Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Selyo Ng Buhay na Diyos
June 6, 2020 (No Comments) by Christian Corsiga

Sa Biblia, nakita natin ang lawak ng kung ano ang dapat nating dalhin sa pagtingin. Ang Salita ng Diyos ay upang bigyan kami ng isang karanasan na nagiging sanhi sa amin upang tingnan ang mundo, hindi bilang tao nakikita ito, dahil “ang diyos ng mundo na ito ay binulag ang mga isip ng mga hindi naniniwala”, ngunit ito ay nagbibigay sa amin ng isang magkano ang iba’t ibang mga pananaw . Ang isang iba’t ibang mga pananaw ay hindi lamang nagdudulot sa atin na makita kung sino ang Diyos, kundi sa pagtingin sa kung sino ang Diyos, upang makita ang mundo sa isang nakagugulat na kalagayan: upang makita ang mundo sa mga bagong mata.

Ang karanasang ito na nakakakita ng mga bagong mata ay upang makita kung ano ang hindi pa nakikita, dahil nakita ito sa pamamagitan ng mga mata ng pananampalataya. Ito ay posible lamang sa pamamagitan ng pagiging ipinanganak muli.

Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban kung ang isang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos.
(Ju 3: 3)

Nakikita ba natin ang mga mata ng kaharian ng Diyos?

Nakakakita ba tayo sa pamamagitan ng mga mata ng kaharian ng Diyos?

Ang isang tao ay hindi maaaring “makita” ang mga bagay ng Diyos maliban kung siya ay “ipinanganak na muli”. Gayunman, hindi natin “nakikita” ang mga ito nang may mga mata ng laman, ngunit sa espirituwal na mga mata natatandaan natin ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya.
“Datapuwa’t gaya ng nasusulat, Ang mata ay hindi nakakita, o nakarinig man ang tainga, o pumasok man sa puso ng tao, ang mga bagay na inihanda ng Dios sa mga nagsisiibig sa kaniya. Nguni’t ipinahayag sila ng Dios sa atin sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu; sapagka’t sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalim na mga bagay ng Dios.

Pansinin na bagama’t hindi ito pumasok sa puso ng tao, nakita ito ng Espiritu. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at hindi nakikita o nakikilala ang espirituwal na mga bagay. Sa kabutihang palad, nakikita ng mga ipinanganak ng Espiritu ang mga espirituwal na katotohanan. Marami sa ngayon ang nagsasabi na hindi ito pumasok sa ating mga puso kung ano ang inihanda ng Diyos para sa atin, ngunit hindi natin dapat ibahagi ang kasunod na talata, na inihayag Niya ito sa Kanyang mga anak na isinilang ng Espiritu, ngunit ito ay lubusang nakikita mula sa susunod na apostol Pablo Ang mga salita na “ang puso ng tao” ay tumutukoy sa karnal na puso:

“Sapagkat sinong tao ang nakakaalam ng mga bagay ng isang tao, maliban sa diwa ng tao na nasa kanya? gayon din ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakakakilala sa tao, kundi ang Espiritu ng Diyos. Ngayon kami ay nakatanggap, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos; upang malaman natin ang mga bagay na malayang ibinibigay sa atin ng Diyos. ”
(1Co 2: 9-12)

Sinasabi sa atin ng Kasulatan kung natatanggap natin ang Espiritu ng Diyos, ang mga bagay ng kaharian ng Diyos na Siya “ay nagsiwalat … sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu.” Kaya’t nakikita natin ang mga kagandahan ng mga bagay na hindi nakikita ng pananampalataya, sapagkat “ang pananampalataya ay ang sangkap ng mga bagay na inaasahan, ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. “(Hebreo 11: 1)

Ito ay ang mga bagay na hindi nakikita na ang mga anak ng Diyos ay matatag na makikita, at ito ang prinsipyo ng Kaharian ng Diyos.

Ang paglakad sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos na buhay at hindi sa pamamagitan ng maliwanag na mga kontradiksyon ng kasalukuyang paningin ay mahalaga sa pag-aaral kung paano makita ang buhay bilang Kristiyano

Ang paglakad sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos na buhay at hindi sa pamamagitan ng naaaninag na mga kontradiksyon ng kasalukuyang paningin ay mahalaga sa pag-aaral kung paano makita ang buhay bilang Kristiyano

“Habang hindi natin tinitingnan ang mga bagay na nakikita, ngunit sa mga bagay na hindi nakikita: sapagkat ang mga bagay na nakikita ay temporal; ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. ”
(2Co 4:18)

Higit pa sa walang hanggang alituntunin ng kaharian ng Diyos, ito ang pinakamahalagang prinsipyo na nais ng Diyos na palaging naroon ang Kaniyang bayan, na siyang pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari nating makita nang malinaw ang walang hanggang Diyos, na di nakikita sa makalangit na paningin, tulad ni Moises, na “tumitiwalang nakikita Niya ang di nakikita” (Hebreo 11:27)

Ngayon, kung ano ang tungkol sa pananampalatayang ito na nagpapakilala sa atin sa mundo ng mga bagong mata. Ito ay walang maikling ipinanganak ng Kaharian ng Diyos. Ngayon ano ang sinasabi ng Kasulatan tungkol sa kung paano matanggap ang pananampalatayang ito? “Kaya nga ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig, at ang pandinig sa pamamagitan ng salita ng Diyos.” (Roma 10:17) Ang pananampalatayang ito na dumarating sa Salita ng Diyos ay ang bagay na nagdadala sa atin sa isang bagong karanasan sa kapanganakan, na nagbibigay sa atin ng espirituwal na ito paningin:

“Naipanganak na muli, hindi sa binhi ng kasiraan, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na nabubuhay at nananatili magpakailanman.”
(1Pe 1:23)

Ang Salita ng Diyos ay hindi masisira, at ang binhi na walang kasiraan ay naglalaman ng lahat ng kailangan nating dalhin sa buong paglago ng ating espirituwal na kapanahunan kung patuloy tayong lumalago sa gayong espirituwal na binhi, ngunit ang mundo ay gumaganap sa ibang antas. Hindi ito ang mga mata ng pananampalataya, ni hindi ito nakikita o alam ang mga bagay ng makalangit na kaharian, at ganoon din, hindi sila maaaring magkaroon ng totoong pananaw ng di nakikitang Diyos maliban kung umaasa sila sa Kanyang paghahayag na ipinahayag kay Cristo, at sa amin.

ISANG BAGONG PANGALAN

Kapag tayo ay ipinanganak muli, bagama’t binigyan tayo ng bagong mga mata upang makita ang karakter ng Diyos, binibigyan tayo ng bagong pangalan. Gayunpaman, tulad ng makikita natin, ang dalawang bagay na ito ay konektado sa ating karanasan sa panganganak bilang mga anak ng Diyos.

