Dugo Ng Walang Hanggang Tipan
November 11, 2020 (No Comments) by Christian Corsiga

Sa Daniel kabanata 9 ay dinadala upang tingnan ang isa sa mga pinakamahalaga at makapangyarihang mga propesiya na kilala sa sangkatauhan. Sa propetikong Kasulatan, nakita natin ang tiyak na panahon ng pagpapako sa Mesiyas. Sa loob nito, ang ating mga isip ay itinuturo sa “Mesiyas na Prinsipe”, at dapat itong dumating bilang walang sorpresa na nakikita natin ang mga salita na nakapapaliwanag na nagpapagaan sa Kanyang espesyal na gawaing Mesiyas. Si Kristo ay ipinako sa krus “upang iligtas ang mga makasalanan” (1 Timoteo 1:15), at nakikita na “lahat ay nagkasala, at nabigo sa kaluwalhatian ng Diyos” (Mga Taga Roma 3:23), mabuti para sa ating lahat na maunawaan ang mga mahalagang Kasulatan na nauukol sa Kanyang gawain para sa ating kaligtasan.
Ang kamatayan ni Kristo ay ang lahat sa atin bilang isang tao; sa katunayan, sa hinaharap, makikita na mas malinaw na ang Kanyang kamatayan ay nangangahulugan ng bawat tunay na pagpapala na ipinagkaloob sa isang lahi sa ilalim ng paghihimagsik. Sa pagkakita na ang kamatayan ni Kristo ay may mataas na kahalagahan para sa atin, ang mga detalye ng propesiyang ito ay nararapat na maging mas malapit na pansin. Hindi ang layunin ng artikulong ito upang lubusang matuklasan ang prophetic timeline na nasa-at-mismo, kundi upang mas maunawaan kung ano ang sinasabi sa atin ng magagandang hula tungkol sa Kanyang gawain sa pag-save para sa ating mga kaluluwa.
Sinabi sa Daniel na “Pitumpung linggo ang ipinasiya sa iyong mga tao at sa iyong banal na lungsod, upang tapusin ang pagsalangsang, at upang wakasan ang mga kasalanan, at gumawa ng pagkakasundo para sa kasamaan, at upang dalhin ang walang hanggang katuwiran, at upang sirain ang pahayag ng Propeta, at pahiran ang Banal ng mga banal. “(Dan 9:24)
Maraming mga punto dito, at samantalang hindi natin magagawa ang isang lubusang pag-aaral sa bawat punto, ipapaubaya natin ang Banal na Kasulatan tunay na kahulugan.
NAKATAKDANG PANAHON 
Sa propesiya, pitumpu’t makahulang mga linggo (katumbas ng 490 taon, tingnan ang Ezekiel 4: 6) ay ibinigay sa bansang Israel upang dalhin ang mabisang ebanghelyo sa kanilang karanasan. Hindi tayo naiiwan sa kadiliman kung kailan magsisimula ang hula ng ebanghelyong ito. Sinabi sa atin na “mula sa paglabas ng utos na ibalik at muling itayo ang Jerusalem” ang simula ng panahon ng propesiya ay magaganap. Naunawaan ni Daniel na mahusay na hinanap niya ang mga banal na pananalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni Jeremias na propeta tungkol sa pagpapanumbalik ng Jerusalem. Ang lungsod ay nahulog at naging sira dahil sa kanilang mga kasalanan ayon sa hula ni Jeremias, at higit sa lahat sa kanyang propesiya ay sa wakas ay pagkawasak ng kanilang itinatangi na templo, na siyang magiging liwanag na ipinapahayag ang ebanghelyo ng Mesiyas sa mundo. Pa, intead ng pagpapahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan mula sa kasalanan sa mundo, ang mga tao ay sumunod sa mundo, at nawala ang paningin ng ebanghelyo; ang mga tao ng tunay na Diyos ay mabilis na lumiliit mula sa lupain, at upang mapanatili ang kaalaman ng Diyos at ng ebanghelyo upang matugunan ang emerhensiya, pinahintulutan ng Diyos ang pagbagsak ng Jerusalem.
Ngunit sa kanyang mga propesiya na nagpapahayag ng paghatol, nagkaroon ng pag-asa para sa pagpapanumbalik: isang pangako ng isang sagana ng awa. Ang Panginoon ay napakita nang una sa akin, na nagsasabi, Oo, aking iniibig ka sa pamamagitan ng walang hanggang pagibig: kaya’t sa pamamagitan ng kagandahang loob ay iginuhit kita. Muling itatayo kita, at ikaw ay itatayo, O birhen ng Israel: … Ngunit ito ang tipan na gagawin ko sa sambahayan ni Israel; Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang mga panloob na bahagi, at isusulat sa kanilang mga puso; at magiging kanilang Diyos, at sila ay magiging aking bayan. At hindi na nila ituturo ang bawa’t tao sa kaniyang kapuwa, at ang bawa’t isa sa kaniyang kapatid, na sinasabi, Kilalanin mo ang Panginoon: sapagka’t silang lahat ay makikilala ako, mula sa kaliitliitan hanggang sa kadakidakilaan sa kanila, sabi ng Panginoon: sapagka’t aking patatawarin sila kasamaan, at hindi ko maaalaala ang kanilang kasalanan. “(Jer 31: 3-34) Ang layunin ng Diyos ay, at palagi ay, upang dalhin ang karanasang ito ng ebanghelyo sa Kanyang mga tao, at ang pambansang pagpapanumbalik ng Israel ay walang pagbubukod sa katotohanang iyon. Ang pangako ng ebanghelyo na ibinigay sa kanila ay ang pangako ng tipan ng Kanyang pagpapala na nakabalangkas sa huling mga salita ng Deuteronomio (mga talata 27-31) na ibibigay sa “bawa’t bansa, at wika, at lahi, at bayan” (Apoc. 14: 6) . Gayunpaman, hindi nais ng Diyos na palawigin ang bawat magagamit na pagkakataon na makapagbibigay ng banal na pag-ibig upang maibalik ang naibalik na bansa sa karanasang iyon: Ipapadala Niya ang Kanyang sariling Anak-ang pinakamalakas na argumento para sa ebanghelyo na maaari Niyang ibigay. 27-31) na ibibigay sa “bawa’t bansa, at wika, at lahi, at bayan” (Apoc. 14: 6). Gayunpaman, hindi nais ng Diyos na palawigin ang bawat magagamit na pagkakataon na makapagbibigay ng banal na pag-ibig upang maibalik ang naibalik na bansa sa karanasang iyon: Ipapadala Niya ang Kanyang sariling Anak-ang pinakamalakas na argumento para sa ebanghelyo na maaari Niyang ibigay. 27-31) na ibibigay sa “bawa’t bansa, at wika, at lahi, at bayan” (Apoc. 14: 6). Gayunpaman, hindi nais ng Diyos na palawigin ang bawat magagamit na pagkakataon na makapagbibigay ng banal na pag-ibig upang maibalik ang naibalik na bansa sa karanasang iyon: Ipapadala Niya ang Kanyang sariling Anak-ang pinakamalakas na argumento para sa ebanghelyo na maaari Niyang ibigay.
Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking gagawin ang mabuting bagay na aking ipinangako sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. Sa mga araw na yaon, at sa panahong yaon, aking pasisigasig ang sanga ng katuwiran kay David; at siya’y maglalapat ng kahatulan at katuwiran sa lupain. Sa mga araw na yaon ay maliligtas ang Juda, at ang Jerusalem ay tatahang ligtas: at ito ang pangalang itatawag sa kaniya, ang Panginoon ang ating katuwiran. “(Jer 33: 14-16)
Kung hindi dapat magsisi ang Israel, ibinigay Niya ang propesiya ng panahon ng Mesiyas bilang isang pangwakas na desperadong pag-apila mula sa Diyos para sa Kanyang mga tao na pumasok sa mga biyayang ipinagkakaloob sa kanila kung mauunawaan at sasampalataya sila sa Kanyang Salita. Sa gayon ay “tinutukoy ang iyong bayan at ang iyong banal na lunsod” dito. Ang Divine forebearance ay nagbigay ng sapat na oras at pagkakaloob para ito ay mapangalagaan para sa kanila. Tulad ng maraming mga palatandaan at mga katibayan na ibinigay ng babala sa banal na tawag ni Noah sa paghuhukom bago ang baha, kahit na maraming mga palatandaan at mga token ng banal na awa ay ipinahayag sa isang tao na na-slighted ang mga mensahe na ibinigay sa kanila mas madalas kaysa sa hindi. Si Jehova ay hindi mag-iiwan ng pintuan ng paumanhin na bukas para sa Kanyang mga tao na sisihin ang Diyos dahil sa kawalan ng pagkakataon upang maunawaan ang Kanyang pagmamahal, kabutihan, at pagpapahinuhod sa mga anak ng tao.
PITUMPUNG LINGGO
Pitong pung linggo ay itinalaga sa Israel upang ipahayag sa kanila “na ang kabutihan ng Diyos ay humahatol sa iyo” (Roma 2: 4). “Mula sa paglabas ng kautusan upang ibalik at muling itayo ang Jerusalem” ay minarkahan ang simula ng propesiya sa Israel “sa Mesiyas na prinsipe”. Ang Babilonya ay nakuha bihag Israel mula 606 BC, at ito ay lamang sa kanilang pagkahulog na ang isang utos para sa muling pagtatayo ng lungsod ay matatagpuan. Ngunit hindi ito ang unang utos ni Cyrus na itayo ang templo ng Jerusalem noong 536 BC, ni ang pangalawang utos ni Dario sa 522 BC, kundi ang ikatlong utos, sa pamamagitan ng Artexerxes noong 457 BC “At sila ay nagtayo, at tinapos ito, ayon sa utos ng Dios ng Israel, at ayon sa utos ni Ciro, at ni Dario, at ni Artajerjes na hari sa Persia. “Sa panahong ito, ang Diyos ay nagbangon ng mga propeta,
Mula sa panahong ito, animnapu’t siyam na propetikong linggo (483 taon) ang nagdala lamang ng isang huling linggo na natitira para sa Israel upang yakapin ang mga pinakamahalagang aral na ito, at maging isang liwanag na naiiba at kakaiba mula sa mundo dahil sa kanilang kaalaman sa Diyos at sa Kanyang Mesiyas, gayundin Kanyang batas.
Bilang paghahanda para sa huling linggo na ito, itinaas ng Diyos si Juan na bautista, “upang buksan ang mga puso ng mga ama sa mga anak, at ang mga masuwayin sa karunungan ng matwid; upang maghanda ng mga taong inihanda para sa Panginoon. “(Lucas 1:17) Si Abraham ang ama ng pananampalataya na nagpapawalang-bisa, at ang kanyang halimbawa ng paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos at ng Kanyang mga pangako ay susundan kung ang Israel ay papasok kailanman sa kahit na sa simula ng mga aralin ng kaligtasan.
Ngunit ano ang mga aralin na kinakailangan upang matutunan nila, at ano ang karanasang iyon ng ebanghelyo na kinakailangan para sa bawat isa na nagpapahayag kay Cristo bilang kanilang Tagapagligtas?
