Isang Hawla Ng Bawat Marungis Na Ibon At Bawat Di-Malinis Na Espiritu: Isang Nagkakaisang Bansa Ng Mga Relihiyon
July 29, 2017 (8 Comments) by Christian Israel

Sa isang kamakailang pagpupulong sa pagitan ng dating Israeli president, Shimon Peres, at ng ecumenical Pope Francis, isang mahusay na katuparan ng propesiya ang nagsimula nang kumilos. Hindi sorpresa na pagkatapos ng bawat digmaang pandaigdig, may mga napakalaking inisyatibong kapayapaan na ginagawa upang madagdagan ang mga naninirahan sa mundo mula sa mga horrors na naganap sa madilim na panahon, at sa mga kakila-kilabot at mga kabangisan ng mga digmaan. Ang papa na may mesmerized mundo ay, ayon sa BBC News, sinabi ang mga sumusunod:

“Kahit na ngayon, pagkatapos ng ikalawang kabiguan ng isa pang digmaang pandaigdig, marahil ay maaaring makipag-usap ang isa sa ikatlong digmaan, ang isang nakipaglaban sa isa’t isa, may mga krimen, masaker, pagkasira,” sabi niya.

Sinabi niya ito sa reaksyon sa salungatan sa relihiyon na kumakalat sa gitna ng silangan. Kasabay nito, ang pulong sa Peres at ang Papacy ay naganap. Ano ang sinabi sa oras na iyon ay magpapakita mismo ng, sa hindi bababa, ang espiritu ng panahon, at sa karamihan, isang malaking pagsulong patungo sa muling pagkabuhay ng papasyang pag-uusig.

 

Francis & Peres

Francis & Peres

 

Sa pulong, si Shimon Peres, na bagong retirado mula sa pagkapangulo ng Israel, ay nagtataguyod ng isang bagong proyekto. Si Peres, na nagsabi na naniniwala siya na ang bagong papa na ito ay kumakatawan sa “isang kontinente na ngayon ay naguudyok” sinabi ang mga sumusunod sa Papa:

“Ang UN ay may araw nito,” sabi ni Peres. “Ang kailangan natin ay isang organisasyon ng mga relihiyon, isang United Nations of religions . Ito ay ang pinakamahusay na paraan upang labanan ang mga terorista na pumatay sa pangalan ng pananampalataya, dahil ang karamihan ng mga tao ay hindi tulad ng mga ito, pagsasanay ang kanilang relihiyon na walang pagpatay kahit sino, kahit na walang pag-iisip tungkol dito.

Tungkol sa panukala, iniulat ng Fox News na “pinangakuan ni Francis ang pansin ng Vatican sa panukala.”

Ang konsepto ay tila walang kasalanan sa mabilis na sulyap, gayunpaman, malinaw na sinabi ni Cristo na ang mga Kristiyano ay hindi dapat maging kasangkot sa anumang ganoong bagay. Ang kalayaan sa relihiyon ay isang malinaw at natukoy na alituntunin ng ebanghelyo. Kahit na si Kristo ay pinatay sa pamamagitan ng Kanyang sariling, na “hindi Siya tinanggap”, Siya ay nagpunta bilang isang tupa sa pagpatay. Kapag ang kanyang mga alagad ay nais na tumawag down apoy mula sa langit upang wasakin ang mga taong hindi makatanggap ng Jesus. Pakinggan ang mga salita ni Jesus:

“Sapagka’t ang Anak ng tao ay hindi naparito upang gibain ang buhay ng mga tao, kundi upang iligtas sila . At nagpunta sila sa ibang nayon. “Lucas 9:56

Pakinggan din ang wikang ginagamit ng Peres: “Ang Nagkakaisang Bansa ay nagkaroon ng araw na ito …” Kung kaya’t inihambing ang mga layunin ng United Nations sa mga layunin ng United Nations of Religions na ito. Nang itatag ang United Nations, upang mapangalagaan ang proteksyon ng indibidwal na mga bansa, iligtas ang mga nakikipagdigma laban sa mga bansang kasapi. Ang deklarasyon ng UN ay ang mga sumusunod:

“(1) Ang bawat Pamahalaan ay nangangako na gumamit ng ganap na mapagkukunan nito, militar o pang-ekonomiya, laban sa mga miyembro ng Tripartite Pact at mga tagasuporta nito kung saan ang gobyerno ay nasa digmaan.
(2) Ang bawat Pamahalaan ay nangangako na makikipagtulungan sa mga nagpirma dito ng mga Pamahalaan at hindi upang gumawa ng isang hiwalay na armistice o kapayapaan sa mga kaaway. ”

Kung ang isang nagkakaisang relihiyosong katawan ay magdadala ng ganap na pinagkasunduan laban sa mga grupong relihiyoso na naiiba sa nasabing katawan, sa ilalim ng isang pagkakaisa ng relihiyon na nagdudulot ng impluwensya ng Papasiya sa isang mas malawak na sukat ng malaking ipinagmamalaking “awtoridad ng moralidad” sa mga nilinlang na bansa. Si Francis ay hindi nahihiya sa pagpapahayag kung paano niya binabanggit ang pagkasobra ng mga teroristang Islamista bilang mapanganib bilang pangunahing mga Kristiyano na maniniwala sa literal na Biblia.

