Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Kordero Ng Diyos
July 3, 2020 (No Comments) by Christian Corsiga

Sa pasimula, ibinigay ng Diyos ang lahat ng mga pangangailangan nina Adan at Eva, ang ating unang mga magulang. Ang Diyos ay lumikha ng isang perpektong mundo sa isang perpektong uniberso. Walang trace of sickness o kamatayan sa alinman sa tao, hayop, o halaman. Ang polusyon ay hindi punan ang kapaligiran, ni ang pagkamakasarili ang puso ng tao. Sa halip, ang maligayang awit ng papuri mula sa parehong tao at ibon ay nagpuno ng hangin; bawat hayop ay naninirahan sa perpektong kapayapaan sa kanilang magagandang buhay. Ang mga puno ay pumutok ng kanilang mga kamay sa malumanay na mga simoy, at ang parehong prutas at bulaklak ay nalulugod na ibigay ang hangin sa kanilang mga panterong panterapeutika. Walang kakulangan ng pagkain o tubig, at perpektong kalusugan sa isang kamangha-manghang angkop na katawan na sinamahan ang lahat ng mga gawa ng tao. Ang buhay ay kung paano ito nilayon ng Diyos. “At nakita ng Diyos ang lahat ng bagay na ginawa Niya, at, narito, ito ay napakabuti.” (Genesis 1:31) Sa loob nito, nakita nito ang katotohanan:

Kaya ano ang nangyari? Nangyari ang kasalanan. Sinasabi sa atin na “ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan …” (Roma 6:23) at ang kasalanan ay naghihiwalay sa tao mula sa Diyos, ang Pinagmumulan ng lahat ng buhay: “ang iyong mga kasamaan ay naghiwalay sa pagitan mo at ng iyong Diyos, at ang iyong mga kasalanan ay nagtago sa Kanya mukha mula sa iyo. “(Isaias 59: 2) Ang kasalanan ay bumaling sa lahat ng tao mula sa kanyang Diyos. Hindi isinunod ni Adan at ni Eva ang mga utos ng Diyos, ngunit pinangunahan nilang makita ang kanilang Maylalang bilang isang may-hawak ng mabubuting bagay. Nang sabihin ng Diyos na tiyak na mamatay si Adan at Eba kung kumain sila ng bunga na hindi ibinigay ng Diyos sa kanila para sa pagkain, ang bumagsak na anghel, sa pamamagitan ng daluyan ng isang serpiyente sa Eden, ay tumalima sa Salita ng Diyos, na nagcha-charge sa Diyos bilang parehong isang sinungaling at isang may-hawak ng mabubuting bagay:

Genesis 3: 4-5 “At sinabi ng ahas sa babae, Tunay na hindi ka mamamatay: (5) Sapagka’t nalalaman ng Dios na sa araw na kayo’y kumain niyaon, ang inyong mga mata ay mabubuksan, at kayo’y magiging mga dios, alam ng mabuti at masama. ”

Hindi pa nakarinig si Eva ng isang kasinungalingan, at naakay siya upang tingnan ang Diyos na may anino ng kawalan ng katiyakan. Sa pamamagitan nito, ang kaaway ay nakakuha ng isang pangyayari; sa pamamagitan nito, itinuturing na niya ngayon ang bagay na ipinagbabawal bilang katanggap-tanggap, at nananaig ang kasalanan.

“At nang makita ng babae na ang punong kahoy ay mainam sa pagkain, at ito ay kaaya-aya sa mga mata, at isang puno na nais na gawing matalino, kinuha niya ang bunga nito, at kumain, at ibinigay din sa kanya asawa sa kanya; at kumain siya. At ang mga mata nila ay nabuksan, at alam nila na sila ay hubad … “(Genesis 3: 6-7)

Ngayon, ang patotoo ng kanilang pagsuway ay malinaw: alam nila na sila ay hubad. Alam nila ang kanilang kahihiyan at pagkakasala; ito ay walang takip ng Espiritu ng Diyos, at nawalan ng presensya ng Buhay na nagtataguyod. Sa pamamagitan ng kanilang sariling pagpili, iniwan nila ang Salita ng Diyos, at iniwan sa malamig na pagkawasak: lamang upang maghintay sa kamatayan. Maliwanag ang Biblia tungkol sa Salita ng Diyos: ito ay “imposible para sa Diyos na magsinungaling” (Hebreo 6:18). Samakatuwid, ang Diyos ay dapat gumawa ng isang paraan upang iligtas ang tao mula sa kanilang kapalaran, samantalang hindi pinababayaan ang mahigpit na katarungan na nangangailangan ng paglabag sa Kanyang salita. Dalawang bagay ang dapat makita upang palakasin ang tao laban sa mga claim ni Satanas sa pagkatao ng Diyos.

1) Ang Salita ng Diyos ay dapat napatunayan na makatarungan at totoo. Ang katotohanan ay nangangailangan ng katarungan. 2) Dapat ipaalam ito ng Diyos sa lahi ng bumagsak na hindi Niya bibigyan ng mabuting bagay ang mga buong puso na humingi ng kabutihan.
Ito ay para sa layuning ito na ang ebanghelyo ay ibinigay sa sangkatauhan: upang magdala ng panunumbalik. Sa pagkahulog ng tao, ang kamatayan ay ipinakilala sa mundo. At ang mismong unang kamatayan ay sa isang napatay na tupa.
Genesis 3:21 “Ang ginawa ng PANGINOON na si Adan at ang kanyang asawa ay gumawa ng mga balat ng mga balat, at dinamitan sila.” At ano ang layunin ng sakripisyo na iyon? Upang bihisan ang kanilang kahubaran. Gayunpaman, ang kanilang kahubaran ay mas malalim sa isang pisikal na kahubaran. Ang pinatay na kordero ay sinasagisag ng pagkamatay ng walang-sala na Anak ng Diyos. Sa kamatayan ng hayop ay ipinakita ang isang puso-wrenching mensahe na ang bugtong na Anak ng Diyos ay dapat ilagay ang Kanyang buhay para sa kahubaran ng espirituwal na tao, at takpan sila sa Kanyang sariling sakripisyo. Gayunpaman, ito ay ngayon:

Roma 13:14 “Ngunit ilagay ninyo sa Panginoong Hesukristo, at huwag kayong magbigay ng laman para sa laman, upang matupad ang mga pita nito.”

Ang kamatayan, hindi karaniwan sa ngayon ay nasa mundo, ay hindi nasaksihan bago, kundi ang Isa na sa pamamagitan ng kanino ginawa ang lahat ng mga bagay, ay nagpakita na Siya mismo ang magiging walang sala na biktima ng nakamamatay na mga pagsalakay sa tao. Ang bawat kamatayan sa tao, hayop, at halaman na sumunod sa lupa, ay hindi lamang isang tipan sa katotohanan na ang kasalanan ay pumasok sa mundo, kundi pati na rin, sa mas malalim na kahulugan, maaaring ipakita ang isang bagay ng Inosenteng biktima na nagbigay ng ating mga kasalanan sa krus. Gayunpaman, ngayon, dahil sa kasalanan at kamatayan ay naging pangkaraniwan, ang katotohanang ito ay halos nawalan ng paningin. Kung naiintindihan ito sa tunay na kalikasan, ang bawat kamatayan ay maaaring isang mensahe na ipinangaral; isang paalaala na si Cristo mismo ay namatay, “maliwanag na nakatalaga sa krus sa gitna mo” (Galacia 3: 1). Ngunit paano kaya ang mga bagay na ito?

