Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Tunay Na Israel
May 7, 2020 (No Comments) by Christian Corsiga

Ang katotohanan tungkol kay Cristo ay naglalagay ng lahat ng iba pang mga katotohanan, at sa Kanya ay ang lahat ng mga bagay na nakagapos, kung ang paglikha at pagtubos, ang sumpa ng kasalanan at ang mga pagpapala ng buhay, o kahit na ang bilang ng mga transgressor sa paghatol at pagtatatag at pagtatayo ng matagumpay na iglesya, para kay Cristo ang Anak ng Diyos ang pundasyon ng Kanyang simbahan.

Si Kristo ang pundasyon ng Israel at ang katuparan ng kung ano ang Israel ay nasa katotohanan; ang katotohanan tungkol sa pagkakakilanlan ng Israel ay natagpuan lamang ang kanyang sarili at laging kay Cristo, at bukod sa Kanya, wala nang Israel. At sa katotohanang ito, tulad ng lahat ng iba pang mga katotohanan, tumutukoy lamang sa Kanya sa Kanya bilang pagkakakilanlan ng Israel, at kung ang pagkakakilanlan ng Israel ay tunay at nasumpungan lamang sa Kanya, tunay na totoo na bukod sa Kristo, ang anumang propesyon ay ” Israel “ay lubos na nabigo. Tiyak na sinasabi ng Kasulatan sa katotohanang ito, na kinakailangan na dapat nating banggitin dito kung sino ang bumubuo sa katotohanan ng Israel, na walang iba kundi si Jesu-Cristo.

ANG DALAWANG KAPATID AT ANG PAGKAPANGANAY

Ang sinaunang pasadyang pagpasa sa espirituwal na pagpapala ng ipinangakong binhi ng Mesiyas ay ang karapatan na ibinigay sa panganay na anak ng ama, na tinatawag ding “simula ng kaniyang lakas” (Deuteronomio 21:17). Gayunpaman hindi sa lahat ng mga kaso ay ang panganay na ibinigay sa banal na karapatan ng pagkapanganay na ito, ngunit ang pagsuway at kasamaan ay madalas na mawawalan ng pagpapala ng ipinangakong Mesiyas, at ipapasa ito sa iba. Maliwanag na mula sa lahi ng mga panganay na ito, darating si Kristo, at mas maliwanag na si Kristo ang binhi ng Israel. Ngunit kapag tinitingnan natin ang pagtaas ng pangalang “Israel”, isang hindi kumpletong pag-unawa sa Banal na Kasulatan ay tila upang ibagsak ang batas ng mana para sa panganay. Kaya noong kailan naitataas ang pangalang Israel?

Si Isaac ay may dalawang anak na lalaki. Ang pangalan ng panganay ay si Esau, at ang pangalan ng bata ay si Jacob. Hinahangad ni Jacob ang espirituwal na pagpapala na ibinigay kay Esau bilang kanyang karapatan sa pagsilang, at “hinamak ni Esau ang kanyang pagkapanganay” (Gen. 25:34). Nakita ng Diyos ang pagnanasa sa puso ni Jacob, at si Jacob, sa kanyang matinding pagnanais para sa karapatan ng pagkapanganay, ay maluwag sa kalooban na dinaya ang kanyang panganay na kapatid na lalaki na ibenta ang kanyang pagkapanganay, “para sa isang maliit na piraso ng karne” (Heb 12:16).

Ang mga pangalan ng lahat ng nilalang na nilalang sa langit ay binigyan ng mga pangalan na may kahalagahan, mula kay Lucifer (ibig sabihin, isang nagdadala ng liwanag) kay Adan (ibig sabihin Man), at totoo pa rin para sa mga pangalan ng mga tagapagmana ng tunay na pananampalataya, kahit na bagaman sa modernong kultura, ang pagsasanay na ito ay higit na nawala,. Si Jacob, na binigyang-kahulugan, ay nangangahulugang manlilinlang. Ang pagiging totoo sa kanyang pangalan, nilinlang niya hindi lamang ang kanyang kapatid na tumanggap ng kanyang karapatan sa pagkapanganay, kundi pati na ang kanyang ama na si Isaac, na ngayon ay napinsala mula sa pagkabulag, sa pagbibigay sa kanya ng pagpapala sa pagpapahayag na siya ang panganay na si Esau. Nagagalit na si Jacob ay napunta sa napakalaki na panahon upang tanggapin ang karapatan ng pagkapanganay ni Esau, “kinapootan niya si Jacob dahil sa pagpapala na pinagpala sa kanya ng kanyang ama: at sinabi ni Esau sa kanyang puso, ‘… Papatayin ko ang aking kapatid na si Jacob.”

ANG PANGALANG “ISRAEL”

Si Jacob ay tumakas nang maraming taon mula sa mukha ng kanyang kapatid na si Esau, at sa paggawa nito, mula sa kanyang panlilinlang din. Ngunit si Jacob ay nakipagkita sa kanyang kasalanan, at sa pamamagitan lamang ng pagtugon sa kanyang kasalanan ay maaaring igalang ng Diyos si Jacob sa ipinangakong pagpapala. Si Esau ngayon ay naging isang mahusay na kumpanya sa mga hukbo, at nakipagtipan sa maraming babae ng nakapalibot na paganong mga bansa, at papalapit sa lugar ni Jacob, kanyang pamilya, mga tagapaglingkod, at mga kawan sa susunod na araw. Ang Diyos ay nagdadala ngayon sa harapan ni Jacob sa kasalanan na dala niya. Kinakailangan para kay Jacob na magkaroon ng isang bagong karanasan na magtatagumpay sa itaas ng karanasan ng kanyang mapanlinlang na pangalan na dinala sa kanya, at pumasok siya sa buong gabi sa desperadong panalangin.

Subalit ang isang bagay na ginawa ni Jacob sa panalangin na ito ay ang katangian ng lahat ng kung ano ang Israel, at dapat ay dumaan, at tatanggapin ang lahat ng Israel sa iisang karanasan na mayroon siya. Nadama ni Jacob ang bigat ng kanyang kasalanan na pinipilit sa kanya ngayon sa mukha ng kanyang kapatid sa harapan niya, at ang Kasulatan ay nagpahayag: “Si Jacob ay nag-iisa; at nakipagbuno sa isang lalaki na kasama niya hanggang sa pagbubukang liwayway ng araw. “(Gen. 32:28) Gayunpaman, napagtanto ni Jacob na ang Isa na kanyang nakipagtalo ay ang Isa na kung saan ang pagpapala ng karapatan sa pagkapanganak ay itinuturo: Ang Binhi ng Abraham, ang Anak ng tao. Si Kristo, ang Isa na sa atin ay “binasbasan … kasama ang lahat ng mga espirituwal na pagpapala sa mga lugar sa langit” (Efeso 1: 3), ay ang Isa na napakagaling ni Jacob sa panalangin: sapagkat Siya ang pinakapangunahan ng basbas Jacob kaya lubos na ninanais,

