Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Tinanglawan Ng Kanyang Kaluwalhatian
May 28, 2020 (No Comments) by Christian Corsiga

Roma 1: 16-17
“Sapagka’t hindi ko ikinahihiya ang evangelio ni Cristo: sapagka’t siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa’t sumasampalataya; sa unang Judio, at gayon din sa Griyego. Sapagka’t dito ang katuwiran ng Dios ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya: gaya ng nasusulat, Ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya.
Ang ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng naniniwala. At ano ang ebanghelyo? Ito ang ipinahayag na katuwiran ng Diyos. Ito ang Kanyang kabutihan, Kanyang awa, Kanyang katarungan, Kanyang pagmamahal. At dahil ang paghahayag na matatagpuan sa ebanghelyo ay pagpapahayag ng katuwiran ng Diyos, masasabi na sa ebanghelyo ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahayag. Gayunpaman, kung saan ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi ipinahayag sa ebanghelyo, maaaring walang ebanghelyo sa anumang tunay na kahulugan, dahil ang ebanghelyo ay ang katangian ng Diyos na ipinahayag sa nahulog na tao. Gayunpaman, ito ang pinag-aralan ng layunin ni Satanas na bulagin ang mga isipan sa paghahayag na ito: 2 Corinto 4: 3-4
bulag-panaginip

“Nguni’t kung ang ating ebanghelyo ay itinago, ito ay itinago sa kanila na nawala: Na binulag ng diyos ng sanlibutang ito ang mga isipan ng mga hindi naniniwala, baka ang liwanag ng maluwalhating ebanghelyo ni Cristo, na larawan ng Diyos , dapat lumiwanag sa kanila. ”

Sinasabi nito na ang maluwalhating ebanghelyo ay nakatago sa mga nawala, na hindi naniniwala.

PAGSUWAY NG SINAUNANG ISRAEL
Noong una, ang mga anak ni Israel ay may pribilehiyo sa mga paghahayag ng pakikitungo ng Diyos sa kanila. Para sa kanila, ito ay isang patuloy na paghahayag ng ebanghelyo sa kanila, ngunit sinasabi sa amin na ang mga tao ay hindi naniniwala.
Hebreo 4: 2
“Sapagka’t sa amin ay ipinangaral ang evangelio, gayon din naman sa kanila: datapuwa’t ang salitang ipinangaral ay hindi pinagkalooban nila, na hindi sinasagisag ng pananampalataya sa kanila na nangakarinig nito.”
Sinong ipinangaral ang ebanghelyo? Ito ay ipinangaral
sa sinaunang mga Israelita. Bakit hindi ito nakikinabang sa kanila? Sila “na unang ipinangaral ay hindi pumasok dahil sa kawalan ng pananampalataya” (Hebreo 4: 6)
Ang Diyos ay nagbangon ng isang tagapagligtas para sa kanila, ipinagtanggol sila mula sa mga salot na nangyari sa Ehipto, iniligtas sila sa pamamagitan ng dugo ng kordero ng Paskuwa, inilabas sila mula sa bahay ng pagkaalipin, at patuloy na nagpakain sa kanila ng tinapay mula sa langit. Ngunit para sa lahat ng ito, nabigo pa rin silang makita ang ebanghelyo, at naniniwala. At dahil ang ebanghelyo ay ang paghahayag ng kaluwalhatian ng Diyos, hindi sila naniwala sa kabutihan at awa ng Isa na naghahatid sa kanila.

Naniwala si Moises …
Ngunit kabilang sa kanila ang naniniwala. Nakita niya ang ebanghelyo nang malinaw sa pamamagitan ng pananampalataya.
Hebreo 11:27
“Dahil sa pananampalataya si Moises ay … nakaranas, na nakikita ang Kanya na di nakikita.”
Sa pananampalataya, nakita ni Moises ang kamay ng Diyos, at itinatag ang Kanyang atas, na naniniwala na ililigtas Niya ang Kanyang bayan. Sa pamamagitan nito, ipinakita niya na naniwala siya sa pangako ng Diyos, na naniniwala na tapat siya na nangako, at nabigyang-katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya.

ANO ANG PANANAMPALATAYA?
Ngayon, sinasabi sa atin kung anong pananampalataya ang: “Ang pananampalataya ang sangkap ng mga bagay na inaasahan, ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita.” Ang “katibayan ng mga bagay na hindi nakita” ay inilagay sa harap ni Moises at sa buong Israel na ang Diyos ay mapagbiyaya at maawain, kahit na hindi ito malinaw na nakasaad na paraan. Ito ay halos ipinahayag sa Kanyang pakikitungo sa kanila, at ipinahiwatig nito na kasama Niya sila upang iligtas sila.
Roma 10:17
“Kaya’t ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig, at ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ng Diyos.”