Sa Daniel, ang kabuuan ng mensahe ng ebanghelyo at ang layunin nito ay ibinigay: “upang tapusin ang pagsalangsang, at upang wakasan ang mga kasalanan, at gumawa ng pagkakasundo para sa kasamaan, at upang dalhin ang walang hanggang katuwiran, at pagtatakan ang paghahayag ng Propeta, at upang pahiran ang Banal ng mga banal. “Ang ebanghelyong iyan ay naging pareho mula pa sa simula, at layunin nito ay palaging pinapanatili ng mga tao ng Diyos. Ang gawaing inilarawan dito ay posible lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, sapagkat ito ang karanasang ito na si Kristo lamang ang makapagbigay sa bawat mananampalataya sa Kanya. Ang parehong ebanghelyo na ipinangaral ng mga apostol ay ang parehong ebanghelyo na inihandog sa Israel, at walang pagkakaiba, sapagkat “sa atin ay ipinangaral ang ebanghelyo, gayundin sa kanila,” ang sabi ng apostol sa mga Hebreo, “ngunit ang salitang ipinangaral sila ay hindi nakinabang sa kanila, hindi sinasamahan ng pananampalataya sa kanila na nakarinig nito.
MIDST NG LINGGONG
Sinabi sa atin na “sa gitna ng sanlinggo, Siya (ang Mesiyas) ay maghuhugas ng hain at mga handog,” (Daniel 9:27); ang mga sakripisyo na itinatag ni Kristo mismo matapos mahulog ang aming mga magulang ay upang itigil magpakailanman. Ang pag-asa na itinatag sa sistema ng sakripisiyo na nagtuturo sa Kanyang sariling kamatayan sa hardin ng Eden ay upang isara kapag ang Kanyang kamatayan ay dinadala upang tingnan sa hardin ng Gethseniane sa paghahain ng Kanyang Sarili. Ang hula ay nagpapaliwanag pa rin kung anong paraan ng pagtatrabaho ang mag-aalis ng sakripisyong ito: “Ang Mesiyas ay ihihiwalay, ngunit hindi para sa Sarili.” (Daniel 9:26) Sino ang pinutol ni Kristo? Hindi para sa Kanyang Sarili. Sa Isaias natatagpuan natin ang sagot. “Siya ay nahiwalay sa lupain ng buhay: sapagka’t ang pagsalansang ng Aking bayan ay hinampas Siya.” (Isaias 53: 8) Si Cristo ay pinutol dahil sa mga pagsalansang ng bayan ng Diyos.
Tinatapos ang pag-uugnayan
           Naghahanap ng higit pa sa ito, anong karanasan ang kinakailangan ng Israel na gawin ayon sa propesiya ni Daniel sa Mesiyas? Sila ay “upang tapusin ang pagsalansang”; ito ang gawain na kailangan para sa Israel, ngunit sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa gawa ni Kristo ay maaaring magsimula silang tumigil sa kasalanan. “Ang sinumang gumawa ng kasalanan ay isang lingkod ng kasalanan.” Ang isang pagpapasiya ay dapat gawin ng lingkod ng kasalanan na dapat niyang pigilin mula sa kanyang patuloy na mga pagsalangsang, sa gayon ay nararamdaman niya ang kanyang pangangailangan ng kaligtasan at patnubayan upang tumingin sa Mesiyas para mapigil ang kapangyarihan magpakailanman mula sa bagay na iyon. Si Cristo lamang ang naglalagay ng pagpigil sa kapangyarihan ng mga kasalanan. Siya ay tinatawag na “Jesus (Kaligtasan), sapagkat ililigtas Niya ang Kanyang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan.” (Mateo 1:21) Kailangan ang determinasyon na itigil ang kasalanan. Maaaring ang ilan sa mga ito ay isang masakit na pagsubok dahil nangangailangan ito ng pagtanggi sa sarili. Sinabihan tayo na “siya na nagdusa sa laman ay tumigil sa kasalanan; Na hindi na siya dapat mamuhay nang buong panahon sa laman sa mga pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. “(1 Pedro 4: 1-2)
PAGBABAGO NG MGA KASALANAN
Ang mensahe ni Juan na bautista ay ang “Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.” Ang mensaheng iyon ay isang paulit-ulit sa mensahe ni Daniel kung paano maaaring gawin ang wakas ng mga kasalanan. Sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng krus na ginawa ang wakas ng mga kasalanan. Sinabi sa atin na “ginawa Niya Siya (ang Mesiyas) na maging kasalanan para sa atin, na hindi nakakaalam ng kasalanan.” (2 Corinto 5:21) at noong ginawa Niyang maging kasalanan, namatay Niya ang kamatayan ng transgressor , sapagkat “ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan” (Mga Taga Roma 6:23). Sa pamamagitan nito, epektibong ginawa ni Cristo ang pagtatapos ng mga kasalanan. Sinasabi sa atin ng Kasulatan na “ang nagpapataw ng kasalanan ay sa diyablo; sapagkat ang mga diyablo ay nagkakasala mula sa pasimula. Para sa layuning ito ipinakita ang Anak ng Diyos, upang mapuksa niya ang mga gawa ng diablo. “(1 Juan 3: 8)
Ang ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan sa lahat ng naniniwala; at ang kapangyarihan ni Cristo at Siya na ipinako sa krus kapag nangaral ay ang ebanghelyo na nagpahayag na ang mga gawa ng diyablo ay pupuksain sa buhay ng lahat na naniniwala kay Kristo bilang isang matibay na Tagapagligtas. Yaong mga tumatanggap sa paniniwalang ito ng pagpapako sa krus ni Cristo para sa kanilang mga kasalanan, binibigyan ni Kristo ang kapangyarihan na ipako sa krus sa kasalanan. Para sa kadahilanang ito, “kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay (patayin) ang mga gawa ng katawan, kayo ay mabubuhay.” (Roma 8:13) “At ang mga na kay Cristo ay ipinako sa krus ang laman sa mga damdamin at mga pita . “(Gal 5:24) Pinapatay nito ang ating lumang karanasan sa kasalanan, naghahanda sa pag-envelop sa amin sa isang mas maliwanag na karanasan:” Alam na ito, na ang ating matandang lalaki ay napako sa krus na kasama Niya, upang ang katawan ng kasalanan ay masira , mula ngayon hindi na tayo dapat maglingkod sa kasalanan. “(Roma 6: 6) Ang huling taludtod ay sumang-ayon para sa ebanghelyo kung ano ang “pagsira sa mga gawa ng diyablo”; ang kasalanan ay nawasak kay Kristo, at ang pang-aalipin sa diyablo ay sigurado.
Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, may epekto si Cristo, sa pagtatapos ng kasalanan sa iyong karanasan sa pamamagitan ng Kanyang sariling krus, nilipol ang mga pag-angkin ng diyablo sa iyong kaluluwa at ang mga tanikala ng kasalanan na naging alipin sa iyo. Ang anak ng Diyos ay kailangan lamang na maniwala sa kahanga-hangang pangako na ito at tiniyak sa kanila sa pamamagitan ng isang kapangyarihan na mas malaki kaysa sa mortal na laman, sapagkat ang kabanalan ng Anak ng Diyos ay maaaring magawa ito para sa kanila at sa kanila. Matapos ipadala ni Kristo ang Kanyang mga disipulo upang ipahayag ang ebanghelyo, nagpapalayas sila ng mga demonyo. “At siya (Kristo) ay nagsabi sa kanila,” Nakita ko si Satanas na gaya ng kidlat na bumagsak mula sa langit. Masdan, ibinibigay ko sa iyo ang kapangyarihan … sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway: … Gayon man sa hindi ito magalak, na ang mga espiritu ay sumasailalim sa iyo; kundi magalak ka, sapagkat ang iyong mga pangalan ay nasusulat sa langit. “(Lucas 10: 18-20) Kapag naranasan ang karanasang ito, at ang diyablo ay pinalayas, ang ating mga tinig ay sumasali sa mga anghel, na nagpapatotoo: “Ngayon ay dumating ang kaligtasan, at lakas, at ang kaharian ng ating Diyos, at ang kapangyarihan ng kanyang Cristo: sapagkat ang tagapagsumbong ng ating mga kapatid ay itinapon, na nag-akusa sa kanila sa araw ng ating Diyos at gabi. “” Yamang dahil sa ang mga bata ay nakikibahagi sa laman at dugo, siya rin mismo ay nakibahagi sa pareho; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay mapuksa niya ang may kapangyarihan ng kamatayan, iyon ay, ang diyablo “(Heb. 2:14
Paggawa ng pag-aampon
Si Kristo ay nagiging pakikipagkasundo ng lahat ng tao sa Diyos, na nagkakaisa sa Kanyang katawan, habang pinagsasama ang lahat ng sangkatauhan sa isa. “At upang mapagkasundo niya kapwa sa Diyos sa isang katawan sa krus, na pinaslang ang pag-aaway sa pamamagitan nito:” (Efeso 2:16) Ang kasamaan ay nagdulot ng pagkakahiwalay sa pagitan ng Diyos at ng tao. “Ang iyong mga kasamaan ay naghiwalay sa pagitan mo at ng iyong Diyos …” (Isaias 51: 1) Kahit na higit pa sa paghihiwalay mula sa Diyos, ang kasamaan ay nagdudulot ng paghiwalay sa isa’t isa sapagkat “ang mga gawa ng laman” ay nahahayag mula sa Diyos “ay ang mga ito; Ang pakikiapid, pakikiapid, karumal-dumal, kalokohan, idolatriya, panggagaway, pagkapoot, pagkakaiba, paninibugho, galit, pagtatalo, sedisyon, pamamaalam, mga pag-aalipusta, pagpatay, paglalasing, pag-aalipusta, at iba pa. “(Gal 5: 20-21) tanging pagkakaisa sa Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyo na nagdudulot ng pagkakaisa ng layunin, ng pag-iisip, at ng puso sa Kanya,
Ang layunin ng Diyos para sa Israel upang ganap na yakapin ang karanasan ng ebanghelyo na dalhin nila ang mensahe ng pagkakasundo sa mga Gentil. At ang pagkakasundo na ito ay posible lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa Mesiyas. Sapagkat Siya ay “nabugbog dahil sa ating mga kasalanan … at sa pamamagitan ng Kanyang mga guhit ay pinagagaling tayo.” Ito ay pinipigilan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang krus, inihula sa ating unang mga magulang sa Eden (Genesis 3:15) na maaaring magdala ng pakikipagkasundo sa Diyos sa tao, at Itanim ang lahat ng sangkatauhan sa puso ni Cristo. “At bibigyan ko sila ng isang puso, at maglalagay ako ng isang bagong diwa sa loob mo; at aking aalisin ang matigas na puso sa kanilang laman, at ibibigay ko sa kanila ang puso ng laman: upang sila’y magsilakad sa aking mga palatuntunan, at tutuparin ang aking mga kahatulan, at gagawin ko sila: at sila’y magiging aking bayan, at ako’y magiging kanilang Diyos. “(Ezekiel 11: 19-20)
Sa ganitong paraan, ang pinto na naghihiwalay sa tao mula sa Diyos ay isasara, at ang kapayapaan ay ibabalik. “At, nang magkaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus, sa pamamagitan niya upang ipagkasundo ang lahat ng bagay sa kanyang sarili; sa pamamagitan niya, sinasabi ko, kung sila ay mga bagay sa lupa, o mga bagay sa langit. At ikaw, na sa ibang panahon ay nahiwalay at mga kaaway sa iyong isipan sa pamamagitan ng mga gawa ng masama, subalit ngayon ay nakipagkasundo siya. “(Col. 1: 20-21) Ang lahat ng sangkatauhan, hindi maliban sa bansang Israel, ay nadama ang paghiwalay na ito mula sa Diyos pagpili ng kanilang sariling mga paraan sa itaas ng mga paraan ng Diyos; ang buong mundo ay nagkasala at nararapat na maging walang hanggan mula sa liwanag ng Kanyang Presensya, ngunit ang ebanghelyo ay nagsasalita ng mas mahusay na mga bagay sa tao, upang walang maaaring mawalan ng pag-asa. “Sa pagsasakatuparan, na ang Diyos ay kay Cristo, na nagpakipagkasundo sa sanlibutan sa kanyang sarili, hindi ipinahahayag ang kanilang mga kasalanan sa kanila; at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. “(2 Corinto 5:19) Nilayon ng Diyos na ang Israel ay hindi lamang dapat maging isang taong nagsisisi, kundi pati na rin ang isang tao na nagsiwalat ng kanilang buhay na sila ay malinaw at naiiba sa pagsasangguni sa paghiwalay mula sa Diyos; sila ay hindi dayuhan (dayuhan) mula sa mga naninirahan sa langit, ngunit sila ay, sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, ay nagpapakita ng banal na kalikasan sa mundo na nahiwalay sa Diyos.