Alam ni Jacob kung ano ang ibig sabihin nito na hawakan si Kristo, at nakita ang pangangailangan na makipagbuno sa “Tao” upang makuha niya ang tunay na karanasan na dapat nating gawin. Kapag tinutukso na palayain si Cristo, kapag tila baga ang kanyang pagpapasiya ay dapat na maging weaker, at sa gayon ay nawala ang pagpapala, ang gripo ni Jacob ay lalong lumakas sa ilalim ng pagsubok, at sa pamamagitan ng pananampalataya ay sinabi niya “Hindi kita hahayaan, maliban sa Inyo pagpalain mo ako. “(Gen. 32:28) Pagkatapos ay hiniling ng Tao ang pangalan ni Jacob, bilang isang tanda ng kanyang pagpapahayag at pagsisisi, at bilang isang paalala na siya, siya mismo, ay hindi si Esau, bagaman nawala ni Esau ang pamana, ngunit Si Jacob, isang manlilinlang. Sa paggawa nito, pinatotohanan niya na hindi na siya magsasagawa ng panlilinlang sa tao sa paghanap ng pagpapala na maaaring ibigay ng Diyos, kundi “lumakad sa liwanag, na gaya ng nasa liwanag” (1 Juan 1: 7). Samakatuwid sinabi ni Kristo sa kanya,

Genesis 32:28 At kaniyang sinabi, Hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel: sapagka’t ikaw ay naging prinsipe sa Dios at sa mga tao, at ikaw ay nanaig.

ANG PANGALAN ISRAEL

Ang nangyari sa Jacob sa sandaling iyon ay nagsasabi ng bawat karanasan ng mga nagdadala ng pangalang iyon. Ang ibig sabihin ng Israel ay “Isa na nananaig sa Diyos” o “Nakamit ang Diyos”. Pinagtagumpayan ni Jacob ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagpapala na maaaring mag-iisa sa Anak ng Tao sa kanya, at ito ang karanasan na ang lahat ng mga pangalan ng pangalan ng Israel ay kinakailangang dumaan upang maging tunay na Israel.

Isaias 65: 15-16 At iiwan mo ang iyong pangalan para sa isang sumpa sa Aking Pinili: sapagkat papatayin ka ng Panginoong Dios, at tatawagin ang Kanyang lingkod sa pamamagitan ng ibang pangalan: (16) Na siya na nagpapala sa kanyang sarili sa lupa ay pagpalain ang kanyang sarili sa ang Diyos ng katotohanan; at ang nanunumpa sa lupa ay susumpa sa pamamagitan ng Diyos ng katotohanan; sapagkat ang mga dating problema ay nakalimutan, at dahil sila ay itinago sa aking mga mata.

Ito ang karanasan ng Israel at ito ay para sa atin. Ngunit si Jacob ay hindi panganay pagkatapos ng laman, ngunit bilang Israel, siya at ang bawat isa pang bata ay maaaring magkaroon ng access sa biyayang iyon ng pagiging tunay na ibig sabihin na maging isang partisipasyon ng basbas ng Unang-ipinanganak na iyon.

ANG PANALANGIN NG PANGANAY

Habang nasa Ehipto, ” naalala ng Diyos ang Kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob.” (Exodo 2:24) sa mga hiyaw ng binhi ni Abraham dahil sa pang-aapi na kanilang nakilala sa Egipto, at ito ay binhi na ang Diyos determinadong maghatid.Pansinin ang wika ng Diyos habang nagsasalita kay Paraon tungkol sa Israel:

Exodo 4:22 At iyong sasabihin kay Faraon, Ganito ang sabi ng Panginoon, Ang Israel ay aking Anak, ang aking panganay:

Ang Israel ay tinatawag na “Anak ng Diyos”, maging ang Kanyang “panganay”. Ito ay ito, at ito lamang, na maaaring magbigay ng karapatan ng pagkapanganay kay Jacob. Kaya’t ang panganay na panganay ng panganay, bagama’t ipinahayag sa pamamagitan ng laman ng binhi, ay dapat na una at pangunahin, na ipinasa bilang isang espirituwal na pagkapanganay ng isang espirituwal na binhi, na higit sa una sa laman, ngunit hindi upang bawasan ang una sa laman kaya mahaba kung paanong magpapatuloy ang pag-aasawa sa pananampalataya na ibinigay sa kanya.

Ng “Binhi” na iyon, sinabi sa pinakaunang pangako ng ebanghelyo:

Genesis 3:15 At ako’y maglalagay ng alitan sa pagitan mo (ang ahas) at ang babae, at sa pagitan ng iyong binhi at ang kaniyang binhi; ito (ang binhi) ay magbubugbog ng iyong ulo, at susugat mo ang kanyang sakong.

Ngayon ang Binhi ay ipinahayag na isang tagumpay ng Satanas, ngunit maliwanag na ang panganay ni Eva ay hindi sapat upang maipahayag na ang “binhi”, sa isang literal na kahulugan, na nakikita na si Cain, ang panganay ni Eva, ay tinanggihan na espirituwal pagpapala dahil hindi niya hinanap ito alinsunod sa paraan na inorden ng Diyos, ngunit ginawa ni Abel, na kapatid ni Cain. Ng espirituwal na pagpapalang iyon na tinanggap ni Abel at si Cain ay hindi sinabi:

ADB1905 Hebrews 11 4 Sa pamamagitan ng pananampalataya ay naghandog si Abel sa Dios ng lalong dakilang hain kay sa kay Cain, na sa pamamagitan nito’y pinatotohanan na siya’y matuwid, ang Dios ay nagpapatotoo tungkol sa kaniyang mga kaloob: at sa pamamagitan nito ay patay na siyang nagsasalita.

Kahit na tinanggihan si Cain, at tinanggap ang kanyang kapatid, si Cain sa kanyang galit ay inusig at pinatay ang kanyang kapatid, “At bakit niya pinatay siya? Sapagkat ang kaniyang sariling mga gawa ay masama, at ang matuwid ng kaniyang kapatid. “(1 Juan 3:12) Ngayon na ang mas mahusay na sakripisyo ay” sa pamamagitan ng pananampalataya “, ngunit ang pananampalataya ay hindi isang sakripisyo na nakikita ng mga mata ng laman, kundi ang hindi Nakita, sapagkat “ang pananampalataya ay ang sustansya ng mga bagay na inaasahan, ang katibayan ng mga bagay na hindi nakita” (Hebreo 11: 1), at mayroon lamang isang paraan na maaari nating ipahayag na “matuwid”, at sa pamamagitan ni Cristo.Samakatuwid, si Cain ay tinanggihan sapagkat hindi niya hinawakan ang inordenang sakripisyo ng Diyos, na si Cristo, subalit natanggap si Abel yamang inalok niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya, na hinawakan ang “tao” na ipinahayag na “Aking Pinili”:

1 Pedro 1:20 “Na sa katunayan ay inordenan bago ang pagkakatatag ng sanlibutan, ngunit ipinakita sa mga huling panahong ito para sa iyo,”

