong madaling panahon ay magsisimula kaming makipag-usap tungkol sa paglalakad kasama ni Kristo, dumating ang pag-iisip, lumakad si Kristo sa tubig; at tiyak na hindi mo inaasahan na lumalakad kami sa tubig. Tawagin ko ang iyong pansin sa isang insidente sa simula ng ministeryo ni Cristo: “At si Jesus, na lumalakad sa tabi ng Dagat ng Galilea, nakita ang dalawang magkakapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at Andres na kapatid niya, na naghuhulog ng lambat sa dagat, sapagkat sila ay mga mangingisda.

Christ walked on water by the divine power of God the Father.

Lumakad si Kristo sa tubig sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan ng Diyos Ama.

At sinabi niya sa kanila, Sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. At agad na iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod sa Kanya. “Matt. 4: 18-20. Bago lumakad si Kristo sa dagat, lumakad siya sa tabi ng dagat sa lupain; at bago niya nakita si Pedro sa tubig, nakita Niya siya sa lupain at sinabi sa kanya na sumunod sa Kanya, at iniwan ni Pedro ang kanyang mga lambat at sumunod sa Kanya. Nang maglaon sa ministeryo ni Cristo, nakita natin na pagkatapos na pakainin Niya ang limang libo, ang Kanyang mga disipulo ay nakasakay sa pagtawid sa lawa, ngunit nagpunta Siya bukod sa isang bundok upang manalangin; “At nang dumating ang gabi, Siya ay nag-iisa. Ngunit ang barko ay ngayon sa gitna ng dagat, na sinaksak ng mga alon; sapagkat ang hangin ay salungat. At sa ikaapat na pagbabantay ng gabi ay naparoon si Jesus sa kanila, na naglalakad sa dagat. “Mat. 14: 2325. Ngunit pansinin na bago Siya lumakad sa dagat, ginugol Niya ang gabi sa lihim na panalangin. “Ngunit ang barko ay nasa gitna na ngayon ng dagat, na sinaksak ng mga alon: sapagkat ang hangin ay salungat.” Kaya ang aming barko. Malamang na ngayon lang ang ilang barko ay sinipa ng mga alon ng bagyo ng tao. At sa ika-apat na pagbabantay ng gabi, si Jesus ay dumating sa kanila mula sa Kanyang panahon ng lihim na panalangin, naglalakad sa dagat. “At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nangagugulo sila, na sinasabi, Iyon ay isang espiritu; at sila ay sumigaw dahil sa takot. Datapuwa’t pagdaka’y nagsalita si Jesus sa kanila, na sinasabi, Magalak kayo; Ako nga; huwag kang matakot. “Sabihin Niya iyan sa iyo ngayon. “Maging mabuting taga cheer; Ako nga; Huwag kang matakot. “” At sumagot si Pedro at sinabi sa kaniya, Panginoon, kung ito ay ikaw, tawagan mo ako sa iyo sa tubig. At sinabi Niya, Halika. At nang bumaba si Pedro mula sa barko, lumakad siya sa tubig upang pumunta kay Jesus. Ngunit nang makita niya ang hangin na nagngangalit, natakot siya; at nagsisimulang lumubog, ay sumigaw, na sinasabi, Panginoon, iligtas mo ako. At pagdaka’y iniunat ni Jesus ang kaniyang kamay at hinawakan siya, at sinabi sa kaniya, Oh