Paano dumating ang pananampalataya? Dumating ito sa pamamagitan ng pandinig. Ngunit paano dumating ang pagdinig? Dumating ito sa pamamagitan ng Salita ng Diyos. Narito ang lihim sa matagumpay na pananampalataya. Ito ay sa pag-unawa na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Kanyang Salita,
kabilang ang pagdinig na humahantong sa pananampalataya. Kung gayon ang ating pananampalataya ay magpapatotoo na ang Diyos ang ating Tagapaglikha, at ang Kanyang Salita ay makapangyarihan. Sinasabi sa Kasulatan sa Salita na ito: Mga
Awit 33: 9
“Siya ay nagsalita, at ito ay nagawa; Iniutos niya, at tumindig ito nang mabilis. ”
Juan 6:63
” Ang espiritu na nagbibigay buhay; ang laman ay walang kapakinabangan: ang mga salita na sinasalita ko sa iyo, ang mga ito ay espiritu, at sila ay buhay. ”
Narito ang ipinapakita ang lihim ng pananampalataya. Ang pag-unawa na ang lahat ng mga utos ng Diyos sa atin ay buong pagmamahal na ipinahayag sa atin sa kapangyarihan ng paglikha, kapag ibinigay Niya sa kanila “ito ay mabilis na nakatayo”.

ANG BATAS SA SINAI: PANINIWALA AT KASUWAYAN
Ang Diyos ay lumapit sa Israel pagkatapos ng lahat ng Kanyang maawaing pakikitungo sa kanila, at ibinigay sa kanila ang Kanyang batas. Gayon pa man ang mga salita na, sa pananampalataya, ay nangako sa buhay sa kanila ay hindi natanggap dahil sa kawalan ng pananampalataya.
Exodo 20: 18-19
“At nakita ng buong bayan ang mga kulog, at ang mga kidlat, at ang ingay ng pakakak, at ang bundok na naninigarilyo: at nang makita ito ng bayan, ay nagsialis, at tumayo sa malayo. At sinabi nila kay Moises, Magsalita ka sa amin, at aming didinggin: nguni’t huwag magsalita ang Dios sa amin, baka kami ay mamatay.
Sa halip na tumayo nang mabilis sa pamamagitan ng Salita ng Diyos, nakita nila ang Salita na hindi mas mabuti kaysa sa kung sinasalita sila ng laman at dugo, na walang anumang kapangyarihan. Samakatuwid, “inalis nila, at tumayo sa malayo.” Nakita nila ang Kanyang mga utos bilang isang makapangyarihang bato na ipinadala upang durugin sila. Nakita nila ang Diyos bilang isang tagapatay, at hindi bilang kanilang Manunubos. Sa ito, nakita nila lamang ang katarungan ng Diyos, ngunit nabigo na makita ang awa na ibinigay Niya sa kanila.
Exodo 20:21
“At ang bayan ay tumayo sa malayo, at si Moises ay lumalapit sa makapal na kadiliman na kinaroroonan ng Dios.”
Exodo 24:17
“At ang paningin ng kaluwalhatian ng PANGINOON ay parang apoy na lumalamon sa taluktok ng bundok ang mga mata ng mga anak ni Israel. ”
Sa takot sa matigas katarungan ng Diyos, hindi nila nais na lumapit sa Kanya, nakikita lamang na ito ay puksain ang mga ito. Si Moises ay “nananatili, na nakikita ang Kanya na di-nakikita” ngunit ang mga tao ay “hindi makapagtiis ng ipinag
-uutos.”
(Hebreo 12:20)
Ngunit nakita ni Moises ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, at may-lakas na lumapit sa Kanyang Presensya. Paano lumapit si Moises? Sa parehong paraan na lumapit tayo sa Diyos.
Hebreo 10: 19-22
“Sa gayon, mga kapatid, na may katapangan na pumasok sa pinakabanal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus … Lumapit tayo na may isang tunay na puso sa buong katiyakan ng pananampalataya …” Mga
Efeso 2:13
“kayo na kung minsan ay malayo ay nalalapit sa pamamagitan ng dugo ni Cristo. ”

SI MOISES AY LUMAPIT

Si Moises ay lumapit sa Diyos, “At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises nang harapan, gaya ng isang tao na nagsasalita sa kanyang kaibigan.” (Exodo 33:11)
Exodo 33: 17-19
“At Tunnel-of-lightsinabi ng Panginoon kay Moises, Ako ay gagawin mo rin ang bagay na ito na iyong sinalita: sapagka’t nakasumpong ka ng biyaya sa aking paningin, at kilala kita sa pangalan. At kaniyang sinabi, Ipinamamanhik ko sa iyo, ipakilala mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. At kaniyang sinabi, Aking papangyayarihin ang lahat ng aking kabutihan sa harap mo, at aking ipahahayag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo; at magiging mapagbiyaya kung kanino ako magiging mapagbiyaya, at magpapakita ng awa sa kanino ako magpapakita ng awa. ”
Exodo 34: 5-8
“At ang Panginoon ay bumaba sa ulap, at tumayo na kasama niya roon, at itinanyag ang pangalan ng Panginoon. At ang Panginoon ay dumaan sa harap niya, at ipinahayag, Ang PANGINOON, Ang PANGINOONG DIYOS, maawain at mapagbiyaya, mapagtiis, at sagana sa kabutihan at katotohanan, Nag-iingat ng libu-libo, pinatawad ang kasamaan at pagsalansang at kasalanan, at
iyon ay hindi malinaw ang nagkasala; na dumadalaw sa
kasamaan ng mga ama sa mga anak, at sa mga anak ng mga bata, hanggang sa ikatlo at
ikaapat na salinlahi. At nagmadali si Moises, at

ay iniyukod ang kanyang ulo patungo sa lupa, at sumamba. ”
Sa pamamagitan ng pananampalataya sa dugo ng Kordero, lumapit si Moises upang makita ang kaluwalhatian ng Diyos, at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya nang harapan sa isang kaibigan. At “nang bumaba si Moises mula sa bundok ng Sinai … Hindi naalaman ni Moises na ang balat ng kanyang mukha ay nagliwanag habang nakikipag-usap sa kanya.” Nakita ni Moises ang kanyang kaluwalhatian, at hindi namatay.