Malinaw na ang pagpapala ng panganay na “Binhi” ay isang espirituwal na pagpapala kapag ipinangako ito sa tipan kay Abraham, nang sinabi sa kanya, ” sa iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa sa mundo;” ” Ngayon kay Abraham at sa kanyang binhi ay ang mga pangako na ginawa. Hindi niya sinabi, At sa mga buto, bilang ng marami;kundi bilang isa, At sa Iyong binhi, na si Cristo. “(Gen. 26: 4, Galacia 3:16)

ANG TUNAY NA ISRAEL

Kung gayon, si Kristo ay maaaring maging concluded ay ang kabuuan ng lahat na Israel, na walang mas mababa kaysa sa simbahan ng Diyos, ay. Siya ang tunay na panganay ng langit, bilang “ang bugtong na Anak ng Diyos”, at bilang Anak ng Tao, ang “Pinili” ng Diyos, na pinanghawakan ni Jacob na may matigas na pagkakapit, Siya ay angkop na ipinahayag na “ang ulo ng katawan, ang simbahan: sino ang simula, ang panganay mula sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay ay magkakaroon siya ng karangalan. “(Col. 1:18) Kaya sa Kristo, ang ating lumang pangalan ay inilibing, upang tayo ay” maipanganak na muli “ng Diyos sa Kanya, para” Ang ipinanganak ng laman ay laman; at ang ipinanganak ng Espiritu ay espiritu. “(Juan 3: 6) Ito ang” komonwelt ng Israel “, at palagi. (Efeso 2:12)

Ito ang dahilan kung bakit ipinahayag ng Diyos ang Israel sa Ehipto upang maging “Kanyang Anak”, hindi dahil sa laman, kundi dahil sa pangakong ginawa Niya kay Abraham na dapat silang maging espirituwal na binhi, at mga tagapagmana ng pananampalataya na ibinigay sa mga banal, at ang tanging mga taong maaaring tawaging “mga tagapagmana” ng totoong pananampalataya, yaong mga bahagi ng Panganay na ito.

Ang overcoming church, na ipinahayag na Israel at Anak ng Diyos, ay sa lalong madaling panahon na ang ipinangakong binhi, na si Cristo, ay ibinigay sa Eden. Ito ay pananampalataya sa Salitang iyan kung saan nag-iisa ang anumang ipinanganak ng espirituwal na pagpapala, kahit na sa panahong iyon ” na ipinanganak na muli, hindi sa binhi ng kasiraan, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na nabubuhay at nananatili magpakailanman.” ( 1 Pedro 1:23) Ngayon, nagpatuloy ang Israel, pumasok sa Ehipto, at tinawag mula sa Ehipto, pagkatapos ay “binautismuhan … sa ulap at sa dagat” (1 Corinto 10: 2), upang malihis ang ilang sa loob ng apatnapung taon , itinuturo sa kanila na “sa bawat salitana nagmumula sa bibig ng PANGINOON ay nabubuhay ang tao. “(Deut.8: 3). Sa pagkaunawa na ito, sa pamamagitan ng kabutihan ng Anak ng Tao, na ang tunay na Binhi, na nag-iisa ay bumubuo sa Israel, hindi tayo dapat magtaka na ang buhay ni Cristo ay ganap na nabubuhay sa mga karanasan ng Israel. Sapagkat si Cristo mismo ay isinilang bilang Anak ng Diyos, bilang isang tao, na ipinangako sa Eden at ipinahayag na ang “Salitang iyon ay naging laman” (Juan 1:14). At isinaysay ni Mateo ang talaangkanan ng “Binhi” na ito sa kanyang ebanghelyo, na nagpapahayag sa Kanya na maging totoong Israel kung saan ang buhay ng Israel noon at ito ay natutupad at natutupad sa Kanya:

Mateo 2: 13-15 At nang sila’y magsialis, narito, ang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa isang panaginip, na nagsasabi, Bumangon ka, at kunin mo ang bata at ang kaniyang ina, at tumakas ka sa Egipto, at ikaw ay doon hanggang ako dalhin ka sa salita: sapagka’t hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin siya. (14) At nang siya’y bumangon, kinuha niya ang bata at ang kaniyang ina pagkagabi, at umalis sa Egipto: (15) At nandoon hanggang sa pagkamatay ni Herodes: upang matupad ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, na sinasabi, Mula sa Egipto ay tinawag ko ang aking anak.

Pagkatapos lumabas mula sa Ehipto, iniuugnay ng manunulat ng ebanghelyo ang pagbibinyag ni Kristo, at ang tukso Niya sa loob ng 40 araw, na sinang-ayunan ng walang pisikal na pagkain, ngunit nabubuhay sa pamamagitan ng Salita ng Diyos lamang.

Ipinahayag ni Mateo sa tuwina na si Cristo ay maging Israel, at ito lamang ay sa pamamagitan ng “Tao” na kung saan nakipagtalo si Jacob, na tinanggap niya ang pangalan ng “Isa na mananaig sa Diyos at tao”, at ito ay totoo ng lahat ng iglesia ang dulo ng oras. Sapagkat nasusulat:

Apocalipsis 3:21 “Ang magtagumpay ay aking ipaglingkod na kasama ko sa aking luklukan, kung paanong ako’y dumadaing, at ako’y lumuhod kasama ng aking Ama sa kaniyang luklukan.

ANG BATO

Si Kristo ang “Bato na nagmula sa iyo” (Deuteronomio 32:13) upang maging “mga buhay na bato, itinayo ang isang espirituwal nabahay” (1 Pedro 2: 5) upang likhain ang buhay na simbahan ng Diyos. Patungkol sa Israel, Siya ay “ang Bato ng kaligtasan”;ang salitang para sa kaligtasan sa Hebreo ay angkop na “Yahshua”, ang pangalan ni Cristo sa wikang Hebreo. Ang bayan ng Diyos ay pinaaalalahanan ng Diyos: “Dinggin ninyo ako, ninyong sumusunod sa katuwiran, kayong nagsisihanap sa PANGINOON: tingnan ninyo ang bato kung saan kayo pinagputolputol, at sa butas ng hukay kung saan kayo hinukay.” (Isaias 51: 1)

Ang pagtingin sa bato mula sa kung saan kayo ay pinuputol ay walang mas mababa kaysa sa “tumingin kay Hesus, ang may-akda at nagtatapos sa ating pananampalataya” (Heb 12: 2), at ito ang pinakapangit na bato kung saan itinayo ang simbahan, ay itinayo, at laging itinatayo. Ipinahayag ni Cristo ang katotohanang ito nang higit na ganap na nagsalita kay Simon, na nagbibigay sa kanya ng pangalang Pedro, kahit na ang Jacob ay ibinigay ang pangalang Israel upang ipahayag ang isa at ang parehong katotohanan:

Mateo 16: 16-18 At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Cristo, ang Anak ng buhay na Diyos. (17) At sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Mapalad ka, Simon Barjona: sapagka’t hindi ipinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. (18) At sinasabi ko rin sa iyo, na ikaw ay si Pedro (isang bato), at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng impiyerno ay hindi mananaig laban dito. ”