ikaw na kakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? “Verses 26-31. Ang lakad ni Kristo sa dagat ay ang lakad ng pananampalataya. Ngunit nabigo si Pedro dahil sa kawalan niya ng pananampalataya. Ito ay salungat sa kalikasan upang lumakad sa tubig, at ito ay salungat sa ating kalikasan upang lumakad tulad ng paglalakad ni Kristo; ngunit sinasabi Niya sa atin na sinabi Niya kay Pedro, “Magsaya ka; Ako nga; huwag kang matakot. “Maging ito sa lupa o sa dagat, ang Kanyang salita ay isang bato; at kapag inilagay Niya ang Kanyang salita sa ilalim ng ating mga paa, nagtatayo Siya para sa atin ng tulay ng bato, at walang pagkakaiba kung inilalagay Niya ang tulay na iyon sa lupa, o tubig, o sa kalangitan. bakit ka nag-alinlangan? “Mga talata 26-31. Ang lakad ni Kristo sa dagat ay ang lakad ng pananampalataya. Ngunit nabigo si Pedro dahil sa kawalan niya ng pananampalataya. Ito ay salungat sa kalikasan upang lumakad sa tubig, at ito ay salungat sa ating kalikasan upang lumakad tulad ng paglalakad ni Kristo; ngunit sinasabi Niya sa atin na sinabi Niya kay Pedro, “Magsaya ka; Ako nga; huwag kang matakot. “Maging ito sa lupa o sa dagat, ang Kanyang salita ay isang bato; at kapag inilagay Niya ang Kanyang salita sa ilalim ng ating mga paa, nagtatayo Siya para sa atin ng tulay ng bato, at walang pagkakaiba kung inilalagay Niya ang tulay na iyon sa lupa, o tubig, o sa kalangitan. bakit ka nag-alinlangan? “Mga talata 26-31. Ang lakad ni Kristo sa dagat ay ang lakad ng pananampalataya. Ngunit nabigo si Pedro dahil sa kawalan niya ng pananampalataya. Ito ay salungat sa kalikasan upang lumakad sa tubig, at ito ay salungat sa ating kalikasan upang lumakad tulad ng paglalakad ni Kristo; ngunit sinasabi Niya sa atin na sinabi Niya kay Pedro, “Magsaya ka; Ako nga; huwag kang matakot. “Maging ito sa lupa o sa dagat, ang Kanyang salita ay isang bato; at kapag inilagay Niya ang Kanyang salita sa ilalim ng ating mga paa, nagtatayo Siya para sa atin ng tulay ng bato, at walang pagkakaiba kung inilalagay Niya ang tulay na iyon sa lupa, o tubig, o sa kalangitan. huwag kang matakot. “Maging ito sa lupa o sa dagat, ang Kanyang salita ay isang bato; at kapag inilagay Niya ang Kanyang salita sa ilalim ng ating mga paa, nagtatayo Siya para sa atin ng tulay ng bato, at walang pagkakaiba kung inilalagay Niya ang tulay na iyon sa lupa, o tubig, o sa kalangitan. huwag kang matakot. “Maging ito sa lupa o sa dagat, ang Kanyang salita ay isang bato; at kapag inilagay Niya ang Kanyang salita sa ilalim ng ating mga paa, nagtatayo Siya para sa atin ng tulay ng bato, at walang pagkakaiba kung inilalagay Niya ang tulay na iyon sa lupa, o tubig, o sa kalangitan.
Ngunit lumubog si Pedro. At ang si Pedro na lumubog sa gabing iyon sa tubig ang si Pedro na lumubog sa gabing iyon, nang hindi nagpapatotoo para kay He