PAGTUNGHAY SA KALUWALHATIAN HINDI NG PALIHIM
Exodo 34:30
“At nang makita ni Aaron at ng lahat ng mga anak ni Israel si Moises, narito, ang balat ng kaniyang mukha ay nagliliwanag; at sila ay natatakot na lumapit sa kanya. ”
Sapat na ang mga tao ay natakot sa Diyos sa pamamagitan ng kawalan ng pananampalataya, ngunit nang bumalik si Moises, ang kanyang mukha ay nagliwanag sa kaluwalhatian ng Diyos, at ginawa nila ang katulad ng ginawa nila sa Diyos. Nakita ng mga Israelita na si Moises ay pumasok sa Presensiya ng Diyos at buhay, ay dapat na gumawa ng kaluwalhatian sa kanyang mukha na lumiwanag sa kanila, dahil sa ito, makikita nila ang isang bagay ng kabutihan ng Diyos, ngunit sa halip, minsan pa, sila ay natakot at nakatayo sa malayo.
Exodo 34:35
At nakita ng mga anak ni Israel ang mukha ni Moises, na ang balat ng mukha ni Moises ay suminag: at inilagay ni Moises ang lambong sa kaniyang mukha, hanggang sa siya’y pumasok upang magsalita sa kaniya. At inilagay ni Moises ang isang tabing sa kaniyang mukha, sapagka’t natakot sa kaniya ang mga anak ni Israel. Dahil dito ang tabing ay isang malinaw na tanda ng kanilang kawalan ng pananampalataya, at ang kanilang pagkabulag sa ebanghelyo, sapagkat ang lahat ng nakita nila sa kaluwalhatian na ibinigay ng Diyos ay “pangangasiwa ng kamatayan” (2 Corinto 3: 7), at maaari lamang makita ang walang kapangyarihan mga salita na maaari lamang saktan ang mga ito, at hindi ibahin ang anyo ang mga ito.
2 Corinto 3:13
“At hindi gaya ni Moises, na naglagay ng isang lambong sa kaniyang mukha, upang ang mga anak ni Israel ay hindi makapagtitingala sa wakas ng itinakwil:

At ano ang nagwawalang hindi matitigilan ng mga Israelita?
2 Timoteo 1: 9-10
“Na siyang nagligtas sa atin, at tayo’y tinawag na banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kaniyang sariling layunin at biyaya, na ibinigay sa atin

kay Cristo Jesus bago magsimula ang mundo, Ngunit ngayon ay nahayag sa pagpapakita ng ating Tagapagligtas

Hesukristo,, at nagdala ng buhay at kawalang-kamatayan sa liwanag sa pamamagitan ng ebanghelyo: ”
Binuwag niya ang kamatayan, ngunit ang Israel ay binulag sa kawalan ng pananampalataya. Sapagkat maaaring nakita nila sa mukha ni Moises ang kaluwalhatian na nagniningning mula sa Trono ng Diyos, nakita nila ang mukha ng isang tao na kanilang natakot. Kaya ang Israel, sa pamamagitan ng kawalan ng pananampalataya ay nawala, ngunit si Moises ay pinagaan ng kaluwalhatian ng Diyos. At gayon din sa lahat na naniniwala sa ebanghelyo.
2 Corinto 3: 7-8
“Datapuwa’t kung ang pangangasiwa ng kamatayan, na nasusulat at nakitil sa mga bato, ay maluwalhati, na anopa’t ang mga anak ni Israel ay hindi makapagmasid sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kaniyang mukha; kung aling kaluwalhatian ay aalisin: Paano hindi magiging maluwalhati ang pangangasiwa ng espiritu? ”
Nakita ni Moises ang pangangasiwa ng Espiritu, yayamang siya ay naniwala. Ang iba ay nakakita lamang ng isang pangangasiwa
ng paghatol, isang mapapahamak na apoy sa kanila. Tulad ng ito ay noon, kahit na ito ay ngayon.
2 Corinto 3: 14-16
“Ngunit ang kanilang mga isip ay nabulag: sapagkat hanggang sa araw na ito ay nananatiling walang katulad na kislap ang pagbabasa ng lumang tipan; na ang vail ay natapos na kay Kristo. Nguni’t hanggang sa araw na ito, nang mabasa si Moises, ang lambong ay nasa kanilang puso. Gayunpaman kapag bumabaling sa Panginoon, ang takip ay aalisin. ”
Ang diyos ng mundong ito ay binulag ang kanilang mga isip na makita ang ebanghelyo. Samakatuwid, napakahalaga ay ang pananampalataya na inihayag ni Moises, na ito ay magiging isang halimbawa para sa lahat ng Israel. Napakahalaga sa araling ito, na ang pagkasaserdote, lalo na ang mataas na saserdote na nangasiwa nang direkta sa Presensiya ng Diyos, ay magsalita ng basbas sa Israel: Mga
Bilang 6: 23-27
“Salitain mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki, na sinasabi, ay pagpapalain mo ang mga anak ni Israel, na sinasabi sa kanila, Pagpalain ka nawa ng Panginoon, at ingatan ka: pinasasambit ng Panginoon ang kaniyang mukha sa iyo, at naging mapagbiyaya sa iyo: Itinataas ng Panginoon ang kaniyang mukha sa iyo, at binigyan ka ng kapayapaan . At kanilang ilalagay ang aking pangalan sa mga anak ni Israel; at pagpapalain ko sila. ”

