NALIWANAGAN SA KANYANG KALUWALHATIAN

March 6, 2015 (2 Comments) by Christian Israel

NALIWANAGAN SA KANYANG KALUWALHATIAN

Nag-iilaw Sa pamamagitan ng Kanyang Kaluwalhatian ay isang bagong solong pang-eksperimentong pang-ministeryo na pinagsasama-sama ang iba’t ibang mga ministries ng pagpindot nang sama-sama para sa maraming mga kinakailangang dahilan. Naniniwala kami na ito ay isang mahusay na kasalanan na walang gagawin sa kaso ng isang kagipitan, at naniniwala kami na naninirahan kami sa panahon ng mahusay na emerhensiya. Ang kaaway ng mga kaluluwa ay nagnanais na magkaisa ang lahat ng mundo sa isang katawan, ayon sa propesiya na nagsasaad: “Ang dakilang Babilonya … ay naging tahanan ng mga demonyo, at ang hawak ng bawat masamang espiritu, at isang hawla ng bawat karumaldumal at mapoot na ibon. “(Pahayag 18: 2) Sa panawagan para sa pagkakaisa, pinagsasama niya ang lahat ng mga bihag sa ilalim ng kanyang satanikong sophistry upang panatilihin sila mula sa” pagibig ng katotohanan, upang sila ay maligtas. “(2 Tesalonika 2: 10)

Nakita natin na ang panawagan para sa pagkakaisa sa bawat lugar ng lipunan, mula sa simbahang Katoliko, sa mga evangelical, sa relihiyosong mundo, at sa larangan ng pulitika, lahat ay nagsisikap na magkaisa sa isang pangkaraniwang layunin; isang karaniwang dahilan; na naghahanap ng ilang pangkaraniwan na magbubuklod sa kanila, at layunin ni Satanas na makiisa sila sa kanyang sarili sa lugar na “inihanda para sa diyablo at sa kanyang mga anghel” (Mateo 25:41). Samakatuwid, sa pagtingin na angkop ang mga tao para sa pagkawasak sa walang hanggang apoy, pinipilit tayo ng pag-iisip ni Kristo na lumipat patungo sa tunay na pagkakaisa sa buhay na walang hanggan. Dahil dito, ang katawan ni Kristo ay upang makilala ang pagkakakilanlan nito bilang isang miyembro ng katawan, at kung ano ang function ng miyembro na iyon sa buong katawan.

Ang mga pang-eksperimentong tampok ng Banayad Sa pamamagitan ng ministeryo ng Kanyang Glory ay:
Ministries na magkakasama upang ipakita ang nagkakaisang prente sa kasalukuyang katotohanan.
Ang ilang mga ministries ay hindi supposing upang direct ang katawan ni Cristo sa kanilang sarili, o pakiramdam ng sapat na sa kanilang sarili, ngunit upang pakiramdam ang kanilang kasapatan sa Kristo upang magkaroon ng isang ulo, isang isip, na kung saan ay Kristo, na walang arbitrary supremacy, walang pagkakahati-hati sa katawan, dapat lumabas sa gitna ng mga kapatid. Forum-based upang hikayatin ang pakikisama, pagbabahagi, at malapit sa isa’t isa sa katawan ni Kristo.
Sa madaling salita, ito ay tungkol sa pagkakaisa sa katawan ng Katotohanan, at sa pagharap sa dibisyon sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan; nagtatanghal ng pagkakataon na lumapit sa isa’t isa. Kaya tatalakayin natin ang drive sa likod ng eksperimento na Lightened Sa pamamagitan ng Kanyang kaluwalhatian:

Ang Pagkakaisa ng Pananampalataya
Ang Layunin ng Katawan ni Cristo
Ang Apocalipsis ng Kaluwalhatian ng Diyos

 