sus. Ang dahilan sa parehong mga kaso ay ang kanyang kawalan ng pananampalataya. Sa bawat paglalakad ni Kristo ay may isang aral para sa atin, at dahil ito ay hindi natural para sa tao na lumakad sa tubig, sa gayon ay hindi natural para sa kanya na lumakad tulad ng paglalakad ni Kristo-sa pagsunod sa katangian ng Diyos; ngunit ang kapangyarihan ay ibinigay sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos, “Halika sa Akin.”
Bagaman si Kristo ay Diyos sa laman, gayon pa man ay hindi Siya nakaligtas sa pagpuna sa mga tao kung paano Siya lumakad. Obserbahan ang rekord:

 

“At nangyari, samantalang si Hesus ay nauupo sa pagkain sa bahay, narito, maraming mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ang nagsiparoon at naupo sa kaniya at sa kaniyang mga alagad. At nakita ito ng mga Pariseo, “- Sino ang isang Pariseo? -Siya ay isang taong nagtangka na maging kanyang sariling Tagapagligtas, at lubos na tiwala sa kanyang sariling kapangyarihan upang gawin ang gawain. Hindi mahalaga kung nakatira siya labing walong daang taon na ang nakakaraan, o kung nabubuhay siya ngayon. Sino ang isang Kristiyano? Isa na nakasalalay kay Cristo bilang kanyang Tagapagligtas, at may buong pagtitiwala sa Kanya. Nakipag-ugnayan si Kristo sa mga Pariseo na nagpapakabanal sa kanilang sarili, at nakita nila ang kasalanan sa Kanya para sa pagkain kasama ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan, at “sinabi nila sa Kanyang mga disipulo, Bakit kumakain ang iyong panginoon sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Datapuwa’t nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya sa kanila, Ang mga nagkakatawan ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Datapuwa’t yumaon kayo at pag-aralan kung ano ang ibig sabihin, Ako ay magkakaroon ng awa at hindi hain; sapagkat hindi ako naparito upang tawagin ang matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. “Matt. 9: 10-13. Nang makita nila ang kasalanan sa paraan ng paglalakad Niya, sinabi Niya, Naglalakad ako alinsunod sa Kasulatan, at kung sinusunod mo ang mga Kasulatan, hindi ka magkakaroon ng kamalian sa Akin. Ang mga lalaking ito ay mga pinuno ng relihiyosong pag-iisip sa araw na iyon. Tinitingnan sila bilang mga guro ng mga tao, at pinahahalagahan nila ang kanilang sarili sa posisyon na iyon.
Basahin natin ang isa pang tala: “At nang makita ng mga pinuno ng mga saserdote at ng mga eskriba ang mga kagilagilalas na mga bagay na kaniyang ginawa, at ang mga bata na nagsisitawag sa templo, at nangagsasabi, Hosanna sa Anak ni David; sila ay napahiya. “Ano ang hindi nasisiyahan sa kanila? -Sapagkat ang mga bata ay sumigaw kay Hosanna kay Kristo at hindi sa mga eskriba at mga Pariseo. “At sinabi sa kaniya, Nakikinig ka ba kung ano ang sinasabi ng mga ito? At sinabi ni Jesus sa kanila, Oo; hindi ba ninyo nabasa, Mula sa bibig ng mga sanggol at mga pasusuhin ay pinasimple mo ang papuri? “Naglalakad ako alinsunod sa Kasulatan.
Ipaalam natin ang Ebanghelyo ni Marcos sa puntong ito; “At ito ay nangyari na, na dumaan Siya sa mga halaman ng mais sa araw ng Sabbath; at nagsimula ang Kanyang mga alagad, samantalang sila ay nagpunta, upang bunutin ang mga tainga ng mais. At sinabi ng mga Fariseo sa kaniya, Narito, bakit nila ginagawa sa araw ng sabbath ang hindi matuwid? Markos 2:23, 24. Sapagkat ano ang kanilang nakita sa kasalanan sa oras na ito? Sa unang pagkakataon ito ay tungkol sa pag-upo at pagkain sa mga makasalanan; ngunit ito ay Kanyang kaluwalhatian upang makatanggap ng mga makasalanan noon, at ito ay ngayon. Sa ikalawang pagkakataon ay natagpuan nila ang kasalanan sa Kanya tungkol sa mga bata na kumanta ng Kanyang mga papuri. Hayaan nilang kantahin sila ngayon. Sa pangatlong beses ito ay dahil hindi Niya pinanatili ang araw ng Sabbath ayon sa kanilang mga ideya, at paano Niya nakikita ito? “Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David, nang siya ay nangangailangan at nagugutom, siya at ang lahat ng kasama niya?” Kung nabasa mo ang Kasulatan, hindi mo masusumpungan ang kasalanan sa Akin sa ganoong paraan. Ang mga alituntuning itinakda sa Kasulatan ay ang mga prinsipyo na namamahala sa Aking buhay, ngunit hindi ako naglalakad alinsunod sa iyong interpretasyon ng Kasulatan.
Sa mga nagnanais ng katotohanan, sa sandaling ipahayag sa kanila ang katotohanan, ang kontrobersiya ay sa wakas. Ang mga nagnanais ng isang pagtatalo ay umigtad mula sa isang punto patungo sa isa pa, gaya ng ginawa ng mga Pariseo kay Kristo.

“At muling pumasok siya sa sinagoga; at may isang tao doon na may isang lanta kamay. At pinanood nila Siya, kung pagagalingin Niya siya sa araw ng Sabbath. “Ang parehong kontrobersya muli. “At sinabi Niya sa lalaki na may lanta na kamay, Tumayo ka. At sinabi niya sa kanila, Matuwid bagang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabbath, o gumawa ng masama? upang i-save ang buhay, o upang patayin? Ngunit sila ay nanahimik. “Marcos 3: 1-4. Mahusay sila; sapagkat walang sinabi. At pinagaling Niya ang lalaki.

