Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Testimonya
June 10, 2019 (No Comments) by Christian Corsiga

Sa mga araw ni Moises, isang propesiya ang ibinigay ni Cristo na nagtataya na Siya ay darating hindi lamang bilang tao, kundi bilang isang propeta din. Ang hula ay matatagpuan sa ikalimang aklat ng Biblia:

Deuteronomio 18: 18-19 Aking bubuhayin sila ng isang Propeta mula sa kanilang mga kapatid, tulad mo, at ilalagay ko ang aking mga salita sa kanyang bibig; at siya’y magsasalita sa kanila ng lahat na aking sasabihin sa kaniya. (19) At mangyayari, na ang sinomang hindi makikinig sa aking mga salita na kaniyang sasalitain sa aking pangalan ay aking hihingin sa kaniya.

Samantalang totoo na ang Diyos ay nagbangon ng maraming mga propeta para sa Kanyang mga anak, si Kristo ang Isa na kung saan ang lahat ng mga propeta at propesiya ay dumating kailanman, at wala Siya, walang propesiya anumang mayroon. Tingnan natin ang pinakaunang Propeta at propesiya sa Biblia:

(Genesis 3:15) “At ilalagay ko ang pag-aaway sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi at ng kanyang binhi; ito ay magbubugbog ng iyong ulo, at iyong puputulin ang kanyang sakong. ”

Ang unang propesiyang ito ay nagpapahayag ng marami sa lahat ng posibleng paraan. Ito ay nagsasalita tungkol sa matagumpay na kapangyarihan ng ebanghelyo sa puso ng mananampalataya; Ipinapahayag nito na si Cristo ay magiging isang tao. Ito ay nagsasalita ng pagtaas at pagbagsak ng mga pamunuan at kapangyarihan ng kasamaan sa mataas na mga lugar; Ipinapahayag nito ang kahanga-hangang tagumpay sa wakas ng mga banal ng Diyos sa mga ahensiyang sataniko. Inihahandog nito ang puso ni Satanas sa parehong sugat at ipako sa krus ang Anak ng Diyos, at ipinahayag ang puso at biyaya ng Diyos sa buong sangkatauhan. Inihula nila ang mga hindi papansinin ang awtoridad ng Diyos, at ang mga tunay na nakipagkasundo sa pinakamataas na pamahalaan, na nagtataguyod ng batas sa lahat ng ito ay tunay na awtoridad. Sa katunayan, ang hula na ito ay sumasaklaw sa lahat ng ito, maganda sa saklaw nito, at pinalaki ng masusing pag-aaral. At sino ang makapagpapawalang halaga ng isang maluwalhating banal na pananalita? Ano ang maaaring gumawa ng kahanga-hangang pagpapahayag na ito ng higit pang kaluwalhatian kaysa sa ipinahayag dito?

Ngunit may isang bagay na tunay na maluwalhati tungkol sa hulang ito, hindi malinaw na nakikita sa ibabaw ng mga salita. Ito ay ang Messenger na ibinigay ito. Ang unang propeta sa Biblia ay ipinahayag na “ang tinig ng PANGINOONG Diyos”. At sino ang tinig na iyon? Sa isang naunang aral, natukoy namin na ang Voice bilang Salita ng Diyos, at sa huli ang Salita ng Diyos ay naging laman. Ang Boses na iyon ay hindi maaaring maging anumang iba kaysa kay Hesukristo, kung kanino nag-iisa ang maluwalhating pangalan na iyon. Kaya ang yugto ng set ng ebanghelyo. Ang pangako ng ebanghelyo ay ibinigay ng pinakadakilang Propeta, at ang huwaran para sa bawat propeta ay unang inihayag ng Kanya, na magpapatuloy katulad ng ginawa ng Salita na laman; hindi ang Salita na lumabas sa maluwalhating hanay ng langit, kundi ang Salita na lalabas sa mga garbs ng isang mapagpakumbabang pastol mula sa Nazareth. Ito ay “ang Propeta” na ibabangon “mula sa kanilang mga kapatid”. Sa araling ito, malalaman natin ang mas malapit sa ministeryo ng Propeta na may kaugnayan sa lahat ng iba pang mga propeta.

MINISTERYO NG PROPESIYA

Ang unang hulang iyon ay hindi lamang ang unang salita na sinasalita tungkol sa ebanghelyo, ngunit ito ay isang praktikal na deklarasyon ng pagiging ginawa ni Cristo bilang propeta, sapagkat naglalaman ito ng tiyak na pahayag na gagawin Niya ang anak ng tao. Tingnan natin:

Mateo 1:18 “Ngayon ang kapanganakan ni Jesucristo ay ganito: Sa panahong ang kanyang ina na si Maria ay ipinagkaloob kay Jose, bago sila magkasama, siya ay natagpuan na anak ng Espiritu Santo.”

Si Kristo, sa pagiging isang tao, ay dumating sa tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo, hindi sa pangako ng ebanghelyo lamang, kundi bilang nauukol sa Kanyang pagsilang. Pagkatapos ng dalawang talata, isang anghel ang nagsabi kay Joseph, “ang ipinagkaloob sa kanya [iyon ay si Maria] ay sa Espiritu Santo” (talata 20) Ang Kasulatan ay malinaw na ang ebanghelyo at propesiya ay dumarating lamang sa pamamagitan ng Espiritu Santo, at walang Banal na Espiritu, ni ang ebanghelyo, ni ang propetikong pananalita ay maaaring ibigay sa tao.

1 Tesalonica 1: 5 “Sapagka’t ang aming evangelio ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi gayon din sa kapangyarihan, at sa Espiritu Santo, at sa maraming katiwasayan …”

Ngayon na ang ebanghelyo na dumating sa salita sa mga taga-Tesalonica ng apostol sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay ang parehong ebanghelyo na ipinahiwatig ng Espiritu Santo kay Adan at Eba sa pasimula ni Kristo, at walang Cristo, ang apostol ay hindi kailanman magkakaroon nagkaroon ng ebanghelyo upang bigyan ang lahat sa mga taga-Tesalonica, sapagkat sa pamamagitan ni Cristo ay dumating ang mensahe ng ebanghelyo. Mula sa propetang si Isaias, dumating ang isang katotohanan tungkol sa kanyang sariling ministeryo na nagpapahiwatig ng isang mas higit na katotohanan, sapagkat ang Isa ay nasa Kanya na upang matupad ang bagay na iyon na sinasalita. Ano ang ginagawa Niyang bagay?

Isaias 61: 1-2 “Ang Espiritu ng Panginoong DIYOS ay nasa akin; sapagka’t pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa maamo; sinugo niya ako upang itali ang mga may pusong pusong, upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag, at ang pagbubukas ng bilangguan sa kanila na nakagapos; (2) Upang ipahayag ang katanggap-tanggap na taon ng PANGINOON, at ang araw ng paghihiganti ng ating Diyos; upang aliwin ang lahat na nagdadalamhati; ”

Ngayon na ang ministeryo ay totoo para sa lahat kung sino ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay nasa, sapagkat ang Espiritu ay nasa mga propeta upang ipahayag at ihula ang mga bagay na iyan. Gayon pa man ay nagsalita ito nang higit pa kaysa sa mga propeta, binanggit ito tungkol sa Dakilang Propeta na iyon, na babangon mula sa puno ng tubig ng Jordan: ang Kristo, kung saan natagpuan ng lahat ng mga propeta ang kanilang mensahe at ministeryo.

Ngayon, bilang nauukol sa hula, na mga banal na mensahe ng Diyos hinggil sa mga bagay na darating, ang parehong Isa na ipinaglihi ng Espiritu Santo ay ang Propeta, na sa Eden ay ipinahayag ng Banal na pananalita ng Espiritu, ang mga bagay na darating pa. Ang pagiging conceived ng Banal na Ghost, ito ay sa pamamagitan ng Kanya lamang na ang sinuman ay maaaring makatanggap ng Espiritu ng propesiya upang manghula anumang bagay; sa katunayan, ito ay sa pamamagitan ng na Presensya at kapangyarihan ng ito Mahusay na Propeta, na ang lahat ng mga propeta, sa pamamagitan ng Kanya, ay dumating:

2 Pedro 1:21 “Sapagka’t ang hula ay hindi dumating sa unang panahon sa pamamagitan ng kalooban ng tao: datapuwa’t ang mga banal na tao ng Dios ay nangagsalita, gaya ng pagkilos ng Espiritu Santo.

Lahat ng mga propeta na naparito sa mundo ay naudyukan ng Espiritu Santo, at maaari lamang ibigay ng Diyos ang kaloob na iyon ni Jesucristo. Ibubunyag ng Espiritu Santo ang mga bagay ng Kaharian ng Diyos.

1 Corinto 2: 9-10 “Datapuwa’t gaya ng nasusulat, Ang mata ay hindi nakakita, o nakarinig man ang tainga, o pumasok man sa puso ng tao, ang mga bagay na inihanda ng Dios sa mga nagsisiibig sa kaniya. (10) Nguni’t ipinahayag sila ng Dios sa atin sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu; sapagka’t sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalim na mga bagay ng Dios.

