Pagbubukas Ng Malachi: Ang Mga Diamante Ng Jerusalem

 

“Ang pasanin ng salita ng Panginoon sa Israel” sa pamamagitan ni Malakias ay na ang mga aral ng nakaraan ay hindi malilimutan at ang tipan na ginawa ni Jehova sa sambahayan ng Israel ay pinananatili nang may katapatan. Sa pamamagitan lamang ng taos-pusong pagsisisi ay maaaring matupad ang pagpapala ng Diyos. “Mga Propeta at Mga Hari, pg. 705

Mayroong dalawang klase ng mga pari / indibidwal sa aklat ng Malakias.

  1. 1. Yaong mga natakot sa Diyos, at “naglilingkod sa Kanya” sa katotohanan.
  2. 2. Yaong mga hindi natatakot sa Kanya, at “hindi paglingkuran Siya.” (Tingnan sa Malakias Kabanata 2 & 3)

Sa mga araw ni Malakias na propeta, binabasa natin ang tungkol sa dalawang klase ng mga pari sa aklat ng Ezra. At si Ezra na anak ni Sadoc, na anak ni Phinees, na anak ni Aaron, na dakilang saserdote. Bakit mahalaga ang puntong ito? Sapagkat si Phineas ay pumasok sa isang walang hanggang tipan “dahil sa takot na kinatatakutan niya sa Akin.” Noong panahon na si Balaam ay nagtatapon ng isang katitisuran sa harap ng Israel, upang kumain ng mga bagay na inihain sa mga ibang diyos, marami sa mga kalalakihan ng Israel ang naudyukan na sumapi sa idolatrous na pagsamba ng mga diyos ng mga paganong relihiyon. Nagkakaisa sila sa mga kababaihan ng mga idolatrosong bansa, at nakalimutan ang batas na nagpapaliwanag ng mga prinsipyo ng unang utos na nagpapahayag:

“Ingatan mo ang iyong sarili, baka makikipagtipan ka sa mga naninirahan sa lupain kung saan ka pupunta, baka ito ay maging isang silo sa gitna mo: Datapuwa’t iyong lilipulin ang kanilang mga dambana, gibasag ang kanilang mga larawan, at ibinagsak ang kanilang mga Asera: Sapagka’t hindi ka sasamba sa ibang dios : sapagka’t ang Panginoon, na ang pangalan ay naninibugho, ay isang mapanibughuing Dios: Baka ikaw ay makikipagtipan sa mga nananahan sa lupain , at mangagpapatutot sa kanilang mga dios , at mangaghahain sa kanilang mga dios, at tatawag ka sa iyo, at ikaw ay kumakain ng kaniyang hain ; At iyong kukunin sa kanilang mga anak na babae sa iyong mga anak, at ang kanilang mga anak na babae pumunta sa diosdiosan ang sa kanilang mga dios at pasunurin ang inyong mga anak ay pumunta sumunod sa kanilang mga diyos. “(Exodo 34: 12-16)

Kaya sa pamamagitan ng kasamaan ni propeta Balaam, ang silo na ito ay dumating sa Israel. Karamihan sa Israel sa mga araw ni Balaam ay sumali sa mga sumasamba sa araw ni Baal (Mga Bilang 25: 3-5, Apocalipsis 3:14)

“At kapag si Phinehas , na anak ni Eleazar, na anak ni Aaron na saserdote, nakita ito, ay nagtindig siya sa gitna ng kapisanan, at humawak ng isang sibat sa kaniyang kamay; At sinundan niya ang lalake ng Israel sa tolda, at itinulak ang dalawa sa kanila, ang lalake ng Israel, at ang babae sa kaniyang tiyan (kung saan ang mga bata ay nangaglihi) . Sa gayo’y ang salot ay tumigil sa mga anak ni Israel. At yaong nangamatay sa salot ay dalawang pu’t apat na libo. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, Si Pinehas na anak ni Eleazar, na anak ni Aaron na saserdote, ay nagbalik ng aking galit mula sa mga anak ni Israelsamantalang siya’y masigasig sa akin dahil sa kanila, na hindi ko nilipol ang mga anak ni Israel sa aking paninibugho. Kaya’t sabihin mo, Narito, ibinibigay ko sa kaniya ang aking tipan ng kapayapaan. At siya ay magkakaroon nito , at ang kanyang binhi pagkamatay niya , maging ang tipan ng walang hanggang pagkasaserdote (ang pagkasaserdote ni Melquisedec- ang walang hanggang tipan- Tingnan ang Eze kiel 44: 15,48: 11 ) ; sapagka’t siya’y masigasig sa kaniyang Dios, at naghain ng sala sa mga anak ni Israel . “(Bilang 25: 7-13)

Ang isang ” tipan ng kapayapaan ” ay ginawa sa Phineas, at sa kanyang binhi. Nakita ni Ezra na saserdote, na anak ni Pinehas, ang katapatan ng tipang iyon mula sa Diyos na hindi maaaring magsinungaling (Tito 1: 2), at tungkol sa kanya, sinabi sa atin na inihanda ni Ezra ang kanyang puso upang hanapin ang kautusan ng PANGINOON, at gawin ito, at magturo sa Israel ng mga batas at hatol. “(Ezra 7:10; ihambing ang Malakias 2: 6)

Noong mga araw ni Malakias, nagkaroon ng apostasiya na katulad ng pagsamba sa araw ni Baalpeor. Sinasabi nito na “ang Ezra na saserdote, na may ilang mga pinuno ng mga ama, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, at silang lahat ayon sa kanilang mga pangalan ay nahiwalay, at naupo sa unang araw ng ikasangpung buwan upang suriin ang bagay.

At kanilang tinapos ang lahat ng mga lalake na kumuha ng mga babaing di kilala sa unang araw ng unang buwan. “(Ezra 10: 16-17)

Sa pamamagitan ng paglilinis na ito na ang kasamaan ng Israel ay nalinis. Sa Malakias, ang propesiya na ito ay ibinigay: “At malalaman ninyo na aking isinugo ang utos na ito sa inyo, upang ang aking tipan ay makasama kay Levi , sabi ng Panginoon ng mga hukbo.

“Ang tipan ko ay kasama niya ng buhay at kapayapaan ; at ibinigay ko sila sa kaniya dahil sa takot na kinatatakutan niya sa akin , at natakot sa harap ng aking pangalan. Ang batas ng katotohanan ay nasa kanyang bibig , at ang kasamaan ay hindi nasumpungan sa kanyang mga labi (Tingnan ang Apocalipsis 14: 4-5): lumakad siya kasama ako sa kapayapaan at katarungan, at pinalayo ang marami mula sa kasamaan. Sapagkat ang mga labi ng saserdote ay dapat magpatuloy ng kaalaman , at dapat nilang hanapin ang kautusan sa kanyang bibig : sapagkat siya ang mensahero ng PANGINOON ng mga hukbo . “(Malakias 2: 4-7; ihambing ang Mga Bilang 25: 7-13)

Sinabi sa atin na ang mga labi ng pari ay dapat panatilihin ang kaalaman , at ang batas ng katotohanan ay matatagpuan sa kanyang bibig , bilang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. Hindi lamang tayo dinala sa tapat na halimbawa ni Phineas, at ang tipan ng kapayapaan na ginawa sa kanya, ngunit dinala din tayo sa mga Levita, mula sa kung sino si Phineas at Ezra na sumibol, na hindi sumasamba sa mga huwad na diyos ng Ehipto sa Mount Horeb, at ay ginawa ng Diyos na may pagkasaserdote, at ang kautusan ng Diyos, na kung saan ay lilim ng ebanghelyo.

Sinabihan tayo na mayroong ibang klase ng pari / indibidwal sa Kasulatan:

“At ngayon, O mga pari, ang utos na ito ay para sa iyo. Kung hindi ninyo didinggin , at kung hindi ninyo ilalagay sa puso, upang ibigay ang kaluwalhatian sa aking pangalan , sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ako ay magpapadala pa ng isang sumpa sa inyo, at aking susumpain ang inyong mga pagpapala : oo, aking isinumpa sila na, sapagkat hindi ninyo ito inilalagay upang marinig t “(Malakias 2: 1-2)

Ang mga labi ng pari ay dapat panatilihin ang kaalaman, at ang pagpapahayag ng buhay at pagpapala ay kasama nila:

“Tinatawag ko ang langit at lupa upang itala sa araw na ito laban sa iyo, na inilagay ko sa harap mo ang buhay at kamatayan, pagpapala at pagmumura : kaya pumili ka ng buhay , upang ikaw at ang iyong binhi ay mabuhay .” (Deuteronomio 30:19)

Gayunpaman, sinasabi ng mga pari na ito, na hindi nila papurihan ang Diyos, at isinumpa, maging ang kanilang binhi:

Narito, aking sisirain ang iyong binhi, at ikakalat ang dumi sa iyong mukha, sa makatuwid baga’y ang dumi ng iyong mga takdang kapistahan; at ang isa ay dapat magdala sa iyo na may ito. “Para sa kanilang mga gawa na corrupt sa harap ng Diyos, sila ay reproved, at sinabi na ang tipan ng kapayapaan , at ang mga batas ng katotohanan ay hindi sa kanila , ngunit sa kanyang mga mensahero, sa Levi; ang mga anak ni Phineas, na mga anak ni Sadoc . Sinabi niya sa halip na pagpapala at buhay, na ang kanilang binhi ay mabubuhay, na sila ay sumpain.

“Ngunit kayo ay umalis sa daan ; marami kang napahamak sa kautusan ; iyong pinasama ang tipan ni Levi , sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya’t ginawa ko rin naman sa iyo na kasuklamsuklam at saligan sa harap ng buong bayan, kung paanong hindi mo iningatan ang aking mga lakad , kundi naging bahagi sa kautusan. (Malakias 2: 8-9)

Dahil dito, sila ay tumugon: “Hindi ba tayo lahat ay isang ama ? wala bang nilikha ng isang Diyos sa amin ? Bakit tayo nagtataksil nang may kataksilan bawat tao laban sa kanyang kapatid, sa pamamagitan ng pagpaparungis sa tipan ng ating mga ama ? “(Malakias 2:10) kung saan ang sagot ay malinaw na ibinigay:” Ang Juda ay nag- aaksaya , at ang kasuklamsuklam ay ginawa sa Israel at sa Jerusalem ; sapagka’t nilapastangan ng Juda ang kabanalan ng Panginoon na kaniyang iniibig, at pinakasalan ang anak na babae ng ibang dios .

Ang mensahero ng Panginoon ng mga hukbo, na may batas ng katotohanan at walang hanggang tipan, ay upang ibalik ang mga tao sa kautusan ng Panginoon .

Narito, aking susuguin ang aking sugo , at siya’y maghahanda ng daan sa harap ko: at ang Panginoon, na inyong hinahanap, ay biglang makaparoroon sa kaniyang templo, sa makatuwid baga’y ang sugo ng tipan na inyong kinalulugdan: narito, siya’y darating sabi ng Panginoon ng mga hukbo. “(Malakias 3: 1)

Paano magiging handa ang ganitong paraan ?

” Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kaniya sa Horeb para sa buong Israel, ng mga batas at mga kahatulan . Narito, aking susuguin sa iyo si Elias na propeta (“ang mensahero ng Panginoon ng mga hukbo”) bago dumating ang dakila at kakila-kilabot na araw ng PANGINOON: At kaniyang ibabalik ang puso ng mga ama sa mga anak, at ang puso ng ang mga anak sa kanilang mga ama , baka dumating ako at saktan ang lupa ng isang sumpa . (Malakias 4: 4-6)

Si Elias ay hindi lamang upang ibalik ang mga puso sa kaalaman ng tunay na Diyos, kundi ang pagpapala ng buhay, ang tipan ng kapayapaan, na ibalik sa Israel, na gumawa ng pagbabayad-sala para sa Israel, “upang ihiwalay ang poot ng Panginoong Diyos “, Tulad ng ginawa ni Phineas, upang” italikod ang marami mula sa kasamaan “(Mal 2: 6) at ibabalik ang kanilang mga puso sa tunay na pagsamba ng Diyos .

Intermarriage

Ang kaugnayan ng isang ecumenical society na kumakatawan sa halos isang-kapat ng populasyon ng mundo

Ang Mensahe ay Para sa Ngayon:

“Ano? Hindi baga ninyo nalalaman na ang nakikisama sa isang patutot ay isang katawan ? sapagka’t dalawa, sabi niya, ay magiging isang laman . Ngunit siya na sumali sa Panginoon ay isang espiritu . “(1 Corinto 6: 6-7)

Maaaring walang pagmamahal sa mga may-asawa ang mga anak na babae ng kakaibang diyos. Kahit ngayon, marami ang nagsasabi, “Hindi ba tayo lahat ay naglilingkod sa iisang Diyos? Hindi ba Siya ang Ama nating lahat? Hindi ba tayong lahat na binhi ni Abraham? “Sa marami na nagpahayag ng pagkakaisa kay Kristo , ngunit nakipagtipan sa mga naninirahan sa lupain , tulad ng maraming ginagawa sa pamamagitan ng mga ekumenikong relasyon sa” ina ng mga Harlots “ , at bilang tunay na pagsamba sa ibang diyos tulad ng ginawa ng mga Israelita noong una. Gayundin, maraming mga tao ngayon ang nagtataboy sa ilalim ng batas ni Moises, na may mga batas at hatol,na may pagpapala ng buhay na ipinahayag sa pagsunod sa kanila sa ebanghelyo. Ito ang mensahe ni Elias na mensahe ng walang hanggang tipan na ginawa kay Abraham (Gen. 14-18, Roma 3, Galacia 4: 22-29), na lumiliko sa sumpa, na nagpahayag: “Sumpain ang taong nagpapatunay hindi lahat ng mga salitang nakasulat sa batas na ito upang gawin ang mga ito. “(Deut 27:26) Ang mensahe ni Elias ay isang tawag sa pagsisisi sa pagyurak sa mga mabuting batas ng ating Diyos at Ama, at hindi paglakad sa Kanyang mga paraan. Sa wakas, ang mensahe ni Elias ay isang tawag na humiwalay sa huwad na pagsamba sa tunay na pagsamba, mula sa huwad na mga diyos, hanggang sa tanging Totoong Diyos.

Tinanggap ang hain ni Elias

Nililinis ng Diyos ang Kanyang mga mensahero na naghahanda sa daan, upang sila ay maghandog ng alay sa katuwiran na Siya ay banal at katanggap-tanggap. (Mal. 3: 3)

Ang mga Elias ngayon ay mag-aayos ng mga paglabag na ginawa sa batas sa pamamagitan ng tipan na ginawa sa mga naninirahan sa lupain, at sa pamamagitan ng pagsamba sa mga huwad na diyos, at tumawag sa iba sa mensahe ng pagkakasundo sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng Anak ng Diyos, at ang Kanyang walang hanggang ebanghelyo; sa takot sa Kanya, bilang ang hula ay nagpahayag na ang mga saserdote ay natakot sa Kanya, alalahanin ang Kanyang batas, at “magbigay kaluwalhatian sa Kanyang pangalan” (Malakias 2: 2, Apocalipsis 14: 7).

Narito ang mensahe ni Malakias, ang mensahe ni Elias: “At nakita ko ang ibang anghel na lumipad sa gitna ng langit, na may walang hanggang ebanghelyo upang ipangaral sa mga naninirahan sa lupa, at sa bawat bansa, at lahi, at wika, at mga bayan, na nagsasabi ng malakas na tinig, Matakot kayo sa Dios, at magbigay kaluwalhatian sa kaniya; sapagka’t dumating ang oras ng kaniyang paghuhukom: at sambahin ninyo siya na gumawa ng langit, at lupa, at dagat, at ang mga bukal ng tubig. “Apocalipsis 14: 6-7

Ang gayong isang mapitagang takot ay ipinakita sa mga puso ng mga mensahero patungo sa kautusan ng Diyos sa Mensahe ni Elias, na hinahangad niyang ibalik ang iba sa mga pagpapalang nakapaloob sa walang hanggang ebanghelyo, upang ang sumpa ng kasalanan ay hindi na magtagumpay sa parehong buhay ng mga indibidwal, at sa kanilang mga pamilya ; upang ang paglilinis ng santuwaryo ay maaaring gawin (Malakias 3: 2-4), at isang tiyak na pagtubos ay ginawa para sa Israel (Mga Awit Levitico 16, Mga Bilang 25:13).

Sa mga natatakot sa Panginoon at sa Kanyang batas, binigyan tayo ng pangakong ito sa Kasulatan:

“Nang magkagayo’y silang nangatakot sa Panginoon ay nagsalita ng madalas sa isa’t isa : at dininig ng Panginoon, at kanilang dininig, at isang aklat ng alaala ay nasusulat sa harap niya sa kanila na nangatatakot sa Panginoon , at yaong nag- iisip ng kaniyang pangalan . At sila’y magiging akin , sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa araw na yaon na aking ginagawa ang aking mga hiyas ; at aking ililigtas sila, gaya ng paglulukso ng isang tao sa kaniyang sariling anak na naglilingkod sa kaniya . Kung magkagayo’y babalik ka, at makilala sa pagitan ng matuwid at ng masama, sa pagitan niyaong naglilingkod sa Dios at sa kaniya na hindi naglilingkod sa kaniya. (Malakias 3: 16-18)

Ngunit sa mga hindi pa, binabasa natin ang isang paulit-ulit na sumpa sa mga saserdote na bahagyang nasa batas, hindi natatakot sa Diyos, at hindi nagsasalita nang madalas na magkakasama sa isa’t isa, hindi pagkakaroon ng Diyos sa lahat ng kanilang mga iniisip, hindi isinasaalang-alang ang Kanyang pangalan & pagpapala:

“Ang aking bayan ay nawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman: sapagka’t itinakuwil mo ang kaalaman, akin namang itakuwil ka, upang ikaw ay maging saserdote sa akin: yamang iyong nalimutan ang kautusan ng iyong Dios , aking lilipulin ang iyong mga anak . Oseas 4: 6)

Ipinangako ng Diyos ang pagpapala ng buhay sa mga nag-aalala sa Kanya at panatilihin ang Kanyang mga paraan, sa kanila at sa kanilang mga binhi pagkatapos nila: (Exodo 20: 4 [Exo.31: 13-17], Deuteronomio 16: 3, 8:18, 8: 2)

“Nguni’t sa iyo na nangatatakot sa aking pangalan ay darating ang Araw ng kabutihan na may pagpapagaling sa kaniyang mga pakpak; at kayo ay lalabas, at lumaki na parang mga binti ng kabalyero. “(Malakias 4: 2)

Ang mga ito ay ipinangako: “Sila’y magiging Aking, sa araw na aking bubuuin ang Aking mga hiyas”, at inihalintulad sa “isang anak na lalaki” na “naglilingkod” sa kanyang ama . Sa pagsamba lamang natin sa Diyos Ama sa Espiritu at sa Katotohanan, maaari Niya tayong tawagin ng mga anak na naglilingkod sa Kanya . May mga nag-aangkin na Siya ang kanilang Ama, ngunit hindi sila ” naglilingkod sa Kaniya” (Mal 3:18), ni ang “kautusan ng katotohanan sa kanyang bibig.” (Mal. 2: 6) Samakatuwid siya ay tulad ng Esau (Mal 1: 2-6), na tunay na isang anak ni Abraham na kanyang ama ayon sa laman, ngunit hindi ayon sa Espiritu, na nagbebenta ng tipan ng pangako, at isinumpa, na pumasok sa pakikipagtipan sa mga anak na babae ng mga diyos na diyos , at pag-inom mula sakanilang tasa ng komunyon .

Kaya sino ang mga ito na mga hiyas, na natatakot sa Diyos, at naaalaala ang Kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, na iginagalang ang Kanyang batas? Ang mga ito ay isang “maharlikang pagkasaserdote” (1 Pedro 2: 9), mga anak ng nobya ng Kordero, ang Bagong Jerusalem, na “ang ina nating lahat” (Mga Taga Galacia 4:26):

“At nakita ko si Juan na banal na lunsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa Diyos mula sa langit, na inihanda bilang isang nobya na pinalamutian ng kanyang asawa.” (Apocalipsis 21: 2)

Sa mga tumanggap ng mensaheng ito, sila ang magiging mga adorno ng asawa ng Kordero.

“Sapagka’t ang iyong Lumikha ay iyong asawa ; ang Panginoon ng mga hukbo ang kaniyang pangalan; at ang iyong Manunubos na ang Banal ng Israel; Ang Diyos ng buong lupa ay tatawagin. Oh ikaw na napipighati, na pinagsusumikod ng bagyo, at hindi nalulugod, narito, aking ilalagay ang iyong mga bato ng mga magagandang kulay (ang tipan) , at ilagay ang iyong mga patibayan na may mga safiro. At gagawin ko ang iyong mga dungawan sa mga agata, at ang iyong mga pintuang-daan ng karbungko, at lahat ng iyong mga hangganan ng mga maligayang bato . At lahat ng iyong mga anak ay tuturuan ng Panginoon ; at malaki ang magiging kapayapaan ng iyong mga anak(ihambing ang Mga Awit 119: 165). Sa katuwiran ay matatatag ka: ikaw ay malalayo sa pang-aapi; sapagka’t hindi ka matatakot: at sa kakilabutan; sapagkat hindi ito lalapit sa iyo. “(Isaias 54: 5, 11-14)

“Sapagka’t, narito, ako’y lumilikha ng mga bagong langit at bagong lupa: at ang una ay hindi aalalahanin (na isinumpa, hindi napapailalim sa kautusan) , ni pumasok man sa pagiisip. Ngunit magalak ka at magalak (“ang mga batas ng Panginoon ay tama, nagagalak sa puso” Mga Awit 19: 8) magpakailanman sa aking nilikha : sapagkat, narito, nililikha ko ang Jerusalem ng kagalakan, at ang kanyang mga tao ay isang kagalakan . At ako’y magagalak sa Jerusalem, at ang kagalakan sa aking bayan : at ang tinig ng pagtangis ay hindi na mababalitaan sa kaniya, ni ang tinig ng pag-iyak. “(Isaias 65: 17-19)

Ang mga may ebanghelyong ito ay yaong mga natatakot sa Diyos at sumusunod sa Kanyang mga utos. Sa pag-alala sa batas ni Moises, sila ay nagtitipon mula sa isang Sabbath patungo sa isa pa, at mula sa isang bagong buwan papunta sa iba pa (Tingnan ang Isaias 66:23, Ezekiel 46: 1), upang sambahin ang Hari, ang PANGINOON ng mga hukbo (Tingnan ang Zacarias 14: 16). Siya ang Isa na nagpapabanal sa kanila; sa gayon ang lahat ay banal na isang perlas na nagpupuri sa Banal na Jerusalem.

“Mapapalad ang mga gumagawa ng Kanyang mga utos, upang magkaroon sila ng karapatan sa punong kahoy ng buhay, at pumasok sa mga pintuan ng lungsod.” Apocalipsis 22:14

Huling Mga Tala sa Pag-aaral:

*** Spake madalas magkasama isa sa isa pang:

Sa mga pagpapalang ibinigay sa mga batas, may mga pagpapalang ibinigay sa ilang panahon para sa pagpapaunlad ng Kanyang mga tao, at upang protektahan sila mula sa pagsamba sa diyus-diyusan. Matapos ang paalala na huwag tumalikod sa ibang mga diyos, binigyan ng utos na magtipon sa lugar na pinili ng Diyos (Exodo 34: 18-23, tingnan din ang Juan 4: 21-23, Hebreo 12:22), ang mga na natatakot sa Diyos, at nag-iisip sa Kanyang pangalan ay tinawag upang magtipon sa mga bagong buwan, Sabbath, at taunang mga kapistahan ng sariling paghirang ng Diyos.

“Ibinigay ng Diyos ang tagubilin sa mga Israelita na magtipun-tipon sa Kanya sa mga takdang panahon, sa lugar na dapat Niyang piliin, at pagmasdan ang mga espesyal na araw kung saan walang kinakailangang gawain ang dapat gawin, ngunit ang oras ay dapat italaga sa pagsasaalang-alang ng mga pagpapala na Ibinigay niya sa kanila. “2Testimonya 573

“Noong sinaunang panahon tinagubilinan ng Panginoon ang Kanyang mga tao na magtipon nang tatlong beses sa isang taon para sa Kanyang pagsamba. Sa mga banal na pagpupulong na ito ay dumating ang mga anak ni Israel … Nakilala nila ang mga awa ng Diyos, ipinaalam ang Kanyang kamangha-manghang mga gawa, at mag-alay ng papuri at pasasalamat sa Kanyang pangalan. “6 Testimonies 39

“Nakita ng Panginoon na ang mga pagtitipon na ito ay kinakailangan para sa espirituwal na buhay ng Kanyang mga tao. Kailangan nilang lumayo mula sa kanilang makamundong pagmamalasakit, makipag-usap sa Diyos, at pag-isipan ang hindi nakikitang mga katotohanan.

Kung kailangan ng mga anak ni Israel ang kapakinabangan ng mga banal na pagpupulong sa kanilang panahon, gaano pa ang kailangan natin sa mga huling araw ng panganib at labanan! At kung kailangan ng mga tao sa mundo ang liwanag na ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanyang simbahan, gaano pa ang kailangan nila ngayon! “6T, pg. 40

Ang puntong ito ay napakahalaga, na inudyukan ng apostol ang mga mananampalatayang Hebreo kay Cristo:

“… hindi pinabayaan ang pagsasama-sama ng ating sarili, tulad ng paraan ng ilan ay, ngunit nagpapahiwatig ng isa’t isa at mas lalo pang nakikita ninyo na ang araw ay papalapit.” Hebreo 10:25

Ang mga Natatakot sa Kanyang Pangalan:

Sa mga nagbibigay ng tawag na matakot sa Diyos, at magbigay sa Kanya ng kaluwalhatian, ito ang takot na tinawag Niya sa amin:

“Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: ang mabuting pag-unawa ay may lahat na gumagawa ng kaniyang mga utos: ang kaniyang kapurihan ay nananatili magpakailan man.” Awit 111: 10

“Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni’t ang mga mangmang ay nagsisamba sa karunungan at turo.” Mga Kawikaan 1: 7

“Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: at ang kaalaman ng Banal ay mauunawaan” Mga Kawikaan 9:10

Pro 16: 6 Sa pamamagitan ng awa at ng katotohanan ay ang kasamaan ay nalinis: at sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humiwalay ang mga tao sa kasamaan.

Pro 14:27 Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng buhay, upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan.

“Matakot ka sa Diyos, at sundin mo ang Kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong tungkulin ng tao.” Ecles. 12

Sa mga saserdote na hindi natatakot sa Dios, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, sinabi niya, “Hos 4: 6 Ang aking bayan ay nawasak dahil sa kawalan ng kaalaman: sapagka’t itinakuwil mo ang kaalaman, akin namang itakuwil ka, upang ikaw ay hindi saserdote sa akin: yamang nakalimutan mo ang kautusan ng iyong Diyos, malilimutan ko rin ang iyong mga anak. “” Narito, sisirain ko ang iyong binhi … “(Mal 2: 3)

 
NEW VIDEO MESSAGE: The Blessing and the God of Babylon

Who is the god of Babylon? And how does that god affect multitudes of professed Christians today? In this study we will see the ancient pagan origins of the Trinity, and show how many are turning away from the blessings God desires to give.
Pagpapagaling Sa Nakamamatay Na Sugat: Ang Pagtaas Ng Muli Sa Maliit Na Sungay

little horn-revival2

Sinasabi sa atin ng Biblia na ang maliit na sungay ay bubuhayin …

Ang maliit na kapangyarihan ng sungay ng ikapitong kabanata ng Daniel ay ganap na magkasingkahulugan sa kapangyarihan ng hayop na tumanggap ng isang sugat na nakamamatay na “pinagaling”. Ito ay mas malinaw na ang kagalingan na ito ay dapat na mapapatunayan sa pamamagitan ng ang katunayan na “ang buong mundo ay nagtaka pagkatapos ng hayop”.

Ngayon, na ang mga kapangyarihang ito ay pareho ay maliwanag na maliwanag.

Sa maliit na sungay, sinabi ng Kasulatan:
Dan 7:21 “Ako’y tumingin, at ang tandang sungay ay nakipagdigma sa mga banal , at nanaig laban sa kanila :”
Ng hayop na ang sugat ay gumaling, sinasabi nito:
Apocalipsis 13: 7 “At ito ay ibinigay sa kanya upang makipagdigma sa mga banal , at upang madaig ang mga ito . ”

Ang mga banal ay nakikilala bilang mga “sumusunod sa mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus.” (Pahayag 14:12) Samakatuwid, upang makipagdigma sa mga banal ay makikipagdigma kay Jesus, na nag-iisa ay maaaring gumawa ng mga taong banal, ito ay isang deklarasyon ng digmaan sa batas ng Diyos na itinataguyod ng mga banal.

