Ang Regalo Ng Mga Wika
July 27, 2020 (One Comment) by Christian Israel

Si Cristo ay nagbigay ng isang komisyon sa Kanyang hinirang na mga apostol upang dalhin ang liwanag ng ebanghelyo na ipinagkatiwala sa mga Hebreo sa buong mundo sa kadiliman ng kamalian.

“At sinabi Niya sa kanila, Humayo kayo sa buong sanlibutan, at ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas; datapuwa’t ang hindi sumasampalataya ay mapapahamak. At ang mga tandang ito ay susunod sa mga naniniwala; Sa aking pangalan ay aalisin nila ang mga demonyo; magsasalita sila ng mga bagong wika … ”
(Marcos 16: 15-17)

     tongues promise spiritAng komisyon para sa mga kalalakihan ng Galilea ay sa buong daigdig, at ang tanging pagpapagana ng Diyos ay maaaring matupad ang mga ito upang magawa ang misyon na iyon. Dahil dito, ang mga nakipagkasundo sa Diyos ay binigyan ng awtoridad sa mga diyablo upang itapon sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ebanghelyo. Binigyan din sila ng pangako na maging “nakikipag-usap sa mga bagong wika” habang hinihingi ang kanilang misyon. Gayunpaman, nagkaroon ng ilang pagkalito tungkol sa kung ano ang eksaktong kaloob na ito, at mas matatakpan ang layunin. Ang pinakamalaki at pinakamabilis na lumalagong kilusang relihiyon na nagmula sa Estados Unidos “ay ang kilusang Pentecostal. Binibigyang diin ng kilusan ang mga kaloob ng Espiritu, at sa partikular, humahawak sa isang doktrina na humihiling sa lahat ng mga mananampalataya na magsalita sa isang paraan ng dila na lumalayo mula sa simpleng pag-unawa sa regalo ng Bibliya. Ang Kasulatan ay nagpapayo sa atin, “Mga minamahal, huwag kayong maniwala sa bawat espiritu, ngunit subukan ang mga espiritu kung sila ay mula sa Diyos: dahil maraming mga huwad na propeta ay nawala sa mundo. “(1John 4: 1) Nakikita na ang kilusan ay lumitaw sa mga bilang tulad ng napakalaking apoy, hinihingi na mayroong pinakamalinaw na account kung ano ang Ang kaloob ng mga wika ay mula sa Kasulatan. Samantalang ang artikulong ito ay hindi nagnanais na manatiling mahigpit sa isang maling kaloob ng ibang espiritu, dapat nating “masubok” ang mga espirituwal na kaloob na ito sa pamamagitan ng Biblia, at upang gawin ito, dapat maunawaan ang totoong kaloob ng mga wika. Habang sinusuri natin ang Kasulatan, ito ay magbibigay ng malinaw na liwanag sa paksa upang i-clear ang mga hindi pagkakaunawaan na maaaring umiiral tungkol sa bagay na ito. hinihingi nito na mayroong pinakamalinaw na ulat kung ano ang kaloob ng mga wika mula sa Kasulatan. Habang ang artikulong ito ay hindi nagnanais na manatiling mahigpit sa isang maling kaloob ng ibang espiritu, dapat nating “masubok” ang mga espirituwal na kaloob na ito sa pamamagitan ng Biblia, at upang gawin ito, dapat nating maunawaan ang totoong kaloob ng mga wika. Habang sinusuri natin ang Kasulatan, ito ay magbibigay ng malinaw na liwanag sa paksa upang i-clear ang mga hindi pagkakaunawaan na maaaring umiiral tungkol sa bagay na ito. hinihingi nito na mayroong pinakamalinaw na ulat kung ano ang kaloob ng mga wika mula sa Kasulatan. Habang ang artikulong ito ay hindi nagnanais na manatiling mahigpit sa isang maling kaloob ng ibang espiritu, dapat nating “masubok” ang mga espirituwal na kaloob na ito sa pamamagitan ng Biblia, at upang gawin ito, dapat nating maunawaan ang totoong kaloob ng mga wika. Habang sinusuri natin ang Kasulatan, ito ay magbibigay ng malinaw na liwanag sa paksa upang i-clear ang mga hindi pagkakaunawaan na maaaring umiiral tungkol sa bagay na ito.

ANG MGA PINAGKAKALOOB NG ESPIRITU

Sinasabi tayo sa mga titulo sa katawan ni Kristo, na may iba’t ibang mga regalo bukod sa mga iyon.

“At ang Dios ay naglagay ng ilan sa iglesia, unang mga apostol, ikalawa’y mga propeta, ikatlong mga guro, pagkatapos ng mga himala, pagkatapos ay mga kaloob na pagpapagaling, tumutulong, pamahalaan, iba’t ibang wika. Lahat ba ay mga apostol? lahat ba ang mga propeta? lahat ba ang mga guro? lahat ba ay manggagawa ng mga himala? Magkaroon ng lahat ng mga regalo ng pagpapagaling? lahat ba ay nagsasalita ng mga wika? gawin ang lahat ng kahulugan? Datapuwat ang masigasig na pagnanasa ang pinakamainam na regalo: at gayon ma’y ipinakilala ko sa inyo ang isang lalong mahusay na paraan. “(1 Corinto 12: 28-31)

Mayroong ilang mga punto na kailangang maisakatuparan tungkol sa katawan ni Kristo. Ang lahat ng mga tungkulin ay nasa katawan ni Cristo kung saan ang ulo ni Cristo. Pansinin na ang mga kaloob ng

Many parts; one body; one Spirit: the Spirit of Christ.

Maraming bahagi; isang katawan; isang Espiritu: ang Espiritu ni Cristo.

Ang espiritu ay hindi pareho, ngunit ito ay ang parehong Espiritu na tumatakbo sa buong katawan. Sinabi ng apostol sa parehong simbahan na “ang Panginoon ay ang Espiritu” (2 Corinto 3:17), at si Cristo ay tinatawag na Isa na nagbabautismo sa Banal na Espiritu, kaya sinabi sa Kanya “Ngayon ay may iba’t ibang mga kaloob , ngunit ang parehong Espiritu. At may mga pagkakaiba ng administrasyon, ngunit ang parehong Panginoon. “(1 Corinto 12: 4-5) Pinangangasiwaan ni Cristo ang Espiritu, kung saan ang mga miyembro ng katawan ay may kanilang hinirang na pangangasiwa, at lahat ng iba’t ibang mga kaloob,” ngunit pareho Ang Espiritu “ay gumagawa ng parehong maluwalhating layunin ng pag-unlad ng ebanghelyo sa mundo.
.

“Ngunit lahat ng mga ito ay gumagawa ng isang iyon at ang tanging Espiritu, na binabahagi sa bawat tao ayon sa gusto niya. Sapagka’t kung paanong ang katawan ay iisa, at may maraming sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng isang katawan na gaya ng marami, ay isang katawan: gayon din naman si Cristo. “(1 Corinto 12: 11-12)

Ngayon, kung si Cristo ay nagtatrabaho sa pamamagitan ng Kanyang mga tao upang “lumakad kahit na Siya ay lumakad” (1 Juan 2: 6), dapat nating sabihin na Siya ang nagsasalita sa pamamagitan ng katawan ng Kaniyang bayan. Sa lahat ng mga kaloob ni Cristo, gaya ng nasusulat: “Nang umakyat siya sa itaas, dinala niya ang bihag na bihag, at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao.” (Efeso 4: 8) Kaya ang kaloob na mga wika ay matatagpuan din kay Cristo ibigay sa mga tao.

Nakita ni Juan ang nabuhay na Kristo, isang maluwalhating mataas na saserdote at ang buhay ng katawan ng Kaniyang bayan, na pinananatili ang langis sa mga kandelero ng iglesya; pagbibigay sa kanila ng sapat na langis upang maging liwanag para sa kanilang misyon. Kaya inilarawan ni Juan na si Kristo ay “may tinig ng maraming tubig” (Apo 1:15), at mas sinabi na ang tubig ay “mga bayan, at mga karamihan, at mga bansa, at mga wika.” (Apoc. 17: 5) Kaya sa boses ni Cristo, nakita natin ang tinig ng Espiritu na ibinibigay sa Kanyang paniniwala na simbahan; ito ang tinig ng maraming tubig, o “mga wika”, na Siya “ay nagbigay … sa mga tao” upang makipag-usap sa mga tao ang ebanghelyo.

Bago tayo pumasok sa isang mas buong pag-unawa sa gayong kaloob, gayunpaman, dapat nating maunawaan ang layunin ng katawan ni Cristo.

ANG LAYUNIN NG KATAWAN

Sinabihan tayo na ang layunin ng katawan ay ang magpatibay sa bawat isa na miyembro, upang ipakita ang bawat miyembro na perpekto sa Anak ng Diyos.