Maliwanag na ang hula ay hindi dumating sa dating panahon ng kalooban ng tao ngunit ito ay dumarating lamang ni Cristo, at totoo ito sa bawat bata na ipinanganak ng Espiritu Santo:

Juan 1: 12-13 “Datapuwa’t ang lahat ng sa kaniya’y tumanggap, ay pinagkalooban niya ng kapangyarihan upang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid ay sa kanila na nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan: (13) Na mga ipinanganak, hindi ng dugo, ni ng kalooban ng laman, ni ng kalooban ng tao, kundi ng Diyos. ”

Gayunpaman nang hindi na kapanganakan, hindi maaaring maging anak ng Diyos; at walang kapanganakan na iyon, maaaring walang propeta sa lahat; para sa isang anak ng Diyos ay isa na ipinanganak ng Espiritu Santo. Gayundin, ang mga propeta lamang ang makapagsasabi tungkol sa mga makalangit na katotohanan sa pamamagitan ng Espiritu na iyon.

Juan 3: 3 “Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban kung ang isang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makita ang kaharian ng Diyos.”

Ang Kasulatan ay malinaw na tungkol sa mga bagay na ito. “Sinusuri ng Espiritu ang lahat ng bagay, oo, ang mga malalim na bagay ng Diyos.” Kabilang dito ang mga bagay na nauukol sa ebanghelyo, ang kaharian ng Diyos, ang gawain ni Cristo, at ang mga hadlang na dinala ni Satanas sa mga dakilang gawain ng Diyos. Sapagkat ang gayon ay, at patuloy pa rin, ang ministeryo ng mga propeta.

1 Pedro 1: 11-12 “Na tinutukoy kung ano, o anong uri ng panahon ang Espiritu ni Cristo na nasa kanila ay nagpapahiwatig, nang ito ay nagpatotoo nang una sa mga pagdurusa ni Cristo, at ang kaluwalhatiang dapat sundin. (12) Na ipinahayag sa kanila, na hindi sa kanilang sarili, kundi sa amin ay nangaglilingkod sila sa
tatlong bagay, na ngayon ay iniulat sa inyo ng mga nagsipangaral sa inyo ng evangelio sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinadala mula sa langit; kung anong mga bagay ang hinahanap ng mga anghel. ”

Upang isaalang-alang ang kaisipan! Ang Dakilang Propeta ay ang Salita ng Diyos! Siya lamang ang tanging Isa na kung saan sinasalita ng mga propeta ang Salitang iyon, at sa pamamagitan nito, nagpapatotoo kay Cristo!

Juan 5:39 “Hanapin ang mga banal na kasulatan; sapagka’t sa mga ito ay iniisip ninyo na mayroon kayong buhay na walang hanggan: at sila ang nagpapatotoo sa akin. ”

ANG ILAW NG BUHAY

Ang Bibliya ay nagsasalita ng maraming mga kapansin-pansin na mga halimbawa ng mga taong may hayag na kaloob ng propesiya, at kung mayroon silang kaloob ng propesiya, maliwanag na dapat din silang magkaroon ng Espiritu Santo. Gayunpaman hindi lahat na dumating na nagpapahayag ng kaloob ng propesiya, ni nagtatrabaho ng mga dakilang himala ay “inilipat ng Espiritu Santo.”

1 Juan 4: 1-2 “Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawa’t espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu kung sila’y sa Dios: sapagka’t maraming mga huwad na propeta ang nagsilabas sa sanglibutan. (2) Sa pamamagitan nito alam mo ang Espiritu ng Diyos: Ang bawat espiritu na nagpapahayag na si Jesu-Cristo ay dumating sa laman ay mula sa Diyos: Pansinin na hindi bawat espiritu ay ang Espiritu ng Diyos.

Kaya kung ano ang eksaktong pagsubok ng bawat totoong propeta, hindi kasama ang Dakilang Propeta, na dumarating sa mundo? Nagsasalita sila alinsunod sa pinakaunang propetang nagsasabi: na si Cristo ay nanggagaling sa laman, bilang “binhi ng babae”, at sa pamamagitan nito, Siya ay tatahan sa atin upang magsalita kung ano ang Kanyang sinalita sa pasimula. Sa mga bulaang guro na napakarami sa mga araw ni Isaias, ipinakita ng Diyos sa propeta na ang mga mensahero ni Satanas ay hindi titigil hanggang sa ang huling paghuhukom ay papatayin. Siya ay inilipat upang ipakita ang pagsubok ng bawat totoong propeta:

Isaias 8:20 “Sa kautusan at sa patotoo: kung hindi sila nagsasalita ayon sa salitang ito, ito ay dahil walang liwanag sa kanila.”

Ang lahat ng mga propeta ay hindi lamang dapat magkumpisal kay Cristo sa laman, kung saan mayroon tayong access sa Espiritu Santo, kundi nagsasalita din ayon sa “salitang ito”. At anong salita iyon? “Sa kautusan at sa patotoo” ng Diyos. Ang mga patotoo ng mga propeta na dumating bago sa kanila at ang batas ng Diyos ay magkakaloob ng bawat salita at gawa ng isang tunay na propeta. Bukod dito, kwalipikado ng Diyos ang totoong mensahero ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Malakias: “Ang kautusan ng katotohanan ay nasa kanyang bibig, at ang kasamaan ay hindi nasumpungan sa kanyang mga labi … siya ang mensahero ng Panginoon ng mga hukbo.” Walang nakikita, ito ay totoo sa bawat mensahero ng Diyos kay Kristo. Pansinin din mula sa talata sa Isaias na kung hindi sila nagsasalita alinsunod sa patakarang ito (ang batas at ang patotoo), walang liwanag ng Diyos sa kanilang mga mensahe. Ngayon ano ang liwanag na iyon? Sa pagsasalita ng propetang si Juan Bautista, mababasa natin:

Juan 1: 8-9 “Hindi siya ang Liwanag na iyon, kundi ipinadala upang magpatotoo sa Liwanag na iyon. (9) Iyan ang tunay na Liwanag, na lumiliwanag sa bawat tao na dumarating sa mundo. ”

Ang tunay na liwanag na iyon ay si Cristo, na nagbigay ng liwanag sa lahat ng mga propeta. Nagbubunga ng ganap na pagkatao ng mga kredensyal ng Diyos, na ang Propeta na binanggit ni Moises, sa Kanyang Sarili, ay nagdala ng pinakadakilang mensahe ng lahat, sapagkat sa gayon ay makikita ang lahat ng liwanag ng langit, sapagkat si Cristo ang liwanag ng langit na “mula sa Ama “. Tulad ng “Propeta” na nanggaling sa laman, Siya ay “magpapalaki ng kautusan, at gawing marangal.” (Isaias 42:21)

Mateo 5: 17-18 “Huwag ninyong isipin na ako’y naparito upang sirain ang kautusan, o ang mga propeta: hindi ako naparito upang sirain, kundi upang tuparin. (18) Sapagka’t katotohanang sinasabi ko sa iyo, Hanggang sa ang langit at ang lupa ay dumaan, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi lilipas mula sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat.

Dumating si Kristo upang tuparin ang kautusan at ang mga salita ng mga propeta, at pahiran tayo ng kapwa upang makibahagi sa katuparan ng mga mahahabang inaasahang mga talata ng propetiko, pati na rin ang natutupad sa batas sa atin, pinalaki at pinarangalan. Ito ang tunay na Liwanag, na nagbibigay ng liwanag ng buhay sa bawat tao na dumarating sa mundo. Walang kailangang sumunod sa kadiliman ng kamatayan. ANG BEAUTY BAPTISME Nagsasalita tungkol kay Cristo, nakita ni Juan ang mataas na lugar ni Cristo, na nag-iisa ay maaaring magbahagi ng hindi mabibili na regalo ng Espiritu Santo sa mga naniniwala. Sa pagsasalita tungkol dito, sinabi niya:

Juan 1:33 “At hindi ko siya nakilala: datapuwa’t siya na nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig, ay siyang nagsabi sa akin, Sa kaniya’y makikita mo ang Espiritu na bumababa, at nananatili sa kaniya, siya rin ang bumabautismo sa Banal Ghost. ”

Si Cristo, ang Anak ng tao, na ipinanganak ng Espiritu Santo, ay may Espiritu na “nananatili sa Kanya” upang patotohanan na Siya lamang ang tanging tao kung saan maaaring matanggap ng lahat ng tao ang Espiritu Santo, kaya nakasulat sa Kanya na “ang siya rin ang nagbabautismo sa Espiritu Santo “.

Gawa 10: 37-38 Ang salitang iyan, sinasabi ko … pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan; … Kung paanong pinahiran ng Diyos si Jesus ng Nazareth sa Espiritu Santo at may kapangyarihan: na nagpunta sa paggawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diyablo; sapagka’t ang Dios ay sumasa kaniya.