ANG TUNAY NA SAKRIPISYO

Ang mga sakripisyo ng hayop na sinusunod ng masunuring mga anak ng Diyos, na sa pamamagitan ng pananampalataya ay naghahanap sa Tunay na Sakripisyo bilang ang pagtatapos ng kanilang mga pag-asa, nagpatuloy sa 4,000 taon. Ito ay upang panatilihin sa panghabang-buhay na paalala ang sakripisyo na si Cristo mismo ay magdadala. Araw-araw, ang nagsisisi na makasalanan ay magdadala ng kanyang alay sa altar ng sakripisyo, at “ipatong ang kanyang kamay sa ulo ng handog ukol sa kasalanan.” (Levitico 4:33), “upang ipahayag na siya ay nagkasala sa bagay na iyon “(Levitico 5: 5), at sa paggawa ng pag-amin sa ibabaw ng ulo ng hayop, ipinakita nito ang paglipat ng mga kasalanan mula sa makasalanan sa inosenteng biktima. Gayunpaman, ang mga sakripisyo na iyon ay hindi kailanman naibibigay sa anumang bagay kundi kamatayan. Sinasabi sa atin ng Kasulatan na “hindi posible na ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay dapat alisin ang mga kasalanan” (Mga Hebreo 10: 4). Ang mga hayop na isinakripisyo ay hindi kailanman tunay na makakakuha ng anumang kasalanan. Kaya ano ang ginawa nila? Ang mga sakripisyo na itinuturo ng kanilang sakripisyo sa Isa na nag-iisa ay maaaring mag-alis ng mga kasalanan. Ang katotohanan ay totoo kahit na sa panahon ng unang slain sacrifice; na si Kristo lamang, kahit na sa oras na iyon, ay maaaring mag-alis ng mga kasalanan:

(Juan 1:29) “Nang sumunod na araw ay nakita ni Juan na si Jesus ay naparito sa kaniya, at sinabi, Narito ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.”

Narito ang isang tawag upang makita ang Kordero ng Diyos, at nakikita natin nang malinaw kung sino ang Kordero ng Diyos. Ito ay wala pang iba, at maaaring wala, kaysa kay Hesus mismo. At bakit ulitin ang puntong ito? Sapagkat ito ay nagbabalik ng paulit-ulit, sapagkat napakaraming nawalan ng paningin sa Kanya bilang ang Isa na may kapangyarihan na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Ano ang higit pa sa ito? Narito ang isang tawag upang makita Siya bilang Kordero at dalhin sa sakripisyong iyan. At iyon ang tawag na ibinigay hindi lamang ni Juan Bautista, kundi ang tawag ng bawat sakripisyo na pinatay, at nakagapos sa mensahe ng bawat totoong propeta, sapagkat sa loob nito, ang pinakamahalagang tawag sa ebanghelyo ay ibinigay. At sa ebanghelyo, “ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag, mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya” (Roma 1:17) Sa katunayan, walang makagagalak na makita ang liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos nang hindi kinuha ang kanilang mga kasalanan, dahil sa totoo sulyap sa liwanag ng kagandahan ng kabanalan, kung saan ang katuwiran ng Diyos ay ipinahayag, ang tunay na kalagayan ng kasalanan ay nahayag, na ginawang malinaw na makikita ng liwanag ng Kanyang Presensya. Talakayin natin ang karanasan ni propeta Isaias sa pangitain, sapagkat ito ay lubos na nagpapahayag ng katotohanan na ito:

Isaias 6: 1-3 “… Nakita ko rin ang Panginoon na nakaupo sa isang trono, mataas at mataas, at puno ng templo ang kanyang tren. (2) Sa itaas ay tumayo ang mga serapin … (3) At ang isa ay sumigaw sa iba, at sinabi, Banal, banal, banal, ang Panginoon ng mga hukbo: ang buong lupa ay puno ng kaniyang kaluwalhatian.

Gaano kalaki ang dapat na ito upang makita ay madalas na ang pangungusap na ibinigay! Tunay na isang pribilehiyo na maaari tayong mamangha! Nakita ni Isaias ang isang pangitain ng trono ng Diyos, at si Kristo sa trono sa Kanyang kaluwalhatian! Namangha kami sa pangitain, ngunit gaano karaming mga kaluluwa ang namamangha sa kawalan ng pananampalataya sapagkat ang karanasan sa pagtingin sa kaluwalhatian ng Diyos ay hindi sa kanilang sarili. Anong karanasan ang sinasalita ko? Tingnan natin kung ano ang tugon ni Isaias sa liwanag ng maluwalhating presensya na ito, at malalaman natin.

Isaias 6: 5 “Nang magkagayo’y sinabi ko, Sa aba ako! sapagkat ako ay nababawi; sapagka’t ako’y lalaking may maruming labi, at ako’y tumatahan sa gitna ng isang bayan na may maruming mga labi: sapagka’t nakita ng aking mga mata ang Hari, ang Panginoon ng mga hukbo.

Nakita ni Isaias ang kaluwalhatian ng Diyos, at nakita ang kanyang katuwiran na inilatag sa alabok. Ang pagsasakatuparan ng Kanyang presensya ay nagdala kung paano hindi naniniwala siya sa ebanghelyo. Ang lahat niyang nakikita ay siya ay nabigo sa kaluwalhatian ng Diyos; ang lahat niyang nakikita ay ang kanyang karumihan at kahubaran sa harapan ng Diyos. Pagkatapos ay sa isang pinaka-puwersahang pagtatanghal ng ebanghelyo, upang malaman natin ang kapangyarihan ng Diyos na alisin ang mga kasalanan, ang mga mata ni Isaias ay itinuturo sa altar, kung saan ang inosenteng biktima, ang sakripisyo ni Cristo, ay inilagay para sa mga kasalanan ng buong mundo:

Isaias 6: 6-7 “Nang magkagayo’y lumipad ako sa isa sa mga serapin, na may isang batong uling sa kaniyang kamay, na kaniyang kinuha na may mga panali mula sa dambana: (7) At inilagay niya sa aking bibig, at sinabi, Narito, hinawakan nito ang iyong mga labi; at ang iyong kasamaan ay inalis, at ang iyong kasalanan ay nalinis. ”

Tingnan mo, ano ang nakita natin dito? Ang karanasan ni Isaias ay hindi lamang upang makita ang kanyang pagkakasala, kundi upang makita ang Kordero ng sakripisyo ng Diyos may kaugnayan sa kanyang mga kasalanan na ang kanyang sariling mga kasalanan ay nalinis. Ngayon, ang patotoo ni Isaias ay ang patotoo ng bawat isa na naniniwala sa Kordero ng Diyos: “ang iyong kasamaan ay inalis, at ang iyong kasalanan ay nalinis.” Walang naiwan ni Cristo; maging bago ang Kanyang kamatayan, o pagkatapos, sa pamamagitan ng pangako ng Diyos, “kung saan imposible para sa Diyos na magsinungaling,” (Hebreo 6:18). Ang sakripisyo ni Cristo na darating pa, ay kasing ganda ng tapos na ito. Ganyan ang kapangyarihan ng ebanghelyo sa lahat ng naniniwala:

Roma 1: 16-17 Sapagka’t hindi ko ikinahihiya ang evangelio ni Cristo: sapagka’t ito ang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa’t sumasampalataya … (17) Sapagka’t sa ganito ay ipinahayag ang katuwiran ng Dios sa pananampalataya sa pananampalataya; ay nakasulat, Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, tulad ng Isaias, gayon din naman tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa Diyos “sa pamamagitan ng pananampalataya” kung naniniwala tayo.