ANG MANTILYA AY MAAALIS
ng lahat ng pagpapala ni Moises sa Presensiya ng Diyos sa mga naniniwala, angkop na ang bawat isa na nagbibigay ng mensahe ni Elias ay magbibigay ng mensahe upang makita ang Kanyang kaluwalhatian, kahit na si Juan na bautista ay dumating sa ang Espiritu ni Elias:
Juan1: 29
“Nang sumunod na araw ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kaniya, at nagsabi, Narito ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.”
Isaias 40: 3-9
“Ang tinig niya sumigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng PANGINOON, gawing tuwid sa
disyerto ang isang lansangan para sa ating Diyos … itaas ang iyong tinig na may lakas; iangat ito, huwag matakot; sabihin mo sa mga lunsod ng Juda, Narito ang iyong Diyos! ”

At yamang darating si Elias bago ang dakila at kahila-hilakbot na araw ng Panginoon upang maihanda ang mga puso ng Kanyang mga tao, ang hula ay nagpapahayag na ang gayong mensahe ay upang lumiwanag ang lupa sa kahanga-hangang kaluwalhatian bago ang kahanga-hangang pangyayari:
Apocalipsis 18: 1
“At pagkatapos Ang mga bagay na ito ay nakita ko ang ibang anghel na bumaba mula sa langit, na may dakilang kapangyarihan; at ang lupa ay pinagaan ng kanyang kaluwalhatian. ”
Ang huling dakilang paglipat ng Espiritu ng Diyos, ang huling dakilang pagsikat ng Kanyang kaluwalhatian sa isang bumagsak na mundo, na ibinigay ng mga taong naniniwala sa ebanghelyo ay sumisikat na.
2 Corinto 3: 17-18
“Ngayon ang Panginoon ang Espiritu na iyon: at kung saan ang Espiritu ng Panginoon ay may kalayaan. Ngunit lahat tayo, na may bukas na mukha na nakikita na sa isang salamin ang kaluwalhatian ng Panginoon, ay nabago sa iisang larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, tulad ng sa Espiritu ng Panginoon. ”

Habang tinitingnan natin ang kaluwalhatian ng Panginoon, tayo ay binago, sa kaparehong imahe, na binago ng kapangyarihan ng paglikha na dinala mula sa Mataas at Matayog na naninirahan sa kawalang-hanggan. Ang Kasulatan ay nagpapatotoo tungkol sa Kanya na “nagtataguyod ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Salita ng Kanyang kapangyarihan”, (Heb.1: 2-3) at ang parehong salita na nilikha Niya ang mga mundo ay pareho din na “gaanong gumagawa din sa iyo na naniniwala. “(1 Mga Taga-Tesalonica 2:13) At dahil ang Salita ng Diyos na nagpapakita ng kaluwalhatian ay gumagawa sa lahat ng naniniwala, at si Kristo ang Salitang iyan (Juan 1), ito ay nangangailangan na ang salitang ito ng ebanghelyo, mula kay Adan, kay Moises, sa Daniel, kay Juan, sa atin, ang “kapangyarihan ng Diyos sa bawat isa na nananampalataya”, na nagawa nang may epekto sa kanila na naniwala, gayundin sa atin, na nagbibigay ng katapangan para sa lahat na lumapit sa Diyos, at sa pamamagitan ng kung saan ” mayroon tayong access sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito kung saan tayo tumayo,
2 Corinto 4: kalapati-araw-ray-1920x12006
“Sapagka’t ang Dios, na nag-utos ng liwanag na lumiwanag mula sa kadiliman, ay nagliliwanag sa ating mga puso, upang ibigay ang liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Dios sa harap ni Jesucristo.

ANG PARANGAL SA MATAAS NA PAGKASASERDOTE AY PARA SA ATIN
Ang pagpaparangal ng saserdote ay sasabihin sa atin sa pamamagitan ng ating Dakilang Mataas na Saserdote; higit pa kaysa sa ngayon: ang kaluwalhatian sa Kanyang mukha ay mahahayag sa at sa pamamagitan natin. Hindi ang kaluwalhatiang nagniningning sa mukha ni Moises sa kanyang sarili, kundi ang kaluwalhatiang nagmumula sa mukha ng ating Panginoong Jesucristo na nagpapahayag ng ating mga mukha nang buong kaluwalhatian, kahit na ang mukha ni Moises ay lumiwanag. Pagpapalain ng Diyos ang Kanyang mga anak sa araw na ito, at “pinapangyari Niya ang Kanyang mukha”. Tanging “maging walang pananampalataya, ngunit paniniwala.”