ANG PANANAGUTAN NG PANANAMPALATAYA

Ang kahalagahan ng pagkakaisa ng pananampalataya ay hindi maaaring mapahamak, ngunit ito ay mahalaga para sa paghahanda upang tumayo sa araw ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Samakatuwid, ito ay makikita na ang pinaka-mahalagang paghahanda na kailanman, o kailanman ay bibigyan, para sa tao na magkaroon. Hayaang ang bawat pag-sign sa huling oras na ito, bawat makahulang panahon, mula sa apostasiya, hanggang sa pagsulong ng mga paggalaw ng katawan ni Cristo, ay ipahayag ang mga salitang: “… maghanda upang matugunan ang iyong Diyos, O Israel.”

Dahil dito, nagkakaisa tayo ng pagkakaisa. Ang kaaway ng mga kaluluwa ay nakikita ang pangangailangan ng pagsasama ng kanyang mga hanay, at ang mga hukbo ng Babilonia ay sumasali sa mga kamay, na naghahanap ng pagkakaisa sa gitna nila, ngunit ipinahayag ng Salita ni Jehova: “Hindi nalalaman ng Israel, hindi itinuturing ng Aking mga tao.”

Kaya isaalang-alang natin kung gayon ang pangangailangan para sa bagay na ito na tinatawag na pagkakaisa.

Ano ang pagkakaisa? At bakit mayroong mga dibisyon na pumipigil dito?

Ang “pagkakaisa” ay nagmula sa salitang Latin na “unam”, na nangangahulugang “isa”. Sa salin ng Griyego na bersyon, ang salitang pagkakaisa ay nangangahulugan ng “pagkakaisa.” Kaya ang pagkakaroon ng pagkakaisa ng pananampalataya ay upang ipahayag na mayroon tayong “isang pananampalataya”, tulad ng itinuturo ng Biblia sa Mga Taga Efeso 4: 4.

Efeso 4: 4 May isang katawan … isang pananampalataya.

Kung gayon ay may isang katawan, isang pananampalataya, at dapat tayong magkaroon ng pagkakaisa. Kami ay pinayuhan na maging: “Nagsisikap na panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa bigkis ng kapayapaan.” (Efeso 4: 3)

Ang Diyos ang may-akda ng kapayapaan at pagkakaisa. Isa Siya, at ang Kanyang bugtong na Anak, na Siya ay nagtalaga ng tagapagmana ng lahat ng bagay at Panginoon ng lahat, ay isa, at ang parehong uri ng pagkakaisa na mayroon sila ay umiiral sa ating katawan.

Joh 17:22 At ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila; upang sila ay maging isa, kahit na tayo ay iisa :

Si Kristo ay hindi nahahati laban sa Diyos, at si Kristo ay hindi nahahati laban sa Kanyang sariling katawan. Sila ay isa sa mga layunin, at walang dibisyon ang umiiral sa pagitan nila, ngunit perpektong naaayon sa lahat ng bagay. Kung gayon, bakit mayroong dibisyon sa katawan ni Kristo kung ito ay magiging isa lamang Sila?

1Co 3: 3 Sapagka’t kayo’y mga pangkatawan lamang: sapagka’t bagaman may kagalitan sa inyo, at may pagtatalo, at mga pagkakabahabahagi, hindi baga kayo sa laman, at nagsisilakad na gaya ng mga tao?
Pansinin na ang alitan = pangkatawan. Samakatuwid ang pag-aaway ay nagdadala ng mga dibisyon.

Ang Biblia ay nagsasabi sa atin na ang paghihiwalay ay nagmula sa pagiging makatao, at tumutukoy sa pagiging makatao na hinati kahit laban sa Diyos:

“Sapagka’t ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Dios: sapagka’t hindi napapailalim sa kautusan ng Dios, ni sa anomang kalagayan.” (Roma 8: 7)

1Co 1:13 Nabahagi ba si  Cristo? Si Pablo ba ay ipinako sa krus para sa iyo? o nabautismuhan ba kayo sa pangalan ni Pablo?