Roma 5: 1-2 “Sa gayon ay inaring-ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo: (2) Sa pamamagitan din niya ay mayroon tayong access sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito kung saan tayo nakatayo, at nagagalak sa pag-asa sa kaluwalhatian ng Diyos. “At sa pamamagitan ng pananampalataya sa ano? Ang dugo ng Kordero ng Diyos.

Roma 5: 9-10 “Karamihan nang higit pa noon, na ngayon ay inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay maliligtas mula sa galit sa pamamagitan niya. (10) Sapagka’t kung tayo’y mga kaaway, ay nangagkasundo tayo sa Dios sa pamamagitan ng kamatayan ng kaniyang Anak, lalo na kung tayo’y nangagkasundo, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kaniyang buhay.

Maliwanag na nakita ni Isaias ang Inosenteng Biktima na nagdala ng Kanyang mga kasalanan na waring nagawa na, at ang kanyang patotoo ay nagsasalita tungkol dito sa ganitong paraan. Ganito ang binabanggit ni Isaias tungkol sa Kordero ng Diyos:

Isaias 53: 7 “Siya ay pinahirapan, at siya ay nagdalamhati, ngunit hindi niya binuksan ang kanyang bibig: siya ay dinala tulad ng isang kordero sa pagpatay, at tulad ng isang tupa bago ang kanyang mga shearers ay pipi, kaya hindi buksan ang kanyang bibig.

Pansinin kung paano si Isaias na ito ay isang tapos na gawa pati na rin ang isang bagay na nangyayari sa kasalukuyan habang ang mga salita ay nagsasalita; Si Kristo ay dinala bilang isang kordero sa pagpatay. At patungo sa Isaias ay tila ito ay tapos na, at sa pamamagitan ng patotoong ito ngayon, ito ay parang kahit na sa ngayon, at magagamit para sa makasalanan, upang siya ay maniwala kay Cristo at sa Kanya na napako sa krus. Gayunpaman, ang karanasang ito ay maaari lamang sa pamamagitan ng pananampalataya, na ang pangako ng Diyos sa ebanghelyo ay maaaring sa amin kasing ganda na kung ito ay nakasulat na sa kasaysayan. Kaya matatag na tiwala si Isaias sa Diyos ng kanyang kaligtasan, na nakita niya na may makahulang pangitain na magaganap, at may katatagan siya nagsalita nang walang alinlangan na ito ay gayon, mula sa isang Diyos na nagtutupad ng Kanyang Salita. Dahil dito, si Jesus ay tinawag na “ang Kordero na pinatay mula sa pundasyon ng sanlibutan” (Apo 13: 8). Ito ang kapangyarihan ng Kordero ng Diyos upang alisin ang ating mga kasalanan! Maaari nating palaging tiyakin ang ating sarili sa mga pangako ng Diyos. Sa amin, “Tapos na” ay hindi lamang inaasahan, ngunit ito ang magiging karanasan natin. Kapag tinanggap natin ang buhay na ito, pinanood natin ang paggawa ng ating Diyos para sa ating kapakanan sa bawat pagsubok at labanan, sa bawa’t pagpapala sa mundo; lahat ng bagay na darating sa atin ay magdadala ng pagpapala sa mundo kung ang ating buhay ay nakatago sa ebanghelyo ng dugo ng Kordero. Samakatuwid, kinakailangang itanaw ang kanyang mga mata sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng Kanyang mga kasalanan, tulad ng kinakailangan para sa atin: walang pagkakaiba. pinapanood natin ang paggawa ng ating Diyos para sa atin sa bawat pagsubok at labanan, sa bawa’t pagpapala sa mundo; lahat ng bagay na darating sa atin ay magdadala ng pagpapala sa mundo kung ang ating buhay ay nakatago sa ebanghelyo ng dugo ng Kordero. Samakatuwid, kinakailangang itanaw ang kanyang mga mata sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng Kanyang mga kasalanan, tulad ng kinakailangan para sa atin: walang pagkakaiba. pinapanood natin ang paggawa ng ating Diyos para sa atin sa bawat pagsubok at labanan, sa bawa’t pagpapala sa mundo; lahat ng bagay na darating sa atin ay magdadala ng pagpapala sa mundo kung ang ating buhay ay nakatago sa ebanghelyo ng dugo ng Kordero. Samakatuwid, kinakailangang itanaw ang kanyang mga mata sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng Kanyang mga kasalanan, tulad ng kinakailangan para sa atin: walang pagkakaiba.

“Kapag tinitingnan nila siya kung sino ang kanilang tinusok, sila ay mananangis para sa kanya, tulad ng isang nanlulumo para sa isang tanging anak, at umiyak nang masakit sa kanya, tulad ng isang umiiyak sa isang panganay” (Zacarias 12:10, RSV). Kanino natin makita ang tinusok? Ang Anak ng Diyos sa krus-Ang Kanyang mga kamay at paa ay nilusukan ng mga kuko, Ang Kanyang kilay ay tinusok ng mga tinik. “Kapag tinitingnan nila siya kung sino ang kanilang tinusok …” Sino ang titingnan? Yaong mga nagtagpas sa Kanya. At ano ang resulta? “Sila ay mananangis para sa kanya, tulad ng isang nanlulumo para sa isang tanging anak.” Sa sangkatauhan, tanging sa liwanag ng kaluwalhatian na nagniningning mula sa krus na ang kasalanan ay nakikita kung gaano ito kasindak-sindak; walang ibang paraan kung saan ang isang tao ay maaaring magbangis para sa kasalanan.

ANG WALANG BAHID NA KORDERO

Ngayon, isaalang-alang ang kawalang-sala ng tupa bilang isang angkop na simbolo ni Cristo: “May isang tao na nagtrabaho para sa isang karne ng kumpanya sa pag-iimpake para sa maraming taon. Pinutol niya ang mga lalamunan ng iba’t ibang uri ng mga hayop at narinig ang kanilang mga hiyaw ng kamatayan. Narinig niya ang mga hayop na umuulan. Narinig niya ang mga chickens squawk. Narinig niya ang mga baboy na squeal. Ngunit hindi niya pinatay ang isang tupa. Isang araw, nagdala ang isang magsasaka ng isang kordero upang ihain. Tulad ng negosyo tulad ng dati, kinuha ng lalaki ang kanyang matalim na kutsilyo at pinutol ang lalamunan ng tupa. Ngunit ang kordero ay hindi kumulid tulad ng mga baka, o sumisigaw tulad ng mga pigs, o nagpapaikut-ikot tulad ng mga manok. Ang maliit na tupa ay tahimik na tumayo sa harap ng kanyang berdugo. Sa pamamagitan ng dugo ng buhay na dumadaloy mula sa lalamunan nito, ang maliit na kordero ay umabot patungo sa mamamatay nito, licked ang dugo mula sa kanyang mga kamay, at nagsimulang madapa mula sa gilid sa gilid. Pagkatapos ay ang maliit na tupa ay bumagsak at nawala sa kamatayan. Ang lalaki ay napilitan ng kamatayan ng maliit na tupa upang hindi siya makapatay ng ibang hayop. “Tiyak na ang ganitong karanasan ay maaaring sabihin sa amin ng isang bagay ng kawalang-sala, at maging ang awa at pag-ibig ng isang kordero! Gayunpaman ang pagkawalang-sala ay maaari lamang mahawakan nang maikli sa kawalang-kasalanan, awa, at pag-ibig ng Isa kung kanino nilikha ang maliit na nilalang! Kinuha Niya sa Kanyang sarili ang sakripisyo na kinakailangan ng kasalanan.

