11026
Antikristo: Naparito Ba Si Hesus Sa Laman?
May 5, 2017 (5 Comments) by David Barron
Rating

antichrist-620x350

 

 

Anong laman ang naparito ni Jesus? Dumating siya sa ating laman.

1Jn 4: 3 At ang bawa’t espiritu na hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay dumating sa laman ay hindi sa Dios : at ito ang diwa ng anticristo, na inyong narinig na darating; at kahit na ngayon ay ito sa mundo.

Nagkaroon ba si Cristo sa makasalanang laman? Talagang. Si Juan ay nagsasabi ng isang bagay na higit pa sa pagkumpisal na si Kristo ay dumating 2000 taon na ang nakalilipas sa isang katawan ng tao. Suriin natin ito nang mabuti.

1Jn 4: 2   Nalalaman nawa ninyo ang Espiritu ng Dios: Ang bawa’t espiritu na nagpapahayag na si Jesucristo ay dumating sa laman, ay sa Dios:

Paano natin nalalaman ang Espiritu ng Diyos? Sapagkat si Cristo ay dumating sa laman. Anong laman? Nakarating ba ito sa laman 2000 taon na ang nakakaraan na dapat tayong magkumpisal? Ito ba ang sinasabi ni Juan? Hindi lamang ito ipinahahayag na si Kristo ay dumating sa laman 2000 taon na ang nakakaraan. Ipinagtatapat na si Cristo ay nabubuhay sa iyong laman KARAPAT. Ngayon na. Mababasa natin sa talata 4:

1Jn 4: 4 Kayo’y mula sa Dios, maliliit na bata, at nangagtagumpay sa mga yaon: Sapagka’t lalong dakila ang nasa iyo, kay sa nasa sanglibutan. 

Sino ang nasa iyo? Si Cristo Jesus. “Siya na nasa iyo” ay “naparito sa laman”. Siya ay nabubuhay sa iyong laman. Si Jesu-Cristo ay nabubuhay sa iyong makasalanang laman ngayon kung magpapahayag ka at maniwala ka. Sinabi sa atin ni Jesus na darating siya at manirahan sa atin:

Juan 14: 16-17 At ipagdarasal ko ang Ama, at bibigyan ka niya ng isa pang Mang-aaliw, upang siya ay manatili sa iyo magpakailanman; Maging ang Espiritu ng katotohanan; Na hindi matatanggap ng sanglibutan , sapagka’t hindi niya nakikita, ni nakikilala man siya: datapuwa’t nakikilala ninyo siya; sapagkat siya ay naninirahan sa iyo, at mapapasaiyo sa iyo .

Ang mundo ay hindi nakakakita sa kanya, o nakakilala sa kanya. Pero ginawa mo. Sino ang naninirahan sa kanila? Sino ang papunta sa kanila? Si Jesus ang taga-aliw.

Joh 14:18 Hindi   ko kayo iiwan na walang aliw; sasapit ako sa inyo. 

At ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na “alam mo ang diwa ng Diyos” (1 Juan 4: 2). Nangangahulugan din ito na “alam mo ang diwa ng katotohanan” (1 Juan 4: 6). Siya ay naninirahan sa iyong laman. Kukumpisal mo ba ito? (1 Juan 4: 2-4). “Higit na Siya ang nasa iyo” (1 Juan 4: 4) Paano Siya nananahan sa iyo? Sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ano ang Kanyang Espiritu? Ito ang Kanyang buhay, ang kanyang pagkatao, ang kanyang isip.

1 Corinto 2: 12-16 Ngayon natanggap natin … ang espiritu na mula sa Diyos ; upang malaman natin ang mga bagay na malayang ibinibigay sa atin ng Diyos … mayroon tayo ng isipan ni Cristo .

Ang lumang tao na ipinako sa krus, si Cristo ay nabubuhay ngayon sa laman na ito.

Roma 8: 14-15 Para sa lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ay mga anak ng Diyos . Sapagka’t hindi ninyo natanggap ang diwa ng pagkaalipin na muli upang matakot; ngunit tinanggap ninyo ang Espiritu ng pag-aampon, kung saan tayo ay sumisigaw, Abba, Fathe r.

Gal 2:20  Ako’y napako sa krus kasama ni Cristo: gayon ma’y nabubuhay ako; gayon ma’y hindi ako, kundi si Cristo ay nabubuhay sa akin: at ang buhay na aking ipinamuhay ngayon sa laman ay nabubuhay ako sa pananampalataya ng Anak ng Dios , na umibig sa akin, at nagbigay ng kaniyang sarili dahil sa akin.