Na ang kapangyarihang ito ng hayop at ang maliit na sungay ay isa at ang parehong hindi maaaring tanggihan. Ang parehong ay binibigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay at pamumusong, habang patuloy din para sa parehong espasyo ng oras:

Daniel 7:25 “At siya’y magsasalita ng mga dakilang salita laban sa Kataastaasan … at sila ay ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang oras at mga oras at ang paghahati ng oras (1260 taon) .”

Apocalipsis 13: 5 “At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay at mga kapusungan ; at ang kapangyarihan ay ibinigay sa kanya upang magpatuloy ng apatnapu at dalawang buwan (1260 taon) . ”

Ang wika na ginagamit ay eksaktong pareho para sa parehong mga kapangyarihan, samakatuwid, upang gamitin ang parehong mga prinsipyo ay

The little horn and beast powers can only refer to the same power: the Papacy.

Ang maliit na sungay at kapangyarihan ng hayop ay maaari lamang sumangguni sa parehong kapangyarihan: ang Papacy.

angkop lamang. yamang sa pag-expire ng periodic na panahon kung saan ang hayop ay makatanggap ng isang sugat na nakamamatay, kaya ang maliit na sungay ay dapat na hatulan nang eksakto sa parehong paraan sa pag-expire ng prophetic period. Gayunpaman, sa ulat ng hayop na tumanggap ng nakamamatay na sugat na ito, ito ay hindi mapag-aalinlanganang wika: “ang nakamamatay na sugat ay gumaling, at ang buong mundo ay nagtaka pagkatapos ng hayop.”

Ang kapapahan, sa pagtatapos ng kanyang mga pampulitikang pananakop sa mga hari sa lupa ay tumagal ng isang kumpletong 1260 taon, mula sa panahon ng 538CE hanggang 1798CE. Kaya ganap na inilarawan: siya ay nakipagdigma sa mga banal; kaya tiyak na naitala sa kasaysayan na ginawa niya ang walang bisa ang batas ng Diyos, trampling ito sa ilalim ng paa. Ang kanyang bibig ay nag-utos sa sarili sa itaas ng mga budhi ng mga tao, na gumamit ng puwersa kaysa sa kung sino ang nag-iisa ang Diyos ay magkaroon ng kapangyarihan, at kung sino ang hindi Niya pinipilit ang kalooban.

At sa katunayan tiyak na ang kapangyarihang ito ay nawala ito ng trono sa kaharian tulad ng ipinahayag ng bibig ng Diyos noong 1798, ngunit sinasabi din sa Kasulatan na ang nakamamatay na sugat ay gagaling, at iyon ay dapat na mangahulugang ganap na pagwawasak ng bagay na binubuo ng nakamamatay na sugat. At sa mga bagay na ito, maraming mga elemento ang maaari nating banggitin, ngunit ang mga nakakaapekto nito ay nakapagpapagaling: ang lahat ng mga kababalaghan sa mundo pagkatapos ng hayop. At dahil sinasabi sa atin ng Banal na Kasulatan na ang mga hari sa lupa ay nakipagkamali sa kanya, kailangang magkakaroon ng tiyak na nagkakaisa na kumperensya sa pagitan ng Papado at ng mga pamahalaan ng mundo.

ANG MGA LATERAN TREATIES Dahil ang nakamamatay na sugat ay nawala ang pampulitikang impluwensya at kapangyarihan sa mga hari sa mundo, ang pagpapagaling ng sugat ay babalik ito sa tanda ng mga gobyerno na nahuhuli ng Papacy. Kung nais nating maunawaan ang isang bagay ng pagpapagaling ng papa, dapat nating pag-aralan ang pagtataas ng pag-unlad sa kapangyarihan din.
Kasunduan sa Lateran

Sa Pransya na ang kapayapaan ay nagsimula sa kapangyarihan, ngunit hindi ito magiging kompleto sa Pransya, dahil ang Pransiya ay nasa Imperyo ng Roma, ngunit hindi ito ang imperyo. Ang Pransya ang unang kaharian upang magbigay ng tiwala sa awtoridad ng papa, at napakalaking impluwensya ng Pransiya sa Imperyong Romano na maraming mga kaharian ang mabilis na sinimulan na kinuha sa ilalim ng banner ng Papal. Ang Banal na Kasulatan ay nagpapahayag ng hula na ito nang malinaw na ang France ay nagbigay ng kapangyarihang maisakatuparan ng Katolisismo:

Daniel 11 31 At ang mga bisig ay tatayo sa kaniyang bahagi, at kanilang dudumhan ang santuario ng kalakasan, at aalisin ang araw-araw na hain, at kanilang ilalagay ang kasuklamsuklam na nakapagpapawi.

 

Ang “Arms” ay tumutukoy sa hukbo na sinimulan ng mga pagsakop ng papa, at kanilang nilapastangan ang santuwaryo ng lakas sa pamamagitan ng pakikipagdigma laban sa mga utos ng Diyos na nag-iingat ng mga tao; ang mga utos na ipinagkaloob sa santuwaryo na iyon sa langit; ang mismong pundasyon ng Diyos. Ang simbahan at ang unyon ng estado ay tinatapos sa 508CE nang ang bansa ng Sabbathkeeping Visigothic ay nahihirapan at pinilit na maging convert sa Katolisismo, at hinihimok sa isang maliit na sulok ng modernong araw na Espanya upang maiwasan ang ganap na pagkalipol. Tinawag itong “ang kasuklamsuklam na paninira”. Hindi ito bahagi ng 1260 taon na propetikong panahon, dahil 30 taon na ang nakalilipas na tinanggap ng simbahang Katoliko ang buong Kaharian ng Roma. Ngunit sa kasuklam-suklam na ito ng pagkatiwangwang, ang panahon ng propesiya ay isang tiyak na 1290 taon:

Daniel 12:11 At mula sa panahon na aalisin ang araw-araw na hain, at ang karumal-dumal na itinapon ay magkakaroon ng isang libo at dalawang daan at siyam na pung araw.

 

Mula sa panahon na pinalitan ng Pransiya sa papaismo, ngayon ay nagsimulang magkaroon ng kapangyarihan sa mga kaharian na mabilis na bilis. Ang Pransiya ay ang pagpasok ng kapangyarihang papa, at mula sa puntong ito pasulong, ang impluwensya ay nakuha hanggang 30 taon mamaya, ang Romanong imperyo ay sinigurado. Ito ang pagtaas ng kapangyarihan ng papa hayop na natanggap ito ay nakamamatay na sugat sa dulo ng prophetic na panahon na nakasaad sa itaas.

The Lateran Treaty was not the full healing of the deadly wound, but only the beginning...

Ang Lateran Treaty ay hindi ang buong pagpapagaling ng nakamamatay na sugat, ngunit lamang ang simula …

Ngayon, ang nakamamatay na sugat ay nangangahulugan ng pagkawala ng kapangyarihan. At kung naiintindihan natin ang simula ng mga panahong propetiko kung saan natanggap ng Papal beast na ito ang kapangyarihan, maaari nating maunawaan kung ano ang kinakailangan upang muli itong muling maibabalik ang gayong kapangyarihan. Dahil nangangailangan lamang ito ng impluwensya sa isang kaharian upang magkaroon ng kapangyarihan sa buong imperyong Romano, kahit na kailangan lamang nito ang impluwensiya ng isang kaharian upang simulan ang pagpapagaling sa nakamamatay na sugat. Ang pagtaas sa kapangyarihan sa kapanganakan ng Papacy ay naging tanda din ng pagtaas nito sa kapangyarihan sa muling pagkabuhay nito. Ang gayong isang muling pagbabangon ay hindi gaanong mahalaga, nakikita na ang papa ay napapanahon sa propesiya para sa pagiging ang pinaka malupit at mapanlinlang ng mga masterpieces ng kamatayan at pagkasira ng Satanic sa buong mundo. Para sa tulad ng isang muling pagbabangon upang mangyari, ito ay maaaring nangangahulugan na walang mas mababa kaysa ito ay tumaas sa kapangyarihan, ngunit sa katunayan,

Ngunit kailan kaya ang isang pinto sa muling pagbabangon upang mabuksan sa Papacy? Ito ay noong 1929 sa pag-sign ng Lateran Treaty. Ang Lateran Treaty ay isang kasunduan ng kasunduan sa pagitan ng Mussolini at ng Katolikong iglesya na magbibigay ng iglesiang Katoliko na maging sariling kapangyarihan ng estado sa Italya. Ang lupaing ito na ibinibigay sa simbahan ay ang Vatican, ang lugar kung saan itinayo ang St. Peter’s Basilica sa pamamagitan ng malupit na programa sa pag-sponsor ng papa indulgences na pinangunahan ang Protestant Reformation upang magpatuloy. Gayunpaman sa kabila ng pagkakaroon ng mga pribilehiyo ng pagiging sariling gobyerno, hindi ito ang kumpletong pagpapagaling ng nakamamatay na sugat nang higit pa kaysa sa conversion ng France sa Katolisismo ay ang kapunuan ng kapangyarihan ng Papal beast, ngunit ito ay simula lamang ng pagpapagaling nito.

But with such a small land, what influence could the Catholic church be? It could be much influence in every way as pertaining to governmental affairs. The Catholic church becoming it’s own state power, it now could hold diplomatic ties to the other nations of the world. No longer did the Catholic church need to represent itself as merely an ecclesiastical authority, but could now have diplomatic relations on a political level with the governments of the world. From the time of 1929 to the present time, the Vatican has more than 175 embassies with Papal nuncios (ambassadors for the Vatican) living on government premises. What does this mean? It means that representatives of the Vatican have been planted upon nearly every country in the world to represent the Vatican at a close, intimate level with the particular government wherever the nuncios are present. The purpose of these relations cannot be undermined, for by them, not only does the Pope and his representatives hold close communication with the leaders in government, but wields influences and dialogue over the decisions and the overall shaping the policies and practices of nations on a worldwide scale.

ANG ROMANONG CATHOLIC STANDARD

Roman standard1

Ang bandila na inilagay ng Roman Armies sa paligid ng Jerusalem sa panahon ng ito ay pagkawasak.

Bagaman ang kapangyarihan ng simbahan / estado ay tinawag na kasuklam-suklam na paninira, ang pamamaraang desolating ay ibinigay din sa kapangyarihan na magbubunyag ng isang tiyak na pagtanggal ng nagpoprotekta sa kamay ng Diyos mula sa Jerusalem bago ito sirain. Sa isang ilustrasyon ng parehong tanda ng kasuklamsuklam na paninira tungkol sa Papasiya, pati na rin ang pagkawasak ng Jerusalem ng mga hukbo ng Roma, ang isang linya ay gagamitin upang dalhin ang parehong sa isang talata:

Mateo 24: 1-3,15-16 “At lumabas si Jesus, at umalis sa templo: at nagsilapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad upang ipakilala sa kaniya ang mga gusali ng templo. (2) At sinabi sa kanila ni Jesus, Hindi baga ninyo natitingnan ang lahat ng mga bagay na ito? katotohanang sinasabi ko sa iyo, Walang matitira roon ng isang bato sa ibabaw ng iba, na hindi itatapon. (3) At samantalang siya’y nakaupo sa bundok ng mga Olivo, ay nagsilapit sa kaniya ang mga alagad, na sinasabi, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito, at ng wakas ng sanlibutan? … (15) Kung kayo nga’y mangakakita ng kasuklamsuklam na paninira, na sinalita ni Daniel na propeta, ay tumayo sa dakong banal (na siyang bumabasa, (16) Kung magkagayo’y magsitakas sa mga bundok ang nangasa Judea:

 

Sapagkat ito ay isang pagkasuklam ng pagkatiwangwang sa pagtatatag ng pamahalaang papa sa 508CE at 538CE, ang tunay na bagay ay tiyak na ginagamit sa pagpapagaling nito.

 

Gayundin, maaari tayong gumuhit ng ilang pagkakapareho upang makapagpagaling ito mula sa pagkawasak na matugunan ang Jerusalem bilang “ang kasuklamsuklam na paninira”.

Tulad ng estado ng Iglesia ni Clovis ay isang tanda na ang Papacy ay nakakakuha ng kapangyarihan, at natagpuan na ito ay kontemporaryong kasama ang pag-sign ng Lateran Treaty, kahit na ang tanda ng pagkasuklam ng pagkatiwangwang bago ang pagkawasak ng Jerusalem ay mahalaga sa pag-unawa sa isang counterpart na humahawak nito ngayon , kung saan ang pag-sign ay isang tiyak na signal upang iwanan ang mga lungsod.

Ang bandila ng Romanong Pamantayan ay ibinangon sa mga batayan ng Jerusalem bilang isang senyas sa bayan ng Diyos na oras na ngayon na umalis sa mga lunsod. Kaya malinaw na ito ay kinikilala bilang kung ano ang magdala ng pagkawasak.

Lucas 21:20 “At kung makita ninyo ang Jerusalem na nakukubkob sa mga hukbo, kung magkagayo’y alamin ninyo na ang pagkawasak ay malapit na.”

Ang mga hukbong Romano ay nagtanim ng kanilang mapanakop na palatandaan sa mga lugar ng Jerusalem, tulad ng “mga bisig” ng Papamana (iyon ay, ang mga hari sa lupa) ay nagsimulang lumaban sa mga sumasalungat sa relihiyon ng Papal. Gayundin sa ngayon, may isang karapat-dapat na pag-uulat na bumubuo sa pag-sign ng diplomatikong relasyon na dinala ng Lateran Treaty.

ANG PAGBABAGO NG BUKAS: ISANG TATLONG KASALANAN

Ang maliit na sungay at ang magkakaibang kapangyarihan ng hayop ay magkapareho, at ang wika na ipinagkakaloob ng Banal na Kasulatan ay malinaw na nagpapalabas ng katotohanang ito para sa atin. Samakatuwid ang nakamamatay na sugat na ang magkakaibang hayop na nagtataguyod sa pagtatapos ng propetikong panahon ng 1260 taon ay ang parehong bagay na dapat na tumutugma sa maliit na sungay ng Daniel 7 sa pagtatapos ng propetikong bilang nito. Gayundin, samantalang ang magkakaibang hayop ay may kagalingan sa sugat na iyon, hindi tayo dapat magtaka upang makita ang maliit na sungay na muling tumaas sa napakahalagang paghahanap na ang parehong paggaling dito, dahil ito ay isa at kaparehong kapangyarihan.

Ngayon, tungkol sa mga sungay sa Biblia, malinaw na:

Daniel 7:24 “At ang sampung sungay mula sa kahariang ito ay sampung hari na babangon: at ang iba’y babangon pagkatapos nila; at siya’y magkakaroon ng kaiba mula sa una, at siya’y magtatagumpay ng tatlong hari.

 

It is interesting to note that the "victor's crown" lauryl on the Roman Standard flag is the same as that found on the United Nations logo.

Ito ay kagiliw-giliw na tandaan na ang “korona ng tagumpay” na lauryl sa bandang Romanong Standard ay katulad ng na natagpuan sa logo ng United Nations.

Ang kaharian ng Roma ay may sampung kaharian sa ilalim ng banner nito. Matapos ang pagsupil ng tatlong sungay na pumipigil sa kapangyarihan ng Papamana, binigyan ito ng isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay, katakut-takot

The United Nations is the very organization which has gathered the kings of the earth and the diverse horn has it's flag raised at.

Ang United Nations ay ang tunay na organisasyon na nakakalap ng mga hari sa lupa at ang magkakaibang sungay ay may bandila itong itinaas sa. tinatatakan ang mga hari sa lupa. Ang papa ng sungay ay angkop na ang “magkakaibang” sungay mula sa natitirang bahagi ng sampu, yayamang ito ay isang eklesiyastikal na awtoridad at hindi pangunahin ng awtoridad sa pulitika. At ang “karumal-dumal na pagkapahamak” sa pamamagitan ng disenyo at gawain ng Kasunduan sa Lateran ay hinangad na “magwasak” sa mahigit na 85 taon. Ngayon, ang bagay ng karumal-dumal na iyon ay naitatag at ito ay naabot.

Noong ika- 25 ng Setyembre , 2015, ang United Nations ay nagtataglay ng pinakamalaking pangkalahatang kapulungan ng mga pamahalaan na natipon sa kasaysayan ng mundo. 198 bansa ay naroon. Ang Vatican, bagama’t may malapit, at madalas na hindi nakikita, ang mga relasyon sa United Nations ay isang tagamasid na hindi kasapi. Habang naroon ang mga bandila ng maraming bansa, ang bandila ng Vatican ay wala sa kanila. Iyon ay hanggang sa umaga ng ika- 25 kapag ang bandila ay itataas opisyal sa gitna ng iba pang mga kaharian ng mundo. Ito ay isang praktikal na deklarasyon na ang Vatican ay “magkakaibang sungay” mula sa iba pang mga kaharian, at ang propesiya ng maliit na sungay ay totoo sa kung ano ang kasunod: binigyan ito ng isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay.

Sa pong araw na iyon, pinuntahan ni Pope Francis ang mga delegado ng Sustainable Development Conference ng United Nations, kung saan ang bawat bansa, kabilang ang Vatican, ay pumirma ng isang kasunduan upang unitedly malutas kung ano ang sang-ayon nila upang maging problema sa buong mundo sa mga hanggahan ng kasunduang ito sa isang pseudo-bagong agenda sa pagkakasunod-sunod ng mundo.

vatican flagAng papasiya ay nawala mula sa pagtugon sa mga indibidwal na bansa sa pamamagitan ng diplomatikong relasyon sa pagiging natanggap bilang isang hari na boses sa pinakamalaking pagtitipon ng pamahalaan na gaganapin. Ang bandila na itinaas ay dapat na walang mas mababa sa isang malinaw na tanda ng “mga armas” na naiimpluwensyahan na tumayo sa kapakanan ng Papamana sa entablado sa mundo. Tunay na ang “kasiraan ay malapit na”, “maging sa mga pintuan”.

ANG PAGKAKAROON NG PAGHUHUKOM
Isang araw bago ang araw ng paghatol ayon sa pagbilang ng Biblia sa panahon, na kilala bilang araw ng pagbabayad-sala noong ika- 24 ng Setyembre , nang itanong ng Papacy ang bahay ng kongreso ng Estados Unidos. Iyon ang dragon na nagbigay ng kapangyarihan at trono sa Papamana, at ito ang dragon na nagbibigay ng trono sa dakilang patutot, na walang iba kundi ang “magkakaibang sungay”, na tinatawag na “ang dakilang lunsod, na naghahari sa mga hari ng lupa. “(Pahayag 17:18)

Ipinakita si Juan sa simula, at pagtatapos ng, ang eksena ng paghuhukom ng dakilang kalapating mababa ang lipad sa panahon ng Amerika, ngunit natagpuan ng hula na natatapos ang sampung sungay sa ulo ng dragon.

Ng mga sampung sungay, ipinahayag nito:

Apocalipsis 17:16 “At ang sampung sungay na iyong nakita sa hayop, ay ang mga yaon ang mangagtatanim sa patutot, at gagawin siyang kasiraan at hubo, at kakain ang kaniyang laman, at susunugin sa apoy .”
Ang kasuklam-suklam na pagkawasak ay dahil ng pagkakasangkot ng maliit na sungay sa mga hari sa lupa, na “ginawa siyang sira”, at pagkatapos ay susunugin siya sa apoy.

Pahayag 17:17 Sapagka’t inilagay ng Dios sa kanilang mga puso upang tuparin ang kaniyang kalooban, at sang-ayon, at ibibigay ang kanilang kaharian sa hayop, hanggang sa matupad ang mga salita ng Dios.

 

Ang pasimula ng paghuhukom na ito ay hindi mas mababa kaysa sa pagpapagaling ng nakamamatay na sugat, at muling pagbangon ng maliit na kapangyarihan ng sungay, ngunit mas maraming nangyari sa mga palatandaan ng paghatol na ito kaysa sa kung ano ang lumilitaw? Ano ang sinasabi ng Kasulatan hinggil sa paghatol ng maliit na sungay?

ANG HUDAYONG HUKOM PARA SA PAPACY

Sa paghuhusga ng papa na napupunta sa pagrepaso sa harap ng Diyos Ama, ang Kasulatan ay nagpahayag:

Daniel 7:26 “Nguni’t ang kahatulan ay uupo , at kanilang aalisin ang kaniyang kapangyarihan, upang lipulin at upang sirain hanggang sa wakas .”

Pansinin na ang munting sungay ay mawawalan ng kapangyarihan sapagkat ang paghatol ay nakaupo at ang kaso ay mapagpasyahan na “alisin ang kanyang kapangyarihan, ubusin at sirain ito hanggang sa wakas”, na nakikita kapag ang kapangyarihan na ito ay sinusunog sa apoy, bilang dakilang kalapating mababa ang lipad sa natapos na desisyon ng oras ng paghatol:

Daniel 7: 8-11 “… narito, sa sungay na ito ay mga mata na tulad ng mga mata ng tao, at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. (9) ako’y tumingin hanggang sa ang mga luklukan ay nahuhulog, at ang matanda sa mga araw ay umupo , … ang kaniyang luklukan ay gaya ng nagniningas na apoy, at ang kaniyang mga gulong ay nagniningas na apoy. (10) Isang maapoy na ilog na inilabas at lumabas mula sa harap niya … ang hatol ay naitakda, at ang mga aklat ay binuksan . (11) Nakita ko noon dahil sa tinig ng dakilang mga salita na sinalita ng sungay: Aking nakita hanggang sa ang hayop ay patayin, at ang kaniyang katawan ay nalipol, at ibinigay sa nagniningas na apoy .

Nakikita na ang hudyat ng pagpapagaling ng nakamamatay na sugat ay lumabas, at na ang kasuklamsuklam na nag-iisa ay naitayo, nakakamangha na ang lahat ng mundo, lalo na ang mga hari sa mundo, ay nagtataka pagkatapos ng hayop sa sa mismong oras na ito? Paano napatunayan na ang pagtaas ng bandila ay babala sa atin na siya ay naghahari bilang isang “magkakaibang sungay”, isang awtoridad ng simbahan, sa mga hari sa lupa? Ang paghatol sa Papacy ay sumasailalim sa pagrepaso bago ang Ancient of days sa isang minarkahang paghahayag para makita ng lahat sa mismong oras na ang mga tao ay pinaka-desiring na tumayo sa ilalim ng kanyang banner. Samakatuwid marinig natin ang konklusyon ng bagay:

Apocalipsis 18: 4-5 At narinig ko ang ibang tinig mula sa langit, na nagsasabi, Lumabas ka sa kaniya, bayan ko , upang huwag kang makikibahagi sa kaniyang mga kasalanan, at huwag kang tumanggap ng kaniyang mga salot. (5) Sapagka’t ang kaniyang mga kasalanan ay umabot sa langit, at naalaala ng Dios ang kaniyang mga kasamaan.

 

 
New Video Message: The False Prophet of Revelation 13

Here is identified the false prophet of Revelation 13 identified point-by-point, with video footage unveiling the truth regarding the fulfillment of these characteristics as unfolding today.
Ang Kontrobersiya sa Trinidad: Ang Tatlong Sungay at Ang Justinian Code

Ang piraso ng kasaysayan sa pagitan ng bayan ng Diyos at ang gawain ng apostasiya ay may isang kagiliw-giliw na paglalahad ng mga pangyayari. Naglalaman ito ng maraming mga saligan ng pag-unawa na dapat nating maunawaan. Sa mga partikular na pangyayari, ito ay walang kabuluhan sa isang malaking kontrobersiya sa pagitan ng dalawang klase na nagsasabing ang mga Kristiyano na nagpapahayag na mga tagasunod ni Cristo: isang uri na pinapanatili ang Sabbath, ang mga banal na araw, at ang pagsunod sa doktrina ng Diyos at ni Cristo, at ang iba pang, tungkol sa Linggo, iba pang pinagtibay na paganong kapistahan, at doktrina ng Trinity. Sinabi ng makasaysayang mananalaysay at pioneer ng ikapitong araw na Adventist ang mga sumusunod tungkol sa partikular na tagal ng panahon:

“Ang doktrina ng Trinidad na itinatag sa simbahan ng konseho ng Nice, AD 325. Ang doktrinang ito ay sumisira sa personalidad ng Diyos, at ang kanyang Anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Ang kasumpa-sumpa, mga hakbang na kung saan ito ay sapilitang sa iglesia na lumilitaw sa mga pahina ng kasaysayan ng simbahan ay maaaring maging sanhi ng bawat mananampalataya sa doktrinang iyon na mapula . “(JN Andrews, Marso 6, 1855, Review & Herald , vol 6, no . 24, pahina 185)

Lalong lalawak namin ang “kasaysayan ng eklesiastiko” na ito, upang makita ang isa sa mga pinakamatibay na hakbang na ipinataw sa simbahan sa pamamagitan ng lakas. Sa prophetic history, mababasa natin ang Romanong Kaharian:

Daniel 7: 7-8 Pagkatapos nito ay nakita ko sa mga pangitain sa gabi, at narito ang ikaapat na hayop , kakila-kilabot at kakilakilabot, at malakas na labis; at nagkaroon ng malaking ngipin ng mga ngipin: nilamon nito at pinagputolputol, at tinatakpan ang nalabi sa pamamagitan ng mga paa niyaon: at iba-iba sa lahat ng mga hayop na nauna roon; at may sampung sungay . (8) Aking isinasaalang-alang ang mga sungay, at, narito, lumitaw sa gitna nila ang ibang maliit na sungay , na sa harap niya ay may tatlong sungay na una sa mga sungay : at, narito, sa sungay na ito ay mga mata na gaya ng mga mata ng tao , at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay.

Ngayon ang hayop na iyon ang “ikaapat na kaharian sa lupa” (v. 23) Ito ay may sampung sungay.

Daniel 7: 24-25 At ang sampung sungay mula sa kahariang ito ay sampung hari na babangon: at ang iba ay babangon pagkatapos nila; at siya’y magkakaroon ng kaiba mula sa una, at siya’y magtatagumpay ng tatlong hari . (25) At siya’y magsasalita ng mga dakilang salita laban sa Kataastaasan , at aalisin ang mga banal ng Kataastaasan, at iniisip na baguhin ang mga panahon at mga kautusan : at sila’y ibibigay sa kaniyang kamay hanggang sa isang panahon at mga oras at ang paghati ng oras.

 

The fourth beast had ten horns

Ang ika-apat na hayop ay may sampung sungay

Ngayon, suriin natin ang sampung sungay na ito mula sa ikaapat na kaharian, na maaaring walang iba kundi ang kaharian ng Roma. Tatlo sa mga sungay ay talagang binunot, at makikita natin kung bakit sa isang sandali.
1) AlemanniRome divided
2) Anglo-Saxons
3) Franks
4) Burgundians
5) Visigoths
6) Suevi
7) Ostrogoths
8) Heruli
9) Lombards
10) Vandals

Pagkatapos ng 483 CE na ang Roma ay nahahati sa sampung dibisyon , tulad ng inihula ni Daniel 7 sa ikaapat na kaharian upang mamahala sa mundo. Ito ay sa panahon ng Romanong kaharian na ang ebanghelyo ni Jesu-Cristo ay lumabas na may dakilang kapangyarihan, ngunit hindi lahat ay mabuti sa mga bagong itinatag na mga nababagong mula sa mga Gentil. Nagkaroon mula sa mga nakumberte mula sa Hudaismo at ng mga Gentil, yaong mga may pagkahilig upang mapahamak ang pananampalataya. Pagkakita nito, ipinahayag ni Pablo:

2 Tesalonica 2: 7 “Sapagka’t ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na : ang nagpapatawad ngayon ay hahayaan , hanggang sa maalis siya sa daan. 

Nakita na ni Pablo ang mga elemento sa trabaho upang dalhin ang pagbagsak, ngunit alam na may tatlong mga kaharian na dapat mapangibabawan ng kapangyarihan ng eklesyastiko na ito ay lumitaw at nagsasalita ng mga dakilang salita laban sa Kataas-taasan.