Samakatuwid, ang pag-amin kay Cristo bilang ang pinakababang bato ay ang pundasyon na nagapi sa lahat ng mga pintuang impiyerno, at kung paanong ang Israel ay nanaig sa Diyos at tao, gayon din ang mga pintuan ng impiyerno ay hindi mananaig laban sa tunay na Israel, ang panganay ng Diyos:

Hebreo 12: 22-23 “Datapuwa’t kayo’y naparoon sa bundok ng Sion, at sa bayan ng Dios na buhay, sa makatuwid baga’y Jerusalem, at sa hindi mabilang na pulutong ng mga anghel, (23) sa pangkalahatang pagtitipon at iglesia ng panganay, na ay nakasulat sa langit ”

Ang simbahang iyon ng Bato, na si Yahshua (Kaligtasan), ay ang “iglesya ng panganay”, at itinalaga ng Diyos ang lahat ng tumitingin sa Bato na ito, upang maging mga bato tulad ni Pedro, mula sa Bato ng Anak ng buhay na Diyos, at tumanggap ng isang bahagi na kasama ni Kristo sa Kanyang mana, ” Kaya’t hahatian ko siya ng isang bahagi na kasama ng dakila, at hahatiin niya ang samsam kasama ang malakas :”

ANG MENSAHE NG ELIAS

Ang mensahe ni Elias ay ang huling mensahe na darating sa mundo, ngunit sino si Elias? Siya ay isang mensahero ng tunay na Bato. Sa kanya ay maaaring sinabi na ang mga pintuan ng impiyerno ay hindi nagtagumpay sa kanya, sa kabila na ito ay nagtagumpay sa halos lahat ng nag-aangking Israel sa panahon ni Elias. Kinilala niya ang dakilang katotohanan tungkol sa Bato ng kaligtasan, nang sa panahon ng apostasiya ang “altar ng Panginoon … ay nabagsak”:

1 Hari 18: 30-32 At sinabi ni Elias sa buong bayan, Lumapit kayo sa akin. At ang buong bayan ay lumapit sa kaniya. At kaniyang hinusay ang dambana ng Panginoon na nabagsak. (31) At si Elias ay kumuha ng labing dalawang bato, ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Jacob, na kinaroroonan ng salita ng Panginoon, na sinasabi, Ang Israel ang magiging iyong pangalan: (32) At sa pamamagitan ng mga bato ay kaniyang itinayo ang dambana sa pangalan ng PANGINOON: at gumawa siya ng isang tren sa palibot ng dambana, na kasing dami ng dalawang takal na binhi.

Ang mga batong iyon ay pinangalanang Israel ni Elias, at bakit ang Israel? Sapagkat ang mga batong ito ay magtatayo ng tunay na altar, kung saan si Cristo ang Kordero ay gagawin ang mga “batong buhay” na isang “buhay na hain, banal at katanggap-tanggap sa Diyos” (Roma 12: 1) ni Jesu-Cristo. Si Juan Bautista, ang Elijah-mensahero ng kanyang panahon, ay may isang katulad na mensahe, na nagpapahayag na ang Israel ay lamang ang espirituwal na binhi, at hindi ang laman na binhi na nabagsak ng apostasiya.

Mateo 3: 9 “At huwag ninyong isipin na sinasabi sa inyong sarili, Kami ay si Abraham sa aming ama: sapagka’t sinasabi ko sa inyo, na ang Dios ay may kakayahang bumuhay ng mga anak kay Abraham sa mga batong ito.

Gayundin, alang-alang sa Israel na pinagpala, dapat silang talikuran mula sa kanilang mga kasamaan ni Cristo upang sila ay maibalik sa mga pagpapala ni Abraham at maging liwanag ng sanlibutan:

Gawa 3: 25-26 Kayo ang mga anak ng mga propeta, at ng tipan na ginawa ng Diyos sa ating mga ninuno, na nagsasabi kay Abraham, At sa iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga kamag-anak sa lupa. (26) Sa una mong Dios, na ibinangon ang kaniyang Anak na si Jesus, ay ipinadala mo siya upang pagpalain ka, sa pagtalikod sa bawa’t isa sa iyo mula sa kaniyang mga kasamaan.

Samakatuwid ang pangwakas na mensahe na dumating sa lupa ay hindi magkakaiba. Ang mga simbahan na ginawa ng patay na mga bato ay laganap sa apostasiya ng Babilonia, na naging dahilan upang alisin ang espirituwal na pagpapala mula sa mga bata upang kunin ang mga tagapagmana ng pangakong iyan, at ito ang dahilan na ang mensahe ng Elijah ay dapat dumating at magkakaroon ng parehong pagkakaiba ng pagpapanumbalik ng pangako ng pagpapala sa bayan ng Diyos:

Malakias 4: 5-6 Narito, aking susuguin sa iyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng PANGINOON: (6) At ibabalik niya ang puso ng mga ama sa mga anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang mga ama, baka dumating ako at saktan ang lupa ng isang sumpa.

BAHAGI NG ISRAEL

Ang mga bagay na ito ay sapat na upang ipakita na si Kristo lamang ang maaaring bumubuo kung sino talaga ang Israel. Sapagkat “kung kayo’y kay Cristo, kayo nga’y binhi ni Abraham, at mga tagapagmana ayon sa pangako.” (Gal 3:29) Ang mana na ibinigay sa panganay ay ibinigay lamang kay Cristo, at si Kristo ang pangalan ng “Pagbabagsak” Ibinigay ng Israel.

1 Juan 5: 4-5 “Sapagka’t ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, maging ang ating pananampalataya. (5) Sino ang dumadaig sa sanlibutan, ngunit siya na sumasampalataya na si Jesus ay Anak ng Diyos? ”

Ng Anak ng Diyos, sinasabi na Mga
Awit 89: 27-29 Gagawin ko rin siya na aking panganay, mas mataas kaysa sa mga hari sa lupa. (28) Ang aking kagandahang-loob ay itatitig ko para sa kanya magpakailan man, at ang aking tipan ay mananatiling matatag kasama niya. (29) Ang kaniyang binhi ay aking gagawin magpakailan man, at ang kaniyang luklukan ay gaya ng mga araw ng langit.

At kay Kristo, ang “Kanyang binhi” ay gagawin upang “magtitiis magpakailanman”, na “ang sinumang sumampalataya sa Kanya, ay hindi dapat mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” (Juan 3:16)

Sa buod:

Ngayon, sino ang Israel? Ito ang binhi ni Abraham, ang overcoming seed ng babae. Sino ang Israel? Ito ang panganay ng Diyos, na ipinahayag na walang iba kundi ang Kanyang Anak. At kami ay Israel lamang sa pamamagitan ng Piniling iyon, kung kanino ang aming mga pangalan ay natitira bilang isang sumpa, na sa Kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, maaari tayong makibahagi sa Kanya ng pagpapala na nag-iisa ang Kanyang pagkapanganay.

Samakatuwid marinig natin ang pagtatapos ng bagay na nauukol sa Israel tulad ng nakasulat sa Apocalipsis:

Apocalipsis 21: 7 Ang magtagumpay ay magmamana ng lahat ng bagay; at ako’y magiging kaniyang Dios, at siya’y magiging anak ko.