Ngayon, habang ang sakripisyo ng isang kordero ay makikita sa kabuuan bilang angkop na simbolo ng sakripisyo ni Cristo, maliwanag din na ang sakripisyo ng mga hayop ay hindi kailanman tunay na makakakuha ng anumang kasalanan, sapagkat ang isang hayop ay hindi maaaring magbigay para sa halaga ng isang tao, o hindi maaaring magbayad ang isang hayop para sa sukatan ng pagkakasala para sa isang tao, na ginawa sa itaas ng mga hayop. Nagsasalita ang Dios tungkol sa kawalan ng mga sakripisyo ng dugo nang walang Kristo:

Isaias 1:11 “Sa anong layunin ang karamihan ng iyong mga hain sa akin? sabi ng PANGINOON: … Hindi ako nagagalak sa dugo ng mga toro, o ng mga kordero, o ng mga kambing niya. ”

Ang Diyos ay hindi nalulugod sa kamatayan, ngunit handa na ang kamatayan ay dumating kung ito ay nangangahulugan ng pagdadala ng mga kaluluwa sa kaligtasan kay Kristo.

Oseas 6: 6 Sapagka’t ako’y naghangad ng kaawaan, at hindi hain; at ang kaalaman tungkol sa Diyos higit sa mga handog na sinusunog.

Ang kaalaman tungkol sa Diyos ay matatagpuan sa ebanghelyo, gaya ng ating hinawakan. At ang mga sakripisyo ay upang dalhin ang mga tao sa isang kaalaman tungkol sa kabutihan at awa ng Diyos, ngunit hindi kailanman nais ng Diyos ang kamatayan ng isang hayop, higit pa kaysa sa Kanyang hinahangad ang nagkasalang paghatol sa isang makasalanan. Tulad ng kamatayan ni Cristo na nagdadala ng mga tao sa kaligtasan, at gayon din sa dugo ng bawat martir, may isang paghahayag na tumutukoy sa kaligtasan kay Kristo. Kahit na ang dugo ng mga marytrs, gayon din ang dugo ng mga hayop na naging dahilan upang ang mga tao ay tumingin kay Cristo para sa kaligtasan na nagtutupad ng pinakamataas na atas ng lahat ng mga hayop sa parang. Ngunit kung ang sakripisyo ay hindi naging sanhi ng mga tao upang tumingin kay Kristo, ang tanong ay tinanong, “Ano ang layunin ng mga sakripisyo na ito?” (T. 11)
Muli, sinasabi sa atin ng Kasulatan na ang Diyos ay hindi nagnanais, ni nangangailangan ng dugo ng mga toro o ng mga kambing, ngunit nangangailangan ng higit na hain kaysa sa mga ito.

Mga Awit 40: 6-7 “Ang hain at paghahandog ay hindi mo nais; aking binuksan ang mga tainga ko: ang handog na susunugin at ang handog dahil sa kasalanan ay hindi mo iniaatas. (7) Nang magkagayo’y sinabi ko, Narito, ako’y naparito: sa dami ng aklat ay nasusulat tungkol sa Akin … ”

Ang mga salita ni Kristo ay narito na kahit na sa mga araw ni David sa pamamagitan ng Espiritu Santo, “Narito, dumating ako: sa dami ng aklat na ito ay isinulat sa akin …”. Ngayon, anong aklat ang sinasabi nito? Ito ay nagsasalita tungkol sa mismong aklat na inihula ng pagdating ni Kristo sa batas ng mga sakripisyo at mga handog.
Kapag binuksan ng Diyos ang ating mga tainga, makikita natin ang lahat ng ibinigay Niya sa atin bilang iluminado sa pamamagitan ng pananampalataya, sapagkat “ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig, at pandinig sa pamamagitan ng Salita ng Diyos.” Ang mga bagay na naririnig natin sa pamamagitan ng Salita ng Diyos ay patnubayan tayo ang ebanghelyo ni Cristo. At ito ay nasa ebanghelyong iyon lamang, upang matukoy ang tunay na halaga ng isang kaluluwa. Si Cristo mismo ay kinuha sa laman ng tao at mamatay sa kahalili ng tao. Ang nag-iisa ay maaaring masiyahan ang mga paghahabol ng sirang batas ng Diyos: “Ikaw ay tiyak na mamamatay …”, at ipakita na ang Diyos ay hindi magtiis ng anuman, kahit na ang kanyang bugtong na Anak, ang Anak kung saan ginawa ang lahat ng mga bagay, ang Isa na mahal na mahal ng Kanyang Ama.

Sa gawaing ito, sa pamamagitan ng pagpapakita na ang Diyos ay hindi magtatagal ang Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan, at sa pagtupad nito, ang mga pagtatanghal ni Satanas laban sa Diyos ay sa wakas ay masumpungang hindi totoo.

ANG HALAGA

Isaias 53:10 “Gayunpaman, nalugod ang PANGINOON [Ama] na durugin siya; kaniyang pinapagkasala: pagka iyong gagawin ang kaniyang kaluluwa na handog dahil sa kasalanan, kaniyang makikita ang kaniyang binhi, kaniyang palalaguin ang kaniyang mga kaarawan, at ang kalugodlugod ng Panginoon ay uunlad sa kaniyang kamay.

Isaalang-alang na nalulugod ang Ama na sugpuin ang Isa na Kanyang ipinagkaloob, sapagkat ang Kanyang kaluluwa ay ang handog para sa kasalanan upang dalhin ang “kanyang binhi” sa buhay na walang hanggan. Gaano karaming maaaring isaalang-alang ang halaga ng naturang sakripisyo, at ano ang kinakailangan para sa kanya na maging isang walang kasalanan, walang-sala, dalisay na sakripisyo?

1 Pedro 2: 21-22 “… Si Cristo din ay nagdusa para sa atin, na nagbigay sa atin ng isang halimbawa, na dapat ninyong sundin ang kanyang mga hakbang: (22) Na hindi nagkasala, ni ang kasamaan ay nakasumpong sa kanyang bibig:”

Sa mga tao, si Kristo lamang “ay walang kasalanan”, at sa pamamagitan ng Kanyang perpektong sakripisyo, maaari nating malinis mula sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang kanyang kawalang-sala bilang isang tao ay kinakailangan upang maging ang Kordero ng Diyos. Tulad ng naunang nabanggit, ang halaga ng tao ay hindi masisiyahan ng mga hayop, sapagkat siya ay isang tao. Gayundin, ang halaga ng isang tao ay maaaring tunay na maipakilala lamang ng Isang handang bayaran ang presyo. Ngayon, napansin natin na ibinigay ng Diyos ang Kanyang tanging Anak sa pag-ibig sa ating mga kaluluwa:

1 Pedro 1: 18-20 “Yamang nalalaman ninyo na hindi kayo tinubos ng mga bagay na mapapahamak … (19) Datapuwa’t sa mahalagang dugo ni Cristo, na gaya ng isang tupa na walang kapintasan at walang dungis: (20) ang pundasyon ng mundo, ngunit nahayag sa mga huling beses na ito para sa iyo … ”

At sinasabi sa atin ng Biblia na ang Diyos Ama ay hindi kailanman isang tagapag-alaga, ni Kristo mula sa pag-iingat ng Kanyang sariling buhay, ngunit itinakda na ang sakripisyong ito sa kaso na ang sangkatauhan ay dapat mahulog. Kaya sa langit, nagkaroon ng predetermination upang tubusin ang tao sa mahalagang dugo ni Cristo.