Gawa 20: 29-30 “Sapagka’t nalalaman ko ito, na pagkatapos ng aking paghihiwalay ay magsisidating ang mga lobo na mabigat sa gitna ninyo, na hindi pinalalabas ang kawan.   (30) At tungkol sa inyong sarili, ay magsisibangon ang mga tao , na magsasalita ng mga bagay na masama, upang ilayo ang mga alagad pagkamatay nila .

Ang “misteryo ng kasamaan” ay pinipigilan sa isang malaking antas, pinahintulutan ng Diyos ang ebanghelyo na magpatuloy, at marami ang dinala kay Kristo. Gayon pa man sa ikaapat na kaharian na ito, isang maliit na sungay, na “nagsasalita ng mga bagay na masama”, ay lumitaw. Nakita ni Pablo na may pangitain na pangitain ang maliit na sungay, na ipinahayag niya na “ang tao ng kasalanan”, na ipinahayag ng pangitain ng Daniel na “ay magsasalita ng mga dakilang salita laban sa Kataastaasan”. Higit pang nauunawaan din ni Pablo na ang ikaapat na kaharian na ang buktot na kapangyarihan na ito ay lumabas, na “mag-isip na baguhin ang mga panahon at batas”, sinabi niya “Kaya’t panoorin, at tandaan, na sa loob ng tatlong taon ay hindi ako tumigil sa bigyan ng babala ang bawat gabi at araw. “(Gawa 20:31)

Sa iglesya sa Roma, nagsalita siya tungkol sa pag-iisip na ito “upang baguhin ang mga oras at batas” na nagsasalita sa isip na nahihiwalay sa ebanghelyo ng Diyos.

Roma 8: 6-7 Sapagkat ang pag-iisip ng laman ay kamatayan; ngunit ang espirituwal na pag-iisip ay buhay at kapayapaan. (7) Sapagka’t ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Dios: sapagka’t hindi napapailalim sa kautusan ng Dios, ni kaya nga.

Pinayuhan niya ang mga nakumberteng Hebreo kay Kristo na panatilihing pananampalataya, “… hindi pinababayaan ang pagsasama-sama ng ating sarili, bilang paraan ng ilan; ngunit ang pagpapayo sa isa’t isa: at lalo pa, tulad ng nakikita ninyo na ang araw ay papalapit. “(Hebreo 10:25) Nakita ni Pablo na ang pag-alis ng mga itinalagang panahon ng Diyos ay nagpapahina rin sa pananampalataya ng mga tao, at naglalaro ng isang masalimuot na papel sa pag-unlad ng Papacy.

Pagkatapos ng isang “maliit na sungay” na mag- iisip na baguhin ang itinakdang panahon ng Diyos at ang Kanyang mga batas , at magkakaiba mula sa sampung sungay, ay tumaas. Ang puntong ito ay natupad sa pamamagitan ng walang iba kundi ang Papasiya, malinaw na ginagawa nila ang kanilang ipinagmamalaki. (Tingnan ang liham mula sa arsobispo ng Katoliko na si Thomas Enright)

Kaya malinaw na ang mga katotohanan. Kaya sinusubaybayan ang mga linya ng propesiya, na hindi maaaring mali na ito ay anumang bagay kundi ang Papamana na nabanggit sa propesiya na ito. Ang mga nagsisikap na ilapat ito sa alinmang ibang kapangyarihan ay dapat na talikuran ang pinakamalapit, at pinaka-sagana na katibayan na isinulat ng Diyos mula sa sagradong Kasulatan. Ang kapangyarihan na nagpasiya sa mundo na may mga ngipin ng bakal ay walang mas mababa kaysa sa papa simbahan / unyon ng estado sa panahon ng madilim na edad: ito ay na magkakaibang maliit na sungay kapangyarihan.


Enright

Kinikilala ni Pablo na ito ay isang kapangyarihang pang-ekclesiastikal na bubuhayin, at ito ay kapansin-pansin na ang tatlong sungay, tatlong “hari” mula sa kaharian ng Roma, na lumalaban sa “maliit na sungay” na ito, at dapat na ” “(2 Tesalonika 2: 7). Upang mahanap ang tatlong sungay na dapat na mapasuko, ang tatlong kaharian na nabunot sa Roma bago ang pagkakaroon ng maliit na sungay, ay dapat hanapin ang pag-unlad ng “maliit na sungay” na ito sa bahagi ng CE 483, pagkatapos ng kaharian ng Roma ay nahahati sa sampu. Tulad ng naipahayag na natin nang malinaw, diyan ay, sa katunayan, tulad lamang ng isang mapagpanggap na kapangyarihan, naghahanap ng pagkilala ng mga mapagkumpitensyang pag-angkin nito.

Una sa simula ng ika-anim na siglo ang mga obispo ng Roma ay naging sapat na makapangyarihan upang makapagbigay ng malaking epekto sa impluwensyang iyon sa korte ng imperyo na sa huli ay pinalaki sila sa isang istasyon kung saan maaari nilang utusan ang mga hari sa lupa. Nagkaroon lamang ng isang hadlang sa kanilang kataas-taasang kapangyarihan, – ang pagsalungat ng tatlong di-Trinitarian, Sabbathkeeping na mga tribu-sa mga doktrina ng mga Katoliko, lalo na sa Trinity . Ang mga salungat na kapangyarihan ay na-root up, ang mga Visigoths sa 508 ay pinalayas sa Espanya ng unyon ng estado ng iglesya ni Clovis sa France, ang mga Vandals noong 534 ay ganap na pinatay, at ang Ostrogoths na sumakop sa Roma noong 538 ay binunot mula sa lupain, at hinabol sa pagkalipol.

Ang salitang “paninira” ay nagmumula sa kaharian na pinarangalan ang Sabbath, at di-tiyak na di-Trinitarian. Nilipol ng mga Vandals ang mga larawang inukit ng mga idolatrous na mga Romano at pagkatapos ay napailalim sa isang masamang pangalan ng mga naunang mga istoryador dahil sa ang kadakilaan ng relihiyong Katoliko sa buong mundo. Ang kanilang posisyon laban sa parehong paganong asembliya, at ang konsepto ng Trinitarian ng “Diyos” ay inalipusta, at ginawa silang mga bagay ng kataas-taasang pagkapoot ng mga monarkiyang Katoliko. Gayunpaman, ito ay isang rekord, na ang mga Vandals na trabaho ng Roma ay huwaran.

A Witness to this day of the claims of the Papacy to those three uprooted kingdoms.

Isang Saksi hanggang sa araw na ito ng mga pag-angkin ng Papamana sa tatlong mga bunot na kaharian.

Ang isa pang kawili-wiling katotohanan tungkol sa mga tribo ay may kinalaman sa tatlong korona ng Papacy: “Ito ay isang kapansin-pansin na katotohanan, na ang mga papa hanggang sa araw na ito ay nagsusuot ng isang triple na korona, – isang katotohanan na umiiral sa walang iba pang mga monarko . . . . Ang papa ay mahusay na kinakatawan ng maliit na sungay . ‘ . . . Sa katunayan, ang isang kapangyarihan na ito ay nakuha sa sarili nitong tatlo sa mga soberanya. “- Mga Tala ni Barnes sa Daniel, p. 307

“Noong 533,  ipinasok ni Justinian ang kanyang mga digmaan sa Vandal at Gothic . Nais niyang ma- secure ang impluwensya ng papa at partido Katoliko, inilabas niya ang di-malilimutang liham    na bumubuo sa papa na  pinuno ng lahat ng simbahan , at mula sa pagsasakatuparan nito, noong 538 [noong ang huling ng tatlong sungay ng Arian ay pinutol], ang panahon ng superyor ng papal ay napetsahan. At sinuman ang babasahin ang kasaysayan ng kampanyang Aprikano, 533-534, at ang kampanya ng Italyano, 534-538, ay mapapansin na ang mga Katoliko sa lahat ng dako ay hailed bilang mga tagapagligtas ng hukbo ng Belisarius, ang pangkalahatang Justinian. “- Mga saloobin kay Daniel at ng Apocalipsis, p. I36. .

“Ang bantog na liham ni Justinian sa papa noong taong 533, hindi lamang nakilala ang lahat ng mga naunang pribilehiyo, kundi pinalaki ang mga ito, at pinayagan ang papa at ang kanyang simbahan sa maraming mga immunity at mga karapatan , na pagkatapos ay nagbigay ng pinagmulan                                        sa mga pagpapanggap na ipinapakita sa canon. batas. “- Mga Lektura ni Gavazzi, p. 66.

Ang mga Katolikong pananakop ay lumalaki at nagtagumpay. Sa Pope Leo (madalas na tinawag na ” ang dakilang “) ang Papasyang politika ay nagsimulang mag-waks “napakadakila” (Daniel 8: 9-10), at abala sa isang malaking bahagi ng mga kaharian ng Roma noong 508 sa pamamagitan ng nominal conversion ng Clovis sa Katolisismo mula sa paganismo . Iyon ay simula lamang ng mga pananakop ng Roma. Pagkalipas lamang ng 30 taon, ang sentro ng kaharian, ang Roma mismo, ay kukunin.

Notice how much territory Clovis alone had. The Ostrogoths, who occupied Rome, were soon to be banished as the Papal power grew exceedingly.

Pansinin kung magkano ang teritoryo na si Clovis. Ang Ostrogoths, na sumakop sa Roma, ay napalaya sa lalong madaling panahon nang lumakas ang kapangyarihan ng Papal.

Ang tanging bagay na tinalo ang pagsikat ng kapangyarihang ito ay ang non-trinitarian, Sabbathkeeping Vandal at Ostrogothic kingdoms. Ang mga ito ay pinipigilan ang pagtatag ng supremacy ng Papasiya sa buong mundo, at sinasakop ang Kaharian ng Roma. Gayunpaman, ang hula ay dapat matupad: kahit na ang mga sungay na ito ay dapat na bunutin: sila ay mapasuko bago ang mukha ng Papasiya. Sa wakas, ang pagpigil sa kakaibang, pagtatago ng mga kapangyarihan ng kasamaan, ang pagkuha ng anyo ng isang Kristiyanong propesyon, ay ngayon, sa pamamagitan ng emperador na si Justinian, ” naalis sa daan” , at itatatag sa trono ng Roma sa mga hari ng lupa .

Sa 534, na may tagumpay sa mga Vandals, ang isang sulat ay inilabas (binanggit sa itaas) na tinatawag na “The Justinian Code.” Ang utos na ito ay halos isang deklarasyon ng digmaan sa lahat ng mga Kristiyano, at lahat ng mga pananampalataya, na hindi magpailalim sa swallowed up sa papal relihiyon. Nagtaguyod ito sa Pope, at nag-aakalang ang pagpapalayas sa lahat na hindi yumuko sa Pontipisyal ng Roma, ang simbahang Katoliko , at lahat na hindi magsusumite sa kanyang mga doktrina , pangunahin, ang Trinidad. Ang Ostrogoths nag-iisa ay natira noong 534 AD at bagaman inookupahan nila ang Roma, napalibutan na sila ngayon ng iba pang mga kaharian. Si Justinian, noong 538 AD, ay bumagsak sa Ostrogoths mula sa lugar na iyon ng Roma, at sila ay hinabol at nilipol mula sa pagiging isang kaharian, ayon sa ipinahayag ng Justinian Code. Sa paggawa nito, ang mga Sabbathkeepers at ang mga di-Trinitarians ay ilan, at hindi ang marami. Ang hinabol, at ang inuusig. Ang mga hinuhusgahan ay parang mga mabangis na hayop, at ang mga nagpapanggap na mga Kristiyano, na hawak ang kanilang sarili na parang mga mabangis na hayop, na sinira ng mga nag-iingat sa “mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus.” (Kaw. 14:12)

a gayon ay natagpuan ang katuparan ng talata na matatagpuan sa Daniel 11: 37-39. Sa pagsasalita ng Papacy, sinasabi nito:

” Ni hindi niya kikilalanin ang Diyos ng kaniyang mga ninuno , ni ang pagnanais ng mga babae, ni igagalang man ang alinmang diyos: sapagkat siya ay magpapalaki ng kaniyang sarili na higit sa lahat. (38) Nguni’t sa kaniyang kalagayan ay igagalang niya ang Dios ng mga hukbo: at isang diyos na hindi nalalaman ng kanyang mga magulang ay dapat siyang parangalan ng ginto, at pilak, at ng mga mahahalagang bato, at mga magagandang bagay. (39) Ganito ang gagawin niya sa pinakamakapangyarihang hawak na may ibang diyos, na kanyang kilalanin at dagdagan ng kaluwalhatian : at siya ang magpapangasiwa sa kanila sa marami, at hahatiin ang lupain para sa pakinabang. ”

Basahin para sa iyong sarili kung paano Ang Justinian Code, ang pinaka-“kasumpa-sumpa, mga panukala kung saan ito ay sapilitang sa iglesya na lumilitaw sa mga pahina ng kasaysayan ng eklesiastikal” ay natutupad lalo na sa talatang ito:

 

ANG KODE NG ATING PANGINOON
ANG PINAKAMALAKING EMPEROR JUSTINIAN.
IKALAWANG EDISYON.

 

AKLAT 1.

TITLE 1.

TUNGKOL SA PINAKAMAHALANG TRINIDAD AT ANG
CATHOLIC NA PANANAMPALATAYA AT NAGBIBIGAY NA WALANG ISA
AY MAGAGAMIT SA PAMPUBLIKO PATULOY NIYA .

1.

Ang mga Emperador Gratian, Valentinian, at Theodosius sa mga tao ng Lungsod ng Constantinople.

Nais namin na ang lahat ng mamamayan na sumasailalim sa Ating mahahalagang Imperyo ay mabubuhay sa ilalim ng parehong relihiyon na ibinigay ng Banal na Pedro, ang Apostol sa mga Romano, at kung saan ang ipinahayag na relihiyon ay ipinakilala sa pamamagitan ng kanyang sarili, at kung saan ito ay lubos na kilala na ang Santo Papa ng Damasco , at si Pedro, Obispo ng Alejandria, isang lalaki ng pagiging banal ng apostol, tinanggap; ibig sabihin, alinsunod sa mga tuntunin ng disiplina ng apostolya at doktrina ng evangelical, dapat tayong maniwala na ang Ama, Anak, at Banal na Espiritu ay bumubuo ng isang diyos, pinagkalooban ng pantay na kamahalan, at nagkakaisa sa Banal na Trinidad.

(1) Iniutos namin ang lahat ng mga sumusunod sa batas na ito upang ipagtanggol ang pangalan ng mga Katolikong Kristiyano, at isinasaalang-alang ang iba bilang napaliit at masiraan ng ulo, Kami ay nag-aatas na sila ay magdala ng kasalanan ng maling pananampalataya; at kapag ang Banal na paghihiganti na kanilang pinahahalagahan ay pinahihintulutan, pagkatapos ay dapat silang parusahan alinsunod sa Ating kagalitan, na nakuha natin mula sa paghuhukom ng Langit.

Naaresto sa Thessalonica, sa ikatlong ng Kalends ng Marso, sa panahon ng Konsulado ng Gratian, Consul para sa ikalimang oras, at Theodosius.

2.  Ang Parehong mga Emperador kay Eutropius, Preetorian Prefect.

 Huwag ipagkaloob ang lugar sa mga erehe para sa pag-uugali ng kanilang mga seremonya, at huwag hayaan ang isang okasyon na ihandog para sa kanila upang maipakita ang pagkasira ng kanilang matigas na isip . Ipaalam sa lahat ng mga tao na kung ang anumang pribilehiyo ay nakamamali na nakuha sa pamamagitan ng anumang rescript kahit ano, sa pamamagitan ng mga taong ganitong uri, ito ay hindi wasto. Hayaan ang lahat ng mga katawan ng mga erehe ay maiiwasan sa paghawak ng mga labag sa batas na mga pagtitipon, at ipagdiwang ang pangalan ng tanging at pinakadakilang Diyos sa lahat ng dako, at hayaan ang pagtalima ng Kredo ng Nicene, na kamakailan ay ipinadala sa Aming mga ninuno, at matatag na itinatag ng patotoo at pagsasanay ng Divine Religion, laging mananatiling ligtas.

(1) Bukod dito, siya na isang tagasunod ng Pananampalataya ng Nicene, at isang tunay na mananampalataya sa relihiyong Katoliko, ay dapat na maunawaan na isang [pg. 10] na naniniwala na ang Makapangyarihang Diyos at si Kristo, ang anak ng Diyos, ay isang tao, Diyos ng Diyos, Banayad na Liwanag; at huwag hayaan ang sinuman, sa pamamagitan ng pagtakwil, pagpapakunwari ng Banal na Espiritu, na inaasahan natin, at natanggap mula sa Kataas-taasang Magulang ng lahat ng mga bagay, kung kanino ang damdamin ng isang dalisay at walang dungis na pananampalataya ay umunlad, gayundin ang paniniwala sa di-sarado na sangkap ng isang Banal na Trinidad, kung saan ang mga tunay na mananampalataya ay nagpapahiwatig ng salitang Griyego na isang [alpha]. Ang mga bagay na ito, sa katunayan, ay hindi nangangailangan ng karagdagang patunay, at dapat igalang.

(2) Hayaan ang mga hindi tumatanggap sa mga doktrinang iyon ay hindi na mag-aplay ang pangalan ng tunay na relihiyon sa kanilang mapanlinlang na paniniwala; at hayaan silang maging branded sa kanilang mga bukas na krimen, at, na tinanggal mula sa hangganan ng lahat ng simbahan, ay lubos na hindi kasama mula sa kanila, tulad ng pagbawalan namin ang lahat ng mga erehe na maghawak ng labag sa batas na mga pagtitipon sa loob ng mga lungsod. Kung gayunman, dapat na sinubukan ang anumang pag-aalsa ng pagsabog, Iniutos namin ang mga ito na itaboy sa labas ng mga pader ng Lunsod, na may walang habag na karahasan, at Iniuutos namin na ang lahat ng mga Katolikong Simbahang Katoliko, sa buong mundo, ay ilalagay sa ilalim ng kontrol ng Mga obispo na kinikilala na sumakop sa Nicene Creed.

Ibinigay sa Constantinople, sa ikaapat na bahagi ng ides ng Enero, sa ilalim ng Konsulado ng Flavius ​​Eucharius at Flavius ​​Syagrius.

3. Ang Emperador Martian sa Palladius, Preetorian Prefect.

Walang sinuman, kung siya ay kabilang sa mga klero, hukbo, o sa anumang iba pang kalagayan ng mga tao, ay dapat, na may pagtingin na magdudulot ng kaguluhan at pagbibigay ng okasyon sa pagtataksil, tangkaing talakayin ang relihiyong Kristiyano sa harap ng isang pagtitipon at nakikinig sa karamihan; sapagkat siya ay nagkasala laban sa pinaka-kagalang-galang na Synod na lumalabag sa publiko kung ano ang dating napagpasyahan at maayos na itinatag; dahil ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalatayang Kristiyano ay napagkasunduan ng mga saserdote na nakilala sa Chalcedony sa pamamagitan ng aming order, at kilala na sumusunod sa mga apostol na paliwanag at konklusyon ng tatlong daan at walong Banal na Ama na nagtipon sa Nicea, at ang daang at limampung taong nakilala sa Imperial City na ito; sapagkat ang mga lumalabag sa kautusang ito ay hindi mananatiling walang parusa, sapagkat hindi lamang nila tutulan ang tunay na pananampalataya, ngunit nilalapastangan din nito ang mga misteryong ito sa pamamagitan ng pagsali sa mga paligsahan ng ganitong uri sa mga Judio at Pagano. Samakatuwid, kung ang sinumang taong nagsusumikap na talakayin ng publiko ang mga relihiyosong bagay ay isang miyembro ng pastor, siya ay aalisin sa kanyang utos; kung siya ay isang miyembro ng hukbo, siya ay magiging degraded; at ang sinumang iba pa na nagkasala ng kasalanan na ito, na mga mamamayan, ay itatapon mula sa pinaka-Banal na Lunsod, at sasailalim sa kaparusahan na inireseta ng batas ayon sa kapangyarihan ng hukuman; at kung sila ay mga alipin, sila ay dapat sumailalim sa pinakamalubhang parusa. at ang sinumang iba pa na nagkasala ng kasalanan na ito, na mga mamamayan, ay itatapon mula sa pinaka-Banal na Lunsod, at sasailalim sa kaparusahan na inireseta ng batas ayon sa kapangyarihan ng hukuman; at kung sila ay mga alipin, sila ay dapat sumailalim sa pinakamalubhang parusa. at ang sinumang iba pa na nagkasala ng kasalanan na ito, na mga mamamayan, ay itatapon mula sa pinaka-Banal na Lunsod, at sasailalim sa kaparusahan na inireseta ng batas ayon sa kapangyarihan ng hukuman; at kung sila ay mga alipin, sila ay dapat sumailalim sa pinakamalubhang parusa.

Given sa Constantinople, sa ikawalo ng Ides ng Pebrero, sa ilalim ng consulship ng Patricius.

4.  Juan, Obispo ng Lunsod ng Roma, sa kanyang pinaka-tanyag at maawain na Anak na si Justinian.

Kabilang sa mga kahanga-hangang dahilan para sa pagpuri sa iyong karunungan at kahinahunan, Karamihan sa mga Kristiyano ng mga Emperador, at isa na nagpapalabas ng liwanag [pg. 11] bilang isang bituin, ang katotohanan na sa pamamagitan ng pag-ibig sa Pananampalataya, at sa pamamagitan ng sigasig sa pag-ibig sa kapwa, natutunan mo sa disiplina sa eklesiastiko, pinanatili ang paggalang sa Pagtingin sa Roma, at nagpasakop sa lahat ng bagay sa awtoridad nito, at mayroon binigyan ito ng pagkakaisa. Ang sumusunod na utos ay ipinakipag-usap sa tagapagtatag nito, iyon ay, ang una sa mga Apostol, sa pamamagitan ng bibig ng Panginoon, katulad: “Pakanin ang aking mga kordero.”

Ang Tunay na Nakikita na ito ang pinuno ng lahat ng mga iglesya, tulad ng mga alituntunin ng mga ama at mga utos ng mga Emperador na nagsasabing, at ang mga salita ng iyong pinaka-kagalang-galang na patotoo ay nagpapatotoo. Samakatuwid inaangkin na kung ano ang sinasabi ng Kasulatan, samakatuwid, “Sa pamamagitan ng Akin Hari maghari, at ang Powers magbibigay ng katarungan;” ay maganap sa iyo. Sapagkat walang anuman na kumikinang na may mas makinang na ningning kaysa sa tunay na pananampalataya kapag ipinakita ng isang prinsipe, dahil walang anuman na pumipigil sa pagkawasak ng tunay na relihiyon, sapagkat pareho silang tumutukoy sa May-akda ng Buhay at Banayad, sila ay nagsasabog ng kadiliman at maiwasan ang pagtalikod sa katotohanan. Samakatuwid, ang Karamihan sa maluwalhati ng mga Princes, ang Banal na Kapangyarihan ay ipinamamanhik ng mga panalangin ng lahat upang mapanatili ang iyong paggalang sa ganitong sigasig para sa Pananampalataya, sa debosyon ng iyong isipan, at sa kasigas na ito para sa tunay na relihiyon, nang walang kabiguan, sa panahon ng iyong buong buhay . Sapagkat naniniwala kami na ito ay para sa kapakinabangan ng Banal na mga Simbahan, gaya ng nasusulat, “Ang hari ay namamahala sa kanyang mga labi,” at muli, “Ang puso ng Hari ay nasa kamay ng Diyos, at ito ay sandal sa anumang hinahangad ng Diyos “; ibig sabihin, na maitatag niya ang iyong imperyo, at mapanatili ang iyong mga kaharian para sa kapayapaan ng Simbahan at pagkakaisa ng relihiyon; bantayan ang kanilang awtoridad, at ingatan siya sa dakilang kapayapaan na nagpapasalamat sa kanya; at walang maliit na pagbabago ang ipinagkaloob ng Banal na Kapangyarihan sa pamamagitan ng kung saan ang isang ahensiya ay nahahati ang iglesya ay hindi napinsala ng anumang mga karamdaman o napapailalim sa anumang paninisi. Sapagka’t nasusulat, Ang isang makatarungang hari, na nasa kaniyang luklukan, ay walang anomang kadahilanan upang maunawaan ang anumang kasawiang-palad. “Ang puso ng Hari ay nasa kamay ng Diyos, at ito ay kiling sa anumang panig ng Diyos na gusto”; ibig sabihin, na maitatag niya ang iyong imperyo, at mapanatili ang iyong mga kaharian para sa kapayapaan ng Simbahan at pagkakaisa ng relihiyon; bantayan ang kanilang awtoridad, at ingatan siya sa dakilang kapayapaan na nagpapasalamat sa kanya; at walang maliit na pagbabago ang ipinagkaloob ng Banal na Kapangyarihan sa pamamagitan ng kung saan ang isang ahensiya ay nahahati ang iglesya ay hindi napinsala ng anumang mga karamdaman o napapailalim sa anumang paninisi. Sapagka’t nasusulat, Ang isang makatarungang hari, na nasa kaniyang luklukan, ay walang anomang kadahilanan upang maunawaan ang anumang kasawiang-palad. “Ang puso ng Hari ay nasa kamay ng Diyos, at ito ay kiling sa anumang panig ng Diyos na gusto”; ibig sabihin, na maitatag niya ang iyong imperyo, at mapanatili ang iyong mga kaharian para sa kapayapaan ng Simbahan at pagkakaisa ng relihiyon; bantayan ang kanilang awtoridad, at ingatan siya sa dakilang kapayapaan na nagpapasalamat sa kanya; at walang maliit na pagbabago ang ipinagkaloob ng Banal na Kapangyarihan sa pamamagitan ng kung saan ang isang ahensiya ay nahahati ang iglesya ay hindi napinsala ng anumang mga karamdaman o napapailalim sa anumang paninisi. Sapagka’t nasusulat, Ang isang makatarungang hari, na nasa kaniyang luklukan, ay walang anomang kadahilanan upang maunawaan ang anumang kasawiang-palad. at ingatan siya sa dakilang kapayapaan na nagpapasalamat sa kanya; at walang maliit na pagbabago ang ipinagkaloob ng Banal na Kapangyarihan sa pamamagitan ng kung saan ang isang ahensiya ay nahahati ang iglesya ay hindi napinsala ng anumang mga karamdaman o napapailalim sa anumang paninisi. Sapagka’t nasusulat, Ang isang makatarungang hari, na nasa kaniyang luklukan, ay walang anomang kadahilanan upang maunawaan ang anumang kasawiang-palad. at ingatan siya sa dakilang kapayapaan na nagpapasalamat sa kanya; at walang maliit na pagbabago ang ipinagkaloob ng Banal na Kapangyarihan sa pamamagitan ng kung saan ang isang ahensiya ay nahahati ang iglesya ay hindi napinsala ng anumang mga karamdaman o napapailalim sa anumang paninisi. Sapagka’t nasusulat, Ang isang makatarungang hari, na nasa kaniyang luklukan, ay walang anomang kadahilanan upang maunawaan ang anumang kasawiang-palad.

Natanggap namin nang buong respeto ang mga katibayan ng iyong katahimikan, sa pamamagitan ni Hypatius at Demetrius, pinaka banal na tao, aking mga kapatid at kapwa obispo, mula sa kung aling mga pahayag na natutunan namin na ipinahayag mo ang isang Edict na hinarap sa iyong mga tapat na tao, at idinidikta ng ang iyong pag-ibig sa Pananampalataya, para sa layunin ng pagwawasak ng mga disenyo ng mga erehe, na alinsunod sa mga evangelical tenet, at kung saan kami nakumpirma ng aming awtoridad na may pahintulot ng aming mga kapatid at kapwa obispo, para sa dahilan na ito ay nasa ayon sa apostolikong doktrina.