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Tunay Na Israel
May 7, 2020 (No Comments) by Christian Corsiga

Ang katotohanan tungkol kay Cristo ay naglalagay ng lahat ng iba pang mga katotohanan, at sa Kanya ay ang lahat ng mga bagay na nakagapos, kung ang paglikha at pagtubos, ang sumpa ng kasalanan at ang mga pagpapala ng buhay, o kahit na ang bilang ng mga transgressor sa paghatol at pagtatatag at pagtatayo ng matagumpay na iglesya, para kay Cristo ang Anak ng Diyos ang pundasyon ng Kanyang simbahan.

Si Kristo ang pundasyon ng Israel at ang katuparan ng kung ano ang Israel ay nasa katotohanan; ang katotohanan tungkol sa pagkakakilanlan ng Israel ay natagpuan lamang ang kanyang sarili at laging kay Cristo, at bukod sa Kanya, wala nang Israel. At sa katotohanang ito, tulad ng lahat ng iba pang mga katotohanan, tumutukoy lamang sa Kanya sa Kanya bilang pagkakakilanlan ng Israel, at kung ang pagkakakilanlan ng Israel ay tunay at nasumpungan lamang sa Kanya, tunay na totoo na bukod sa Kristo, ang anumang propesyon ay ” Israel “ay lubos na nabigo. Tiyak na sinasabi ng Kasulatan sa katotohanang ito, na kinakailangan na dapat nating banggitin dito kung sino ang bumubuo sa katotohanan ng Israel, na walang iba kundi si Jesu-Cristo.

ANG DALAWANG KAPATID AT ANG PAGKAPANGANAY

Ang sinaunang pasadyang pagpasa sa espirituwal na pagpapala ng ipinangakong binhi ng Mesiyas ay ang karapatan na ibinigay sa panganay na anak ng ama, na tinatawag ding “simula ng kaniyang lakas” (Deuteronomio 21:17). Gayunpaman hindi sa lahat ng mga kaso ay ang panganay na ibinigay sa banal na karapatan ng pagkapanganay na ito, ngunit ang pagsuway at kasamaan ay madalas na mawawalan ng pagpapala ng ipinangakong Mesiyas, at ipapasa ito sa iba. Maliwanag na mula sa lahi ng mga panganay na ito, darating si Kristo, at mas maliwanag na si Kristo ang binhi ng Israel. Ngunit kapag tinitingnan natin ang pagtaas ng pangalang “Israel”, isang hindi kumpletong pag-unawa sa Banal na Kasulatan ay tila upang ibagsak ang batas ng mana para sa panganay. Kaya noong kailan naitataas ang pangalang Israel?

Si Isaac ay may dalawang anak na lalaki. Ang pangalan ng panganay ay si Esau, at ang pangalan ng bata ay si Jacob. Hinahangad ni Jacob ang espirituwal na pagpapala na ibinigay kay Esau bilang kanyang karapatan sa pagsilang, at “hinamak ni Esau ang kanyang pagkapanganay” (Gen. 25:34). Nakita ng Diyos ang pagnanasa sa puso ni Jacob, at si Jacob, sa kanyang matinding pagnanais para sa karapatan ng pagkapanganay, ay maluwag sa kalooban na dinaya ang kanyang panganay na kapatid na lalaki na ibenta ang kanyang pagkapanganay, “para sa isang maliit na piraso ng karne” (Heb 12:16).

Ang mga pangalan ng lahat ng nilalang na nilalang sa langit ay binigyan ng mga pangalan na may kahalagahan, mula kay Lucifer (ibig sabihin, isang nagdadala ng liwanag) kay Adan (ibig sabihin Man), at totoo pa rin para sa mga pangalan ng mga tagapagmana ng tunay na pananampalataya, kahit na bagaman sa modernong kultura, ang pagsasanay na ito ay higit na nawala,. Si Jacob, na binigyang-kahulugan, ay nangangahulugang manlilinlang. Ang pagiging totoo sa kanyang pangalan, nilinlang niya hindi lamang ang kanyang kapatid na tumanggap ng kanyang karapatan sa pagkapanganay, kundi pati na ang kanyang ama na si Isaac, na ngayon ay napinsala mula sa pagkabulag, sa pagbibigay sa kanya ng pagpapala sa pagpapahayag na siya ang panganay na si Esau. Nagagalit na si Jacob ay napunta sa napakalaki na panahon upang tanggapin ang karapatan ng pagkapanganay ni Esau, “kinapootan niya si Jacob dahil sa pagpapala na pinagpala sa kanya ng kanyang ama: at sinabi ni Esau sa kanyang puso, ‘… Papatayin ko ang aking kapatid na si Jacob.”

ANG PANGALANG “ISRAEL”

Si Jacob ay tumakas nang maraming taon mula sa mukha ng kanyang kapatid na si Esau, at sa paggawa nito, mula sa kanyang panlilinlang din. Ngunit si Jacob ay nakipagkita sa kanyang kasalanan, at sa pamamagitan lamang ng pagtugon sa kanyang kasalanan ay maaaring igalang ng Diyos si Jacob sa ipinangakong pagpapala. Si Esau ngayon ay naging isang mahusay na kumpanya sa mga hukbo, at nakipagtipan sa maraming babae ng nakapalibot na paganong mga bansa, at papalapit sa lugar ni Jacob, kanyang pamilya, mga tagapaglingkod, at mga kawan sa susunod na araw. Ang Diyos ay nagdadala ngayon sa harapan ni Jacob sa kasalanan na dala niya. Kinakailangan para kay Jacob na magkaroon ng isang bagong karanasan na magtatagumpay sa itaas ng karanasan ng kanyang mapanlinlang na pangalan na dinala sa kanya, at pumasok siya sa buong gabi sa desperadong panalangin.

Subalit ang isang bagay na ginawa ni Jacob sa panalangin na ito ay ang katangian ng lahat ng kung ano ang Israel, at dapat ay dumaan, at tatanggapin ang lahat ng Israel sa iisang karanasan na mayroon siya. Nadama ni Jacob ang bigat ng kanyang kasalanan na pinipilit sa kanya ngayon sa mukha ng kanyang kapatid sa harapan niya, at ang Kasulatan ay nagpahayag: “Si Jacob ay nag-iisa; at nakipagbuno sa isang lalaki na kasama niya hanggang sa pagbubukang liwayway ng araw. “(Gen. 32:28) Gayunpaman, napagtanto ni Jacob na ang Isa na kanyang nakipagtalo ay ang Isa na kung saan ang pagpapala ng karapatan sa pagkapanganak ay itinuturo: Ang Binhi ng Abraham, ang Anak ng tao. Si Kristo, ang Isa na sa atin ay “binasbasan … kasama ang lahat ng mga espirituwal na pagpapala sa mga lugar sa langit” (Efeso 1: 3), ay ang Isa na napakagaling ni Jacob sa panalangin: sapagkat Siya ang pinakapangunahan ng basbas Jacob kaya lubos na ninanais,