“May mga maliit (radikal o terorista) na mga grupo,” ang sabi ng obispo. “Magiging isang magandang bagay kung lahat ng mga lider ng Muslim, maging sila ay mga pinuno ng pulitika o relihiyon, ay malinaw na nagsasabi na kinundena nila na dahil ito ay makatutulong sa karamihan ng mga taong Muslim na magsabi ng hindi.”

Sinabi ni Francis na mali na isaalang-alang ang Islam na isang teroristang relihiyon, at inihambing ito sa pagsasaalang-alang sa lahat ng Kristiyano na maging “pundamentalista.”

“Taos-puso, sa palagay ko hindi natin masasabi na ang lahat ng Muslim ay mga terorista,” ang sabi niya.

“Hindi mo talaga masabi iyan, tulad ng hindi mo masasabi na ang lahat ng mga Kristiyano ay mga pundamentalista,” patuloy ang obispo. “Mayroon kaming bahagi natin (mga pundamentalista). Ang lahat ng relihiyon ay may ganitong maliliit na grupo. ”

Na sinasabi, ano ang sinasabi ng propesiya tungkol sa kilusang ito upang maghatid ng isang nagkakaisang kilusang relihiyon?

Sa Great Controversy, mababasa natin ang ganitong kilusan:

“Ang linya ng pagkakaiba sa pagitan ng mga nag-aangking Kristiyano at ang mga di-makadiyos ay halos hindi makikilala. Gustung-gusto ng mga miyembro ng Simbahan kung ano ang gusto ng mundo at handa na silang sumama sa kanila, at tinutukoy ni Satanas na magkaisa sila sa isang katawan at sa gayon ay mapalakas ang kanyang dahilan sa pamamagitan ng pag-aayos ng lahat sa hanay ng espiritismo . Ang papists, na ipinagmamalaki ang mga himala bilang isang tanda ng tunay na iglesya, ay madaling malinlang ng kapangyarihan na ito na nagtataka; at ang mga Protestante, na pinalayas ang kalasag ng katotohanan, ay malilito din. Papists, Protestants, at worldlings ay magkatulad na tatanggap ng anyo ng kabanalan nang walang kapangyarihan, at makikita nila sa unyon na ito ang isang malaking kilusan para sa pagkakabalik ng mundo at ang pagpasok sa mahabang inaasahang milenyo.

Sa pamamagitan ng espiritismo, lumilitaw si Satanas bilang isang tagapagbigay ng lahi, pagpapagaling ng mga sakit ng mga tao, at pagpapahayag ng isang bagong at mas mataas na sistema ng relihiyosong pananampalataya ; ngunit sa parehong oras siya ay gumagana bilang isang destroyer. Ang kanyang mga tukso ay humahantong sa maraming mga tao sa pagkawasak. Ang intemperance dethrones dahilan; sensuwal na pag-uugali, pag-uugali, at pagbububo ng dugo. Si Satanas ay nalulugod sa digmaan, sapagkat ito ay naghihikayat sa pinakamasamang mga kinahihiligan ng kaluluwa at pagkatapos ay hinuhulog sa kawalang-hanggan ang mga biktima nito na puno ng bisyo at dugo. Ito ang kanyang layunin na pahintulutan ang mga bansa na makipagdigma laban sa isa’t isa, sapagkat kaya niya mailipat ang isip ng mga tao mula sa gawain ng paghahanda upang tumayo sa araw ng Diyos. {GC 589.1} “GC, pg. 589

Coexist- "but on Satan's terms."

Coexist- “…but on Satan’s terms.”

Ang bago at mas dakilang sistema ng relihiyosong pananampalataya ni Satanas, na pinagkaisa sa isang katawan na nakagapos sa kanyang mga panlilinlang, ay walang kabuluhan sa “espiritismo”. Sa espiritismo, ang panlilinlang sa pangkalahatan ay ipinakita bilang nakikibahagi sa mga pagpapala ng buhay, nang walang anumang obligasyon na sundin ang mga kinakailangan ng Diyos. Halimbawa, maaari kang magkaroon ng kalusugan, at pagiging perpekto, ngunit kumain din ng baboy, at pino sugars, at usok ng sigarilyo.