Ang Diyos Ama ang nagpahid ng Anak ng tao sa Espiritu Santo at may kapangyarihan sa Kanyang bautismo. At ito ang Anak ng tao na pinahiran tayo ng bautismo:

1 Juan 2:27 “Nguni’t ang pagpapahid na inyong tinanggap sa kaniya ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangan na ituro sa inyo ng sinomang tao: datapuwa’t kung paanong tinatangkilik kayo ng lahat na mga bagay, at katotohanan, at hindi kasinungalingan, at maging tulad ng itinuro sa iyo, ay mananatili ka sa kanya. ”

Pinahiran ng Diyos si Cristo sa bautismo. Si Cristo, ang Anak ng tao, ay nagpahid sa atin. Ito lamang ang paraan kung saan ang mga mensahero ng Diyos ay lumabas na may mga mensahe mula sa langit. Ni Kristo, ang bautista ng langit.

ANG TESTIMONYA NI HESUS

“Ang propesiya ay hindi dumating sa dating panahon sa pamamagitan ng kalooban ng tao”, marami na ang nakikita sa ating aralin. Dapat din itong lubusang malinaw na tanging si Cristo ang makapagbigay ng kapangyarihan sa isang tao na may Espiritu Santo upang magpropesiya anumang oras kailanman. Gayunpaman kung paano ang mga bagong mensahe mula sa maluwalhating sinaunang mga mensahe ay higit na nabuksan sa mga isipan ng mga propeta ng Diyos? Tingnan natin kung ano ang ipinahayag ng Kasulatan.

Apocalipsis 1: 1 “Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya, upang ipahayag sa kaniyang mga tagapaglingkod ang mga bagay na sa hinaharap ay mangyayari; at ipinadala niya at ipinahiwatig ito sa pamamagitan ng kanyang anghel sa kanyang tagapaglingkod na si Juan: ”

Ang pinaka-solemne propesiya na hold ang pinakamalaking import sa mga banal ng Diyos ay matatagpuan sa aklat ng propesiya na ipinahayag na “ang Apocalipsis ni Hesus Kristo”. Sa propetikong aklat na ito, ang pangalan ay nagpapalabas ng maliwanag at nagniningning na liwanag sa lahat ng mga propetikong pananalita na kailanman ay dumating sa tao. Ipinapahayag nito na kung ang propesiya ay hindi sa ilang paraan na ibinuhos sa kaluluwa ang liwanag ni Cristo, sa gayon ay inilalantad Siya at ang Kanyang mga layunin, ang hula na iyon ay nabigo na maging sa lahat ng bagay na ang Diyos ay laging may Kanyang mga propetikong pahayag na: iyon ay, isang “kapahayagan ni Jesu-Kristo”.
Sapagkat mayroon tayong “isang mas tiyak na salita ng propesiya; na kung magkagayo’y magaling ka na magingat ka, na gaya ng isang ilaw na nagningning sa isang madilim na dako, hanggang sa araw ng kaarawan, at ang bituin sa araw ay lumitaw sa iyong mga puso “. (2 Pedro 1:19)

At pansinin sa unang talata ng Apocalipsis kung paano dumating ang propetikong pahayag kay Juan. Ito ay mula sa Diyos. Ibinigay kay Cristo. Isinulat ng Kanyang anghel. Ibinigay sa propeta. Kaya mukhang ganito:

Diyos >>> Kristo >>> Anghel >>> Propeta.

Katulad din, sa propetikong tawag ng Isaias, nakikita natin mula sa iba’t ibang anggulo ang katulad na huwaran na ibinigay sa paghahayag na ibinigay sa kanya:

Isaias 6: 1-3 “… Nakita ko rin ang Panginoon na nakaupo sa isang trono, mataas at mataas, at puno ng templo ang kanyang tren. (2) Sa itaas ay tumayo ang mga serapin … (3) At ang isa ay sumigaw sa iba, at sinabi, Banal, banal, banal, ang Panginoon ng mga hukbo: ang buong lupa ay puno ng kaniyang kaluwalhatian.

Narito ang isang malinaw na paghahayag ng trono ng Diyos. Ang mga anghel na nakapalibot sa luklukan ay malinaw na kinikilala ang Soberano ng langit bilang ang Pinakabanal, na “higit sa lahat, at sa lahat, at sa iyo” (Efeso 4: 6). Sa pahayag na ito, nakita ni Isaias kung gaano siya karapat-dapat na maging mensahero ng Panginoon. Pagkatapos ay dumating ang anghel mula sa Santuwaryo sa Isaias:

Isaias 6: 6-8 “Nang magkagayo’y lumipad ako sa isa sa mga serapin, na may isang batong uling sa kaniyang kamay, na kaniyang kinuha na may mga panali mula sa dambana: (7) At inilagay niya sa aking bibig, at sinabi, Narito, hinawakan nito ang iyong mga labi; at ang iyong kasamaan ay inalis, at ang iyong kasalanan ay nilinis. (8) Narinig ko rin ang tinig ng Panginoon, na nagsasabi, Sino ang aking susuguin, at sino ang paroroon sa amin? Nang magkagayo’y sinabi ko, Narito ako; ipadala mo ako. ”

Pansinin na si Cristo, ang “Tinig ng Panginoon”, na nagtatanong kung sino ang ipapadala ng Banal na Konseho bilang kanilang mensahero. Ang pagdalisay sa mga labi ni Isaias upang gawin siyang isang angkop na sisidlan sa pamamagitan ng maapoy na karbon ay walang mas mababa kaysa isang simbolo ng pagbibinyag ng Espiritu na iyon, na sinasagisag ng bagay na nagbibigay sa atin ng angkop upang dalhin ang mga mensahe ng Diyos, at maaaring malasin sa mga mensahe na ibinigay ng Diyos. Kaya nakita natin ang pag-angkat ng gawain ng mga anghel sa ministeryo ng mga propeta. Ang mga anghel ay nagkaroon ng isang espesyal na lugar sa gawain ni Cristo. At ito ay pinahihintulutan nilang gawin sa pamamagitan ng pangako ng unang makahulang pananalita ng Dakilang Propeta, ibig sabihin, na dapat Siya ipanganak ng isang babae, gumawa ng laman, at tinatawag na Anak ng tao. Ang mga anghel ng Diyos, batay sa deklarasyong ito, ay naglilingkod sa sangkatauhan, mas pinoproba ang isip ng tao sa mga propesiya:

Juan 1:51 “At sinabi niya sa kaniya, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Mula ngayon makikita mo ang langit na bukas, at ang mga anghel ng Dios na umaakyat at bumababa sa Anak ng tao.”

Genesis 28: 12,17 “At siya’y nanaginip, at narito ang isang hagdan na itinayo sa ibabaw ng lupa, at ang taluktok nito ay umabot sa langit: at, narito, ang mga anghel ng Diyos ay umaakyat at bumaba roon … At siya’y natakot, at sinabi, Totoong kakila-kilabot ang lugar na ito! ito ay wala iba kundi ang bahay ng Diyos, at ito ang pintuan ng langit. ”

Si Cristo bilang Anak ng tao ay ang mismong pintuan ng langit, sapagkat sinasabi Niya “Walang taong lumalapit sa Ama kundi sa pamamagitan Ko.” At sa pamamagitan lamang ng Kanya ay ginawang laman lamang upang ang mga anghel ng Diyos ay dumaan sa “pintuang-daan “Upang maglingkod sa tao. Hindi sila nangangasiwa sa tao sa kanilang sarili, kundi naglingkod sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Cristo sa-at sa tao. Sa pamamagitan ng patakarang iyon, nakita natin sa Kasulatan ang mga anghel na nagbigay ng mga mensahe ng propetang Daniel at Juan, at binuksan din ang kanilang mga interpretasyon sa tao sa kanilang takdang panahon. Ito ay sa takdang panahon ng kanilang katuparan, kapag ang Diyos ay gumagawa ng isang bagay sa ibabaw ng lupa, ang Kanyang mga anghel ay darating upang ipahayag ang paglalahad ng mga bagay na ito sa Kanyang mga lingkod, (maging nakakakita man o di-makita) ang mga bagay na dapat na matagal , upang sila ay magpatotoo sa mga layunin ng Diyos sa tao.

Amos 3: 7 Tunay na ang Panginoong Dios ay walang gagawin, kundi kaniyang ihahayag ang kaniyang lihim sa kaniyang mga lingkod na mga propeta.

Deuteronomy 29:29 Ang mga lihim na bagay ay sa Panginoon nating Dios: nguni’t ang mga bagay na nahahayag ay ukol sa atin at sa ating mga anak magpakailan man, upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito.

ISANG BOSES: MARAMING SALITA

Ngayon ukol sa mga anghel, mababasa natin sa Apocalipsis ng isang anghel na nagpayo kay Juan, na nagpapahayag na mayroon siyang “patotoo ni Jesus.”

Apocalipsis 19:10 … Ako ang iyong alipin, at ng iyong mga kapatid na may patotoo ni Jesus: sumamba sa Diyos: sapagkat ang patotoo ni Jesus ay ang diwa ng propesiya. ”

Pansinin na ang patotoo ni Jesus ay ang Espiritu ng Propesiya. At nakita natin nang mas maaga na si Kristo, na ipinanganak ng isang babae at nilalang ng Espiritu Santo, ay ang Propeta na nagpahid ng lahat ng mga propeta sa kanilang itinalagang gawain sa Kanyang katawan. Sa gayon ang lahat ng totoong propeta ay may patotoo kay Jesus, na siyang Espiritu ng propesiya, na “magpapakita sa iyo ng mga bagay na darating” (Juan 16:13).