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Tinanglawan Ng Kanyang Kaluwalhatian
May 28, 2020 (No Comments) by Christian Corsiga

Roma 1: 16-17
“Sapagka’t hindi ko ikinahihiya ang evangelio ni Cristo: sapagka’t siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa’t sumasampalataya; sa unang Judio, at gayon din sa Griyego. Sapagka’t dito ang katuwiran ng Dios ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya: gaya ng nasusulat, Ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya.
Ang ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng naniniwala. At ano ang ebanghelyo? Ito ang ipinahayag na katuwiran ng Diyos. Ito ang Kanyang kabutihan, Kanyang awa, Kanyang katarungan, Kanyang pagmamahal. At dahil ang paghahayag na matatagpuan sa ebanghelyo ay pagpapahayag ng katuwiran ng Diyos, masasabi na sa ebanghelyo ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahayag. Gayunpaman, kung saan ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi ipinahayag sa ebanghelyo, maaaring walang ebanghelyo sa anumang tunay na kahulugan, dahil ang ebanghelyo ay ang katangian ng Diyos na ipinahayag sa nahulog na tao. Gayunpaman, ito ang pinag-aralan ng layunin ni Satanas na bulagin ang mga isipan sa paghahayag na ito: 2 Corinto 4: 3-4
bulag-panaginip

“Nguni’t kung ang ating ebanghelyo ay itinago, ito ay itinago sa kanila na nawala: Na binulag ng diyos ng sanlibutang ito ang mga isipan ng mga hindi naniniwala, baka ang liwanag ng maluwalhating ebanghelyo ni Cristo, na larawan ng Diyos , dapat lumiwanag sa kanila. ”

Sinasabi nito na ang maluwalhating ebanghelyo ay nakatago sa mga nawala, na hindi naniniwala.

PAGSUWAY NG SINAUNANG ISRAEL
Noong una, ang mga anak ni Israel ay may pribilehiyo sa mga paghahayag ng pakikitungo ng Diyos sa kanila. Para sa kanila, ito ay isang patuloy na paghahayag ng ebanghelyo sa kanila, ngunit sinasabi sa amin na ang mga tao ay hindi naniniwala.
Hebreo 4: 2
“Sapagka’t sa amin ay ipinangaral ang evangelio, gayon din naman sa kanila: datapuwa’t ang salitang ipinangaral ay hindi pinagkalooban nila, na hindi sinasagisag ng pananampalataya sa kanila na nangakarinig nito.”
Sinong ipinangaral ang ebanghelyo? Ito ay ipinangaral
sa sinaunang mga Israelita. Bakit hindi ito nakikinabang sa kanila? Sila “na unang ipinangaral ay hindi pumasok dahil sa kawalan ng pananampalataya” (Hebreo 4: 6)
Ang Diyos ay nagbangon ng isang tagapagligtas para sa kanila, ipinagtanggol sila mula sa mga salot na nangyari sa Ehipto, iniligtas sila sa pamamagitan ng dugo ng kordero ng Paskuwa, inilabas sila mula sa bahay ng pagkaalipin, at patuloy na nagpakain sa kanila ng tinapay mula sa langit. Ngunit para sa lahat ng ito, nabigo pa rin silang makita ang ebanghelyo, at naniniwala. At dahil ang ebanghelyo ay ang paghahayag ng kaluwalhatian ng Diyos, hindi sila naniwala sa kabutihan at awa ng Isa na naghahatid sa kanila.

Naniwala si Moises …
Ngunit kabilang sa kanila ang naniniwala. Nakita niya ang ebanghelyo nang malinaw sa pamamagitan ng pananampalataya.
Hebreo 11:27
“Dahil sa pananampalataya si Moises ay … nakaranas, na nakikita ang Kanya na di nakikita.”
Sa pananampalataya, nakita ni Moises ang kamay ng Diyos, at itinatag ang Kanyang atas, na naniniwala na ililigtas Niya ang Kanyang bayan. Sa pamamagitan nito, ipinakita niya na naniwala siya sa pangako ng Diyos, na naniniwala na tapat siya na nangako, at nabigyang-katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya.

ANO ANG PANANAMPALATAYA?
Ngayon, sinasabi sa atin kung anong pananampalataya ang: “Ang pananampalataya ang sangkap ng mga bagay na inaasahan, ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita.” Ang “katibayan ng mga bagay na hindi nakita” ay inilagay sa harap ni Moises at sa buong Israel na ang Diyos ay mapagbiyaya at maawain, kahit na hindi ito malinaw na nakasaad na paraan. Ito ay halos ipinahayag sa Kanyang pakikitungo sa kanila, at ipinahiwatig nito na kasama Niya sila upang iligtas sila.
Roma 10:17
“Kaya’t ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig, at ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ng Diyos.”