2 Timoteo 1: 9-10 Na siyang nagligtas sa atin, at tayo’y tinawag na banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kaniyang sariling layunin at biyaya, na ibinigay sa atin kay Cristo Jesus bago pa magsimula ang sanglibutan, (10) Datapuwa’t ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng paglitaw ng ating Tagapagligtas na si Jesucristo, na nagwagi ng kamatayan, at nagdala ng buhay at walang kamatayan sa liwanag sa pamamagitan ng evangelio:

Awit 72: 12-14 “Sapagka’t ililigtas niya ang mapagkailangan sa kaniyang paghingi; ang dukha din, at siya na walang katulong. (13) Siya ay ililigtas ang dukha at nangangailangan, at ililigtas ang mga kaluluwa ng nangangailangan. (14) Kaniyang tutubusin ang kanilang kaluluwa mula sa pagdaraya at karahasan: at mahalaga ang kanilang dugo sa kaniyang paningin.

Tunay na isang kahanga-hangang pag-iisip! Na mahalaga tayo sa Kanyang paningin! Kahit sa aming mababang-loob, mortal estate! Na sinasabi, gaano kalaki ang pag-isipan kung anong pagdurusa ang kailangan ng Anak ng Diyos na si Kristo upang maging karapat-dapat na ang Inosenteng Kordero upang alisin ang ating mga kasalanan? Kung sakaling nais nating maunawaan at palakihin ang kalaliman ng halaga ng ating mga kaluluwa sa Diyos, dapat nating isaalang-alang ang sukat ng mga paghihirap ni Cristo na kinakailangan upang maging walang-sala na biktima: hindi isang mabilis at pansamantalang kamatayan tulad ng sa mga sakripisyo ng hayop; hindi, ang sakripisyo ng Kanyang dugo ay nagsasabi sa atin nang higit pa.

1 Pedro 3:18 “Sapagka’t si Cristo man ay dating naranasan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid sa mga di matuwid, upang maibalik niya tayo sa Dios, na pinatay sa laman, ngunit binuhay sa pamamagitan ng Espiritu:

Ang Lamang, ang Inosenteng Biktima, ay talagang nagdusa. Hindi niya hinawakan mula sa tao kahit ang Kanyang sariling buhay. Ang buhay na iyan ay isa sa pagpapahinuhod sa pagiging katulad ng makasalanang laman at tinutukso: “ngunit sa lahat ng mga puntong tinukso na tulad ng sa atin, gayon ma’y walang kasalanan.” (Hebreo 4:15) At sa pagiging tempted, dapat tunay na itinuturing na tama, palakihin ang Kanyang sakripisyo sa ating isipan na higit sa anumang sakripisyo ng hayop, ngunit ang sakripisyo ni Cristo ay higit sa atin kaysa ito. Ang karagdagang timbang ay maaaring karagdagang idinagdag sa paghihirap na iyon kapag naiintindihan ang isang bagay ng dakilang intimacy na gaganapin sa pagitan ng Ama at ng Kanyang Anak. Ang gayong pag-aaral ay sobrang lapad, at walang alinlangang pag-aaralan natin ito para sa kawalang-hanggan, ngunit alang-alang sa haba ng pag-aaral na ito, ang ilang mga pahayag na nagpapakita na ang intimacy ay maaaring magkasiya.

“Ako at ang aking Ama ay iisa.” (Juan 10:30) Sinabi ni Jesus. Sinasabi rin Niya ang tungkol sa Kanyang kaugnayan sa Ama, “Pinagkalooban ako ng Panginoon sa simula ng kanyang daan, bago ang kanyang mga gawa ng matanda … Pagkatapos ay nasa tabi ko siya, tulad ng isang nagdala sa kanya: at ako ay araw-araw na galak, nagagalak bago siya “(Mga Kawikaan 8:22, 30) Ang Anak ay hindi kailanman naging walang Ama, ni nakilala ang anuman kundi ang malapit na pakikipag-isa sa Presensya ng Kaniyang Ama. Sa pagsasalita nito sa Kanyang panalangin, sinabi ni Cristo: “At ngayon, O Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong sarili sa kaluwalhatian na mayroon ako sa iyo bago ang sanlibutan.” (Juan 17: 5) Sa pahayag na ito lamang, mga edad walang katotohanang nakuha. Wala nang mga tunay na nauunawaan kung gaano katagal na ang pagsasama na ito sa pagitan ng Diyos Ama at ni Kristo na Anak ay, sapagkat ito ay mahaba sa kawalang-hanggan nakaraan na sa may wakas na pag-iisip, halos walang pasimula. Para kay Kristo, ang pagsasama na iyon ay hindi kailanman nabali. Ang Ama, sa pagsasalita ng malapit na pakikisama sa Kanyang minamahal na Anak, ay gumagalaw kay Zacarias sa hula: “Gumising, O tabak, laban sa aking pastol, at laban sa taong aking kapwa, sabi ng PANGINOON ng mga hukbo …” (Zacarias 13: 7) Sa pag-set ito ng pundasyon upang magkaroon ng sulyap sa pagiging matalik sa pagitan ng Ama at ng Kanyang minamahal na Anak, maaari tayong mas maunawaan ang pagdurusa na talagang tinitiis ng Anak na maging Kordero.

Sinasabi sa Kasulatan sa atin ang sakripisyo: “At ipapatong niya ang kaniyang kamay sa ulo ng handog ukol sa kasalanan.” Ngunit ito ay isang sagisag lamang ng nasugatan na ulo ni Cristo. Kung ang Prinsipe ng kapayapaan ay nakaranas lamang ng korona ng mga tinik, sapat na iyan, ngunit higit pa ang ibig sabihin nito: sapagkat ang paghahandog para sa kasalanan na ang mga kasalanan ng mundo ay inilagay sa Kanyang ulo ay higit pa rito. Ang tunay na bigat ng sakripisyo para sa kasalanan ay maaaring makita sa kadakila ng kasalanan at kung ano ang ginagawa nito sa tao. Pinagtiisan niya ang parusa ng kasalanan; at higit pa, pinahintulutan Niya ang sakit ng paghihiwalay mula sa Kanyang Ama: “ang iyong mga kasamaan ay naghiwalay sa pagitan mo at ng iyong Diyos, at ang iyong mga kasalanan ay nagtago ng Kanyang mukha mula sa iyo.” Ngunit hindi Siya ang mga kasalanan Niya.

Isaias 53: 5-6 “Nguni’t siya’y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya’y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan: ang parusa ng ating kapayapaan ay sumasa kaniya; at sa kanyang mga guhit ay gumaling tayo. (6) … inilagay ng Panginoon sa kanya ang kasamaan ng ating lahat. ”

Ngayon ang paghihirap ng Kordero ng Diyos ay tunay na tunay. Itinatabi ang Kanyang kaluluwa ay isang paghihiwalay na hindi kailanman naging bago pa ang mga pundasyon ng mundo, ngunit kailangang matiisin na bayaran ang Kanyang sariling dugo ng sahod ng kasalanan. Ang kasalanan ay nangangahulugang kamatayan. Ang ibig sabihin ng kamatayan ay paghihiwalay. At ang paghihiwalay ay nangangahulugan ng isang gastos na walang hanggan na hindi ito maaring bigyang-pansin: at walang makakasimpatiya sa kalakhan ng gayong sakripisyo. Gaano pa kaya kung isinasaalang-alang natin na Siya ay “hindi nagkasala” at hindi Siya karapat-dapat sa paghiwalay! Ngunit ang nag-iisa ay maaaring maging kwalipikado sa Kanya bilang ating kapalit; bilang ating Kordero para sa kasalanan.