Apocalipsis 12:17 “At ang dragon ay nagalit sa babae, at naparoon upang makipagdigma sa nalabi sa kanyang binhi, na sumusunod sa mga utos ng Diyos, at may patotoo kay Jesus Cristo.”

Napansin mo ba na ang nalabi ng binhi ng babae ay “may patotoo kay Jesu-Cristo?” Ito ang mga may kaloob ng propesiya, nauunawaan ang mga lihim na bagay ng Diyos, na may pahayag ni Jesu-Cristo at maging isang paghahayag ni Jesu-Cristo . Kaya tinatawag din silang “kanyang binhi”. Gayunman, malinaw ang Kasulatan, na talagang “isang binhi” lamang, at hindi “marami”.

Galacia 3:16 “Ngayon kay Abraham at sa kanyang binhi ay ginawa ang mga pangako. Hindi niya sinasabi, At sa mga buto, bilang ng marami; kundi bilang isa, At sa iyong binhi, na si Cristo. ”

Kaya maaari itong tunay na sinabi na mayroon lamang isang propeta na may Espiritu Santo na nananatili sa Kanya. Kaya paano na may “nalabi” sa lahat, at bakit maraming mga propeta?

Galacia 3:29 “At kung kayo’y kay Cristo, kayo nga’y binhi ni Abraham, at mga tagapagmana ayon sa pangako. Mayroon lamang isang Kristo, sino ang binhing iyon. At isang katawan ni Cristo. ”

Sa Kristo, binibilang tayo bilang bahagi ng binhing iyon, at nakikibahagi sa kaloob na iyon ng propeta. Sa katulad na paraan, si Kristo ay mayroon lamang isang tinig, at ang Kanyang Voice ay tinawag na “ang Salita ng Diyos.” Kung gayon, kapag binabasa natin ang Biblia, mayroon tayong mahigit sa apat na iba’t ibang mga kinasihang manunulat na binubuo ng tinatawag nating “Salita ng Diyos ? “Ito ay ang parehong prinsipyo na binabanggit ng Kasulatan. Si Juan, nang ilarawan ang Tinig ni Kristo “bilang isang trumpeta”, ay nagsasabi din na “gaya ng tunog ng maraming tubig.” (Apocalipsis 1:10, 15) Pagkatapos, sa katuparan ng kanyang mga pangitain, naririnig niya ang “tinig ng isang mahusay na tao “:

Apocalipsis 19: 6 “At narinig ko na gaya ng tinig ng isang malaking karamihan, at gaya ng tinig ng maraming tubig, at gaya ng tinig ng malakas na mga kulog, na nagsasabi, Aleluya: sapagka’t ang Panginoong Dios ay makapangyarihan sa lahat.

Ang mga propeta ay binubuo ng maraming mga tinig, gayunpaman ang lahat ng mga tinig ay nasa- at ng-Kristo. Siya ang Tinig ng lahat ng mga tinig na nagpapahayag ng katotohanan, sapagkat walang katotohanan na bukod sa Kanya. Dahil dito, ang Kanyang mga tao ay binabanggit na may “patotoo ni Jesu Cristo.”

ANG Liwanag ng mundo

Nangangahulugan ba ito na ang lahat ng Kanyang mga tao ay magiging mga propeta? Ano ang sinasabi ng Kasulatan?

Bilang 11: 25-29 “At ang PANGINOON ay bumaba sa isang ulap, at nagsalita sa kanya, at kinuha ang espiritu na nasa kanya, at ibinigay ito sa pitumpung matatanda: at ito ay nangyari, na, nang ang espiritu nagpahinga sa kanila, nagpropesiya sila, at hindi tumigil. (26) Nguni’t naiwan ang dalawa sa mga lalake sa kampamento, ang pangalan ng isa ay Eldad, at ang pangalan ng isa’y Medad: at ang espiritu ay nananatili sa kanila; at sila’y sa kanila na nangasulat, datapuwa’t hindi lumabas sa tabernakulo: at sila’y nanghula sa kampamento … At si Josue na anak ni Nun ay nagsabi, Panginoon ko, Moises, ipagbawal mo sa kanila. (29) At sinabi ni Moises sa kaniya, Ikaw ay napakasama dahil sa akin? magiging Diyos ba na ang buong bayan ng PANGINOON ay mga propeta, at na ilalagay ng PANGINOON ang kaniyang espiritu sa kanila! ”

Gusto ng Diyos na maging propeta ang lahat ng Kanyang bayan! Para sa mga tunay na propeta ay palaging binibilang bilang mga anak ng Diyos, at ang kanilang mga bibig ay napuno ng Salita ng Diyos, na sa diwa nito ay si Cristo. At upang magpatotoo tungkol sa Kanya, sino ang liwanag ng mundo, maging sa pamamagitan ng buhay, panulat, tinig, o iba pang pagpapahayag, ay ang tanging ligtas na landas para sa mga tao ni Cristo, dahil bukod sa ito, ang mundo ay maaaring magkaroon walang liwanag sa batas, ni ang ebanghelyo, ni ang mga bagay na malapit nang maganap sa mundo; at ito ang patotoo ni Cristo na palagi ang gawain ng Espiritu Santo. Sapagkat si Cristo ay nagsasalita ng Espiritu sa gayong paraan, na ito ay “ang Espiritu ng katotohanan, na nagmumula sa Ama, ay siyang magpapatotoo sa Akin.” (Juan 15:26) Sa ganitong paraan ang mataas na pagtawag ng Diyos sa Si Cristo ay matutupad sa atin:

Mateo 5: 14-16 “Kayo ang liwanag ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa isang burol ay hindi maaaring itago. (15) Sinoman man ay hindi nagsisindi ng kandila, at inilagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa isang kandelero; at nagbibigay ito ng liwanag sa lahat na nasa bahay. (16) Lumiwanag ang iyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang iyong mabubuting gawa, at luwalhatiin ang iyong Ama na nasa langit. ”

ANG DAKILANG PROPETIKAL NA PINAGMULAN

Ang Salita ng Diyos ay palaging natagpuan na ito ay mahusay na Pinagmulan sa Diyos. At lagi nating natagpuan ang ating buhay, buhay, at anumang ginagawa natin sa Panginoon, na ginagawa sa Salita ng Diyos. Gayunpaman nakikita na ang Diyos ang Pinagmumulan ng Kanyang Salita, at ginagawa Niya ang lahat ng Kanyang mga layunin sa pamamagitan ng Kanyang Salita, maaari nating makita ang Pinagmumulan ng bawat salita na binabanggit ng isang propeta mula sa Kanya. Ang mga salita ng mga propeta ay mangyayari, ayon sa paraan ng ipinahayag ng Diyos. ADB1905 Deuteronomy 18 22 Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay ay hindi sumunod, o mangyayari man, ay ang bagay na hindi sinalita ng Panginoon, nguni’t ang propeta ay nagsalita ng mabait: hindi ka matatakot. Sa kanya. Ang Diyos ang nagsasalita tungkol sa bagay na mangyayari bago ito mangyari. Ang Kanyang Salita lamang ang magagawa ang lahat ng sinasabi nito.

Isaias 46:10 Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, at mula pa noong sinaunang panahon ang mga bagay na hindi pa nagagawa, sinasabing, Ang payo ko ay mananatili, at gagawin ko ang lahat ng aking kasiyahan: ”

Nang mag-alinlangan si Moises nang isang saglit ang Salita ng Diyos, sumagot Siya:

(Bilang 11:23) “At sinabi ng Panginoon kay Moises, Nagtagumpay ba ang kamay ng PANGINOON? makikita mo ngayon kung ang aking salita ay mangyayari sa iyo o hindi. ”

Ngunit ang isang mabilis na pagbabasa ng unang kabanata ng Genesis ay sapat upang malaman na ang Salitang binigkas ng Diyos.

Isaias 55:11 “Gayon ma’y ang aking salita ay lalabas sa aking bibig: ito’y hindi babalik sa akin na walang kabuluhan, kundi gagawin ko ang aking kaluguran, at ito’y uunlad sa bagay na aking sinugo.

Samakatuwid ang propeta na ipinadala ng Diyos ay hindi nagsasalita tungkol sa kanyang sarili, kundi nagsasalita ng mga bagay na malinaw na ipinahayag sa Kanya sa pamamagitan ng patotoo ni Jesucristo. At sa mga salitang iyan, sinabi ng Diyos na “gagawin nito ang aking kaluguran.” Si Cristo bilang dakilang Propeta, na ipinadala ng Diyos sa atin, upang ipahayag ang lahat ng payo ng Diyos, ipinahayag “Siya na nagsugo sa Akin ay kasama Ko: ang Ama hindi ako iniwan; sapagkat palagi akong gumagawa ng mga bagay na nakalulugod sa Kanya. “(Juan 8: 2829) At sa ganito tayo ay nagpapadala sa atin ng Diyos. Ipinahayag ni Kristo na “kung wala Ako, wala kayong magagawa” (Juan 15: 5) “Sapagkat ang Diyos na gumagawa sa iyo kapwa sa kalooban at sa paggawa ng kanyang kasiyahan … maaari mong gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Cristo na nagpapalakas [ ikaw *] … “(Fil 2:13, 4:13)

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Testimonya
June 10, 2019 (No Comments) by Christian Corsiga

Sa mga araw ni Moises, isang propesiya ang ibinigay ni Cristo na nagtataya na Siya ay darating hindi lamang bilang tao, kundi bilang isang propeta din. Ang hula ay matatagpuan sa ikalimang aklat ng Biblia:

Deuteronomio 18: 18-19 Aking bubuhayin sila ng isang Propeta mula sa kanilang mga kapatid, tulad mo, at ilalagay ko ang aking mga salita sa kanyang bibig; at siya’y magsasalita sa kanila ng lahat na aking sasabihin sa kaniya. (19) At mangyayari, na ang sinomang hindi makikinig sa aking mga salita na kaniyang sasalitain sa aking pangalan ay aking hihingin sa kaniya.