 

Maaaring mas mahusay na sinabi sa araw na ito, “Ako ay sa Pangkalahatang Kumperensya,” o “Ako ay sa mga taga-David,” o “Ako ay sa pagpapanatili ng kapistahan, antitrinitarians.” Muli, sinasabi ko, ay nabahagi si Cristo? Gayunpaman, ang mga lalaki ay nagpapatibay ng mga kredo, upang hindi sila mapagtibay o makinabang sa isa’t isa; Ang pagmamalaki ay nagsasara ng pintuan sa pagitan ng mga kapatid, at bilang resulta, marami ang nawalan ng mahalagang pagpapala. Nangangahulugan ba tayo ng pakikisama sa kadiliman o panlilinlang? Hindi ito, ngunit kung pareho tayong mayroong tunay na Espiritu ng Diyos, mapupunta tayo nang sama-sama nang mapagpakumbaba upang isaalang-alang ang ating sarili at ang posisyon ng isa’t isa sa liwanag ng Biblia, na nagpapahiwatig ng katibayan ng katibayan nito, at upang bigyan ang bawat salita na ito lugar. Nakalulungkot, sa maraming kaso, hindi ito ang pagkakasunud-sunod ng mga bagay.

Nagdadala ito ng paulit-ulit na ang Espiritu ng Diyos ay hindi nakikipaglaban, kundi sa kapayapaan, at katotohanan. Para sa mga darating mula sa pagkabihag ng Babilonia (na kinabibilangan ng mga doktrina ng espirituwal na Babilonia, at ito ang hari, si Satanas [Is 14)), ang pangako ay ibinigay:

Jer. 33: 6 Narito, ako’y magdadala ng kagalingan at pagalingin, at pagagalingin ko sila, at aking ihahayag sa kanila ang kasaganaan ng kapayapaan at katotohanan.

Samakatuwid, kung tayo’y magkakasama sa kapayapaan , naniniwalang may “isang pananampalataya”, at isang kaisipan na nagtatatag ng pananampalatayang iyon (ang isip ni Kristo), kung gayon ay matitiyak natin na ang isang Salita na ibinigay ng Diyos, ay magdadala sa atin ng lahat upang magsalita ang parehong bagay. Ito ang layunin ng Banayad sa pamamagitan ng Kanyang kaluwalhatian.

Si Cristo ay isang katawan, hindi maraming mga katawan na nagsisikap ng pagkakaisa, ngunit maraming miyembro [bahagi] at isang katawan na nangangako ng pagkakaisa , dahil ang isa ay walang asawa, at hindi maaaring mag-isip. Kung si Cristo ay may isang katawan, kung gayon ay hindi Siya nahahati laban sa Kanyang Sarili.

Roma 12: 4 Sapagka’t kung paanong mayroon tayong maraming mga sangkap sa isang katawan , at ang lahat ng mga sangkap ay walang katungkulan:
Rom 12: 5 Kaya’t tayo , na marami , ay isang katawan kay Cristo, at ang bawa’t isa ay sangkap sa isa’t isa .

Sinabi sa atin na maraming mga miyembro si Kristo sa katawan na ito, bawat isa ay may sariling gawain. Habang nagkakasamang nagtatrabaho ang katawan, dapat tayong magkakasuwato sa layunin, nagtutulungan nang sama-sama para sa isang dakilang banal na layunin na tanging ang Diyos lamang ang magagawa sa pamamagitan ng Espiritu; ang tanging bagay na nakakatakot sa gawaing ito ay ang karnal na tao sa pakikipag-away sa Diyos.

Ano ang layunin ng katawan ni Kristo?