Hiniling ni Moises ang buhay na Diyos, at sinabi ng Diyos na ipahayag Niya ang Kanyang pangalan kay Moises:

“At sinabi niya, Ipinamamanhik ko sa iyo, ipakilala mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. At kaniyang sinabi, Aking papangyayarihin ang lahat ng aking kabutihan sa harap mo, at aking ipahahayag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo; … At ang PANGINOON ay bumaba sa ulap, at tumayo kasama niya roon, at ipinahayag ang pangalan ng PANGINOON … at ipinahayag, Yahuwah, Yahuwah Diyos, maawain at mapagbiyaya, mahabang pagtitiis, at sagana sa kabutihan at katotohanan, Pagpapanatiling awa para sa libu-libong, pagpapatawad ng kasamaan at pagsuway at kasalanan, at iyan ay hindi kailanman ay iwawaksi ang nagkasala; … ”
(Exo 33: 18-19 … 34: 5-7)

Ang pangalan ng Diyos ay may kinalaman sa Kanyang katangian. At ang pangalan na ibinigay sa atin sa bagong karanasan sa kapanganakan ay ang pagbuo ng Kanyang katangian sa atin. Kinuha niya mula sa amin ang masama na karakter, tulad ni Jacob (na isang manlilinlang) at binibigyan tayo ng bagong pangalan, tulad ng Israel (na nangangahulugang tagumpay):

“At iiwan mo ang iyong pangalan para sa isang sumpa sa aking mga pinili: sapagka’t papatayin ka ng Panginoong Dios, at tatawagin mo ang kaniyang mga lingkod sa pamamagitan ng ibang pangalan: … Magalak kayo magpakailan man sa aking nilikha: sapagka’t, narito, aking nililikha ang Jerusalem nagagalak, at ang kanyang bayan ay isang kagalakan. ”
(Isa 65: 15-18)

Ito ay maliwanag na upang ipanganak muli sa pamamagitan ng malikhaing Salita ng Diyos, na dapat nating makita ang isang bagay ng pag-ibig ng Diyos para sa atin, at talikdan ang ating mga kasalanan. Kailangan nating kinakailangang ipanganak na muli, tingnan ang isang bagay ng pagkatao ng Diyos: ito ay kapag sinimulan nating makita ang isang bagay ng puso ng Diyos, at kapag ang isang bagay ay mas madaling makita, tayo mismo ay nagsimulang makita kahit na nakikita Niya ang perpektong karunungan ng Kanyang mga paraan, ang kasamaan ng kasalanan, at ang mga gawain ng mundo, at lalakad sa mga paraan ng Kanyang Espiritu.

“Sapagka’t ang aking mga pagiisip ay hindi ang inyong mga pagiisip, ni ang inyong mga lakad ay ang aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagka’t kung paanong ang langit ay lalong mataas kay sa lupa, gayon ang aking mga daan ay lalong mataas kay sa iyong mga lakad, at ang aking mga pagiisip kay sa iyong mga pagiisip. Sapagka’t kung paanong ang ulan ay bumababa … at hindi bumabalik doon, kundi binubuhos ang lupa, at pinalalabas at namumulaklak, upang makapagbigay ito ng binhi sa manghahasik …: Gayon ang salita ko ay lalabas sa aking bibig: hindi babalik sa akin ang walang bisa, ngunit gagawin nito ang aking pakialam, at ito ay uunlad sa bagay na ipinadala ko rito. ”
(Isa 55: 8-11)

Sa pamamagitan lamang ng Salita ng Diyos, maaari nating ibahagi sa Kanyang mga iniisip, ang Kanyang mga paraan, at ang Salitang iyon lamang ang maaaring maging binhi ng Espiritu, sapagkat ang Kanyang mga Salita ay “Espiritu, at sila ay buhay.” (Juan 6:63) Bukod dito, inihalintulad ng Biblia ang parehong taludtod ng “Espiritu” at “isip” ay ang parehong. Sa aklat ng Isaias, tinatanong nito ang tanong: “Sino ang nagturo ng Espiritu ng Panginoon? O itinuro sa Kanya ang Kanyang tagapayo? “(40:13) Sinasabi ni Paul na ito,” Sinong nakakaalam ng isipan ng Panginoon? O sino ang Kanyang tagapayo? “(Roma 11:34) Sa dahilang ito, ang Kanyang mga kaisipan at mga paraan ay malinaw na sinabi na matatagpuan sa parehong salitang ito na naglalaan sa atin ng Kanyang Espiritu (Kanyang pag-iisip / pag-iisip), at inilarawan bilang ulan na dumarating, at kung saan ang pag-ulan na may kaugnayan sa amin, ay magdudulot sa atin na umunlad at lumago.

“Kung magkagayo’y malalaman natin, kung susunod tayo upang makilala ang PANGINOON: ang kanyang paglabas ay inihanda tulad ng umaga; at siya ay darating sa amin tulad ng ulan, tulad ng huli at dating ulan sa lupa. ”
(Hos 6: 3)

Ang pagkakaroon ng isang bagong pangalan, na siyang karakter ng Diyos, at mga bagong mata, at isang bagong Espiritu, sa pamamagitan ng di-nabunong binhi na pinupugngan ng Diyos sa pagpapahayag ng Kanyang sariling presensiya, tayo ay “bagong nilikha” sa puso at isipan kay Cristo Jesus habang naglalakad tayo sa mundong ito. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay mga anak ng Diyos, at sa pagkakaroon ng isipan ng Espiritu ng Diyos, ang mga bagay na hindi ipinahayag sa mga puso ng mga tao ay inihayag na sa atin nang higit pa at higit pa, nang lubusan na ipapakita natin ang mga bagay na ay ipinahayag sa amin:

“Ngunit lahat tayo, na may bukas na mukha na nakikita na tulad ng isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nabago sa iisang larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, tulad ng sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon.”
(2Co 3:18)

TUNAY NA PAGMAMAHAL INIHAYAG

“Ngayon sinasabi ko ito, mga kapatid, na ang laman at dugo ay hindi maaaring magmana ng kaharian ng Diyos; ni ang katiwalian ay nagmamana ng di pagkasira. ”
(1Co 15:50)

Ang laman ay hindi maaaring magmana ng di-masisira na katangian ng Diyos, at may mabuting dahilan. Ang laman ay hindi makapagdudulot ng pag-ibig sa mga kaluluwa. Hindi ito posibleng makagawa ng bunga ng Espiritu na pumapasok sa Kaharian ng Diyos sa atin.

Ang laman ay sira “dahil sa kasalanan” (Roma 8:10), ngunit “ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig …” (Gal 5:22). Ipinakikita ng Kasulatan na ang laman at ang Espiritu ay “nagkasala sa isa’t isa” (Gal 5:17) “Sapagka’t kung kayo’y nabubuhay ayon sa laman, ay mangamamatay kayo: datapuwa’t kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapanglupaypay ang mga gawa ng katawan, mabubuhay kayo. ”
(Roma 8:13) At kung ipinapahayag natin na ipinanganak sa Diyos, na minana ang Kaniyang pagkatao, na kung saan ay Kanyang pangalan, kailangan nating malinaw na mahayag ang pag-ibig, sapagkat” ang Diyos ay pag-ibig “.

Ang mga alituntunin ng pagmamahal ay dapat na lubos na maipakita sa atin na ipahayag natin ang kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos, na hiniling ni Moises na makita, sa buong mundo (Tingnan ang Pahayag 18: 1). Ano ang pag-ibig? Sinasabi ng Kasulatan na ang pag-ibig “ay hindi nagagalak sa kasamaan, ngunit ito ay nagagalak sa katotohanan”. Ni ang pag-ibig ay “maghanap ng sariling”, hindi

Nakikita ba natin ang mga bagay tulad ng nakita mismo ni Cristo sa Espiritu at katotohanan?

Nakikita ba natin ang mga bagay tulad ng nakita mismo ni Cristo sa Espiritu at katotohanan?

pagiging makasarili, at “hindi nag-iisip ng masama”, ngunit nakikita ang tunay na kalikasan ng kasalanan, na sa halip na iniisip ang kasamaan ng isa pang kaluluwa, nakikita nito na sila ay mga biktima ng kasalanan, na may hawak ang parehong pananaw sa pagitan ng kaluluwa at ang kasalanan na humahawak nito Nabihag ang biktima na nasumpungan sa pag-iyak ng puso ni Kristo sa krus, “Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam kung ano ang ginagawa nila!”