Paano dumating ang pananampalataya? Dumating ito sa pamamagitan ng pandinig. Ngunit paano dumating ang pagdinig? Dumating ito sa pamamagitan ng Salita ng Diyos. Narito ang lihim sa matagumpay na pananampalataya. Ito ay sa pag-unawa na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Kanyang Salita,
kabilang ang pagdinig na humahantong sa pananampalataya. Kung gayon ang ating pananampalataya ay magpapatotoo na ang Diyos ang ating Tagapaglikha, at ang Kanyang Salita ay makapangyarihan. Sinasabi sa Kasulatan sa Salita na ito: Mga
Awit 33: 9
“Siya ay nagsalita, at ito ay nagawa; Iniutos niya, at tumindig ito nang mabilis. ”
Juan 6:63
” Ang espiritu na nagbibigay buhay; ang laman ay walang kapakinabangan: ang mga salita na sinasalita ko sa iyo, ang mga ito ay espiritu, at sila ay buhay. ”
Narito ang ipinapakita ang lihim ng pananampalataya. Ang pag-unawa na ang lahat ng mga utos ng Diyos sa atin ay buong pagmamahal na ipinahayag sa atin sa kapangyarihan ng paglikha, kapag ibinigay Niya sa kanila “ito ay mabilis na nakatayo”.

ANG BATAS SA SINAI: PANINIWALA AT KASUWAYAN
Ang Diyos ay lumapit sa Israel pagkatapos ng lahat ng Kanyang maawaing pakikitungo sa kanila, at ibinigay sa kanila ang Kanyang batas. Gayon pa man ang mga salita na, sa pananampalataya, ay nangako sa buhay sa kanila ay hindi natanggap dahil sa kawalan ng pananampalataya.
Exodo 20: 18-19
“At nakita ng buong bayan ang mga kulog, at ang mga kidlat, at ang ingay ng pakakak, at ang bundok na naninigarilyo: at nang makita ito ng bayan, ay nagsialis, at tumayo sa malayo. At sinabi nila kay Moises, Magsalita ka sa amin, at aming didinggin: nguni’t huwag magsalita ang Dios sa amin, baka kami ay mamatay.
Sa halip na tumayo nang mabilis sa pamamagitan ng Salita ng Diyos, nakita nila ang Salita na hindi mas mabuti kaysa sa kung sinasalita sila ng laman at dugo, na walang anumang kapangyarihan. Samakatuwid, “inalis nila, at tumayo sa malayo.” Nakita nila ang Kanyang mga utos bilang isang makapangyarihang bato na ipinadala upang durugin sila. Nakita nila ang Diyos bilang isang tagapatay, at hindi bilang kanilang Manunubos. Sa ito, nakita nila lamang ang katarungan ng Diyos, ngunit nabigo na makita ang awa na ibinigay Niya sa kanila.
Exodo 20:21
“At ang bayan ay tumayo sa malayo, at si Moises ay lumalapit sa makapal na kadiliman na kinaroroonan ng Dios.”
Exodo 24:17
“At ang paningin ng kaluwalhatian ng PANGINOON ay parang apoy na lumalamon sa taluktok ng bundok ang mga mata ng mga anak ni Israel. ”
Sa takot sa matigas katarungan ng Diyos, hindi nila nais na lumapit sa Kanya, nakikita lamang na ito ay puksain ang mga ito. Si Moises ay “nananatili, na nakikita ang Kanya na di-nakikita” ngunit ang mga tao ay “hindi makapagtiis ng ipinag
-uutos.”
(Hebreo 12:20)
Ngunit nakita ni Moises ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, at may-lakas na lumapit sa Kanyang Presensya. Paano lumapit si Moises? Sa parehong paraan na lumapit tayo sa Diyos.
Hebreo 10: 19-22
“Sa gayon, mga kapatid, na may katapangan na pumasok sa pinakabanal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus … Lumapit tayo na may isang tunay na puso sa buong katiyakan ng pananampalataya …” Mga
Efeso 2:13
“kayo na kung minsan ay malayo ay nalalapit sa pamamagitan ng dugo ni Cristo. ”

SI MOISES AY LUMAPIT

Si Moises ay lumapit sa Diyos, “At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises nang harapan, gaya ng isang tao na nagsasalita sa kanyang kaibigan.” (Exodo 33:11)
Exodo 33: 17-19
“At Tunnel-of-lightsinabi ng Panginoon kay Moises, Ako ay gagawin mo rin ang bagay na ito na iyong sinalita: sapagka’t nakasumpong ka ng biyaya sa aking paningin, at kilala kita sa pangalan. At kaniyang sinabi, Ipinamamanhik ko sa iyo, ipakilala mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. At kaniyang sinabi, Aking papangyayarihin ang lahat ng aking kabutihan sa harap mo, at aking ipahahayag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo; at magiging mapagbiyaya kung kanino ako magiging mapagbiyaya, at magpapakita ng awa sa kanino ako magpapakita ng awa. ”
Exodo 34: 5-8
“At ang Panginoon ay bumaba sa ulap, at tumayo na kasama niya roon, at itinanyag ang pangalan ng Panginoon. At ang Panginoon ay dumaan sa harap niya, at ipinahayag, Ang PANGINOON, Ang PANGINOONG DIYOS, maawain at mapagbiyaya, mapagtiis, at sagana sa kabutihan at katotohanan, Nag-iingat ng libu-libo, pinatawad ang kasamaan at pagsalansang at kasalanan, at
iyon ay hindi malinaw ang nagkasala; na dumadalaw sa
kasamaan ng mga ama sa mga anak, at sa mga anak ng mga bata, hanggang sa ikatlo at
ikaapat na salinlahi. At nagmadali si Moises, at

ay iniyukod ang kanyang ulo patungo sa lupa, at sumamba. ”
Sa pamamagitan ng pananampalataya sa dugo ng Kordero, lumapit si Moises upang makita ang kaluwalhatian ng Diyos, at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya nang harapan sa isang kaibigan. At “nang bumaba si Moises mula sa bundok ng Sinai … Hindi naalaman ni Moises na ang balat ng kanyang mukha ay nagliwanag habang nakikipag-usap sa kanya.” Nakita ni Moises ang kanyang kaluwalhatian, at hindi namatay.