Alam ni Jacob kung ano ang ibig sabihin nito na hawakan si Kristo, at nakita ang pangangailangan na makipagbuno sa “Tao” upang makuha niya ang tunay na karanasan na dapat nating gawin. Kapag tinutukso na palayain si Cristo, kapag tila baga ang kanyang pagpapasiya ay dapat na maging weaker, at sa gayon ay nawala ang pagpapala, ang gripo ni Jacob ay lalong lumakas sa ilalim ng pagsubok, at sa pamamagitan ng pananampalataya ay sinabi niya “Hindi kita hahayaan, maliban sa Inyo pagpalain mo ako. “(Gen. 32:28) Pagkatapos ay hiniling ng Tao ang pangalan ni Jacob, bilang isang tanda ng kanyang pagpapahayag at pagsisisi, at bilang isang paalala na siya, siya mismo, ay hindi si Esau, bagaman nawala ni Esau ang pamana, ngunit Si Jacob, isang manlilinlang. Sa paggawa nito, pinatotohanan niya na hindi na siya magsasagawa ng panlilinlang sa tao sa paghanap ng pagpapala na maaaring ibigay ng Diyos, kundi “lumakad sa liwanag, na gaya ng nasa liwanag” (1 Juan 1: 7). Samakatuwid sinabi ni Kristo sa kanya,

Genesis 32:28 At kaniyang sinabi, Hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel: sapagka’t ikaw ay naging prinsipe sa Dios at sa mga tao, at ikaw ay nanaig.

ANG PANGALAN ISRAEL

Ang nangyari sa Jacob sa sandaling iyon ay nagsasabi ng bawat karanasan ng mga nagdadala ng pangalang iyon. Ang ibig sabihin ng Israel ay “Isa na nananaig sa Diyos” o “Nakamit ang Diyos”. Pinagtagumpayan ni Jacob ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagpapala na maaaring mag-iisa sa Anak ng Tao sa kanya, at ito ang karanasan na ang lahat ng mga pangalan ng pangalan ng Israel ay kinakailangang dumaan upang maging tunay na Israel.

Isaias 65: 15-16 At iiwan mo ang iyong pangalan para sa isang sumpa sa Aking Pinili: sapagkat papatayin ka ng Panginoong Dios, at tatawagin ang Kanyang lingkod sa pamamagitan ng ibang pangalan: (16) Na siya na nagpapala sa kanyang sarili sa lupa ay pagpalain ang kanyang sarili sa ang Diyos ng katotohanan; at ang nanunumpa sa lupa ay susumpa sa pamamagitan ng Diyos ng katotohanan; sapagkat ang mga dating problema ay nakalimutan, at dahil sila ay itinago sa aking mga mata.

Ito ang karanasan ng Israel at ito ay para sa atin. Ngunit si Jacob ay hindi panganay pagkatapos ng laman, ngunit bilang Israel, siya at ang bawat isa pang bata ay maaaring magkaroon ng access sa biyayang iyon ng pagiging tunay na ibig sabihin na maging isang partisipasyon ng basbas ng Unang-ipinanganak na iyon.

ANG PANALANGIN NG PANGANAY

Habang nasa Ehipto, ” naalala ng Diyos ang Kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob.” (Exodo 2:24) sa mga hiyaw ng binhi ni Abraham dahil sa pang-aapi na kanilang nakilala sa Egipto, at ito ay binhi na ang Diyos determinadong maghatid.Pansinin ang wika ng Diyos habang nagsasalita kay Paraon tungkol sa Israel:

Exodo 4:22 At iyong sasabihin kay Faraon, Ganito ang sabi ng Panginoon, Ang Israel ay aking Anak, ang aking panganay:

Ang Israel ay tinatawag na “Anak ng Diyos”, maging ang Kanyang “panganay”. Ito ay ito, at ito lamang, na maaaring magbigay ng karapatan ng pagkapanganay kay Jacob. Kaya’t ang panganay na panganay ng panganay, bagama’t ipinahayag sa pamamagitan ng laman ng binhi, ay dapat na una at pangunahin, na ipinasa bilang isang espirituwal na pagkapanganay ng isang espirituwal na binhi, na higit sa una sa laman, ngunit hindi upang bawasan ang una sa laman kaya mahaba kung paanong magpapatuloy ang pag-aasawa sa pananampalataya na ibinigay sa kanya.

Ng “Binhi” na iyon, sinabi sa pinakaunang pangako ng ebanghelyo:

Genesis 3:15 At ako’y maglalagay ng alitan sa pagitan mo (ang ahas) at ang babae, at sa pagitan ng iyong binhi at ang kaniyang binhi; ito (ang binhi) ay magbubugbog ng iyong ulo, at susugat mo ang kanyang sakong.

Ngayon ang Binhi ay ipinahayag na isang tagumpay ng Satanas, ngunit maliwanag na ang panganay ni Eva ay hindi sapat upang maipahayag na ang “binhi”, sa isang literal na kahulugan, na nakikita na si Cain, ang panganay ni Eva, ay tinanggihan na espirituwal pagpapala dahil hindi niya hinanap ito alinsunod sa paraan na inorden ng Diyos, ngunit ginawa ni Abel, na kapatid ni Cain. Ng espirituwal na pagpapalang iyon na tinanggap ni Abel at si Cain ay hindi sinabi:

ADB1905 Hebrews 11 4 Sa pamamagitan ng pananampalataya ay naghandog si Abel sa Dios ng lalong dakilang hain kay sa kay Cain, na sa pamamagitan nito’y pinatotohanan na siya’y matuwid, ang Dios ay nagpapatotoo tungkol sa kaniyang mga kaloob: at sa pamamagitan nito ay patay na siyang nagsasalita.

Kahit na tinanggihan si Cain, at tinanggap ang kanyang kapatid, si Cain sa kanyang galit ay inusig at pinatay ang kanyang kapatid, “At bakit niya pinatay siya? Sapagkat ang kaniyang sariling mga gawa ay masama, at ang matuwid ng kaniyang kapatid. “(1 Juan 3:12) Ngayon na ang mas mahusay na sakripisyo ay” sa pamamagitan ng pananampalataya “, ngunit ang pananampalataya ay hindi isang sakripisyo na nakikita ng mga mata ng laman, kundi ang hindi Nakita, sapagkat “ang pananampalataya ay ang sustansya ng mga bagay na inaasahan, ang katibayan ng mga bagay na hindi nakita” (Hebreo 11: 1), at mayroon lamang isang paraan na maaari nating ipahayag na “matuwid”, at sa pamamagitan ni Cristo.Samakatuwid, si Cain ay tinanggihan sapagkat hindi niya hinawakan ang inordenang sakripisyo ng Diyos, na si Cristo, subalit natanggap si Abel yamang inalok niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya, na hinawakan ang “tao” na ipinahayag na “Aking Pinili”:

1 Pedro 1:20 “Na sa katunayan ay inordenan bago ang pagkakatatag ng sanlibutan, ngunit ipinakita sa mga huling panahong ito para sa iyo,”