Ang Kontrobersiya sa Panahon ni Kristo at nang Satin

Sa panahon ni Kristo ang kontrobersiya sa pagitan ng Kanya at ng mga Pariseo ay kung paano itatabi ang Sabbath; at kapag napagkasunduan ito ni Kristo, pinalitan Niya ito batay sa

Man still seeks to add and take away and change what God wrote with His own finger.

Ang tao ay naglalayong idagdag at aalisin at palitan ang isinulat ng Diyos ng Kanyang sariling daliri.

ang Kasulatan. Ang kontrobersiya ngayon ay, Aling araw ang dapat nating itago para sa Sabbath? Ayusin ito sa parehong lupa. Naglalakad na gaya ng paglakad ni Kristo. “Siyang nagsasabing siya ay nananatili sa Kanya ay nararapat din siyang lumakad samantalang Siya ay lumakad,” hindi gaya ng sinasabi ng mga tao na Siya ay lumakad. Kung ang isang tao ay nagsabi na itinatago ni Kristo ang unang araw ng linggo, pumunta sa Biblia, at humingi ng rekord. Kung ang ilan ay nagsasabi na ang Sabbath ay binago ng Kanya o ng mga apostol bilang parangal sa Kanyang muling pagkabuhay, humingi ng isang “Ganito ang sabi ng Panginoon.” Ang salita ay ang tanging ligtas na gabay. Maglakad habang lumalakad. Ang lalaking lumalakad gaya ng paglalakad ni Kristo ay hindi kinakailangang maglakad bilang mga nangungunang mga guro ng relihiyon sa paglalakad sa araw. Si Kristo ay hindi; sapagkat ang mga Pariseo ay nakatagpo ng kasalanan sa Kanya. Hindi sinunod ni Kristo ang Kanyang buhay sa kanilang mga ideya. Sinabi niya sa kanila kung ano ang sinabi ng Kasulatan, at sinabi sa kanila na Siya ay naglalakad alinsunod sa salitang iyan. At ngayon ipaubaya ang salitang iyon sa bawat kontrobersiya.


Si Kristo ang pagpapahayag ng Katangian ng Diyos

Nang si Kristo, na pagtingin sa Kanyang buhay ng tatlumpu’t tatlong taon, ay nagsabi na Natapos Niya ang gawain na ibinigay sa Kanyang Ama sa Kanya upang gawin, kung paano Niya tinipon ang lahat ng ito? “Lahat ng mga bagay na narinig ko sa Aking Ama ay ipinakilala ko sa iyo.” “Kung tutuparin ninyo ang Aking mga utos, kayo ay mananatili sa Aking pagmamahal, tulad ng itinupad Ko ang mga utos ng Aking Ama at nanatili sa Kanyang pag-ibig.” Juan 15: 15, 10. Sa pahayag na ito ay wala tayong isang utos bilang isang halimbawa, at nang sinabi ni Cristo na, binigyan Niya ang Kanyang talambuhay. Nang sabihin niya, “Iningatan ko ang mga utos ng Aking Ama,” ibinigay Niya ang Kanyang buong buhay-kasaysayan. At ano ang ibig sabihin nito? -Nakita ko ang katangian ng Aking Ama. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng sundin ang mga utos? -Ito ay nangangahulugang ipakikita ang katangian ng Diyos tulad ng ito ay lumitaw kay Jesu-Cristo. Wala nang maikli na ang pagsunod sa mga utos. Ipinagmamalaki ng mga Pariseo ang kanilang sarili na sinusunod nila ang mga utos, ngunit sinabi ni Kristo, “Hindi ninyo nalalaman ang Kasulatan.” Ang alam nila tungkol sa Kasulatan, natutunan nila ang ulo. Ang natutuhan natin tungkol sa mga Banal na Kasulatan, kailangan nating matuto nang may puso, “ang mga mata ng inyong pag-unawa ay napaliwanagan, upang malaman ninyo,” – alamin ito ng tunay at tunay na puso.
Nang sabihin sa kanila ni Kristo na iningatan Niya ang mga utos ng Kanyang Ama, sinabi Niya sa kanila na Siya ang pagpapakita ng Diyos sa mundo. Sinabi niya sa kanila sa mga salitang iyon na ang Diyos ay kay Cristo, na pinagsasama ang mundo sa Kanyang Sarili; Sinabi niya sa kanila na hindi Niya nagsalita ang Kanyang sariling mga salita, kundi ang mga salita ng Kanyang Ama. “Ang Ama na nananahan sa Akin, ginagawa Niya ang mga gawa.” Sinabi Niya sa kanila na Siya ang Salita ng Diyos sa lupa, sapagkat ipinahahayag Niya ang katangian ng Diyos. Sinabi niya sa kanila na Siya ay si Jesucristo. Ang lahat ng ito ay sinabi Niya sa kanila sa mga salitang ito: “Iningatan Ko ang mga utos ng Aking Ama.” Si Cristo ay isang tao, ang Anak ng tao. Kung gayon, may isang tao na lumakad sa mundong ito, at iningatan ang mga kautusan ng Diyos. Siya ang ating halimbawa. Kailangan tayong lumakad habang lumalakad Siya.