EVERLASTING RIGHTEOUSNESS
Ang katuwiran na walang hanggan ay ang mga katuwiran na ipinahayag sa kautusan ng Diyos: “Dinggin ninyo ako, kayong mga nakakaalam ng katuwiran, ang mga tao na ang puso ay aking kautusan” (Isaias 51: 7) Hindi natin dapat ipagpalagay na ang Diyos ang kanilang sariling anyo ng matuwid, na hindi perpekto, ngunit ang perpektong katuwiran ng Diyos: “Ang kautusan ng Panginoon ay perpekto …” (Mga Awit 19: 7). Ang kasakdalan lamang ang makapagbibigay kasiyahan sa pagdadala ng walang hanggang katuwiran, at hindi lamang isang relihiyon ng panlabas na pagsasakatuparan ay maaaring masiyahan ang pangangailangan ng gayong katuwiran na nangangailangan ng buong puso at kabuuan. Ang pagsasalita tungkol sa katuwiran ng tao bukod sa katuwiran ng Diyos, mababasa natin: “Nguni’t lahat tayo ay parang maruming bagay, at ang lahat ng ating katuwiran ay parang maruruming basahan; at lahat tayo ay lumubog bilang isang dahon; at ang aming mga kasamaan, tulad ng hangin, ay umalis sa amin. “(Isaias 64: 6)
Ang isang tao, na nahiwalay sa Diyos, na nagsisikap na sundin ang batas na sinira niya upang makuha ang katuwiran bago gagawin ng Diyos ang walang hangganang Kanyang katarungan. Ito ay halos nagsasaad na ang isang tao, na nasa pagkaalipin sa kasalanan, ay maaaring magtatag ng kanyang sariling matuwid na pamantayan (na nagpapababa sa pamantayan ng kautusan ng Diyos), at walang epekto ang matuwid na katarungan ng Diyos sa pagsasagawa ng paghatol laban sa manlalabag ng batas. Ang gayong katuwiran ay higit pang pag-angkin ng tao na nagtatangkang hindi siya nangangailangan ng awa, sapagkat maaaring siya, bukod sa Diyos, ay nagtutupad ng mga kahilingan ng kautusan. Ang walang hanggang katuwiran ay ang katuwiran ng Diyos. Kung ang isang tao ay hindi maipahayag nang lubusan ang katuwiran ng Diyos, sa puso at isipan, nabigo siya sa pagkuha ng kanyang pinagtatrabahong napakahirap upang makamit. “Sapagkat sila ay walang kaalaman sa katuwiran ng Diyos, at nagpapatuloy upang itatag ang kanilang sariling katuwiran, ay hindi nagpasakop sa katuwiran ng Diyos. “(Roma 10: 3) Nabigo ang Israel sa walang hanggang katuwiran na ito sapagkat sinubukan nilang itatag ang kanilang sarili bukod sa Diyos. Ginawa nila ang kanilang tahanan sa kanilang makasalanang kalagayan, alienated mula sa Diyos. Sinabi pa ni Jesus ang katotohanang ito ng tila ang pinaka-relihiyosong uri ng mga tao, na pinaniniwalaan ng lahat na maging matuwid: “Sapagka’t sinasabi ko sa inyo, na kung ang inyong katuwiran ay hindi lalampas sa katuwiran ng mga eskriba at mga Fariseo, ay huwag kayong magsipasok sa kaharian ng langit. “(Mateo 5:20)
Kahit na ang pinaka relihiyoso ng mga tao ay maaaring masiyahan ang mga kahilingan ng katuwiran ng Diyos. Ang tao, bukod sa Diyos, ay hindi maaaring humingi, sa pamamagitan ng kautusan na kanyang pinaghiwa, upang makipag-ayos sa pakikipagkasundo sa Diyos. Para gawin ito ng Diyos, ang Kanyang katuwiran ay dapat Niyang alisin, ngunit sinasabi Niyang “ang aking kaligtasan ay magpakailanman, at ang aking katuwiran ay hindi mapapawi.” (Isaias 51: 6) Kailangan Niyang alisin ang Kanyang batas, o baguhin ito upang matugunan ang pamantayan ng taong nahulog sa kasalanan. Hindi kailanman namatay si Kristo upang bayaran ang parusa para sa sirang batas upang magdala ng pagkakasundo para sa kasalanan (na kung saan ay paglabag sa batas na iyon) kung ito ay maaaring ganito: “Kung ang katuwiran ay nanggagaling sa kautusan, si Kristo ay patay na walang kabuluhan. “(Gal 2:21)
Naririnig natin ang pagtatapos ng pagnanais na maitatag bilang isang makasalanan na nagtatrabaho para sa katuwiran sa mga salitang ito: “Kaya’t sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman ang makapagtutuwid sa kaniyang paningin: sapagka’t sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala sa kasalanan. Datapuwa’t ngayon, ang katuwiran ng Dios na walang kautusan ay nahayag, na nasaksihan ng kautusan at ng mga propeta; Maging ang katuwiran ng Diyos na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat at sa lahat ng mga naniniwala: sapagkat walang pagkakaiba: “(Roma 3: 20-22) Paano ang katuwiran ng Diyos, na nasa kautusan, ay dumating sa isang lalaki? Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At paano ito sa pamamagitan ng pananampalataya? Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu-Cristo, sa kaligtasan na inihandog sa pamamagitan Niya. Gayon pa man, sinabi Niya, “Huwag ninyong isipin na naparito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Hindi ako naparito upang sirain, kundi upang matupad. “(Mateo 5:19) Natupad na ganap ni Cristo ang kautusan na iyon. Tinupad ng Mesiyas ang walang hanggang katuwiran ng Diyos sa laman ng tao. Pagkatapos ay namatay siya para sa sirang batas na sinira namin, bagaman hindi Niya ginawa. Sapagkat “ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan”, maaari tayong tunay na sabihin sa apostol sa mga taga-Galacia, “Ako ay sa pamamagitan ng kautusan ay patay sa kautusan” (Galacia 2:19). Ako ay patay, ipinako sa krus, walang kapangyarihan na gumawa ng anumang mabuting bagay; Ang kamatayan ay ang aking kapalaran. Gayunpaman, sumapi si Kristo sa Kanyang sarili sa aking kamatayan, kaya hindi natapos ang apostol doon, ngunit sinasabi, “Ako’y napako sa krus kasama ni Cristo, gayon pa man, nabubuhay ako, ngunit hindi ako, kundi nabubuhay si Cristo sa akin. At ang buhay ko ngayon ay nabubuhay sa laman, namumuhay ako sa pamamagitan ng pananampalataya ng Anak ng Diyos, na nagmahal sa akin, at ibinigay ang Kanyang sarili para sa akin. “(Gal 2:20) Si Cristo ay nabubuhay sa akin upang tuparin ang kautusan na Siya ay dumating upang lubos na matupad; Ang kanyang kabanalan ay nakakatugon sa aking sangkatauhan; Ang kanyang walang hanggang katuwiran ay mas mataas kaysa sa pamantayan ng tao.
Ito ang karanasan ng Israel. Ang kasalanan ay dapat hatulan sa laman sa pamamagitan ng pananampalataya ng Mesiyas. Hindi lamang ang kanilang mga kasalanan sa Kanyang laman, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya na gagawin Niya ito, hinahatulan Niya ang kasalanan sa kanilang laman at atin, at sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu, nakarating sa sangkatauhan na may banal na katuwiran na nakakatugon sa mga kahilingan ng kautusan. Marami ang nagsisikap na gawin ang mga gawa ng buhay Kristiyano nang walang Kristo at walang kapangyarihan sa pag-save na natagpuan sa ebanghelyo, ngunit ang mga gumagawa nito ay walang kapangyarihan upang magdala ng anumang tunay na bunga sa kaluwalhatian ng Diyos; hindi sila magkakaroon ng anumang pag-uunawa kung gaano kataas ang pamantayan ng pagdadala ng “walang hanggang katuwiran”. “Ang iyong katuwiran ay walang hanggang katuwiran, at ang iyong kautusan ay ang katotohanan.” (Awit 119: 142) Ang pananampalataya ay tumatagal ng banal na kaligtasan, at ang Israel ay makukuha lamang ito sa pamamagitan Niya, matapos nilang wakasan ang kasalanan,
Ang pag-iisip sa kanila na nagdadala sa Kanyang katuwiran ay dapat na magdala sa kanila upang makita ang kanilang lubos na kabiguan sa pag-abot dito, at maaaring maibalik ang kanilang kaluluwa sa kaligtasan ng Diyos; kung gayon ay itatatag Niya ang Kanyang sarili sa kanilang karanasan bilang kanilang katuwiran, at tuparin ang batas sa kanila. “Sa kaniyang mga araw ang Juda ay maliligtas, at ang Israel ay tatahan na ligtas: at ito ang kaniyang pangalan kung saan siya tatawagin, JEHOVA ATING KATARUNGAN.” (Jer 23: 6) Sa mga ipinanganak ng Diyos, sinabi Niya, ” At ang lahat ng iyong mga anak ay tuturuan ng Panginoon; at malaki ang magiging kapayapaan ng iyong mga anak. Sa katuwiran ay matatatag ka … Ito ang pamana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang kanilang katuwiran ay mula sa akin, sabi ng Panginoon. “(Isaias 54: 13-17)
ANG PAMBATAS NG PROPETA
Kapag sinalangsang natin ang kautusan ng Diyos, ipinahayag natin na tayo ay mga makasalanan, na wala ang Kanyang katuwiran, “sapagkat ang lahat ay nagkasala, at nagkulang ng kaluwalhatian ng Diyos” (Mga Taga Roma 3:23). Ang kaluwalhatian ng Diyos ay Kanyang karakter. Sa bundok ng Sinai, nang tanungin ni Moises ang Diyos, “Ipakita mo sa akin ang Iyong kaluwalhatian,” Siya ay tumugon, “Aking papangyarihin ang lahat ng Aking kabutihan sa harapan mo.” Ang lahat ng kabutihan ng Diyos ay ang Kanyang kaluwalhatian; na ang kabutihan ay nahayag sa kautusan. Sinabi sa atin, “Ang iyong kabutihan din, O Diyos, ay napakataas.” (Awit 71:19) Ang paggawa ng pangangalunya ay sa pagnanasa, ngunit hindi nangangalunya upang magkaroon ng perpektong katapatan. Upang ang pagpatay ay upang mapoot na walang dahilan, ngunit ang pag-ibig ay ialay ang iyong buhay alang-alang sa iba. Upang gumawa ng isang larawang inanyuan ay upang konseptualisahin ang mga maling ideya ng Diyos sa iyong isip, ngunit upang hindi gumawa ng isang larawang inukit ay upang malaman ang Diyos bilang Siya ay nasa katotohanan.