Ito ang pag-ibig na ihahayag natin sa mundo: ito ang katangian ng pagmamahal ng Ama. Sinabi sa atin na ang Espiritu ng pagmamahal na nagbibigay sa atin ng pag-iisip ng Diyos sa sangkatauhan ay walang iba kundi ang bagay na “kung saan kayo ay tinatakan hanggang sa araw ng pagtubos” (Efeso 4:30), at nang araw na iyon ng pagtubos papalapit, isang espesyal na gawain ang ibinigay upang matiyak na ang selyo na ito ay puno at kumpleto sa pagkatao ng Ama na napahanga sa amin bago bumalik si Cristo upang kunin ang lahat ng natubos na tahanan.
“At nakita ko ang ibang anghel na lumulusong na mula sa silangan, na may tatak ng Dios na buhay: at siya’y sumigaw ng malakas na tinig sa apat na anghel, na pinagkaloobang saktan ang lupa at ang dagat, na sinasabi, Huwag kang matakot sa lupa , ni ang dagat man, ni ang mga punong kahoy, hanggang sa aming tinatakan ang mga lingkod ng aming Dios sa kanilang mga noo. At narinig ko ang bilang nila na tinatakan: at may tinatakan na isang daan at apatnapu’t apat na libo sa lahat ng mga tribo ng mga anak ni Israel. ”
(Apo 7: 2-4)

Ang panawagan ng pamamagitan ni Kristo ay upang pigilin ang mga hatol mula sa pagdating sa lupa hanggang sa ang bilang ng Kanyang kaharian ay binubuo: 144,000 na “tinatakan … sa kanilang mga noo”.

“At ako’y tumingin, at narito, nakatayo ang isang Cordero sa bundok ng Sion, at kasama niya’y isang daan at apat na pu’t apat na libo, na may nakasulat na pangalan ng kaniyang Ama sa kanilang mga noo.”
(Apocalipsis 14: 1)

ANG SELYO SA BATAS NG DIYOS

Maaari nating makita sa Kasulatan na ang isang mahalagang bahagi ng selyo ng Diyos ay matatagpuan sa Kanyang batas na isinulat ng Kanyang Espiritu sa puso ng natubos na anak ng Diyos na nakatayo kasama ni Cristo sa Mt. Sion:

“Ihigpit mo ang patotoo, tatakan mo ang kautusan sa gitna ng aking mga disipulo … Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Panginoon ay para sa mga tanda at mga kababalaghan sa Israel mula sa PANGINOON ng mga hukbo, na tumatahan sa bundok ng Sion.”
(Isa 8: 16-18)

Bukod dito, ang kapangyarihan ng Diyos na gawing banal ang Kanyang mga anak ay ipinahayag na malinaw sa Kanyang batas sa utos ng Sabbath, na nagpapatotoo sa Kanyang malikhaing kapangyarihan at kapangyarihan ng pagtubos (Tingnan ang Exodo 20: 8-11 at Deut. 5: 12-15). Ang pangalan ng Yahuwah, parehong bilang Tagapaglikha at Manunubos, ay binanggit nang ilang beses sa utos, at upang ipangilin ang lahat ng iba pang mga utos ay dapat pakabanalin sa puso ng anak ng Diyos. Ang salitang Sabbath ay nagmula sa salitang Hebreo na “Shabbah”, na puno ng kabuluhan kapag isinasaalang-alang ang tatak ng Diyos. Ito ay nangangahulugang “sumpa” o “isang pangako”, at nangangahulugang “pitong” na sa isip ng Hebreo ay nangangahulugang isang kumpletong o buong panunumpa. Kung ang batas ay dapat na isang malaking kadahilanan para sa pagbubuklod ng mga lingkod ng Diyos, gaano pa ang totoo sa utos ng Sabbath na nakikita ang pagpapahayag ng lahat ng selyo sa parehong pangalan at ito ay mga sipi? Maaaring tama ang sinabi na ang utos ng Sabbath ay nagtataglay ng selyo ng buhay na Diyos sa loob nito ng mga banal na hangganan.

ANG SELYO SA PAG-UUGALI NG DIYOS

Ngayon, ano ang nakita natin tungkol sa selyo? Ito ay matatagpuan sa batas, at higit sa lahat, sa Sabbath. Higit pa rito, sa pamamagitan ng kung ano ang tinatakan natin? Ang Espiritu ng Diyos ay nagdadala ng lahat ng wangis ng Diyos sa kaluluwa ng tao na nagtatak sa atin. Kaya ano ang selyo? Ang pangalan ng Ama, ang Kanyang katangian, ay nakakaapekto sa ating mga puso. At paanong ipinakikita ng pagkatao ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay? “At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Lumakad ka sa gitna ng bayan, sa gitna ng Jerusalem, at maglagay ka ng tanda sa mga noo ng mga lalaking hiningi, at yaong sumigaw dahil sa lahat na karumaldumal na ginawa sa gitna niyaon. (Ezekiel 9: 4)

Kung ang selyo ay karakter ng Ama, totoo rin na ito ay ang marka na inilalagay sa mga na hininga at sumisigaw dahil sa mga kasuklamsuklam na ginagawa sa gitna ng mga nag-aangking tao ng Diyos. Ang katangian ng Diyos ay ang mapoot sa kasalanan ngunit iniibig ang makasalanan, at ang pag-ibig ay “hindi nagagalak sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan.” Ang mga kaluluwang ito na nabubuhay sa kanilang mga kasuklamsuklam ay dapat nating kilalanin na hindi “natanggap ang pag-ibig ng katotohanan upang sila ay maligtas “(2 Mga Taga-Tesalonica 2:10) at paano tayo magagalak kung wala silang maligtas na kalagayan? Nadarama ba natin ang kalakhan ng kasalanan na ang bunga ay nagdadala ng kamatayan? Dapat makita ng mga anghel ang karakter ng Ama sa atin, tulad ng kay Cristo, na kinapootan ang kasamaan tulad ng Kanyang ipinagtatanim. Pinatutunayan nito na ang Kanyang mga pag-iisip patungo sa parehong kasalanan at ang makasalanan ang ating mga kaisipan, at ang Kanyang mga paraan ay ang ating mga paraan.

Ang liwanag ng krus ay nagdadala upang tingnan ang parusa ng transgressor sa katarungan ng Diyos, at ang kaloob na buhay sa perpektong pag-ibig at awa ng Diyos.

Ang liwanag ng krus ay nagdadala upang tingnan ang parusa ng nagkasala sa katarungan ng Diyos, at ang kaloob na buhay sa perpektong pag-ibig at awa ng Diyos.

hindi nagsisisi. “Buhay ako, sabi ng Panginoong DIYOS, wala akong kaluguran sa pagkamatay ng masama; nguni’t ang masama ay humiwalay sa kaniyang lakad at mabuhay: humiwalay kayo, humiwalay kayo sa inyong masasamang lakad; para sa kung bakit kayo mamamatay, O sambahayan ng Israel? “(Ezekiel 33:11) Ang anumang iba pa kaysa sa salitang ito ay dapat na maingat na pag-usisa sa liwanag ng batas ng kasalanan at kamatayan sa krus ng Kalbaryo at iniwan” bilang isang sumpa para sa Aking Pinili “na tayo” ay maaaring gawin ang katuwiran ng Diyos “kay Kristo.