Ang sumusunod ay ang teksto ng sulat ng Emperador Justinian, Matatag, Pious, Happy, Kilalang, Matagumpay, palaging Augustus, kay John, Patriyarka, at pinaka Banal na Arsobispo ng makatarungang Lungsod ng Roma:

Sa karangalan sa Apostolic See, at sa iyong kabanalan, na kung saan ay, at palaging ay naalala sa aming mga panalangin, pareho ngayon at dating, at iginagalang ang iyong kaligayahan, bilang naaangkop sa kaso ng isa na itinuturing bilang isang ama, Kami magmadali upang dalhin sa kaalaman ng iyong kabanalan ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kondisyon ng Iglesia, gaya ng lagi naming nagkaroon ng pinakamalaking pagnanais na mapanatili ang pagkakaisa ng iyong Apostolic See, at ang kalagayan ng Banal na mga Iglesia ng Diyos, habang sila [pg. 12] umiiral sa kasalukuyang panahon, upang sila ay manatili nang walang kaguluhan o pagsalungat. Samakatuwid, pinagsisikapan natin ang lahat ng mga pari ng Silangan at ipasakop sila sa Makita ng Iyong Kabanalan, at samakatuwid ang mga katanungang mayroon sa kasalukuyan ay lumitaw, bagama’t sila ay nahayag at walang duda, at ayon sa mga doktrina ng iyong Apostolic See, ay patuloy na matatag na sinusunod at ipinangaral ng lahat ng mga pari, pa rin namin isinasaalang-alang ito kinakailangan na dapat sila ay dadalhin sa pansin ng iyong kabanalan. Sapagkat hindi tayo nagdurusa sa anumang bagay na tumutukoy sa estado ng Simbahan, kahit na kung ano ang nagiging sanhi ng kahirapan ay maaaring maging malinaw at libre mula sa pag-aalinlangan, upang talakayin nang hindi dinala sa paunawa ng iyong kabanalan, dahil ikaw ang pinuno ng lahat ng Banal na mga Iglesia, sapagkat Dapat nating labanan ang ating Sarili sa lahat ng paraan (tulad ng nasabi na), upang madagdagan ang karangalan at awtoridad ng iyong Tingnan.


[pg. 125]

Isang Daan at tatlumpung-isang bagong saligang-batas.

[Ang Novella 131 ay inilabas noong 545 AD]

Ang Emperador Justinian kay Peter, Karamihan sa Maluwalhating Imperyong Praetorian ng Imperyo.
PREFACE.
   Nagtatakda tayo ng kasalukuyang batas na may kaugnayan sa mga panuntunan at pribilehiyo ng simbahan at iba pang mga paksa kung saan ang mga banal na simbahan at relihiyosong mga institusyon ay ipinasok.

Kabanata I.
   Tungkol sa Apat na Banal na Konseho.

Samakatuwid, iniutos namin na ang mga banal, eklesiyastikal na mga patakaran na pinagtibay at nakumpirma ng apat na Banal na Konseho, ibig sabihin, na sa tatlong daan at labing walong obispo na gaganapin sa Nicea, na sa isang daan at limampung obispo na gaganapin sa Constantinople, ang una sa Efeso, kung saan nahatulan si Nestorius, at ang nagtipon sa Chalcedon, kung saan ang mga Eutych at Nestorius ay anathematized, ay ituturing na mga batas. Tinatanggap namin ang mga dogma ng mga apat na Konseho bilang sagradong mga sinulat, at sinusunod ang kanilang mga alituntunin bilang legal na epektibo.

Kabanata II.
   Tungkol sa mga pangunahan ng mga patriyarka.

Samakatuwid, alinsunod sa mga probisyon ng mga Konseho na ito, ipinag-uutos namin na ang Pinakabanal na Pope ng sinaunang Roma ay hawak ang unang ranggo ng lahat ng mga Pontiffs, ngunit ang Pinagpalang Arsobispo ng Constantinople, o Bagong Roma, ay maghawak sa ikalawang lugar pagkatapos Banal na Apostoliko Tingnan ang sinaunang Roma, na dapat mag-una sa lahat ng iba pang nakikita.


Pinagmulan: Corpus Juris Civilis (Ang Civil Law, ang Code of Justinian), sa pamamagitan ng SP Scott, AM, na inilathala ng Central Trust Company, Cincinnati, copyright 1932,  Volume 12  [ng 17], pahina 9-12, 125.

 
Ang Pag-Unlad Ng Dalawang Hayop I: Ang Pagsilang Ng Papaciya Sa Europa

Sa propesiya sa Biblia, ang Apocalipsis 13 ay nagdudulot sa ating pananaw ng dalawang hayop (tinatawag na Kaharian sa Daniel 7:23). Ang mga katangian ay hindi maikakaila, at madaling makikilala sa pamamagitan ng maraming mga katibayan.

Ang una ay isang ecumenical na katawan ng leopardo, leon, oso, at dragon, na may mga ulo ng kalapastanganan na may kapangyarihan sa lahat ng mga wika, mga bansa at mga tao. Ito ay naghari bago ang ikalawang hayop ay lumitaw at napinsala, at nagkaroon ng isang sugat na nakamamatay kung saan ito ay nawawalan ng dakilang awtoridad at kapangyarihan, na kapag ang ikalawang hayop ay nagsimulang magwasak mismo, ay gagaling. Ang mga propesiya na ngayon ay mabilis na pagtupad nang sabay-sabay. Ngunit una, ilang background:

ANG ELEMENTO NG UNANG HAYOP

Ang unang hayop ay isang pinaghalong ekumeniko hayop. Naglalaman ito ng mga bahagi ng katawan ng maraming iba’t ibang mga relihiyon.

1) Ang leon, ang oso, ang leopardo, at ang dragon ay matatagpuan sa ikapitong kabanata ng Daniel at mga imperyo sa mundo (Dan 7:23), na kinakatawan ng mga banal na hayop ng kani-kanilang mga patron deities ng mundo na sunud-sunod na kapangyarihan at nahulog ang isa pagkatapos ng isa.

2) Ang oso ay kumakatawan sa Media-Persiya. Ang diyos ng Persia na si Mithra (na may pamagat na Sol Invictus-ang hindi magagapi ng araw), ay sinabi na hawakan ang konstelasyon ng oso sa kanyang mga kamay, na nagpapahiwatig ng kanyang kamay bilang Polaris, ang di-matitibay na bituin.

3) Ang leopardo ay kumakatawan sa Gresya. Ang diyos ng Gresyano na si Dionysius, diyos ng alak, kapistahan, at pagkamayabong, ay madalas na itinatanghal bilang nakaupo sa isang leopardo.

4) Ang mamamatay na hayop (tinatawag ding dragon sa Pahayag 12: 3) ay kumakatawan sa Imperyo ng Roma. Ang mamumuong hayop na sumisimbolo sa Chonus, ang diyos ng panahon, na madalas na nakaupo sa isang karwahe na may mga serpiyong may pakpak o dragon beast.

Ang ika-apat na hayop ng Daniel pitong, na may sampung sungay, ay walang maliwanag na nagdadala upang tingnan ang Imperyo ng Roma sa ito ay bahagi ng Europa, kung saan ang mga kaharian ay nahahati sa maraming bansa nang ang Romanong emperador na si Romulus ay nahulog.

Ang unang hayop ng Apocalipsis 13 ay partikular na nagtawag sa iyo upang maunawaan ang Daniel 7, upang mas mahusay mong maunawaan ang hayop na ito, na tumataas sa paghahari ng European Roman Empire. Ito ay malinaw na makikilala dahil ito ay nagtataglay ng lahat ng mga paganong turo na tinanggap nito mula sa ibang mga relihiyon at nakamit ang katanyagan at katanyagan sa Imperyo ng Roma dahil sa paggawa nito, at sa katunayan ay ginagawa itong muli.

Ang Simbahang Romano Katoliko ay namuno sa European Imperyo ng Roma sa loob ng 1260 taon na may isang mapang-api na sakong bakal. Ngunit ang simbahan ay nawala ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang impluwensya sa mga hari sa lupa; ito ay tinutukoy sa Kasulatan bilang isa sa mga ito ng mga ulo ng kalapastanganan (wielding pampulitika kapangyarihan sa mga budhi ng mga tao) “nasugatan sa kamatayan”. Gayunpaman ito ay pinagtagpi sa pagtuturo ng Katoliko na ang Europa ay kabilang sa iglesia, at hindi ito maaaring maging walang patid na maging Europa. Ang hinalinhan ni Pope Francis ay nagsabi kung ano ang ginagawang Europa kung ano ito, ito ay Romanong pamana, na nakagapos sa isang Kristiyanong kasunduan: sa gayon ang pagdedeklara ng Europa, sa ito ay kakanyahan, bilang Romano Katoliko.

“… Hindi kataka-taka na ang Kristiyanismo, sa kabila ng mga pinagmulan nito at ilang makabuluhang mga pagpapaunlad sa Silangan, sa wakas ay kinuha sa kanyang makasaysayang pangwakas nakatangian sa Europa. Maaari rin nating ipahayag ito sa iba pang paraan: ang tagpo na ito, kasama ang kasunod na pagdaragdag ng pamana ng Romano, ay lumikha ng Europa at nananatiling pundasyon ng kung ano ang makatwirang matatawag na Europa. “Pope Benedict XVI, 2006

Sinabi sa atin na ang isang muling pagbabangon ng superyoridad ng iglesya ng Katoliko ay naganap pagkatapos ng sugat na nakamamatay, kapag sinabi ng Kasulatan: “… ang kanyang nakamamatay na sugat ay gumaling, at ang buong mundo ay nagtaka pagkatapos ng hayop.” Ito ay nagpropesiya ng pagpapagaling ng kapangyarihang pampulitika ay maganap sa isang kahanga-hanga at kagila-gilalas na paraan, higit sa lahat sa na lumang mundo ng Europa na minsan ay may kapangyarihan sa paglipas. Ngunit tapos na talaga iyon. Paano ito posible? Sa pamamagitan ng patuloy na, walang tigil na apela para sa Europa upang bumalik sa “kanyang mga ugat” at nananalo ang pabor ng mga tao sa pamamagitan ng Pope na ang buong mundo ay nagtataka pagkatapos.

“Ang Europa ay pagod. Kailangan nating tulungan ang Europa na muling magbago, upang makita ang mga ugat nito. Ito ay totoo: Ang Europe ay tumanggi sa mga ugat nito – at kailangan nating tulungan ang Europa na matuklasang muli ang mga ugat na iyon. “(Pope Francis sa Simbahan ni Santa Maria sa Trastevere, Hunyo 16, 2014)

“Ang Europa sa kabuuan ay nakakaranas ng isang tiyak na sandali sa kasaysayan nito, ang isa na tinatawag na ito upang matuklasang muli ang wastong pagkakakilanlan nito, … Ito ay nangangailangan ng pagbawi ng mga ugat nito upang hulihin ang hinaharap nito. Bilang tugon sa mga sulok ng divisiveness, higit na kagyat na i-update ang `ideya ng Europa ‘upang makapagbigay ng bagong humanismo batay sa kapasidad na maisama, makapagsalaysay at makabuo ng ginawa ng Old Continent na mahusay.” ( Pope Francis, Address sa European Ambassadors sa Vatican, Enero 9, 2017)

Sa Konseho ng mga kumperensya ng mga obispo sa Europa, noong ika-3 ng Oktubre, sinabi niya: “Dapat nating sabihin ito sa pag-ibig: hindi ito nais na makilala ang isa sa mga ugat nito. At dahil dito nararamdaman at hindi nararamdaman ang Kristiyano. O kaya’y nararamdaman nito ang Kristiyano medyo sa lihim, ngunit ayaw mong makilala ito, ang ugat na European na ito … Europa ay nasugatan. Ako ay babalik sa larawang iyon na nagsasabing napakarami sa akin, at sinasabi ko na ang Simbahan ngayon ay tila sa akin na parang isang ospital sa larangan … Ang Europa ay nasugatan … Naniniwala ako na ang Europa ay may maraming mapagkukunan para sa pasulong. Ito ay tulad ng sakit na mayroon ang Europa ngayon. Isang sugat … Europa, bumalik kay Jesus! Bumalik sa si Jesus na iyong sinabi ay hindi sa iyong mga ugat! … may mga matinding sugat …Maraming mga paraan ng pangangaral, ngunit sa mama Europa – o lola Europa, o nasugatan Europa – tanging si Hesus Kristo ay maaaring magsalita ng isang salita ng kaligtasan ngayon. Tanging maaari niyang buksan ang isang pinto ng pagtakas. “
Pagkalipas ng dalawang buwan, binuksan ni Pope Francis ang” pintuan ng pagtakas “para sa” nasugatan na Europa “, na tinatawag na” pintuan ng awa “, na iproklama ang 2015 ng Jubileo ng awa. Kaya ito ay isang oras upang pagalingin ang nakamamatay na sugat ng hayop.

Ang muling pagbabangon ng kapangyarihang ito, o bilang tinatawag ng Pope, ang “muling pagsilang” ng Europa, ay nabanggit.

“Sa muling pagsilang ng isang pagod sa Europa, gayon pa man ay mayaman sa mga enerhiya at posibilidad, ang Simbahan ay maaaring at dapat maglaro ng kanyang bahagi. Ang kanyang tungkulin ay isa sa kanyang misyon: ang pagpapahayag ng Ebanghelyo, na ngayon ay higit na nakikita ang pagpapahayag sa paglalabas upang mahigitan ang mga sugat ng sangkatauhan na may makapangyarihang pa simpleng presensya ni Jesus … Magkakaroon lamang ng isang mayaman sa mga saksi ibalik ang dalisay na tubig ng Ebanghelyo sa mga ugat ng Europa. Sa ganitong negosyo, ang landas ng mga Kristiyano patungo sa ganap na pagkakaisa ay isang mahusay na tanda ng mga oras at isang tugon sa panalangin ng Panginoon ‘upang silang lahat ay maging isa.’ “(Address sa pagtanggap ng Charlemagne Prize, Mayo 6, 2016)

Ang apela na ito sa muling pagkabuhay ay dumating sa harapan noong Marso 2017, nang hinanap ng European Union ang “muling pagsilang” ng kanyang mga ideyal para sa kanilang ika-60 anibersaryo ng pagpirma ng Treaty of Rome na nilagdaan noong 1957 ng mga Kristiyanong demokrata na naglalarawan ng pagkakaisa ng Katoliko sa Europa laban sa lumalaking kalakal na komunista na namamaga sa Russia. Ang European Union ay napakalinaw, at napakalinaw, isang dinisenyo na pagtatangka at unti-unting nagdadala ng Europa pabalik sa pagsasama ng Katolikong mga ideyal na panlipunan (upang makita ang higit pa, basahin dito).

Ang mga Pinuno ng EU ay nagtagpo sa Pope Francis para sa patnubay na moral sa proseso ng muling pagsilang. Sinabi ni Joseph Muscat, Pangulo ng EU na maaaring magbigay si Pope Francis ng pamunuan na miss ang mga pulitiko … Sa palagay ko siya [Pope Francis] ay ang pinuno ng pinuno ng mundo na sa loob ng mga pangyayari ay may mga kasanayan at pangitain upang sabihin ang mga bagay na lumalampas sa halata at banalities namin ang lahat ng sabihin sa pulitika. ”

Ang propesiya ng Imperyo ng Roma na nagbibigay ng kapangyarihang pampulitika ay may simbolo na kinakatawan bilang ang dragon na nagbibigay sa ecumenical na hayop na ito ay trono sa mahigit na 1000 taon. Sa Kasunduan ng Roma, idinisenyo na ang pagpapanumbalik na ito ng upuan ay dapat na pagtatapos ng founding fathers ng Union. Si Francis, sa pagtugon sa mga lider ng EU para sa na nakaharap sa nais ng muling pagsilang sa kanilang mga ideals, ay nagsabi ng mas maraming sa kanyang address sa kanila: “Sa pinagmulan ng ideya ng Europa, nakita namin” ang kalikasan at ang responsibilidad ng tao … ang kanyang pagnanais para sa katotohanan at katarungan, na pinangalan ng isang libong taong gulang na karanasan. “Ang Roma, na may bokasyon sa pagiging pandaigdigan, ay sumisimbolo sa karanasang iyon at napili bilang lugar para sa pagpirma ng mga Tratado. Para dito – tulad ng Olandes Ministro ng Dayuhang Affairs, J. Luns, sinusunod – “ay inilatag ang pampulitika,vacuum ng mga halaga ng ating panahon, na nagbibigay ng isang matabang lupain para sa bawat anyo ng pagkasobra. Ang mga ito ay ang mga ideyal na hugis sa Europa … “(Pope Francis, tugon sa European Union Summit, Marso 24, 2017)

Ang muling pagbabangon ng mga madilim na edad ay nasaksihan, ngunit sino ang may mga mata upang makita ito?
Daniel 7: Ang Paglabas At Pagkahulog Ng Mga Imperyo

daniel-7

Ang pangitain ay importante sa atin sa mga huling araw na ito …

Sa Daniel kabanata 7, nakita ni Daniel ang isang pangitain ng kahalagahan ng impresyon, na nagpapakita ng kontrobersya na humahantong sa mga tao ng Diyos sa mga huling araw. Ang kanyang pangitain ay napakahalaga para sa atin na maunawaan nang tama. Sinabi niya sa amin “isinulat niya ang panaginip, at sinabi ang kabuuan ng mga bagay.” Narito ang panaginip na iyon, at ito’y mga propetikong paglalahad:

“Nakita ko sa aking pangitain sa gabi, at, narito, ang apat na hangin ng langit ay nakipagtalo sa malaking dagat.”

Narito nakita ni Daniel ang apat na hangin na nagsisikap sa dagat. Sinasabi sa amin kung ano ang kinakatawan ng tubig, gamit ang Biblia bilang sariling interpreter:
ANG dagat: “At sinabi niya sa akin, Ang tubig na iyong nakita … ay mga bayan, at mga karamihan, at mga bansa, at mga wika.” (Apocalipsis 17:15). )

Ang apat na hangin na nagsisikap sa ibabaw ng dagat ay ang kapangyarihan ng paghuhukom ng Diyos upang isabilang ang kapangyarihan ng mga bansa sa mundo:

ANG APAT NA HANGIN: “Ganito ang sabi ng PANGINOON ng mga hukbo; Narito, aking babaliin ang busog ng Elam, na pinuno ng kanilang kapangyarihan. At sa Elam ay dadalhin ko ang apat na hangin mula sa apat na sulok ng langit, at aking pangangalatin sila sa lahat ng mga hangin; at hindi magkakaroon ng bansa kung saan ang mga taga-labas ng Elam ay hindi darating. “(Jeremaas 49: 35-36)

Pagkatapos ay nakita ni Daniel ang apat na dakilang hayop, isa na tumataas pagkatapos ng isa, mula sa mga tao. Sinabi sa atin na ang mga hayop na ito ay sumasagisag sa mga kaharian: “Ang mga dakilang hayop na ito na apat, ay apat na hari, na magmumula sa lupa … Ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa lupa.” (Daniel 7: 17,23) Ang isang hari ay palaging kinatawan ng kanyang mga sakop, na bumubuo sa kanyang kaharian, na may mga kaugnay na batas at natatanging pamahalaan; kaya ang apat na ito ay kumakatawan sa mga kaharian.

                                                        ANG UNANG HAYOP: “Ang una ay tulad ng isang leon, at may mga pakpak ng agila …”

Ishtar's lion on the walls surrounding Babylon

Ang leon ni Ishtar sa mga pader na nakapaligid sa Babilonia

Tiglath-Pilesar I depiction; a symbol of coming judgment

Paglalarawan kay Tiglath-Pilesar; isang simbolo ng darating na paghatol

Ishtar standing upon lions: a symbol of her throne/chariot

Si Ishtar ay nakatayo sa mga leon: isang simbolo ng kanyang trono / karwahe

Ang kaharian na ito ay agad na makikilala kay Daniel, na parehong bihag sa Babilonia, at isang tagapayo sa pinakadakila ng Babilonia. Ang lahat ng nakapalibot sa mga pader ng Babilonia, mayroong higit na 120 leon na may mga pakpak na inilarawan bilang parangal ng diyosa ng digmaan at pagkamayabong, si Ishtar, na isa sa mga pangunahing pagkain ng Babilonia, kasama si Bel (Baal) na kinakatawan ng isang dragon, at Adad. Ang mga leon ay sinasagisag ng trono ni Ishtar. Ang inspirasyon para sa mga ito ay nagmula sa parehong mula kay Ishtar, at sinaunang Asiryanong hari na si Tiglath-Pileser I, na inilarawan sa mga sinaunang teksto ang mga pader ng kanyang mga bansa na naglalarawan ng mga dakilang leon sa kanila, at isinakripisyo ang higit sa 120 sa kanila sa pamamagitan ng kamay sa digmaan. Siya ay itinatanghal bilang pagpatay sa kanila sa pamamagitan ng pagdudulot sa kanila na tumayo sa kanilang mga paa. Sa isang kapansin-pansin pagkakahawig, kami ay sinabi ng leon: “ito ay lifted up mula sa lupa, at tumayo sa mga paa tulad ng isang tao … “Ang aklat ni Daniel ay napuno ng maraming mga kuwento kung paano nakikipag-usap ang Diyos sa mga hari sa mundong ito; Siya ay nagpakita ng liwanag sa kamay ng Babilonia, na kumakatawan sa ito na nakatayo sa ibabaw ng mga paa nito bilang isang tao, ngunit ang interpretasyon ay may dalawang bahagi: isang pagpapala, gayunpaman ay isang pag-aalinlangan ng isang darating na paghatol kung ito ay dapat lumihis mula sa liwanag at mga pribilehiyo na ipinagkaloob ng Diyos dito ( Roma 1:20); Ang Babilonia, ang dakilang leon, ay hinatulan ng kamay ng Diyos dahil sa pagpaparungis sa mga banal na pribilehiyo na ibinigay sa kanya. gayon pa man ay isang pag-uusig ng isang darating na paghatol kung ito ay dapat lumihis mula sa liwanag at mga pribilehiyo na ipinagkaloob ng Diyos sa ito (Roma 1:20); Ang Babilonia, ang dakilang leon, ay hinatulan ng kamay ng Diyos dahil sa pagpaparungis sa mga banal na pribilehiyo na ibinigay sa kanya. gayon pa man ay isang pag-uusig ng isang darating na paghatol kung ito ay dapat lumihis mula sa liwanag at mga pribilehiyo na ipinagkaloob ng Diyos sa ito (Roma 1:20); Ang Babilonia, ang dakilang leon, ay hinatulan ng kamay ng Diyos dahil sa pagpaparungis sa mga banal na pribilehiyo na ibinigay sa kanya.

                             ANG IKALAWANG BILANG: “At masdan ang ibang hayop, isang ikalawa, tulad ng isang oso, at itinaas ito sa isang panig …”

the-constellation-bear-ursa-minor

Ang taas ng buntot ay ang bituin na “polaris”, na isang nakapirming bituin. Ang lahat ng iba pang mga bituin ay umiikot sa paligid nito, sa gayon ito ay tinatawag na kamay ng Mithra.

persia-bear

sol-invictus

Ang ikalawang kaharian na dumating ay Media-Persia. Ang oso ay ibinabangon sa isang panig, sapagkat ang mga Persiano ay mas malakas kaysa sa mga Medo, ngunit nagkakasama sila upang masiguro ang pagkawasak ng Babilonia. Tulad ng leon, na sumasagisag sa paganong relihiyon ng Babilonia, ang oso ay sinasagisag ng paganong relihiyon ng Persiano. Ang Mithraismo, ang pagsamba sa araw, ay mayroong diyos na sinasagisag ng konstelasyon “ursa minor” o bear. Ang menor na ursa sa langit ay ang konstelasyon na konektado sa hilagang bituin, “polaris”, na hindi matitinag, ngunit sa halip lahat ng mga bituin ang kumikilos sa paligid nito. Hinahawakan ni Mithras ang konstelasyon na “Great Bear” sa isang banda, na binibigyang diin ang kanyang kapangyarihan bilang ang diyos na nauukol sa bituin na gumagalaw sa kosmiko na poste pati na rin ang responsable para sa prusisyon sa Panahong magkasinhaba ang araw at gabi. Sa isang sinaunang liturhiya sa relihiyong Mithraismo, sinasabi nito na naglalarawan sa kanya bilang “isang diyos napakalaki,

Ang oso ay sinasabing magkaroon ng “tatlong tadyang sa bibig nito sa pagitan ng mga ngipin: at sinabi nila sa ganito, Bumangon ka, ubusin ang maraming laman.” Ang tadyang: ay isang simbolo ng babae na ginawa mula sa isang tadyang, at sa hula ng Biblia, kami ay sinabihan ng isang babaeng namumuno sa mga hari sa lupa at laban sa bayan ng Diyos, na itinatanghal ng mapanghimagsik na mga hilig ng Babilonia, at binigyan ng parehong pangalan. Ang propetikong Babilonya ay may isang paghatol na ipinahayag laban sa kanya; sa gayon ang mga hari sa lupa ay “nilamon ang kanyang laman”. Ang mga buto-buto ay isang simbolo ng tatlong pinakadakila bansa, higit sa lahat Babylon, pagkatapos Ehipto, at Lydia, na kung saan confederacy Media-Persiya “sumila”.

ANG IKATLONG BILANG: “Pagkatapos nito ay nakita ko, at narito ang isa pa, tulad ng isang leopardo, na nasa likod nito ay apat na mga pakpak ng isang ibon;”

The Grecian god Dionysius sat enthroned on a leopard.

Ang diyos ng Gresyano na si Dionysius ay nakaupo sa isang leopardo.

dionysiusgreece-leopard

Ang ikatlong kaharian na bumangon pagkatapos ng Media-Persian na kaharian ay ang Imperyo ng Gresya. Ito ay sinasagisag ng isang leopardo, isang talinghaga ng patron diyos ng Gresya, Dionysius, ang diyos ng kapistahan at pagkamayabong, na nakaupo na nakaupo sa leopardo bilang kanyang karwahe. Ang leopardo ay ang hayop na sinabi upang mapaglabanan ang lahat na sumasalungat sa kanya.

Oppian, Cynegetica 4. 230:
“Ang mga Leopardo ay nagtagumpay din sa pamamagitan ng mga kaloob ng Dionysos … Ang mga leopardo ay ngayon isang lahi ng mga mabangis na hayop, ngunit noong una ay hindi sila mabangis na mga ligaw na hayop kundi mga kababaihan na maliwanag ang mata … Ngunit sa mga babae binigay niya ang mga kulay-abo na mga mata ng isang mabangis na hayop at armado ang kanilang mga panga at sa kanilang mga backs ilagay ang isang batik-batik na itim na tulad ng mga fawns at ginawa ang mga ito ng isang malupit lahi.

Ayon sa Mitolohiyang Griyego, pinalaya ni Dionysius ang kanyang mga babaeng sumasamba mula sa kanilang pagkabilanggo nang sila ay nabilanggo dahil sa pagsamba sa kanya, at sa kanilang kahilingan sila ay naging mga leopardo upang ipaghiganti ang kanilang sarili at ang kanilang diyos sa hari na nagbilanggo sa kanila.

Ito ay may apat na mga pakpak: sumasagisag sa mahusay na bilis kung saan si Alexander na dakila ay sumakop sa mundo; na nakasakay sa mga hangin ng mga kahatulan na bumagsak sa kaharian ng Media-Persia. Ito ay may apat na ulo: sinasagisag ng hinati na dominasyon ni Alexander, sa kanyang kamatayan mula sa labis na paggamit ng alkohol (kaugalian na karaniwan sa mga Greeks sa pagtatalaga kay Dionysius), di-nagtagal pagkatapos niyang ipahayag na siya ay isang diyos. Ang pagkakaroon ng walang buhay na kahalili, ang kanyang kaharian ay ibinigay sa mga kamay ng kanyang apat na mga heneral, Lysimachus, Cassander, Ptolemy, at Seleucus.

ANG IKA-LAMANG BILANG: “Pagkatapos nito ay nakita ko sa mga pangitain sa gabi, at narito ang ikaapat na hayop, kakila-kilabot at kakilakilabot, at malakas na labis; at ito ay may mahusay na bakal ngipin: ito devoured at pruned, at naselyohang ang nalabi sa mga paa nito … ”

Chronos, the god of time, often depicted with a serpent/dragon chariot, devoured children.