Sapagkat si Cristo ay nabubuhay sa aking laman. Ako ngayon ay may kalayaan mula sa kasalanan, hindi na ako bihag sa mga ito habang ang mga tanikala ay nasira.

1Jn 3: 9 Ang   sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala ; sapagka’t ang kaniyang binhi ay nananatili sa kaniya: at siya’y hindi makasalanan, sapagka’t siya’y ipinanganak ng Dios.

Sinumang isang anak na lalaki / anak na babae / anak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Muli, sino ang nabubuhay sa akin? Ang kanyang binhi? Sino ang binhi? Ang binhi ng Diyos na Ama. Sino ang binhi ng Ama? Ang Anak, si Cristo Jesus. Ipinadala ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak upang manahan sa akin. At dahil Siya ay nabubuhay sa akin, hindi na ako gumawa, iyon ang gumawa ng pangako na labagin ang Kanyang batas. Si Cristo ang nabubuhay sa akin.

Ito ay hindi isang bagay na ating ipinanganak muli sa mga mananampalataya. Ito ang nakasulat na salita at ang kailangan nating gawin ay naniniwala na ang salita ay nasa atin at gagawin ang sinasabi nito na gagawin nito. Ang salita ba sa iyong laman? Kukumpisal mo ba ito?

Gal 2:17 Datapuwa’t kung ibig nating maipagkatiwala kay Cristo, tayo rin naman ay nakasumpong ng mga makasalanan, kaya nga si Cristo na ministro ng kasalanan? Huwag sana. 

Kung si Cristo ay nabubuhay sa laman na ito, natagpuan pa ba natin ang mga makasalanan? Naniniwala ako na marami ang may kumpisal at iniisip nila na si Cristo ay nabubuhay sa kanilang laman. Ngunit ito ay nangangahulugang si Cristo ay isang makasalanan. Ngunit bilang Paul ang aming kumpisal ay dapat:

1 Timoteo 1: 13-15 Na una sa isang mapangalipusta, at isang tagausig, at nakakasakit: datapuwa’t ako’y napagkalooban ng awa, sapagka’t ginawa ko ito nang walang kamali-mali sa kawalan ng pananampalataya. (14) At ang biyaya ng ating Panginoon ay totoong lubha sa pananampalataya at pagibig na na kay Cristo Jesus. (15) Ito’y tapat na pananalita, at karapatdapat sa lahat ng pagtanggap, na si Cristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan; kung kanino ako pinuno.

Si Pablo ay “una sa” pinuno ng mga makasalanan. Nakatulong ba si Pablo na maging pinuno ng mga makasalanan? Hindi. Kung “kami ay nakasumpong din ng mga makasalanan” kaysa sa gagawin natin “si Cristo na ministro ng kasalanan”. Pagkatapos ng kaligtasan mula sa kasalanan. Kami ay matatagpuan “mga banal”. Hindi isinulat ni Pablo “sa mga makasalanan na nasa Efeso”. Isinulat niya “sa mga banal na nasa Efeso” (Efe 1: 1). Maaaring mapansin ng ilan na ito ang mapagmataas, gayon pa man ito ang salita ng Diyos. At ito ang magiging patotoo natin, dahil ang ating patotoo ay “patotoo ni Jesu-Cristo.” (Apocalipsis 12:17) At ano ang patotoo ni Jesucristo?

Mat 4: 4 Datapuwa’t sumagot siya, at sinabi, Nasusulat, Ang tao’y hindi mabubuhay sa pamamagitan ng tinapay na magisa, kundi sa bawa’t salitang lumalabas sa bibig ng Dios.

Joh 8:29 At ang nagsugo sa akin ay kasama ko: hindi ako iniwan ng Ama na nagiisa; sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya.

Yamang si Cristo ay nabubuhay sa atin, maaari nating ikumpisal na hindi tayo iniwan ng ating Ama. Hindi rin ba natin ikumpisal na “lagi nating ginagawa ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya”? Maaaring sabihin ng ating Ama kapag tinitingnan tayo “Ito ang aking minamahal na anak na kalugdan ko” (Matt 3:17) O tayo ba ay mga anak ng iba? (Tingnan sa Juan 8: 34-41) Kung ipinahahayag natin na tayo ay mga makasalanan pa, kaysa sa hindi natin ipinahahayag na si Cristo ay dumating sa laman, at sa gayon ang diwa ng Diyos ay wala sa atin, kundi ang espiritu ng antikristo.