“At hindi na magkakaroon pa ng sumpa: datapuwa’t ang luklukan ng Dios at ng Cordero ay mapapasakanya; at ang kaniyang mga lingkod ay maglilingkod sa kaniya: at kanilang makikita ang kaniyang mukha; at ang kaniyang pangalan ay magiging sa kanilang mga noo. ”
(Apok 22: 3-4)

Ngunit ang kahila-hilakbot na kapalaran ng mga nag-aangking mga tao ng Diyos na hindi nagmamahal sa kanilang puso ay paghatol. Wala silang selyo ng Espiritu ng Diyos, at ang espesyal na marka ng pagkatao ng Diyos ay hindi napahanga sa kanila, upang ang mga anghel ng Diyos ay dumaan sa kanila, at sila ay naiwan sa mga hindi maiiwasang paghuhukom na dinala sa pamamagitan ng pagpapabaya sa napakaraming kaligtasan.

“At sa mga iba ay sinabi niya sa aking pandinig, Magsiparoon kayo sa pagsunod sa kaniya sa tabi ng bayan, at sumiping: huwag ninyong lisanin ang inyong mata, o maawa man kayo …”
(Eze 9: 4-5)

“Kung gaano kalaki ang kaparusahan, ipagpalagay mo, ay dapat siyang maisip na karapat-dapat, kung sino ang nagtapak sa ilalim ng paa ang Anak ng Diyos, at binilang ang dugo ng tipan, kung saan siya ay pinabanal, isang hindi banal na bagay, at ginawa sa kabila ng Espiritu ng biyaya? ”
(Heb 10:29)

“Sapagka’t dapat tayong lahat ay lilitaw sa harapan ng hukuman ni Cristo; upang matanggap ng bawa’t isa ang mga bagay na ginawa sa kaniyang katawan, ayon sa kaniyang ginawa, maging mabuti o masama. Kaya’t nalalaman namin na ang kakilabutan sa Panginoon, ay hinihikayat namin ang mga tao; ngunit tayo ay nahayag sa Diyos; at pinagkakatiwalaan ko rin ay nahayag sa iyong mga budhi. ”
(2Co 5: 10-11)

Nang makita ni Ezekiel ang pagpatay na nangyayari sa pamamagitan ng pangitain sa Jerusalem, ipinakita ang gayunding katangian ni Cristo sa krus, at dapat nating asahan na magpakita ng mas kaunti sa mga huling araw na ito kung isasaalang-alang ang natatakot na panganib ng kasalanan at ito ay mga kahihinatnan ng pagsasara mga biktima mula sa langit?

“At nangyari, samantalang kanilang pinapatay sila, at ako’y naiwan, na ako’y nagpatirapa, at sumigaw, at nagsabi, Ah Panginoong Dios! iyong pupuksain ang lahat na nalabi sa Israel sa iyong pagbubuhos ng iyong kapusukan sa Jerusalem? Nang magkagayo’y sinabi niya sa akin, Ang kasamaan ng sangbahayan ng Israel at ng Juda ay totoong malaki, at ang lupain ay puno ng dugo, at ang bayan na puno ng kasamaan: sapagka’t kanilang sinasabi, Pinabayaan ng Panginoon ang lupa, at ang Panginoon ay hindi nakakakita . ”
(Eze 9: 8-9)

ANG PAG-TATAPOS NA TAGPO

Ang pagpapasiya na iyon ay matagal nang ipinagpaliban sa pamamagitan ng pamamagitan ng ministeryo ni Cristo sa Mataas na Priest. Kung nagsusumamo sa pagbuo ng kasalanan kasama nina Adan at Eba, sa pamamagitan sa pamamagitan ng krus, sa pag-iyak upang hawakan ang apat na hangin hangga’t ang mga lingkod ng Diyos ay ganap na tinatakan ng katangian ng Diyos, nais ni Kristo na makita ang mga kaluluwa na naligtas mula sa kasalanan sa huli, “hindi nagnanais na ang sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisisi” (2 Ped. 3: 9) Noong una, ang Levitical high priest ay nagsusuot ng isang ginintuang korona, nakasulat na “Kabanalan kay Yahuwah”. Ito ay walang mas mababa kaysa sa pangalan ng Ama na nakasulat sa korona na kanyang isinusuot, at kung ito ang noo ng mataas na saserdote sa lupa, gaano pa kaya ang Mataas na Pari mula sa langit na ang kanyang pagkasaserdote ay walang katapusan? Bukod dito, ang mga anak ng mataas na saserdote ay naglingkod bilang mga saserdote sa templo, gayon pa man tayo ay “mga anak na kasama” ng ating Mataas na Saserdote, “isang maharlikang pagkasaserdote” “pagkatapos ng Pagkakasunud-sunod ni Melquisedec”. Dapat ba ang pagkatao ng aming pamamagitan at pleadings ay anumang mas mababa kaysa sa sumasalamin sa kabanalan namin na minana sa koneksyon sa Kristo ng pari ministeryo? At kapag ang maluwalhating pagbubuklod na ito ng pagkatao ng Diyos ay nakoronahan sa amin, pagkatapos ay ang intercession ay nagsisilbing layunin at natapos.

“At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel, ang dakilang prinsipe na nakatayo sa mga anak ng iyong bayan: at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan, na gaya ng hindi kailan man nagkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon: at sa panahong yaon ang iyong bayan ay maliligtas, ang bawat isa na masusumpungan ay nakasulat sa aklat … ”
(Dan 12: 1-2)

Kapag ang trabaho ay tapos na. Nakita natin si Cristo na kumukuha ng kaharian bilang isang Lion sa masasama, ngunit bilang isang Kordero sa mga tinubos, na nakatayo sa Bundok ng Sion at namumuno sa pamalo ng bakal:

Kapag ang bilang ng mga tinubos ng kaharian ni Kristo ay binubuo, kung magkagayon ay babalik si Cristo upang dalhin pauwi ang kanyang mga anak.

“Ang mga hari sa lupa ay nagpupulong, at ang mga pinuno ay nagsanggunian, laban sa PANGINOON, at laban sa pinahiran niya … Gayunpaman inilagay Ko ang Aking Hari sa aking banal na burol ng Sion … Iyong babaliin sila ng pamalo ng bakal; Iyong ibabagsak sila na parang mga sisidlan ng magpapalyok. ”
(Psa 2: 2-9)

Ang bawat kaso ay napagpasyahan na ngayon. Ang mga pagpapasya na ginawa ay nirirma sa langit at sa bawat kaluluwa ay matatag at maayos na naayos; ang bilang ng mga natubos sa mga tao ay pangwakas at walang pangalawang pagkakataon. Ang bawat pagkatao ay lubos na nakakaakit sa kaluluwa, alinman sa pagpapala o pagmumura, buhay o kamatayan. Sa panahong ito ang dekreto ni Cristo na saserdote na Hari ay nagpahayag sa pagbaba ng Kanyang panalanging para sa tao: “Siya na hindi makatarungan, hayaan siyang maging di-makatarungan pa: at siya na marumi, siya ay magiging marumi pa: at siya na matuwid, maging matuwid pa rin siya: at siya na banal, maging banal pa rin siya. ”
(Apo 22:11)

Samakatuwid, nawa ang buhay na Diyos, na ang pangalan ay pag-ibig, awa, katarungan, at katotohanan, ay nagpapabanal sa atin sa Kanyang Espiritu at pinapangyari tayong tumayo tapat at tapat sa Kordero sa Mt. Sion.