Si Chronos, ang diyos ng panahon, na madalas na itinatanghal sa isang ahas / karwahe ng dragon, ay lumamon ng mga bata.

chronus-devouring
red-dragon

Ang ika-apat na kaharian ay ang Imperyong Romano, na sinasabing lumamon at pumutol. Ang punong diyos ng mga Romano ay kilala bilang Saturn, o Chronos, diyos ng panahon, na ang karwahe ay ahas / dragon. Si Chronos, sa takot na mawala ang kanyang lugar bilang pinuno sa mga diyos, ay sumakmal sa sinumang anak na ipinanganak mula sa kanya.
Sa panahon ng Imperyong Romano na si Cristo ay dumating bilang isang tao. Sa pagsasalita tungkol sa kapanganakan ni Kristo sa panahong ito, sinabihan tayo na ang mamumukhang hayop na ito ay ang “dragon”. “… ang dragon ay tumayo sa harap ng babae na handa na upang maihatid, upang matukso ang kanyang anak sa lalong madaling panahon na ito ay ipinanganak.” (Apocalipsis 12: 4) Sa haring Herodes na natututunan ang kapanganakan ni Cristo mula sa mga pantas, ipinag-utos niya ang lahat ng mga kabataan dalawa at sa ilalim ay papatayin dahil sa takot sa kanyang trono na tinalikuran. Si Satanas, na tinatawag din na “ang dakilang dragon … na ang matandang ahas” (Apocalipsis 12: 9) sa Biblia, ay nagbigay inspirasyon sa hari sa kanyang sariling mga takot na mawalan ng kanyang trono. Sa gayon si Herodes ay inilipat sa pamamagitan ng mismong diwa ni Satanas na “lalamon” si Kristo “nang siya ay ipinanganak.”
saturn
Ang hayop na sinasagisag ng mamumugnaw na hayop ng dragon, na “matandang ahas”, ay simbolo rin ng diyos ng Roma, Saturn. Natuklasan ni Saturn na baguhin ang sarili sa isang ahas na may mga pakpak, at siya ay itinatanghal din na may karwahe na dala ng mga serpiyente na may mga pakpak. Ang “lumang ahas” sa Banal na Kasulatan ay isang reference sa Satanas gamit ang daluyan ng isang ahas na may mga pakpak bago ito ay isinumpa magpakailanman upang mabuhay sa lupa. Ang diyos Saturn ay kilala dahil sa devoured ang kanyang mga anak sa lalong madaling sila ay ipinanganak para sa takot na sila ay ibagsak ang kanyang kapangyarihan.

Sa pamamagitan ng Imperyong Romano na “pinagputolputol” si Kristo, bilang hain para sa tao sa krus. Pagkatapos na umakyat Siya, sinabi sa atin na ang dragon ay nakikipagdigma sa “nalabi … na sumusunod sa mga utos ng Diyos”: kaya ang mga unang Kristiyano ay lubhang inuusig sa ilalim ng imperyo hanggang sa panahon ni Constantino, nang ang dragon, “ang matandang ahas” , ay kukuha ng isang mas malinis na anyo ng pag-atake sa Imperyong Romano.

ANG SAMPUNG SUNGAY NG IKALATANG BILANG: “… at may sampung sungay.”

Sinasabi sa Daniel 7:24, “At ang sampung sungay mula sa kahariang ito ay sampung hari na babangon …”

Ang imperyong Romano ay nahahati sa kung ano ang mas karaniwang naiintindihan ng sinaunang Europa. Nang bumagsak ang nag-iisang Romanong emperador, ang kaharian ay nahahati simula sa sampung dibisyon: Franks, Visigoths, Ostrogoths, Vandals, Saxons, Lombards, Suevi, Celts, Alemanni, Thuringians.

Isang napakaliit na kasuutan: ” Inisip ko ang mga sungay, at, narito, lumapit sa kanila ang isa pang maliit na sungay, na sa harap niya ay may tatlong mga unang sungay na pinutol ng mga ugat …”


littlehorn1024

Ang Paglabas ng Antikristo: Sino ang maliit na sungay na ito?

Hindi namin dapat gawin ang pagkakamali ng maling pagkilala sa maliit na kapangyarihan ng sungay na ito, sapagkat ito ay magiging dakilang antikristo na kapangyarihan ng kasaysayan, at maglingkod bilang isang susi upang alisin ang panlilinlang sa panlilinlang na ahas, at kung paano siya nagtatrabaho sa mga huling araw na ito .

Upang maiwasan ang lahat ng mga pagkakamali ng pagkakakilanlan, dapat munang isaalang-alang ang siyam na markang katangian na inilarawan sa propesiya mismo. Ang mga markang ito ng pagkakakilanlan ay magpapahintulot sa atin na maging ganap na tiyak sa pagpapakahulugan. Hindi kami mangahas o mag-isip tungkol sa makasaysayang pagkakakilanlan ng “maliit na sungay” na ito ng propesiya.

1) Ito ay arises sa gitna ng sampung sungay ng Kanlurang Europa at ito ay mga dibisyon.
2) Ang sampung sungay ay nasa 476AD, kaya ang maliit na sungay ay tumataas pagkatapos ng puntong ito.
3) Ito ay bubunutin tatlong sungay na nakatayo sa paraan ng ito kapangyarihan, na nagsasabi na “mayroong tatlong ng unang sungay plucked up ng mga Roots.”.
4) Magkakaroon ito ng “mga mata tulad ng isang tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay,” na nagpapahiwatig na ito ay isang lalaki na sinasagisag ng paghahari na ito, at siya ay inaangkin na nasa isang posisyon na may dakilang awtoridad.
5) Ang sungay na ito ay “magkakaiba mula sa una”, na nagpapakita na siya ay isang iba’t ibang uri ng kapangyarihan kaysa sa tradisyonal na awtoridad pampulitika ng iba pang mga hari.
6) Sinasabi nito na “magsasalita siya ng mga dakilang salita laban sa Kataastaasan.” Ang isa pang taludtod ay nagsasabing, “nagsasalita ng mga dakilang bagay at mga pamumusong.” [Kalapastangan sa Biblia ay tinukoy bilang isang tao, inilagay ang kanyang sarili sa katayuan ng Diyos. “Sapagka’t isang mabuting gawa ay hindi namin binabulay sa iyo; ngunit para sa kalapastangan sa diyos; at sapagkat ikaw, bilang isang tao, ay nagpapakilala sa iyo ng Diyos. “Juan 10: 30-33, upang patawarin ang mga kasalanan-” “Bakit ang taong ito ay nagsasalita ng mga pamumusong? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos lamang? “Marcos 2: 7)
7) Siya ay nakikipagdigma sa mga banal, at nanaig. (Ang mga banal ay tinukoy sa Biblia bilang mga may ebanghelyo ni Cristo at sinusunod ang batas ng Diyos [Apocalipsis 14:12])
8) Iniisip niya na baguhin ang mga oras at batas. Hindi ito tumutukoy sa mga batas ng kaharian ng Roma, sapagkat ang mga batas ng mga makalupang kaharian ay palaging nagbago. Ito ay nagsasalita tungkol sa isang tao na inaangkin na may awtoridad na baguhin ang batas ng Diyos at ng Kanyang kaharian.
9) Maghahari ito sa loob ng 1260 taon. Sinasabi ng Kasulatan na “isang oras, panahon, at paghati-hati ng panahon.” Bagaman tila hindi karaniwan sa oras ng salita tulad nito, paano natin malalaman na tumutukoy ito sa 1260 taon? Ang pahayag ay muling ginagamit, tungkol sa panahon na ang simbahan ng Diyos ay dapat tumakas sa pag-uusig “sa isang panahon, at mga oras, at kalahating panahon” sa Apocalipsis 12:14, na sa tula 6 ay tinutukoy bilang “isang libo, dalawang daan, at animnapu (isang puntos ay 20, kaya 3 × 20 = 60) na araw “. Ang isang araw sa hula ng Biblia sa katunayan ay isang taon, ayon sa Ezekiel 4: 6 (“Inatasan kita sa iyo bawat araw sa loob ng isang taon.”) Ang isang oras sa gayon ay 360 araw, na kung saan ay ang haba ng taon ng Biblia. Ang mga oras ay 720 (2 × 360), at kalahati ng isang oras ay 180. Kung ang lahat ng ito ay magkasama, ito ay nagbibigay sa amin ng susi ng reigning para sa 1260 taon.

Ang lahat ng mga puntong ito ay dapat tumugma sa perpektong upang makilala ang kapangyarihan ng antichrist, na gagamitin ni Satanas sa mga huling araw upang linlangin ang mundo. Ipinaalam na ng Diyos na matutupad ang mga puntong ito, kaya walang kailangang mangyari sa kadiliman sa mga huling araw tungkol sa mga panlilinlang ni Satanas.

Handa ka na bang makita kung sino ang nagtutupad sa lahat ng mga katangiang ito? Pindutin dito.

little-horn-question
Ang Pagsusulat Sa Pader: Ang Paparating Na Paghuhukom

Upang maunawaan ang mga pangyayari na nangyayari sa lupa, kailangan nating magkaroon ng matatag na pundasyon ng propesiya sa Biblia; Sa ganoong paraan maaari naming magkaroon ng pag-unawa na ang Diyos ay nagbibigay ng nauukol sa iba’t ibang mga kaganapan na nagaganap.

Sa Apocalipsis 17, nakikita natin ang isang paghatol na dapat maganap sa dakilang kalapating mababa ang lipad ng Apocalipsis.

Pahayag 17: 1 At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok, at nakipagusap sa akin, na nagsasabi sa akin, Halika rito; Aking ituturo sa iyo ang kahatulan ng dakilang patutot na nauupo sa maraming tubig :

Bago natukoy ang “dakilang kalapating mababa ang lipad” na ito, titingnan natin kung ano ang ibig sabihin nito na siya ay “nakaupo sa maraming tubig”.

Ano ang tubig? Sinabi ng Rev 17:15 “At sinasabi niya sa akin, Ang tubig na iyong nakita, na kinaroroonan ng patutot , ay mga bayan, at mga karamihan, at mga bansa, at mga wika .”

Ano ang ibig sabihin na siya ay nakaupo sa mga tao, maraming tao, bansa, wika? Nangangahulugan ito na natatanggap niya ang kanyang trono sa gitna ng mga tao. Ang kapangyarihang ito ay katulad ng inilarawan ni Pablo:

2Thes. 2: 3-4 Huwag hayaang dayain ka ng sinuman sa anumang paraan: sapagka’t ang araw na yaon ay hindi darating, maliban na lamang kung dumating ang pagbagsak muna, at ang tao ng kasalanan ay mahahayag, ang anak ng kapahamakan; Sino ang sumasalungat at nagpapakataas sa kanyang sarili higit sa lahat na tinatawag na Diyos, o na sinasamba; upang siya na gaya ng Dios na nauupo sa templo ng Dios , na nagpakilala sa kaniyang sarili na siya ay Dios.
Pansinin na ang “lalaking ito ng kasalanan” ay nakaupo sa templo ng Diyos. Ano ang templo ng Diyos na ito?

1Cor. 6:19 “Ano? hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na mayroon kayo sa Dios, at kayo’y hindi sa inyong sarili?

Sinasabi sa atin ng Kasulatan na dapat tayo kasal sa Panginoon, sa tipan sa Kanya:
1 Cor. 6:17 … siya na sumali sa Panginoon ay isang espiritu.

Pansinin din na ang Espiritu, na tinatawag na “ang Espiritu Santo” ay naninirahan sa templo ng ating mga kaluluwa. Ngunit ang “mga tao, mga karamihan, mga bansa, at mga wika” ay “sumali” sa “dakilang kalapating mababa ang lipad”, upang ang Espiritu ay hindi naroroon.
1Cor. 6: 16,18 Ano? Hindi baga ninyo nalalaman na ang nakikisama sa isang patutot ay isang katawan? Sapagkat dalawa, sabi niya, ay magiging isang laman … Tumakas sa pakikiapid … siya na gumagawa ng pakikiapid ay nagkasala laban sa kanyang sariling katawan.

Kaya’t kung ang sinuman ay nakipagtipan sa Panginoon, sila ay “isang Espiritu”, ngunit kung sila ay sumali sa isang “kalapating mababa ang lipad”, sila ay nakipagtipan sa kanila, at “isang laman”. Kung gayon ang Espiritu ay hindi naninirahan sa puso, ngunit ang tao ng kasalanan, na walang kabuluhan sa kasalanan na naninirahan sa kung ano ang dapat na maging templo ng Diyos. Samakatuwid, ang Diyos ay wala sa puso, ngunit ang tao ng kasalanan, na kinakatawan ng “dakilang kalapating mababa ang lipad”, ay.

Tingnan natin ang pagkakakilanlan ng dakilang kalapating mababa ang lipad:
Pahayag 17: 4 At ang babae ay nakadamit ng kulay ube at kulay pula, at may mga ginto at mga mahahalagang bato at mga perlas, na may gintong tasa sa kanyang kamay na puno ng mga kasuklamsuklam at karumihan ng kanyang pakikiapid :
Pansinin na siya ay nakadamit ng lilang, iskarlata, at ginto. Ang mga kulay ay mga kulay ng santuwaryo. Ang templo ng Diyos, gayundin ang mga kasuutan ng mataas na saserdote, na inutusan ng Panginoon na gawin ni Moises ang gayong mga kulay. Ngunit ang isang kulay ay nawawala mula sa kung ano siya ay nakadamit sa:

Exo 26:36 At igagawa mo ng isang tabing sa pintuan ng tabernakulo, ng kulay asul, at kulay-ube, at pula , at linong pinili, na gawa sa pang-uod.

Exodo 28: 4-6 At ito ang mga kasuutan na kanilang gagawin; isang pektoral, at isang epod, at isang balabal, at isang sinulid na balabal, isang mitra, at isang pamigkis: at gagawa sila ng mga banal na kasuutan para kay Aaron na iyong kapatid, at sa kaniyang mga anak, upang siya’y makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. (5) At kukuha sila ng ginto, at kayong bughaw, at kulay-ube, at pula , at lino. (6) At gagawa sila ng epod na ginto, na kayong bughaw, at kayong kulay ube, at pula , at linong pinili, na may katawang gawa.
Ihambing ang Priest ng Diyos sa mahusay na kalapating mababa ang lipad:
Gold, Purple, Scarlet, Blue = Priest

Gold, Purple, Scarlet, No Blue. = Lahi
Ano ang kumakatawan sa asul?

Mga Bilang 15: 38-40 Sabihin mo sa mga anak ni Israel, at ipagbigay-alam sa kanila na gumawa sila ng mga palawit sa mga hangganan ng kanilang mga kasuutan sa buong panahon ng kanilang mga lahi, at kanilang inilalagay sa gilid ng mga hangganan ang isang asul na asul : (39) At ito’y magiging sa iyo’y isang palawit, upang iyong makita, at iyong alalahanin ang lahat ng mga utos ng Panginoon, at gawin mo ; at upang huwag ninyong hanapin ang inyong sariling puso at ang inyong sariling mga mata, na pagkatapos ay inyong gagamitin upang sumamba : (40) Upang inyong maalaala, at gawin ang lahat ng aking mga utos, at maging banal sa inyong Diyos.
Blue = Pag-alaala sa mga utos ng Diyos = Pagpapatupad ng Tipan sa Diyos

Walang asul = Nakalimutan ang mga utos ng Diyos = Pagpunta sa isang pakikiapid
Kaya ang babae ay kumakatawan sa isang kapangyarihan ng pagkasaserdote na nagbabala sa mga utos ng Diyos, na naging “nakababagabag”. Gayundin ang babae ay kumakatawan sa isang simbahan:

Jer 6: 2 Inihalintulad ko ang anak na babae ng Sion sa isang matamis at mahinhin na babae.

Ito ay maaaring maging iba sa simbahan ng Katoliko. Ang kanyang mga saserdote ay madalas na ginayakan ng kulay ube, pula, at ginto. Ang tanging oras na sila ay naka-array sa asul ay sa pagsamba kay Maria, na tinatawag nilang “ang Queen ng lahat ng paglikha” ayon sa Francis pinakabagong encyclical sa pagbabago ng klima. Katulad ng pagsamba sa “Reyna ng langit”, isang kakaibang diyos na hindi sa tunay na pagsamba sa Diyos, at hinahatulan ng Diyos. Paano niya pinatawad ang mga utos? Nakalimutan niya ang utos na nagsasabi na “ALISAN”, sa pamamagitan ng pagpapalit ng araw ng Sabbath na ginawang banal ng Diyos sa karapat-dapat na araw ng Araw, na kilala bilang Araw ng araw, o Linggo. Nagsimula ang pagkakasagrado ng Linggo, hindi sa simbahang Katoliko, kundi sa pagsamba sa araw, at pinagtibay ng iglesiang Kristiyano sa pamamagitan ng pag-kompromiso sa mga malinaw na pahayag ng Kasulatan para sa isang labag sa batas na unyon sa mga Pagano.

Natatanggap ng papamana ang kanyang trono sa mga puso ng mga tao, na nakalimutan, o walang alam, ng mga utos at mga paraan ng Diyos.

NALIGAYAN SA DRAGON

Ngayon ang parehong bagay ay binabanggit sa Apocalipsis 13, na ang babae, o ang tao ng kasalanan, ay tumatanggap ng kanyang trono mula sa dragon.

Apocalipsis 13: 2 At ang hayop na aking nakita ay parang leopardo, at ang kaniyang mga paa ay gaya ng mga paa ng oso, at ang kaniyang bibig ay parang bibig ng leon: at binigyan siya ng dragon ng kaniyang kapangyarihan, at ng kaniyang upuan, at dakilang kapangyarihan.

Ito ang dragon na nagbigay ng “upuan” sa Papamana. At iyon ay pare-pareho ang koleksyon ng imahe sa babae:

Rev 17: 3 Sa gayo’y dinala niya ako sa espiritu sa ilang: at nakita ko ang isang babae na nakaupo sa isang mapulang hayop na may kulay, na puno ng mga pangalan ng kapusungan, na may pitong ulo at sangpung sungay.

Ano ang pulang kulay na hayop na iyon?

Apocalipsis 12: 3 At lumitaw ang ibang pagkamangha sa langit; at narito ang isang malaking pulang dragon, na may pitong ulo at sampung sungay, at pitong korona sa kanyang mga ulo.
Ang iskarlatang may-kulay na hayop ay may: pitong ulo, sampung sungay
Mahusay na pulang dragon: pitong ulo, sampung sungay

Kaya ang babae ay sumakay sa dragon. Kaya natatanggap niya ang kanyang upuan mula sa dragon. Kaya ang parehong antichristian kapangyarihan ay tinutukoy sa Apocalipsis 13 bilang sa 17.

PAGHAHANAP NG DAKO NG KALAGAYAN

Kami ay ipinakita ng ilang mga elemento ng panahon sa Apocalipsis 17. Ang gitnang pokus ng elemento ng oras ay ang pinakamahalagang elemento ng oras: ang paghatol ng dakilang kalapating mababa ang lipad.
Apocalipsis 17: 1 At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok, at nakipagusap sa akin, na nagsasabi sa akin, Halika rito; Ipakikita ko sa iyo ang kahatulan ng dakilang kalapating mababa ang lipad na nakaupo sa maraming tubig:
Paghahatol sa dakilang kalapating mababa ang lipad = hatol ng iglesya Katoliko / mga sumali sa kanya.

Rev 17:10 At may pitong hari: lima ay bumagsak, at ang isa ay, at ang isa ay hindi pa dumating; at kapag siya ay dumating, dapat siyang magpatuloy sa isang maikling puwang.
Ang isang tagal ng panahon ay ipinakita dito upang bigyan kami ng mas malalim na pag-unawa kung anong oras ang “dakilang kalapating mababa ang lipad” ay may ganitong paghatol sa kanya.

Limang Makapangyarihang Kaharian ay bumagsak:
1. Babilonia
2. MedoPersia
3. Gresya
4. Pagano Roma
5. Papal Roma

Ito ang limang mga nahulog na kaharian. Kailan bumagsak ang Papa ng Roma, at paano niya tinanggap ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan?

Tingnan natin ang propesiya ng dragon na nagbigay sa Papa ng trono upang magsimula.

Apocalipsis 13: 2 At ang hayop na aking nakita ay parang leopardo, at ang kaniyang mga paa ay gaya ng mga paa ng oso, at ang kaniyang bibig ay parang bibig ng leon: at binigyan siya ng dragon ng kaniyang kapangyarihan, at ng kaniyang upuan, at dakilang kapangyarihan.
Pansinin na ang trono at kapangyarihan ay ibinigay sa Papamana. Kailan ang trono at kapangyarihan na ibinigay sa Papamana? Ang dragon, na si Satanas, sa pamamagitan ng Imperyong Romano, ay nagbigay sa trono ng pagiging Papado, AT SA PAGBIBIGAY NA THOMBONE, NAGPAPALAGA NG KAPANGYARIHAN NG KAPANGYARIHAN.

Kapangyarihan sa kung ano?

Apocalipsis 13: 7 At ipinagkaloob sa kaniya na makipagdigma sa mga banal, at upang madaig sila: at binigyan siya ng kapangyarihan sa lahat ng mga angkan at mga wika at mga bansa. 
Siya ay binigyan ng kapangyarihan sa lahat ng mga tao: ang “tubig” na kung saan ang babae ay nakaupo sa Pahayag 17. At kung gaano katagal hanggang sa “Papal Roma” ay itinuturing na bumagsak?

Apocalipsis 13: 5 At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay at mga kapusungan; at ang kapangyarihan ay ibinigay sa kanya upang magpatuloy ng apatnapu at dalawang buwan.

Sa pamamagitan ng prophetically, equating isang araw para sa isang taon, na magbibigay sa amin ng 1260 araw / taon. Natanggap ng papamana ang trono ng Roma noong 538, sa pamamagitan ng agresibong pagpapatupad ng Justinian Code na humantong sa Ostrogoths, na inookupahan ang upuan ng Roma mismo, na binunot mula sa lupain, at ini-chase at sa kalaunan ay pinutol bilang isang lahi para sa kanilang anti-Trinitarian, Sabbathkeeping profession, kung saan ang Justinian Code ay partikular na laban.

Ano ang nangyari noong 1798, 1260 taon mamaya? Ang Papasiya, na pinasiyahan sa panahon ng madilim na panahon ng 42 buwan ng propeta, ay kinuha bihag ng pangkalahatang Berthier ng Pransya, sa pamamagitan ng pagkakasunud-sunod ng Direktoryo; na naging responsable para sa paunang paniniil ng Rebolusyong Pranses.

Sa gayon ang pagbagsak ay inihula ng hayop na iyon.

Apocalipsis 13: 3 At nakita ko ang isa sa kaniyang mga ulo na nasugatan sa kamatayan; …

Kailan bumagsak ang Papa ng Roma? Kapag ang ulo ay nasugatan sa kamatayan. Kailan ito? 1798 nang mawalan ito ng kapangyarihan sa mga hari sa lupa.
Nakamamatay na sugat – 1798

Ngunit maliwanag na ang kapayapaan ay gumaganap ng isang malaking bahagi bilang “ang dakilang kalapating mababa ang lipad” sa ika-anim na kaharian, sa panahong nakita natin ang paghatol niya sa Apocalipsis 17: 1, 10.

Ang ika-anim na kaharian ay sinasabing ang isa pagkatapos ng limang nahulog.

Rev 17:10 At may pitong hari: lima ay bumagsak, at ang isa ay , at ang isa ay hindi pa dumating; at kapag siya ay dumating, dapat siyang magpatuloy sa isang maikling puwang.
Susuriin natin kung ano ang mas malapit sa ikaanim na kaharian na ito.

PATULOY NA NAKUHA NA NATURAY

Bagaman sinasabi nito na nangyari ang nakamamatay na sugat, ang hula ay hindi natatapos doon.
Apocalipsis 13: 3 At nakita ko ang isa sa kaniyang mga ulo na nasugatan sa kamatayan; at ang kanyang sugat na nakamamatay ay gumaling : at ang buong mundo ay nagtaka pagkatapos ng hayop.
Pansinin na nakita natin na gumaling ang nakamamatay na sugat. Kaya ang kapayapaan ay mababawi ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Ano ang mangyayari kapag gumaling ang sugat na ito? “Ang buong mundo ay nagtaka pagkatapos ng hayop”. Kaya ang “nagtataka” ay isang elemento ng oras na maaari nating ligtas na mag-refer sa bilang panahon ng kanyang pagpapagaling.

 

Ano ang ibig sabihin na sila ay nagtataka?
Rev 17: 8 … at ang mga nananahan sa mundo ay magtataka, na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula sa pundasyon ng mundo …

Ang mga nagtataka ay ginagawa ito dahil nawala sila. Ito ay nagtataka matapos ang Papasiya na nag-iiwan ng mga tao mula sa aklat ng buhay ay tinutukoy din bilang pagsamba sa Papamana:
Rev 13: 8 At lahat ng nananahan sa ibabaw ng lupa ay sasamba sa kanya, na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng ang Kordero na pinatay mula sa pundasyon ng mundo.
Ang dahilan kung bakit sinasamba nila ang hayop = ang dahilan kung bakit sila nagtataka pagkatapos ng hayop

Hindi nila tinatanggap ang liwanag at buhay ni Kristo. Hindi sila nakikibahagi sa namatay na Kordero ng sakripisyo ng Diyos.

Joh 5:39 Hanapin ang mga banal na kasulatan; sapagka’t sa kanilang palagay ay mayroon kayong buhay na walang hanggan: at sila nga ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Joh 5:40 At hindi kayo paririto sa akin, upang kayo’y magkaroon ng buhay. Joh 5:41 Hindi ako tumatanggap ng karangalan sa mga tao. Joh 5:42 Datapuwa’t nakikilala ko kayo, na kayo’y walang pagibig sa Dios sa inyo. Joh 5:43 Ako’y naparito sa pangalan ng aking Ama, at hindi ninyo ako tinanggap : kung ang iba ay paririto sa kaniyang sariling pangalan, siya ay tatanggapin ninyo. 
Ang mga hindi tumanggap kay Cristo ay tatanggap ng isang maling Kristo; kaya nawala sila, nagtataka, sumasamba sa isang antichristian power: ang tao ng kasalanan.

ANG IKATLONG KAHARIAN

Sino ang ikaanim na kaharian, ang isa na “ay”, kung saan ang dakilang kalapating mababa ang lipad ay tumatanggap ng paghatol?

Pagkatapos ng pagbagsak ng Papal na hayop, na tumanggap ng nakamamatay na sugat, nakita natin ang isa pang kaharian na bumabangon sa palibot ng panahon ng nakamamatay na sugat:
Rev 13:11 At nakita ko ang ibang hayop na umaahon mula sa lupa; at siya’y may dalawang sungay na gaya ng isang kordero, at siya’y nagsalita ng isang dragon.

Ang mga mahahalagang tupa ng kaharian na dumarating ay walang iba kundi ang Republika ng Estados Unidos ng Amerika. Sa pamamagitan ng relihiyosong kalayaan, ang konstitusyon at ang deklarasyon ng kalayaan ay ang dalawang “sungay na tulad ng isang kordero” na nagbibigay ng lakas at lakas sa mga bansa sa mundo.

Alam ng mga tagapagtatag ng Amerika ang pagbagsak ng Papacy, at nais ang Amerika na protektahan laban sa kanyang kurso ng simbahan / unyon ng estado upang mapigilan ang madilim na edad mula kailanman na darating muli sa lupa. Ang Amerika ay isang ligtas na kanlungan.

“Kung ang relihiyong Kristiyano gaya ng naiintindihan ko, o kung naintindihan mo ito, Dapat mapanatili ang Ground nito bilang naniniwala ako na ito; pa Platonick Pythagoric, Hindoo, at cabballistical Christianity4 na Katoliko Kristiyanismo, at kung saan ay prevailed para sa 1500 Taon, ay recd isang mortal sugat na kung saan ang Halimaw ay dapat sa wakas mamatay; gayon pa man ang Malakas ang kanyang konstitusyon upang matiis niya ang mga Siglo bago siya mawalan ng bisa. “John Adams, kay Thomas Jefferson.
Si John Adams ang ikalawang pangulo ng Estados Unidos. Tinukoy niya ang nakamamatay na sugat bilang “isang sugat ng kamatayan”, at tinawag itong Katolikong Kristiyanismo sa pamamagitan ng paganong ugat, na tinatawag itong “Kristiyanong Hindu”, o “Platonikong Kristiyanismo.” Ang parehong pilosopiya ng Platoniko at ang relihiyong Hindu ay nagtataglay ng pinakamatibay na paniniwala sa isang Trinity, at mahalaga ang puntong ito na maunawaan na naiintindihan natin ang paghatol ng dakilang kalapating mababa ang lipad.
Ang karagdagang pagpapakita nila alam ang mga bagay na ito, ang ama ng konstitusyon, sinabi ni James Madison ang mga sumusunod:

“Ang layunin ng paghihiwalay ng simbahan at estado ay upang panatilihin ang magpakailanman mula sa mga baybayin na ang walang katapusang pagtatalo na nagbabad sa lupa ng Europa na may dugo sa loob ng maraming siglo.” James Madison, ika- apat na pangulo ng Estados Unidos.
Sa kabila ng pag-alam sa mga bagay na ito, ang Amerika ay nagtataglay ng propesiya na nagpapakita na ang papamana ay maparangalan sa kanya, at ang Amerika mismo ay bumababa mula sa ito ay tulad ng tulad ng tupa, at sinasabi nito na ito ay “magsalita bilang isang dragon” (v. 11).