1Co 12:25 “… ay dapat na walang pagkakahati-hati sa katawan ; ngunit ang mga miyembro ay dapat magkaroon ng parehong pangangalaga para sa isa pa .
1Co 12:26 At kung ang isang sangkap ay nagdurusa , ang lahat ng mga sangkap ay nagdurusa dito; o isang miyembro ay pinarangalan , ang lahat ng mga miyembro ay nagagalak dito .
1Co 12:27 Ngayon kayo ang katawan ni Cristo , at partikular na mga miyembro. ”

Ngayon, katawan, hinihiling ko sa iyo. Wala bang mga pagkakahati-hati sa iyong katawan? Wala bang pag-aaway o pag-uusig sa gitna mo? Mayroon ka bang parehong pangangalaga para sa lahat ng iyong mga bahagi? Nagdurusa ka ba kapag may naghihirap? Nagagalak ka ba kapag may ginagampanan upang luwalhatiin ang dahilan ng buo? Kung oo ang sagot sa lahat ng ito, at totoo sa iyong sariling karanasan, ang pangako ay ibinigay sa iyo: ” kayo ang katawan ni Cristo. “Anong pagkakaisa ang umiiral sa gitna ng ating mga kapatid! Anong mataas na pagtawag! Samakatuwid ito ay kinakailangan na tayo ay magkasama sa Espiritu ng isang maamo at mahinhin na isip na hindi pa dati. Ang pagsisikap na ito para sa pagkakaisa ay tumatawag sa bawat isa sa atin upang maging isang pagpapala sa katawan para sa layunin ng paghahanda para sa pagbabalik ni Cristo.

Efeso 4:12 Para sa pag-ganap ng mga banal, para sa gawain ng ministeryo, para sa edifying ng katawan ni Cristo:
Eph 4:13  Hanggang sa lahat tayo ay dumating sa pagkakaisa ng pananampalataya , at ng kaalaman ng Anak ng Diyos , sa isang sakdal na tao , hanggang sa sukat ng kataasan ng kaganapan ni Kristo:
Ecc 4:14 Na tayo ay hindi na magiging mga bata pa, na ibinabagsak, at dinala sa bawat hangin ng doktrina, sa pamamagitan ng panlilinlang ng mga tao , at tuso na pagkamalikhain, kung saan sila ay naghihintay upang linlangin;
Ebanghelyo 4:15 Datapuwa’t ang pagsasalita ng katotohanan sa pagibig , ay lumaki sa kaniya sa lahat ng mga bagay, na siyang ulo, maging si Cristo:
ADB1905 Eph 4 16 Na pinagkatiwalaan ng buong katawan, at pinagputolputol sa pamamagitan ng pagbibigkis ng bawa’t isa, ayon sa mabubuting gawa sa sukat ng bawa’t bahagi, ay nagpapalago ng katawan sa ikagagalak sa kaniyang sarili sa pagibig.

 

Ngunit kung ipagkakaloob nating lahat na tayo ay kay Cristo, na may Kanyang Espiritu ng kaamuan, kapayapaan, at isang mabuting pag-iisip, at kung ipagkakaloob natin ang lahat ng Salita ng Diyos bilang ating tanging tuntunin ng pananampalataya, ang ating Guro, Gabay, at Tagapagturo sa mga bagay na katotohanan, katuwiran, at awa, kung gayon, bakit hindi natin matiis at mabait ang isa’t isa? Kung mayroon tayong katiyakan na mayroon tayong katotohanan, magkakaroon ito ng pinakamalapit na pagsusuri, at maging matatag at hindi maiiwasan dahil itinatayo ito sa bato ng di-mababago na salita ng Diyos; higit pa rito, kung mayroon kang matibay na katotohanan, ito ay darating sa mga bunga ng Espiritu ng katotohanan, na “pag-ibig, kagalakan, kapayapaan” (Gal 5: 21-23).