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Selyo Ng Buhay na Diyos
June 6, 2020 (No Comments) by Christian Corsiga

Sa Biblia, nakita natin ang lawak ng kung ano ang dapat nating dalhin sa pagtingin. Ang Salita ng Diyos ay upang bigyan kami ng isang karanasan na nagiging sanhi sa amin upang tingnan ang mundo, hindi bilang tao nakikita ito, dahil “ang diyos ng mundo na ito ay binulag ang mga isip ng mga hindi naniniwala”, ngunit ito ay nagbibigay sa amin ng isang magkano ang iba’t ibang mga pananaw . Ang isang iba’t ibang mga pananaw ay hindi lamang nagdudulot sa atin na makita kung sino ang Diyos, kundi sa pagtingin sa kung sino ang Diyos, upang makita ang mundo sa isang nakagugulat na kalagayan: upang makita ang mundo sa mga bagong mata.

Ang karanasang ito na nakakakita ng mga bagong mata ay upang makita kung ano ang hindi pa nakikita, dahil nakita ito sa pamamagitan ng mga mata ng pananampalataya. Ito ay posible lamang sa pamamagitan ng pagiging ipinanganak muli.

Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban kung ang isang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos.
(Ju 3: 3)

Nakikita ba natin ang mga mata ng kaharian ng Diyos?

Nakakakita ba tayo sa pamamagitan ng mga mata ng kaharian ng Diyos?

Ang isang tao ay hindi maaaring “makita” ang mga bagay ng Diyos maliban kung siya ay “ipinanganak na muli”. Gayunman, hindi natin “nakikita” ang mga ito nang may mga mata ng laman, ngunit sa espirituwal na mga mata natatandaan natin ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya.
“Datapuwa’t gaya ng nasusulat, Ang mata ay hindi nakakita, o nakarinig man ang tainga, o pumasok man sa puso ng tao, ang mga bagay na inihanda ng Dios sa mga nagsisiibig sa kaniya. Nguni’t ipinahayag sila ng Dios sa atin sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu; sapagka’t sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalim na mga bagay ng Dios.

Pansinin na bagama’t hindi ito pumasok sa puso ng tao, nakita ito ng Espiritu. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at hindi nakikita o nakikilala ang espirituwal na mga bagay. Sa kabutihang palad, nakikita ng mga ipinanganak ng Espiritu ang mga espirituwal na katotohanan. Marami sa ngayon ang nagsasabi na hindi ito pumasok sa ating mga puso kung ano ang inihanda ng Diyos para sa atin, ngunit hindi natin dapat ibahagi ang kasunod na talata, na inihayag Niya ito sa Kanyang mga anak na isinilang ng Espiritu, ngunit ito ay lubusang nakikita mula sa susunod na apostol Pablo Ang mga salita na “ang puso ng tao” ay tumutukoy sa karnal na puso:

“Sapagkat sinong tao ang nakakaalam ng mga bagay ng isang tao, maliban sa diwa ng tao na nasa kanya? gayon din ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakakakilala sa tao, kundi ang Espiritu ng Diyos. Ngayon kami ay nakatanggap, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos; upang malaman natin ang mga bagay na malayang ibinibigay sa atin ng Diyos. ”
(1Co 2: 9-12)

Sinasabi sa atin ng Kasulatan kung natatanggap natin ang Espiritu ng Diyos, ang mga bagay ng kaharian ng Diyos na Siya “ay nagsiwalat … sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu.” Kaya’t nakikita natin ang mga kagandahan ng mga bagay na hindi nakikita ng pananampalataya, sapagkat “ang pananampalataya ay ang sangkap ng mga bagay na inaasahan, ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. “(Hebreo 11: 1)

Ito ay ang mga bagay na hindi nakikita na ang mga anak ng Diyos ay matatag na makikita, at ito ang prinsipyo ng Kaharian ng Diyos.

Ang paglakad sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos na buhay at hindi sa pamamagitan ng maliwanag na mga kontradiksyon ng kasalukuyang paningin ay mahalaga sa pag-aaral kung paano makita ang buhay bilang Kristiyano

Ang paglakad sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos na buhay at hindi sa pamamagitan ng naaaninag na mga kontradiksyon ng kasalukuyang paningin ay mahalaga sa pag-aaral kung paano makita ang buhay bilang Kristiyano

“Habang hindi natin tinitingnan ang mga bagay na nakikita, ngunit sa mga bagay na hindi nakikita: sapagkat ang mga bagay na nakikita ay temporal; ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. ”
(2Co 4:18)

Higit pa sa walang hanggang alituntunin ng kaharian ng Diyos, ito ang pinakamahalagang prinsipyo na nais ng Diyos na palaging naroon ang Kaniyang bayan, na siyang pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari nating makita nang malinaw ang walang hanggang Diyos, na di nakikita sa makalangit na paningin, tulad ni Moises, na “tumitiwalang nakikita Niya ang di nakikita” (Hebreo 11:27)

Ngayon, kung ano ang tungkol sa pananampalatayang ito na nagpapakilala sa atin sa mundo ng mga bagong mata. Ito ay walang maikling ipinanganak ng Kaharian ng Diyos. Ngayon ano ang sinasabi ng Kasulatan tungkol sa kung paano matanggap ang pananampalatayang ito? “Kaya nga ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig, at ang pandinig sa pamamagitan ng salita ng Diyos.” (Roma 10:17) Ang pananampalatayang ito na dumarating sa Salita ng Diyos ay ang bagay na nagdadala sa atin sa isang bagong karanasan sa kapanganakan, na nagbibigay sa atin ng espirituwal na ito paningin:

“Naipanganak na muli, hindi sa binhi ng kasiraan, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na nabubuhay at nananatili magpakailanman.”
(1Pe 1:23)

Ang Salita ng Diyos ay hindi masisira, at ang binhi na walang kasiraan ay naglalaman ng lahat ng kailangan nating dalhin sa buong paglago ng ating espirituwal na kapanahunan kung patuloy tayong lumalago sa gayong espirituwal na binhi, ngunit ang mundo ay gumaganap sa ibang antas. Hindi ito ang mga mata ng pananampalataya, ni hindi ito nakikita o alam ang mga bagay ng makalangit na kaharian, at ganoon din, hindi sila maaaring magkaroon ng totoong pananaw ng di nakikitang Diyos maliban kung umaasa sila sa Kanyang paghahayag na ipinahayag kay Cristo, at sa amin.

ISANG BAGONG PANGALAN

Kapag tayo ay ipinanganak muli, bagama’t binigyan tayo ng bagong mga mata upang makita ang karakter ng Diyos, binibigyan tayo ng bagong pangalan. Gayunpaman, tulad ng makikita natin, ang dalawang bagay na ito ay konektado sa ating karanasan sa panganganak bilang mga anak ng Diyos.