Sa pagsasalita ng pagtanggi ng Amerika, sinasabi sa atin ng Kasulatan:

Apocalipsis 13:12 At kaniyang ginagawa ang buong kapangyarihan ng unang hayop sa harap niya, at iginawa ang lupa at ang nagsisitahan doon upang sambahin ang unang hayop, na ang ikamamatay na sugat ay gumaling.

Sinasabi nito na ang hayop pagkatapos ng ikalimang hayop, ang Papal na hayop, ay bumagsak, na ang ikaanim na ulo ng dragon ay kinakatawan ng Amerika. Ginagampanan nito ang parehong kapangyarihan bilang ito ay hinalinhan. Anong kapangyarihan iyon?

Apocalipsis 13: 5 At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay at mga kapusungan; at ang kapangyarihan ay ibinigay sa kanya upang magpatuloy ng apatnapu at dalawang buwan.
Apocalipsis 13: 7 At ipinagkaloob sa kaniya na makipagdigma sa mga banal, at upang madaig sila: at binigyan siya ng kapangyarihan sa lahat ng mga angkan at mga wika at mga bansa.

Magsanay ng parehong kapangyarihan:

Digmaan kasama ang mga banal

Sinasalakay sila

Kapangyarihan sa mga lahi, wika, bansa.
Ang America rin ang magiging boses para kay Satanas sa isang yugto ng mundo, at maging sanhi ng pagsamba sa buong mundo sa unang hayop . Kaya ang babaeng iyon, sa panahon ng Amerika, ay pinarangalan sa isang tiyak na kahulugan bilang isang diyosa ay pinarangalan, kahit na “ang Reyna ng langit”.

At sa anong oras ang Amerika ay may kapangyarihan na ito? Nang ang “nakamamatay na sugat” ng mabangis na hayop ay gumaling. Kaya, habang ang mga kababalaghan ng mundo pagkatapos ng Papasiya, ang Amerika mismo, sa panahong ito ng paghatol, ay nagpapakita na nagtataka sila pagkatapos ng Papamana. Ipinapakita na ang Amerika mismo ay nawala ang mga prinsipyong tulad ng tupa na dapat niyang gamitin ang lakas ng dragon sa mga tao, bansa, wika, at tao. Kung ang Amerika ay magsanhi sa mundo upang sambahin ang unang hayop, na kung saan ang lahat ng mga mundo kababalaghan pagkatapos, ito ay maliwanag na ang America ay nangunguna sa nagtataka pagkatapos sa kanya. Ang Amerika, na dating matalino sa mga panganib ng kapangyarihang pang-papa, ay magiging pinakapanguna sa mga bansa sa mundo upang parangalan siya sa pamamagitan ng pagpapasaya sa mundo sa katulad na paraan. Ang hula ay malinaw: AMERICA AY NAWALA.
Ibinigay ng dragon ang kapangyarihan sa Papamana, na siyang ikalimang nabagsak. Ang ika-anim na pagsusumikap sa parehong kapangyarihan ay mula rin sa dragon, kung saan ang babae ay nakaupo.

Na nagdadala sa amin sa paghatol ng mahusay na kalapating mababa ang lipad.

PAGHAHANAP NG DAKO NG KALAGAYAN

Ang paghatol sa dakilang kalapating mababa ang lipad ay kung ano tayo dito ay tinawag upang maunawaan, sapagkat ito ay nasa panahong nabubuhay tayo, at maraming bagay ang nangyayari na nagpapahayag na ang paghuhukom ay hinog na ngayon. Tingnan natin ang pangalan ng “dakilang kalapating mababa ang lipad”.

Rev 17: 5 At sa kaniyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, HIWAGA , DAKILANG BABILONIA , ANG INA NG MGA PATUTOT AT NG MGA KASUKLAMSUKLAM SA LUPA.

Talakayin natin ang kanyang mga pangalan sa kanyang noo.
1) Misteryo
2) Babylon the Great
3) Ina ng mga harlots

Maraming mga bagay na maaaring sabihin tungkol sa mga pangalan na ito, ngunit magsimula tayo sa Babilonia. Siya ay tinawag na “Babilonia” dahil ang relihiyon na kanyang itinuturing ay walang iba kundi nagmula sa Babel maraming taon na ang nakalilipas. At tungkol sa puntong ito, matutugunan natin nang mas maaga.

Ipaayos natin ang ating mga pansin sa paghatol ng “Babylon”, ang “dakilang kalapating mababa ang lipad.”

Pahayag 18: 2 At sumigaw siya ng malakas na tinig, na nagsasabi, Ang malaking dakilang Babilonia ay bumagsak, at nalugmok , at naging tahanan ng mga demonio, at ng lahat ng karumaldumal na espiritu, at ng lahat ng karumaldumal at karumaldumal na ibon. Pahayag 18: 3 Sapagkat ang lahat ng mga bansa ay uminom ng alak ng poot ng kanyang pakikiapid, at ang mga hari sa lupa ay gumawa ng pakikiapid sa kanya …
Pansinin na siya ay bumagsak sapagkat ang mga hari sa daigdig ay nakagawa ng pakikiapid sa kanya.

Gaya ng nabanggit natin, ang mga nakikisama sa isang patutot ay isang katawan. Isang laman. Tulad ng isang asawang lalaki at asawang babae ay “isang laman.” Samakatuwid, inihahalintulad ito sa isang tipan sa kasal, ang mga hari sa lupa ay nakipagtipan sa Papasiya: at ito ang maliwanag na dahilan para sa kanyang pagkahulog. Ipinapatupad niya, sa pamamagitan ng mga hari sa lupa, ang kanyang doktrina. Kaya ang tawag na “Babylon ay nahulog, ay nahulog” ay ipinahayag.

Nakikita na ito ang panahon ng Amerika, ang “isa” na “ay”, kung gayon ang Amerika ay dapat na sa isang paraan ay nakipagtipan sa Papamana. Ito ay nagdudulot sa kanya na nagdudulot ng pagsamba sa buong mundo; kaya sa pamamagitan ng Amerika, ang nakamamatay na sugat ay talagang gumaling.

ANG PAKSA: CHARISMATIC CHURCH / ESTADO

Ang Amerika ay nakipagtipan sa Papacy- pagpilit sa relihiyon ng Papasiya sa nawala – yaong hindi sumusunod sa mga utos ng Diyos. Magagamit nila ang parehong kapangyarihan bilang unang hayop: isang simbahan / unyon ng estado. Sa pagsasalita tungkol sa Amerika na gumaganap ng gayong kapangyarihan, sinasabi nito:

Apocalipsis 13: 13,14 At gumawa siya ng mga dakilang kababalaghan, na nagpapababa sa apoy mula sa langit sa lupa sa paningin ng mga tao, at dinadaya niya ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa sa pamamagitan ng mga gawang yaong mga himala na may kapangyarihan na gawin sa paningin ng hayop; Na sinasabi sa kanila na nagsisitahan sa ibabaw ng lupa, na sila’y magsisilakip ng isang larawan sa hayop, na may sugat sa pamamagitan ng tabak, at nabuhay.
Ang Protestante America, sa pamamagitan ng kompromiso, ay nagsimula na magsalita bilang isang dragon. Ang mga tumalikod na Protestante, na pinababayaan ang mga prinsipyo ng Repormasyon, ay nagbibigay ng karangalan sa papamana. Sa gayon ay nakagawa ng kilusang Charismatic na nagtatampok ng himala, na nagiging mas agresibo para sa isang simbahan / unyon ng estado. Nagsusunod sila sa mga yapak ng Papacy, kaya’t maaari rin silang tawagin na “mga harlot”, at ang Papamana ay magiging kanilang ina.

Si Tony Palmer, ang late-friend at partner ng Kenneth Copeland ministries, ay nagpahayag na ang Protestanteng reporma ay tapos na batay sa isang hindi pagkakaunawaan kung ano ang ipinagtanggol. Sinabi niya “Siguro ngayon, lahat tayo ay mga Katoliko muli.”

Hindi lamang ito ang sinabi. Sinabi ni Copeland na ang napakagaling na gawaing himala ng kilusang Charismatic ay sinimulan ng isang panalangin ng isang Pope noong 1906 CE.

Higit pa rito, mas maraming Charismatics ang nagkakaisa sa Papamana at naghangad na pumasok sa tipan sa kanila. Kaya, ang Papamana ay talagang “ina ng mga patutot”. Ang Charismatic Evangelicals ay agresibo din na nagtutulak para sa pagkakaisa ng simbahan / estado, ang nangunguna sa pagsalakay ay si Rodney Howard-Browne, isa sa nangunguna na Charismatic preachers.
At ano ang sinasabi ng mga Charismatics na ito? Sinasabi nila walang mas mababa kaysa sa kung ano ang inspirasyon ng dragon sa kanila na magsalita. Ang Amerika ay isang pamahalaan ng mga tao, at ang karamihan ay batay sa popular na boto, ay maaaring pumili upang magpatupad ng iba’t ibang mga batas, at ito ay eksakto kung ano ang nakikita natin sa paggawa ng Charismatics. Pareho silang pinarangalan ang papamana, at itinutulak ang unyon ng simbahan / estado. Sa gayo’y ang salita ay mabilis na natutupad: “Na sinasabi sa kanila na nananahan sa lupa, upang sila’y gumawa ng isang larawan sa hayop, na may sugat sa pamamagitan ng tabak, at nabuhay.
Ang isang Larawan ay isang pagkakahawig. At isang pagkakahawig sa ano? Ang Papacy sa paggamit nito ng kapangyarihan ng mga hari sa lupa. Kaya ito ay isang imahe ng Papacy. Sa paggawa nito, sa pamamagitan ng mga anak na babae ng Papasiya, ang kapapahan ay nakabawi ang kanyang paghawak sa Amerika. Kaya, ang Amerika ay magsisimulang sumamba sa mundo ang Papamana. Binibigyan ng Amerika ang trono pabalik sa Papacy sa pamamagitan ng kanyang paggamit ng kapangyarihan.
ANG PAGSULAT SA WALL: PAGHAHANDA NG BABILONYA

Upang mas maunawaan ang paghatol ng Babilonia na Dakila sa panahon ng Amerika, tingnan natin ang paghuhukom ng sinaunang Babilonya.

Daniel 5: 1-5 Si Belsasar na hari ay gumawa ng isang dakilang kapistahan sa isang libo ng kaniyang mga panginoon, at uminom ng alak sa harap ng isang libo. (2) Inutusan ni Belsasar na dalhin ang mga ginto at pilak na mga sisidlan na kinuha ng kanyang amang si Nabucodonosor mula sa templo na nasa Jerusalem; upang ang hari, at ang kaniyang mga prinsipe, ang kaniyang mga asawa, at ang kaniyang mga babae, ay makainom doon. (3) Nang magkagayo’y kanilang dinala ang mga sisidlang ginto na kinuha sa templo ng bahay ng Dios na nasa Jerusalem; at ang hari, at ang kaniyang mga prinsipe, ang kaniyang mga asawa, at ang kaniyang mga babae, ay nagsiinom sa kanila. (4) Sila ay umiinom ng alak, at pinuri ang mga diyos na ginto, at pilak, tanso, bakal, kahoy, at bato. (5) Sa oras ding yaon ay nagsilabas ang mga daliri ng kamay ng isang tao, at sumulat sa tapat ng kandelero sa platerista ng kuta ng palasyo ng hari: at nakita ng hari ang bahagi ng kamay na sumulat.
Kaya ang pagsulat sa dingding ay upang dalhin ang paghatol sa Babilonia dahil ito ay kasamaan. Si Belsasar, na hari ng Babilonia, ay anak ni Nabucodonosor, na hinatulan ng Diyos ng langit dahil sa kanyang kapalaluan at paghihimagsik. Alam ni Belsasar tungkol sa paghuhukom ng Diyos, at pa rin nagsimulang uminom mula sa mga tasa ng malakas na inumin ng Sanctuary.
ANG HINGGO NG KINGDOM SA MGA BALIK: ANG PAGHUHUKOM NG BABILONYA

Ipinaliwanag ni Daniel ang kahalagahan ng sulat-kamay, pati na rin kung bakit ito dumating.

Daniel 5: 18-28 O ikaw na hari, ang pinaka mataas na Diyos ay nagbigay kay Nabucodonosor na iyong ama ng isang kaharian, at kamahalan, at kaluwalhatian at karangalan: (19) At dahil sa kadakilaan na ibinigay niya sa kanya, lahat ng tao, mga bansa, at wika, nanginig at natakot sa harap niya: sino ang ibig niyang patayin; at kung kanino siya ay pinanatili niyang buhay; at kung sino ang gusto niyang itayo; at kung kanino siya ay ilagay niya pababa. (20) Datapuwa’t nang ang kaniyang puso ay tumaas, at ang kaniyang pagiisip ay nananatili sa kapalaluan, siya’y nahiwalay sa kaniyang luklukan na kaharian, at kanilang kinuha ang kaniyang kaluwalhatian sa kaniya: (21) At siya’y pinalayas sa mga anak ng mga tao; at ang kanyang puso ay ginawa katulad ng mga hayop … hanggang alam niya na ang pinakadakila na Diyos ay namamahala sa kaharian ng mga tao, at siya ang nagtalaga dito sa kahit sino na kanyang gusto. (22) At ikaw na kaniyang anak, Oh Belsasar, hindi mo pinapagpakumbaba ang iyong puso , bagaman nalalaman mo ang lahat ng ito; (23) Ngunitikaw ay nagtindig laban sa Panginoon ng langit; at kanilang dinala ang mga sisidlan ng kaniyang bahay sa harap mo , at ikaw, at ang iyong mga mahal na tao, ang iyong mga asawa, at ang iyong mga babae, ay nangakain ng alak sa kanila; at iyong pinuri ang mga dios na pilak, at ginto, tanso, bakal, kahoy, at bato, na hindi nakakakita, ni makarinig man, o nakakaalam: at ang Dios na ang kaniyang kamay ay ang iyong hininga, at ang lahat ng iyong mga lakad ay hindi ka lumuluwalhati : (24) Nang magkagayo’y ang bahagi ng kamay na ipinadala mula sa kaniya; at isinulat ang pagsusulat na ito. (25) At ito ang sulat na nasusulat, MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN. (26) Ito ang kahulugan ng bagay: MENE; Binilang ng Diyos ang iyong kaharian, at tinapos ito . (27) TEKEL; Ikaw ay tinimbang sa mga balanse, at natuklasan ang kulang . (28) PERES; Ang iyong kaharian ay nahati, at ibinigay sa mga Medo at Persiano.

 

Alam ng anak ni Nabucodonosor ang paghuhukom ng kanyang lolo, ngunit nabigo siyang luwalhatiin ang Diyos, at nilapastangan ang Kanyang mga banal na bagay. Gayundin, habang binabasa natin ang mas maaga, alam na alam ng Amerika ang mga paraan ng Papacy, gayon pa man ay susundan pa rin niya sa parehong kurso sa panahon ng paghatol. Alam ng Amerika na kapwa ang kasamaan at ang kasunod na paghatol ng Papamana ay katulad sa kung paano alam ni Belsasar ang mga paraan at paghatol ng kanyang ama.

Ng Nebuchadnezzar, sinasabi nito “para sa kamahalan na ibinigay niya sa kanya, lahat ng mga tao, mga bansa, at mga wika” (Daniel 5:19), at sinasabi nito tungkol sa Papacy, na “ang kapangyarihan ay ibinigay sa kanya sa lahat ng mga lahi, at wika, at mga bansa. “(Pahayag 13: 7) Kaya halos magkapareho, gayundin, ang wika na ipinakita dito. Sa kabila ng lahat ng ito, sa pamamagitan ng impluwensya ng Amerika, ang Papamana ay tatanggap ng paggalang; kaya nagpapakita ang Amerika na siya ay walang kabuluhan sa isang anak na babae ng “dakilang kalapating mababa ang lipad”, o isang anak ng Papal beast, anuman ang wika na maaaring mas angkop.
Gayundin, nakita natin ang ebanghelyo na “pumunta sa bawat bansa, lahi, wika, at bayan”, at isang tawag na “matakot sa Diyos, at magbigay kaluwalhatian sa Kanya; sapagkat ang oras ng Kanyang paghuhukom ay dumating … ”

Sa paghuhusga ni Nabucodonosor, nabigo siyang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, at ang pagsusulat sa pader ay dumating dahil, gaya ng sinabi sa Belsasar, “Diyos … hindi ka na niluwalhati.”. Gayundin, ang Amerika ay hindi nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, sa kabila ng pagtawag sa “oras ng Kanyang paghuhukom.”
Rev 14: 6 At nakita ko ang ibang anghel na lumipad sa gitna ng langit, na may walang hanggang ebanghelyo upang mangaral sa kanila na nananahan sa lupa, at sa bawa’t bansa, at lahi, at wika, at bayan, Rev 14: 7 Na nagsasabi ng malakas na tinig, Matakot kayo sa Dios, at magbigay kaluwalhatian sa kaniya; sapagka’t dumating ang oras ng kaniyang paghuhukom: at sumamba sa kaniya na gumawa ng langit, at lupa, at dagat, at mga bukal ng tubig.
Ang panahon na ang “dakilang kalapating mababa ang lipad” ay hahatulan, isang tawag ay ibinigay upang magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Ang “oras ng Kanyang paghatol” ay isang pagtukoy sa Araw ng pagbabayad-sala. Ang paghatol ba ng “dakilang kalapating mababa ang lipad”, sa mga araw ng nahulog na Amerika, ay kasama sa mismong bagay na ito?

Ang Araw ng Pagbabayad-sala ay ang panahon ng pagtimbang sa mga balanse ng Sanctuary, at ito ay isang pagpapasiya na ginawa kung sila ay “nahanap na kulang.”

ANG PAPASYON: ANG ARAW NG ATONEMENT

Sa America, sa ika- 24 ng Setyembre , sa Washington, DC, ang Jesuit Pope, Francis, ay tutugon sa isang joint-session sa Kongreso sa Capitol building. Sa Artikulo I ng Saligang-Batas, inilalarawan nito ang natatakot na tungkulin ng Kapulungan at Senado sa Kongreso: “Ang lahat ng pambatasan na mga Kapangyarihang ipinagkaloob na ito ay ibibigay sa isang Kongreso ng Estados Unidos, na kung saan ay binubuo ng isang Senado at Kapulungan ng mga Kinatawan. “Ang House at Senado ay pantay na mga kasosyo sa proseso ng pambatasan-batas ay hindi maaaring isasabatang walang pahintulot ng parehong kamara. Sa gayon ay matutugunan ng papamana, sa “puso ng kapitolyo ng bansa”, iyon ang puso ng Estados Unidos (kung saan siya magsasalita bilang isang dragon), ang punong kapangyarihan ng Estados Unidos. Ang ganoong bagay sa isang Protestante na pamahalaan, matatag na nakabatay sa kalayaan ng budhi ay hindi maaaring mangyari sa mga nakaraan, ngunit maaaring mangyari ngayon, na nakikita na ang mabilis na sugat ay mabilis na pinagagaling.

Ito ay walang anuman sa isang maliwanag na tanda na ang pinipigilan na Espiritu ng Diyos ay inalis mula sa mga nangungunang mga lalaki ng Amerika, na nakikita na ang Papamana ay binigyan ng gayong pagkakataon upang matugunan ang gayong kapangyarihan na nagtataguyod ng kapangyarihan sa Estados Unidos. Ang papasiya ay hindi maaaring tumayo sa puso ay hindi ang puso ay naging unang kasiraan, kawalang-pag-iingat na pagtabi sa nakaraan. At anong tanda ang mayroon tayo na mayroon itong pinakamalaking kahulugan sa Amerika? Ito ay sa Araw ng Pagbabayad-Sala: ang oras ng paghuhukom.

Bukod dito, ang mga Heswita ay may madilim na rekord kapwa sa pulitika at relihiyon. Sila ay hindi palaging maingat upang mapanatili ang mga bagay na nakatago, ngunit nag-iwan sapat na katibayan upang magkasiya sa mga tao upang malaman na hinahangad nila ang parehong mga subvert kaharian at relihiyon upang dalhin ang mga ito sa ilalim ng impluwensya Papal at kapangyarihan.

“Kapag lumitaw bilang mga miyembro ng kanilang order, nagsusuot sila ng kasuutan, pagdalaw sa mga bilangguan at mga ospital, paglilingkod sa mga maysakit at sa mga dukha, na nagsasabing nilabasan nila ang mundo, at nagdadala ng sagradong pangalan ni Jesus, na nagpunta sa paggawa ng mabuti. Ngunit sa ilalim ng walang kapintasan na panlabas na ito ang pinaka-kriminal at nakamamatay na layunin ay tago. Ito ay isang pangunahing alituntunin ng pagkakasunud-sunod na ang katuparan ay nagpapawalang-bisa sa mga paraan. Sa pamamagitan ng kodigo na ito, ang pagsisinungaling, pagnanakaw, pagsisinungaling, pataksil na pagpatay, ay hindi lamang mapahintulutan ngunit kapuri-puri, kapag pinaglingkuran nila ang mga interes ng simbahan. Sa ilalim ng iba’t ibang mga disguises ang mga Heswita nagtrabaho sa kanilang mga paraan sa mga opisina ng Estado, akyatin upang maging tagapayo ng mga hari, at paghubog ng patakaran ng mga bansa. Sila ay naging mga tagapaglingkod, upang kumilos bilang mga tiktik sa kanilang mga panginoon. Nagtatag sila ng mga kolehiyo para sa mga anak ng mga prinsipe at mga maharlika, at mga paaralan para sa mga karaniwang tao; at ang mga anak ng mga Protestanteng mga magulang ay inilabas sa isang pagdiriwang ng mga ritwal ng popis. Ang lahat ng panlabas na karangyaan at pagpapakita ng pagsamba sa Romish ay dinala upang lituhin ang isip, at magaling at maakit ang imahinasyon; at sa gayon ang kalayaan na ipinagkaloob ng mga ama at pinaso ay ipinagkanulo ng mga anak. Ang mga Heswita ay mabilis na kumakalat sa Europa, at saanman sila nagpunta, sinundan ang isang muling pagbabangon ng popery. “{Great Controversy 1888 pg. 234} at saanman sila nagpunta, sinundan ang isang muling pagbabangon ng popery. “{Great Controversy 1888 pg. 234} at saanman sila nagpunta, sinundan ang isang muling pagbabangon ng popery. “{Great Controversy 1888 pg. 234}

Ang paglalarawan sa itaas ay lalong totoo para kay Pope Francis, na nagdulot ng pagtingin sa mundo sa Simbahang Katoliko na may paghanga at paghanga. Alam ba ng mga founding fathers ng Amerika ang mga panganib ng mga Heswita at ang panganib na kanilang idudulot sa bansa? Oo.

Si John Adams ay madalas na nakipag-ugnayan kay Thomas Jefferson. Noong 1816, sumulat siya: “Ang lipunan na ito [Jesuits] ay isang mas malaking kalamidad sa sangkatauhan kaysa sa Rebolusyong Pranses, o ang despotism o ideolohiya ni Napoleon . Nahadlangan nito ang pag-unlad ng reporma at ang pagpapabuti ng isip ng tao sa lipunan ng mas mahaba at higit na pagkakasakit. ”

Noong Mayo ng 1816, hinarap niya ang kanyang mga alalahanin tungkol sa muling pagbabangon ng Heswita order:

“Hindi ko gusto ang huli na muling pagkabuhay ng mga Heswita. Mayroon silang pangkalahatang ngayon sa Russia, sa pakikipag-ugnayan sa mga Heswita sa Estados Unidos, na mas marami kaysa alam ng lahat. Hindi ba tayo magkakaroon ng mga kuyog dito? Sa maraming mga hugis at disguises bilang kailanman isang hari ng mga Gypsies-Bamfield Morecarew kanyang sarili, ipinapalagay? Sa hugis ng mga printer, editor, manunulat, schoolmaster, atbp. Kalaunan, nabasa ko ulit ang mga titik ni Pascal, at apat na volume ng kasaysayan ng mga Heswita. Kung sakaling may anumang kongregasyon ng mga tao ay maaaring makamit ang walang hanggang pagkapahamak sa lupa at sa impyerno, ayon sa mga historian na ito, bagama’t katulad ng mga tunay na Katoliko ni Pascal, ito ang Loyola. Gayunpaman, ang aming sistema ay dapat magbigay sa kanila ng isang pagpapakupkop laban. Ngunit kung hindi nila ilagay ang kadalisayan ng aming mga halalan sa isang malubhang pagsubok, magiging isang kamangha-mangha. ”

Bilang tugon sa ito, Thomas Jefferson tumugon sa Agosto 1 st , 1816:

“Ayaw ko, sa iyo, ang kanilang panunumbalik; sapagkat ito ay nagmamarka ng hakbang na pabalik mula sa liwanag hanggang sa kadiliman. ”

Gayundin, sa tila nakikita sa pananaw, sinabi ng isang Pranses na Heneral ng George Washington ang mga sumusunod:

“Ang aking opinyon kung ang mga kalayaan ng bansang ito, ang Estados Unidos ng Amerika ay nawasak, ito ay magiging sa pamamagitan ng kapitaganan ng mga pari ng mga Katoliko ng Romano Katoliko, sapagkat sila ang pinaka-pandaraya, mapanganib na mga kaaway sa sibil at relihiyosong kalayaan. Sinimulan nila ang karamihan sa mga digmaang Europa. “Marquis de LaFayette (1757-1834; Pranses na estadista at heneral na naglingkod sa ilalim ng utos ni Heneral George Washington sa panahon ng Digmaang Rebolusyong Amerikano)

 

Nakikita ang mga panganib ng mga Heswita, at ang Papasiya, na nakikita sa Amerika, gaano pa ang dapat nating makita ang dakilang pagtanggi ng Amerika sa isang Pope ng Heswita ay dapat tugunan ang pambatasan na katawan. Gayon pa man ay may higit pa sa ito na dapat magsenyas ng babala sa lahat ng mga anak ng Diyos sa oras na ito.

ANG GOLDEN CUP NG PAPASYON

Ang nagdala ng hatol sa Babilonia noong una ay walang kabuluhan. Napapalibutan nito ang pagwawalang-bahala ni Belshazzar, at nilapastangan ang mga banal na sisidlan. Nakita natin ang koneksyon sa pagitan ng Amerika, at kung papaano siya sumasamba sa lahat ng Papamana din. Tingnan natin ang babae nang mas malapit:

Apocalipsis 17: 4 At ang babae ay nababalutan ng kulay-ube at kulay pula, at ginayakan ng ginto at mga mahalagang bato at mga perlas, na may isang GOLDEN CUP sa kanyang kamay na puno ng mga kasuklamsuklam at karumihan ng kanyang pakikiapid :

Ang kasariwaan ng kanyang pakikiapid ay nagpapahiwatig ng tipan niya sa mga hari sa lupa, nagpapataw ng relihiyon na nagdala ng pagkamartir sa maraming tao ng Diyos. Sa gayon ay susundan ng Amerika ang kanyang mga yapak, dahil magkakaroon siya ng “gintong tasa” sa kanyang kamay, bilang simbolo ng tasa na nasa kamay ni Belshazzar. Magagawa ba ng Amerika, upang itaguyod ang mga ideyal na relihiyon ng Papamana, mag-apoy ng isang pagpapawalang-sala sa mga banal na bagay ng Diyos? Oo.

Apocalipsis 17: 6 At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal, at ng dugo ng mga martir ni Jesus: at pagkakita ko sa kaniya, ay nagtaka ako ng dakilang paghanga.