Maaari ba Tayong Manatili sa mga Utos?

Kapag nalaman natin mula sa Kasulatan na ang pagsunod sa mga utos ay nagpapakita ng katangian ng Diyos, maaari nating sabihin, imposible para

Christians are to walk by the life of Christ in the soul.

Ang mga Kristiyano ay dapat lumakad sa buhay ni Cristo sa kaluluwa.

sa atin upang gawin iyon. Iyon ay isang mahusay na simula. Hindi namin magagawa ito, totoo iyan. Ngunit sino ang tumupad sa mga kautusan? -Jesus Cristo. At sino ang maaaring magawa ito muli, maging sa makasalanang laman? -Jesus Kristo. At paano tayo lalakad habang lumalakad Siya? “At anong kasunduan ang templo ng Diyos sa mga diyus-diyusan? sapagkat kayo ang templo ng buhay na Diyos; gaya ng sinabi ng Diyos, tatahan ako sa kanila, at lalakad sa kanila; at ako ay magiging kanilang Diyos, at sila ay magiging Aking Bayan. “2 Cor. 6:16. Ang Diyos ay naninirahan kay Kristo at lumakad kay Kristo. Si Kristo ang sanga sa Diyos upang Siya ay maging ang puno ng ubas sa atin, upang ang buhay sa pamamagitan Niya ay maaring dumaloy sa atin bilang mga sanga, upang makamtan natin ang bunga ng puno ng ubas.
“Siya na nagsasabing siya ay nananatili sa Kanya ay dapat din lumakad kahit na Siya ay lumakad.” Hayaan ang banal na kasulatan kung paano Siya lumakad: “Iningatan ko ang mga utos ng Ama.” Ang buhay ng Diyos ay nananatili sa kanya na nananatili kay Cristo, at natupad ang kasulatan, “tatahan ako sa kanila at lalakad sa kanila.” Ang Diyos kay Cristo, sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu na nananahan sa tao, ay lumalakad sa kanya. Nagpapakita ito kung paano tayo makalalakad katulad ng paglakad ni Cristo.
Ngunit una sa lahat, kunin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag kunin kung ano ang sinasabi ng tao. Hayaang lumiwanag ang liwanag ng Diyos sa Kanyang salita. Ituro sa atin ng Kanyang Banal na Espiritu ang pinagpalang katotohanan ng Kanyang salita, at tutuparin ng Diyos ang Kanyang salita sa lahat ng tumatanggap nito.
Ngunit patuloy na basahin natin: “Isang bagong puso din ang ibibigay ko sa iyo, at isang bagong espiritu ang ilalagay ko sa loob mo; at aking aalisin ang matigas na puso sa iyong laman, at bibigyan kita ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking Espiritu sa loob mo, at palalakarin kita sa aking mga palatuntunan, at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at gagawin ko sila. “Eze. 36:26, 27. Iyan ang pangako ng Diyos. Ngunit kapag sinabi Niya, “Anak ko, sa ganitong paraan,” at pinipili kong pumunta sa ibang paraan, hindi Niya tayo pinalalakad sa Kanyang paraan. Hindi niya tayo ginagawang labag sa ating kalooban sa bagay na ito. Ngunit kapag sinabi ng isang tao, Panginoon, ipakita mo sa akin ang daan (Awit 119: 33), Ipinakita Niya sa kanya ang daan, at pinalalakas siya. Iyon ang paraan ng Kanyang pagtatrabaho.
Itinuturo sa atin ng pinagpalang Biblia ang parehong katotohanan sa isang daang iba’t ibang paraan. Ipagpalagay na bumabaling tayo sa isang pahina kung ano ang maaari nating tawaging aklat ng larawan ng Diyos. Upang matulungan ang mga bata na maunawaan, binibigyan namin sila ng mga larawan upang ilarawan kung ano ang itinuturo namin. Kami ay mga anak lamang, at madalas na sinasabi sa atin ng Diyos ang katotohanan sa pamamagitan ng paglalagay ng larawan sa harapan natin. Narito ang isa: –
“At naparoon sa kaniya ang lubhang maraming tao, na kasama nila ang mga pilay, bulag, pipi, pingkaw, at marami pang iba, at inihagis sila sa paanan ni Jesus; at pinagaling Niya sila. “Maaaring mas masahol pa ang isang tao? Ang mga ito ay nasa isang kahila-hilakbot na kalagayan, ngunit “Pinagaling Niya sila.” “Sa anong pagkagusto ng karamihan, nang makita nila ang mga pipi na magsalita, ang mga pingkaw na buo, ang mga pilay na lumalakad, at ang mga bulag na makita; at niluwalhati nila ang Diyos ng Israel. “Mat. 15:30, 31. Kami ay pilay; hindi tayo makalalakad katulad ng paglakad ni Cristo. Si Kristo ay isang marangal na lakad. Hindi namin maaaring lakarin ang ganitong uri ng lakad. Ano ang ginagawa Niya para sa atin? Pinagaling Niya sila; hindi ba natin Siya pagalingin?
Narito ang isa sa mga larawan ng Diyos, na kung saan kami ay tumingin nang maraming beses. Ito ang larawan ng lalaking pilay mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Kunin ang Kasulatan tulad ng nababasa nito. Ano ang nangyayari sa taong ito? Siya ay pilay. At gaano katagal siya ay pilay? -Lahat ng kanyang buhay. Ano ang sinabi ni Pedro sa kanya? – “Mayroon akong pilak at ginto; ngunit tulad ng ibinigay ko sa iyo: sa pangalan ni Jesucristo ng Nazareth tumayo at lumakad. “Ano nga? “At kinuha niya siya sa kanang kamay at itinaas siya, at kaagad na ang kanyang mga paa at mga bukung-bukong ay nakatanggap ng lakas.” At nang matanggap na niya ang lakas, ano ang kanyang ginawa? – “At siya ay lumaki tumayo, at lumakad, at pumasok kasama nila sa templo, naglalakad at lumulukso, at pinupuri ang Diyos. “Ngunit dapat siyang tumanggap ng lakas sa pangalan ni Jesus ng Nazareth bago siya makalakad. At ang mga tao ay “napuspos ng kamangha-mangha at kamangha-mangha sa nangyari sa kaniya.” “At nang makita ito ni Pedro, ay sumagot siya sa mga tao, Kayong mga lalaking taga-Israel, bakit kayo ay nangagtaka sa ganito? Diyos, bakit ka nagtataka dito? Hindi ka ba naniniwala sa isang Diyos ng kapangyarihan? “Bakit masidhing tumitingin sa amin, na tila sa pamamagitan ng aming sariling kapangyarihan o kabanalan na ginawa namin ang taong ito na lumakad?” Mga Gawa 3: 6-12