Binabalaan tayo ng Biblia tungkol sa kung kailan ang Israel ay apostasiya, at nakikihalubilo sa mga pagano, nagbabala sa atin sa mga panganib ng pagkakaisa sa kanila sa anumang paraan:

“Ngunit pinaghalo sa mga bansa , at natutuhan ang kanilang mga gawa . At sila ay nagsilbi sa kanilang mga idolo : na naging silo sa kanila. “Awit 106: 35-36

Ito ay isang silo sa kanila upang lumapit sa mga pagano, na sumama sila sa kanila sa pagsamba; ang babala na ibinigay sa mga “nalulugod sa kanilang sarili sa mga anak ng mga hindi kakilala”:

“Kaya’t pinabayaan mo ang iyong bayan na ang sambahayan ni Jacob … pinahahalagahan nila ang kanilang sarili sa mga anak ng mga hindi kakilala.” Isaias 2: 6

“Huwag kayong dayain ng sinoman sa mga walang kabuluhang salita: sapagka’t dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang poot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Huwag kayong makibahagi sa kanila . Sapagka’t noong panahon kayo’y kadiliman, datapuwa’t ngayon kayo’y kaliwanagan sa Panginoon: magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan: (Sapagka’t ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katuwiran at katotohanan. Na inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng Panginoon; At. Mangaramay sa di-mabunga na mga gawa ng kadiliman, kundi bagkus sasawayin mo sila . “(Efeso 5: 6-11)

Ang Biblia ay malinaw na hindi sumama sa “mga anak ng pagsuway”, hindi nakikibahagi sa poot ng Diyos, ngunit ang Diyos ay “nakipagkita sa atin upang makibahagi sa mana ng mga banal sa liwanag” (Col. 1:12) . Bahagi ng pangakong ito, kasama ang pakikibahagi ng banal na kalikasan, na kinabibilangan ng bunga ng Espiritu. Ang prutas na ito, tulad ng nabasa na lamang, ay natagpuan sa katotohanan, ngunit kung saan ang mga panlilinlang ng espiritismo, mayroong kadiliman, at walang bunga, at galit. Paano tayo maaaring sumali sa kanila?

“Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga miyembro ni Kristo? kukunin ko nga ba ang mga miyembro ni Cristo, at gawin silang mga miyembro ng isang patutot? Huwag sana. Ano? Hindi baga ninyo nalalaman na ang nakikisama sa isang patutot ay isang katawan? sapagka’t dalawa, sabi niya, ay magiging isang laman. Ngunit siya na sumali sa Panginoon ay isang espiritu. “1 Cor. 6: 15-17

Hindi tayo dapat sumali sa ating sarili upang maging bahagi ng katawan ng isang patutot, ngunit ang Simbahang Katoliko ay isang sistema ng dakilang apostasya, na nagbebenta ng katotohanan para sa mga kasinungalingan at temporal na kapangyarihan; walang tunay na Kristiyano ang maaaring makibahagi sa kanya, nang walang pagsang-ayon sa kanyang mga kasalanan. Higit pa rito, mababasa natin:

“Huwag kayong magkaugnay sa mga di-sumasampalataya: para sa anong pakikisama ay may katuwiran sa kalikuan ? at anong pakikipagkaisa ang may liwanag sa kadiliman ? At anong kasunduan ang Kristo kay Belial ? o anong bahagi ang sumasampalataya sa isang di-mananampalataya ? At anong pakikipagkasundo ang templo ng Diyos sa mga diyus-diyusan ? sapagkat kayo ang templo ng buhay na Diyos; gaya ng sinabi ng Diyos, tatahan ako sa kanila, at lalakad sa kanila; at ako ay magiging kanilang Diyos, at sila ay magiging aking bayan. Kaya’t lumabas ka mula sa kanila, at kayo’y magkahiwalay , sabi ng Panginoon, at huwag ninyong hihipuin ang maruming bagay; at tatanggapin kita, at magiging isang Ama sa inyo, at kayo ay magiging aking mga anak na lalaki at babaesabi ng Panginoong Makapangyarihan. “2 Cor. 6: 14-18

Unequally yoked; a match made in the heart of the prince of darkness.

Hindi pantay na singkaw; isang tugma na ginawa sa puso ng prinsipe ng kadiliman.

Ito ang mga konseho na nabasa natin sa Biblia, hindi upang sumama sa kanila, at hindi makikibahagi sa kanila, o pagsang-ayon sa kanila sa kanilang mga gawa. Ang propesiya ng United Nations of Religions ay ginagawa nang eksakto nito. Hindi namin maaaring sumali sa ating sarili na may dakilang kasumpa-sumpa ng Apocalipsis, at panatilihin ang pabor ng Diyos, dahil siya hayagan sumuway sa ebanghelyo, hindi pagsunod sa katotohanan, ngunit akitin ang lahat upang lumakad sa pagsuway sa mga batas ng Diyos. Ang tawag sa pagsisisi ay ipagkakaloob ng mga Elias sa ngayon, na tinatawagan ang mga tao na alalahanin ang kautusan ng Diyos, at itakda sa kanila ang dugo ng bagong tipan, inaanyayahan sila na maging dalisay sa pamamagitan ng pagdinig sa Salita ng Diyos, habang tinawag sila sa labas ng ang labag sa batas na unyon na ito sa patutot, na nakaharang sa halos buong mundo sa kanyang hawla ng maling pagkakaisa:

“At pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang ibang anghel na bumaba mula sa langit, na may dakilang kapangyarihan; at ang lupa ay pinagaan ng kanyang kaluwalhatian. At sumigaw siya ng malakas na tinig, na nagsasabi, Ang malaking dakilang Babilonia ay bumagsak, ay nabagsak, at naging tahanan ng mga demonio, at ang kalalagyan ng bawa’t karumaldumal na espiritu, at ng isang hawla ng bawa’t karumaldumal at masamang ibon. Sapagka’t ang lahat ng mga bansa ay nagsisiinom ng alak ng kagalitan ng kaniyang pakikiapid, at ang mga hari sa lupa ay gumawa ng pakikiapid sa kaniya, at ang mga mangangalakal sa lupa ay naging mayaman sa pamamagitan ng kasaganaan ng kaniyang mga masarap na pagkain. At narinig ko ang ibang tinig mula sa langit, na nagsasabi, Lumabas ka sa kaniya, bayan ko, upang huwag kayong makibahagi(Grk: lumahok / pagsasama) ng kanyang mga kasalanan, at upang hindi kayo makatanggap ng kanyang mga salot. Sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay umabot sa langit, at naalaala ng Diyos ang kanyang mga kasamaan. ”

The Union of the Children of Disobedience: The cage of every filthy bird and every unclean spirit.

Ang Pagkakaisa ng mga Anak ng Pagsuway: Ang hawla ng bawat ibon na marumi at lahat ng maruming espiritu.

Nakakatakot ang mga resulta ng tasa ng dakilang pakikiapid na ito ng komunyon, sinabihan kami na siya ay sinunog sa apoy. Sa babaing ito ng pagkawasak at pagkaalipin, binibigyan tayo ng isang sulyap sa kaibahan sa pagitan ng mahalagang nobya ng Diyos at ng kanyang mga anak, at ang hindi tapat na patutot, at ang kanyang mga anak sa mga salita na inuupahan ng ating Diyos sa Kanyang nobya, ang Kanyang Jerusalem, na nagsasabi:

 

The prophets of Baal are more than the Elijahs, but the true Elijah will keep the Word of God.

Ang mga propeta ni Baal ay higit pa sa mga Elias, ngunit ang tunay na Elijah ay mananatili sa Salita ng Diyos.

“Higit pa ang mga anak ng mga nalungkot kay sa mga anak ng may asawang asawa, sabi ng PANGINOON …. At lahat ng iyong mga anak ay tuturuan ng Panginoon; at malaki ang magiging kapayapaan ng iyong mga anak. Sa katuwiran ay matatatag ka: ikaw ay malalayo sa pang-aapi; sapagka’t hindi ka matatakot: at sa kakilabutan; sapagka’t hindi lalapit sa iyo. Narito, sila ay tiyak na magtitipon (ang mga anak ng sira) , ngunit hindi sa pamamagitan ko : sinumang magtipon magkasama laban sa iyo ay mahuhulog dahil sa iyo . Narito, aking nilalang ang panday na humihihip sa mga baga sa apoy , at naglalabas ng kasangkapan sa kaniyang gawa; at ginawa ko ang mang-aaksaya upang sirain. (Isaias 54: 1,13-16)

Ang isa pang ilustrasyon ng unyon na ito at ito ay hatol:

“At dumating ang mga lingkod ng may-bahay, at sinabi sa kaniya, Ginoo, hindi ka ba naghasik ng mabuting binhi sa iyong bukid? mula saan kung saan may mga tares? Sinabi niya sa kanila, Isang kaaway ang gumawa nito. Sinabi ng mga katulong sa kaniya, Gusto mo ba na kami ay pupunta at tipunin sila? Ngunit sinabi niya, Hindi; baka kayo’y mangalap ng mga pangsirang damo, ay mangagmumula rin kayo ng trigo na kasama nila. Hayaan ang parehong lumaki nang sama-sama hanggang sa pag-aani: at sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga mangaani, Pisanin ninyo nang una ang mga pangsirang damo, at isapuso sila sa mga bigkis upang sunugin sila : datapuwa’t tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. -Mateo 13:27-30

The separation has begun...

Nagsimula ang paghihiwalay …

Ito ang dakilang kilusang propeta, kung saan ang trigo at ang mga damo ay pinaghiwalay: ang panahon ng pag-aani, na panahon ng huling ulan, pati na rin ang panahon ng mga salot! (Zac 14)

Para sa mga nakagapos sa bigkis na iyon, ito ay para sa hinirang na hatol. ating nabasa iyon dito:

“At ang anak na babae ng alin mang saserdote, kung lalapastanganin niya ang kaniyang sarili sa pamamagitan ng paglalaro ng patutot, ay nagpaparungis sa kaniyang ama: siya’y susunugin sa apoy.” Leviticus 21: 9

“At ang sampung sungay na nakita mo sa hayop, ang mga ito ay mapopoot sa kalapating mababa ang lipad, at gagawin siyang sira at hubad, at kakain ang kanyang laman, at susunugin siya sa apoy.” Apo 17:16

 

“LUMABAS KAYO SA KANYA AKING MGA TAO!”