Nais ni Satanas na dumalo sa iyo, upang itanong mo ang iyong pagkakakilanlan. Gusto niyang magduda ka na anak mo ng Diyos. Kung paanong sinubukan niyang gawin kay Jesus ay lalapit siya sa iyo, sinusubukan mong dalhin ka upang patunayan ang iyong sarili na nagsasabi sa iyo “Kung ikaw ang anak ng Diyos kung paano dumating ito ay narito pa sa iyong buhay.” Kung binayaran ni Jesus ang presyo para sa ang iyong mga kasalanan, ibigay mo sa kanya at ipasa ang iyong sarili sa Diyos at si Satanas ay tatakas. Huwag panatilihin ang kanyang binayaran. Hayaan ang lahat ng ito, at hayaan si Kristo na manirahan sa iyo nang malaya. Alalahanin ang iyong pagkakakilanlan at huwag hayaang i-trick ka ni Satanas na ibenta ang karapatan ng pagkapanganay para sa isang mangkok ng sinang pottage at magtapos na subukan ang maingat na hangarin ito sa pamamagitan ng mga luha. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos upang gawin ang sinasabi nito sa iyo. Pinatawad ka niya, binigyan ka niya ng bagong buhay.

“… Kahit na ngayon ay mayroong maraming antikristo;” (1 Juan 2:18) Marami ang nagturo sa Pope bilang “ang antikristo”. Ngunit posible na kahit na ikaw mismo ay isang antikristo. Na hindi mo tinanggap ang pagiging anak ng aming Ama. Ngunit ang ating Ama ay nag-aalok sa atin na “humayo ka at huwag nang magkasala” (Juan 8:11) at sa pamamagitan ng salitang iyan ay ang kapangyarihan at ang pagpapagana upang gawin ang sinasabi ng salita, yamang ang salitang iyan ay buhay na salita na si Jesu-Cristo. “Ang salita ay naging laman” (Juan 1:14) at ikaw ay nabubuhay na katibayan hangga’t ikaw ay naniniwala, tanggapin at ipamuhay ito.

 

 

David

Article Contributor: David Barron

 

Si David Barron ay isang guro ng Bibliya at Direktor sa The Third Angel’s Message. Siya ay kasalukuyang naglalakbay sa Hilagang Amerika, nagtuturo ng Bibliya at nagbibigay ng mga lektura kapag hiniling.

 

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

11026
Antikristo: Naparito Ba Si Hesus Sa Laman?
May 5, 2017 (5 Comments) by David Barron
Rating

antichrist-620x350

 

 

Anong laman ang naparito ni Jesus? Dumating siya sa ating laman.

1Jn 4: 3 At ang bawa’t espiritu na hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay dumating sa laman ay hindi sa Dios : at ito ang diwa ng anticristo, na inyong narinig na darating; at kahit na ngayon ay ito sa mundo.

Nagkaroon ba si Cristo sa makasalanang laman? Talagang. Si Juan ay nagsasabi ng isang bagay na higit pa sa pagkumpisal na si Kristo ay dumating 2000 taon na ang nakalilipas sa isang katawan ng tao. Suriin natin ito nang mabuti.

1Jn 4: 2   Nalalaman nawa ninyo ang Espiritu ng Dios: Ang bawa’t espiritu na nagpapahayag na si Jesucristo ay dumating sa laman, ay sa Dios:

Paano natin nalalaman ang Espiritu ng Diyos? Sapagkat si Cristo ay dumating sa laman. Anong laman? Nakarating ba ito sa laman 2000 taon na ang nakakaraan na dapat tayong magkumpisal? Ito ba ang sinasabi ni Juan? Hindi lamang ito ipinahahayag na si Kristo ay dumating sa laman 2000 taon na ang nakakaraan. Ipinagtatapat na si Cristo ay nabubuhay sa iyong laman KARAPAT. Ngayon na. Mababasa natin sa talata 4:

1Jn 4: 4 Kayo’y mula sa Dios, maliliit na bata, at nangagtagumpay sa mga yaon: Sapagka’t lalong dakila ang nasa iyo, kay sa nasa sanglibutan. 

Sino ang nasa iyo? Si Cristo Jesus. “Siya na nasa iyo” ay “naparito sa laman”. Siya ay nabubuhay sa iyong laman. Si Jesu-Cristo ay nabubuhay sa iyong makasalanang laman ngayon kung magpapahayag ka at maniwala ka. Sinabi sa atin ni Jesus na darating siya at manirahan sa atin:

Juan 14: 16-17 At ipagdarasal ko ang Ama, at bibigyan ka niya ng isa pang Mang-aaliw, upang siya ay manatili sa iyo magpakailanman; Maging ang Espiritu ng katotohanan; Na hindi matatanggap ng sanglibutan , sapagka’t hindi niya nakikita, ni nakikilala man siya: datapuwa’t nakikilala ninyo siya; sapagkat siya ay naninirahan sa iyo, at mapapasaiyo sa iyo .