Ang Israel ay dapat na selyado sa kanila “ang paghahayag ng Propeta”, na si Cristo. Ang Propeta na inihula ni Moises ay Siya na nagbabautismo sa bawat propeta na may Espiritu ng propesiya: ito ang mga ipinanganak na muli ng mga anak ng Diyos (Apocalipsis 12:17) Kapag ang karanasan ng pagkakasundo ng Mesiyas ay ginawa, kung gayon Siya ay nagiging katuwiran ng mananampalataya . Sa halip na ang mananampalataya ay lumalapit sa Kanyang kaluwalhatian, gaya ng ginawa Niya, nakikita Niya ngayon si Cristo sa kautusan, at na si Cristo ang Kanyang pinagkukunan ng lakas upang panatilihin ang kautusang iyon, at sa halip na hanapin ang kahatulan sa kautusan, nasumpungan Niya ang Kanyang lakas upang matupad ang batas na iyon. Kaya ang paghahayag ng Propeta ay dumarating sa kanila, at ang paghahayag na ito ay dapat na mabuklod sa kanila: “Bind up ang patotoo, tatakan ang kautusan sa gitna ng aking mga disipulo.” (Isaias 8:16) Sapagkat ” kayo ay tinatakan ng banal na Espiritu ng pangako … “(Mga Taga Efeso 1:15). Ang Banal na Espiritu na nasa iyo ay ang parehong nagtutupad ng kautusan sa iyo. Ito ay ang parehong Espiritu na sinabi “buhay ni Kristo” sa iyo. At tinutukoy ng apostol ang pagbubuklod ng perpektong paghahayag ng Propeta sa mga salitang ito: “Ngayon ang Panginoon ay ang Espiritu: at kung saan ang Espiritu ng Panginoon ay may kalayaan. Ngunit lahat tayo, na may bukas na mukha na nakikita na sa isang salamin ang kaluwalhatian ng Panginoon, ay nabago sa iisang larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, tulad ng sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. “(2 Corinto 3: 17-18) at kung saan ang Espiritu ng Panginoon ay may kalayaan. Ngunit lahat tayo, na may bukas na mukha na nakikita na sa isang salamin ang kaluwalhatian ng Panginoon, ay nabago sa iisang larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, tulad ng sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. “(2 Corinto 3: 17-18) at kung saan ang Espiritu ng Panginoon ay may kalayaan. Ngunit lahat tayo, na may bukas na mukha na nakikita na sa isang salamin ang kaluwalhatian ng Panginoon, ay nabago sa iisang larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, tulad ng sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. “(2 Corinto 3: 17-18)
Ang karanasan ng kaligtasan ay upang makita si Cristo, at si Cristo ay ililigtas tayo mula sa ating mga kasalanan na naging dahilan upang tayo ay mawawalan ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa pamamagitan ni Cristo, sa atin, hindi na ito sinabi na tayo ay kulang sa kaluwalhatian ng Diyos, kundi, “papunta sa kaluwalhatian at kaluwalhatian”, na ipinanumbalik sa larawang iyon mula sa kung saan tayo nahulog, at ito ay sa pamamagitan ng pagtingin sa paghahayag ng Kanyang maluwalhating katuwiran, na Kanyang tinutupad sa atin, tulad ng isang salamin, ang gawain ni Kristo ay upang makita ang Kanyang pagmumuni-muni sa atin na ang gawain ng ebanghelyo ay maaaring kumpleto. Ito ang tatak ng katuwiran na kailangan ng Israel mula sa ebanghelyo, at kailangan din natin ngayon. Anumang bagay bukod sa nabigo itong magdala ng walang hanggang katuwiran, at ang selyo ng Kanyang paghahayag ay hindi maaaring mailagay sa ganito. Ito ay ang relihiyon ng mga gawa na tinanggihan ang karanasan ng ebanghelyo, at ang sabi ni apostol Pablo ay binulag.
PAGTUTURO NG BANAL NG MGA BAGAY
           Ang pangwakas na karanasan na maisasakatuparan sa ebanghelyo ay ang karanasan sa pagpapahid. Ang wika dito ay may dalawang bahagi, at masyadong marami ang maaaring sabihin na ipahayag nang malinaw dito. Gayunpaman ang Sanctuary sa lupa ay anointed at benditado sa dugo ng toro at kambing: isang simbolo ng dugo ni Cristo. “Samakatuwid kinakailangan na ang mga pattern ng mga bagay sa mga langit ay dapat na mapadalisay sa mga ito; ngunit ang makalangit na mga bagay ay may mas mahusay na sakripisyo kaysa sa mga ito. “(Hebreo 9:23) Ang makalangit na santuwaryo ay may mas mahusay na sakripisyo,” naunang itinakda bago ang pundasyon ng sanlibutan, ngunit ipinakikita sa mga huling panahong ito para sa iyo “(1 Ped. : 20). Siya ang “Lamb slain mula sa pundasyon ng mundo” (Apo 13: 8).
Ang sakripisyo ni Cristo ay upang italaga ang paglilingkod sa ebanghelyo at Sanctuary magpakailanman. Ang kanyang dugo na gumagawa ng karanasan ni Daniel ay isang katotohanan sa buhay ng mananampalataya ay tinatawag na “dugo ng walang hanggang tipan”. Noong sinaunang panahon, kasama ang mga sakripisyong hayop na tumuturo sa Dakilang Sakripisyo, ang dugo ay hindi lamang anointed at benditahan ang mga santuario artikulo, ngunit din ay anointed sa mga tao, na nagsasabi “Ito ay ang dugo ng tipan na ipinag-utos sa iyo ng Diyos.” (Exo. 24: 8) Ito ay dugo na nakikita sa mga Israelita ng laman at dugo, ngunit ang dugo na hindi pa nakikita ay pa rin ang kinabukasan, sila ay inuutos sa pamamagitan ng pananampalataya (Hebreo 11: 1), kahit na tayo. Si Cristo, na bago Siya naputol sa pagbuhos ng dugo ng tipan, ay nagkaroon ng isang misyon na mag-utos sa mga tipang kaluluwa sa lahat ng Israel upang gawin silang makikibahagi sa kahanga-hangang karanasan ng ebanghelyo. Sa gitna ng Israel “Kukumpirma niya ang tipan sa marami sa loob ng isang linggo” at kung matapos matapos ang huling linggo na ito, at ang Israel ay nabigo pa rin upang makamit ang karanasan ng ebanghelyo, ang ebanghelyo ng pagkakasundo ay dadalhin sa mga Gentil kung wala silang mataas na karangalan nagdadala ito sa kanila. Ang pagpapahinuhod ng Diyos sa kanila bilang banal na bansa at mga tao ay titigil, at gagawin Niya ang mga “marami” (isang nalabi) na nagpatunay sa tipan sa pamamagitan ng pananampalataya sa dugo ni Cristo, na nakipagkasundo sa Diyos, at ang Diyos ay nasa kanila ngayon upang “mapagkasundo ang mundo sa Kanyang Sarili. ”
Ang pagpapahid ng Banal ng mga banal ay nangyari nang ang Sanctuary at ang mga tao ng Sanctuary ay itinalagang sa dugo ng tipan. Gayunpaman, pinahiran din ito isang beses taun-taon sa pamamagitan ng dugo ng namatay na biktima, ang sakripisyo para sa kasalanan, nang ang Arka ng tipan ay pinahiran ng dugo ng kordero. Malayo pa kaysa sa pagtatalaga, ito ay upang kumatawan sa pagbabayad-sala (ginagawa sa isa sa Diyos). Ang dugo ng sakripisyo sa pagbabayad-sala ay ibinuhos sa trono ng tipan, na tinatawag na luklukan ng awa, kaya tinatakan ang walang hanggang awa ng Diyos sa Kanyang mga tao. Ang Kanyang hustisya ay nasiyahan, at ang awa ay tuluyang nakatago, ang mga tao ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa dugo na gagawin sa isa sa Diyos. Pagkatapos nito, wala nang pagkakataon para sa pagsisisi sa Diyos; sinuman na hindi nagsisi bago ang karanasang ito ay isinara sa labas ng awa, at pinutol mula sa gitna ng mga tao. Iyon ay lamang maging isang araling bagay sa tunay na Sakripisyo at ang tunay na pagpapahid ng Banal ng mga banal. Kapag tinutukoy ang lahat ng kaso, dahil tinanggihan nilang tanggapin ang karanasan ng ebanghelyo, o kung mayroon silang karanasan sa tipang ito na nakumpirma sa kanila sa pamamagitan ng pagtanggap sa gawa ng Mesiyas, maaaring alam nilang may pagtitiwala na ginagawa Niya ang pagtubos para sa kanila. “Din kami kagalakan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo, na sa pamamagitan niya ay tinanggap na natin ngayon ang pagtubos.” (Roma 5:11) maaari nilang malaman nang may pagtitiwala na ginagawa Niya ang pagtubos para sa kanila. “Din kami kagalakan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo, na sa pamamagitan niya ay tinanggap na natin ngayon ang pagtubos.” (Roma 5:11) maaari nilang malaman nang may pagtitiwala na ginagawa Niya ang pagtubos para sa kanila. “Din kami kagalakan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo, na sa pamamagitan niya ay tinanggap na natin ngayon ang pagtubos.” (Roma 5:11)
Gayon pa man ang katuparan ng pagtubos na ito, kung saan ang paghahandog ng tipan ng awa ng awa ay hindi nagtatapos sa gawain ng Sanctuary, sa Banal na mga banal, nang ang bawat kaluluwa ay pinili na magsisi at maniwala sa ebanghelyo, o kung hindi ay tinanggihan ito . Kaya ang karanasan ng ebanghelyo na ipinakita sa hula ni Daniel, “upang tapusin ang pagsalangsang, at upang wakasan ang mga kasalanan, at gumawa ng pagkakasundo para sa kasamaan, at upang dalhin ang walang hanggang katuwiran, at pagtatakan ang paghahayag ng Propeta, at pagpapahid ang Banal ng mga kabanalan “ay ang karanasan ng ebanghelyo na dinadala upang tingnan, at ihahayag sa lahat na naniniwala sa ebanghelyo ni Cristo. Walang magiging gitnang lupa. Yaong mga nasa pakikipagtipan sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Cristo ay magkakaroon ng karanasang ito, at lahat ng hindi nakakaranas ng karanasang ito ay wala sa pakikipagtipan sa Diyos, kung kanino sinasabi Niya “Hindi ko kayo kilala. Umalis ka sa Akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan. “(Mateo 7:23) Kaya ang pangwakas na pahayag ay ginawa:” Ang hindi matuwid, siya ay magiging di-matuwid: at siya na marumi, siya ay magiging marumi pa: at siya na matuwid, maging siya pa rin ang matuwid: at siya na banal, maging banal pa rin siya. “(Apo 22:11). Ang pagpapahid ng Banal ng mga banal ay hindi lamang isang indibidwal na birtud na karanasan sa ebanghelyo, kundi pati na rin sa buong mundo na kaganapan ng korporasyon para sa bawat kaluluwa. Ano ang magiging bahagi mo? 11). Ang pagpapahid ng Banal ng mga banal ay hindi lamang isang indibidwal na birtud na karanasan sa ebanghelyo, kundi pati na rin sa buong mundo na kaganapan ng korporasyon para sa bawat kaluluwa. Ano ang magiging bahagi mo? 11). Ang pagpapahid ng Banal ng mga banal ay hindi lamang isang indibidwal na birtud na karanasan sa ebanghelyo, kundi pati na rin sa buong mundo na kaganapan ng korporasyon para sa bawat kaluluwa. Ano ang magiging bahagi mo?