image_pdfimage_print

8 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Isang Hawla Ng Bawat Marungis Na Ibon At Bawat Di-Malinis Na Espiritu: Isang Nagkakaisang Bansa Ng Mga Relihiyon
July 29, 2017 (8 Comments) by Christian Israel

Sa isang kamakailang pagpupulong sa pagitan ng dating Israeli president, Shimon Peres, at ng ecumenical Pope Francis, isang mahusay na katuparan ng propesiya ang nagsimula nang kumilos. Hindi sorpresa na pagkatapos ng bawat digmaang pandaigdig, may mga napakalaking inisyatibong kapayapaan na ginagawa upang madagdagan ang mga naninirahan sa mundo mula sa mga horrors na naganap sa madilim na panahon, at sa mga kakila-kilabot at mga kabangisan ng mga digmaan. Ang papa na may mesmerized mundo ay, ayon sa BBC News, sinabi ang mga sumusunod:

“Kahit na ngayon, pagkatapos ng ikalawang kabiguan ng isa pang digmaang pandaigdig, marahil ay maaaring makipag-usap ang isa sa ikatlong digmaan, ang isang nakipaglaban sa isa’t isa, may mga krimen, masaker, pagkasira,” sabi niya.

Sinabi niya ito sa reaksyon sa salungatan sa relihiyon na kumakalat sa gitna ng silangan. Kasabay nito, ang pulong sa Peres at ang Papacy ay naganap. Ano ang sinabi sa oras na iyon ay magpapakita mismo ng, sa hindi bababa, ang espiritu ng panahon, at sa karamihan, isang malaking pagsulong patungo sa muling pagkabuhay ng papasyang pag-uusig.

 

Francis & Peres

Francis & Peres

 

Sa pulong, si Shimon Peres, na bagong retirado mula sa pagkapangulo ng Israel, ay nagtataguyod ng isang bagong proyekto. Si Peres, na nagsabi na naniniwala siya na ang bagong papa na ito ay kumakatawan sa “isang kontinente na ngayon ay naguudyok” sinabi ang mga sumusunod sa Papa:

“Ang UN ay may araw nito,” sabi ni Peres. “Ang kailangan natin ay isang organisasyon ng mga relihiyon, isang United Nations of religions . Ito ay ang pinakamahusay na paraan upang labanan ang mga terorista na pumatay sa pangalan ng pananampalataya, dahil ang karamihan ng mga tao ay hindi tulad ng mga ito, pagsasanay ang kanilang relihiyon na walang pagpatay kahit sino, kahit na walang pag-iisip tungkol dito.

Tungkol sa panukala, iniulat ng Fox News na “pinangakuan ni Francis ang pansin ng Vatican sa panukala.”

Ang konsepto ay tila walang kasalanan sa mabilis na sulyap, gayunpaman, malinaw na sinabi ni Cristo na ang mga Kristiyano ay hindi dapat maging kasangkot sa anumang ganoong bagay. Ang kalayaan sa relihiyon ay isang malinaw at natukoy na alituntunin ng ebanghelyo. Kahit na si Kristo ay pinatay sa pamamagitan ng Kanyang sariling, na “hindi Siya tinanggap”, Siya ay nagpunta bilang isang tupa sa pagpatay. Kapag ang kanyang mga alagad ay nais na tumawag down apoy mula sa langit upang wasakin ang mga taong hindi makatanggap ng Jesus. Pakinggan ang mga salita ni Jesus:

“Sapagka’t ang Anak ng tao ay hindi naparito upang gibain ang buhay ng mga tao, kundi upang iligtas sila . At nagpunta sila sa ibang nayon. “Lucas 9:56

Pakinggan din ang wikang ginagamit ng Peres: “Ang Nagkakaisang Bansa ay nagkaroon ng araw na ito …” Kung kaya’t inihambing ang mga layunin ng United Nations sa mga layunin ng United Nations of Religions na ito. Nang itatag ang United Nations, upang mapangalagaan ang proteksyon ng indibidwal na mga bansa, iligtas ang mga nakikipagdigma laban sa mga bansang kasapi. Ang deklarasyon ng UN ay ang mga sumusunod:

“(1) Ang bawat Pamahalaan ay nangangako na gumamit ng ganap na mapagkukunan nito, militar o pang-ekonomiya, laban sa mga miyembro ng Tripartite Pact at mga tagasuporta nito kung saan ang gobyerno ay nasa digmaan.
(2) Ang bawat Pamahalaan ay nangangako na makikipagtulungan sa mga nagpirma dito ng mga Pamahalaan at hindi upang gumawa ng isang hiwalay na armistice o kapayapaan sa mga kaaway. ”

Kung ang isang nagkakaisang relihiyosong katawan ay magdadala ng ganap na pinagkasunduan laban sa mga grupong relihiyoso na naiiba sa nasabing katawan, sa ilalim ng isang pagkakaisa ng relihiyon na nagdudulot ng impluwensya ng Papasiya sa isang mas malawak na sukat ng malaking ipinagmamalaking “awtoridad ng moralidad” sa mga nilinlang na bansa. Si Francis ay hindi nahihiya sa pagpapahayag kung paano niya binabanggit ang pagkasobra ng mga teroristang Islamista bilang mapanganib bilang pangunahing mga Kristiyano na maniniwala sa literal na Biblia.