PAGTUNGHAY SA KALUWALHATIAN HINDI NG PALIHIM
Exodo 34:30
“At nang makita ni Aaron at ng lahat ng mga anak ni Israel si Moises, narito, ang balat ng kaniyang mukha ay nagliliwanag; at sila ay natatakot na lumapit sa kanya. ”
Sapat na ang mga tao ay natakot sa Diyos sa pamamagitan ng kawalan ng pananampalataya, ngunit nang bumalik si Moises, ang kanyang mukha ay nagliwanag sa kaluwalhatian ng Diyos, at ginawa nila ang katulad ng ginawa nila sa Diyos. Nakita ng mga Israelita na si Moises ay pumasok sa Presensiya ng Diyos at buhay, ay dapat na gumawa ng kaluwalhatian sa kanyang mukha na lumiwanag sa kanila, dahil sa ito, makikita nila ang isang bagay ng kabutihan ng Diyos, ngunit sa halip, minsan pa, sila ay natakot at nakatayo sa malayo.
Exodo 34:35
At nakita ng mga anak ni Israel ang mukha ni Moises, na ang balat ng mukha ni Moises ay suminag: at inilagay ni Moises ang lambong sa kaniyang mukha, hanggang sa siya’y pumasok upang magsalita sa kaniya. At inilagay ni Moises ang isang tabing sa kaniyang mukha, sapagka’t natakot sa kaniya ang mga anak ni Israel. Dahil dito ang tabing ay isang malinaw na tanda ng kanilang kawalan ng pananampalataya, at ang kanilang pagkabulag sa ebanghelyo, sapagkat ang lahat ng nakita nila sa kaluwalhatian na ibinigay ng Diyos ay “pangangasiwa ng kamatayan” (2 Corinto 3: 7), at maaari lamang makita ang walang kapangyarihan mga salita na maaari lamang saktan ang mga ito, at hindi ibahin ang anyo ang mga ito.
2 Corinto 3:13
“At hindi gaya ni Moises, na naglagay ng isang lambong sa kaniyang mukha, upang ang mga anak ni Israel ay hindi makapagtitingala sa wakas ng itinakwil:

At ano ang nagwawalang hindi matitigilan ng mga Israelita?
2 Timoteo 1: 9-10
“Na siyang nagligtas sa atin, at tayo’y tinawag na banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kaniyang sariling layunin at biyaya, na ibinigay sa atin

kay Cristo Jesus bago magsimula ang mundo, Ngunit ngayon ay nahayag sa pagpapakita ng ating Tagapagligtas

Hesukristo,, at nagdala ng buhay at kawalang-kamatayan sa liwanag sa pamamagitan ng ebanghelyo: ”
Binuwag niya ang kamatayan, ngunit ang Israel ay binulag sa kawalan ng pananampalataya. Sapagkat maaaring nakita nila sa mukha ni Moises ang kaluwalhatian na nagniningning mula sa Trono ng Diyos, nakita nila ang mukha ng isang tao na kanilang natakot. Kaya ang Israel, sa pamamagitan ng kawalan ng pananampalataya ay nawala, ngunit si Moises ay pinagaan ng kaluwalhatian ng Diyos. At gayon din sa lahat na naniniwala sa ebanghelyo.
2 Corinto 3: 7-8
“Datapuwa’t kung ang pangangasiwa ng kamatayan, na nasusulat at nakitil sa mga bato, ay maluwalhati, na anopa’t ang mga anak ni Israel ay hindi makapagmasid sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kaniyang mukha; kung aling kaluwalhatian ay aalisin: Paano hindi magiging maluwalhati ang pangangasiwa ng espiritu? ”
Nakita ni Moises ang pangangasiwa ng Espiritu, yayamang siya ay naniwala. Ang iba ay nakakita lamang ng isang pangangasiwa
ng paghatol, isang mapapahamak na apoy sa kanila. Tulad ng ito ay noon, kahit na ito ay ngayon.
2 Corinto 3: 14-16
“Ngunit ang kanilang mga isip ay nabulag: sapagkat hanggang sa araw na ito ay nananatiling walang katulad na kislap ang pagbabasa ng lumang tipan; na ang vail ay natapos na kay Kristo. Nguni’t hanggang sa araw na ito, nang mabasa si Moises, ang lambong ay nasa kanilang puso. Gayunpaman kapag bumabaling sa Panginoon, ang takip ay aalisin. ”
Ang diyos ng mundong ito ay binulag ang kanilang mga isip na makita ang ebanghelyo. Samakatuwid, napakahalaga ay ang pananampalataya na inihayag ni Moises, na ito ay magiging isang halimbawa para sa lahat ng Israel. Napakahalaga sa araling ito, na ang pagkasaserdote, lalo na ang mataas na saserdote na nangasiwa nang direkta sa Presensiya ng Diyos, ay magsalita ng basbas sa Israel: Mga
Bilang 6: 23-27
“Salitain mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki, na sinasabi, ay pagpapalain mo ang mga anak ni Israel, na sinasabi sa kanila, Pagpalain ka nawa ng Panginoon, at ingatan ka: pinasasambit ng Panginoon ang kaniyang mukha sa iyo, at naging mapagbiyaya sa iyo: Itinataas ng Panginoon ang kaniyang mukha sa iyo, at binigyan ka ng kapayapaan . At kanilang ilalagay ang aking pangalan sa mga anak ni Israel; at pagpapalain ko sila. ”