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Dugo Ng Walang Hanggang Tipan
November 11, 2020 (No Comments) by Christian Corsiga

Sa Daniel kabanata 9 ay dinadala upang tingnan ang isa sa mga pinakamahalaga at makapangyarihang mga propesiya na kilala sa sangkatauhan. Sa propetikong Kasulatan, nakita natin ang tiyak na panahon ng pagpapako sa Mesiyas. Sa loob nito, ang ating mga isip ay itinuturo sa “Mesiyas na Prinsipe”, at dapat itong dumating bilang walang sorpresa na nakikita natin ang mga salita na nakapapaliwanag na nagpapagaan sa Kanyang espesyal na gawaing Mesiyas. Si Kristo ay ipinako sa krus “upang iligtas ang mga makasalanan” (1 Timoteo 1:15), at nakikita na “lahat ay nagkasala, at nabigo sa kaluwalhatian ng Diyos” (Mga Taga Roma 3:23), mabuti para sa ating lahat na maunawaan ang mga mahalagang Kasulatan na nauukol sa Kanyang gawain para sa ating kaligtasan.
Ang kamatayan ni Kristo ay ang lahat sa atin bilang isang tao; sa katunayan, sa hinaharap, makikita na mas malinaw na ang Kanyang kamatayan ay nangangahulugan ng bawat tunay na pagpapala na ipinagkaloob sa isang lahi sa ilalim ng paghihimagsik. Sa pagkakita na ang kamatayan ni Kristo ay may mataas na kahalagahan para sa atin, ang mga detalye ng propesiyang ito ay nararapat na maging mas malapit na pansin. Hindi ang layunin ng artikulong ito upang lubusang matuklasan ang prophetic timeline na nasa-at-mismo, kundi upang mas maunawaan kung ano ang sinasabi sa atin ng magagandang hula tungkol sa Kanyang gawain sa pag-save para sa ating mga kaluluwa.
Sinabi sa Daniel na “Pitumpung linggo ang ipinasiya sa iyong mga tao at sa iyong banal na lungsod, upang tapusin ang pagsalangsang, at upang wakasan ang mga kasalanan, at gumawa ng pagkakasundo para sa kasamaan, at upang dalhin ang walang hanggang katuwiran, at upang sirain ang pahayag ng Propeta, at pahiran ang Banal ng mga banal. “(Dan 9:24)
Maraming mga punto dito, at samantalang hindi natin magagawa ang isang lubusang pag-aaral sa bawat punto, ipapaubaya natin ang Banal na Kasulatan tunay na kahulugan.
NAKATAKDANG PANAHON 
Sa propesiya, pitumpu’t makahulang mga linggo (katumbas ng 490 taon, tingnan ang Ezekiel 4: 6) ay ibinigay sa bansang Israel upang dalhin ang mabisang ebanghelyo sa kanilang karanasan. Hindi tayo naiiwan sa kadiliman kung kailan magsisimula ang hula ng ebanghelyong ito. Sinabi sa atin na “mula sa paglabas ng utos na ibalik at muling itayo ang Jerusalem” ang simula ng panahon ng propesiya ay magaganap. Naunawaan ni Daniel na mahusay na hinanap niya ang mga banal na pananalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni Jeremias na propeta tungkol sa pagpapanumbalik ng Jerusalem. Ang lungsod ay nahulog at naging sira dahil sa kanilang mga kasalanan ayon sa hula ni Jeremias, at higit sa lahat sa kanyang propesiya ay sa wakas ay pagkawasak ng kanilang itinatangi na templo, na siyang magiging liwanag na ipinapahayag ang ebanghelyo ng Mesiyas sa mundo. Pa, intead ng pagpapahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan mula sa kasalanan sa mundo, ang mga tao ay sumunod sa mundo, at nawala ang paningin ng ebanghelyo; ang mga tao ng tunay na Diyos ay mabilis na lumiliit mula sa lupain, at upang mapanatili ang kaalaman ng Diyos at ng ebanghelyo upang matugunan ang emerhensiya, pinahintulutan ng Diyos ang pagbagsak ng Jerusalem.
Ngunit sa kanyang mga propesiya na nagpapahayag ng paghatol, nagkaroon ng pag-asa para sa pagpapanumbalik: isang pangako ng isang sagana ng awa. Ang Panginoon ay napakita nang una sa akin, na nagsasabi, Oo, aking iniibig ka sa pamamagitan ng walang hanggang pagibig: kaya’t sa pamamagitan ng kagandahang loob ay iginuhit kita. Muling itatayo kita, at ikaw ay itatayo, O birhen ng Israel: … Ngunit ito ang tipan na gagawin ko sa sambahayan ni Israel; Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang mga panloob na bahagi, at isusulat sa kanilang mga puso; at magiging kanilang Diyos, at sila ay magiging aking bayan. At hindi na nila ituturo ang bawa’t tao sa kaniyang kapuwa, at ang bawa’t isa sa kaniyang kapatid, na sinasabi, Kilalanin mo ang Panginoon: sapagka’t silang lahat ay makikilala ako, mula sa kaliitliitan hanggang sa kadakidakilaan sa kanila, sabi ng Panginoon: sapagka’t aking patatawarin sila kasamaan, at hindi ko maaalaala ang kanilang kasalanan. “(Jer 31: 3-34) Ang layunin ng Diyos ay, at palagi ay, upang dalhin ang karanasang ito ng ebanghelyo sa Kanyang mga tao, at ang pambansang pagpapanumbalik ng Israel ay walang pagbubukod sa katotohanang iyon. Ang pangako ng ebanghelyo na ibinigay sa kanila ay ang pangako ng tipan ng Kanyang pagpapala na nakabalangkas sa huling mga salita ng Deuteronomio (mga talata 27-31) na ibibigay sa “bawa’t bansa, at wika, at lahi, at bayan” (Apoc. 14: 6) . Gayunpaman, hindi nais ng Diyos na palawigin ang bawat magagamit na pagkakataon na makapagbibigay ng banal na pag-ibig upang maibalik ang naibalik na bansa sa karanasang iyon: Ipapadala Niya ang Kanyang sariling Anak-ang pinakamalakas na argumento para sa ebanghelyo na maaari Niyang ibigay. 27-31) na ibibigay sa “bawa’t bansa, at wika, at lahi, at bayan” (Apoc. 14: 6). Gayunpaman, hindi nais ng Diyos na palawigin ang bawat magagamit na pagkakataon na makapagbibigay ng banal na pag-ibig upang maibalik ang naibalik na bansa sa karanasang iyon: Ipapadala Niya ang Kanyang sariling Anak-ang pinakamalakas na argumento para sa ebanghelyo na maaari Niyang ibigay. 27-31) na ibibigay sa “bawa’t bansa, at wika, at lahi, at bayan” (Apoc. 14: 6). Gayunpaman, hindi nais ng Diyos na palawigin ang bawat magagamit na pagkakataon na makapagbibigay ng banal na pag-ibig upang maibalik ang naibalik na bansa sa karanasang iyon: Ipapadala Niya ang Kanyang sariling Anak-ang pinakamalakas na argumento para sa ebanghelyo na maaari Niyang ibigay.
Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking gagawin ang mabuting bagay na aking ipinangako sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. Sa mga araw na yaon, at sa panahong yaon, aking pasisigasig ang sanga ng katuwiran kay David; at siya’y maglalapat ng kahatulan at katuwiran sa lupain. Sa mga araw na yaon ay maliligtas ang Juda, at ang Jerusalem ay tatahang ligtas: at ito ang pangalang itatawag sa kaniya, ang Panginoon ang ating katuwiran. “(Jer 33: 14-16)
Kung hindi dapat magsisi ang Israel, ibinigay Niya ang propesiya ng panahon ng Mesiyas bilang isang pangwakas na desperadong pag-apila mula sa Diyos para sa Kanyang mga tao na pumasok sa mga biyayang ipinagkakaloob sa kanila kung mauunawaan at sasampalataya sila sa Kanyang Salita. Sa gayon ay “tinutukoy ang iyong bayan at ang iyong banal na lunsod” dito. Ang Divine forebearance ay nagbigay ng sapat na oras at pagkakaloob para ito ay mapangalagaan para sa kanila. Tulad ng maraming mga palatandaan at mga katibayan na ibinigay ng babala sa banal na tawag ni Noah sa paghuhukom bago ang baha, kahit na maraming mga palatandaan at mga token ng banal na awa ay ipinahayag sa isang tao na na-slighted ang mga mensahe na ibinigay sa kanila mas madalas kaysa sa hindi. Si Jehova ay hindi mag-iiwan ng pintuan ng paumanhin na bukas para sa Kanyang mga tao na sisihin ang Diyos dahil sa kawalan ng pagkakataon upang maunawaan ang Kanyang pagmamahal, kabutihan, at pagpapahinuhod sa mga anak ng tao.
PITUMPUNG LINGGO
Pitong pung linggo ay itinalaga sa Israel upang ipahayag sa kanila “na ang kabutihan ng Diyos ay humahatol sa iyo” (Roma 2: 4). “Mula sa paglabas ng kautusan upang ibalik at muling itayo ang Jerusalem” ay minarkahan ang simula ng propesiya sa Israel “sa Mesiyas na prinsipe”. Ang Babilonya ay nakuha bihag Israel mula 606 BC, at ito ay lamang sa kanilang pagkahulog na ang isang utos para sa muling pagtatayo ng lungsod ay matatagpuan. Ngunit hindi ito ang unang utos ni Cyrus na itayo ang templo ng Jerusalem noong 536 BC, ni ang pangalawang utos ni Dario sa 522 BC, kundi ang ikatlong utos, sa pamamagitan ng Artexerxes noong 457 BC “At sila ay nagtayo, at tinapos ito, ayon sa utos ng Dios ng Israel, at ayon sa utos ni Ciro, at ni Dario, at ni Artajerjes na hari sa Persia. “Sa panahong ito, ang Diyos ay nagbangon ng mga propeta,
Mula sa panahong ito, animnapu’t siyam na propetikong linggo (483 taon) ang nagdala lamang ng isang huling linggo na natitira para sa Israel upang yakapin ang mga pinakamahalagang aral na ito, at maging isang liwanag na naiiba at kakaiba mula sa mundo dahil sa kanilang kaalaman sa Diyos at sa Kanyang Mesiyas, gayundin Kanyang batas.
Bilang paghahanda para sa huling linggo na ito, itinaas ng Diyos si Juan na bautista, “upang buksan ang mga puso ng mga ama sa mga anak, at ang mga masuwayin sa karunungan ng matwid; upang maghanda ng mga taong inihanda para sa Panginoon. “(Lucas 1:17) Si Abraham ang ama ng pananampalataya na nagpapawalang-bisa, at ang kanyang halimbawa ng paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos at ng Kanyang mga pangako ay susundan kung ang Israel ay papasok kailanman sa kahit na sa simula ng mga aralin ng kaligtasan.
Ngunit ano ang mga aralin na kinakailangan upang matutunan nila, at ano ang karanasang iyon ng ebanghelyo na kinakailangan para sa bawat isa na nagpapahayag kay Cristo bilang kanilang Tagapagligtas?