Samantalang totoo na ang Diyos ay nagbangon ng maraming mga propeta para sa Kanyang mga anak, si Kristo ang Isa na kung saan ang lahat ng mga propeta at propesiya ay dumating kailanman, at wala Siya, walang propesiya anumang mayroon. Tingnan natin ang pinakaunang Propeta at propesiya sa Biblia:

(Genesis 3:15) “At ilalagay ko ang pag-aaway sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi at ng kanyang binhi; ito ay magbubugbog ng iyong ulo, at iyong puputulin ang kanyang sakong. ”

Ang unang propesiyang ito ay nagpapahayag ng marami sa lahat ng posibleng paraan. Ito ay nagsasalita tungkol sa matagumpay na kapangyarihan ng ebanghelyo sa puso ng mananampalataya; Ipinapahayag nito na si Cristo ay magiging isang tao. Ito ay nagsasalita ng pagtaas at pagbagsak ng mga pamunuan at kapangyarihan ng kasamaan sa mataas na mga lugar; Ipinapahayag nito ang kahanga-hangang tagumpay sa wakas ng mga banal ng Diyos sa mga ahensiyang sataniko. Inihahandog nito ang puso ni Satanas sa parehong sugat at ipako sa krus ang Anak ng Diyos, at ipinahayag ang puso at biyaya ng Diyos sa buong sangkatauhan. Inihula nila ang mga hindi papansinin ang awtoridad ng Diyos, at ang mga tunay na nakipagkasundo sa pinakamataas na pamahalaan, na nagtataguyod ng batas sa lahat ng ito ay tunay na awtoridad. Sa katunayan, ang hula na ito ay sumasaklaw sa lahat ng ito, maganda sa saklaw nito, at pinalaki ng masusing pag-aaral. At sino ang makapagpapawalang halaga ng isang maluwalhating banal na pananalita? Ano ang maaaring gumawa ng kahanga-hangang pagpapahayag na ito ng higit pang kaluwalhatian kaysa sa ipinahayag dito?

Ngunit may isang bagay na tunay na maluwalhati tungkol sa hulang ito, hindi malinaw na nakikita sa ibabaw ng mga salita. Ito ay ang Messenger na ibinigay ito. Ang unang propeta sa Biblia ay ipinahayag na “ang tinig ng PANGINOONG Diyos”. At sino ang tinig na iyon? Sa isang naunang aral, natukoy namin na ang Voice bilang Salita ng Diyos, at sa huli ang Salita ng Diyos ay naging laman. Ang Boses na iyon ay hindi maaaring maging anumang iba kaysa kay Hesukristo, kung kanino nag-iisa ang maluwalhating pangalan na iyon. Kaya ang yugto ng set ng ebanghelyo. Ang pangako ng ebanghelyo ay ibinigay ng pinakadakilang Propeta, at ang huwaran para sa bawat propeta ay unang inihayag ng Kanya, na magpapatuloy katulad ng ginawa ng Salita na laman; hindi ang Salita na lumabas sa maluwalhating hanay ng langit, kundi ang Salita na lalabas sa mga garbs ng isang mapagpakumbabang pastol mula sa Nazareth. Ito ay “ang Propeta” na ibabangon “mula sa kanilang mga kapatid”. Sa araling ito, malalaman natin ang mas malapit sa ministeryo ng Propeta na may kaugnayan sa lahat ng iba pang mga propeta.

MINISTERYO NG PROPESIYA

Ang unang hulang iyon ay hindi lamang ang unang salita na sinasalita tungkol sa ebanghelyo, ngunit ito ay isang praktikal na deklarasyon ng pagiging ginawa ni Cristo bilang propeta, sapagkat naglalaman ito ng tiyak na pahayag na gagawin Niya ang anak ng tao. Tingnan natin:

Mateo 1:18 “Ngayon ang kapanganakan ni Jesucristo ay ganito: Sa panahong ang kanyang ina na si Maria ay ipinagkaloob kay Jose, bago sila magkasama, siya ay natagpuan na anak ng Espiritu Santo.”

Si Kristo, sa pagiging isang tao, ay dumating sa tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo, hindi sa pangako ng ebanghelyo lamang, kundi bilang nauukol sa Kanyang pagsilang. Pagkatapos ng dalawang talata, isang anghel ang nagsabi kay Joseph, “ang ipinagkaloob sa kanya [iyon ay si Maria] ay sa Espiritu Santo” (talata 20) Ang Kasulatan ay malinaw na ang ebanghelyo at propesiya ay dumarating lamang sa pamamagitan ng Espiritu Santo, at walang Banal na Espiritu, ni ang ebanghelyo, ni ang propetikong pananalita ay maaaring ibigay sa tao.

1 Tesalonica 1: 5 “Sapagka’t ang aming evangelio ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi gayon din sa kapangyarihan, at sa Espiritu Santo, at sa maraming katiwasayan …”

Ngayon na ang ebanghelyo na dumating sa salita sa mga taga-Tesalonica ng apostol sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay ang parehong ebanghelyo na ipinahiwatig ng Espiritu Santo kay Adan at Eba sa pasimula ni Kristo, at walang Cristo, ang apostol ay hindi kailanman magkakaroon nagkaroon ng ebanghelyo upang bigyan ang lahat sa mga taga-Tesalonica, sapagkat sa pamamagitan ni Cristo ay dumating ang mensahe ng ebanghelyo. Mula sa propetang si Isaias, dumating ang isang katotohanan tungkol sa kanyang sariling ministeryo na nagpapahiwatig ng isang mas higit na katotohanan, sapagkat ang Isa ay nasa Kanya na upang matupad ang bagay na iyon na sinasalita. Ano ang ginagawa Niyang bagay?

Isaias 61: 1-2 “Ang Espiritu ng Panginoong DIYOS ay nasa akin; sapagka’t pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa maamo; sinugo niya ako upang itali ang mga may pusong pusong, upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag, at ang pagbubukas ng bilangguan sa kanila na nakagapos; (2) Upang ipahayag ang katanggap-tanggap na taon ng PANGINOON, at ang araw ng paghihiganti ng ating Diyos; upang aliwin ang lahat na nagdadalamhati; ”

Ngayon na ang ministeryo ay totoo para sa lahat kung sino ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay nasa, sapagkat ang Espiritu ay nasa mga propeta upang ipahayag at ihula ang mga bagay na iyan. Gayon pa man ay nagsalita ito nang higit pa kaysa sa mga propeta, binanggit ito tungkol sa Dakilang Propeta na iyon, na babangon mula sa puno ng tubig ng Jordan: ang Kristo, kung saan natagpuan ng lahat ng mga propeta ang kanilang mensahe at ministeryo.

Ngayon, bilang nauukol sa hula, na mga banal na mensahe ng Diyos hinggil sa mga bagay na darating, ang parehong Isa na ipinaglihi ng Espiritu Santo ay ang Propeta, na sa Eden ay ipinahayag ng Banal na pananalita ng Espiritu, ang mga bagay na darating pa. Ang pagiging conceived ng Banal na Ghost, ito ay sa pamamagitan ng Kanya lamang na ang sinuman ay maaaring makatanggap ng Espiritu ng propesiya upang manghula anumang bagay; sa katunayan, ito ay sa pamamagitan ng na Presensya at kapangyarihan ng ito Mahusay na Propeta, na ang lahat ng mga propeta, sa pamamagitan ng Kanya, ay dumating:

2 Pedro 1:21 “Sapagka’t ang hula ay hindi dumating sa unang panahon sa pamamagitan ng kalooban ng tao: datapuwa’t ang mga banal na tao ng Dios ay nangagsalita, gaya ng pagkilos ng Espiritu Santo.

Lahat ng mga propeta na naparito sa mundo ay naudyukan ng Espiritu Santo, at maaari lamang ibigay ng Diyos ang kaloob na iyon ni Jesucristo. Ibubunyag ng Espiritu Santo ang mga bagay ng Kaharian ng Diyos.

1 Corinto 2: 9-10 “Datapuwa’t gaya ng nasusulat, Ang mata ay hindi nakakita, o nakarinig man ang tainga, o pumasok man sa puso ng tao, ang mga bagay na inihanda ng Dios sa mga nagsisiibig sa kaniya. (10) Nguni’t ipinahayag sila ng Dios sa atin sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu; sapagka’t sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalim na mga bagay ng Dios.

