Category Archives: Doctrine

Ang Diyos Ng Kapayapaan: Ang Pag-Tagop Ng Pananampalataya At Mga Gawa

By Christian Israel September 17, 2020 (No)
“Ngayon ang Diyos ng kapayapaan, na nagdala muli mula sa patay na ating Panginoong Jesus, ang dakilang pastol ng mga tupa, sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, Gawin kayong sakdal sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na nagtatrabaho sa inyo na nakapagpapalusog sa kanyang paningin, sa pamamagitan ni Jesucristo; Na siyang […]

Ang Regalo Ng Mga Wika

By Christian Israel July 27, 2020 (One)
Si Cristo ay nagbigay ng isang komisyon sa Kanyang hinirang na mga apostol upang dalhin ang liwanag ng ebanghelyo na ipinagkatiwala sa mga Hebreo sa buong mundo sa kadiliman ng kamalian. “At sinabi Niya sa kanila, Humayo kayo sa buong sanlibutan, at ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas; datapuwa’t ang hindi […]

SA SIMULA: Ang Payo Ng Kapayapaan

By Christian Israel June 28, 2017 (3 Comments)
Sa simula ng Biblia, ang ating isipan ay binabalik sa paglikha ng Diyos. “Sa simula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa.” (Genesis 1: 1) Ngunit ang Diyos ay hindi nag-iisa sa Kanyang gawain ng paglikha. Mayroon siyang Helper sa Kanyang tabi. Sa ganito, sinasabi sa atin ng Kasulatan: ” Tinaglay ako ng Panginoon sa simula ng kanyang lakad, bago […]
image_pdfimage_print

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Category Archives: Doctrine

Ang Diyos Ng Kapayapaan: Ang Pag-Tagop Ng Pananampalataya At Mga Gawa

By Christian Israel September 17, 2020 (No)
“Ngayon ang Diyos ng kapayapaan, na nagdala muli mula sa patay na ating Panginoong Jesus, ang dakilang pastol ng mga tupa, sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, Gawin kayong sakdal sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na nagtatrabaho sa inyo na nakapagpapalusog sa kanyang paningin, sa pamamagitan ni Jesucristo; Na siyang […]

Ang Regalo Ng Mga Wika

By Christian Israel July 27, 2020 (One)
Si Cristo ay nagbigay ng isang komisyon sa Kanyang hinirang na mga apostol upang dalhin ang liwanag ng ebanghelyo na ipinagkatiwala sa mga Hebreo sa buong mundo sa kadiliman ng kamalian. “At sinabi Niya sa kanila, Humayo kayo sa buong sanlibutan, at ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas; datapuwa’t ang hindi […]

SA SIMULA: Ang Payo Ng Kapayapaan

By Christian Israel June 28, 2017 (3 Comments)
Sa simula ng Biblia, ang ating isipan ay binabalik sa paglikha ng Diyos. “Sa simula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa.” (Genesis 1: 1) Ngunit ang Diyos ay hindi nag-iisa sa Kanyang gawain ng paglikha. Mayroon siyang Helper sa Kanyang tabi. Sa ganito, sinasabi sa atin ng Kasulatan: ” Tinaglay ako ng Panginoon sa simula ng kanyang lakad, bago […]

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!