healed to walk

Sa pamamagitan lamang ng Kanyang kapangyarihan, maaari tayong lumakad katulad Niya.

Paglalakad Tulad ng Paglalakad ni Kristo
Walang sinuman
ang makagagawa ng isa pang paglalakad katulad ng paglakad ni Kristo kung wala siyang lakas upang lumakad nang ganoon. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus ng Nazareth. “At ang Kanyang pangalan, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang pangalan, ay ginawa ang lalaking ito na malakas, na inyong nakikita at nalalaman; oo, ang pananampalataya na sa pamamagitan Niya ay nagbigay sa kanya ng ganap na kagalingan sa harapan ng lahat. “Ang Diyos ng Israel ay nabubuhay ngayon, at ang parehong kapangyarihan na humipo sa taong hindi kailanman lumakad at nakapaglalakad sa kanya, ay maaaring tumagal ang pinakamasama na makasalanan, na hindi kailanman lumakad ng isang hakbang sa mga hakbang ni Jesu-Cristo, at pinalalakad siya habang lumalakad si Cristo. “Sa pangalan ni Jesucristo ng Nazareth, bumangon ka at maglakad.”
Narito ang isa pang larawan upang maipakita sa atin na maaari tayong lumakad habang Siya ay lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang pangalan: “At may isang taong nakaupo sa Listra, walang malay sa kanyang mga paa, na isang lumpo mula sa sinapupunan ng kanyang ina, na hindi kailanman lumakad.” narinig niya na nagsasalita si Pablo, at ang mensahe ay hinawakan ng kanyang puso. Nakita ni Pablo na siya ay may pananampalataya na gumaling, at “sinabi ng malakas na tinig, tumayo ka sa iyong mga paa. At lumukso siya at lumakad. “Gawa 14: 8-10. At lumakad siya tulad ng isang mabuting tao. Siya ay ginawang mabuti upang gawin niya ito. Iyan ang gawa ni Jesu-Cristo. At ngayon sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan maaari tayong lumakad habang lumalakad Siya. “Kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, lumakad kayo sa Kanya.” Col. 2: 6. At ang paglalakad sa Kanya ay ang tanging paraan na maaari nating lakarin habang Siya ay lumakad.
“At lumakad ka sa pagibig, kung paanong iniibig tayo ni Cristo, at ibinigay sa atin ang kaniyang sarili na isang alay at isang hain sa Dios na isang mabangong amoy.” Efe. 5: 2. Maraming mga tao ay may isang napaka-maling ideya ng kung ano ang ibig sabihin nito upang lumakad sa pag-ibig. Tila sila ay may isang ideya na ito ay upang makakuha ng isang uri ng lubos na kaligayahan sa gayon ay hindi nila alam kung saan sila o kung ano ang kanilang ginagawa. Nangangahulugan ito sa kanila na makakuha ng higit sa mga karaniwang bagay ng buhay. Hindi ito ang tamang pagtingin. Tinutukoy ng Kasulatan kung ano talaga ang ibig sabihin ng lakad sa pag-ibig. “At ito ang pagmamahal na ginagawa natin ayon sa Kanyang mga utos.” 2 Juan 6. “Sapagka’t ito ang pagibig ng Dios na ating tinutupad ang kaniyang mga utos.” I Juan 5: 3. “Kung iniibig ninyo Ako,” sinabi ni Cristo, ” Aking mga utos. “” Kung tutuparin ninyo ang Aking mga Kautusan, kayo ay mananatili sa Aking pagmamahal, tulad ng aking itinupad ang mga utos ng Aking Ama, at nanatili sa Kanyang pag-ibig. “Juan 15:10. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi isang sentimental na damdamin, hindi isang panatikong siklab ng galit ng karanasan. Si Cristo ay nagtrabaho sa bapor ng karpintero sa panahon ng higit na bahagi ng Kanyang buhay. Bumaba siya sa Nazareth at napailalim sa Kanyang mga magulang. Ang lakad niya bilang isang binata ay ang lakad para sa bawat kabataang lalaki. Sinasabi sa atin ni Kristo kung paano mahalin Siya. Hindi siya tumatanggap ng anumang bagay.