Maliwanag na ang hula ay hindi dumating sa dating panahon ng kalooban ng tao ngunit ito ay dumarating lamang ni Cristo, at totoo ito sa bawat bata na ipinanganak ng Espiritu Santo:

Juan 1: 12-13 “Datapuwa’t ang lahat ng sa kaniya’y tumanggap, ay pinagkalooban niya ng kapangyarihan upang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid ay sa kanila na nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan: (13) Na mga ipinanganak, hindi ng dugo, ni ng kalooban ng laman, ni ng kalooban ng tao, kundi ng Diyos. ”

Gayunpaman nang hindi na kapanganakan, hindi maaaring maging anak ng Diyos; at walang kapanganakan na iyon, maaaring walang propeta sa lahat; para sa isang anak ng Diyos ay isa na ipinanganak ng Espiritu Santo. Gayundin, ang mga propeta lamang ang makapagsasabi tungkol sa mga makalangit na katotohanan sa pamamagitan ng Espiritu na iyon.

Juan 3: 3 “Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban kung ang isang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makita ang kaharian ng Diyos.”

Ang Kasulatan ay malinaw na tungkol sa mga bagay na ito. “Sinusuri ng Espiritu ang lahat ng bagay, oo, ang mga malalim na bagay ng Diyos.” Kabilang dito ang mga bagay na nauukol sa ebanghelyo, ang kaharian ng Diyos, ang gawain ni Cristo, at ang mga hadlang na dinala ni Satanas sa mga dakilang gawain ng Diyos. Sapagkat ang gayon ay, at patuloy pa rin, ang ministeryo ng mga propeta.

1 Pedro 1: 11-12 “Na tinutukoy kung ano, o anong uri ng panahon ang Espiritu ni Cristo na nasa kanila ay nagpapahiwatig, nang ito ay nagpatotoo nang una sa mga pagdurusa ni Cristo, at ang kaluwalhatiang dapat sundin. (12) Na ipinahayag sa kanila, na hindi sa kanilang sarili, kundi sa amin ay nangaglilingkod sila sa
tatlong bagay, na ngayon ay iniulat sa inyo ng mga nagsipangaral sa inyo ng evangelio sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinadala mula sa langit; kung anong mga bagay ang hinahanap ng mga anghel. ”

Upang isaalang-alang ang kaisipan! Ang Dakilang Propeta ay ang Salita ng Diyos! Siya lamang ang tanging Isa na kung saan sinasalita ng mga propeta ang Salitang iyon, at sa pamamagitan nito, nagpapatotoo kay Cristo!

Juan 5:39 “Hanapin ang mga banal na kasulatan; sapagka’t sa mga ito ay iniisip ninyo na mayroon kayong buhay na walang hanggan: at sila ang nagpapatotoo sa akin. ”

ANG ILAW NG BUHAY

Ang Bibliya ay nagsasalita ng maraming mga kapansin-pansin na mga halimbawa ng mga taong may hayag na kaloob ng propesiya, at kung mayroon silang kaloob ng propesiya, maliwanag na dapat din silang magkaroon ng Espiritu Santo. Gayunpaman hindi lahat na dumating na nagpapahayag ng kaloob ng propesiya, ni nagtatrabaho ng mga dakilang himala ay “inilipat ng Espiritu Santo.”

1 Juan 4: 1-2 “Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawa’t espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu kung sila’y sa Dios: sapagka’t maraming mga huwad na propeta ang nagsilabas sa sanglibutan. (2) Sa pamamagitan nito alam mo ang Espiritu ng Diyos: Ang bawat espiritu na nagpapahayag na si Jesu-Cristo ay dumating sa laman ay mula sa Diyos: Pansinin na hindi bawat espiritu ay ang Espiritu ng Diyos.

Kaya kung ano ang eksaktong pagsubok ng bawat totoong propeta, hindi kasama ang Dakilang Propeta, na dumarating sa mundo? Nagsasalita sila alinsunod sa pinakaunang propetang nagsasabi: na si Cristo ay nanggagaling sa laman, bilang “binhi ng babae”, at sa pamamagitan nito, Siya ay tatahan sa atin upang magsalita kung ano ang Kanyang sinalita sa pasimula. Sa mga bulaang guro na napakarami sa mga araw ni Isaias, ipinakita ng Diyos sa propeta na ang mga mensahero ni Satanas ay hindi titigil hanggang sa ang huling paghuhukom ay papatayin. Siya ay inilipat upang ipakita ang pagsubok ng bawat totoong propeta:

Isaias 8:20 “Sa kautusan at sa patotoo: kung hindi sila nagsasalita ayon sa salitang ito, ito ay dahil walang liwanag sa kanila.”

Ang lahat ng mga propeta ay hindi lamang dapat magkumpisal kay Cristo sa laman, kung saan mayroon tayong access sa Espiritu Santo, kundi nagsasalita din ayon sa “salitang ito”. At anong salita iyon? “Sa kautusan at sa patotoo” ng Diyos. Ang mga patotoo ng mga propeta na dumating bago sa kanila at ang batas ng Diyos ay magkakaloob ng bawat salita at gawa ng isang tunay na propeta. Bukod dito, kwalipikado ng Diyos ang totoong mensahero ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Malakias: “Ang kautusan ng katotohanan ay nasa kanyang bibig, at ang kasamaan ay hindi nasumpungan sa kanyang mga labi … siya ang mensahero ng Panginoon ng mga hukbo.” Walang nakikita, ito ay totoo sa bawat mensahero ng Diyos kay Kristo. Pansinin din mula sa talata sa Isaias na kung hindi sila nagsasalita alinsunod sa patakarang ito (ang batas at ang patotoo), walang liwanag ng Diyos sa kanilang mga mensahe. Ngayon ano ang liwanag na iyon? Sa pagsasalita ng propetang si Juan Bautista, mababasa natin:

Juan 1: 8-9 “Hindi siya ang Liwanag na iyon, kundi ipinadala upang magpatotoo sa Liwanag na iyon. (9) Iyan ang tunay na Liwanag, na lumiliwanag sa bawat tao na dumarating sa mundo. ”

Ang tunay na liwanag na iyon ay si Cristo, na nagbigay ng liwanag sa lahat ng mga propeta. Nagbubunga ng ganap na pagkatao ng mga kredensyal ng Diyos, na ang Propeta na binanggit ni Moises, sa Kanyang Sarili, ay nagdala ng pinakadakilang mensahe ng lahat, sapagkat sa gayon ay makikita ang lahat ng liwanag ng langit, sapagkat si Cristo ang liwanag ng langit na “mula sa Ama “. Tulad ng “Propeta” na nanggaling sa laman, Siya ay “magpapalaki ng kautusan, at gawing marangal.” (Isaias 42:21)

Mateo 5: 17-18 “Huwag ninyong isipin na ako’y naparito upang sirain ang kautusan, o ang mga propeta: hindi ako naparito upang sirain, kundi upang tuparin. (18) Sapagka’t katotohanang sinasabi ko sa iyo, Hanggang sa ang langit at ang lupa ay dumaan, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi lilipas mula sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat.

Dumating si Kristo upang tuparin ang kautusan at ang mga salita ng mga propeta, at pahiran tayo ng kapwa upang makibahagi sa katuparan ng mga mahahabang inaasahang mga talata ng propetiko, pati na rin ang natutupad sa batas sa atin, pinalaki at pinarangalan. Ito ang tunay na Liwanag, na nagbibigay ng liwanag ng buhay sa bawat tao na dumarating sa mundo. Walang kailangang sumunod sa kadiliman ng kamatayan. ANG BEAUTY BAPTISME Nagsasalita tungkol kay Cristo, nakita ni Juan ang mataas na lugar ni Cristo, na nag-iisa ay maaaring magbahagi ng hindi mabibili na regalo ng Espiritu Santo sa mga naniniwala. Sa pagsasalita tungkol dito, sinabi niya:

Juan 1:33 “At hindi ko siya nakilala: datapuwa’t siya na nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig, ay siyang nagsabi sa akin, Sa kaniya’y makikita mo ang Espiritu na bumababa, at nananatili sa kaniya, siya rin ang bumabautismo sa Banal Ghost. ”

Si Cristo, ang Anak ng tao, na ipinanganak ng Espiritu Santo, ay may Espiritu na “nananatili sa Kanya” upang patotohanan na Siya lamang ang tanging tao kung saan maaaring matanggap ng lahat ng tao ang Espiritu Santo, kaya nakasulat sa Kanya na “ang siya rin ang nagbabautismo sa Espiritu Santo “.

Gawa 10: 37-38 Ang salitang iyan, sinasabi ko … pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan; … Kung paanong pinahiran ng Diyos si Jesus ng Nazareth sa Espiritu Santo at may kapangyarihan: na nagpunta sa paggawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diyablo; sapagka’t ang Dios ay sumasa kaniya.

Ang Diyos Ama ang nagpahid ng Anak ng tao sa Espiritu Santo at may kapangyarihan sa Kanyang bautismo. At ito ang Anak ng tao na pinahiran tayo ng bautismo:

1 Juan 2:27 “Nguni’t ang pagpapahid na inyong tinanggap sa kaniya ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangan na ituro sa inyo ng sinomang tao: datapuwa’t kung paanong tinatangkilik kayo ng lahat na mga bagay, at katotohanan, at hindi kasinungalingan, at maging tulad ng itinuro sa iyo, ay mananatili ka sa kanya. ”

Pinahiran ng Diyos si Cristo sa bautismo. Si Cristo, ang Anak ng tao, ay nagpahid sa atin. Ito lamang ang paraan kung saan ang mga mensahero ng Diyos ay lumabas na may mga mensahe mula sa langit. Ni Kristo, ang bautista ng langit.