“May mga maliit (radikal o terorista) na mga grupo,” ang sabi ng obispo. “Magiging isang magandang bagay kung lahat ng mga lider ng Muslim, maging sila ay mga pinuno ng pulitika o relihiyon, ay malinaw na nagsasabi na kinundena nila na dahil ito ay makatutulong sa karamihan ng mga taong Muslim na magsabi ng hindi.”

Sinabi ni Francis na mali na isaalang-alang ang Islam na isang teroristang relihiyon, at inihambing ito sa pagsasaalang-alang sa lahat ng Kristiyano na maging “pundamentalista.”

“Taos-puso, sa palagay ko hindi natin masasabi na ang lahat ng Muslim ay mga terorista,” ang sabi niya.

“Hindi mo talaga masabi iyan, tulad ng hindi mo masasabi na ang lahat ng mga Kristiyano ay mga pundamentalista,” patuloy ang obispo. “Mayroon kaming bahagi natin (mga pundamentalista). Ang lahat ng relihiyon ay may ganitong maliliit na grupo. ”

Na sinasabi, ano ang sinasabi ng propesiya tungkol sa kilusang ito upang maghatid ng isang nagkakaisang kilusang relihiyon?

Sa Great Controversy, mababasa natin ang ganitong kilusan:

“Ang linya ng pagkakaiba sa pagitan ng mga nag-aangking Kristiyano at ang mga di-makadiyos ay halos hindi makikilala. Gustung-gusto ng mga miyembro ng Simbahan kung ano ang gusto ng mundo at handa na silang sumama sa kanila, at tinutukoy ni Satanas na magkaisa sila sa isang katawan at sa gayon ay mapalakas ang kanyang dahilan sa pamamagitan ng pag-aayos ng lahat sa hanay ng espiritismo . Ang papists, na ipinagmamalaki ang mga himala bilang isang tanda ng tunay na iglesya, ay madaling malinlang ng kapangyarihan na ito na nagtataka; at ang mga Protestante, na pinalayas ang kalasag ng katotohanan, ay malilito din. Papists, Protestants, at worldlings ay magkatulad na tatanggap ng anyo ng kabanalan nang walang kapangyarihan, at makikita nila sa unyon na ito ang isang malaking kilusan para sa pagkakabalik ng mundo at ang pagpasok sa mahabang inaasahang milenyo.

Sa pamamagitan ng espiritismo, lumilitaw si Satanas bilang isang tagapagbigay ng lahi, pagpapagaling ng mga sakit ng mga tao, at pagpapahayag ng isang bagong at mas mataas na sistema ng relihiyosong pananampalataya ; ngunit sa parehong oras siya ay gumagana bilang isang destroyer. Ang kanyang mga tukso ay humahantong sa maraming mga tao sa pagkawasak. Ang intemperance dethrones dahilan; sensuwal na pag-uugali, pag-uugali, at pagbububo ng dugo. Si Satanas ay nalulugod sa digmaan, sapagkat ito ay naghihikayat sa pinakamasamang mga kinahihiligan ng kaluluwa at pagkatapos ay hinuhulog sa kawalang-hanggan ang mga biktima nito na puno ng bisyo at dugo. Ito ang kanyang layunin na pahintulutan ang mga bansa na makipagdigma laban sa isa’t isa, sapagkat kaya niya mailipat ang isip ng mga tao mula sa gawain ng paghahanda upang tumayo sa araw ng Diyos. {GC 589.1} “GC, pg. 589

Coexist- "but on Satan's terms."

Coexist- “…but on Satan’s terms.”

Ang bago at mas dakilang sistema ng relihiyosong pananampalataya ni Satanas, na pinagkaisa sa isang katawan na nakagapos sa kanyang mga panlilinlang, ay walang kabuluhan sa “espiritismo”. Sa espiritismo, ang panlilinlang sa pangkalahatan ay ipinakita bilang nakikibahagi sa mga pagpapala ng buhay, nang walang anumang obligasyon na sundin ang mga kinakailangan ng Diyos. Halimbawa, maaari kang magkaroon ng kalusugan, at pagiging perpekto, ngunit kumain din ng baboy, at pino sugars, at usok ng sigarilyo.