2 Corinto 5:21 “Sapagkat ginawa niya siyang kasalanan para sa atin, na hindi nakakilala ng kasalanan; upang tayo’y gawin ng katuwiran ng Dios sa kaniya.

LUMBAY HANGGANG KAMATAYAN

Di-nagtagal ay natapos ni Cristo ang gawain na ibinigay sa Kanya. Ito ay ang Paskuwa kung kailan dapat na ang Kordero ay ibinigay upang patayin para sa lahat na maniniwala sa Kanya bilang perpektong Sakripisyo. Habang kasama ng mga disipulo, binigyan Niya ang tinapay at alak bilang simbolo ng Kanyang nasira katawan at ng Kanyang ibinuhos na dugo. Dapat silang makibahagi sa mga simbolong ito bilang isang pagtatanghal na tinanggap nila mismo ang Kanyang sakripisyo, at naniwala sila na sa Kanya, ang kanilang mga kasalanan ay ilalagay. Gayon din sa sandaling ito nang kunin nila ang pakikipag-isa ng Kordero, at nakikibahagi sa Kanyang kamatayan, ang kasalanan ay tunay na inilagay sa ulo ng Kordero ng Diyos.

Marcos 14: 33-36 “At dinala niya si Pedro at si Santiago at si Juan, at nagpasimulang masindak ang pagkamangha, at totoong mabigat; (34) At sinabi niya sa kanila, Ang aking kaluluwa ay totoong namamanglaw hanggang sa kamatayan: mangatira kayo rito, at mangagpuyat. (35) At lumakad siya ng kaunti, at nahulog sa lupa, at nananalangin na, kung posible, ang oras ay maaaring humiwalay sa kanya. (36) At sinabi niya, Abba, Ama, lahat ng mga bagay ay nangyayari sa iyo; alisin mo sa akin ang sarong ito: gayon ma’y hindi ang ibig ko, kundi ang iyong ibig.

Ang mga sakit ng paghihiwalay mula sa Diyos ay totoong tunay, nagdadala ng kalungkutan sa Kanya na sumaklaw sa buong sangkatauhan. Inipit ni Kristo ang lupa habang ang paghawak ng Kanyang kaluluwa sa Diyos ay pinutol. Ipinangako ni Cristo na ibaling ang kalungkutan sa mga disipulo nang ipadala Niya ang Espiritu ng Katotohanan, at magdudulot ito ng ganap na kagalakan.

Mga Awit 16:11 “Ipakikita mo sa akin ang landas ng buhay: sa iyong harapan ay puno ng kagalakan …” Ngayon, hindi naramdaman ni Cristo ang kagalakan, ngunit ang kalungkutan, at ang pangakong iyan ay matutupad lamang sa pamamagitan ng mismong paraan. Ang tunay na kalungkutan ng kamatayan mismo: paghihiwalay mula sa Wellspring ng buhay, paghihiwalay mula sa Presensya ng Diyos, ang paghihiwalay na nadama ng ating mga unang magulang nang alam nilang sila ay hubad. “Tunay na dinala niya ang ating mga karamdaman, at dinala ang ating mga kalungkutan” (Isa 53: 4)

Mateo 27:46 At nang mga oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, na nagsasabi, Eli, Eli, lama sabactani? sa makatuwid baga’y, Dios ko, Dios ko, bakit mo ako pinabayaan?

Ito ang pagdurusa ni Kristo upang matiis, bukod pa sa kagipitan na taglay ang anak ng tao. Totoo na ang pagsasakripisyo ng hayop ay hindi pa rin nakaharap sa paghihirap sa panukalang iyon, ngunit gaano pa ang nalalaman ng Anak ng Diyos: lubusang nakaaalam sa Kanyang walang-tigil na pakikisama sa Diyos na Kanyang Ama, na ngayon ay mapapasama upang bayaran ang presyo para sa paghihimagsik ng tao . Sinasabi na ang halaga ng isang bagay ay hindi tinutukoy ng bagay mismo kundi ng isa na gustong bayaran ang presyo para sa bagay na iyon, at kapag nakita natin ang kalaliman ng pangako sa sakripisyo na talagang nais ng Diyos Ama at ng Kanyang Anak upang magbayad para sa iyo at para sa akin, maaari naming maipakita nang mabuti na ito ay isang walang katapusang sakripisyo sa kanilang relasyon.

ANG SAPAT NA SAKRIPISYO

Ang mga bagay na natiyak ng dugo ni Cristo para sa atin, hindi ang isang di-mabilang na dami ng mga pahina o mga artikulo ay maaaring sapat na masasabi. 1 Corinto 6:20 “… hindi kayo ang inyong sarili. Sapagka’t kayo’y binili na may halaga: kaya’t luwalhatiin ninyo ang Dios sa inyong katawan, at sa inyong espiritu, na siyang sa Dios. “Kung tayo’y nabibili ng dugo na iyan, hindi tayo sariling. Nang malaman ang dugo na nabuhos sa walang katapusang halaga, maaari nating madaling makita na ang Diyos ay hindi isang tagal ng anumang mabuting bagay, ngunit ibinigay ang Isa na ginawa Niya sa lahat ng langit.

Roma 8: 32-33 “Siya na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling Anak, kundi iniligtas siya para sa ating lahat, kung papaano hindi siya makakasama sa kanya ng malayang paghahatid sa amin ng lahat ng mga bagay? (33) Sino ang maglalagay ng anumang bagay sa tungkulin ng mga hinirang ng Diyos? Ang Diyos ang nagpapatwiran. ”

Bukod pa rito, ang kamatayan ay binayaran nang lubusan sa kasiyahan ng mga batas na sinasabing: Ang Diyos ay hindi isang sinungaling, at sa katunayan ay nagdala ng parusa, ngunit sa pamamagitan ng Inosenteng Kordero, isang pagtubos ay ginawa. Sa Kristo, natagpuan natin ang mga salita na natupad:

Awit 85: 10-11 “Ang awa at katotohanan ay natutugunan; ang katuwiran at kapayapaan ay hinalikan ang bawat isa. (11) Ang katotohanan ay bubunutin sa lupa; at ang katuwiran ay magmumula sa langit. ”

Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, may access tayo sa katuwiran na hindi sa ating sarili. Higit pa rito, mayroon tayong kapayapaan na lumalampas sa mga huwad na katiyakan ng isang diyos na walang Diyos; isang kapayapaan lamang ang nakakasiguro sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang Anak.

Juan 14:27 “Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng mundo, ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang iyong puso, ni matakot. At ang kamatayan ni Kristo ay malinaw na walang hanggan ng isang sakripisyo kaysa sa anumang makapaghahatid ng makamundong sakripisyo: Mga Taga Roma 5: 1, 7-11 “Kaya’t dahil sa pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu Cristo: … ang tao ay mamamatay: gayon pa man dahil sa isang mabuting tao ang ilan ay maaaring mangahas na mamatay. (8) Nguni’t pinuri ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, sa gayon, samantalang tayo’y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin … (10) Sapagka’t kung tayo’y mga kaaway, ay nangagkasundo tayo sa Dios sa pamamagitan ng kamatayan ng kaniyang Anak, , na nakipagkasundo, tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng kanyang buhay. (11) At hindi lamang gayon, kundi tayo rin ay nagagalak sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo, na sa pamamagitan niya ay tinanggap na natin ngayon ang pagtubos. ”

ANG DUGO NG TIPAN

Ang bawat sugat na nagdadala sa kasalanan sa paglikha ng Diyos ay maaaring tunay na magbubunyag ng isang kutsilyo sa lalamunan ng “Kordero ng Diyos,” at sa bawat kasalanan, ang krus ay malinaw na nagpapakita kung ano ang nagawa kay Cristo, ngunit ang kasalanan ay hindi kailangang maging sa ating karanasan anumang na.