Sa gayon nakikita natin ang paghatol ng Babilonia; siya ay umiinom ng dugo ng mga banal sa mga araw ng Amerika. Pansinin kung paano ang Babilonia, sa pamamagitan ng kanyang pakikiapid ay naghahatid ng lakas:
Apocalipsis 14: 8 At sinundan naman ng ibang anghel, na nagsasabi, Ang Babilonia ay bumagsak, ay bumagsak, ang dakilang lunsod, dahil NAGING GINAWA ANG LAHAT NG MGA BANSA ng alak ng poot ng kanyang pakikiapid.
Ito ay ang parehong kapangyarihan na ngayon ay tungkol sa exercised sa pamamagitan ng Amerika, tulad ng mga propesiya foretold. Tanging sa oras na iyon ay ang “dakilang kalapating mababa ang lipad” na pinalaki ng Amerika upang ma-enthroned para sa pagsamba; sa pamamagitan ng impluwensya ng America ang nakamamatay na sugat ay gumaling, at ang Papal supremacy ay nabawi ng anak na ito ng hayop. Sa gayon, sa pamamagitan ng Amerika, ang Papamana ay magkakaroon ng gintong tasa sa kanyang kamay, at muling ibubuhos ang martir. Ito ay sa oras na ito na ang paghatol ay maaaring dumating.

MARTYRDOM REKINDLED

Ang Banal na Kasulatan ay nagsasaad na sa panahong ipinapatupad ang imaheng ito ng simbahan / estado sa pagiging Papacy, na ipagpapatuloy ang mga madilim na edad. Nagsisimula ang martir. Ang oras na iyon ay tama sa atin. Ang Kasulatan ay nagsasalita tungkol sa pagpugot ng ulo ng mga tao ng Diyos sa mga huling araw:

Apocalipsis 20: 4 “… nakita ang mga kaluluwa ng mga ito na pinugutan ng ulo para sa patotoo ni Jesus, at dahil sa salita ng Diyos, at hindi sumamba sa hayop, ni sa kanyang larawan, ni tumanggap ng kanyang marka sa kanilang mga noo, o sa kanilang mga kamay; at sila ay nanirahan at naghari kay Kristo ng isang libong taon. ”

Ang mga martir sa America ay pinugutan ng ulo. Marahil ito ay maaaring imposible sa marami, ngunit hindi ito.

Maliwanag na ang kasulatan ay mangyayari. Sa katunayan, ang isang kilalang retiradong ahente ng FBI, si Ted Gunderson, ay nagsabi ng mga sumusunod: “Bakit kailangan ng gobyernong US ang 30,000 Guillotine at higit sa 600 Milyon na mga bullet point ng guwang?

Mayroong higit sa 800 mga kampong bilangguan sa Estados Unidos. Lahat ng ganap na pagpapatakbo at handa na tumanggap ng mga bilanggo. Lahat sila ay may staff at napalilibutan ng mga full-time guards. Ngunit lahat sila ay walang laman. Ang mga kampanyang ito ay dapat gamitin ng FEMA (Federal Emergency Management Agency) kung ang Martial Law ay kailangang ipatupad sa Estados Unidos at ang lahat ng gagawin nito ay isang pirma ng pampanguluhan sa isang proklamasyon at lagda ng abogado sa isang warrant kung saan isang listahan ng naka-attach ang mga pangalan. Tanungin ang iyong sarili kung gusto mo talagang nasa listahan. “

Maraming mga bagay na ngayon ang nasa lugar upang ipahayag na ang batas militar ay magaganap, at si Ted Gunderson ay nagsasalita ng 30,000 guillotines sa Amerika, kahit na ngayon. Paano ito posible? Ipinapahayag ng Kasulatan na mangyayari ito; na magkakaroon ng mga martir sa panahon ng kaharian ng Amerika.

Kapag ang mga tao ng Diyos ay dumaranas ng pinakamalupit na pag-uusig, ito ay magiging sa panahon na ang Amerika ay magsasagawa ng lahat upang sambahin ang Papasiya sa pamamagitan ng paggamit ng parehong kapangyarihan na kanyang ginawa, at sa pamamagitan nito, ang ginintuang tasa ay inilagay sa kanyang mga kamay.

Ang pagsulat sa pader

Ang pagsulat sa mga pader ng Babilonia ay isang simbolo ng paghatol. Gayundin, sa panahon ng Amerika, nakikita ba natin ang isang bagay upang ipahiwatig ang “paghuhukom” ay dumating? Ang Amerika sa pagsunod sa mga yapak ng Papacy ay nagtataguyod ng katulad na kurso kay Belshazzar sa paggamit ng parehong kapangyarihan bilang kaharian na dumating bago sa kanila. Ang paggawa nito ay walang kabuluhan sa pagtanggal sa Diyos ng mga pribilehiyo at mga pagkakataon, at pagtatayo ng “dakilang kalapating mababa ang lipad”. Nakita din natin na maliwanag na ang oras ng Kanyang paghatol ay ipahiwatig sa araw ng pagbabayad-sala; kaya ang Papacy ay darating upang makipag-usap sa Kongreso upang simulan ang eksena na naglalarawan ng pagsisimula ng paghatol.
NGUNIT ANO ANG PAGSULAT SA LUGAR ???

Tingnan natin ang isang video ng lungsod ng New York, dahil sa ito ay isang tanda na mayroong maraming ugnayan sa Apocalipsis 17:

Ang nakita mo sa video na ito ay isang projection sa isang pader ng Hindu diyosa Kali sa taas ng New York city, tinitingnan ang maraming tao mula sa Empire State building. Isa sa pinakamataas na gusali sa Estados Unidos. Ano ang kaugnayan ng diyosang si Kali sa paghahayag ng 17? Karamihan sa maraming paraan.

Ang pangalan ng diyosang Hindu ay nangangahulugang “ang itim” sa Sanskrit. Siya ang diyosa ng kamatayan at pagkasira. Siya ay kilala bilang “madilim na ina”, at dahil sa pagkakaroon ng isang uhaw para sa dugo. Ang “maitim na ina” ay kilala sa Hinduism na nagmumula sa “Mother Durga”, na pinaka-madalas na itinatanghal bilang naka-enthroned sa isang hayop. Siya ay kilala para sa kanyang unyon sa Shiva mula sa kung saan siya derives kanyang buhay. Ang Shiva ay isang katlo ng Trimurti (ang Hindu Trinity); sa tabi ng Brahma at Vishnu, ang Shiva ay nasa papel ng destroyer. Ang layunin ng “destroyer” ay upang lumikha ng isang bagong order: o mag-order ng kaguluhan; kaya ang Kali ay isang pagpapahayag ng bagay na ito.

Maliwanag na ang Hinduismo ay mayroong Trinity batay sa kanilang sinaunang Kasulatan.

Ang Puranas [3000 Taong Taong Hudyo ay nagsasabi]: “O kayong tatlong Panginoon ! alam mo na makilala ko lamang ang isang Diyos . Ipagbigay-alam sa akin, kung gayon, kung sino sa inyo ang tunay na pagka-diyos , upang maipahayag ko sa kanya angaking mga adorasyon. ‘ Sumagot si Brahma, Vishnu, at Shiva, ‘[kilala] O deboto, na walang tunay na pagkakaiba sa pagitan natin . Kung ano ang lilitaw sa iyo ay ganito lamang ang pagkakahalintulad. Ang nag-iisang nilalang ay lumilitaw sa ilalim ng tatlong anyong mga gawa ng paglikha, pangangalaga, at pagkawasak, ngunit siya ay isa . ‘

Ngayon ipaalam sa amin makita ang mga koneksyon sa Kali at ang patutot Papal ng Apocalipsis 17.

1) Pagsamba sa diyosa / Babae:
* Ang isang Hindu diyosa ay sumamba; inaasahan sa pader ng Amerika.
* Ang Amerika ay nagdudulot ng pagsamba sa lahat ng dakilang patutot.

2) Inaanyayahan ng diyosa ang lungsod
* Ang Harlot ay nakaupo sa maraming tubig (wika, tribo, bansa, tao)
* Ginagampanan ng Amerika ang parehong pamamahala sa mga tao bilang kanyang ina, ang Papasiya.

3) Ang Kali ay kilala bilang Ina Durga
* Ang babae sa Apocalipsis 17 ay tinatawag na “ina ng mga patutot”

4) “Ina Durga” ay madalas na itinatanghal nakasakay sa isang hayop
* Ang dakilang patutot ay itinatanghal bilang pagsakay sa dragon.

5) Kali ay kilala para sa kanyang uhaw para sa dugo.
* Ang “ina ng mga patutot” ay umiinom ng gintong tasa, na lasing sa dugo ng mga martir.

6) Tinanggap ni Kali ang kanyang awtoridad mula sa Hindu Trinity.
* Ang ina ng mga patutot ay nagtataas ng kanyang diyos, ang Trinidad.

Kung ihahambing mo ang mga Puranas sa pahayag na ito mula sa The Basic Catholic Catechism, ni William G. Most, mahihirapan kang maunawaan ang isang malaking pagkakaiba: “Marahil ang pinakamalalim, ang pinakamalalim ng lahat ng mga misteryo ay ang misteryo ng Trinity . Itinuturo sa atin ng Simbahan na bagama’t mayroon lamang isang Diyos, gayunpaman, sa paanuman, may tatlong Persona sa Diyos. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Banal na Espiritu ay Diyos, gayon pa man hindi tayo nagsasalita ng tatlong Diyos, kundi isa lamang Diyos . Sila ay may parehong kalikasan, sustansya, at pagiging. “

Sinasabi ng lahat ng Katolisismo na doktrina ito mula sa pundasyon ng Trinity:
“Ang misteryo ng Trinidad ay ang sentral na doktrina ng Katolikong Pananampalataya. Pagkatapos nito ay batay sa lahat ng iba pang mga aral ng simbahan … “Handbook para sa Katoliko sa Ngayon , p 11

7) Ang Trinity ay mahalaga sa kapangyarihan ng babae upang sirain.
* Ang “misteryo ng Trinity” ay konektado sa Papacy, tulad ng ipinahiwatig ng kanyang pangalan na “Misteryo.”

8) Ang Kali ay sa Hindu na relihiyon
* John Adams nang tama sinabi na ang Katolisismo ay “Hindu Kristiyanismo”

9) Ang Kali ay nasa isang gusaling Amerikano
Ang babae ay nakaupo sa ibabaw ng hayop sa panahon ng Amerika

10) Kali ay kumakatawan sa destroyer, at humahawak ng isang tabak sa kanyang kamay na ginagamit niya upang sirain.
Ang Papasiya, sa Apocalipsis 13, ay gumagamit ng kapangyarihan ng estado bilang kanyang “tabak” upang makipagdigma sa bayan ng Diyos.

11) Ang Kali ay kumapit sa kanyang kamay ng isang ulo, pati na rin ang kadena ng mga ulo sa paligid ng kanyang leeg ng kanyang mga biktima.
Ang kapangyarihan na ginagamit ng Amerika sa paggawa ng isang imahe sa pagiging papa ay mapuputing ulo ng mga tao ng Diyos.

May sapat na kaugnayan sa “maitim na ina” at ang “ina ng mga patutot” upang makita na sila ay sumusulat sa pader ng gusali ng Imperyong Estado ay walang mas mababa sa isang deklarasyon na ang panahon ng paghatol, at ang mga eksena na inilalarawan sa Apocalipsis 17 ay karapatan sa amin. Ang paglalarawan ng diyosa na Kali sa dingding na may kaugnayan sa babae ng Apocalipsis 17 ay nagpapahayag na ang pagsulat sa dingding ay malapit na.

Isang MABANGIS NA AVATAR: NAG-UUSIG NA KAPANGYARIHAN

Ang isang post ay nagsabi ng isang bagay na malubhang kahalagahan. “Ginawa ni Andrew Jones ang mabangis na larawan ni Kali, sino ang diyosa ng Oras, Pagbabago, Kapangyarihan at Pagkasira, upang ituro na ang Ina Nature ngayon ay higit pa sa pangangailangan ng isang mabagsik na avatar upang labanan ang mga panganib ng polusyon at pagkalipol. 

Ano ang avatar? Sa mga alamat ng Hindu, ang isang avatar ay “ang paglapag ng isang diyos sa lupa sa isang anyo ng anyo o ilang hayagang hugis; ang pagkakatawang-tao ng isang diyos. “Ito ay maaaring tinukoy bilang” isang sagisag o personipikasyon, bilang isang prinsipyo, saloobin, o pagtingin sa buhay. “Ang
kalikasan ng ina ay nangangailangan ng isang avatar upang kumatawan sa” madilim na ina “na Kali, gayunma’y totoo ay na ang avatar ng “madilim na ina” ay mahusay na kinakatawan ng “ina ng mga harlots.”

Sa gayon ay magagamit ang papamana upang kumatawan sa “likas na ina” sa isang “mabangis” na paraan. At kailan gagawin ito ng Papamana? Sa araw pagkatapos ng Araw ng Pagbabayad-sala, ika- 24 ng Setyembre, tutugon sa Pope ang Sustainable Development Summit sa United Nations sa New York.

Sinabi ng isang arsobispo ng iglesiang Katoliko tungkol sa pulong na ito, na “Halos lahat ng mga pinuno ng mga estado at mga pamahalaan ay malapit at lahat ay naroon sa araw na iyon, kaya kung ang Pope ay magwawakas ng pagbisita na ito sa US na nangangahulugang sasagutin niya ang lahat ng mga pinuno ng estado at ng mga pamahalaan, na nakaupo sa kanilang mga opisyal na delegasyon, ”

Ang “ina ng mga patutot” ay hindi lamang nakaupo sa trono at sumasamba sa panahon ng kapangyarihang pandaigdig ng Amerika, ngunit sinasabi rin nito na siya ay nagkasala ng “pakikiapid sa mga hari sa lupa.”

Si Pope Francis, bago ang United Nations sa ika- 25 ng Setyembre , ay tutugon sa pangangailangan para sa isang masusing pandaigdigang inisyatiba upang maging ganap na agresibo laban sa global warming. Matagal nang hinahangad ng mga piling tao na magpatuloy sa isang reporma ng isang agenda upang magdala ng isang bagong order sa mundo. Ang Agenda 21, sa ilalim ng pangalang Sustainable Development, ay ginagawa ang bagay na iyan. Ito ang sinasabi ng United Nations sa kanilang website tungkol sa agenda:

“2015 ay ang taon kung saan ang mga bansa ay hugis at magpatibay ng isang bagong agenda ng pag-unlad na magtatayo sa Millennium Development Goals (MDGs).” Http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/

“Ang United Nations ngayon ay nasa proseso ng pagtukoy ng mga Sustainable Development Goals bilang bahagi ng isang bagong sustainable development agenda na dapat tapusin ang trabaho at walang iwan sa likod. Ang adyenda na ito, na ilulunsad sa Sustainable Development Summit sa Setyembre 2015 , ay kasalukuyang tinalakay sa UN General Assembly, kung saan ang mga State States at sibil na lipunan ay nagbibigay ng kontribusyon sa agenda. ”

Bakit nakapagtataka ang adyenda na ito? Sa ito ay isang plano upang magdala ng mga batas na lampas sa mga hangganan. Isang kapangyarihang pambatasan na nagbibigay ng Papacy isang forum. Bukod sa pagtugon sa pagbabago ng klima, nagtatakda din ito ng mga ambisyosong layunin para sa mga lugar tulad ng ekonomiya, kalusugan, enerhiya, edukasyon, agrikultura, pagkakapantay ng kasarian at isang buong host ng iba pang mga isyu.

“” Lahat ng mga bansa at lahat ng mga stakeholder, na kumikilos sa pakikipagtulungan ay magpapatupad ng planong ito … ”

” Ang 17 Sustainable Development Goals at 169 na mga target na inihayag namin ngayon ay nagpapakita ng laki at ambisyon ng bagong unibersal na Agenda . Hinahanap nila ang pagtatayo sa Millennium Development Goals at kumpletuhin ang hindi nakamit ng mga ito. Hinahanap nila upang … makamit ang pagkakapantay-pantay ng kasarian at ang pagbibigay ng kapangyarihan sa lahat ng kababaihan at babae. Ang mga ito ay pinagsama at hindi nababahagi at balansehin ang tatlong sukat ng napapanatiling pag-unlad: ang pang-ekonomiya, panlipunan at kapaligiran . ”

At sa mga huling araw, mababasa natin ang Papamana na magkakaroon sila ng kapangyarihan sa mga kayamanan ng ginto, at pilak, at sa lahat ng mahahalagang bagay ng Ehipto.

ADB1905 Daniel 11 43 Nguni’t magkakaroon siya ng kapangyarihan sa mga kayamanang ginto at pilak, at sa lahat ng mahalagang bagay sa Egipto: at ang mga taga Libia at ang mga taga Etiopia ay magsisilayo sa kaniyang mga hakbang.
Ngunit sa Estados Unidos mismo, isang mas malaking krisis ang naghihintay dito. Tulad ng diyosa na Kali, ang mga nasa ilalim ng kapangyarihan ng Satanas ay nagpaplano pa upang dalhin ang bagong kaayusang ito pagkatapos ng panahon ng mga kaguluhan. Karamihan na tulad ng World Trade Centres ay itinapon, upang magtayo lamang ng “One World Trade Center”, gayon din ang pagtigil ng Republika ng Estados Unidos, na ang isang bagong kautusan ay maaaring ushered. Ang Amerika ay ang magdadala ang krisis sa buong mundo, at ang relihiyon ng papa ay hindi lamang maglalaro ng maliit na bahagi nito.

Isang tanyag na mga post ng pangkapaligiran na malawak na ibinahagi ay may ilang mga nakagugulat na pahayag tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng Mabangis na Avatar sa mga gusali ng Imperyong Estado:

“Marahil ito ay kahit huli na ngayon, marahil lamang ang kalamidad ay maaaring gumawa sa amin patahimikin ang sarili at marinig ang iyak ng mga World Soul, marahil pagkawasak ay dapat na ang ating pagbibinyag sa pagbabago, ngunit ito ay ang oras at kami ay ang mga ipinatawag na maging ang shamans ng Shift.

Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng banal na kadiliman upang ihayag ang Kaluluwa ng lahat ng bagay. Ang madilim ay kung saan ang mga illusions ay shattered, kung saan ang mga maling katiyakan ay nasira; ang madilim ay kung saan ang isip ay pinutol upang makita lamang ang puso … Panahon na upang ipaalam sa banal na kadiliman ang aming gamot. Ang mundo na alam natin ay kailangang baguhin o mapahamak …

Kung may isang palatandaan ng mga oras, ito ay ito. Sa ating mga buto ay nakikilala nating lahat, tayo ay nasa kamatayan ng mga lumang daigdig, at ginagawa natin ito sa anumang bagay ngunit tiyak …

Panahon na upang makuha ang aming Kali sa loob at labas; upang putulin ang ulo at gumawa sa puso sa lahat ng antas …

Ang pagpapasigla ng Bagong Daigdig ay nasa atin at ang kailangan ngayon ay ang kabangisan ng Ma Kali. Ang isang banal na orakulo ng pagbabago, ang kanyang gamot ay kadiliman, ang kanyang pagsisimula ay sa pamamagitan ng sunog … ” Nakagagambala, ang Amerika ay minarkahan dahil sa pagdadala ng” apoy na bumaba mula sa langit sa lupa sa paningin ng mga tao, at dinadaya ang mga naninirahan sa lupa sa pamamagitan ng ang paraan ng mga himalang iyon na may kapangyarihan siyang gawin sa paningin ng hayop. “(Pahayag 13: 13-14)

Tulad ng inuming dugo ng ina ng Apocalipsis 17, ang Kali ay kadalasang ipinahiwatig para sa isang plano para sa masa ng pagsakripisyo ng tao. Sa Indiana Jones: Ang Templo ng tadhana, inilalarawan nito ang mga sakripisyo ng tao sa Kali.

Ang Amerika, sa paghahanda para sa militar na batas, ay sumusunod sa kurso ng lumang Imperyong Romano, na dumating upang itaas ang Papamana. Walang mas kaunti ang nasaksihan sa mga eksena na malapit nang masira sa lupa.

Sa karunungan ng tao ang lahat ng ito ngayon ay tila imposible; subali’t ang mapigil na Espiritu ng Diyos ay aalisin mula sa mga tao, at sila ay magiging sa ilalim ng kontrol ni Satanas, na napopoot sa mga banal na tuntunin, magkakaroon ng mga kakaibang paglago. Ang puso ay maaaring maging malupit kapag natanggal ang takot at pag-ibig ng Diyos. Great Controversy, pahina 608
Ang Pinagmulan Ng Flag Ng EU, Pagsamba Ni Maria, At Ang Muling Pagbabangon Ng Kapangyarihang Katoliko

*** Ang ministeryo na ito ay hindi isang ministeryo sa Katoliko, naniniwala na si Mary din, ayon sa kanyang sariling mga salita, ay nangangailangan ng Tagapagligtas, na nagsasabing “Ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking Tagapagligtas … at ang Kanyang awa ay nasa kanila na natatakot sa Kanya …” (Lucas 1: 47-50)

Opisyal na pinagtibay bilang simbolo ng EU noong 1985, ang disenyo ng bandila ng European Union ay nagsimula noong 1955, at ginamit ito nang malawakan sa mga taon ng paglilipas. Kung pinag-uusapan nila ang mga pinagmulan ng bandila, ang mga burukrata ng EU ay mahigpit na binabalewala ang kathang-isip na ang simbolo ay sa relihiyon, o may kaugnayan ito sa Birheng Maria. Anong banal na bagay na walang kapararakan! Ang problema ay ang interpretasyong ito ay eksaktong tama, at madali itong maipakita. Ang kuwento ay dinadala sa amin pabalik sa isang oras kapag ang European ideal ay tiyak na isang Katoliko managinip.

Noong Disyembre 8, 1955, sa Katolikong Pista ng “Immaculate Conception of Mary the Co-redeemer”, ang mga delegado ng European Ministers ay opisyal na pinagtibay ng European flag, labindalawang bituin sa isang asul na background, dinisenyo ni Arsene Heitz, na, ngayon, ay isang octogenarian artist sa Strasbourg.

Mary 12 stars 2Kamakailang ipinahayag ni Heitz sa isang French magazine ang dahilan para sa kanyang inspirasyon. Ayon sa artist, naisip niya ang labindalawang mga bituin sa isang bilog sa isang asul na background, eksakto kung paano ito kinakatawan sa tradisyonal na imahen ng imaheng ito ng Immaculate Conception. Ang isang deboto ng Birheng Maria, hindi kailanman nakalimutan ni Heitz ang pagdarasal ng araw-araw na Rosaryo. Napansin ni Heitz ang mga salita ng Apocalipsis, “At nagkaroon ng isang dakilang paghanga sa Langit; isang babae na nakadamit ng araw, at ang buwan sa ilalim ng kanyang mga paa, at sa kanyang ulo ay isang korona ng labindalawang mga bituin. “( Apocalipsis 12: 1)Bilang isang Katolikong debotong, inilapat niya ito kay Maria, na sinasamba ng mga Katoliko.

Ang bandila ng European Union ay binubuo ng labindalawang bituin, inspirasyon ng halo ng labindalawang mga bituin na lumilitaw sa paligid ng Madona sa mga larawan ng Katoliko niya. At, ganiyan ang naging simbolo ng isang relihiyong relihiyoso na opisyal na bandila ng European Union.EU FLAG

Isang dating sekretarya-heneral ng Konseho ng Europa, Leon Marchal, ang nagpatunay na ang mga bituin ay mga “babae ng Apocalypse.” Masigasig na ipinaliwanag niya, “Napakaganda na nakuha natin ang Introit ng bagong Mass ng Assumption. Ito ang corona stellarum duodecim (ang korona ng labindalawang bituin) ng babae ng Apokalipsis. “Ang Simbahang Katoliko ay palaging inaangkin na siya ay kumakatawan sa Birheng Maria,” ang ina ng Diyos. “Nangangahulugan ito na ang European flag ay isang Katoliko bandila.

Ang EU, na ngayon ay may 28 bansa na miyembro, ay nakumpirma na ang bilang ng mga bituin ay laging manatili sa labindalawang, na nagpapahiwatig na ang mga bituin ay hindi kumakatawan sa mga bansa. Ang isang polyetong “Building Europe Together,” na ibinigay sa mga bisita sa punong tanggapan ng EU sa Brussels, ay nagsabi: “Ang European flag ay isang nakabahaging bandila … Ang bilang ay mananatiling labindalawa gaano man maraming mga bansa ang nasa European Union.”

Ang simbolo ni Marian (pagsamba kay Maria) ng labindalawang bituin ay nasa bawat plaka ng lisensya ng European Union at bawat papel de bangko sa Europa. Ang Vatican-issued na mga barya sa Euro ay may larawan ng Pope na may labindalawang bituin.

Kaya napakahalaga ni Maria sa pagsamba sa Katoliko, na noong Setyembre 2, 1958, si Arsobispo Montini ng Milan (ang pinakahuling Pope Pius XII) ay naglabas sa bundok Serenissima isang dalawampu’t metrong mataas na rebulto ni Maria at tinawag itong “Ang Inyong Mahal na Ina, Pinuno ng Europa . “Tinawag ni Pope Pius XII si Maria na” Ina ng lahat ng Nations “at tinawag noong Marso 3, 1953, para sa isang muling pagsasama-sama ng mga bansa. Sinabi ni Bishop Dr. Graber noong Setyembre 9, 1978: “Hiniling ko ang isang Marian European International. . . . Kami ay nananalangin at nagtanong sa katahimikan na ang mundo sa kanluran ay magiging tulad ng isang: IMPERIUM MARIANUM [Kaharian ng Maria ni Maria]. ”

Sinabi ng dalawang Italian Northern League MPs, Lorenzo Fontana at Mario Borghesio, “Maraming tao ang nakakaalam na ang simbolo ng pinag-isang Europa ay may magagandang pinagmulan ng Marian, dahil ang opisyal na bandila ng European Union ay nagpapatunay sa labindalawang mga bituin nito at mga kulay na asul at puting Birhen Maria.”

“Sa kasamaang palad – sinabi nila -” Ang Europa ay lumihis na mapanganib mula sa orihinal na pinagmumulan ng inspirasyon ng simbolo, nagtuturo sa ibang direksyon, upang makinabang ang mga interes na walang kinalaman sa mga tao at ang mga Kristiyanong pinahahalagahan ng karamihan ng mga taga-Europa. ”

Sinabi ni Pope Francis, isang Jesuit Pope, na kailangan ng Europa na “makabalik sa kanyang mga ugat”, direktang tumutukoy na ang Europa ay pangunahing Katoliko sa loob ng 1260 taon sa ilalim ng awtoridad nito upang matupad ang hula na matatagpuan sa Apocalipsis 13: 3-4.

Sinabi rin ng Jesuit Pope ang lahat ng mga miyembro ng Parlamento ng Europa, na dapat magbigay sa lahat ng nakakaalam ng kasaysayan ng mga madilim na edad, pati na rin ang gawain ng mga Heswita, isang tiyak na dahilan para sa pag-aalala. Upang matuto nang higit pa tungkol sa mga Heswita, pumunta dito.

I

Sa katunayan, ang European Union ay nakatuon kay Maria, at isang patuloy na palatandaan na nagpapatunay na ito ay para sa muling pagsasama ng Katolikong supremacy na ginanap sa madilim na panahon sa mga bansa sa Europa. Ngunit ito ay ang ebanghelyo, sa ilalim ng pagsasalin ng Biblia sa pamamagitan ni Luther, na humantong sa mga prinsipe Aleman na tumayo para sa Biblia at upang salungatin ang kataas-taasang papa na pinapayagan ang mga tao sa kalayaan sa relihiyon. Iyon ang Espiritu ng Diyos na lumiwanag bilang liwanag sa kadiliman, upang lumiwanag sa kanilang mga puso ang liwanag ng kaalaman sa kaluwalhatian ng Diyos sa harap ni Jesucristo. At ang ebanghelyong ito, sa gayon ay lumaban at tinanggihan ng Papamana, na nagdulot ng pagkawala ng awtoridad nito sa mga hari ng Europa nang higit pa at higit pa, hanggang noong 1798, ang kapangyarihan na iyon ay inalis.
Ngunit kung ang pagsabog ng kadiliman ay nangangahulugan ng pagkawala ng supremasiya ng Papa sa pamamagitan ng ebanghelyo, ano ang ibig sabihin nito na matanggap ng papamana na ito ang pangingibabaw? Bilang mga Katoliko na may matapang na estado, hindi nila nais na maapektuhan ang anumang pagbabago sa kanilang pang-aaliping awtoridad na kanilang ginawa noong mga taon na:

“Ang kataas-taasang tungkulin ng mga Katoliko ay sundin ang Pope, at maghanap sa lahat ng paraan, at lalo na sa pamamagitan ng balota, upang mabigyan ang patakarang Katoliko na mabisa sa bansang ito.” (Catholic World, Vol. XI, No. 64, 1870 .)