Sa Daniel, ang kabuuan ng mensahe ng ebanghelyo at ang layunin nito ay ibinigay: “upang tapusin ang pagsalangsang, at upang wakasan ang mga kasalanan, at gumawa ng pagkakasundo para sa kasamaan, at upang dalhin ang walang hanggang katuwiran, at pagtatakan ang paghahayag ng Propeta, at upang pahiran ang Banal ng mga banal. “Ang ebanghelyong iyan ay naging pareho mula pa sa simula, at layunin nito ay palaging pinapanatili ng mga tao ng Diyos. Ang gawaing inilarawan dito ay posible lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, sapagkat ito ang karanasang ito na si Kristo lamang ang makapagbigay sa bawat mananampalataya sa Kanya. Ang parehong ebanghelyo na ipinangaral ng mga apostol ay ang parehong ebanghelyo na inihandog sa Israel, at walang pagkakaiba, sapagkat “sa atin ay ipinangaral ang ebanghelyo, gayundin sa kanila,” ang sabi ng apostol sa mga Hebreo, “ngunit ang salitang ipinangaral sila ay hindi nakinabang sa kanila, hindi sinasamahan ng pananampalataya sa kanila na nakarinig nito.
MIDST NG LINGGONG
Sinabi sa atin na “sa gitna ng sanlinggo, Siya (ang Mesiyas) ay maghuhugas ng hain at mga handog,” (Daniel 9:27); ang mga sakripisyo na itinatag ni Kristo mismo matapos mahulog ang aming mga magulang ay upang itigil magpakailanman. Ang pag-asa na itinatag sa sistema ng sakripisiyo na nagtuturo sa Kanyang sariling kamatayan sa hardin ng Eden ay upang isara kapag ang Kanyang kamatayan ay dinadala upang tingnan sa hardin ng Gethseniane sa paghahain ng Kanyang Sarili. Ang hula ay nagpapaliwanag pa rin kung anong paraan ng pagtatrabaho ang mag-aalis ng sakripisyong ito: “Ang Mesiyas ay ihihiwalay, ngunit hindi para sa Sarili.” (Daniel 9:26) Sino ang pinutol ni Kristo? Hindi para sa Kanyang Sarili. Sa Isaias natatagpuan natin ang sagot. “Siya ay nahiwalay sa lupain ng buhay: sapagka’t ang pagsalansang ng Aking bayan ay hinampas Siya.” (Isaias 53: 8) Si Cristo ay pinutol dahil sa mga pagsalansang ng bayan ng Diyos.
Tinatapos ang pag-uugnayan
           Naghahanap ng higit pa sa ito, anong karanasan ang kinakailangan ng Israel na gawin ayon sa propesiya ni Daniel sa Mesiyas? Sila ay “upang tapusin ang pagsalansang”; ito ang gawain na kailangan para sa Israel, ngunit sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa gawa ni Kristo ay maaaring magsimula silang tumigil sa kasalanan. “Ang sinumang gumawa ng kasalanan ay isang lingkod ng kasalanan.” Ang isang pagpapasiya ay dapat gawin ng lingkod ng kasalanan na dapat niyang pigilin mula sa kanyang patuloy na mga pagsalangsang, sa gayon ay nararamdaman niya ang kanyang pangangailangan ng kaligtasan at patnubayan upang tumingin sa Mesiyas para mapigil ang kapangyarihan magpakailanman mula sa bagay na iyon. Si Cristo lamang ang naglalagay ng pagpigil sa kapangyarihan ng mga kasalanan. Siya ay tinatawag na “Jesus (Kaligtasan), sapagkat ililigtas Niya ang Kanyang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan.” (Mateo 1:21) Kailangan ang determinasyon na itigil ang kasalanan. Maaaring ang ilan sa mga ito ay isang masakit na pagsubok dahil nangangailangan ito ng pagtanggi sa sarili. Sinabihan tayo na “siya na nagdusa sa laman ay tumigil sa kasalanan; Na hindi na siya dapat mamuhay nang buong panahon sa laman sa mga pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. “(1 Pedro 4: 1-2)
PAGBABAGO NG MGA KASALANAN
Ang mensahe ni Juan na bautista ay ang “Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.” Ang mensaheng iyon ay isang paulit-ulit sa mensahe ni Daniel kung paano maaaring gawin ang wakas ng mga kasalanan. Sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng krus na ginawa ang wakas ng mga kasalanan. Sinabi sa atin na “ginawa Niya Siya (ang Mesiyas) na maging kasalanan para sa atin, na hindi nakakaalam ng kasalanan.” (2 Corinto 5:21) at noong ginawa Niyang maging kasalanan, namatay Niya ang kamatayan ng transgressor , sapagkat “ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan” (Mga Taga Roma 6:23). Sa pamamagitan nito, epektibong ginawa ni Cristo ang pagtatapos ng mga kasalanan. Sinasabi sa atin ng Kasulatan na “ang nagpapataw ng kasalanan ay sa diyablo; sapagkat ang mga diyablo ay nagkakasala mula sa pasimula. Para sa layuning ito ipinakita ang Anak ng Diyos, upang mapuksa niya ang mga gawa ng diablo. “(1 Juan 3: 8)
Ang ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan sa lahat ng naniniwala; at ang kapangyarihan ni Cristo at Siya na ipinako sa krus kapag nangaral ay ang ebanghelyo na nagpahayag na ang mga gawa ng diyablo ay pupuksain sa buhay ng lahat na naniniwala kay Kristo bilang isang matibay na Tagapagligtas. Yaong mga tumatanggap sa paniniwalang ito ng pagpapako sa krus ni Cristo para sa kanilang mga kasalanan, binibigyan ni Kristo ang kapangyarihan na ipako sa krus sa kasalanan. Para sa kadahilanang ito, “kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay (patayin) ang mga gawa ng katawan, kayo ay mabubuhay.” (Roma 8:13) “At ang mga na kay Cristo ay ipinako sa krus ang laman sa mga damdamin at mga pita . “(Gal 5:24) Pinapatay nito ang ating lumang karanasan sa kasalanan, naghahanda sa pag-envelop sa amin sa isang mas maliwanag na karanasan:” Alam na ito, na ang ating matandang lalaki ay napako sa krus na kasama Niya, upang ang katawan ng kasalanan ay masira , mula ngayon hindi na tayo dapat maglingkod sa kasalanan. “(Roma 6: 6) Ang huling taludtod ay sumang-ayon para sa ebanghelyo kung ano ang “pagsira sa mga gawa ng diyablo”; ang kasalanan ay nawasak kay Kristo, at ang pang-aalipin sa diyablo ay sigurado.
Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, may epekto si Cristo, sa pagtatapos ng kasalanan sa iyong karanasan sa pamamagitan ng Kanyang sariling krus, nilipol ang mga pag-angkin ng diyablo sa iyong kaluluwa at ang mga tanikala ng kasalanan na naging alipin sa iyo. Ang anak ng Diyos ay kailangan lamang na maniwala sa kahanga-hangang pangako na ito at tiniyak sa kanila sa pamamagitan ng isang kapangyarihan na mas malaki kaysa sa mortal na laman, sapagkat ang kabanalan ng Anak ng Diyos ay maaaring magawa ito para sa kanila at sa kanila. Matapos ipadala ni Kristo ang Kanyang mga disipulo upang ipahayag ang ebanghelyo, nagpapalayas sila ng mga demonyo. “At siya (Kristo) ay nagsabi sa kanila,” Nakita ko si Satanas na gaya ng kidlat na bumagsak mula sa langit. Masdan, ibinibigay ko sa iyo ang kapangyarihan … sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway: … Gayon man sa hindi ito magalak, na ang mga espiritu ay sumasailalim sa iyo; kundi magalak ka, sapagkat ang iyong mga pangalan ay nasusulat sa langit. “(Lucas 10: 18-20) Kapag naranasan ang karanasang ito, at ang diyablo ay pinalayas, ang ating mga tinig ay sumasali sa mga anghel, na nagpapatotoo: “Ngayon ay dumating ang kaligtasan, at lakas, at ang kaharian ng ating Diyos, at ang kapangyarihan ng kanyang Cristo: sapagkat ang tagapagsumbong ng ating mga kapatid ay itinapon, na nag-akusa sa kanila sa araw ng ating Diyos at gabi. “” Yamang dahil sa ang mga bata ay nakikibahagi sa laman at dugo, siya rin mismo ay nakibahagi sa pareho; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay mapuksa niya ang may kapangyarihan ng kamatayan, iyon ay, ang diyablo “(Heb. 2:14
Paggawa ng pag-aampon
Si Kristo ay nagiging pakikipagkasundo ng lahat ng tao sa Diyos, na nagkakaisa sa Kanyang katawan, habang pinagsasama ang lahat ng sangkatauhan sa isa. “At upang mapagkasundo niya kapwa sa Diyos sa isang katawan sa krus, na pinaslang ang pag-aaway sa pamamagitan nito:” (Efeso 2:16) Ang kasamaan ay nagdulot ng pagkakahiwalay sa pagitan ng Diyos at ng tao. “Ang iyong mga kasamaan ay naghiwalay sa pagitan mo at ng iyong Diyos …” (Isaias 51: 1) Kahit na higit pa sa paghihiwalay mula sa Diyos, ang kasamaan ay nagdudulot ng paghiwalay sa isa’t isa sapagkat “ang mga gawa ng laman” ay nahahayag mula sa Diyos “ay ang mga ito; Ang pakikiapid, pakikiapid, karumal-dumal, kalokohan, idolatriya, panggagaway, pagkapoot, pagkakaiba, paninibugho, galit, pagtatalo, sedisyon, pamamaalam, mga pag-aalipusta, pagpatay, paglalasing, pag-aalipusta, at iba pa. “(Gal 5: 20-21) tanging pagkakaisa sa Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyo na nagdudulot ng pagkakaisa ng layunin, ng pag-iisip, at ng puso sa Kanya,
Ang layunin ng Diyos para sa Israel upang ganap na yakapin ang karanasan ng ebanghelyo na dalhin nila ang mensahe ng pagkakasundo sa mga Gentil. At ang pagkakasundo na ito ay posible lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa Mesiyas. Sapagkat Siya ay “nabugbog dahil sa ating mga kasalanan … at sa pamamagitan ng Kanyang mga guhit ay pinagagaling tayo.” Ito ay pinipigilan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang krus, inihula sa ating unang mga magulang sa Eden (Genesis 3:15) na maaaring magdala ng pakikipagkasundo sa Diyos sa tao, at Itanim ang lahat ng sangkatauhan sa puso ni Cristo. “At bibigyan ko sila ng isang puso, at maglalagay ako ng isang bagong diwa sa loob mo; at aking aalisin ang matigas na puso sa kanilang laman, at ibibigay ko sa kanila ang puso ng laman: upang sila’y magsilakad sa aking mga palatuntunan, at tutuparin ang aking mga kahatulan, at gagawin ko sila: at sila’y magiging aking bayan, at ako’y magiging kanilang Diyos. “(Ezekiel 11: 19-20)
Sa ganitong paraan, ang pinto na naghihiwalay sa tao mula sa Diyos ay isasara, at ang kapayapaan ay ibabalik. “At, nang magkaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus, sa pamamagitan niya upang ipagkasundo ang lahat ng bagay sa kanyang sarili; sa pamamagitan niya, sinasabi ko, kung sila ay mga bagay sa lupa, o mga bagay sa langit. At ikaw, na sa ibang panahon ay nahiwalay at mga kaaway sa iyong isipan sa pamamagitan ng mga gawa ng masama, subalit ngayon ay nakipagkasundo siya. “(Col. 1: 20-21) Ang lahat ng sangkatauhan, hindi maliban sa bansang Israel, ay nadama ang paghiwalay na ito mula sa Diyos pagpili ng kanilang sariling mga paraan sa itaas ng mga paraan ng Diyos; ang buong mundo ay nagkasala at nararapat na maging walang hanggan mula sa liwanag ng Kanyang Presensya, ngunit ang ebanghelyo ay nagsasalita ng mas mahusay na mga bagay sa tao, upang walang maaaring mawalan ng pag-asa. “Sa pagsasakatuparan, na ang Diyos ay kay Cristo, na nagpakipagkasundo sa sanlibutan sa kanyang sarili, hindi ipinahahayag ang kanilang mga kasalanan sa kanila; at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. “(2 Corinto 5:19) Nilayon ng Diyos na ang Israel ay hindi lamang dapat maging isang taong nagsisisi, kundi pati na rin ang isang tao na nagsiwalat ng kanilang buhay na sila ay malinaw at naiiba sa pagsasangguni sa paghiwalay mula sa Diyos; sila ay hindi dayuhan (dayuhan) mula sa mga naninirahan sa langit, ngunit sila ay, sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, ay nagpapakita ng banal na kalikasan sa mundo na nahiwalay sa Diyos.