Ang mundo ay hindi nakakakita sa kanya, o nakakilala sa kanya. Pero ginawa mo. Sino ang naninirahan sa kanila? Sino ang papunta sa kanila? Si Jesus ang taga-aliw.

Joh 14:18 Hindi   ko kayo iiwan na walang aliw; sasapit ako sa inyo. 

At ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na “alam mo ang diwa ng Diyos” (1 Juan 4: 2). Nangangahulugan din ito na “alam mo ang diwa ng katotohanan” (1 Juan 4: 6). Siya ay naninirahan sa iyong laman. Kukumpisal mo ba ito? (1 Juan 4: 2-4). “Higit na Siya ang nasa iyo” (1 Juan 4: 4) Paano Siya nananahan sa iyo? Sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ano ang Kanyang Espiritu? Ito ang Kanyang buhay, ang kanyang pagkatao, ang kanyang isip.

1 Corinto 2: 12-16 Ngayon natanggap natin … ang espiritu na mula sa Diyos ; upang malaman natin ang mga bagay na malayang ibinibigay sa atin ng Diyos … mayroon tayo ng isipan ni Cristo .

Ang lumang tao na ipinako sa krus, si Cristo ay nabubuhay ngayon sa laman na ito.

Roma 8: 14-15 Para sa lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ay mga anak ng Diyos . Sapagka’t hindi ninyo natanggap ang diwa ng pagkaalipin na muli upang matakot; ngunit tinanggap ninyo ang Espiritu ng pag-aampon, kung saan tayo ay sumisigaw, Abba, Fathe r.

Gal 2:20  Ako’y napako sa krus kasama ni Cristo: gayon ma’y nabubuhay ako; gayon ma’y hindi ako, kundi si Cristo ay nabubuhay sa akin: at ang buhay na aking ipinamuhay ngayon sa laman ay nabubuhay ako sa pananampalataya ng Anak ng Dios , na umibig sa akin, at nagbigay ng kaniyang sarili dahil sa akin.

Sapagkat si Cristo ay nabubuhay sa aking laman. Ako ngayon ay may kalayaan mula sa kasalanan, hindi na ako bihag sa mga ito habang ang mga tanikala ay nasira.

1Jn 3: 9 Ang   sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala ; sapagka’t ang kaniyang binhi ay nananatili sa kaniya: at siya’y hindi makasalanan, sapagka’t siya’y ipinanganak ng Dios.

Sinumang isang anak na lalaki / anak na babae / anak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Muli, sino ang nabubuhay sa akin? Ang kanyang binhi? Sino ang binhi? Ang binhi ng Diyos na Ama. Sino ang binhi ng Ama? Ang Anak, si Cristo Jesus. Ipinadala ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak upang manahan sa akin. At dahil Siya ay nabubuhay sa akin, hindi na ako gumawa, iyon ang gumawa ng pangako na labagin ang Kanyang batas. Si Cristo ang nabubuhay sa akin.

Ito ay hindi isang bagay na ating ipinanganak muli sa mga mananampalataya. Ito ang nakasulat na salita at ang kailangan nating gawin ay naniniwala na ang salita ay nasa atin at gagawin ang sinasabi nito na gagawin nito. Ang salita ba sa iyong laman? Kukumpisal mo ba ito?

Gal 2:17 Datapuwa’t kung ibig nating maipagkatiwala kay Cristo, tayo rin naman ay nakasumpong ng mga makasalanan, kaya nga si Cristo na ministro ng kasalanan? Huwag sana. 

Kung si Cristo ay nabubuhay sa laman na ito, natagpuan pa ba natin ang mga makasalanan? Naniniwala ako na marami ang may kumpisal at iniisip nila na si Cristo ay nabubuhay sa kanilang laman. Ngunit ito ay nangangahulugang si Cristo ay isang makasalanan. Ngunit bilang Paul ang aming kumpisal ay dapat:

1 Timoteo 1: 13-15 Na una sa isang mapangalipusta, at isang tagausig, at nakakasakit: datapuwa’t ako’y napagkalooban ng awa, sapagka’t ginawa ko ito nang walang kamali-mali sa kawalan ng pananampalataya. (14) At ang biyaya ng ating Panginoon ay totoong lubha sa pananampalataya at pagibig na na kay Cristo Jesus. (15) Ito’y tapat na pananalita, at karapatdapat sa lahat ng pagtanggap, na si Cristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan; kung kanino ako pinuno.