Malinaw na ang pagpapala ng panganay na “Binhi” ay isang espirituwal na pagpapala kapag ipinangako ito sa tipan kay Abraham, nang sinabi sa kanya, ” sa iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa sa mundo;” ” Ngayon kay Abraham at sa kanyang binhi ay ang mga pangako na ginawa. Hindi niya sinabi, At sa mga buto, bilang ng marami;kundi bilang isa, At sa Iyong binhi, na si Cristo. “(Gen. 26: 4, Galacia 3:16)

ANG TUNAY NA ISRAEL

Kung gayon, si Kristo ay maaaring maging concluded ay ang kabuuan ng lahat na Israel, na walang mas mababa kaysa sa simbahan ng Diyos, ay. Siya ang tunay na panganay ng langit, bilang “ang bugtong na Anak ng Diyos”, at bilang Anak ng Tao, ang “Pinili” ng Diyos, na pinanghawakan ni Jacob na may matigas na pagkakapit, Siya ay angkop na ipinahayag na “ang ulo ng katawan, ang simbahan: sino ang simula, ang panganay mula sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay ay magkakaroon siya ng karangalan. “(Col. 1:18) Kaya sa Kristo, ang ating lumang pangalan ay inilibing, upang tayo ay” maipanganak na muli “ng Diyos sa Kanya, para” Ang ipinanganak ng laman ay laman; at ang ipinanganak ng Espiritu ay espiritu. “(Juan 3: 6) Ito ang” komonwelt ng Israel “, at palagi. (Efeso 2:12)

Ito ang dahilan kung bakit ipinahayag ng Diyos ang Israel sa Ehipto upang maging “Kanyang Anak”, hindi dahil sa laman, kundi dahil sa pangakong ginawa Niya kay Abraham na dapat silang maging espirituwal na binhi, at mga tagapagmana ng pananampalataya na ibinigay sa mga banal, at ang tanging mga taong maaaring tawaging “mga tagapagmana” ng totoong pananampalataya, yaong mga bahagi ng Panganay na ito.

Ang overcoming church, na ipinahayag na Israel at Anak ng Diyos, ay sa lalong madaling panahon na ang ipinangakong binhi, na si Cristo, ay ibinigay sa Eden. Ito ay pananampalataya sa Salitang iyan kung saan nag-iisa ang anumang ipinanganak ng espirituwal na pagpapala, kahit na sa panahong iyon ” na ipinanganak na muli, hindi sa binhi ng kasiraan, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na nabubuhay at nananatili magpakailanman.” ( 1 Pedro 1:23) Ngayon, nagpatuloy ang Israel, pumasok sa Ehipto, at tinawag mula sa Ehipto, pagkatapos ay “binautismuhan … sa ulap at sa dagat” (1 Corinto 10: 2), upang malihis ang ilang sa loob ng apatnapung taon , itinuturo sa kanila na “sa bawat salitana nagmumula sa bibig ng PANGINOON ay nabubuhay ang tao. “(Deut.8: 3). Sa pagkaunawa na ito, sa pamamagitan ng kabutihan ng Anak ng Tao, na ang tunay na Binhi, na nag-iisa ay bumubuo sa Israel, hindi tayo dapat magtaka na ang buhay ni Cristo ay ganap na nabubuhay sa mga karanasan ng Israel. Sapagkat si Cristo mismo ay isinilang bilang Anak ng Diyos, bilang isang tao, na ipinangako sa Eden at ipinahayag na ang “Salitang iyon ay naging laman” (Juan 1:14). At isinaysay ni Mateo ang talaangkanan ng “Binhi” na ito sa kanyang ebanghelyo, na nagpapahayag sa Kanya na maging totoong Israel kung saan ang buhay ng Israel noon at ito ay natutupad at natutupad sa Kanya:

Mateo 2: 13-15 At nang sila’y magsialis, narito, ang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa isang panaginip, na nagsasabi, Bumangon ka, at kunin mo ang bata at ang kaniyang ina, at tumakas ka sa Egipto, at ikaw ay doon hanggang ako dalhin ka sa salita: sapagka’t hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin siya. (14) At nang siya’y bumangon, kinuha niya ang bata at ang kaniyang ina pagkagabi, at umalis sa Egipto: (15) At nandoon hanggang sa pagkamatay ni Herodes: upang matupad ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, na sinasabi, Mula sa Egipto ay tinawag ko ang aking anak.

Pagkatapos lumabas mula sa Ehipto, iniuugnay ng manunulat ng ebanghelyo ang pagbibinyag ni Kristo, at ang tukso Niya sa loob ng 40 araw, na sinang-ayunan ng walang pisikal na pagkain, ngunit nabubuhay sa pamamagitan ng Salita ng Diyos lamang.

Ipinahayag ni Mateo sa tuwina na si Cristo ay maging Israel, at ito lamang ay sa pamamagitan ng “Tao” na kung saan nakipagtalo si Jacob, na tinanggap niya ang pangalan ng “Isa na mananaig sa Diyos at tao”, at ito ay totoo ng lahat ng iglesia ang dulo ng oras. Sapagkat nasusulat:

Apocalipsis 3:21 “Ang magtagumpay ay aking ipaglingkod na kasama ko sa aking luklukan, kung paanong ako’y dumadaing, at ako’y lumuhod kasama ng aking Ama sa kaniyang luklukan.

ANG BATO

Si Kristo ang “Bato na nagmula sa iyo” (Deuteronomio 32:13) upang maging “mga buhay na bato, itinayo ang isang espirituwal nabahay” (1 Pedro 2: 5) upang likhain ang buhay na simbahan ng Diyos. Patungkol sa Israel, Siya ay “ang Bato ng kaligtasan”;ang salitang para sa kaligtasan sa Hebreo ay angkop na “Yahshua”, ang pangalan ni Cristo sa wikang Hebreo. Ang bayan ng Diyos ay pinaaalalahanan ng Diyos: “Dinggin ninyo ako, ninyong sumusunod sa katuwiran, kayong nagsisihanap sa PANGINOON: tingnan ninyo ang bato kung saan kayo pinagputolputol, at sa butas ng hukay kung saan kayo hinukay.” (Isaias 51: 1)

Ang pagtingin sa bato mula sa kung saan kayo ay pinuputol ay walang mas mababa kaysa sa “tumingin kay Hesus, ang may-akda at nagtatapos sa ating pananampalataya” (Heb 12: 2), at ito ang pinakapangit na bato kung saan itinayo ang simbahan, ay itinayo, at laging itinatayo. Ipinahayag ni Cristo ang katotohanang ito nang higit na ganap na nagsalita kay Simon, na nagbibigay sa kanya ng pangalang Pedro, kahit na ang Jacob ay ibinigay ang pangalang Israel upang ipahayag ang isa at ang parehong katotohanan:

Mateo 16: 16-18 At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Cristo, ang Anak ng buhay na Diyos. (17) At sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Mapalad ka, Simon Barjona: sapagka’t hindi ipinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. (18) At sinasabi ko rin sa iyo, na ikaw ay si Pedro (isang bato), at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng impiyerno ay hindi mananaig laban dito. ”