“At binigyan niya ang ilan, mga apostol; at ang ilan, mga propeta; at ang ilan, mga ebanghelista; at ang ilan, mga pastor at guro; Para sa pag-ganap ng mga banal, para sa gawain ng ministeryo, para sa edifying ng katawan ni Cristo: Hanggang sa lahat tayo ay dumating sa pagkakaisa ng pananampalataya, at ng kaalaman ng Anak ng Diyos, sa isang perpektong tao, ang sukatan ng tangkad ng kabuuan ng Cristo “(Efeso 4: 11-13)

Ang mga kaloob ay upang pagpalain at pag-ibayuhin ang bawat isa sa pagmamahal upang dalhin ang pagpapanumbalik ng imahe ng Diyos sa tao. Gayon din ito para sa layunin ng pagpapahayag ng ebanghelyo sa buong mundo na hindi naniniwala. “At ang ebanghelyong ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang isang saksi sa lahat ng bansa; at pagkatapos ay darating ang wakas. “(Mateo 24:14)

Kaya ang katawan ni Kristo ay mayroong dalawang layunin sa mundong ito:
1) Pananagutan upang mahalin at mapangalagaan ang mga nasa loob ng iglesya sa Salita ng Diyos.
2) Pananagutan upang magsalita ng katotohanan sa pag-ibig sa mga walang iglesia sa Salita ng Diyos.

Kung gayon ang pananampalataya ay lalakas sa katotohanan ni Kristo. At ang hindi naniniwala ay dinadala sa paniniwala sa katotohanan ni Kristo.

ANG REGALO NG WIKA

Ito ay maliwanag na hindi lahat ay may kaloob ng mga wika, kundi na ang kaloob ng mga wika ay tanda na sumusunod sa mga Kristiyanong mananampalataya para sa pagpapahayag nito sa iba sa buong mundo na nagsasalita sa iba’t ibang wika. Susuriin natin nang mabuti ang pagbubuhos ng Espiritu, nang ipinangako ni Cristo ang mga tanda upang ipahayag ang ebanghelyo:

“At silang dilalahat ay napuspos ng Banal na Espiritu, at nagsimulang magsalita sa ibang mga wika, gaya ng ibinigay sa kanila ng Espiritu. At may mga naninirahan sa Jerusalem na mga Judio, mga taimtim na lalaki, mula sa bawat bansa sa ilalim ng langit. “(Mga Gawa 2: 4-5)

Sa Jerusalem, sa panahon ng tatlong taunang kapistahan, nagtipon ang mga tao mula sa buong mundo. Tunay na totoo ito sa kasong ito. Ang mga kalalakihan ng Israel ay inilipat sa ibang mga lupain pagkatapos ng pagkawasak ng Babilonia sa Jerusalem, at sa gayon, natutunan ang katutubong wika ng mga tao kung saan man sila nakatira. Kaya, noong panahon ng Pentecostes, may mga naninirahan sa Jerusalem ang mga tao “mula sa bawat bansa sa ilalim ng langit.” Ang mga taimtim na kalalakihang ito ay walang alam tungkol sa Mesiyas at ang gawain na Kanyang natupad, at nagsalita ng ibang mga wika. Para sa layuning ito, ang pagbubuhos ng Espiritu Santo ay naging dahilan upang ang mga mananampalataya kay Cristo “magsalita ng ibang mga wika”, at iniuugnay ang karatulang ito sa mga tao ng ibang mga bansa. At higit pa sa pagkonekta sa kaloob ng mga wika sa mga tao ng iba pang mga bansa, ang inspiradong tala ay higit pa sa ito.

“Nang marinig ito sa ibang bansa, nagtipon ang mga tao, at naliligalig, sapagkat narinig ng bawat tao na nagsasalita sila sa kanyang sariling wika. At lahat sila

For bringing the gospel to the world...

Para sa pagdadala ng ebanghelyo sa mundo …

at nagtaka at nagtaka, na sinasabi sa isa’t isa, Narito, hindi baga ang lahat ng mga ito na nangagsasalita ng mga Galileo? At paano namin nakikinig ang bawat tao sa aming sariling wika, kung saan tayo ay isinilang? Mga taga-Partia, at mga Medo, at mga Elamita, at mga nananahan sa Mesopotamia, at sa Judea, at Capadocia, sa Ponto, at Asia, Frigia at Pamphylia, sa Egipto, at sa mga bahagi ng Libya, sa Cirene, at mga proselita, Cretes at Arabians, naririnig namin silang nagsasalita sa aming mga wika ang kamangha-manghang mga gawa ng Diyos. “(Gawa 2: 6-11)

Walang pagkakamali sa bagay ng kung ano ang kaloob ng mga wika: iba pang mga wika. Ang mga wika ng maraming “mga tao, at karamihan, at mga bansa, at mga wika.”

ANG SIMBAHANG KORINTO

Ipinagmamalaki ng mga Griyego ang kanilang sarili sa kaalaman, at lalo na ganito rin sa simbahan ng Corinto. Sa simula ng kanyang pahayag sa mga taga-Corinto, sinabi niya na “hinanap ng mga Griego ang karunungan”, at pagkatapos ay nagsasabing “ang kaalaman ay nagpapalalo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay.” (1 Corinto 8: 1) Siya ay nagsasalita tungkol sa mga kaloob sa kanila na mayroong walang layunin para sa mga Griyego na magsalita sa ibang wika sa mga kapwa Griyego, at dahil dito ay sinabi niya: “Sundin ang pagibig, at hilingin ang espirituwal na mga kaloob, ngunit sa halip ay maaari kang manghula, sapagkat ang nagsasalita sa isang hindi kilalang dila ay hindi nagsasalita sa mga tao kundi sa Dios: sapagka’t walang nakakaunawa sa kaniya; ngunit sa espiritu ay nagsasalita siya ng mga hiwaga. “(1 Corinto 14: 1-2) Ang tao na nagsasalita sa ibang mga tao ng kanyang sariling wika sa ibang wika ay hindi nakikipag-usap sa mga tao dahil” walang taong nakakaunawa sa kanya “, kaya niya magsalita ka lamang sa Diyos, kahit na nagsasalita siya, tulad ng ginawa ng mga apostol,

Bakit ang sinuman sa simbahan ng Corinto ay nagsasalita ng gayong mga bagay? Ang mga Griyego na napakahalagang karunungan, kaalaman, at mapagkumpitensya, ay hindi malamang na ipakita na maaaring magsalita siya sa marami pang mga wika kaysa sa kanyang kapatid na lalaki sa isang karaniwang paraan ng Griyego. Karaniwan sa mindset ng Griyego, matindi silang hinahangad ng espirituwal na mga kaloob, at inilalantad ito sa dila na nagsasalita ng walang pakinabang: “Gayon din naman kayo, yamang kayo’y masigasig sa espirituwal na mga kaloob, hangad na kayo ay maging mahusay sa pagbubuo ng simbahan.” (1 Corinto 14:12) Gayunpaman, pinayuhan sila ni Pablo na “masigasig na makiisa sa mga pinakamahusay na regalo”.

Maingat na ihambing ng apostol ang katotohanan ng mga kaloob, upang ipakita ang “pinakamahusay na mga kaloob” na maglilingkod upang patibayin ang iglesia, na nagsasabi na “naghahangad ng mga espirituwal na kaloob ngunit sa halip ay maaari kang magpropesiya.” Nakikita na ang maraming mga hindi kilalang dila ay hindi edifying para sa mga simbahan, kahit na ito ay hindi isang regalo na salungat sa Espiritu. “Ibig ko na kayong lahat ay nagsalita ng mga wika, kundi sa halip kayo’y nagpropesiya: sapagkat lalong dakila ang propesiya kaysa sa nagsasalita ng mga wika, maliban kung siya ay nagpakahulugan, upang ang iglesia ay makatanggap ng pagtibayin.” (1 Corinto 14: 5)

Nang sinalita ng mga mananampalatayang taga Corinto ang iba’t ibang mga wika sa kongregasyon, na “masigasig sa espirituwal na mga kaloob”, sinabi ni Pablo na hindi nito mapakinabangan ang hindi pinag-aralan “maliban kung kanyang binibigyang-kahulugan” ang wika upang maunawaan ng simbahan at makatanggap ng mga misteryo ng paghahayag na sinasalita ng Espiritu ng Diyos. Sinabi pa niya sa kanyang mga gawa sa iba’t ibang lupain, na nagsasabing “Pinasasalamatan ko ang aking Diyos, nagsasalita ako ng mga wika nang higit kaysa sa inyong lahat: Gayunman sa iglesia ay mas nakapagsalita ako ng limang salita sa aking pang-unawa, na sa pamamagitan ng aking tinig ay maaari ko ring turuan ang iba , kaysa sampung libong salita sa isang di kilalang dila. “(1 Cor 14: 18-19)

ANG PROPESIYA NG MAKALUMANG TIPAN TUNGKOL SA WIKA

nihula ni Cristo ang regalo ng mga wika, ngunit inihula niya ang isang katotohanan na hindi bago, ngunit isang lumang katotohanan na isinulat mula sa mga propeta sa Lumang Tipan:

“Sa kautusan ay nasusulat, Sa pamamagitan ng mga taong may iba’t ibang wika at iba pang mga labi ay sasalitain ko sa mga taong ito; at gayon pa man para sa lahat na hindi nila maririnig sa akin, wika ng Panginoon. “(1 Corinto 14:21)

Ang talata na tinutukoy ni Pablo, ang pagsangguni sa kaloob ng mga wika ay ang isa sa Isaias: “Sapagkat sa pamamagitan ng mga matigas na labi at ibang dila ay magsasalita siya sa mga taong ito. Sa kanino sinabi niya, Ito ang pahinga na maaari ninyong pahintulutan ang pagod; at ito ang nagre-refresh: gayon pa man hindi nila naririnig. “(Isaias 28: 11-12)” Isa pang dila “ang kanyang sasabihin sa mga tao, na nagbibigay ng isang pagpapahayag sa mga pagod na maaaring makahanap sila ng kapahingahan para sa kanilang mga kaluluwa. Ganito ang layunin ng kaloob na mga wika: ipahayag ang katotohanan ng ebanghelyo na binabanggit ni Cristo, na nag-aanyaya sa lahat: “Magsiparito sa akin, kayong lahat na napapagod at mabigat na karga, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kunin mo ang aking pamatok sa iyo, at matuto ka sa akin; sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba sa puso: at makakatagpo kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. “(Mateo 11: 28-29) Sa ganitong layunin, ibinigay ang kaloob na wika. “Kung gayon ang mga wika ay para sa isang tanda, hindi sa mga naniniwala,

Sa gayon ay binigyan tayo ng pagtuturo sa layunin ng mga wika: ito ay para sa di-mananampalataya, upang maunawaan niya ang ebanghelyo. Gayon pa man ang layunin ng propesiya ay upang patibayin ang iglesia. Pagkatapos ay ginawa ni Pablo ang konklusyon, “Ang lahat ay magagawa para sa edifying.”

Gayunpaman, mayroong isa pang pambihirang bagay na dapat isaalang-alang tungkol sa kaloob ng mga wika sa sangguniang Lumang Tipan. Ang salitang sa Hebreo para sa “dila” ay “lâshôn” (לָשׁוֹן). Kung may alinmang pagdududa na ang kaloob na ito ng mga wika ay isang kilalang wika sa pagitan ng mga tao, hindi natin kailangang makita kung paano ginagamit ang salitang ito para sa dila sa Hebreo sa Lumang Tipan. Ang parehong salita ay ginamit sa Genesis 10: 5 upang magsalita ng mga wika na dumating bilang resulta ng pagkalat mula sa Tower of Babel, nang ipasiya ng Diyos at ni Cristo na ang pagsasalita ng tagabuo ay dapat malito, kaya nagdadala ng isang pangwakas na dibisyon sa komunikasyon. “Sa mga ito ay nahati ang mga pulo ng mga Gentil sa kanilang mga lupain; bawat isa ayon sa kanyang wika, ayon sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga bansa. “(Gen. 10: 5)

Gayunpaman, kung saan ang sumpa ng paghihimagsik ay nagdulot ng dibisyon, alitan, at pagkalito ng mga wika tulad ng sa Babel, ang kaloob na wika ng ebanghelyo ay isang pangako na ang ebanghelyo ay sa wakas, kay Cristo, magkaisa sa mga nabuhay noon. “At binigyan siya ng kapangyarihan, at kaluwalhatian, at isang kaharian, upang ang lahat ng mga tao, mga bansa, at mga wika ay maglingkod sa kanya: ang kanyang kapangyarihan ay isang walang hanggang kapangyarihan, na hindi lilipas, at ang kanyang kaharian na hindi malilipol . “(Daniel 7:14)

ANG WIKA NG ANGHEL

Ang ilan, na taos-pusong ligaw, naniniwala silang nagsasalita sa “mga wika ng mga anghel”; isang wika na hindi maaaring maintindihan sa lahat. Ngunit ang resulta ay kakaiba sa mga taga-Corinto na nagsasalita ng mga hindi kilalang wika sa kanilang mga kapwa Griyego na masigasig nilang ipinagmamalaki ang kanilang sarili. Hindi ito isang wika na maaaring maunawaan na hindi makapagpapatibay sa iglesia. “Bagaman nagsasalita ako sa mga wika ng mga tao, maging sa mga anghel, at walang pag-ibig sa kapwa, ako ay naging katulad ng tunog ng tanso, o isang tinting na pating. At bagaman mayroon akong kaloob ng propesiya, at nauunawaan ang lahat ng mga misteryo, at lahat ng kaalaman; at kahit na mayroon akong lahat ng pananampalataya, upang maalis ko ang mga bundok, at wala akong pagmamahal, wala akong anuman “(1 Corinto 13: 1-2)

Doon! Ito ay patunay na ang mga tao ay makapagsasalita sa isang mala-wikang wika! Ngunit maghintay ka. Hindi sinasabi ito ng apostol, sapagkat ito ay malinaw na ang natitirang bahagi ng kanyang patotoo ay tungkol sa espirituwal na mga kaloob na ipinagtatapat ng mga taga-Corinto sa kanilang sarili; ngunit sinaway nila ang sinasabi na “ang kaalaman ay umuusbong, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay.” Ang salitang para sa “KAHIT ng mga anghel” ay ang salita sa Griyego na nangangahulugan ng accumulative force. Ito ay sinadya upang palamutihan ang punto na hinahanap ng apostol ang gumawa upang isulong ang ideya na WALANG LANGUAGE, WALANG KAHIRAP, WALANG PROPESYON ANG ANUMANG MAHUSAY SA LAHAT NG WALANG PAG-IBIG. Ang pag-ibig ay ang bagay na nagpapatibay sa iglesia, at ginagawang marangal na paggamit ng anumang wika na maaari nating salitain. Ito ay pag-ibig na gumagalaw ang mga anghel ng langit upang gumana para sa ating kaligtasan. Ito ay ang mga anghel na walang pag-ibig na gagawin ang ideya ng pagsasalita ng isang misteryo na wika na walang pang-unawa na hindi maaaring magpatibay,

WIKA SA PAGANO

pagan tongue

Ang mga apostol ay hindi nagsasalita sa mga dila ng mga anghel, kundi mga wika na makapagpapatibay sa mga hindi mananampalataya sa mensahe ng ebanghelyo. Gayunpaman, may mga nagsasalita sa di-kilalang mga wika. Sa sinaunang paganong pagsamba sa templo, karaniwan sa mga pagsamba ng kongregasyon upang magsalita sa mga wika na naisip na mga wika ng mga diyos. Ang kasaysayan ng sinaunang kasaysayan ay nagtatampok ng sagana na ito sa pagitan ng di-Israelita, di-Bibliya na naniniwala na mga relihiyong pagano na malayo sa 1100BC. Karaniwan para sa mga mananamba sa paganong ito, lalo na ang kanilang mga propeta, na nagsasalita sa di-makataong mga wika, pumasok sa mga pananaw, may taimtim o hayop na pag-uugali.

Ang pinakamaagang sanggunian ay matatagpuan sa “Ulat ng Wenamon”, kung saan ito ay nagsasalita ng isang batang sumasamba sa Amen na ang pagmamay-ari ay naging isang bagay na nakasisindak at nakakaakit ng makasaysayang katanyagan. Nang siya ay nagmamay ari ng “isang diyos”, sinabi na nagsimula siyang magpalabas ng mga tunog sa isang kakaibang “dila”: ”

“Ngayon, nang maghain siya sa kanyang mga diyos, kinuha ng mga diyos ang isa sa kanyang marangal na mga kabataan, na nagalit sa kanya, kaya sinabi niya, ‘Dalhin mo rito ang diyos! Dalhin mo ang mensahero ng Amen na may kanya. Ipadala siya at hayaan siyang pumunta. ‘”George A. Barton, Arkeolohiya at ang Biblia , pahina 353

Plato, sa kanyang> account ng pag-uusap sa pagitan ng Socrates at Phaedrus nagsasalita ng isang kabaliwan na ay isang regalo mula sa pagano diyos. “Ngunit sa katotohanan ang pinakadakilang mga biyaya ay dumating sa amin sa pamamagitan ng kabaliwan, kapag ito ay ipinadala bilang isang regalo ng mga diyos.Ino sa Prometheus Bound estado: Oh! Oh! Naku! Muli na ang masakit na sakit at siklab ng galit, na nag-aaklas sa aking utak, dumaloy sa akin. Ako ay nilagyan ng barbas ng gadfly, hindi pinapansin ng apoy. Ang aking puso knocks sa aking mga buto-buto sa malaking takot; ang aking mga eyeballs roll wildly ikot at ikot. Ako ay dinala sa aking kurso sa pamamagitan ng isang mabangis na sabog ng kabaliwan; Nawala ko ang lahat ng karunungan sa aking dila, at isang daloy ng mga salungat na mga salita beats walang kasalanan laban sa mga billows ng madilim na pagkasira. ”

Nagsalita rin siya tungkol sa mapaghimala na pagpapagaling na mangyayari kapag kinuha ng pagmamay-ari ang mga sumasamba:

“Dagdag pa rito, kapag ang mga sakit at ang pinakadakilang mga problema ay binisita sa ilang mga pamilya sa pamamagitan ng ilang mga sinaunang pagkakasala, ang kabaliwan ay pumasok sa at sa kapangyarihan ng oracular ay natagpuan ang isang paraan ng pagpapalaya para sa mga nangangailangan, na nanunumbalik sa mga panalangin at paglilingkod sa mga diyos, at sa gayon, sa pamamagitan ng paglilinis at sagradong mga ritwal, siya na may ganitong kabaliwan ay ginagawang ligtas para sa kasalukuyan at sa susunod na panahon, at para sa kanya na naaalihan ng kabaliwan ang isang pagpapalaya mula sa kasalukuyang mga problema ay natagpuan. ”

“At isang ikatlong uri ng pagmamay-ari at kababaan mula sa Muses … Ang lahat ng mga dakilang mga resulta ng inspirasyon kabaliwan maaari kong banggitin, at marami pa. Kaya’t huwag tayong matakot sa puntong iyon, at huwag hayaang abalahin at takutin tayo … Dapat nating patunayan na ang gayong kabaliwan ay ibinigay ng mga diyos para sa ating pinakadakilang mga happines. ”

Ang Virgil (70-19BC) sa “Aeneid” ay nagsasalita ng mga nagsasalita ng mga dila. Tinutukoy niya ang isang Sibylline priestess, kapag sa panalangin sa Isle of Delos, na nagsasabi sa kanya na nagsasalita sa isang ulol at kakaibang wika pagkatapos ng pagkakaisa sa diyos Apollo. Sa pagsasalita ng diyos na Griyego na Apollo, ang orakulo ng Delphi ay kilala sa lahat ng Grecia mula noong 400BC. Sa pagsasalita tungkol sa Oracle ng Delphi, ang Chrysostom ay nagsagawa ng obserbasyon: “Ang parehong pythoness ay sinabi, pagiging isang babae, na umupo sa mga oras sa ibabaw ng tripod ng Apollo astride, at sa gayon ang masamang espiritu pataas mula sa ilalim at pagpasok sa mas mababang bahagi ng kanyang katawan pinunan ang babae na may kabaliwan. At siya na may malabong buhok ay nagsisimula sa bula sa bibig, at sa gayon ay sa isang siklab ng galit, upang bigkasin ang mga salita ng kanyang kabaliwan. ”

“Ang mga orakulo ng dakilang ‘panginoon’ sa Dambana ng Delphi, gaya ng isinulat ng Heraclitus, ay mga paghahayag ng kalooban ng diyos sa pamamagitan ng lubos na kaligayahan, hindi sa pamamagitan ng makatwirang mga salita. Gayon din ang di-maintindihan ng Sybil. Ang isang saserdote o saserdote, na kinuha ng biglaang mga pagnanasa ng espiritu, ay nagsalita ng mga mistiko na pananalita, na itinuturing na mas higit na banal habang sila ay hindi bababa sa makatuwiran o wika-orakulo ng delphinakapagsasalita. Si Philo sa Alexandria ay kinuha ang pananalitang Griego, na nagtatalo na ang gayong lubos na kaligayahan, kapag ang pag-iisip o walang malay na dahilan ay superseded, ay ang pinakamataas na abot ng kaluluwa ng tao sa paghahanap nito sa Diyos. “Ang Bagong Tipan ng Moffatt’s Commentary, p. 214

Isang modernong araw na pagmamasid ay isinulat ng isang Eskimo ritwal upang makipag-ugnay sa mundo ng espiritu. Sinasabi ng patotoo: “Ang biglaang isa sa mga lalaki, si Krisuk, ay lumabas sa kanyang ulo. Hindi niya maitatag ang kanyang sarili sa regular na ritmo ng paglilingkod na siya ay tumalon sa kanyang mga paa na umiiyak tulad ng isang uwak at paungol tulad ng isang lobo. Sa lubos na kaligayahan siya at ang batang babae, si Ivaloo, ay nagsimulang sumigaw sa isang dila na hindi ko maintindihan … Totoong hindi ito ang karaniwang wika ng Eskimo … at kung may ganoong bagay na nagsasalita ng mga wika narinig ko ito. ”

Ngunit ito ay isa lamang sa maraming modernong mga halimbawa. Ang iba ay maaaring matagpuan sa mga Hinduists, Animists, at Islamic Sufists sa pangalan ng ilang.

Ano ang espiritu na ito na nagsasalita sa pamamagitan ng mga ito? Sinasabi sa Kasulatan na ang mga karumaldumal na espiritu, ang mga espiritu ng mga demonyo, ay maaaring makapagsalita sa pamamagitan ng mga sisidlan ng tao:
“At sa sinagoga ay may isang tao, na may espiritu ng isang maruming diyablo, at sumigaw ng malakas na tinig, Na nagsasabi, Ipaalam sa amin; ano ang gagawin namin sa iyo, ikaw si Jesus ng Nazareth? ikaw ay naparito upang sirain kami? Kilala kita kung sino ka; ang Banal ng Diyos. “(Lucas 4: 33-34)

Ang impluwensiya ng demonyo ay nagpakita mismo sa mga relihiyong pagano na “walang Diyos” at “nagkakaroon ng pang-unawa sa kadiliman, na nahiwalay sa buhay ng Diyos sa pamamagitan ng kamangmangan na nasa kanila.” (Efeso 4:18) Gayunman, sa mga huling araw, kami ay sinasaysay sa tunay na karanasang ito na nangyayari sa mga sobrenatural na mga pagpapahayag sa buong mundo:

“At nakita ko ang tatlong maruming espiritu tulad ng mga palaka ay lumabas sa bibig ng dragon, at sa bibig ng hayop, at sa bibig ng huwad na propeta. Sapagkat sila ang mga espiritu ng mga demonyo, gumagawa ng mga himala, na lumalabas sa mga hari sa lupa at sa buong mundo, upang tipunin sila sa labanan ng dakilang araw ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat. “(Apocalipsis 16: 13-14)

Pansinin na ang mga maruming espiritu ay nagmula sa bibig ng tatlong espirituwal na kapangyarihan; isa na tinatawag na “ang maling propeta”; na nangangahulugan na ang isa pang espiritu ay tumatanggap ng propetikong ministeryo na ito sa isang buong mundo, at gumagawa ng mga himala upang linlangin ang sangkatauhan. Sa propesiya, sinabi sa atin na wala ito sa bibig, kung saan ang dila ay namamalagi, dumarating ang isang karumaldumal na espiritu tulad ng mga palaka. At palaging hinahabol ng mga palaka ang kanilang mga biktima sa kanilang mga dila. Ito ay higit na binabanggit sa Apocalipsis 13, bilang isang hayop na tulad ng tupa na nagdaraya sa mundo dahil sa ito ay kapangyarihan ng paggawa ng himala, at ito ay nagsasalita ng “tulad ng isang dragon”. Ang dragon, ay nakilala sa Apocalipsis 12 bilang Satanas at ang kanyang mga nahulog na mga anghel, na mga demonyo at tinatawag na sinaunang “ahas”. Samakatuwid, ang tinig ng serpente o dragon ay ang parehong anghel na ginamit ang mapanlinlang na ahas upang linlangin si Eva, nagiging sanhi siya upang sumuway sa Diyos at mabigo ang pagsubok ng pananampalataya. Ang tinig na iyan ay pareho na gagana sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kordero na tulad ng huwad na propeta upang linlangin ang marami. Kaya nga ang mga dila ng mga anghel na nagsasalita sa pamamagitan ng huwad na sistema ng propeta, ngunit hindi ang mga anghel ng Diyos; ngunit ang diyablo at ang kanyang mga anghel ay nagtataglay ng mga kaluluwa.

Ang huwad na regalo ng mga wika, na nagsasalita sa isang wika na hindi pamilyar sa tao, na laganap sa Pentecostalism ngayon ay hindi isang bagong pagbubuhos ng Banal na Espiritu; ngunit isang bagong pagpapahayag ng espiritu ng diyablo mula sa sinaunang paganismo.

Sa Katapusan:
1) Ang kaloob ng mga wika ay matalinong wika
2) Ipinropesiya sa Lumang Tipan
3) Ang kanilang ay isang pagpapahayag ng isang kakaibang dila mula sa mga pagano bago Gawa 2.
4) Ang huling mga kilos ng propesiya ay nagpapahayag ng maling espiritu at isang bulaang propeta na nagpapakita ng huwad na kaloob ng mga wika.
5) Kami ay natitira upang tapusin na ang pinakamabilis na lumalagong kilusan sa mundo, ang kilusang Pentecostal, na nagtataglay ng pagsasalita sa dila ay hindi nagmumula ito sa pinagmulan ng apostoliko pagkadiyos, kundi mula sa Babylonian na pagkalito at Greek mistisismo.
6) Ang paggalaw ay walang mas mababa kaysa sa espiritu ng huwad na propeta ng Apocalipsis: nagpapakilala ng isang huwad na espiritu sa tunay na Diyos.