Mga Taga Roma 6:11 “Gayundin, isipin din ninyo ang inyong sarili na tunay na patay sa kasalanan, ngunit buhay sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na ating Panginoon.”

At natural na ang kamatayan sa kasalanan ay sa pamamagitan ng mismong kamatayan ni Kristo. Ang dugo ni Cristo ay parehong pagpurga at itinalaga ang mga taong sumapi sa Kanyang dugo na sakripisyo, at ito ay sa pamamagitan lamang nito na ang mga kasalanan ay maaaring alisin. Ang tanong ay tinanong ng apostol, “paano tayo, mga patay sa mga kasalanan, mabuhay pa roon?” Kung tunay na pinaniniwalaan natin, ang sagot ay hindi natin magagawa. Sa ebanghelyo, tunay na masasabi na “kung ang isang tao ay namatay para sa lahat, ang lahat ay patay:” (2 Corinto 5:14) At para sa mga tumanggap ng dugo sa ganitong paraan, sila ay lubos na nakaugnay sa Kanyang sakripisyo bilang Si Isaias ay.

Mateo 26:28 “Sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan, na ibinuhos para sa marami para sa kapatawaran ng mga kasalanan.”

Sa sinaunang panahon sa Israel, ang sakripisyo ng dugo mula sa isang hayop ay ginamit upang ipakita ang pagtatalaga ng bayan ng Diyos sa mismong sakripisyo. Pansinin kung paano ang dugo ng sakripisyo ay sumali sa altar, sa mga anak ng Diyos, at sa lahat ng mga bagay na nauukol sa kanilang kaugnayan sa Diyos:

Exodo 24: 6-8 At kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo, at inilagay sa mga baso; at ang kalahati ng dugo ay iniwisik niya sa altar. (7) At kinuha niya ang aklat ng tipan, at binasa sa pakinig ng bayan: at kanilang sinabi, Lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin, at maging masunurin. (8) At kinuha ni Moises ang dugo, at iniwisik sa bayan, at sinabi, Narito, ang dugo ng tipan, na ginawa ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng mga salitang ito.

Ngayon, ang dugo na ito ay hindi naiiba sa anumang iba pang dugo ng nilalang. Hindi ito maaaring masiyahan o italaga ang kahit sino nang walang pananampalataya sa lahat. Ni ang mga nabigo sa pag-unawa sa dugo ni Kristo ay makatatanggap ng anumang pakinabang dito. Pansinin na kailangang hawakan ng dugo ang mga bagay na itinalaga. Iyan ay katulad ng kay Isaias noong ang buhay na karbon mula sa altar ng sakripisyo ay humipo sa kanyang mga labi; na kumakatawan kay Cristo, at angkop sa kanya para sa ministeryo ng propeta.

Hebreo 9: 22-23 “At halos lahat ng bagay ay sa pamamagitan ng batas na nalinis ng dugo; at walang pagbubuhos ng dugo ay walang kapatawaran. (23) Samakatuwid kinakailangan na ang mga pattern ng mga bagay sa mga langit ay dapat na purified sa mga ito; datapuwa’t ang mga bagay sa langit ay may mas mabuting mga hain kaysa sa mga ito. ”

At ano ang mas mahusay na sakripisyo? Ang sakripisyo ni Cristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Iyan ay sapat upang linisin ang Isaias ng kanyang kasamaan noon, at sapat na upang linisin ang ating kasalanan ngayon. Iyan ang dugo ng pagtatalaga; pinapayagan ang ating mga kaluluwa kay Kristo. Walang pagkakaiba, maliban sa natapos na katotohanang si Cristo ang gumaganap ng mismong bagay na ibinigay Niya sa Kanyang sarili. Ngunit ang bagay na iyon ay maaaring makamit sa sinumang naniniwala sa kaluluwa, at NAGLILINGKOD SA BAWAT PAGSALUWAS SA KALULUWA, sa sandaling iyon ng paniniwala. At ito ay nag-iisa na kung saan ay magbigay sa amin upang maging kung ano ang tinatawag na sa amin upang maging. Mga Hebreo 9:14 Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay naghandog sa kanyang sarili na walang kapintasan sa Diyos, nililinis ang inyong budhi mula sa patay na mga gawa upang paglingkuran ang buhay na Diyos? At kung tayo ay linisin mula sa mga patay na gawa upang paglingkuran ang buhay na Diyos,

Roma 12: 1 “Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, sa pamamagitan ng mga kaawaan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang buhay na hain, banal, katanggap-tanggap sa Diyos, na inyong makatwirang paglilingkod.”

Ikaw, ang iyong sarili, ay magiging isang buhay na sakripisyo. Ang lahat ng iyong sinasabi at ginagawa ngayon ay upang ihayag ang Kordero ng Diyos. Pagkatapos ng buong mundo, sa pagtingin sa buhay na sakripisyo na ito, “bago na ang mga mata ni Jesus Cristo ay maliwanag na itinakda, ipinako sa krus”, ay makikita ang kaluwalhatian ni Kristo sa pamamagitan ng iyong pag-uugali. At sa pag-ugnay sa kanila sa pamamagitan ng iyong buhay, maaari din silang mahawakan sa buhay na uling ng altar, at pumasok sa awa at biyaya na dumating sa iyo sa pamamagitan ng sakripisyo ni Cristo.

KONKLUSYON

Kaya kung ano pagkatapos? Ito ang tawag para sa mga hindi nakakaalam ng kapayapaan na tanging ang dugo ni Cristo ang makapagtatanggol; na ang paglilinis na Siya lamang ang makapagdadala. Upang maitakda sa harap ng mga tao ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo ay ang pinakamahalaga at mahalaga sa mga gawa. Sinasabi sa atin ng Kasulatan na “Siya ay hinamak at tinanggihan ng mga tao”, at gaano totoo din ito ngayon ni Cristo? Gayunpaman, ito ay ang mensaheng iyon na isang tawag sa trumpeta upang ituro ang mga mata ng lahat ng tao sa pinaka-kailangan, sapagkat sa pamamagitan ng Sakripisyong iyon lamang ang kasalanan ay maaaring alisin (at ang puntong iyon ay binanggit nang paulit-ulit, dahil ito ang punto ng maraming hindi na pumasok sa paniniwala sa, na dapat pinindot sa bahay sa isip). Samakatuwid ang kaalaman sa Kordero na iyon ay napakahalaga para sa lahat upang makita nang malinaw ang makapangyarihang kaligtasan na ibinigay ng Diyos at ni Cristo sa lahat ng naniniwala; upang makita mo na Siya ay naglagay ng mga pag-angkin sa iyong buhay at isang halaga, sapagkat nakita Niya kung ano ang maaari mong maging sa pamamagitan ng dugo ni Cristo, at na ang Kordero ng Diyos ay maaaring “maliwanag na itinakda, ipinako sa krus sa gitna mo” sa araw na ito sa lahat ng naniniwala. Anong kalaliman ng pagmamahal! Napakagandang kaligtasan! Tatanggapin mo ba ang Cordero at maging isang buhay na sakripisyo ngayon?