EVERLASTING RIGHTEOUSNESS
Ang katuwiran na walang hanggan ay ang mga katuwiran na ipinahayag sa kautusan ng Diyos: “Dinggin ninyo ako, kayong mga nakakaalam ng katuwiran, ang mga tao na ang puso ay aking kautusan” (Isaias 51: 7) Hindi natin dapat ipagpalagay na ang Diyos ang kanilang sariling anyo ng matuwid, na hindi perpekto, ngunit ang perpektong katuwiran ng Diyos: “Ang kautusan ng Panginoon ay perpekto …” (Mga Awit 19: 7). Ang kasakdalan lamang ang makapagbibigay kasiyahan sa pagdadala ng walang hanggang katuwiran, at hindi lamang isang relihiyon ng panlabas na pagsasakatuparan ay maaaring masiyahan ang pangangailangan ng gayong katuwiran na nangangailangan ng buong puso at kabuuan. Ang pagsasalita tungkol sa katuwiran ng tao bukod sa katuwiran ng Diyos, mababasa natin: “Nguni’t lahat tayo ay parang maruming bagay, at ang lahat ng ating katuwiran ay parang maruruming basahan; at lahat tayo ay lumubog bilang isang dahon; at ang aming mga kasamaan, tulad ng hangin, ay umalis sa amin. “(Isaias 64: 6)
Ang isang tao, na nahiwalay sa Diyos, na nagsisikap na sundin ang batas na sinira niya upang makuha ang katuwiran bago gagawin ng Diyos ang walang hangganang Kanyang katarungan. Ito ay halos nagsasaad na ang isang tao, na nasa pagkaalipin sa kasalanan, ay maaaring magtatag ng kanyang sariling matuwid na pamantayan (na nagpapababa sa pamantayan ng kautusan ng Diyos), at walang epekto ang matuwid na katarungan ng Diyos sa pagsasagawa ng paghatol laban sa manlalabag ng batas. Ang gayong katuwiran ay higit pang pag-angkin ng tao na nagtatangkang hindi siya nangangailangan ng awa, sapagkat maaaring siya, bukod sa Diyos, ay nagtutupad ng mga kahilingan ng kautusan. Ang walang hanggang katuwiran ay ang katuwiran ng Diyos. Kung ang isang tao ay hindi maipahayag nang lubusan ang katuwiran ng Diyos, sa puso at isipan, nabigo siya sa pagkuha ng kanyang pinagtatrabahong napakahirap upang makamit. “Sapagkat sila ay walang kaalaman sa katuwiran ng Diyos, at nagpapatuloy upang itatag ang kanilang sariling katuwiran, ay hindi nagpasakop sa katuwiran ng Diyos. “(Roma 10: 3) Nabigo ang Israel sa walang hanggang katuwiran na ito sapagkat sinubukan nilang itatag ang kanilang sarili bukod sa Diyos. Ginawa nila ang kanilang tahanan sa kanilang makasalanang kalagayan, alienated mula sa Diyos. Sinabi pa ni Jesus ang katotohanang ito ng tila ang pinaka-relihiyosong uri ng mga tao, na pinaniniwalaan ng lahat na maging matuwid: “Sapagka’t sinasabi ko sa inyo, na kung ang inyong katuwiran ay hindi lalampas sa katuwiran ng mga eskriba at mga Fariseo, ay huwag kayong magsipasok sa kaharian ng langit. “(Mateo 5:20)
Kahit na ang pinaka relihiyoso ng mga tao ay maaaring masiyahan ang mga kahilingan ng katuwiran ng Diyos. Ang tao, bukod sa Diyos, ay hindi maaaring humingi, sa pamamagitan ng kautusan na kanyang pinaghiwa, upang makipag-ayos sa pakikipagkasundo sa Diyos. Para gawin ito ng Diyos, ang Kanyang katuwiran ay dapat Niyang alisin, ngunit sinasabi Niyang “ang aking kaligtasan ay magpakailanman, at ang aking katuwiran ay hindi mapapawi.” (Isaias 51: 6) Kailangan Niyang alisin ang Kanyang batas, o baguhin ito upang matugunan ang pamantayan ng taong nahulog sa kasalanan. Hindi kailanman namatay si Kristo upang bayaran ang parusa para sa sirang batas upang magdala ng pagkakasundo para sa kasalanan (na kung saan ay paglabag sa batas na iyon) kung ito ay maaaring ganito: “Kung ang katuwiran ay nanggagaling sa kautusan, si Kristo ay patay na walang kabuluhan. “(Gal 2:21)
Naririnig natin ang pagtatapos ng pagnanais na maitatag bilang isang makasalanan na nagtatrabaho para sa katuwiran sa mga salitang ito: “Kaya’t sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman ang makapagtutuwid sa kaniyang paningin: sapagka’t sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala sa kasalanan. Datapuwa’t ngayon, ang katuwiran ng Dios na walang kautusan ay nahayag, na nasaksihan ng kautusan at ng mga propeta; Maging ang katuwiran ng Diyos na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat at sa lahat ng mga naniniwala: sapagkat walang pagkakaiba: “(Roma 3: 20-22) Paano ang katuwiran ng Diyos, na nasa kautusan, ay dumating sa isang lalaki? Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At paano ito sa pamamagitan ng pananampalataya? Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu-Cristo, sa kaligtasan na inihandog sa pamamagitan Niya. Gayon pa man, sinabi Niya, “Huwag ninyong isipin na naparito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Hindi ako naparito upang sirain, kundi upang matupad. “(Mateo 5:19) Natupad na ganap ni Cristo ang kautusan na iyon. Tinupad ng Mesiyas ang walang hanggang katuwiran ng Diyos sa laman ng tao. Pagkatapos ay namatay siya para sa sirang batas na sinira namin, bagaman hindi Niya ginawa. Sapagkat “ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan”, maaari tayong tunay na sabihin sa apostol sa mga taga-Galacia, “Ako ay sa pamamagitan ng kautusan ay patay sa kautusan” (Galacia 2:19). Ako ay patay, ipinako sa krus, walang kapangyarihan na gumawa ng anumang mabuting bagay; Ang kamatayan ay ang aking kapalaran. Gayunpaman, sumapi si Kristo sa Kanyang sarili sa aking kamatayan, kaya hindi natapos ang apostol doon, ngunit sinasabi, “Ako’y napako sa krus kasama ni Cristo, gayon pa man, nabubuhay ako, ngunit hindi ako, kundi nabubuhay si Cristo sa akin. At ang buhay ko ngayon ay nabubuhay sa laman, namumuhay ako sa pamamagitan ng pananampalataya ng Anak ng Diyos, na nagmahal sa akin, at ibinigay ang Kanyang sarili para sa akin. “(Gal 2:20) Si Cristo ay nabubuhay sa akin upang tuparin ang kautusan na Siya ay dumating upang lubos na matupad; Ang kanyang kabanalan ay nakakatugon sa aking sangkatauhan; Ang kanyang walang hanggang katuwiran ay mas mataas kaysa sa pamantayan ng tao.
Ito ang karanasan ng Israel. Ang kasalanan ay dapat hatulan sa laman sa pamamagitan ng pananampalataya ng Mesiyas. Hindi lamang ang kanilang mga kasalanan sa Kanyang laman, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya na gagawin Niya ito, hinahatulan Niya ang kasalanan sa kanilang laman at atin, at sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu, nakarating sa sangkatauhan na may banal na katuwiran na nakakatugon sa mga kahilingan ng kautusan. Marami ang nagsisikap na gawin ang mga gawa ng buhay Kristiyano nang walang Kristo at walang kapangyarihan sa pag-save na natagpuan sa ebanghelyo, ngunit ang mga gumagawa nito ay walang kapangyarihan upang magdala ng anumang tunay na bunga sa kaluwalhatian ng Diyos; hindi sila magkakaroon ng anumang pag-uunawa kung gaano kataas ang pamantayan ng pagdadala ng “walang hanggang katuwiran”. “Ang iyong katuwiran ay walang hanggang katuwiran, at ang iyong kautusan ay ang katotohanan.” (Awit 119: 142) Ang pananampalataya ay tumatagal ng banal na kaligtasan, at ang Israel ay makukuha lamang ito sa pamamagitan Niya, matapos nilang wakasan ang kasalanan,
Ang pag-iisip sa kanila na nagdadala sa Kanyang katuwiran ay dapat na magdala sa kanila upang makita ang kanilang lubos na kabiguan sa pag-abot dito, at maaaring maibalik ang kanilang kaluluwa sa kaligtasan ng Diyos; kung gayon ay itatatag Niya ang Kanyang sarili sa kanilang karanasan bilang kanilang katuwiran, at tuparin ang batas sa kanila. “Sa kaniyang mga araw ang Juda ay maliligtas, at ang Israel ay tatahan na ligtas: at ito ang kaniyang pangalan kung saan siya tatawagin, JEHOVA ATING KATARUNGAN.” (Jer 23: 6) Sa mga ipinanganak ng Diyos, sinabi Niya, ” At ang lahat ng iyong mga anak ay tuturuan ng Panginoon; at malaki ang magiging kapayapaan ng iyong mga anak. Sa katuwiran ay matatatag ka … Ito ang pamana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang kanilang katuwiran ay mula sa akin, sabi ng Panginoon. “(Isaias 54: 13-17)
ANG PAMBATAS NG PROPETA
Kapag sinalangsang natin ang kautusan ng Diyos, ipinahayag natin na tayo ay mga makasalanan, na wala ang Kanyang katuwiran, “sapagkat ang lahat ay nagkasala, at nagkulang ng kaluwalhatian ng Diyos” (Mga Taga Roma 3:23). Ang kaluwalhatian ng Diyos ay Kanyang karakter. Sa bundok ng Sinai, nang tanungin ni Moises ang Diyos, “Ipakita mo sa akin ang Iyong kaluwalhatian,” Siya ay tumugon, “Aking papangyarihin ang lahat ng Aking kabutihan sa harapan mo.” Ang lahat ng kabutihan ng Diyos ay ang Kanyang kaluwalhatian; na ang kabutihan ay nahayag sa kautusan. Sinabi sa atin, “Ang iyong kabutihan din, O Diyos, ay napakataas.” (Awit 71:19) Ang paggawa ng pangangalunya ay sa pagnanasa, ngunit hindi nangangalunya upang magkaroon ng perpektong katapatan. Upang ang pagpatay ay upang mapoot na walang dahilan, ngunit ang pag-ibig ay ialay ang iyong buhay alang-alang sa iba. Upang gumawa ng isang larawang inanyuan ay upang konseptualisahin ang mga maling ideya ng Diyos sa iyong isip, ngunit upang hindi gumawa ng isang larawang inukit ay upang malaman ang Diyos bilang Siya ay nasa katotohanan.