Mahalaga para sa atin na magkaroon ng tamang ideya ni Jesucristo. Hayaan ang isang tao na makakuha ng isang maling ideya sa Kanya, at ilalaan Niya ang kanyang buhay sa kanyang maling ideya, at isakripisyo ang buhay ng lahat na hindi nakikita ang kanyang Cristo habang nakikita Niya Siya. Kunin, halimbawa, ang halimbawa ni Pablo. Hinahanap niya ang Mesiyas; ngunit ang kanyang Mesiyas, hindi ang Mesiyas ng Panginoon, kaya nang dumating ang Mesiyas ng Panginoon ay hindi niya nakita Siya. Ang ilan ay gumawa, at naniwala sa Kanya, at agad na sinimulan ni Pablo na usigin sila dahil hindi sila naniwala sa kanyang Cristo. “Sapagka’t narinig ninyo ang aking pakikipag-usap sa panahong nakaraan sa relihiyon ng mga Judio, kung paanong lubusang inuusig ko ang iglesya ng Diyos, at giniba ito.” “Sa relihiyon ng mga Judio.” Ang relihiyon ng Diyos ay hindi kailanman inuusig ang sinuman. Ito ang relihiyon ng tao na humahantong sa isa upang pag-usigin ang mga hindi nakikita ang kanyang Cristo. Hindi kailanman ginagawa ng relihiyon ng Diyos. “At nakinabang sa relihiyon ng mga Hudyo sa itaas ng marami akong katumbas sa aking sariling bansa.” Pagmasdan kung ano ang relihiyon ng mga Judio. “Na higit na masigasig sa mga tradisyon ng aking mga ama.” Gal. 1:13, 14. Siya ay masigasig sa mga tradisyon ng kanyang mga ama, hindi sa salita ng Diyos. “Nguni’t kung ikinalugod ang Diyos na naghiwalay sa akin mula sa sinapupunan ng aking ina, at tinawag ako sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, upang ihayag ang Kanyang Anak sa akin, upang maipangaral ko Siya sa mga bansa; kaagad na hindi ako nakipagkaloob sa laman at dugo. Ni hindi ako pumaroon sa Jerusalem sa kanila na mga apostol sa harap ko; ngunit nagpunta ako sa Arabia, at bumalik sa Damasco. At pagkatapos ng tatlong taon ay umahon ako sa Jerusalem upang makita si Pedro, at tumahan sa kaniya na labing limang araw. Ngunit ang iba sa mga apostol ay wala akong nakita, maliban si Santiago na kapatid ng Panginoon. Ngayon ang mga bagay na isinusulat ko sa yon, masdan, sa harapan ng Diyos, hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos ay pumasok ako sa rehiyon ng Sirya at Cilicia; at hindi kilala ng mukha sa mga iglesia ng Judea na na kay Cristo; ngunit narinig lamang nila, na siya na umigusig sa atin noong mga panahong nakaraan ngayon ay nangangaral ng pananampalataya na sa sandaling siya ay nawasak. At niluluwalhati nila ang Diyos sa akin. “Gal. 1: 15-24. Mahalaga na mayroon tayong tunay na ideya tungkol kay Cristo.
Si Cristo ay Lahat at sa Lahat, at upang lumakad habang Siya ay lumakad, kailangan nating makilala Siya sa Kanyang kapasidad na pakibagay Siya sa atin. Ang Kasulatan ay mahabang tula pintonagtatakda sa Kanya sa ganitong paraan, upang maangkop natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating sarili.