Hiniling ni Moises ang buhay na Diyos, at sinabi ng Diyos na ipahayag Niya ang Kanyang pangalan kay Moises:

“At sinabi niya, Ipinamamanhik ko sa iyo, ipakilala mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. At kaniyang sinabi, Aking papangyayarihin ang lahat ng aking kabutihan sa harap mo, at aking ipahahayag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo; … At ang PANGINOON ay bumaba sa ulap, at tumayo kasama niya roon, at ipinahayag ang pangalan ng PANGINOON … at ipinahayag, Yahuwah, Yahuwah Diyos, maawain at mapagbiyaya, mahabang pagtitiis, at sagana sa kabutihan at katotohanan, Pagpapanatiling awa para sa libu-libong, pagpapatawad ng kasamaan at pagsuway at kasalanan, at iyan ay hindi kailanman ay iwawaksi ang nagkasala; … ”
(Exo 33: 18-19 … 34: 5-7)

Ang pangalan ng Diyos ay may kinalaman sa Kanyang katangian. At ang pangalan na ibinigay sa atin sa bagong karanasan sa kapanganakan ay ang pagbuo ng Kanyang katangian sa atin. Kinuha niya mula sa amin ang masama na karakter, tulad ni Jacob (na isang manlilinlang) at binibigyan tayo ng bagong pangalan, tulad ng Israel (na nangangahulugang tagumpay):

“At iiwan mo ang iyong pangalan para sa isang sumpa sa aking mga pinili: sapagka’t papatayin ka ng Panginoong Dios, at tatawagin mo ang kaniyang mga lingkod sa pamamagitan ng ibang pangalan: … Magalak kayo magpakailan man sa aking nilikha: sapagka’t, narito, aking nililikha ang Jerusalem nagagalak, at ang kanyang bayan ay isang kagalakan. ”
(Isa 65: 15-18)

Ito ay maliwanag na upang ipanganak muli sa pamamagitan ng malikhaing Salita ng Diyos, na dapat nating makita ang isang bagay ng pag-ibig ng Diyos para sa atin, at talikdan ang ating mga kasalanan. Kailangan nating kinakailangang ipanganak na muli, tingnan ang isang bagay ng pagkatao ng Diyos: ito ay kapag sinimulan nating makita ang isang bagay ng puso ng Diyos, at kapag ang isang bagay ay mas madaling makita, tayo mismo ay nagsimulang makita kahit na nakikita Niya ang perpektong karunungan ng Kanyang mga paraan, ang kasamaan ng kasalanan, at ang mga gawain ng mundo, at lalakad sa mga paraan ng Kanyang Espiritu.

“Sapagka’t ang aking mga pagiisip ay hindi ang inyong mga pagiisip, ni ang inyong mga lakad ay ang aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagka’t kung paanong ang langit ay lalong mataas kay sa lupa, gayon ang aking mga daan ay lalong mataas kay sa iyong mga lakad, at ang aking mga pagiisip kay sa iyong mga pagiisip. Sapagka’t kung paanong ang ulan ay bumababa … at hindi bumabalik doon, kundi binubuhos ang lupa, at pinalalabas at namumulaklak, upang makapagbigay ito ng binhi sa manghahasik …: Gayon ang salita ko ay lalabas sa aking bibig: hindi babalik sa akin ang walang bisa, ngunit gagawin nito ang aking pakialam, at ito ay uunlad sa bagay na ipinadala ko rito. ”
(Isa 55: 8-11)

Sa pamamagitan lamang ng Salita ng Diyos, maaari nating ibahagi sa Kanyang mga iniisip, ang Kanyang mga paraan, at ang Salitang iyon lamang ang maaaring maging binhi ng Espiritu, sapagkat ang Kanyang mga Salita ay “Espiritu, at sila ay buhay.” (Juan 6:63) Bukod dito, inihalintulad ng Biblia ang parehong taludtod ng “Espiritu” at “isip” ay ang parehong. Sa aklat ng Isaias, tinatanong nito ang tanong: “Sino ang nagturo ng Espiritu ng Panginoon? O itinuro sa Kanya ang Kanyang tagapayo? “(40:13) Sinasabi ni Paul na ito,” Sinong nakakaalam ng isipan ng Panginoon? O sino ang Kanyang tagapayo? “(Roma 11:34) Sa dahilang ito, ang Kanyang mga kaisipan at mga paraan ay malinaw na sinabi na matatagpuan sa parehong salitang ito na naglalaan sa atin ng Kanyang Espiritu (Kanyang pag-iisip / pag-iisip), at inilarawan bilang ulan na dumarating, at kung saan ang pag-ulan na may kaugnayan sa amin, ay magdudulot sa atin na umunlad at lumago.

“Kung magkagayo’y malalaman natin, kung susunod tayo upang makilala ang PANGINOON: ang kanyang paglabas ay inihanda tulad ng umaga; at siya ay darating sa amin tulad ng ulan, tulad ng huli at dating ulan sa lupa. ”
(Hos 6: 3)

Ang pagkakaroon ng isang bagong pangalan, na siyang karakter ng Diyos, at mga bagong mata, at isang bagong Espiritu, sa pamamagitan ng di-nabunong binhi na pinupugngan ng Diyos sa pagpapahayag ng Kanyang sariling presensiya, tayo ay “bagong nilikha” sa puso at isipan kay Cristo Jesus habang naglalakad tayo sa mundong ito. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay mga anak ng Diyos, at sa pagkakaroon ng isipan ng Espiritu ng Diyos, ang mga bagay na hindi ipinahayag sa mga puso ng mga tao ay inihayag na sa atin nang higit pa at higit pa, nang lubusan na ipapakita natin ang mga bagay na ay ipinahayag sa amin:

“Ngunit lahat tayo, na may bukas na mukha na nakikita na tulad ng isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nabago sa iisang larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, tulad ng sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon.”
(2Co 3:18)

TUNAY NA PAGMAMAHAL INIHAYAG

“Ngayon sinasabi ko ito, mga kapatid, na ang laman at dugo ay hindi maaaring magmana ng kaharian ng Diyos; ni ang katiwalian ay nagmamana ng di pagkasira. ”
(1Co 15:50)

Ang laman ay hindi maaaring magmana ng di-masisira na katangian ng Diyos, at may mabuting dahilan. Ang laman ay hindi makapagdudulot ng pag-ibig sa mga kaluluwa. Hindi ito posibleng makagawa ng bunga ng Espiritu na pumapasok sa Kaharian ng Diyos sa atin.

Ang laman ay sira “dahil sa kasalanan” (Roma 8:10), ngunit “ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig …” (Gal 5:22). Ipinakikita ng Kasulatan na ang laman at ang Espiritu ay “nagkasala sa isa’t isa” (Gal 5:17) “Sapagka’t kung kayo’y nabubuhay ayon sa laman, ay mangamamatay kayo: datapuwa’t kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapanglupaypay ang mga gawa ng katawan, mabubuhay kayo. ”
(Roma 8:13) At kung ipinapahayag natin na ipinanganak sa Diyos, na minana ang Kaniyang pagkatao, na kung saan ay Kanyang pangalan, kailangan nating malinaw na mahayag ang pag-ibig, sapagkat” ang Diyos ay pag-ibig “.

Ang mga alituntunin ng pagmamahal ay dapat na lubos na maipakita sa atin na ipahayag natin ang kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos, na hiniling ni Moises na makita, sa buong mundo (Tingnan ang Pahayag 18: 1). Ano ang pag-ibig? Sinasabi ng Kasulatan na ang pag-ibig “ay hindi nagagalak sa kasamaan, ngunit ito ay nagagalak sa katotohanan”. Ni ang pag-ibig ay “maghanap ng sariling”, hindi

Nakikita ba natin ang mga bagay tulad ng nakita mismo ni Cristo sa Espiritu at katotohanan?

Nakikita ba natin ang mga bagay tulad ng nakita mismo ni Cristo sa Espiritu at katotohanan?

pagiging makasarili, at “hindi nag-iisip ng masama”, ngunit nakikita ang tunay na kalikasan ng kasalanan, na sa halip na iniisip ang kasamaan ng isa pang kaluluwa, nakikita nito na sila ay mga biktima ng kasalanan, na may hawak ang parehong pananaw sa pagitan ng kaluluwa at ang kasalanan na humahawak nito Nabihag ang biktima na nasumpungan sa pag-iyak ng puso ni Kristo sa krus, “Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam kung ano ang ginagawa nila!”