 

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Ang Regalo Ng Mga Wika
July 27, 2020 (One Comment) by Christian Israel

Si Cristo ay nagbigay ng isang komisyon sa Kanyang hinirang na mga apostol upang dalhin ang liwanag ng ebanghelyo na ipinagkatiwala sa mga Hebreo sa buong mundo sa kadiliman ng kamalian.

“At sinabi Niya sa kanila, Humayo kayo sa buong sanlibutan, at ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas; datapuwa’t ang hindi sumasampalataya ay mapapahamak. At ang mga tandang ito ay susunod sa mga naniniwala; Sa aking pangalan ay aalisin nila ang mga demonyo; magsasalita sila ng mga bagong wika … ”
(Marcos 16: 15-17)

     tongues promise spiritAng komisyon para sa mga kalalakihan ng Galilea ay sa buong daigdig, at ang tanging pagpapagana ng Diyos ay maaaring matupad ang mga ito upang magawa ang misyon na iyon. Dahil dito, ang mga nakipagkasundo sa Diyos ay binigyan ng awtoridad sa mga diyablo upang itapon sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ebanghelyo. Binigyan din sila ng pangako na maging “nakikipag-usap sa mga bagong wika” habang hinihingi ang kanilang misyon. Gayunpaman, nagkaroon ng ilang pagkalito tungkol sa kung ano ang eksaktong kaloob na ito, at mas matatakpan ang layunin. Ang pinakamalaki at pinakamabilis na lumalagong kilusang relihiyon na nagmula sa Estados Unidos “ay ang kilusang Pentecostal. Binibigyang diin ng kilusan ang mga kaloob ng Espiritu, at sa partikular, humahawak sa isang doktrina na humihiling sa lahat ng mga mananampalataya na magsalita sa isang paraan ng dila na lumalayo mula sa simpleng pag-unawa sa regalo ng Bibliya. Ang Kasulatan ay nagpapayo sa atin, “Mga minamahal, huwag kayong maniwala sa bawat espiritu, ngunit subukan ang mga espiritu kung sila ay mula sa Diyos: dahil maraming mga huwad na propeta ay nawala sa mundo. “(1John 4: 1) Nakikita na ang kilusan ay lumitaw sa mga bilang tulad ng napakalaking apoy, hinihingi na mayroong pinakamalinaw na account kung ano ang Ang kaloob ng mga wika ay mula sa Kasulatan. Samantalang ang artikulong ito ay hindi nagnanais na manatiling mahigpit sa isang maling kaloob ng ibang espiritu, dapat nating “masubok” ang mga espirituwal na kaloob na ito sa pamamagitan ng Biblia, at upang gawin ito, dapat maunawaan ang totoong kaloob ng mga wika. Habang sinusuri natin ang Kasulatan, ito ay magbibigay ng malinaw na liwanag sa paksa upang i-clear ang mga hindi pagkakaunawaan na maaaring umiiral tungkol sa bagay na ito. hinihingi nito na mayroong pinakamalinaw na ulat kung ano ang kaloob ng mga wika mula sa Kasulatan. Habang ang artikulong ito ay hindi nagnanais na manatiling mahigpit sa isang maling kaloob ng ibang espiritu, dapat nating “masubok” ang mga espirituwal na kaloob na ito sa pamamagitan ng Biblia, at upang gawin ito, dapat nating maunawaan ang totoong kaloob ng mga wika. Habang sinusuri natin ang Kasulatan, ito ay magbibigay ng malinaw na liwanag sa paksa upang i-clear ang mga hindi pagkakaunawaan na maaaring umiiral tungkol sa bagay na ito. hinihingi nito na mayroong pinakamalinaw na ulat kung ano ang kaloob ng mga wika mula sa Kasulatan. Habang ang artikulong ito ay hindi nagnanais na manatiling mahigpit sa isang maling kaloob ng ibang espiritu, dapat nating “masubok” ang mga espirituwal na kaloob na ito sa pamamagitan ng Biblia, at upang gawin ito, dapat nating maunawaan ang totoong kaloob ng mga wika. Habang sinusuri natin ang Kasulatan, ito ay magbibigay ng malinaw na liwanag sa paksa upang i-clear ang mga hindi pagkakaunawaan na maaaring umiiral tungkol sa bagay na ito.

ANG MGA PINAGKAKALOOB NG ESPIRITU

Sinasabi tayo sa mga titulo sa katawan ni Kristo, na may iba’t ibang mga regalo bukod sa mga iyon.

“At ang Dios ay naglagay ng ilan sa iglesia, unang mga apostol, ikalawa’y mga propeta, ikatlong mga guro, pagkatapos ng mga himala, pagkatapos ay mga kaloob na pagpapagaling, tumutulong, pamahalaan, iba’t ibang wika. Lahat ba ay mga apostol? lahat ba ang mga propeta? lahat ba ang mga guro? lahat ba ay manggagawa ng mga himala? Magkaroon ng lahat ng mga regalo ng pagpapagaling? lahat ba ay nagsasalita ng mga wika? gawin ang lahat ng kahulugan? Datapuwat ang masigasig na pagnanasa ang pinakamainam na regalo: at gayon ma’y ipinakilala ko sa inyo ang isang lalong mahusay na paraan. “(1 Corinto 12: 28-31)

Mayroong ilang mga punto na kailangang maisakatuparan tungkol sa katawan ni Kristo. Ang lahat ng mga tungkulin ay nasa katawan ni Cristo kung saan ang ulo ni Cristo. Pansinin na ang mga kaloob ng

Many parts; one body; one Spirit: the Spirit of Christ.

Maraming bahagi; isang katawan; isang Espiritu: ang Espiritu ni Cristo.

Ang espiritu ay hindi pareho, ngunit ito ay ang parehong Espiritu na tumatakbo sa buong katawan. Sinabi ng apostol sa parehong simbahan na “ang Panginoon ay ang Espiritu” (2 Corinto 3:17), at si Cristo ay tinatawag na Isa na nagbabautismo sa Banal na Espiritu, kaya sinabi sa Kanya “Ngayon ay may iba’t ibang mga kaloob , ngunit ang parehong Espiritu. At may mga pagkakaiba ng administrasyon, ngunit ang parehong Panginoon. “(1 Corinto 12: 4-5) Pinangangasiwaan ni Cristo ang Espiritu, kung saan ang mga miyembro ng katawan ay may kanilang hinirang na pangangasiwa, at lahat ng iba’t ibang mga kaloob,” ngunit pareho Ang Espiritu “ay gumagawa ng parehong maluwalhating layunin ng pag-unlad ng ebanghelyo sa mundo.
.

“Ngunit lahat ng mga ito ay gumagawa ng isang iyon at ang tanging Espiritu, na binabahagi sa bawat tao ayon sa gusto niya. Sapagka’t kung paanong ang katawan ay iisa, at may maraming sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng isang katawan na gaya ng marami, ay isang katawan: gayon din naman si Cristo. “(1 Corinto 12: 11-12)

Ngayon, kung si Cristo ay nagtatrabaho sa pamamagitan ng Kanyang mga tao upang “lumakad kahit na Siya ay lumakad” (1 Juan 2: 6), dapat nating sabihin na Siya ang nagsasalita sa pamamagitan ng katawan ng Kaniyang bayan. Sa lahat ng mga kaloob ni Cristo, gaya ng nasusulat: “Nang umakyat siya sa itaas, dinala niya ang bihag na bihag, at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao.” (Efeso 4: 8) Kaya ang kaloob na mga wika ay matatagpuan din kay Cristo ibigay sa mga tao.

Nakita ni Juan ang nabuhay na Kristo, isang maluwalhating mataas na saserdote at ang buhay ng katawan ng Kaniyang bayan, na pinananatili ang langis sa mga kandelero ng iglesya; pagbibigay sa kanila ng sapat na langis upang maging liwanag para sa kanilang misyon. Kaya inilarawan ni Juan na si Kristo ay “may tinig ng maraming tubig” (Apo 1:15), at mas sinabi na ang tubig ay “mga bayan, at mga karamihan, at mga bansa, at mga wika.” (Apoc. 17: 5) Kaya sa boses ni Cristo, nakita natin ang tinig ng Espiritu na ibinibigay sa Kanyang paniniwala na simbahan; ito ang tinig ng maraming tubig, o “mga wika”, na Siya “ay nagbigay … sa mga tao” upang makipag-usap sa mga tao ang ebanghelyo.

Bago tayo pumasok sa isang mas buong pag-unawa sa gayong kaloob, gayunpaman, dapat nating maunawaan ang layunin ng katawan ni Cristo.

ANG LAYUNIN NG KATAWAN

Sinabihan tayo na ang layunin ng katawan ay ang magpatibay sa bawat isa na miyembro, upang ipakita ang bawat miyembro na perpekto sa Anak ng Diyos.

