Sa Kanyang Imahe: Ang Tipan Sa Pagitan Nila

Ang mga pagkahilera na nagpapakita ng kaugnayan ng Ama at Anak sa tipan ng kasal sa lupa ay marami.

Ang Tipan ng Diyos at ni Cristo Ang Tipan ni Adan at Eba

1) Si Kristo ay may parehong kalikasan bilang Diyos, tinatawag na Diyos (Juan 1:1)        1) Si Eba ay may kaparehong kalikasan katulad ni Adan na kung tawagin ay, Katauhan. (Gen. 5:2)
2) Si Cristo ay isa sa Ama (John 17:5,22)                                                                                     2)  Si Eva ay isa kay Adan (Gen. 2:24)

3) Ang Diyos ay una sa paggalang sa panahon (Mikas 5: 2)                                                    3) Si Adan ay una sa oras (Gen. 2:18)
4) Si Kristo ay nagmula sa Diyos (Juan 16:27, Heb.1: 6)                                                          4) Si Eva ay lumabas mula kay Adan (Gen. 2:22)
5) Sa pamamagitan ni Cristo (ang Salita), ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay (Juan 1: 3) 5) Sa pamamagitan ni Eva, pinuno ni Adan ang lupa. (Gen. 1:28)
6) Ibinahagi ni Cristo ang Kanyang Ama sa sansinukob (Zacarias 6:13, Apocalipsis 3:21)            6) Ibinahagi ni Eva ang pamamahala ni Adan sa lupa (Gen. 1:26)

7) Si Cristo ay nasa dibdib (ang puso) ng Ama (Juan 1:18)                                                               7) Ang asawa ay nasa dibdib (ang puso) ng asawa (Deut 13: 6)
8) Pinararangalan ng Diyos si Cristo (Juan 8:54)                                                                                   8) 1 Pedro 3: 7.)
8) Siya ang kapantay ng Ama (Fil 2: 6.)                                                                                          8) Siya ay kapantay ng Adam (Efe 5:. 28,33)
9) ang Ama ay ang pangulo ni Cristo (1 Cor 11: 3)                                                                         9) Ang lalaki ay ang ulo ng babae (1 Corinto 11: 3)
10) Hindi hinahanap ang Kanyang sariling paraan bukod sa [pagsumite] ng Ama             10) Ang babae ay hindi dapat humingi ng pagpapakilos sa kanyang sariling paraan bukod sa kanyang asawa (Juan 8:28, 1 Corinto 15:28) [pagsumite] (Efeso . 5:24)
11) Ang mga anghel ay mga nilalang sa ilalim ng Diyos at ni Cristo, upang magsipangasiwa 11) Ang mga hayop ay nilalang sa ilalim ng Adam & Eve upang magsipangasiwang palagi (Awit 8: 7-8)
(Heb 1: 4-5.)
12) Ang mga anghel ay tinatawag na mga hayop, mga nabubuhay na nilalang. (Apo 4: 8, Es 1: 5) 12) Ang mga hayop ay tinatawag na mga hayop, mga nilalang na nabubuhay (Gen. 1:24)
13) Ang mas mababang order ng nilalang ay sinubukang pumasok sa sagradong tipan 13) sinimulan ng nilalang na pumasok sa tipan (Gen. 3: 1-6)
(Is 14: 12-15)

Walang duda, maaari naming banggitin ang higit pang mga pagkahilera, ngunit ito ay isang disente na listahan ng mga ito. Kung mayroon kang higit pang mga pananaw na gusto mong idagdag namin (na may reference sa Kasulatan – o iba pang ideya tungkol sa sinasabi ng talata), huwag mag-atubiling mag-e-mail loudcry@protestant.com.