Kung ang karunungan ay mula sa langit, ang paraan ng pagtugon ng isang tao sa sinisiyasat na mata ng Salita ng Diyos ay ibubunyag ang tunay na kalikasan ng kanyang disposisyon, gaya ng nasusulat:

Psa 119: 130 “Ang pasukan ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag; nagbibigay ito ng pag-unawa sa mga simple. “,

Pro. 15:31 Ang tainga na nakikinig sa saway ng buhay ay nananahan sa mga pantas.
Pro. 17:10 Ang masunurin ay pumapasok sa lalaking pantas, kay sa isang daang guhit sa mangmang.

Pro 6:23 Sapagka’t ang utos ay isang ilawan; at ang kautusan ay liwanag; at ang mga pagsaway ng pagtuturo ay ang daan ng buhay:

Isa 8:20 Sa kautusan at sa patotoo: kung hindi sila nagsasalita ayon sa salitang ito, ito ay sapagkat walang liwanag sa kanila.

Kaya ano ang inihayag ng salita tungkol sa karunungan na mayroon ang isang tao?

San 3:13 Sino ang matalino at may kaalaman sa gitna mo? ipaalam sa kanya ng mahusay na pag-uusap ang kanyang mga gawa na may kaamuan ng karunungan .
Jas 3:14 Nguni’t kung kayo’y may mapapanglaw na ugali at pakikipagtalo sa inyong mga puso, huwag kayong mangagmaluwalhati, at huwag kayong magsisinungaling laban sa katotohanan .
San 3:15 Ang karunungang ito ay hindi nagmumula sa itaas, kundi sa lupa, malibog, at kasamaan.
San 3:16 Sapagka’t kung saan ang pagkagalit at pakikipagtalo ay mayroong kaguluhan at bawa’t masamang gawa.
Jas 3:17 Datapuwa’t ang karunungan mula sa itaas ay una na dalisay, kapayapaan, maamo, at madaling pakinggan, puspos ng awa at mabubuting bunga, walang pagtatangi, at walang pagpapaimbabaw.
Jas 3:18 At ang bunga ng katuwiran ay nahahasikan sa kapayapaan sa nagsisipagalinis.

 

Samakatuwid ang Kasulatan ay nagpahayag na wala tayong mawawalan ng malapit na pagsisiyasat, ngunit ang lahat ng langit ay makakakuha . Samakatuwid, tayo ay sinabihan na maging “nagsasalita ng katotohanan” sa Efe. 4:15, hindi sa pag-aaway, na makalupa, kundi sa pagibig, na espirituwal. At ang pag-ibig ay matiyaga, ito ay mabait, mahaba ang paghihirap sa iba, hindi ito inggit, nagsusumikap, nagmamapuri (1 Corinto 13: 4-5). Ang pagtuturo ay hindi lamang para sa mga maliit na miyembro sa katawan, kundi pati na rin sa mga malalaking miyembro na ginagamit ni Cristo para sa mas malaking mga gawain, tulad ng mga guro, mga mangangaral, mga propeta, at mga apostol. Ang mas malaking mga miyembro ay nangangailangan ng tulong ng mas maliit na kasing dami para sa kanilang pagiging perpekto; Dinisenyo ng Diyos ang katawan sa gayong paraan. Samakatuwid, sa pagtatagpo, pagpindot patungo sa pagkakaisa ng Espiritu at Katotohanan, ito ay para sa “pag-aayos ng mga banal”; ito ay para sa “ang edifying ng katawan ni Kristo “. Ito ang layunin ng eksperimento ng Banayad sa pamamagitan ng Kanyang kaluwalhatian. Ito ay upang hikayatin ang pagkakaisa sa lahat ng bahagi ng katawan, at purihin ang Panginoon na magkakaroon tayo ng isa’t isa. Nagpapasalamat kami sa Diyos para sa iyo lahat.