ANG TESTIMONYA NI HESUS

“Ang propesiya ay hindi dumating sa dating panahon sa pamamagitan ng kalooban ng tao”, marami na ang nakikita sa ating aralin. Dapat din itong lubusang malinaw na tanging si Cristo ang makapagbigay ng kapangyarihan sa isang tao na may Espiritu Santo upang magpropesiya anumang oras kailanman. Gayunpaman kung paano ang mga bagong mensahe mula sa maluwalhating sinaunang mga mensahe ay higit na nabuksan sa mga isipan ng mga propeta ng Diyos? Tingnan natin kung ano ang ipinahayag ng Kasulatan.

Apocalipsis 1: 1 “Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya, upang ipahayag sa kaniyang mga tagapaglingkod ang mga bagay na sa hinaharap ay mangyayari; at ipinadala niya at ipinahiwatig ito sa pamamagitan ng kanyang anghel sa kanyang tagapaglingkod na si Juan: ”

Ang pinaka-solemne propesiya na hold ang pinakamalaking import sa mga banal ng Diyos ay matatagpuan sa aklat ng propesiya na ipinahayag na “ang Apocalipsis ni Hesus Kristo”. Sa propetikong aklat na ito, ang pangalan ay nagpapalabas ng maliwanag at nagniningning na liwanag sa lahat ng mga propetikong pananalita na kailanman ay dumating sa tao. Ipinapahayag nito na kung ang propesiya ay hindi sa ilang paraan na ibinuhos sa kaluluwa ang liwanag ni Cristo, sa gayon ay inilalantad Siya at ang Kanyang mga layunin, ang hula na iyon ay nabigo na maging sa lahat ng bagay na ang Diyos ay laging may Kanyang mga propetikong pahayag na: iyon ay, isang “kapahayagan ni Jesu-Kristo”.
Sapagkat mayroon tayong “isang mas tiyak na salita ng propesiya; na kung magkagayo’y magaling ka na magingat ka, na gaya ng isang ilaw na nagningning sa isang madilim na dako, hanggang sa araw ng kaarawan, at ang bituin sa araw ay lumitaw sa iyong mga puso “. (2 Pedro 1:19)

At pansinin sa unang talata ng Apocalipsis kung paano dumating ang propetikong pahayag kay Juan. Ito ay mula sa Diyos. Ibinigay kay Cristo. Isinulat ng Kanyang anghel. Ibinigay sa propeta. Kaya mukhang ganito:

Diyos >>> Kristo >>> Anghel >>> Propeta.

Katulad din, sa propetikong tawag ng Isaias, nakikita natin mula sa iba’t ibang anggulo ang katulad na huwaran na ibinigay sa paghahayag na ibinigay sa kanya:

Isaias 6: 1-3 “… Nakita ko rin ang Panginoon na nakaupo sa isang trono, mataas at mataas, at puno ng templo ang kanyang tren. (2) Sa itaas ay tumayo ang mga serapin … (3) At ang isa ay sumigaw sa iba, at sinabi, Banal, banal, banal, ang Panginoon ng mga hukbo: ang buong lupa ay puno ng kaniyang kaluwalhatian.

Narito ang isang malinaw na paghahayag ng trono ng Diyos. Ang mga anghel na nakapalibot sa luklukan ay malinaw na kinikilala ang Soberano ng langit bilang ang Pinakabanal, na “higit sa lahat, at sa lahat, at sa iyo” (Efeso 4: 6). Sa pahayag na ito, nakita ni Isaias kung gaano siya karapat-dapat na maging mensahero ng Panginoon. Pagkatapos ay dumating ang anghel mula sa Santuwaryo sa Isaias:

Isaias 6: 6-8 “Nang magkagayo’y lumipad ako sa isa sa mga serapin, na may isang batong uling sa kaniyang kamay, na kaniyang kinuha na may mga panali mula sa dambana: (7) At inilagay niya sa aking bibig, at sinabi, Narito, hinawakan nito ang iyong mga labi; at ang iyong kasamaan ay inalis, at ang iyong kasalanan ay nilinis. (8) Narinig ko rin ang tinig ng Panginoon, na nagsasabi, Sino ang aking susuguin, at sino ang paroroon sa amin? Nang magkagayo’y sinabi ko, Narito ako; ipadala mo ako. ”

Pansinin na si Cristo, ang “Tinig ng Panginoon”, na nagtatanong kung sino ang ipapadala ng Banal na Konseho bilang kanilang mensahero. Ang pagdalisay sa mga labi ni Isaias upang gawin siyang isang angkop na sisidlan sa pamamagitan ng maapoy na karbon ay walang mas mababa kaysa isang simbolo ng pagbibinyag ng Espiritu na iyon, na sinasagisag ng bagay na nagbibigay sa atin ng angkop upang dalhin ang mga mensahe ng Diyos, at maaaring malasin sa mga mensahe na ibinigay ng Diyos. Kaya nakita natin ang pag-angkat ng gawain ng mga anghel sa ministeryo ng mga propeta. Ang mga anghel ay nagkaroon ng isang espesyal na lugar sa gawain ni Cristo. At ito ay pinahihintulutan nilang gawin sa pamamagitan ng pangako ng unang makahulang pananalita ng Dakilang Propeta, ibig sabihin, na dapat Siya ipanganak ng isang babae, gumawa ng laman, at tinatawag na Anak ng tao. Ang mga anghel ng Diyos, batay sa deklarasyong ito, ay naglilingkod sa sangkatauhan, mas pinoproba ang isip ng tao sa mga propesiya:

Juan 1:51 “At sinabi niya sa kaniya, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Mula ngayon makikita mo ang langit na bukas, at ang mga anghel ng Dios na umaakyat at bumababa sa Anak ng tao.”

Genesis 28: 12,17 “At siya’y nanaginip, at narito ang isang hagdan na itinayo sa ibabaw ng lupa, at ang taluktok nito ay umabot sa langit: at, narito, ang mga anghel ng Diyos ay umaakyat at bumaba roon … At siya’y natakot, at sinabi, Totoong kakila-kilabot ang lugar na ito! ito ay wala iba kundi ang bahay ng Diyos, at ito ang pintuan ng langit. ”

Si Cristo bilang Anak ng tao ay ang mismong pintuan ng langit, sapagkat sinasabi Niya “Walang taong lumalapit sa Ama kundi sa pamamagitan Ko.” At sa pamamagitan lamang ng Kanya ay ginawang laman lamang upang ang mga anghel ng Diyos ay dumaan sa “pintuang-daan “Upang maglingkod sa tao. Hindi sila nangangasiwa sa tao sa kanilang sarili, kundi naglingkod sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Cristo sa-at sa tao. Sa pamamagitan ng patakarang iyon, nakita natin sa Kasulatan ang mga anghel na nagbigay ng mga mensahe ng propetang Daniel at Juan, at binuksan din ang kanilang mga interpretasyon sa tao sa kanilang takdang panahon. Ito ay sa takdang panahon ng kanilang katuparan, kapag ang Diyos ay gumagawa ng isang bagay sa ibabaw ng lupa, ang Kanyang mga anghel ay darating upang ipahayag ang paglalahad ng mga bagay na ito sa Kanyang mga lingkod, (maging nakakakita man o di-makita) ang mga bagay na dapat na matagal , upang sila ay magpatotoo sa mga layunin ng Diyos sa tao.

Amos 3: 7 Tunay na ang Panginoong Dios ay walang gagawin, kundi kaniyang ihahayag ang kaniyang lihim sa kaniyang mga lingkod na mga propeta.

Deuteronomy 29:29 Ang mga lihim na bagay ay sa Panginoon nating Dios: nguni’t ang mga bagay na nahahayag ay ukol sa atin at sa ating mga anak magpakailan man, upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito.

ISANG BOSES: MARAMING SALITA

Ngayon ukol sa mga anghel, mababasa natin sa Apocalipsis ng isang anghel na nagpayo kay Juan, na nagpapahayag na mayroon siyang “patotoo ni Jesus.”

Apocalipsis 19:10 … Ako ang iyong alipin, at ng iyong mga kapatid na may patotoo ni Jesus: sumamba sa Diyos: sapagkat ang patotoo ni Jesus ay ang diwa ng propesiya. ”

Pansinin na ang patotoo ni Jesus ay ang Espiritu ng Propesiya. At nakita natin nang mas maaga na si Kristo, na ipinanganak ng isang babae at nilalang ng Espiritu Santo, ay ang Propeta na nagpahid ng lahat ng mga propeta sa kanilang itinalagang gawain sa Kanyang katawan. Sa gayon ang lahat ng totoong propeta ay may patotoo kay Jesus, na siyang Espiritu ng propesiya, na “magpapakita sa iyo ng mga bagay na darating” (Juan 16:13).