ANG MANTILYA AY MAAALIS
ng lahat ng pagpapala ni Moises sa Presensiya ng Diyos sa mga naniniwala, angkop na ang bawat isa na nagbibigay ng mensahe ni Elias ay magbibigay ng mensahe upang makita ang Kanyang kaluwalhatian, kahit na si Juan na bautista ay dumating sa ang Espiritu ni Elias:
Juan1: 29
“Nang sumunod na araw ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kaniya, at nagsabi, Narito ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.”
Isaias 40: 3-9
“Ang tinig niya sumigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng PANGINOON, gawing tuwid sa
disyerto ang isang lansangan para sa ating Diyos … itaas ang iyong tinig na may lakas; iangat ito, huwag matakot; sabihin mo sa mga lunsod ng Juda, Narito ang iyong Diyos! ”

At yamang darating si Elias bago ang dakila at kahila-hilakbot na araw ng Panginoon upang maihanda ang mga puso ng Kanyang mga tao, ang hula ay nagpapahayag na ang gayong mensahe ay upang lumiwanag ang lupa sa kahanga-hangang kaluwalhatian bago ang kahanga-hangang pangyayari:
Apocalipsis 18: 1
“At pagkatapos Ang mga bagay na ito ay nakita ko ang ibang anghel na bumaba mula sa langit, na may dakilang kapangyarihan; at ang lupa ay pinagaan ng kanyang kaluwalhatian. ”
Ang huling dakilang paglipat ng Espiritu ng Diyos, ang huling dakilang pagsikat ng Kanyang kaluwalhatian sa isang bumagsak na mundo, na ibinigay ng mga taong naniniwala sa ebanghelyo ay sumisikat na.
2 Corinto 3: 17-18
“Ngayon ang Panginoon ang Espiritu na iyon: at kung saan ang Espiritu ng Panginoon ay may kalayaan. Ngunit lahat tayo, na may bukas na mukha na nakikita na sa isang salamin ang kaluwalhatian ng Panginoon, ay nabago sa iisang larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, tulad ng sa Espiritu ng Panginoon. ”

Habang tinitingnan natin ang kaluwalhatian ng Panginoon, tayo ay binago, sa kaparehong imahe, na binago ng kapangyarihan ng paglikha na dinala mula sa Mataas at Matayog na naninirahan sa kawalang-hanggan. Ang Kasulatan ay nagpapatotoo tungkol sa Kanya na “nagtataguyod ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Salita ng Kanyang kapangyarihan”, (Heb.1: 2-3) at ang parehong salita na nilikha Niya ang mga mundo ay pareho din na “gaanong gumagawa din sa iyo na naniniwala. “(1 Mga Taga-Tesalonica 2:13) At dahil ang Salita ng Diyos na nagpapakita ng kaluwalhatian ay gumagawa sa lahat ng naniniwala, at si Kristo ang Salitang iyan (Juan 1), ito ay nangangailangan na ang salitang ito ng ebanghelyo, mula kay Adan, kay Moises, sa Daniel, kay Juan, sa atin, ang “kapangyarihan ng Diyos sa bawat isa na nananampalataya”, na nagawa nang may epekto sa kanila na naniwala, gayundin sa atin, na nagbibigay ng katapangan para sa lahat na lumapit sa Diyos, at sa pamamagitan ng kung saan ” mayroon tayong access sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito kung saan tayo tumayo,
2 Corinto 4: kalapati-araw-ray-1920x12006
“Sapagka’t ang Dios, na nag-utos ng liwanag na lumiwanag mula sa kadiliman, ay nagliliwanag sa ating mga puso, upang ibigay ang liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Dios sa harap ni Jesucristo.

ANG PARANGAL SA MATAAS NA PAGKASASERDOTE AY PARA SA ATIN
Ang pagpaparangal ng saserdote ay sasabihin sa atin sa pamamagitan ng ating Dakilang Mataas na Saserdote; higit pa kaysa sa ngayon: ang kaluwalhatian sa Kanyang mukha ay mahahayag sa at sa pamamagitan natin. Hindi ang kaluwalhatiang nagniningning sa mukha ni Moises sa kanyang sarili, kundi ang kaluwalhatiang nagmumula sa mukha ng ating Panginoong Jesucristo na nagpapahayag ng ating mga mukha nang buong kaluwalhatian, kahit na ang mukha ni Moises ay lumiwanag. Pagpapalain ng Diyos ang Kanyang mga anak sa araw na ito, at “pinapangyari Niya ang Kanyang mukha”. Tanging “maging walang pananampalataya, ngunit paniniwala.”

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!