Ito ang pag-ibig na ihahayag natin sa mundo: ito ang katangian ng pagmamahal ng Ama. Sinabi sa atin na ang Espiritu ng pagmamahal na nagbibigay sa atin ng pag-iisip ng Diyos sa sangkatauhan ay walang iba kundi ang bagay na “kung saan kayo ay tinatakan hanggang sa araw ng pagtubos” (Efeso 4:30), at nang araw na iyon ng pagtubos papalapit, isang espesyal na gawain ang ibinigay upang matiyak na ang selyo na ito ay puno at kumpleto sa pagkatao ng Ama na napahanga sa amin bago bumalik si Cristo upang kunin ang lahat ng natubos na tahanan.
“At nakita ko ang ibang anghel na lumulusong na mula sa silangan, na may tatak ng Dios na buhay: at siya’y sumigaw ng malakas na tinig sa apat na anghel, na pinagkaloobang saktan ang lupa at ang dagat, na sinasabi, Huwag kang matakot sa lupa , ni ang dagat man, ni ang mga punong kahoy, hanggang sa aming tinatakan ang mga lingkod ng aming Dios sa kanilang mga noo. At narinig ko ang bilang nila na tinatakan: at may tinatakan na isang daan at apatnapu’t apat na libo sa lahat ng mga tribo ng mga anak ni Israel. ”
(Apo 7: 2-4)

Ang panawagan ng pamamagitan ni Kristo ay upang pigilin ang mga hatol mula sa pagdating sa lupa hanggang sa ang bilang ng Kanyang kaharian ay binubuo: 144,000 na “tinatakan … sa kanilang mga noo”.

“At ako’y tumingin, at narito, nakatayo ang isang Cordero sa bundok ng Sion, at kasama niya’y isang daan at apat na pu’t apat na libo, na may nakasulat na pangalan ng kaniyang Ama sa kanilang mga noo.”
(Apocalipsis 14: 1)

ANG SELYO SA BATAS NG DIYOS

Maaari nating makita sa Kasulatan na ang isang mahalagang bahagi ng selyo ng Diyos ay matatagpuan sa Kanyang batas na isinulat ng Kanyang Espiritu sa puso ng natubos na anak ng Diyos na nakatayo kasama ni Cristo sa Mt. Sion:

“Ihigpit mo ang patotoo, tatakan mo ang kautusan sa gitna ng aking mga disipulo … Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Panginoon ay para sa mga tanda at mga kababalaghan sa Israel mula sa PANGINOON ng mga hukbo, na tumatahan sa bundok ng Sion.”
(Isa 8: 16-18)

Bukod dito, ang kapangyarihan ng Diyos na gawing banal ang Kanyang mga anak ay ipinahayag na malinaw sa Kanyang batas sa utos ng Sabbath, na nagpapatotoo sa Kanyang malikhaing kapangyarihan at kapangyarihan ng pagtubos (Tingnan ang Exodo 20: 8-11 at Deut. 5: 12-15). Ang pangalan ng Yahuwah, parehong bilang Tagapaglikha at Manunubos, ay binanggit nang ilang beses sa utos, at upang ipangilin ang lahat ng iba pang mga utos ay dapat pakabanalin sa puso ng anak ng Diyos. Ang salitang Sabbath ay nagmula sa salitang Hebreo na “Shabbah”, na puno ng kabuluhan kapag isinasaalang-alang ang tatak ng Diyos. Ito ay nangangahulugang “sumpa” o “isang pangako”, at nangangahulugang “pitong” na sa isip ng Hebreo ay nangangahulugang isang kumpletong o buong panunumpa. Kung ang batas ay dapat na isang malaking kadahilanan para sa pagbubuklod ng mga lingkod ng Diyos, gaano pa ang totoo sa utos ng Sabbath na nakikita ang pagpapahayag ng lahat ng selyo sa parehong pangalan at ito ay mga sipi? Maaaring tama ang sinabi na ang utos ng Sabbath ay nagtataglay ng selyo ng buhay na Diyos sa loob nito ng mga banal na hangganan.

ANG SELYO SA PAG-UUGALI NG DIYOS

Ngayon, ano ang nakita natin tungkol sa selyo? Ito ay matatagpuan sa batas, at higit sa lahat, sa Sabbath. Higit pa rito, sa pamamagitan ng kung ano ang tinatakan natin? Ang Espiritu ng Diyos ay nagdadala ng lahat ng wangis ng Diyos sa kaluluwa ng tao na nagtatak sa atin. Kaya ano ang selyo? Ang pangalan ng Ama, ang Kanyang katangian, ay nakakaapekto sa ating mga puso. At paanong ipinakikita ng pagkatao ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay? “At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Lumakad ka sa gitna ng bayan, sa gitna ng Jerusalem, at maglagay ka ng tanda sa mga noo ng mga lalaking hiningi, at yaong sumigaw dahil sa lahat na karumaldumal na ginawa sa gitna niyaon. (Ezekiel 9: 4)

Kung ang selyo ay karakter ng Ama, totoo rin na ito ay ang marka na inilalagay sa mga na hininga at sumisigaw dahil sa mga kasuklamsuklam na ginagawa sa gitna ng mga nag-aangking tao ng Diyos. Ang katangian ng Diyos ay ang mapoot sa kasalanan ngunit iniibig ang makasalanan, at ang pag-ibig ay “hindi nagagalak sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan.” Ang mga kaluluwang ito na nabubuhay sa kanilang mga kasuklamsuklam ay dapat nating kilalanin na hindi “natanggap ang pag-ibig ng katotohanan upang sila ay maligtas “(2 Mga Taga-Tesalonica 2:10) at paano tayo magagalak kung wala silang maligtas na kalagayan? Nadarama ba natin ang kalakhan ng kasalanan na ang bunga ay nagdadala ng kamatayan? Dapat makita ng mga anghel ang karakter ng Ama sa atin, tulad ng kay Cristo, na kinapootan ang kasamaan tulad ng Kanyang ipinagtatanim. Pinatutunayan nito na ang Kanyang mga pag-iisip patungo sa parehong kasalanan at ang makasalanan ang ating mga kaisipan, at ang Kanyang mga paraan ay ang ating mga paraan.

Ang liwanag ng krus ay nagdadala upang tingnan ang parusa ng transgressor sa katarungan ng Diyos, at ang kaloob na buhay sa perpektong pag-ibig at awa ng Diyos.

Ang liwanag ng krus ay nagdadala upang tingnan ang parusa ng nagkasala sa katarungan ng Diyos, at ang kaloob na buhay sa perpektong pag-ibig at awa ng Diyos.

hindi nagsisisi. “Buhay ako, sabi ng Panginoong DIYOS, wala akong kaluguran sa pagkamatay ng masama; nguni’t ang masama ay humiwalay sa kaniyang lakad at mabuhay: humiwalay kayo, humiwalay kayo sa inyong masasamang lakad; para sa kung bakit kayo mamamatay, O sambahayan ng Israel? “(Ezekiel 33:11) Ang anumang iba pa kaysa sa salitang ito ay dapat na maingat na pag-usisa sa liwanag ng batas ng kasalanan at kamatayan sa krus ng Kalbaryo at iniwan” bilang isang sumpa para sa Aking Pinili “na tayo” ay maaaring gawin ang katuwiran ng Diyos “kay Kristo.