Ang pagnanais ni Cristo para sa atin, ang Kanyang kalooban, at kung ano ang nakalulugod sa Kanyang mga mata, ay upang makita ang katuparan ng Kanyang panalangin:
Joh 17:11 At ngayon wala na ako sa mundo, ngunit ito ay nasa mundo , at naparito ako ikaw. Santo Santo, panatilihing sa pamamagitan ng iyong sariling pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin, maaari silang maging isa, katulad na tayo.

Joh 17:23  Ako’y nasa kanila , at ikaw ay nasa akin, upang sila ay maging sakdal sa isa ; at upang maalaman ng sanglibutan na ikaw ay nagsugo sa akin, at minamahal mo sila , kung paanong minahal mo ako.

Ito ay upang gawing perpekto kami sa isa! Tunay na kamangha-manghang! At ito ang pagkakaisa na malalaman ng mundo na tayo ay isa! Gayunpaman, hinahangad ni Satanas na pekein ang pinaka maluwalhating gawaing ito, sa pamamagitan ng pagsasama ng lahat sa kanyang sakit, leprous, malfunctioning na kaguluhan. Tulad ng kanilang pagkakamali sa Sabbath, o maling mga mensahe sa kalusugan, at huwad na Kristiyanismo, mayroon ding maling pagkakaisa, at isang huwad na kaluwalhatian na dumarating sa ibang espiritu na hindi Espiritu ng katotohanan (tingnan sa 1 Juan 4: 1) .

ANG KALUWALAN NG KAHIBULUNGAN NG ANAK NG DIYOS

Ang isa pang mahalagang aspeto sa pagiging perpekto ay may kinalaman sa kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan ang panalangin ni Cristo para sa pagkakaisa:

Joh 17:24 Ama, ibig ko na sila rin, na ibinigay mo sa akin, sumama sa akin kung nasaan ako; upang makita nila ang aking kaluwalhatian , na ibinigay mo sa akin: sapagka’t inibig mo ako bago pa itinatag ang sanglibutan.

At iyan ay eksakto kung ano ang Kasulatan, sa panahon na si Satanas ay tamad na nagkakaisa ang mundo sa kanyang sariling katawan na tinatawag na Babilonia, ay ipinahayag sa atin:

Pahayag 18: 1 At pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang ibang anghel na bumaba mula sa langit, na may dakilang kapangyarihan; at ang lupa ay pinagaan ng kanyang kaluwalhatian .

Paano mapagaan ang lupa sa pamamagitan ng kaluwalhatian ni Cristo na nais Niyang makita ng mga tao?

2Co 3:18 Datapuwa’t tayong lahat na may bukas na mukha na nakikita na gaya ng isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nabago sa iisang larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian , na gaya naman ng Espiritu ng Panginoon.

Ano ang Kanyang kaluwalhatian?

Exo 33:18 At siya (Moises) ay nagsabi, ipinamamanhik ko sa iyo, ipakita mo sa akin ang Iyong kaluwalhatian .
Exo 33:19 At kaniyang sinabi, Aking papangyayarihin ang lahat ng aking kabutihan sa harap mo , at aking ipahahayag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo; at magiging mapagbiyaya kung kanino ako magiging mapagbiyaya, at magpapakita ng awa sa kanino ako magpapakita ng awa.

Ang Kanyang kaluwalhatian ay pagpapahayag ng Kanyang kabutihan, Kanyang karakter. Samakatuwid, bawat isa ay dapat nating makita ang Kanyang kaluwalhatian, at mabago sa iisang Espiritu. Samakatuwid, kailangan nating makilala Siya, at ito ay bahagi ng prosesong iyon.

Ebanghelyo 4:13 Hanggang sa dumating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya , at ng pagkakilala sa Anak ng Diyos , sa isang sakdal na tao, hanggang sa sukat ng kataasan ng kabuuan ni Cristo:

Ang pagparito sa pagiging perpekto ay nangangahulugang pagdating sa kaalaman ng Anak ng Diyos, at sa pagkakaisa ng pananampalataya.