“At binigyan niya ang ilan, mga apostol; at ang ilan, mga propeta; at ang ilan, mga ebanghelista; at ang ilan, mga pastor at guro; Para sa pag-ganap ng mga banal, para sa gawain ng ministeryo, para sa edifying ng katawan ni Cristo: Hanggang sa lahat tayo ay dumating sa pagkakaisa ng pananampalataya, at ng kaalaman ng Anak ng Diyos, sa isang perpektong tao, ang sukatan ng tangkad ng kabuuan ng Cristo “(Efeso 4: 11-13)

Ang mga kaloob ay upang pagpalain at pag-ibayuhin ang bawat isa sa pagmamahal upang dalhin ang pagpapanumbalik ng imahe ng Diyos sa tao. Gayon din ito para sa layunin ng pagpapahayag ng ebanghelyo sa buong mundo na hindi naniniwala. “At ang ebanghelyong ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang isang saksi sa lahat ng bansa; at pagkatapos ay darating ang wakas. “(Mateo 24:14)

Kaya ang katawan ni Kristo ay mayroong dalawang layunin sa mundong ito:
1) Pananagutan upang mahalin at mapangalagaan ang mga nasa loob ng iglesya sa Salita ng Diyos.
2) Pananagutan upang magsalita ng katotohanan sa pag-ibig sa mga walang iglesia sa Salita ng Diyos.

Kung gayon ang pananampalataya ay lalakas sa katotohanan ni Kristo. At ang hindi naniniwala ay dinadala sa paniniwala sa katotohanan ni Kristo.

ANG REGALO NG WIKA

Ito ay maliwanag na hindi lahat ay may kaloob ng mga wika, kundi na ang kaloob ng mga wika ay tanda na sumusunod sa mga Kristiyanong mananampalataya para sa pagpapahayag nito sa iba sa buong mundo na nagsasalita sa iba’t ibang wika. Susuriin natin nang mabuti ang pagbubuhos ng Espiritu, nang ipinangako ni Cristo ang mga tanda upang ipahayag ang ebanghelyo:

“At silang dilalahat ay napuspos ng Banal na Espiritu, at nagsimulang magsalita sa ibang mga wika, gaya ng ibinigay sa kanila ng Espiritu. At may mga naninirahan sa Jerusalem na mga Judio, mga taimtim na lalaki, mula sa bawat bansa sa ilalim ng langit. “(Mga Gawa 2: 4-5)

Sa Jerusalem, sa panahon ng tatlong taunang kapistahan, nagtipon ang mga tao mula sa buong mundo. Tunay na totoo ito sa kasong ito. Ang mga kalalakihan ng Israel ay inilipat sa ibang mga lupain pagkatapos ng pagkawasak ng Babilonia sa Jerusalem, at sa gayon, natutunan ang katutubong wika ng mga tao kung saan man sila nakatira. Kaya, noong panahon ng Pentecostes, may mga naninirahan sa Jerusalem ang mga tao “mula sa bawat bansa sa ilalim ng langit.” Ang mga taimtim na kalalakihang ito ay walang alam tungkol sa Mesiyas at ang gawain na Kanyang natupad, at nagsalita ng ibang mga wika. Para sa layuning ito, ang pagbubuhos ng Espiritu Santo ay naging dahilan upang ang mga mananampalataya kay Cristo “magsalita ng ibang mga wika”, at iniuugnay ang karatulang ito sa mga tao ng ibang mga bansa. At higit pa sa pagkonekta sa kaloob ng mga wika sa mga tao ng iba pang mga bansa, ang inspiradong tala ay higit pa sa ito.

“Nang marinig ito sa ibang bansa, nagtipon ang mga tao, at naliligalig, sapagkat narinig ng bawat tao na nagsasalita sila sa kanyang sariling wika. At lahat sila

For bringing the gospel to the world...

Para sa pagdadala ng ebanghelyo sa mundo …

at nagtaka at nagtaka, na sinasabi sa isa’t isa, Narito, hindi baga ang lahat ng mga ito na nangagsasalita ng mga Galileo? At paano namin nakikinig ang bawat tao sa aming sariling wika, kung saan tayo ay isinilang? Mga taga-Partia, at mga Medo, at mga Elamita, at mga nananahan sa Mesopotamia, at sa Judea, at Capadocia, sa Ponto, at Asia, Frigia at Pamphylia, sa Egipto, at sa mga bahagi ng Libya, sa Cirene, at mga proselita, Cretes at Arabians, naririnig namin silang nagsasalita sa aming mga wika ang kamangha-manghang mga gawa ng Diyos. “(Gawa 2: 6-11)

Walang pagkakamali sa bagay ng kung ano ang kaloob ng mga wika: iba pang mga wika. Ang mga wika ng maraming “mga tao, at karamihan, at mga bansa, at mga wika.”

ANG SIMBAHANG KORINTO

Ipinagmamalaki ng mga Griyego ang kanilang sarili sa kaalaman, at lalo na ganito rin sa simbahan ng Corinto. Sa simula ng kanyang pahayag sa mga taga-Corinto, sinabi niya na “hinanap ng mga Griego ang karunungan”, at pagkatapos ay nagsasabing “ang kaalaman ay nagpapalalo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay.” (1 Corinto 8: 1) Siya ay nagsasalita tungkol sa mga kaloob sa kanila na mayroong walang layunin para sa mga Griyego na magsalita sa ibang wika sa mga kapwa Griyego, at dahil dito ay sinabi niya: “Sundin ang pagibig, at hilingin ang espirituwal na mga kaloob, ngunit sa halip ay maaari kang manghula, sapagkat ang nagsasalita sa isang hindi kilalang dila ay hindi nagsasalita sa mga tao kundi sa Dios: sapagka’t walang nakakaunawa sa kaniya; ngunit sa espiritu ay nagsasalita siya ng mga hiwaga. “(1 Corinto 14: 1-2) Ang tao na nagsasalita sa ibang mga tao ng kanyang sariling wika sa ibang wika ay hindi nakikipag-usap sa mga tao dahil” walang taong nakakaunawa sa kanya “, kaya niya magsalita ka lamang sa Diyos, kahit na nagsasalita siya, tulad ng ginawa ng mga apostol,

Bakit ang sinuman sa simbahan ng Corinto ay nagsasalita ng gayong mga bagay? Ang mga Griyego na napakahalagang karunungan, kaalaman, at mapagkumpitensya, ay hindi malamang na ipakita na maaaring magsalita siya sa marami pang mga wika kaysa sa kanyang kapatid na lalaki sa isang karaniwang paraan ng Griyego. Karaniwan sa mindset ng Griyego, matindi silang hinahangad ng espirituwal na mga kaloob, at inilalantad ito sa dila na nagsasalita ng walang pakinabang: “Gayon din naman kayo, yamang kayo’y masigasig sa espirituwal na mga kaloob, hangad na kayo ay maging mahusay sa pagbubuo ng simbahan.” (1 Corinto 14:12) Gayunpaman, pinayuhan sila ni Pablo na “masigasig na makiisa sa mga pinakamahusay na regalo”.

Maingat na ihambing ng apostol ang katotohanan ng mga kaloob, upang ipakita ang “pinakamahusay na mga kaloob” na maglilingkod upang patibayin ang iglesia, na nagsasabi na “naghahangad ng mga espirituwal na kaloob ngunit sa halip ay maaari kang magpropesiya.” Nakikita na ang maraming mga hindi kilalang dila ay hindi edifying para sa mga simbahan, kahit na ito ay hindi isang regalo na salungat sa Espiritu. “Ibig ko na kayong lahat ay nagsalita ng mga wika, kundi sa halip kayo’y nagpropesiya: sapagkat lalong dakila ang propesiya kaysa sa nagsasalita ng mga wika, maliban kung siya ay nagpakahulugan, upang ang iglesia ay makatanggap ng pagtibayin.” (1 Corinto 14: 5)

Nang sinalita ng mga mananampalatayang taga Corinto ang iba’t ibang mga wika sa kongregasyon, na “masigasig sa espirituwal na mga kaloob”, sinabi ni Pablo na hindi nito mapakinabangan ang hindi pinag-aralan “maliban kung kanyang binibigyang-kahulugan” ang wika upang maunawaan ng simbahan at makatanggap ng mga misteryo ng paghahayag na sinasalita ng Espiritu ng Diyos. Sinabi pa niya sa kanyang mga gawa sa iba’t ibang lupain, na nagsasabing “Pinasasalamatan ko ang aking Diyos, nagsasalita ako ng mga wika nang higit kaysa sa inyong lahat: Gayunman sa iglesia ay mas nakapagsalita ako ng limang salita sa aking pang-unawa, na sa pamamagitan ng aking tinig ay maaari ko ring turuan ang iba , kaysa sampung libong salita sa isang di kilalang dila. “(1 Cor 14: 18-19)

ANG PROPESIYA NG MAKALUMANG TIPAN TUNGKOL SA WIKA

nihula ni Cristo ang regalo ng mga wika, ngunit inihula niya ang isang katotohanan na hindi bago, ngunit isang lumang katotohanan na isinulat mula sa mga propeta sa Lumang Tipan:

“Sa kautusan ay nasusulat, Sa pamamagitan ng mga taong may iba’t ibang wika at iba pang mga labi ay sasalitain ko sa mga taong ito; at gayon pa man para sa lahat na hindi nila maririnig sa akin, wika ng Panginoon. “(1 Corinto 14:21)

Ang talata na tinutukoy ni Pablo, ang pagsangguni sa kaloob ng mga wika ay ang isa sa Isaias: “Sapagkat sa pamamagitan ng mga matigas na labi at ibang dila ay magsasalita siya sa mga taong ito. Sa kanino sinabi niya, Ito ang pahinga na maaari ninyong pahintulutan ang pagod; at ito ang nagre-refresh: gayon pa man hindi nila naririnig. “(Isaias 28: 11-12)” Isa pang dila “ang kanyang sasabihin sa mga tao, na nagbibigay ng isang pagpapahayag sa mga pagod na maaaring makahanap sila ng kapahingahan para sa kanilang mga kaluluwa. Ganito ang layunin ng kaloob na mga wika: ipahayag ang katotohanan ng ebanghelyo na binabanggit ni Cristo, na nag-aanyaya sa lahat: “Magsiparito sa akin, kayong lahat na napapagod at mabigat na karga, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kunin mo ang aking pamatok sa iyo, at matuto ka sa akin; sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba sa puso: at makakatagpo kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. “(Mateo 11: 28-29) Sa ganitong layunin, ibinigay ang kaloob na wika. “Kung gayon ang mga wika ay para sa isang tanda, hindi sa mga naniniwala,

Sa gayon ay binigyan tayo ng pagtuturo sa layunin ng mga wika: ito ay para sa di-mananampalataya, upang maunawaan niya ang ebanghelyo. Gayon pa man ang layunin ng propesiya ay upang patibayin ang iglesia. Pagkatapos ay ginawa ni Pablo ang konklusyon, “Ang lahat ay magagawa para sa edifying.”

Gayunpaman, mayroong isa pang pambihirang bagay na dapat isaalang-alang tungkol sa kaloob ng mga wika sa sangguniang Lumang Tipan. Ang salitang sa Hebreo para sa “dila” ay “lâshôn” (לָשׁוֹן). Kung may alinmang pagdududa na ang kaloob na ito ng mga wika ay isang kilalang wika sa pagitan ng mga tao, hindi natin kailangang makita kung paano ginagamit ang salitang ito para sa dila sa Hebreo sa Lumang Tipan. Ang parehong salita ay ginamit sa Genesis 10: 5 upang magsalita ng mga wika na dumating bilang resulta ng pagkalat mula sa Tower of Babel, nang ipasiya ng Diyos at ni Cristo na ang pagsasalita ng tagabuo ay dapat malito, kaya nagdadala ng isang pangwakas na dibisyon sa komunikasyon. “Sa mga ito ay nahati ang mga pulo ng mga Gentil sa kanilang mga lupain; bawat isa ayon sa kanyang wika, ayon sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga bansa. “(Gen. 10: 5)

Gayunpaman, kung saan ang sumpa ng paghihimagsik ay nagdulot ng dibisyon, alitan, at pagkalito ng mga wika tulad ng sa Babel, ang kaloob na wika ng ebanghelyo ay isang pangako na ang ebanghelyo ay sa wakas, kay Cristo, magkaisa sa mga nabuhay noon. “At binigyan siya ng kapangyarihan, at kaluwalhatian, at isang kaharian, upang ang lahat ng mga tao, mga bansa, at mga wika ay maglingkod sa kanya: ang kanyang kapangyarihan ay isang walang hanggang kapangyarihan, na hindi lilipas, at ang kanyang kaharian na hindi malilipol . “(Daniel 7:14)

ANG WIKA NG ANGHEL

Ang ilan, na taos-pusong ligaw, naniniwala silang nagsasalita sa “mga wika ng mga anghel”; isang wika na hindi maaaring maintindihan sa lahat. Ngunit ang resulta ay kakaiba sa mga taga-Corinto na nagsasalita ng mga hindi kilalang wika sa kanilang mga kapwa Griyego na masigasig nilang ipinagmamalaki ang kanilang sarili. Hindi ito isang wika na maaaring maunawaan na hindi makapagpapatibay sa iglesia. “Bagaman nagsasalita ako sa mga wika ng mga tao, maging sa mga anghel, at walang pag-ibig sa kapwa, ako ay naging katulad ng tunog ng tanso, o isang tinting na pating. At bagaman mayroon akong kaloob ng propesiya, at nauunawaan ang lahat ng mga misteryo, at lahat ng kaalaman; at kahit na mayroon akong lahat ng pananampalataya, upang maalis ko ang mga bundok, at wala akong pagmamahal, wala akong anuman “(1 Corinto 13: 1-2)

Doon! Ito ay patunay na ang mga tao ay makapagsasalita sa isang mala-wikang wika! Ngunit maghintay ka. Hindi sinasabi ito ng apostol, sapagkat ito ay malinaw na ang natitirang bahagi ng kanyang patotoo ay tungkol sa espirituwal na mga kaloob na ipinagtatapat ng mga taga-Corinto sa kanilang sarili; ngunit sinaway nila ang sinasabi na “ang kaalaman ay umuusbong, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay.” Ang salitang para sa “KAHIT ng mga anghel” ay ang salita sa Griyego na nangangahulugan ng accumulative force. Ito ay sinadya upang palamutihan ang punto na hinahanap ng apostol ang gumawa upang isulong ang ideya na WALANG LANGUAGE, WALANG KAHIRAP, WALANG PROPESYON ANG ANUMANG MAHUSAY SA LAHAT NG WALANG PAG-IBIG. Ang pag-ibig ay ang bagay na nagpapatibay sa iglesia, at ginagawang marangal na paggamit ng anumang wika na maaari nating salitain. Ito ay pag-ibig na gumagalaw ang mga anghel ng langit upang gumana para sa ating kaligtasan. Ito ay ang mga anghel na walang pag-ibig na gagawin ang ideya ng pagsasalita ng isang misteryo na wika na walang pang-unawa na hindi maaaring magpatibay,

WIKA SA PAGANO

pagan tongue

Ang mga apostol ay hindi nagsasalita sa mga dila ng mga anghel, kundi mga wika na makapagpapatibay sa mga hindi mananampalataya sa mensahe ng ebanghelyo. Gayunpaman, may mga nagsasalita sa di-kilalang mga wika. Sa sinaunang paganong pagsamba sa templo, karaniwan sa mga pagsamba ng kongregasyon upang magsalita sa mga wika na naisip na mga wika ng mga diyos. Ang kasaysayan ng sinaunang kasaysayan ay nagtatampok ng sagana na ito sa pagitan ng di-Israelita, di-Bibliya na naniniwala na mga relihiyong pagano na malayo sa 1100BC. Karaniwan para sa mga mananamba sa paganong ito, lalo na ang kanilang mga propeta, na nagsasalita sa di-makataong mga wika, pumasok sa mga pananaw, may taimtim o hayop na pag-uugali.

Ang pinakamaagang sanggunian ay matatagpuan sa “Ulat ng Wenamon”, kung saan ito ay nagsasalita ng isang batang sumasamba sa Amen na ang pagmamay-ari ay naging isang bagay na nakasisindak at nakakaakit ng makasaysayang katanyagan. Nang siya ay nagmamay ari ng “isang diyos”, sinabi na nagsimula siyang magpalabas ng mga tunog sa isang kakaibang “dila”: ”

“Ngayon, nang maghain siya sa kanyang mga diyos, kinuha ng mga diyos ang isa sa kanyang marangal na mga kabataan, na nagalit sa kanya, kaya sinabi niya, ‘Dalhin mo rito ang diyos! Dalhin mo ang mensahero ng Amen na may kanya. Ipadala siya at hayaan siyang pumunta. ‘”George A. Barton, Arkeolohiya at ang Biblia , pahina 353

Plato, sa kanyang> account ng pag-uusap sa pagitan ng Socrates at Phaedrus nagsasalita ng isang kabaliwan na ay isang regalo mula sa pagano diyos. “Ngunit sa katotohanan ang pinakadakilang mga biyaya ay dumating sa amin sa pamamagitan ng kabaliwan, kapag ito ay ipinadala bilang isang regalo ng mga diyos.Ino sa Prometheus Bound estado: Oh! Oh! Naku! Muli na ang masakit na sakit at siklab ng galit, na nag-aaklas sa aking utak, dumaloy sa akin. Ako ay nilagyan ng barbas ng gadfly, hindi pinapansin ng apoy. Ang aking puso knocks sa aking mga buto-buto sa malaking takot; ang aking mga eyeballs roll wildly ikot at ikot. Ako ay dinala sa aking kurso sa pamamagitan ng isang mabangis na sabog ng kabaliwan; Nawala ko ang lahat ng karunungan sa aking dila, at isang daloy ng mga salungat na mga salita beats walang kasalanan laban sa mga billows ng madilim na pagkasira. ”

Nagsalita rin siya tungkol sa mapaghimala na pagpapagaling na mangyayari kapag kinuha ng pagmamay-ari ang mga sumasamba:

“Dagdag pa rito, kapag ang mga sakit at ang pinakadakilang mga problema ay binisita sa ilang mga pamilya sa pamamagitan ng ilang mga sinaunang pagkakasala, ang kabaliwan ay pumasok sa at sa kapangyarihan ng oracular ay natagpuan ang isang paraan ng pagpapalaya para sa mga nangangailangan, na nanunumbalik sa mga panalangin at paglilingkod sa mga diyos, at sa gayon, sa pamamagitan ng paglilinis at sagradong mga ritwal, siya na may ganitong kabaliwan ay ginagawang ligtas para sa kasalukuyan at sa susunod na panahon, at para sa kanya na naaalihan ng kabaliwan ang isang pagpapalaya mula sa kasalukuyang mga problema ay natagpuan. ”

“At isang ikatlong uri ng pagmamay-ari at kababaan mula sa Muses … Ang lahat ng mga dakilang mga resulta ng inspirasyon kabaliwan maaari kong banggitin, at marami pa. Kaya’t huwag tayong matakot sa puntong iyon, at huwag hayaang abalahin at takutin tayo … Dapat nating patunayan na ang gayong kabaliwan ay ibinigay ng mga diyos para sa ating pinakadakilang mga happines. ”

Ang Virgil (70-19BC) sa “Aeneid” ay nagsasalita ng mga nagsasalita ng mga dila. Tinutukoy niya ang isang Sibylline priestess, kapag sa panalangin sa Isle of Delos, na nagsasabi sa kanya na nagsasalita sa isang ulol at kakaibang wika pagkatapos ng pagkakaisa sa diyos Apollo. Sa pagsasalita ng diyos na Griyego na Apollo, ang orakulo ng Delphi ay kilala sa lahat ng Grecia mula noong 400BC. Sa pagsasalita tungkol sa Oracle ng Delphi, ang Chrysostom ay nagsagawa ng obserbasyon: “Ang parehong pythoness ay sinabi, pagiging isang babae, na umupo sa mga oras sa ibabaw ng tripod ng Apollo astride, at sa gayon ang masamang espiritu pataas mula sa ilalim at pagpasok sa mas mababang bahagi ng kanyang katawan pinunan ang babae na may kabaliwan. At siya na may malabong buhok ay nagsisimula sa bula sa bibig, at sa gayon ay sa isang siklab ng galit, upang bigkasin ang mga salita ng kanyang kabaliwan. ”

“Ang mga orakulo ng dakilang ‘panginoon’ sa Dambana ng Delphi, gaya ng isinulat ng Heraclitus, ay mga paghahayag ng kalooban ng diyos sa pamamagitan ng lubos na kaligayahan, hindi sa pamamagitan ng makatwirang mga salita. Gayon din ang di-maintindihan ng Sybil. Ang isang saserdote o saserdote, na kinuha ng biglaang mga pagnanasa ng espiritu, ay nagsalita ng mga mistiko na pananalita, na itinuturing na mas higit na banal habang sila ay hindi bababa sa makatuwiran o wika-orakulo ng delphinakapagsasalita. Si Philo sa Alexandria ay kinuha ang pananalitang Griego, na nagtatalo na ang gayong lubos na kaligayahan, kapag ang pag-iisip o walang malay na dahilan ay superseded, ay ang pinakamataas na abot ng kaluluwa ng tao sa paghahanap nito sa Diyos. “Ang Bagong Tipan ng Moffatt’s Commentary, p. 214

Isang modernong araw na pagmamasid ay isinulat ng isang Eskimo ritwal upang makipag-ugnay sa mundo ng espiritu. Sinasabi ng patotoo: “Ang biglaang isa sa mga lalaki, si Krisuk, ay lumabas sa kanyang ulo. Hindi niya maitatag ang kanyang sarili sa regular na ritmo ng paglilingkod na siya ay tumalon sa kanyang mga paa na umiiyak tulad ng isang uwak at paungol tulad ng isang lobo. Sa lubos na kaligayahan siya at ang batang babae, si Ivaloo, ay nagsimulang sumigaw sa isang dila na hindi ko maintindihan … Totoong hindi ito ang karaniwang wika ng Eskimo … at kung may ganoong bagay na nagsasalita ng mga wika narinig ko ito. ”

Ngunit ito ay isa lamang sa maraming modernong mga halimbawa. Ang iba ay maaaring matagpuan sa mga Hinduists, Animists, at Islamic Sufists sa pangalan ng ilang.

Ano ang espiritu na ito na nagsasalita sa pamamagitan ng mga ito? Sinasabi sa Kasulatan na ang mga karumaldumal na espiritu, ang mga espiritu ng mga demonyo, ay maaaring makapagsalita sa pamamagitan ng mga sisidlan ng tao:
“At sa sinagoga ay may isang tao, na may espiritu ng isang maruming diyablo, at sumigaw ng malakas na tinig, Na nagsasabi, Ipaalam sa amin; ano ang gagawin namin sa iyo, ikaw si Jesus ng Nazareth? ikaw ay naparito upang sirain kami? Kilala kita kung sino ka; ang Banal ng Diyos. “(Lucas 4: 33-34)

Ang impluwensiya ng demonyo ay nagpakita mismo sa mga relihiyong pagano na “walang Diyos” at “nagkakaroon ng pang-unawa sa kadiliman, na nahiwalay sa buhay ng Diyos sa pamamagitan ng kamangmangan na nasa kanila.” (Efeso 4:18) Gayunman, sa mga huling araw, kami ay sinasaysay sa tunay na karanasang ito na nangyayari sa mga sobrenatural na mga pagpapahayag sa buong mundo:

“At nakita ko ang tatlong maruming espiritu tulad ng mga palaka ay lumabas sa bibig ng dragon, at sa bibig ng hayop, at sa bibig ng huwad na propeta. Sapagkat sila ang mga espiritu ng mga demonyo, gumagawa ng mga himala, na lumalabas sa mga hari sa lupa at sa buong mundo, upang tipunin sila sa labanan ng dakilang araw ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat. “(Apocalipsis 16: 13-14)

Pansinin na ang mga maruming espiritu ay nagmula sa bibig ng tatlong espirituwal na kapangyarihan; isa na tinatawag na “ang maling propeta”; na nangangahulugan na ang isa pang espiritu ay tumatanggap ng propetikong ministeryo na ito sa isang buong mundo, at gumagawa ng mga himala upang linlangin ang sangkatauhan. Sa propesiya, sinabi sa atin na wala ito sa bibig, kung saan ang dila ay namamalagi, dumarating ang isang karumaldumal na espiritu tulad ng mga palaka. At palaging hinahabol ng mga palaka ang kanilang mga biktima sa kanilang mga dila. Ito ay higit na binabanggit sa Apocalipsis 13, bilang isang hayop na tulad ng tupa na nagdaraya sa mundo dahil sa ito ay kapangyarihan ng paggawa ng himala, at ito ay nagsasalita ng “tulad ng isang dragon”. Ang dragon, ay nakilala sa Apocalipsis 12 bilang Satanas at ang kanyang mga nahulog na mga anghel, na mga demonyo at tinatawag na sinaunang “ahas”. Samakatuwid, ang tinig ng serpente o dragon ay ang parehong anghel na ginamit ang mapanlinlang na ahas upang linlangin si Eva, nagiging sanhi siya upang sumuway sa Diyos at mabigo ang pagsubok ng pananampalataya. Ang tinig na iyan ay pareho na gagana sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kordero na tulad ng huwad na propeta upang linlangin ang marami. Kaya nga ang mga dila ng mga anghel na nagsasalita sa pamamagitan ng huwad na sistema ng propeta, ngunit hindi ang mga anghel ng Diyos; ngunit ang diyablo at ang kanyang mga anghel ay nagtataglay ng mga kaluluwa.

Ang huwad na regalo ng mga wika, na nagsasalita sa isang wika na hindi pamilyar sa tao, na laganap sa Pentecostalism ngayon ay hindi isang bagong pagbubuhos ng Banal na Espiritu; ngunit isang bagong pagpapahayag ng espiritu ng diyablo mula sa sinaunang paganismo.

Sa Katapusan:
1) Ang kaloob ng mga wika ay matalinong wika
2) Ipinropesiya sa Lumang Tipan
3) Ang kanilang ay isang pagpapahayag ng isang kakaibang dila mula sa mga pagano bago Gawa 2.
4) Ang huling mga kilos ng propesiya ay nagpapahayag ng maling espiritu at isang bulaang propeta na nagpapakita ng huwad na kaloob ng mga wika.
5) Kami ay natitira upang tapusin na ang pinakamabilis na lumalagong kilusan sa mundo, ang kilusang Pentecostal, na nagtataglay ng pagsasalita sa dila ay hindi nagmumula ito sa pinagmulan ng apostoliko pagkadiyos, kundi mula sa Babylonian na pagkalito at Greek mistisismo.
6) Ang paggalaw ay walang mas mababa kaysa sa espiritu ng huwad na propeta ng Apocalipsis: nagpapakilala ng isang huwad na espiritu sa tunay na Diyos.

 

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!