Binabalaan tayo ng Biblia tungkol sa kung kailan ang Israel ay apostasiya, at nakikihalubilo sa mga pagano, nagbabala sa atin sa mga panganib ng pagkakaisa sa kanila sa anumang paraan:

“Ngunit pinaghalo sa mga bansa , at natutuhan ang kanilang mga gawa . At sila ay nagsilbi sa kanilang mga idolo : na naging silo sa kanila. “Awit 106: 35-36

Ito ay isang silo sa kanila upang lumapit sa mga pagano, na sumama sila sa kanila sa pagsamba; ang babala na ibinigay sa mga “nalulugod sa kanilang sarili sa mga anak ng mga hindi kakilala”:

“Kaya’t pinabayaan mo ang iyong bayan na ang sambahayan ni Jacob … pinahahalagahan nila ang kanilang sarili sa mga anak ng mga hindi kakilala.” Isaias 2: 6

“Huwag kayong dayain ng sinoman sa mga walang kabuluhang salita: sapagka’t dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang poot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Huwag kayong makibahagi sa kanila . Sapagka’t noong panahon kayo’y kadiliman, datapuwa’t ngayon kayo’y kaliwanagan sa Panginoon: magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan: (Sapagka’t ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katuwiran at katotohanan. Na inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng Panginoon; At. Mangaramay sa di-mabunga na mga gawa ng kadiliman, kundi bagkus sasawayin mo sila . “(Efeso 5: 6-11)

Ang Biblia ay malinaw na hindi sumama sa “mga anak ng pagsuway”, hindi nakikibahagi sa poot ng Diyos, ngunit ang Diyos ay “nakipagkita sa atin upang makibahagi sa mana ng mga banal sa liwanag” (Col. 1:12) . Bahagi ng pangakong ito, kasama ang pakikibahagi ng banal na kalikasan, na kinabibilangan ng bunga ng Espiritu. Ang prutas na ito, tulad ng nabasa na lamang, ay natagpuan sa katotohanan, ngunit kung saan ang mga panlilinlang ng espiritismo, mayroong kadiliman, at walang bunga, at galit. Paano tayo maaaring sumali sa kanila?

“Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga miyembro ni Kristo? kukunin ko nga ba ang mga miyembro ni Cristo, at gawin silang mga miyembro ng isang patutot? Huwag sana. Ano? Hindi baga ninyo nalalaman na ang nakikisama sa isang patutot ay isang katawan? sapagka’t dalawa, sabi niya, ay magiging isang laman. Ngunit siya na sumali sa Panginoon ay isang espiritu. “1 Cor. 6: 15-17

Hindi tayo dapat sumali sa ating sarili upang maging bahagi ng katawan ng isang patutot, ngunit ang Simbahang Katoliko ay isang sistema ng dakilang apostasya, na nagbebenta ng katotohanan para sa mga kasinungalingan at temporal na kapangyarihan; walang tunay na Kristiyano ang maaaring makibahagi sa kanya, nang walang pagsang-ayon sa kanyang mga kasalanan. Higit pa rito, mababasa natin:

“Huwag kayong magkaugnay sa mga di-sumasampalataya: para sa anong pakikisama ay may katuwiran sa kalikuan ? at anong pakikipagkaisa ang may liwanag sa kadiliman ? At anong kasunduan ang Kristo kay Belial ? o anong bahagi ang sumasampalataya sa isang di-mananampalataya ? At anong pakikipagkasundo ang templo ng Diyos sa mga diyus-diyusan ? sapagkat kayo ang templo ng buhay na Diyos; gaya ng sinabi ng Diyos, tatahan ako sa kanila, at lalakad sa kanila; at ako ay magiging kanilang Diyos, at sila ay magiging aking bayan. Kaya’t lumabas ka mula sa kanila, at kayo’y magkahiwalay , sabi ng Panginoon, at huwag ninyong hihipuin ang maruming bagay; at tatanggapin kita, at magiging isang Ama sa inyo, at kayo ay magiging aking mga anak na lalaki at babaesabi ng Panginoong Makapangyarihan. “2 Cor. 6: 14-18

Unequally yoked; a match made in the heart of the prince of darkness.

Hindi pantay na singkaw; isang tugma na ginawa sa puso ng prinsipe ng kadiliman.

Ito ang mga konseho na nabasa natin sa Biblia, hindi upang sumama sa kanila, at hindi makikibahagi sa kanila, o pagsang-ayon sa kanila sa kanilang mga gawa. Ang propesiya ng United Nations of Religions ay ginagawa nang eksakto nito. Hindi namin maaaring sumali sa ating sarili na may dakilang kasumpa-sumpa ng Apocalipsis, at panatilihin ang pabor ng Diyos, dahil siya hayagan sumuway sa ebanghelyo, hindi pagsunod sa katotohanan, ngunit akitin ang lahat upang lumakad sa pagsuway sa mga batas ng Diyos. Ang tawag sa pagsisisi ay ipagkakaloob ng mga Elias sa ngayon, na tinatawagan ang mga tao na alalahanin ang kautusan ng Diyos, at itakda sa kanila ang dugo ng bagong tipan, inaanyayahan sila na maging dalisay sa pamamagitan ng pagdinig sa Salita ng Diyos, habang tinawag sila sa labas ng ang labag sa batas na unyon na ito sa patutot, na nakaharang sa halos buong mundo sa kanyang hawla ng maling pagkakaisa:

“At pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang ibang anghel na bumaba mula sa langit, na may dakilang kapangyarihan; at ang lupa ay pinagaan ng kanyang kaluwalhatian. At sumigaw siya ng malakas na tinig, na nagsasabi, Ang malaking dakilang Babilonia ay bumagsak, ay nabagsak, at naging tahanan ng mga demonio, at ang kalalagyan ng bawa’t karumaldumal na espiritu, at ng isang hawla ng bawa’t karumaldumal at masamang ibon. Sapagka’t ang lahat ng mga bansa ay nagsisiinom ng alak ng kagalitan ng kaniyang pakikiapid, at ang mga hari sa lupa ay gumawa ng pakikiapid sa kaniya, at ang mga mangangalakal sa lupa ay naging mayaman sa pamamagitan ng kasaganaan ng kaniyang mga masarap na pagkain. At narinig ko ang ibang tinig mula sa langit, na nagsasabi, Lumabas ka sa kaniya, bayan ko, upang huwag kayong makibahagi(Grk: lumahok / pagsasama) ng kanyang mga kasalanan, at upang hindi kayo makatanggap ng kanyang mga salot. Sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay umabot sa langit, at naalaala ng Diyos ang kanyang mga kasamaan. ”

The Union of the Children of Disobedience: The cage of every filthy bird and every unclean spirit.

Ang Pagkakaisa ng mga Anak ng Pagsuway: Ang hawla ng bawat ibon na marumi at lahat ng maruming espiritu.

Nakakatakot ang mga resulta ng tasa ng dakilang pakikiapid na ito ng komunyon, sinabihan kami na siya ay sinunog sa apoy. Sa babaing ito ng pagkawasak at pagkaalipin, binibigyan tayo ng isang sulyap sa kaibahan sa pagitan ng mahalagang nobya ng Diyos at ng kanyang mga anak, at ang hindi tapat na patutot, at ang kanyang mga anak sa mga salita na inuupahan ng ating Diyos sa Kanyang nobya, ang Kanyang Jerusalem, na nagsasabi:

 

The prophets of Baal are more than the Elijahs, but the true Elijah will keep the Word of God.

Ang mga propeta ni Baal ay higit pa sa mga Elias, ngunit ang tunay na Elijah ay mananatili sa Salita ng Diyos.

“Higit pa ang mga anak ng mga nalungkot kay sa mga anak ng may asawang asawa, sabi ng PANGINOON …. At lahat ng iyong mga anak ay tuturuan ng Panginoon; at malaki ang magiging kapayapaan ng iyong mga anak. Sa katuwiran ay matatatag ka: ikaw ay malalayo sa pang-aapi; sapagka’t hindi ka matatakot: at sa kakilabutan; sapagka’t hindi lalapit sa iyo. Narito, sila ay tiyak na magtitipon (ang mga anak ng sira) , ngunit hindi sa pamamagitan ko : sinumang magtipon magkasama laban sa iyo ay mahuhulog dahil sa iyo . Narito, aking nilalang ang panday na humihihip sa mga baga sa apoy , at naglalabas ng kasangkapan sa kaniyang gawa; at ginawa ko ang mang-aaksaya upang sirain. (Isaias 54: 1,13-16)

Ang isa pang ilustrasyon ng unyon na ito at ito ay hatol:

“At dumating ang mga lingkod ng may-bahay, at sinabi sa kaniya, Ginoo, hindi ka ba naghasik ng mabuting binhi sa iyong bukid? mula saan kung saan may mga tares? Sinabi niya sa kanila, Isang kaaway ang gumawa nito. Sinabi ng mga katulong sa kaniya, Gusto mo ba na kami ay pupunta at tipunin sila? Ngunit sinabi niya, Hindi; baka kayo’y mangalap ng mga pangsirang damo, ay mangagmumula rin kayo ng trigo na kasama nila. Hayaan ang parehong lumaki nang sama-sama hanggang sa pag-aani: at sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga mangaani, Pisanin ninyo nang una ang mga pangsirang damo, at isapuso sila sa mga bigkis upang sunugin sila : datapuwa’t tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. -Mateo 13:27-30

The separation has begun...

Nagsimula ang paghihiwalay …

Ito ang dakilang kilusang propeta, kung saan ang trigo at ang mga damo ay pinaghiwalay: ang panahon ng pag-aani, na panahon ng huling ulan, pati na rin ang panahon ng mga salot! (Zac 14)

Para sa mga nakagapos sa bigkis na iyon, ito ay para sa hinirang na hatol. ating nabasa iyon dito:

“At ang anak na babae ng alin mang saserdote, kung lalapastanganin niya ang kaniyang sarili sa pamamagitan ng paglalaro ng patutot, ay nagpaparungis sa kaniyang ama: siya’y susunugin sa apoy.” Leviticus 21: 9

“At ang sampung sungay na nakita mo sa hayop, ang mga ito ay mapopoot sa kalapating mababa ang lipad, at gagawin siyang sira at hubad, at kakain ang kanyang laman, at susunugin siya sa apoy.” Apo 17:16

 

“LUMABAS KAYO SA KANYA AKING MGA TAO!”

image_pdfimage_print

8 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!