2Co 4: 6 Sapagka’t ang Dios, na nagutos ng ilaw na lumiwanag sa kadiliman, ay nagliliwanag sa ating mga puso, upang ibigay ang liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Dios sa harap ni Jesucristo .

Samakatuwid, para sa Kanyang kaluwalhatian na ihayag sa atin, ay upang bigyan tayo ng kaalaman tungkol sa Kanyang Sarili. Ito ang huling paghahayag na ibinigay sa mundo:

Isa 40: 3 “… Inihanda ninyo ang daan ng PANGINOON, gawing tuwid sa disyerto ang isang highway para sa ating Diyos.
Isa 40: 4 Bawa’t libis ay mabubunyi, at bawa’t bundok at burol ay mabababa: at ang mga tiwasay ay matutuwid, at ang mga mabangis na dako ay patagin:
40: 5 At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag, at lahat ang laman ay makakakita na magkasama : sapagka’t sinalita ng bibig ng PANGINOON ”

Isa 40: 9 O Sion, na nagdadala ng mabubuting balita, umakyat ka sa mataas na bundok; Oh Jerusalem, na nagdadala ng mabubuting balita, itaas mo ang iyong tinig na may lakas; iangat ito, huwag matakot; sabihin mo sa mga bayan ng Juda, Narito ang iyong Dios !
Isa 40:10 Narito, ang Panginoong Dios ay darating na may malakas na kamay, at ang kaniyang bisig ay mamamahala sa kaniya: narito, ang kaniyang ganting pala ay nasa kaniya, at ang kaniyang gawain sa harap niya .
Isa 40:11 Kaniyang pakanin ang kaniyang kawan na parang isang pastor: kaniyang pipisanin ang mga kordero ng kaniyang bisig, at dadalhin sila sa kaniyang sinapupunan, at dahan-dahang patnubayan yaong mga may kabataan.

Ang tanging paraan na makakapasok tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya, at ang kaalaman ng Anak ng Diyos sa isang perpektong tao ay kapag tayo ay nagtutulungan. Kapag nagkakaisa tayo, makikita ng mundo, at naniniwala na tayo ay kay Cristo, at si Cristo ay nasa atin; upang makilala Siya, upang ihayag na ang kaalaman tungkol sa Kanyang kaluwalhatian sa ating mga mukha katulad ng ginawa ni Moises sa pamamagitan ng pagtingin sa Kanya, iyon ay ating buhay.

Joh 17: 2 Kung paanong ibinigay mo sa kaniya ang kapangyarihan sa lahat ng laman, upang ibigay mo ang buhay na walang hanggan sa lahat ng iyong ibinigay sa kaniya.
Joh 17: 3 At ito ang buhay na walang hanggan, upang makilala ka nila na tanging tunay na Diyos, at si Jesucristo , na iyong sinugo.

2Pe 1: 2 Ang biyaya at kapayapaan ay pinarami sa inyo sa pamamagitan ng pagkakilala sa Dios, at kay Jesus na ating Panginoon ,
2Pe 1: 3 Na ayon sa ipinagkaloob sa atin ng kaniyang banal na kapangyarihan sa lahat ng mga bagay na ukol sa buhay at kabanalan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa kaniya na tumawag sa amin sa kaluwalhatian at kabutihan:
2Pe 1: 4 Na kung saan ay ibinigay sa amin ng napakalaking at mahalagang mga pangako: na sa pamamagitan ng mga ito maaari kang makikibahagi sa banal na kalikasan, pagkakaroon ng escaped ang katiwalian na sa mundo sa pamamagitan ng libog.

Dapat nating humila ng sama-sama bilang hindi gaya ng dati. Kapag mayroon tayong kaluwalhatian, ang Kanyang kabutihan, na inihayag sa atin, lahat ay makikinabang dito, at maging isang pahayag ni Hesucristo sa mundo. Lumabas mga Sundalo ni Cristo!

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!