Si Pablo ay “una sa” pinuno ng mga makasalanan. Nakatulong ba si Pablo na maging pinuno ng mga makasalanan? Hindi. Kung “kami ay nakasumpong din ng mga makasalanan” kaysa sa gagawin natin “si Cristo na ministro ng kasalanan”. Pagkatapos ng kaligtasan mula sa kasalanan. Kami ay matatagpuan “mga banal”. Hindi isinulat ni Pablo “sa mga makasalanan na nasa Efeso”. Isinulat niya “sa mga banal na nasa Efeso” (Efe 1: 1). Maaaring mapansin ng ilan na ito ang mapagmataas, gayon pa man ito ang salita ng Diyos. At ito ang magiging patotoo natin, dahil ang ating patotoo ay “patotoo ni Jesu-Cristo.” (Apocalipsis 12:17) At ano ang patotoo ni Jesucristo?

Mat 4: 4 Datapuwa’t sumagot siya, at sinabi, Nasusulat, Ang tao’y hindi mabubuhay sa pamamagitan ng tinapay na magisa, kundi sa bawa’t salitang lumalabas sa bibig ng Dios.

Joh 8:29 At ang nagsugo sa akin ay kasama ko: hindi ako iniwan ng Ama na nagiisa; sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya.

Yamang si Cristo ay nabubuhay sa atin, maaari nating ikumpisal na hindi tayo iniwan ng ating Ama. Hindi rin ba natin ikumpisal na “lagi nating ginagawa ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya”? Maaaring sabihin ng ating Ama kapag tinitingnan tayo “Ito ang aking minamahal na anak na kalugdan ko” (Matt 3:17) O tayo ba ay mga anak ng iba? (Tingnan sa Juan 8: 34-41) Kung ipinahahayag natin na tayo ay mga makasalanan pa, kaysa sa hindi natin ipinahahayag na si Cristo ay dumating sa laman, at sa gayon ang diwa ng Diyos ay wala sa atin, kundi ang espiritu ng antikristo.

Nais ni Satanas na dumalo sa iyo, upang itanong mo ang iyong pagkakakilanlan. Gusto niyang magduda ka na anak mo ng Diyos. Kung paanong sinubukan niyang gawin kay Jesus ay lalapit siya sa iyo, sinusubukan mong dalhin ka upang patunayan ang iyong sarili na nagsasabi sa iyo “Kung ikaw ang anak ng Diyos kung paano dumating ito ay narito pa sa iyong buhay.” Kung binayaran ni Jesus ang presyo para sa ang iyong mga kasalanan, ibigay mo sa kanya at ipasa ang iyong sarili sa Diyos at si Satanas ay tatakas. Huwag panatilihin ang kanyang binayaran. Hayaan ang lahat ng ito, at hayaan si Kristo na manirahan sa iyo nang malaya. Alalahanin ang iyong pagkakakilanlan at huwag hayaang i-trick ka ni Satanas na ibenta ang karapatan ng pagkapanganay para sa isang mangkok ng sinang pottage at magtapos na subukan ang maingat na hangarin ito sa pamamagitan ng mga luha. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos upang gawin ang sinasabi nito sa iyo. Pinatawad ka niya, binigyan ka niya ng bagong buhay.

“… Kahit na ngayon ay mayroong maraming antikristo;” (1 Juan 2:18) Marami ang nagturo sa Pope bilang “ang antikristo”. Ngunit posible na kahit na ikaw mismo ay isang antikristo. Na hindi mo tinanggap ang pagiging anak ng aming Ama. Ngunit ang ating Ama ay nag-aalok sa atin na “humayo ka at huwag nang magkasala” (Juan 8:11) at sa pamamagitan ng salitang iyan ay ang kapangyarihan at ang pagpapagana upang gawin ang sinasabi ng salita, yamang ang salitang iyan ay buhay na salita na si Jesu-Cristo. “Ang salita ay naging laman” (Juan 1:14) at ikaw ay nabubuhay na katibayan hangga’t ikaw ay naniniwala, tanggapin at ipamuhay ito.

 

 

David

Article Contributor: David Barron

 

Si David Barron ay isang guro ng Bibliya at Direktor sa The Third Angel’s Message. Siya ay kasalukuyang naglalakbay sa Hilagang Amerika, nagtuturo ng Bibliya at nagbibigay ng mga lektura kapag hiniling.

 

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!