Ang Israel ay dapat na selyado sa kanila “ang paghahayag ng Propeta”, na si Cristo. Ang Propeta na inihula ni Moises ay Siya na nagbabautismo sa bawat propeta na may Espiritu ng propesiya: ito ang mga ipinanganak na muli ng mga anak ng Diyos (Apocalipsis 12:17) Kapag ang karanasan ng pagkakasundo ng Mesiyas ay ginawa, kung gayon Siya ay nagiging katuwiran ng mananampalataya . Sa halip na ang mananampalataya ay lumalapit sa Kanyang kaluwalhatian, gaya ng ginawa Niya, nakikita Niya ngayon si Cristo sa kautusan, at na si Cristo ang Kanyang pinagkukunan ng lakas upang panatilihin ang kautusang iyon, at sa halip na hanapin ang kahatulan sa kautusan, nasumpungan Niya ang Kanyang lakas upang matupad ang batas na iyon. Kaya ang paghahayag ng Propeta ay dumarating sa kanila, at ang paghahayag na ito ay dapat na mabuklod sa kanila: “Bind up ang patotoo, tatakan ang kautusan sa gitna ng aking mga disipulo.” (Isaias 8:16) Sapagkat ” kayo ay tinatakan ng banal na Espiritu ng pangako … “(Mga Taga Efeso 1:15). Ang Banal na Espiritu na nasa iyo ay ang parehong nagtutupad ng kautusan sa iyo. Ito ay ang parehong Espiritu na sinabi “buhay ni Kristo” sa iyo. At tinutukoy ng apostol ang pagbubuklod ng perpektong paghahayag ng Propeta sa mga salitang ito: “Ngayon ang Panginoon ay ang Espiritu: at kung saan ang Espiritu ng Panginoon ay may kalayaan. Ngunit lahat tayo, na may bukas na mukha na nakikita na sa isang salamin ang kaluwalhatian ng Panginoon, ay nabago sa iisang larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, tulad ng sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. “(2 Corinto 3: 17-18) at kung saan ang Espiritu ng Panginoon ay may kalayaan. Ngunit lahat tayo, na may bukas na mukha na nakikita na sa isang salamin ang kaluwalhatian ng Panginoon, ay nabago sa iisang larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, tulad ng sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. “(2 Corinto 3: 17-18) at kung saan ang Espiritu ng Panginoon ay may kalayaan. Ngunit lahat tayo, na may bukas na mukha na nakikita na sa isang salamin ang kaluwalhatian ng Panginoon, ay nabago sa iisang larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, tulad ng sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. “(2 Corinto 3: 17-18)
Ang karanasan ng kaligtasan ay upang makita si Cristo, at si Cristo ay ililigtas tayo mula sa ating mga kasalanan na naging dahilan upang tayo ay mawawalan ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa pamamagitan ni Cristo, sa atin, hindi na ito sinabi na tayo ay kulang sa kaluwalhatian ng Diyos, kundi, “papunta sa kaluwalhatian at kaluwalhatian”, na ipinanumbalik sa larawang iyon mula sa kung saan tayo nahulog, at ito ay sa pamamagitan ng pagtingin sa paghahayag ng Kanyang maluwalhating katuwiran, na Kanyang tinutupad sa atin, tulad ng isang salamin, ang gawain ni Kristo ay upang makita ang Kanyang pagmumuni-muni sa atin na ang gawain ng ebanghelyo ay maaaring kumpleto. Ito ang tatak ng katuwiran na kailangan ng Israel mula sa ebanghelyo, at kailangan din natin ngayon. Anumang bagay bukod sa nabigo itong magdala ng walang hanggang katuwiran, at ang selyo ng Kanyang paghahayag ay hindi maaaring mailagay sa ganito. Ito ay ang relihiyon ng mga gawa na tinanggihan ang karanasan ng ebanghelyo, at ang sabi ni apostol Pablo ay binulag.
PAGTUTURO NG BANAL NG MGA BAGAY
           Ang pangwakas na karanasan na maisasakatuparan sa ebanghelyo ay ang karanasan sa pagpapahid. Ang wika dito ay may dalawang bahagi, at masyadong marami ang maaaring sabihin na ipahayag nang malinaw dito. Gayunpaman ang Sanctuary sa lupa ay anointed at benditado sa dugo ng toro at kambing: isang simbolo ng dugo ni Cristo. “Samakatuwid kinakailangan na ang mga pattern ng mga bagay sa mga langit ay dapat na mapadalisay sa mga ito; ngunit ang makalangit na mga bagay ay may mas mahusay na sakripisyo kaysa sa mga ito. “(Hebreo 9:23) Ang makalangit na santuwaryo ay may mas mahusay na sakripisyo,” naunang itinakda bago ang pundasyon ng sanlibutan, ngunit ipinakikita sa mga huling panahong ito para sa iyo “(1 Ped. : 20). Siya ang “Lamb slain mula sa pundasyon ng mundo” (Apo 13: 8).
Ang sakripisyo ni Cristo ay upang italaga ang paglilingkod sa ebanghelyo at Sanctuary magpakailanman. Ang kanyang dugo na gumagawa ng karanasan ni Daniel ay isang katotohanan sa buhay ng mananampalataya ay tinatawag na “dugo ng walang hanggang tipan”. Noong sinaunang panahon, kasama ang mga sakripisyong hayop na tumuturo sa Dakilang Sakripisyo, ang dugo ay hindi lamang anointed at benditahan ang mga santuario artikulo, ngunit din ay anointed sa mga tao, na nagsasabi “Ito ay ang dugo ng tipan na ipinag-utos sa iyo ng Diyos.” (Exo. 24: 8) Ito ay dugo na nakikita sa mga Israelita ng laman at dugo, ngunit ang dugo na hindi pa nakikita ay pa rin ang kinabukasan, sila ay inuutos sa pamamagitan ng pananampalataya (Hebreo 11: 1), kahit na tayo. Si Cristo, na bago Siya naputol sa pagbuhos ng dugo ng tipan, ay nagkaroon ng isang misyon na mag-utos sa mga tipang kaluluwa sa lahat ng Israel upang gawin silang makikibahagi sa kahanga-hangang karanasan ng ebanghelyo. Sa gitna ng Israel “Kukumpirma niya ang tipan sa marami sa loob ng isang linggo” at kung matapos matapos ang huling linggo na ito, at ang Israel ay nabigo pa rin upang makamit ang karanasan ng ebanghelyo, ang ebanghelyo ng pagkakasundo ay dadalhin sa mga Gentil kung wala silang mataas na karangalan nagdadala ito sa kanila. Ang pagpapahinuhod ng Diyos sa kanila bilang banal na bansa at mga tao ay titigil, at gagawin Niya ang mga “marami” (isang nalabi) na nagpatunay sa tipan sa pamamagitan ng pananampalataya sa dugo ni Cristo, na nakipagkasundo sa Diyos, at ang Diyos ay nasa kanila ngayon upang “mapagkasundo ang mundo sa Kanyang Sarili. ”
Ang pagpapahid ng Banal ng mga banal ay nangyari nang ang Sanctuary at ang mga tao ng Sanctuary ay itinalagang sa dugo ng tipan. Gayunpaman, pinahiran din ito isang beses taun-taon sa pamamagitan ng dugo ng namatay na biktima, ang sakripisyo para sa kasalanan, nang ang Arka ng tipan ay pinahiran ng dugo ng kordero. Malayo pa kaysa sa pagtatalaga, ito ay upang kumatawan sa pagbabayad-sala (ginagawa sa isa sa Diyos). Ang dugo ng sakripisyo sa pagbabayad-sala ay ibinuhos sa trono ng tipan, na tinatawag na luklukan ng awa, kaya tinatakan ang walang hanggang awa ng Diyos sa Kanyang mga tao. Ang Kanyang hustisya ay nasiyahan, at ang awa ay tuluyang nakatago, ang mga tao ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa dugo na gagawin sa isa sa Diyos. Pagkatapos nito, wala nang pagkakataon para sa pagsisisi sa Diyos; sinuman na hindi nagsisi bago ang karanasang ito ay isinara sa labas ng awa, at pinutol mula sa gitna ng mga tao. Iyon ay lamang maging isang araling bagay sa tunay na Sakripisyo at ang tunay na pagpapahid ng Banal ng mga banal. Kapag tinutukoy ang lahat ng kaso, dahil tinanggihan nilang tanggapin ang karanasan ng ebanghelyo, o kung mayroon silang karanasan sa tipang ito na nakumpirma sa kanila sa pamamagitan ng pagtanggap sa gawa ng Mesiyas, maaaring alam nilang may pagtitiwala na ginagawa Niya ang pagtubos para sa kanila. “Din kami kagalakan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo, na sa pamamagitan niya ay tinanggap na natin ngayon ang pagtubos.” (Roma 5:11) maaari nilang malaman nang may pagtitiwala na ginagawa Niya ang pagtubos para sa kanila. “Din kami kagalakan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo, na sa pamamagitan niya ay tinanggap na natin ngayon ang pagtubos.” (Roma 5:11) maaari nilang malaman nang may pagtitiwala na ginagawa Niya ang pagtubos para sa kanila. “Din kami kagalakan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo, na sa pamamagitan niya ay tinanggap na natin ngayon ang pagtubos.” (Roma 5:11)
Gayon pa man ang katuparan ng pagtubos na ito, kung saan ang paghahandog ng tipan ng awa ng awa ay hindi nagtatapos sa gawain ng Sanctuary, sa Banal na mga banal, nang ang bawat kaluluwa ay pinili na magsisi at maniwala sa ebanghelyo, o kung hindi ay tinanggihan ito . Kaya ang karanasan ng ebanghelyo na ipinakita sa hula ni Daniel, “upang tapusin ang pagsalangsang, at upang wakasan ang mga kasalanan, at gumawa ng pagkakasundo para sa kasamaan, at upang dalhin ang walang hanggang katuwiran, at pagtatakan ang paghahayag ng Propeta, at pagpapahid ang Banal ng mga kabanalan “ay ang karanasan ng ebanghelyo na dinadala upang tingnan, at ihahayag sa lahat na naniniwala sa ebanghelyo ni Cristo. Walang magiging gitnang lupa. Yaong mga nasa pakikipagtipan sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Cristo ay magkakaroon ng karanasang ito, at lahat ng hindi nakakaranas ng karanasang ito ay wala sa pakikipagtipan sa Diyos, kung kanino sinasabi Niya “Hindi ko kayo kilala. Umalis ka sa Akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan. “(Mateo 7:23) Kaya ang pangwakas na pahayag ay ginawa:” Ang hindi matuwid, siya ay magiging di-matuwid: at siya na marumi, siya ay magiging marumi pa: at siya na matuwid, maging siya pa rin ang matuwid: at siya na banal, maging banal pa rin siya. “(Apo 22:11). Ang pagpapahid ng Banal ng mga banal ay hindi lamang isang indibidwal na birtud na karanasan sa ebanghelyo, kundi pati na rin sa buong mundo na kaganapan ng korporasyon para sa bawat kaluluwa. Ano ang magiging bahagi mo? 11). Ang pagpapahid ng Banal ng mga banal ay hindi lamang isang indibidwal na birtud na karanasan sa ebanghelyo, kundi pati na rin sa buong mundo na kaganapan ng korporasyon para sa bawat kaluluwa. Ano ang magiging bahagi mo? 11). Ang pagpapahid ng Banal ng mga banal ay hindi lamang isang indibidwal na birtud na karanasan sa ebanghelyo, kundi pati na rin sa buong mundo na kaganapan ng korporasyon para sa bawat kaluluwa. Ano ang magiging bahagi mo?

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!