Samakatuwid, ang pag-amin kay Cristo bilang ang pinakababang bato ay ang pundasyon na nagapi sa lahat ng mga pintuang impiyerno, at kung paanong ang Israel ay nanaig sa Diyos at tao, gayon din ang mga pintuan ng impiyerno ay hindi mananaig laban sa tunay na Israel, ang panganay ng Diyos:

Hebreo 12: 22-23 “Datapuwa’t kayo’y naparoon sa bundok ng Sion, at sa bayan ng Dios na buhay, sa makatuwid baga’y Jerusalem, at sa hindi mabilang na pulutong ng mga anghel, (23) sa pangkalahatang pagtitipon at iglesia ng panganay, na ay nakasulat sa langit ”

Ang simbahang iyon ng Bato, na si Yahshua (Kaligtasan), ay ang “iglesya ng panganay”, at itinalaga ng Diyos ang lahat ng tumitingin sa Bato na ito, upang maging mga bato tulad ni Pedro, mula sa Bato ng Anak ng buhay na Diyos, at tumanggap ng isang bahagi na kasama ni Kristo sa Kanyang mana, ” Kaya’t hahatian ko siya ng isang bahagi na kasama ng dakila, at hahatiin niya ang samsam kasama ang malakas :”

ANG MENSAHE NG ELIAS

Ang mensahe ni Elias ay ang huling mensahe na darating sa mundo, ngunit sino si Elias? Siya ay isang mensahero ng tunay na Bato. Sa kanya ay maaaring sinabi na ang mga pintuan ng impiyerno ay hindi nagtagumpay sa kanya, sa kabila na ito ay nagtagumpay sa halos lahat ng nag-aangking Israel sa panahon ni Elias. Kinilala niya ang dakilang katotohanan tungkol sa Bato ng kaligtasan, nang sa panahon ng apostasiya ang “altar ng Panginoon … ay nabagsak”:

1 Hari 18: 30-32 At sinabi ni Elias sa buong bayan, Lumapit kayo sa akin. At ang buong bayan ay lumapit sa kaniya. At kaniyang hinusay ang dambana ng Panginoon na nabagsak. (31) At si Elias ay kumuha ng labing dalawang bato, ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Jacob, na kinaroroonan ng salita ng Panginoon, na sinasabi, Ang Israel ang magiging iyong pangalan: (32) At sa pamamagitan ng mga bato ay kaniyang itinayo ang dambana sa pangalan ng PANGINOON: at gumawa siya ng isang tren sa palibot ng dambana, na kasing dami ng dalawang takal na binhi.

Ang mga batong iyon ay pinangalanang Israel ni Elias, at bakit ang Israel? Sapagkat ang mga batong ito ay magtatayo ng tunay na altar, kung saan si Cristo ang Kordero ay gagawin ang mga “batong buhay” na isang “buhay na hain, banal at katanggap-tanggap sa Diyos” (Roma 12: 1) ni Jesu-Cristo. Si Juan Bautista, ang Elijah-mensahero ng kanyang panahon, ay may isang katulad na mensahe, na nagpapahayag na ang Israel ay lamang ang espirituwal na binhi, at hindi ang laman na binhi na nabagsak ng apostasiya.

Mateo 3: 9 “At huwag ninyong isipin na sinasabi sa inyong sarili, Kami ay si Abraham sa aming ama: sapagka’t sinasabi ko sa inyo, na ang Dios ay may kakayahang bumuhay ng mga anak kay Abraham sa mga batong ito.

Gayundin, alang-alang sa Israel na pinagpala, dapat silang talikuran mula sa kanilang mga kasamaan ni Cristo upang sila ay maibalik sa mga pagpapala ni Abraham at maging liwanag ng sanlibutan:

Gawa 3: 25-26 Kayo ang mga anak ng mga propeta, at ng tipan na ginawa ng Diyos sa ating mga ninuno, na nagsasabi kay Abraham, At sa iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga kamag-anak sa lupa. (26) Sa una mong Dios, na ibinangon ang kaniyang Anak na si Jesus, ay ipinadala mo siya upang pagpalain ka, sa pagtalikod sa bawa’t isa sa iyo mula sa kaniyang mga kasamaan.

Samakatuwid ang pangwakas na mensahe na dumating sa lupa ay hindi magkakaiba. Ang mga simbahan na ginawa ng patay na mga bato ay laganap sa apostasiya ng Babilonia, na naging dahilan upang alisin ang espirituwal na pagpapala mula sa mga bata upang kunin ang mga tagapagmana ng pangakong iyan, at ito ang dahilan na ang mensahe ng Elijah ay dapat dumating at magkakaroon ng parehong pagkakaiba ng pagpapanumbalik ng pangako ng pagpapala sa bayan ng Diyos:

Malakias 4: 5-6 Narito, aking susuguin sa iyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng PANGINOON: (6) At ibabalik niya ang puso ng mga ama sa mga anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang mga ama, baka dumating ako at saktan ang lupa ng isang sumpa.

BAHAGI NG ISRAEL

Ang mga bagay na ito ay sapat na upang ipakita na si Kristo lamang ang maaaring bumubuo kung sino talaga ang Israel. Sapagkat “kung kayo’y kay Cristo, kayo nga’y binhi ni Abraham, at mga tagapagmana ayon sa pangako.” (Gal 3:29) Ang mana na ibinigay sa panganay ay ibinigay lamang kay Cristo, at si Kristo ang pangalan ng “Pagbabagsak” Ibinigay ng Israel.

1 Juan 5: 4-5 “Sapagka’t ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, maging ang ating pananampalataya. (5) Sino ang dumadaig sa sanlibutan, ngunit siya na sumasampalataya na si Jesus ay Anak ng Diyos? ”

Ng Anak ng Diyos, sinasabi na Mga
Awit 89: 27-29 Gagawin ko rin siya na aking panganay, mas mataas kaysa sa mga hari sa lupa. (28) Ang aking kagandahang-loob ay itatitig ko para sa kanya magpakailan man, at ang aking tipan ay mananatiling matatag kasama niya. (29) Ang kaniyang binhi ay aking gagawin magpakailan man, at ang kaniyang luklukan ay gaya ng mga araw ng langit.

At kay Kristo, ang “Kanyang binhi” ay gagawin upang “magtitiis magpakailanman”, na “ang sinumang sumampalataya sa Kanya, ay hindi dapat mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” (Juan 3:16)

Sa buod:

Ngayon, sino ang Israel? Ito ang binhi ni Abraham, ang overcoming seed ng babae. Sino ang Israel? Ito ang panganay ng Diyos, na ipinahayag na walang iba kundi ang Kanyang Anak. At kami ay Israel lamang sa pamamagitan ng Piniling iyon, kung kanino ang aming mga pangalan ay natitira bilang isang sumpa, na sa Kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, maaari tayong makibahagi sa Kanya ng pagpapala na nag-iisa ang Kanyang pagkapanganay.

Samakatuwid marinig natin ang pagtatapos ng bagay na nauukol sa Israel tulad ng nakasulat sa Apocalipsis:

Apocalipsis 21: 7 Ang magtagumpay ay magmamana ng lahat ng bagay; at ako’y magiging kaniyang Dios, at siya’y magiging anak ko.

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!