“Maraming di-Katoliko ang natatakot sa amin bilang isang pampulitikang organisasyon, at natatakot na ang Simbahang Katoliko ay mangingibabaw at mamuno; nagtatrabaho kami ng tahimik, sineseryoso at maaari kong sabihin nang epektibo, hanggang sa wakas. “(The Catholic magazine The Missionary, Hunyo, 1909, p. 69.)

“Ang lahat ng mga Katoliko ay dapat gumawa ng kanilang sarili bilang aktibong mga elemento sa pang-araw-araw na buhay pampulitika sa mga bansang kanilang tinitirhan. Ang lahat ng mga Katoliko ay dapat gumamit ng kanilang kapangyarihan upang maging sanhi ng konstitusyon ng mga estado na mai-modelo sa mga prinsipyo ng tunay na simbahan. “(Pope Leo XIII, Encyclical Letter of 1890.)

“Kung ano ang ginawa ng Iglesia, kung ano ang kanyang ipinahayag o tacitly naaprubahan sa nakaraan, iyon ay eksakto kung ano ang kanyang gagawin, ipahayag o tahasang aprubahan sa hinaharap, kung mangyayari ang parehong pangyayari.” (Katoliko Review, Enero, 1854. )

Sa pagsunod sa doktrinang iyan na hindi siya nagbabago, hinanap ng mga Katoliko na ipatupad ang batas Linggo sa kapangyarihan ng sibil, na nagpapakita na gagawin niya ang eksaktong ginawa niya noon.

“Sa pagsasaalang-alang sa relihiyosong kalayaan at pangkaraniwang kabutihan ng lahat, ang mga Kristiyano ay dapat humingi ng pagkilala sa mga araw ng Linggo at mga banal na araw ng Simbahan bilang mga legal na pista opisyal.” (Catechism of the Catholic Church, # 2188)

“Sino ang dapat magpanukala ng batas sa pagsang-ayon sa pamilya? Ang mga Kristiyano ay dapat, at upang gawin ito dapat silang lumipat. ”
(Cardinal Antonelli, Pangulo ng Pontifical Council for Families, Mayo 2012)

“Samakatuwid, sa mga partikular na kalagayan ng ating sariling panahon, ang mga Kristiyano ay likas na nagsisikap upang matiyak na ang batas ng sibil ay nirerespeto ang kanilang tungkulin na panatilihing banal ang Linggo.” (John Paul II, Dies Domini, 1998)

Para sa mga taong tumingin sa aming artikulo, Mula Sabbath hanggang Linggo, alam mo na ito ay isang praktikal na pagpapahayag na sagrado ng Linggo ay, sa katunayan, ng paganong pinanggalingan ng sariling pagpapahayag ng Papa, at hindi nagmula sa anumang utos sa Biblia. Dalawang dantaon matapos mamatay ang huling apostol. Sa esensya, ang kadiliman ng Papamana ay binuhay muli.
Pagbubukas ng Nakalimutang Panaginip ng Propesiya

ANG PANAGINIP NAKALIMUTAN

Sa ikalawang kabanata ni Daniel, mayroong isang napakahusay na problema. Si Haring Nabucodonosor ay nasa ikalawang taon ng kanyang paghahari sa lahat ng mga mahahalagang kaharian ng mundo. Si Nabucodonosor ay “isang hari ng mga hari: sapagka’t ang Dios ng langit ay nagbigay sa iyo ng isang kaharian, kapangyarihan, at kalakasan at kaluwalhatian.” (Daniel 2:37) Siya ay isang paganong hari, ngunit ibinigay ang kaharian dahil sa paghihimagsik ang mga tao ngang tanging tunay na Diyos, na inabuso ang kanilang mga pribilehiyo, at ipinagkanulo ang kanilang pagtitiwala sa pamamagitan ng paggalang sa mga diyos ng Babilonia sa loob ng mga pintuang-daan ng kanilang templo sa panahon ng kanilang kasaganaan. Ngayon ang mga tao na iginagalang ang mga diyos ng iba pang mga bansa nakita kung paano ang mga bansang ito honoured kanilang gods sa matapat, kapag ang Israel ay may liwanag ng kaalaman ng tunay na Diyos at hindi; alam ng Israel na ito ay darating upang mapahiya ang lahat ng kanilang mga kasalanan at magsisi, sapagkat sinabi Niya “Ililipat ko sila sa paninibugho sa mga hindi isang tao …”, at muli, “Ibinigay Niya sila sa kamay ng ang mga pagano; at silang nangagtatanim sa kanila ay nangagpuno sa kanila. “(Mga Awit 106: 41-42, Levitico 26:17). Si Nabucodonosor ay sumailalim sa Israel, at kinuha ang pinakamabuti mula sa kanila upang maging mga lingkod niya. Ngayon ay ang Babilonia ang pinakamataas na kaharian sa mundo, at ang hari ng Babilonia, na hindi nalalaman ang tunay na Diyos, ay nakamit sa kadakilaan. Naniniwala siya na pinarangalan siya ng mga diyos, at may anumang nais niya sa kanyang utos, ngunit isinasaalang-alang kung ano ang mangyayari sa dakilang kaharian na ibinigay sa kanyang kamay.
Sa gabi, habang ang hari ay natulog mula sa pagmumuni-muni, isang panaginip ang naipahayag sa kanya. Karaniwang para sa mga pagano na maunawaan ang mga pangarap na nagmumula sa mga diyos, at ang mga hentil na mga hari ay may maraming mga tagapayo, prognosticators, astrologers, at magicians na pinaniniwalaan na bibigyan ng karunungan at kakayahan mula sa mga diyos upang maipahayag ang interpretasyon ng mga panaginip. “Nagdamdam ako ng isang panaginip, at ang aking espiritu ay nabagabag upang malaman ang panaginip.” (Daniel 2: 4) Nais ng hari na “makilala ang panaginip” dahil nakalimutan niya ito. Karaniwan para sa mga tagapayo ng mga hari ng pagano upang bigyang kahulugan ang panaginip, ngunit hindi nila alam ang pangarap mismo. Sa kabangisan, ang hari, na naniniwala sa kanyang mga tagapayo na nakikipag-ugnayan sa mga diyos, ay nagtatapos kung hindi nila masasabi ang panaginip na ibinigay ng mga diyos, ni hindi sila maaaring magbigay ng interpretasyon mula sa mga diyos,

Si Daniel at ang kanyang mga kasamahan sa Israel ay hindi kabilang sa mga tagapayo na naroroon, ngunit kabilang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang malipol. Hindi tulad ng matalinong tao ng Babilonia, na ang mga diyos ay hindi huminga sa kanila, ipinakilala ng Diyos ng mga Hebreo ang panaginip at ang kahulugan nito sapagkat ang “mga lihim na bagay ay nauukol sa PANGINOON na ating Diyos: ngunit ang mga bagay na inihayag ay para sa atin at sa ating mga anak magpakailanman “(Deut 29:29) kung hindi ipinahayag ng Diyos ng langit ang panaginip na ito, ang aklat ni Daniel ay hindi kailanman naisulat. Ang pangarap na iyon ay naiwan sa rekord para sa atin, bilang isang susi sa pag-unawa sa mga hiwaga ng propesiya at ng aklat ng Daniel.


ANG BUONG SUMBANAN (DANIEL 2: 31-35)

Ang panaginip ay naglalarawan ng isang mahusay na imahe ng pagano, na katulad ng mga idolo na ginawa ng mga pagano para sa pagsamba, na puno ng iba’t ibang mga metal mula sa ulo hanggang sa mga daliri ng paa. Ang ulo ay ginto. Ang dibdib at mga bisig ng pilak. Ang tiyan at mga hita ay tanso. Ang mga binti ay bakal. Ang mga binti ng bakal at malagkit na luwad. At ang espesyal na pagbanggit ay dinadala sa mga daliri ng paa ng mga paa na bakal at putik. Nang magkagayo’y isang mataas na bundok ang dinadala upang tingnan, at isang bato na gupitin mula sa bundok na walang mga kamay ng mga tao na sinaktan ang dakilang imahe ng pagano, una sa mga paa at mga daliri ng bakal at luwad, pagkatapos ay ang lahat ng mga elemento ng larawan ay nasira magkasama at naging tulad ng ipa na pinalayas ng hangin.

ANG INTERPRETASYON (DANIEL 2: 36-45)

Nang makita ang panaginip, nagkaroon ng pang-unawa na ibinigay. Kahit na sa kanyang panahon “walang hula” ay “ng anumang pribadong pagpapakahulugan.” (2 Pedro 1:20) Ang salitang ito ay ang susi na ibinigay upang mabuksan ang pang-unawa sa anumang totoong propesiya na ibinigay ng Diyos. Si Daniel, pagkatapos ng taimtim na panalangin, ay binigyan ng pananaw ng panaginip ng hari, at naunawaan ng Kasulatan na ito ay interpretasyon.

ANG GINTONG ULO

Kaya ano ang pinuno ng ginto sa panaginip ng hari? Dalawang daang taon bago si Daniel, inihula ng propetang si Isaias ang katanyagan ng katanyagan ng Babilonya, at kung paano ito mapapahamak. “Na iyong aagawin ang kawikaan na ito laban sa hari sa Babilonia, at sasabihin, Paanong ang manlilinlang ay tumigil! ang ginintuang lunsod ay tumigil! “(Isaias 14: 4) Pansinin kung paano tinawag ang Babilonia” ang ginintuang lunsod “; ngayon ipinakilala ni Daniel sa hari ang pagkakakilanlan ng ulo ng ginto, sinasabing, “Ikaw ang ulo ng ginto …” (Daniel 2:36)

Ang ginintuang metal ay sinasagisag ng isang hari, at isang hari ay laging may isang kaharian. Samakatuwid ang pinuno ng ginto sa propesiya ay sumisimbolo sa kaharian ng Babilonia, ang “golden city”.

ANG PILAK NA DIBDIB AT BRASO

“At pagkatapos mo ay babangon ang isa pang baser ng kaharian kaysa sa iyo” (v.39); ang dibdib at mga sandata ng pilak ay dapat maging ibang kaharian na sumusunod sa Babilonia. Sama-sama ang mga Medo at Persiano ay magiging kasunod na kaharian upang maghari, at higit na base kaysa sa Babilonya. Si Daniel ay nabuhay sa panahon ng pagbagsak ng Babilonya, at ipinahayag ang Babilonia: “Ang iyong kaharian ay nabahagi, at ibinigay sa mga Medo at Persiano … At kinuha ni Dario na Median ang kaharian, na mga animnapu’t dalawang taong gulang.” (Daniel 5: 31)
Ang Diyos ng langit ay nagpropesiya pa rin kay Isaias sa pangalan ng pinuno ng Persia, na si Ciro, na nagpropesiya ng kanyang bahagi sa pagbaba ng kaharian ng Babilonia: “Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran, kay Ciro, na ang kanang kamay ay mayroon ako holden, upang mapasuko ang mga bansa sa harap niya; at aking aalisin ang mga balakang ng mga hari, upang buksan sa harap niya ang dalawang pintuang paanan; at ang mga pintuang-daan ay hindi masasara: … upang iyong maalaman na ako, ang Panginoon, na tumawag sa iyo sa iyong pangalan, ay Dios ng Israel. “(Isaias 45: 1)

ANG TIYAN AT HITANG TANSO
“At ang isa pang ikatlong kaharian na tanso, na maghahari sa buong lupa.” (Talata 39); ang tiyan at paa ng tanso ay nagbagsak sa Median-Persian na kaharian sa ilalim ng pananakop ni Alexander the great, ang punong heneral at hari ng Grecia. Si Alexander ay may isang pakiramdam na ang isang banal na kamay ay nasa kanya upang tanggapin ang mga kaharian ng mundo, sa isang liham kay Dario III: “Nauna akong natalo sa pakikipagdigma sa iyong mga heneral at mga satrapa, at ngayon ikaw at ang iyong hukbo, at ng Ang biyaya ng mga diyos ay kinokontrol ko ang bansa. “Si Alexander ay lalong sumalungat sa mga Hebreo, at nag-iisip na kumain ng Jerusalem, ngunit ang mataas na saserdote, na itinuro sa pagsulong ng hari ng kanyang hukbo ay isinusuot ang kanyang mga kasuotan na mataas na pari na isinusuot minsan isang taon, at ang lahat ng mga Israelita ay dalisay na puting damit sa mga pintuang-daan ng lunsod. Pagdating ng Alexander, inutusan niya ang kanyang hukbo na huminto, at tumingin siya nang may kamangha-mangha sa mataas na saserdote. Si Parmenion, ang pangkalahatang pagkalito ni Alejandro sa tanong na ito, ay nagtanong kung bakit niya pinupuri ang mataas na saserdote, at isinaysay ni Jose ang sagot ni Alexander: “Hindi ko siya sinasamba, kundi ang Diyos na nagparangal sa kanya sa kanyang mataas na kapangyarihan; sapagkat nakita ko ang mismong taong ito sa isang panaginip, sa ganitong ugali, nang ako ay nasa Dion sa Macedonia, na … pinayuhan ako na huwag mag-antala, ngunit matapang na pumasa sa dagat doon, sapagkat gagawin niya ang aking hukbo, at ay magbibigay sa akin ng kapangyarihan sa mga Persiano; kung saan nga, walang nakita na iba sa ganitong ugali, at ngayon ay nakikita ang taong ito, at naalala ang pangitain na iyan … Naniniwala ako na dalhin ko ang hukbo na ito sa ilalim ng Banal na paggawi, at dapat na labanan ito Dario, at sirain ang kapangyarihan ng Persians, at lahat ng bagay ay magtatagumpay ayon sa kung ano ang nasa isip ko. “(Antiquities of the Jews, 11.334-335) Ipinahayag si Cristo kay Alejandro sa Kanyang mga kasuutan ng mataas na pari, at ibinigay ang kaharian sa kanya, tulad ng kay Daniel Sinabi ng Diyos, “Inalis niya ang mga hari, at inilalagay ang mga hari …” (Dan 2:21).

ANG BAKAL NA BINTING NANDUDUROG

“At ang ikaapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal, palibhasa’y ang bakal ay nakadudurog at nakapagpapasuko ng lahat na bagay:. At gaya ng bakal na bumabasag ang lahat ng ito, siya’y magkakaputolputol putulin at pasa” (Daniel 2:40) Ang pagputol ng bakal na kapangyarihan na susundan ay ang Imperyo ng Roma, na naging pinakamataas sa gitna ng ikalawang siglo BC, na ginawa ang Greece isang lalawigan sa ilalim ng awtoridad nito. Ang pinakamalakas na riles na nakalarawan sa pangitain, ito ay namuno sa buong mundo. Sa panahon na si Kristo ay ipanganak, sila ang namumuno sa kapangyarihan: “At nangyari nang mga araw na yaon, na may isang utos mula kay Cesar Augusto, na ang buong sanlibutan ay dapat mabayaran.” (Lucas 2: 1 )
Ang kapangyarihan ng bakal na bruising ay upang matupad ang isang sinaunang Messianic propesiya, kung saan Kristo ay ipinako sa krus. Samantalang ang bakal ay “pumutol at may mga sugat”, kaya ang sakong Mesiyas ay dapat masaktan ng ahas sa pamamagitan ng bansang Judio na nakipagkasundo sa Romanong gobernador (Gen. 3:15). Siya ay “nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, binugbog dahil sa ating mga kasamaan” (Isaias 53: 5). Ang mga Hudyo, na walang awtoridad na ilagay ang sinumang tao sa kamatayan sa ilalim ng mga dominong pagano, na kinailangang dumaan sa korte ng Roma bago magdala ng anumang sentensiya ng kamatayan na pumasa, na pinipilit ang Romanong gobernador na si Poncio Pilato na ipako sa krus si Kristo isang cross ng roman; at nang tanungin siya kung ipapako sa krus ang kanilang hari, na sila ay tumugon, “Wala kaming hari maliban kay Cesar”. (Juan 19:15) Ang kapangyarihan ng Roma ang pinakamasamang kapangyarihan upang ipako sa krus ang mga Kristiyano; bagaman nahati ang Imperyo ng Roma, ito ay binubuo pa rin ng ganap na monarchial kaharian na binubuo ng mga riles; kahit na sa Romano-European na yugto ng monarchial rule, pinutol nila ang karamihan sa anumang matapat na mga tagasunod ni Kristo at pinilit sa kanila na magpasakop sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pamahalaan; tulad ng mga Hudyo na pumupunta sa kapangyarihan ng bakal sa Roma upang ipako sa krus si Cristo, ang gawaing ito ay higit na natapos sa pamamagitan ng mga nag-aangking mga Kristiyanong pari na humihingi ng tortyur at kamatayan ng lahat, mga pangunahing Kristiyano, na hindi maaaring pumayag sa kanilang mga turo, kasanayan, o pang-aabuso .

ANG PAANG BAKAL AT LUWAD

“At samantalang iyong nakita ang mga paa at mga daliri, isang bahagi ng luwad ng putik, at isang bahagi ng bakal, ang kaharian ay mahahati; datapuwa’t magkakaroon ng lakas ng bakal, palibhasa’y iyong nakita ang bakal na hinaluan ng malagkit na luwad. “(Daniel 2:41) Ang mga metal ay nagpahayag ng lahat ng mga kaharian ng monarkiya, ngunit ang luwad ay hindi isang metal. Mayroong tatlong mga application na kung saan ang lupa ay kabilang sa.
1) Ang Luwad ay ang mga kaharian ng mga tao na si
Adan (na ang pangalan ay nangangahulugang Man kapag nag-interprete) ay ginawa mula sa alabok ng lupa. (Job 33: 6) Sinabi ni Job, “Ginawa mo ako na parang luad.” (Job 10: 9) At “O PANGINOON, Kayo ang ating Ama; kami ang luwad, at ikaw ang aming manggagawa ng palayok; at lahat tayoang gawa ng iyong kamay. “(Isaias 64: 8). Kaya ang luad ay ang mga kaharian na binubuo ng mga tao, at hindi mga hari. Ang mga ito ay hindi ganap na monarchial kaharian, ngunit sa halip republikano paraan ng pamahalaan. Ang salitang Republika ay nagmumula sa dalawang salitang Latin: “Res” na nangangahulugan ng ari-arian, bagay, o alalahanin, at “Publica”, ibig sabihin ang mga tao. Samakatuwid ang pamahalaan ng luwad ay isang pamahalaan ng mga tao, ng mga tao, at para sa mga tao. Ang istraktura ng kuryente ay magkano ang pagkakaiba sa luad kaysa sa metal, at ang dalawa ay hindi nakapagkaisa ng natatanging katangian ng kanilang mga pamahalaan. Sinabi sa atin na ang luwad ay sa katunayan ang “ang salinlahi ng mga tao” “At samantalang nakita mo ang bakal na hinaluan ng malagkit na luad, sila ay makihalubilo sa mga inapo ng mga tao: nguni’t hindi sila magkakapatid sa isa’t isa, kahit na ang bakal ay hindi halo sa luwad. “(t. 43)
2) Ang Luwad ay lumilitaw nang kitang-kita sa Estados Unidos ng Amerika
Ang Estados Unidos ang pinakamahalagang anyo ng republika na nakita ng mundo, na walang mga hari, kundi mga kinatawan ng mga tao na inihalal ng mga tao ng bansa upang kumatawan sa kanila sa isang pansamantalang itinakdang termino. Ito ay kapag ang monarchial reign ng Romano / European uri ng pamamahala ay nagsimulang tanggihan sa ika-18 siglo, na ang Estados Unidos ay lumitaw. Ito ang nangunguna sa mga kaharian ng lupa upang makumpleto ang imahe ng heathenism sa pamamagitan ng pagtanggap at pagbabatas ng sapilitang pagsamba sa mga batas na ito sa ilalim ng isang republikano na pamahalaan, na mayroong “kapangyarihan ng bakal” (mga 41), katulad ng bakal monarkiya ng Roma / Europa dahil ang mga tao ay magpapalabas ng kanilang impluwensya sa panig ng pagkumpleto ng dakilang imahe ng paghihimagsik sa mundo laban sa Diyos ng langit.

3) Ang Luwad ay naglalarawan sa mga simbahan na sumakop sa kapangyarihan ng estado
Ang ikatlo ay pangalawang aplikasyon ng luwad. Ang iglesia ay paulit-ulit na inilalarawan bilang luwad, at ang Diyos ng Biblia bilang Potter na bumubuo sa kanila sa pamamagitan ng Kanyang kamay. “At ang sisidlan na kaniyang nilagyan ng putik ay nahahadlangan sa kamay ng magpapalyok: kaya’t ginawa uli niya uli ang ibang sisidlan, na tila maganda sa manggagawa ng palayok upang gawin ito. Nang magkagayo’y ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, na nagsasabi, Oh sangbahayan ni Israel, hindi baga ako gagawin sa iyo na gaya ng magpapalyok na ito? sabi ng PANGINOON. Narito, kung paanong ang luwad ay nasa kamay ng magpapalyok, gayon din naman kayo sa aking kamay, O sambahayan ni Israel. “(Jeremias 18: 4-6) Ang naglalarawan sa bahay ng Israel sa Kanyang simbahan. Ang luad ng magpapalyok ay malyeta dahil ito ay marred. Ang iglesya na tumangging magsumite ng sarili sa Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyo, sa paglalakad sa Kanyang batas, magpatuloy sa kanilang mga kasalanan tulad ng ginawa ng mga Hudyo at ng European Christian church. Kinukuha ng mga ito ang lakas ng kapangyarihan ng hari upang pilitin at pag-usigin ang masunuring mga anak ng Diyos. Kung gayon, ang iglesia na walang kapangyarihan ng Espiritu sa pamamagitan ng pagsuway, ay magamit ang kapangyarihan ng estado upang pilitin ang pagsuway sa Diyos. Ang mga kamay ng tao ay gumawa ng simbahan, sa halip na mga kamay ng Diyos, at ginawa ang kanilang kaharian na bahagi ng mundong ito, at hindi ang mundo na darating; ng kaharian ng mga tao at hindi ang Kaharian ng Diyos.

ANG BAKAL AT LUWAD NA DALIRI NG PAA

“At habang ang mga daliri ng paa ay bahagi ng bakal, at bahagi ng luad, kaya ang kaharian ay magiging bahagyang makapangyarihan, at bahagyang mahina.” (Daniel 2:42) Ang mga daliri ay naglalaman ng parehong anyo ng republika ng pamahalaan, na marupok sa istraktura nito, at ang makauring uri ng pamahalaan, na makapangyarihan, ngunit walang mga bagong kaharian, kundi ang signal manifestation ngpagsasara ng mga eksena ng kataas-taasang kapangyarihan ng mga kaharian ng kasalanan sa mundo. Ang mga ito ay nagkakaisa sa isang dahilan, bagaman sila ay naiiba mula sa isa pa. Inihahatid ito ng Apocalipsis 17 na naglalarawan ng sampung hari sa katapusan ng panahon: “At ang sampung sungay na nakita mo ay sampung hari, na hindi pa nakakatanggap ng kaharian; ngunit tumatanggap ng kapangyarihan bilang mga hari isang oras kasama ang hayop. Ang mga ito ay may isang isipan, at ibibigay ang kanilang kapangyarihan at lakas sa hayop. Ang mga ito ay makikipagdigma sa Kordero, at ang Kordero ay magtatagumpay sa kanila: sapagkat siya ay Panginoon ng mga panginoon, at Hari ng mga hari: at sila na kasama niya ay tinawag, at pinili, at tapat. “(Apocalipsis 17: 12-14 ) Ang sampung hari na ito ay nagpapatotoo ng kabuuan; ito ang mga bansa na may isang pag-iisip sa paghihimagsik laban sa Diyos; at “nagkakaisa”. Ang mga toes ay naglalarawan ng gawain ng United Nations, na tinutulak ni Satanas ang kanyang mga tao na tawagan ang “bagong kaayusang mundo”. Ito ang pinakamalapit na si Satanas ay pinahihintulutang makarating sa isang isang pandaigdig na pamahalaan; hindi dapat ang mga gobyerno ng mundong ito na maghalo, o magkaisa sa isang bagong mataas na sistema ng pamahalaan para sa Banal na Kasulatan ay nagsasabing “sila ay darating … ngunit hindi sila dapat magkaisa (magkaisa) sa isa’t isa …”; ngunit ang bawat bansa ay magkakaloob na magbigay ng lakas sa loob ng United Nations sa mga layunin ng paglaban laban sa mga prinsipyo ng pamahalaan ng Hari ng mga hari sa kanilang sariling pagkawasak.

ANG BATONG NATIBAG HINDI NG MGA KAMAY

“Nakita mo na ang isang bato ay pinutol na walang mga kamay, na sinaktan ang imahen sa kaniyang mga paa na bakal at putik, at pinutol sila … At sa mga araw ng mga haring ito ay dapat na ang Diyos ng langit magtatag ng isang kaharian, na hindi kailanman mapapahamak: at ang kaharian ay hindi maiiwan sa ibang bayan, kundi pagwawaraywarayin at malilipol ang lahat ng mga kahariang ito, at mananatili magpakailan man. “(Daniel 2:34, 44)
Ang bato na pinutol na walang mga kamay mula sa bundok ay ang bato na nagpapatupad ng paghuhukom ng kautusan ng Diyos sa kasalanan at paghihimagsik, na sinisira ito magpakailanman. Sino ang nagpapatupad ng paghatol na ito laban sa imahen? Ipinahayag ni Cristo na ang Ama ay “nagbigay sa Kaniya ng kapamahalaan upang ipatupad ang kahatulan din, sapagkat siya ang Anak ng tao.” (Juan 5:27) Sinabi rin Niya, “Siya na walang kasalanan sa gitna mo, siya ay unang ihagis ng bato …” (Juan 8: 7); Si Cristo, ang tanging tao na walang kasalanan, ay ang tanging isa na nagpapatupad lamang ng paghatol laban sa kasalanan. Ang pagsasalita tungkol sa Kanyang sarili bilang “Stone na ito”, tinutukoy ni Cristo ang panaginip ng hari: “At sinuman ang mahulog sa Bato na ito ay mababali: datapuwa’t sa sinomang mahulog, ay gilingin siya sa pulbos.” (Mateo 21:44)
“Sa mga araw ng mga haring ito, ang Diyos ng langit ay magtatatag ng isang kaharian …”: Sinabihan tayo na ang United Nations ay “makikipagdigma sa Kordero, at ang Kordero ay magtagumpay sa kanila sapagkat Siya ang Hari ng mga hari, at Panginoon ng mga panginoon … “; Sa ngayon, ang Kaharian ng Diyos ay itinatag lamang sa mga puso ng mga tao, ngunit ang nakikitang kaharian ni Cristo ay itinatag, at ang kapangyarihan ng Diyos ay maglalapat ng pagkawasak ng kaharian ng kasalanan, na nagdadala ng mundong ito sa ilalim ng pamamahala ng batas ng Diyos kaya madalas na sinasadya at hindi isinasaalang-alang ng tao. Kaya ang paghatol ay darating upang maibalik ang pagkakasundo sa hindi nakikitang kaharian ng Diyos. “At pupuksain niya sa bundok na ito ang mukha ng takip na inihagis sa lahat ng mga tao, at ang lambong na kumalat sa lahat ng mga bansa.” (Isaias 25: 7)
“Pagkatapos ay ang bakal, ang luwad, ang tanso, ang pilak, at ang ginto, ay pinagputolputol, at naging katulad ng ipa ng mga giikan ng tag-araw; at ang hangin ay dinala sa kanila, na walang lugar na natagpuan para sa kanila: at ang bato na sumakit sa larawan ay naging isang dakilang bundok, at napuno ang buong lupa. “(Dan 2:35) Sa mga paa na bakal at putik na nawasak sa pagbabalik ni Cristo, ang isang ganap na huling paghatol ay magaganap, paghatol ng lahat ng mga mapaghimagsik na bansa. Ang dakilang bundok na pupunuin ang buong mundo ay ang Kaharian ng ating Diyos.

“At mangyayari sa mga huling araw, na ang bundok ng bahay ng PANGINOON ay matatatag sa taluktok ng mga bundok, at magiging mataas sa mga burol; at ang lahat ng mga bansa ay dapat dumaloy dito. At maraming mga tao ang yayaon at sasabihin, Halikayo kayo, at tayo ay aahon sa bundok ng PANGINOON, sa bahay ng Diyos ni Jacob; at ituturo niya sa atin ang kaniyang mga lakad, at tayo’y lalakad sa kaniyang mga landas: sapagka’t mula sa Sion ay lalabas ang kautusan, at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. “(Isaias 2: 2-3)