“Ako ang pintuan.” Juan 10: 7. Iyan ang pasukan. Walang makapapasok maliban sa pamamagitan ni Kristo.
“Ako ang daan.” Juan 14: 6. Ako ang pintuan at ang paraan upang lumakad.
“Ako ang ilaw ng mundo.” Juan 8:12. Ako ang pintuan, ang daan, ang liwanag. Ito ay isang madilim na mundo, at kailangan namin ng liwanag.
“Ako ang tinapay ng buhay.” Juan 6:48. Kailangan natin ng lakas upang lumakad sa daan. “Ako ang tinapay ng buhay.”
“Ako ang mabuting pastol.” Juan 10:11. Siya ang kasama na kasama ng Kanyang mga tupa.
“Ako … ang buhay.” Juan 14: 6. Ito ang kapangyarihan para sa daan.
“Ako ang muling pagkabuhay.” Juan 11:25. Iyon ang dulo ng kalsada.

Ako ang pintuan, Ako ang daan, Ako ang ilaw, Ako ang tinapay, Ako ang Mabuting Pastol, Ako ang buhay, Ako ang muling pagkabuhay. Iyon ay: Ako ang pasukan, ang kalsada, ang liwanag upang lumakad, ang lakas na lakarin, ang kasama sa daan, ang kapangyarihan para sa daan, at ang wakas ng daan. At sa gayo’y sinabi ni David sa ika-23 na Awit, “Oo, bagaman naglalakad ako sa lambak ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot ng kasamaan: sapagka’t ikaw ay kasama ko; Ang iyong tungkod at ang Iyong tauhan ay inaliw nila ako. “Ang lakad ni Jesucristo ay hindi lamang sa libingan, kundi sa pamamagitan ng libingan. At dahil dito, maaari tayong dumaan sa lambak ng lilim ng kamatayan, at hindi maiiwan dito. “Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay;” at siya na nananatili kay Cristo, na siyang pintuan, daan, ilaw, tinapay, Mabuting Pastol, buhay, at muling pagkabuhay, ay lumakad “kahit na Siya ay lumakad. ”

~ Oktubre 20, 1895 Armadale Campmeeting Talk. WW Prescott. Upang matuto nang higit pa tungkol sa kung ano ang sinabi ni Ellen White tungkol sa mga espesyal na mensahe mula sa campmeeting na ito, mag- click dito .

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!