Apocalipsis 12:17 “At ang dragon ay nagalit sa babae, at naparoon upang makipagdigma sa nalabi sa kanyang binhi, na sumusunod sa mga utos ng Diyos, at may patotoo kay Jesus Cristo.”

Napansin mo ba na ang nalabi ng binhi ng babae ay “may patotoo kay Jesu-Cristo?” Ito ang mga may kaloob ng propesiya, nauunawaan ang mga lihim na bagay ng Diyos, na may pahayag ni Jesu-Cristo at maging isang paghahayag ni Jesu-Cristo . Kaya tinatawag din silang “kanyang binhi”. Gayunman, malinaw ang Kasulatan, na talagang “isang binhi” lamang, at hindi “marami”.

Galacia 3:16 “Ngayon kay Abraham at sa kanyang binhi ay ginawa ang mga pangako. Hindi niya sinasabi, At sa mga buto, bilang ng marami; kundi bilang isa, At sa iyong binhi, na si Cristo. ”

Kaya maaari itong tunay na sinabi na mayroon lamang isang propeta na may Espiritu Santo na nananatili sa Kanya. Kaya paano na may “nalabi” sa lahat, at bakit maraming mga propeta?

Galacia 3:29 “At kung kayo’y kay Cristo, kayo nga’y binhi ni Abraham, at mga tagapagmana ayon sa pangako. Mayroon lamang isang Kristo, sino ang binhing iyon. At isang katawan ni Cristo. ”

Sa Kristo, binibilang tayo bilang bahagi ng binhing iyon, at nakikibahagi sa kaloob na iyon ng propeta. Sa katulad na paraan, si Kristo ay mayroon lamang isang tinig, at ang Kanyang Voice ay tinawag na “ang Salita ng Diyos.” Kung gayon, kapag binabasa natin ang Biblia, mayroon tayong mahigit sa apat na iba’t ibang mga kinasihang manunulat na binubuo ng tinatawag nating “Salita ng Diyos ? “Ito ay ang parehong prinsipyo na binabanggit ng Kasulatan. Si Juan, nang ilarawan ang Tinig ni Kristo “bilang isang trumpeta”, ay nagsasabi din na “gaya ng tunog ng maraming tubig.” (Apocalipsis 1:10, 15) Pagkatapos, sa katuparan ng kanyang mga pangitain, naririnig niya ang “tinig ng isang mahusay na tao “:

Apocalipsis 19: 6 “At narinig ko na gaya ng tinig ng isang malaking karamihan, at gaya ng tinig ng maraming tubig, at gaya ng tinig ng malakas na mga kulog, na nagsasabi, Aleluya: sapagka’t ang Panginoong Dios ay makapangyarihan sa lahat.

Ang mga propeta ay binubuo ng maraming mga tinig, gayunpaman ang lahat ng mga tinig ay nasa- at ng-Kristo. Siya ang Tinig ng lahat ng mga tinig na nagpapahayag ng katotohanan, sapagkat walang katotohanan na bukod sa Kanya. Dahil dito, ang Kanyang mga tao ay binabanggit na may “patotoo ni Jesu Cristo.”

ANG Liwanag ng mundo

Nangangahulugan ba ito na ang lahat ng Kanyang mga tao ay magiging mga propeta? Ano ang sinasabi ng Kasulatan?

Bilang 11: 25-29 “At ang PANGINOON ay bumaba sa isang ulap, at nagsalita sa kanya, at kinuha ang espiritu na nasa kanya, at ibinigay ito sa pitumpung matatanda: at ito ay nangyari, na, nang ang espiritu nagpahinga sa kanila, nagpropesiya sila, at hindi tumigil. (26) Nguni’t naiwan ang dalawa sa mga lalake sa kampamento, ang pangalan ng isa ay Eldad, at ang pangalan ng isa’y Medad: at ang espiritu ay nananatili sa kanila; at sila’y sa kanila na nangasulat, datapuwa’t hindi lumabas sa tabernakulo: at sila’y nanghula sa kampamento … At si Josue na anak ni Nun ay nagsabi, Panginoon ko, Moises, ipagbawal mo sa kanila. (29) At sinabi ni Moises sa kaniya, Ikaw ay napakasama dahil sa akin? magiging Diyos ba na ang buong bayan ng PANGINOON ay mga propeta, at na ilalagay ng PANGINOON ang kaniyang espiritu sa kanila! ”

Gusto ng Diyos na maging propeta ang lahat ng Kanyang bayan! Para sa mga tunay na propeta ay palaging binibilang bilang mga anak ng Diyos, at ang kanilang mga bibig ay napuno ng Salita ng Diyos, na sa diwa nito ay si Cristo. At upang magpatotoo tungkol sa Kanya, sino ang liwanag ng mundo, maging sa pamamagitan ng buhay, panulat, tinig, o iba pang pagpapahayag, ay ang tanging ligtas na landas para sa mga tao ni Cristo, dahil bukod sa ito, ang mundo ay maaaring magkaroon walang liwanag sa batas, ni ang ebanghelyo, ni ang mga bagay na malapit nang maganap sa mundo; at ito ang patotoo ni Cristo na palagi ang gawain ng Espiritu Santo. Sapagkat si Cristo ay nagsasalita ng Espiritu sa gayong paraan, na ito ay “ang Espiritu ng katotohanan, na nagmumula sa Ama, ay siyang magpapatotoo sa Akin.” (Juan 15:26) Sa ganitong paraan ang mataas na pagtawag ng Diyos sa Si Cristo ay matutupad sa atin:

Mateo 5: 14-16 “Kayo ang liwanag ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa isang burol ay hindi maaaring itago. (15) Sinoman man ay hindi nagsisindi ng kandila, at inilagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa isang kandelero; at nagbibigay ito ng liwanag sa lahat na nasa bahay. (16) Lumiwanag ang iyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang iyong mabubuting gawa, at luwalhatiin ang iyong Ama na nasa langit. ”

ANG DAKILANG PROPETIKAL NA PINAGMULAN

Ang Salita ng Diyos ay palaging natagpuan na ito ay mahusay na Pinagmulan sa Diyos. At lagi nating natagpuan ang ating buhay, buhay, at anumang ginagawa natin sa Panginoon, na ginagawa sa Salita ng Diyos. Gayunpaman nakikita na ang Diyos ang Pinagmumulan ng Kanyang Salita, at ginagawa Niya ang lahat ng Kanyang mga layunin sa pamamagitan ng Kanyang Salita, maaari nating makita ang Pinagmumulan ng bawat salita na binabanggit ng isang propeta mula sa Kanya. Ang mga salita ng mga propeta ay mangyayari, ayon sa paraan ng ipinahayag ng Diyos. ADB1905 Deuteronomy 18 22 Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay ay hindi sumunod, o mangyayari man, ay ang bagay na hindi sinalita ng Panginoon, nguni’t ang propeta ay nagsalita ng mabait: hindi ka matatakot. Sa kanya. Ang Diyos ang nagsasalita tungkol sa bagay na mangyayari bago ito mangyari. Ang Kanyang Salita lamang ang magagawa ang lahat ng sinasabi nito.

Isaias 46:10 Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, at mula pa noong sinaunang panahon ang mga bagay na hindi pa nagagawa, sinasabing, Ang payo ko ay mananatili, at gagawin ko ang lahat ng aking kasiyahan: ”

Nang mag-alinlangan si Moises nang isang saglit ang Salita ng Diyos, sumagot Siya:

(Bilang 11:23) “At sinabi ng Panginoon kay Moises, Nagtagumpay ba ang kamay ng PANGINOON? makikita mo ngayon kung ang aking salita ay mangyayari sa iyo o hindi. ”

Ngunit ang isang mabilis na pagbabasa ng unang kabanata ng Genesis ay sapat upang malaman na ang Salitang binigkas ng Diyos.

Isaias 55:11 “Gayon ma’y ang aking salita ay lalabas sa aking bibig: ito’y hindi babalik sa akin na walang kabuluhan, kundi gagawin ko ang aking kaluguran, at ito’y uunlad sa bagay na aking sinugo.

Samakatuwid ang propeta na ipinadala ng Diyos ay hindi nagsasalita tungkol sa kanyang sarili, kundi nagsasalita ng mga bagay na malinaw na ipinahayag sa Kanya sa pamamagitan ng patotoo ni Jesucristo. At sa mga salitang iyan, sinabi ng Diyos na “gagawin nito ang aking kaluguran.” Si Cristo bilang dakilang Propeta, na ipinadala ng Diyos sa atin, upang ipahayag ang lahat ng payo ng Diyos, ipinahayag “Siya na nagsugo sa Akin ay kasama Ko: ang Ama hindi ako iniwan; sapagkat palagi akong gumagawa ng mga bagay na nakalulugod sa Kanya. “(Juan 8: 2829) At sa ganito tayo ay nagpapadala sa atin ng Diyos. Ipinahayag ni Kristo na “kung wala Ako, wala kayong magagawa” (Juan 15: 5) “Sapagkat ang Diyos na gumagawa sa iyo kapwa sa kalooban at sa paggawa ng kanyang kasiyahan … maaari mong gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Cristo na nagpapalakas [ ikaw *] … “(Fil 2:13, 4:13)

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!