“At hindi na magkakaroon pa ng sumpa: datapuwa’t ang luklukan ng Dios at ng Cordero ay mapapasakanya; at ang kaniyang mga lingkod ay maglilingkod sa kaniya: at kanilang makikita ang kaniyang mukha; at ang kaniyang pangalan ay magiging sa kanilang mga noo. ”
(Apok 22: 3-4)

Ngunit ang kahila-hilakbot na kapalaran ng mga nag-aangking mga tao ng Diyos na hindi nagmamahal sa kanilang puso ay paghatol. Wala silang selyo ng Espiritu ng Diyos, at ang espesyal na marka ng pagkatao ng Diyos ay hindi napahanga sa kanila, upang ang mga anghel ng Diyos ay dumaan sa kanila, at sila ay naiwan sa mga hindi maiiwasang paghuhukom na dinala sa pamamagitan ng pagpapabaya sa napakaraming kaligtasan.

“At sa mga iba ay sinabi niya sa aking pandinig, Magsiparoon kayo sa pagsunod sa kaniya sa tabi ng bayan, at sumiping: huwag ninyong lisanin ang inyong mata, o maawa man kayo …”
(Eze 9: 4-5)

“Kung gaano kalaki ang kaparusahan, ipagpalagay mo, ay dapat siyang maisip na karapat-dapat, kung sino ang nagtapak sa ilalim ng paa ang Anak ng Diyos, at binilang ang dugo ng tipan, kung saan siya ay pinabanal, isang hindi banal na bagay, at ginawa sa kabila ng Espiritu ng biyaya? ”
(Heb 10:29)

“Sapagka’t dapat tayong lahat ay lilitaw sa harapan ng hukuman ni Cristo; upang matanggap ng bawa’t isa ang mga bagay na ginawa sa kaniyang katawan, ayon sa kaniyang ginawa, maging mabuti o masama. Kaya’t nalalaman namin na ang kakilabutan sa Panginoon, ay hinihikayat namin ang mga tao; ngunit tayo ay nahayag sa Diyos; at pinagkakatiwalaan ko rin ay nahayag sa iyong mga budhi. ”
(2Co 5: 10-11)

Nang makita ni Ezekiel ang pagpatay na nangyayari sa pamamagitan ng pangitain sa Jerusalem, ipinakita ang gayunding katangian ni Cristo sa krus, at dapat nating asahan na magpakita ng mas kaunti sa mga huling araw na ito kung isasaalang-alang ang natatakot na panganib ng kasalanan at ito ay mga kahihinatnan ng pagsasara mga biktima mula sa langit?

“At nangyari, samantalang kanilang pinapatay sila, at ako’y naiwan, na ako’y nagpatirapa, at sumigaw, at nagsabi, Ah Panginoong Dios! iyong pupuksain ang lahat na nalabi sa Israel sa iyong pagbubuhos ng iyong kapusukan sa Jerusalem? Nang magkagayo’y sinabi niya sa akin, Ang kasamaan ng sangbahayan ng Israel at ng Juda ay totoong malaki, at ang lupain ay puno ng dugo, at ang bayan na puno ng kasamaan: sapagka’t kanilang sinasabi, Pinabayaan ng Panginoon ang lupa, at ang Panginoon ay hindi nakakakita . ”
(Eze 9: 8-9)

ANG PAG-TATAPOS NA TAGPO

Ang pagpapasiya na iyon ay matagal nang ipinagpaliban sa pamamagitan ng pamamagitan ng ministeryo ni Cristo sa Mataas na Priest. Kung nagsusumamo sa pagbuo ng kasalanan kasama nina Adan at Eba, sa pamamagitan sa pamamagitan ng krus, sa pag-iyak upang hawakan ang apat na hangin hangga’t ang mga lingkod ng Diyos ay ganap na tinatakan ng katangian ng Diyos, nais ni Kristo na makita ang mga kaluluwa na naligtas mula sa kasalanan sa huli, “hindi nagnanais na ang sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisisi” (2 Ped. 3: 9) Noong una, ang Levitical high priest ay nagsusuot ng isang ginintuang korona, nakasulat na “Kabanalan kay Yahuwah”. Ito ay walang mas mababa kaysa sa pangalan ng Ama na nakasulat sa korona na kanyang isinusuot, at kung ito ang noo ng mataas na saserdote sa lupa, gaano pa kaya ang Mataas na Pari mula sa langit na ang kanyang pagkasaserdote ay walang katapusan? Bukod dito, ang mga anak ng mataas na saserdote ay naglingkod bilang mga saserdote sa templo, gayon pa man tayo ay “mga anak na kasama” ng ating Mataas na Saserdote, “isang maharlikang pagkasaserdote” “pagkatapos ng Pagkakasunud-sunod ni Melquisedec”. Dapat ba ang pagkatao ng aming pamamagitan at pleadings ay anumang mas mababa kaysa sa sumasalamin sa kabanalan namin na minana sa koneksyon sa Kristo ng pari ministeryo? At kapag ang maluwalhating pagbubuklod na ito ng pagkatao ng Diyos ay nakoronahan sa amin, pagkatapos ay ang intercession ay nagsisilbing layunin at natapos.

“At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel, ang dakilang prinsipe na nakatayo sa mga anak ng iyong bayan: at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan, na gaya ng hindi kailan man nagkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon: at sa panahong yaon ang iyong bayan ay maliligtas, ang bawat isa na masusumpungan ay nakasulat sa aklat … ”
(Dan 12: 1-2)

Kapag ang trabaho ay tapos na. Nakita natin si Cristo na kumukuha ng kaharian bilang isang Lion sa masasama, ngunit bilang isang Kordero sa mga tinubos, na nakatayo sa Bundok ng Sion at namumuno sa pamalo ng bakal:

Kapag ang bilang ng mga tinubos ng kaharian ni Kristo ay binubuo, kung magkagayon ay babalik si Cristo upang dalhin pauwi ang kanyang mga anak.

“Ang mga hari sa lupa ay nagpupulong, at ang mga pinuno ay nagsanggunian, laban sa PANGINOON, at laban sa pinahiran niya … Gayunpaman inilagay Ko ang Aking Hari sa aking banal na burol ng Sion … Iyong babaliin sila ng pamalo ng bakal; Iyong ibabagsak sila na parang mga sisidlan ng magpapalyok. ”
(Psa 2: 2-9)

Ang bawat kaso ay napagpasyahan na ngayon. Ang mga pagpapasya na ginawa ay nirirma sa langit at sa bawat kaluluwa ay matatag at maayos na naayos; ang bilang ng mga natubos sa mga tao ay pangwakas at walang pangalawang pagkakataon. Ang bawat pagkatao ay lubos na nakakaakit sa kaluluwa, alinman sa pagpapala o pagmumura, buhay o kamatayan. Sa panahong ito ang dekreto ni Cristo na saserdote na Hari ay nagpahayag sa pagbaba ng Kanyang panalanging para sa tao: “Siya na hindi makatarungan, hayaan siyang maging di-makatarungan pa: at siya na marumi, siya ay magiging marumi pa: at siya na matuwid, maging matuwid pa rin siya: at siya na banal, maging banal pa rin siya. ”
(Apo 22:11)

Samakatuwid, nawa ang buhay na Diyos, na ang pangalan ay pag-ibig, awa, katarungan, at katotohanan, ay nagpapabanal sa atin sa Kanyang Espiritu at pinapangyari tayong tumayo tapat at tapat sa Kordero sa Mt. Sion.

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!