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Kordero Ng Diyos
July 3, 2020 (No Comments) by Christian Corsiga

Sa pasimula, ibinigay ng Diyos ang lahat ng mga pangangailangan nina Adan at Eva, ang ating unang mga magulang. Ang Diyos ay lumikha ng isang perpektong mundo sa isang perpektong uniberso. Walang trace of sickness o kamatayan sa alinman sa tao, hayop, o halaman. Ang polusyon ay hindi punan ang kapaligiran, ni ang pagkamakasarili ang puso ng tao. Sa halip, ang maligayang awit ng papuri mula sa parehong tao at ibon ay nagpuno ng hangin; bawat hayop ay naninirahan sa perpektong kapayapaan sa kanilang magagandang buhay. Ang mga puno ay pumutok ng kanilang mga kamay sa malumanay na mga simoy, at ang parehong prutas at bulaklak ay nalulugod na ibigay ang hangin sa kanilang mga panterong panterapeutika. Walang kakulangan ng pagkain o tubig, at perpektong kalusugan sa isang kamangha-manghang angkop na katawan na sinamahan ang lahat ng mga gawa ng tao. Ang buhay ay kung paano ito nilayon ng Diyos. “At nakita ng Diyos ang lahat ng bagay na ginawa Niya, at, narito, ito ay napakabuti.” (Genesis 1:31) Sa loob nito, nakita nito ang katotohanan:

Kaya ano ang nangyari? Nangyari ang kasalanan. Sinasabi sa atin na “ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan …” (Roma 6:23) at ang kasalanan ay naghihiwalay sa tao mula sa Diyos, ang Pinagmumulan ng lahat ng buhay: “ang iyong mga kasamaan ay naghiwalay sa pagitan mo at ng iyong Diyos, at ang iyong mga kasalanan ay nagtago sa Kanya mukha mula sa iyo. “(Isaias 59: 2) Ang kasalanan ay bumaling sa lahat ng tao mula sa kanyang Diyos. Hindi isinunod ni Adan at ni Eva ang mga utos ng Diyos, ngunit pinangunahan nilang makita ang kanilang Maylalang bilang isang may-hawak ng mabubuting bagay. Nang sabihin ng Diyos na tiyak na mamatay si Adan at Eba kung kumain sila ng bunga na hindi ibinigay ng Diyos sa kanila para sa pagkain, ang bumagsak na anghel, sa pamamagitan ng daluyan ng isang serpiyente sa Eden, ay tumalima sa Salita ng Diyos, na nagcha-charge sa Diyos bilang parehong isang sinungaling at isang may-hawak ng mabubuting bagay:

Genesis 3: 4-5 “At sinabi ng ahas sa babae, Tunay na hindi ka mamamatay: (5) Sapagka’t nalalaman ng Dios na sa araw na kayo’y kumain niyaon, ang inyong mga mata ay mabubuksan, at kayo’y magiging mga dios, alam ng mabuti at masama. ”

Hindi pa nakarinig si Eva ng isang kasinungalingan, at naakay siya upang tingnan ang Diyos na may anino ng kawalan ng katiyakan. Sa pamamagitan nito, ang kaaway ay nakakuha ng isang pangyayari; sa pamamagitan nito, itinuturing na niya ngayon ang bagay na ipinagbabawal bilang katanggap-tanggap, at nananaig ang kasalanan.

“At nang makita ng babae na ang punong kahoy ay mainam sa pagkain, at ito ay kaaya-aya sa mga mata, at isang puno na nais na gawing matalino, kinuha niya ang bunga nito, at kumain, at ibinigay din sa kanya asawa sa kanya; at kumain siya. At ang mga mata nila ay nabuksan, at alam nila na sila ay hubad … “(Genesis 3: 6-7)

Ngayon, ang patotoo ng kanilang pagsuway ay malinaw: alam nila na sila ay hubad. Alam nila ang kanilang kahihiyan at pagkakasala; ito ay walang takip ng Espiritu ng Diyos, at nawalan ng presensya ng Buhay na nagtataguyod. Sa pamamagitan ng kanilang sariling pagpili, iniwan nila ang Salita ng Diyos, at iniwan sa malamig na pagkawasak: lamang upang maghintay sa kamatayan. Maliwanag ang Biblia tungkol sa Salita ng Diyos: ito ay “imposible para sa Diyos na magsinungaling” (Hebreo 6:18). Samakatuwid, ang Diyos ay dapat gumawa ng isang paraan upang iligtas ang tao mula sa kanilang kapalaran, samantalang hindi pinababayaan ang mahigpit na katarungan na nangangailangan ng paglabag sa Kanyang salita. Dalawang bagay ang dapat makita upang palakasin ang tao laban sa mga claim ni Satanas sa pagkatao ng Diyos.

1) Ang Salita ng Diyos ay dapat napatunayan na makatarungan at totoo. Ang katotohanan ay nangangailangan ng katarungan. 2) Dapat ipaalam ito ng Diyos sa lahi ng bumagsak na hindi Niya bibigyan ng mabuting bagay ang mga buong puso na humingi ng kabutihan.
Ito ay para sa layuning ito na ang ebanghelyo ay ibinigay sa sangkatauhan: upang magdala ng panunumbalik. Sa pagkahulog ng tao, ang kamatayan ay ipinakilala sa mundo. At ang mismong unang kamatayan ay sa isang napatay na tupa.
Genesis 3:21 “Ang ginawa ng PANGINOON na si Adan at ang kanyang asawa ay gumawa ng mga balat ng mga balat, at dinamitan sila.” At ano ang layunin ng sakripisyo na iyon? Upang bihisan ang kanilang kahubaran. Gayunpaman, ang kanilang kahubaran ay mas malalim sa isang pisikal na kahubaran. Ang pinatay na kordero ay sinasagisag ng pagkamatay ng walang-sala na Anak ng Diyos. Sa kamatayan ng hayop ay ipinakita ang isang puso-wrenching mensahe na ang bugtong na Anak ng Diyos ay dapat ilagay ang Kanyang buhay para sa kahubaran ng espirituwal na tao, at takpan sila sa Kanyang sariling sakripisyo. Gayunpaman, ito ay ngayon:

Roma 13:14 “Ngunit ilagay ninyo sa Panginoong Hesukristo, at huwag kayong magbigay ng laman para sa laman, upang matupad ang mga pita nito.”

Ang kamatayan, hindi karaniwan sa ngayon ay nasa mundo, ay hindi nasaksihan bago, kundi ang Isa na sa pamamagitan ng kanino ginawa ang lahat ng mga bagay, ay nagpakita na Siya mismo ang magiging walang sala na biktima ng nakamamatay na mga pagsalakay sa tao. Ang bawat kamatayan sa tao, hayop, at halaman na sumunod sa lupa, ay hindi lamang isang tipan sa katotohanan na ang kasalanan ay pumasok sa mundo, kundi pati na rin, sa mas malalim na kahulugan, maaaring ipakita ang isang bagay ng Inosenteng biktima na nagbigay ng ating mga kasalanan sa krus. Gayunpaman, ngayon, dahil sa kasalanan at kamatayan ay naging pangkaraniwan, ang katotohanang ito ay halos nawalan ng paningin. Kung naiintindihan ito sa tunay na kalikasan, ang bawat kamatayan ay maaaring isang mensahe na ipinangaral; isang paalaala na si Cristo mismo ay namatay, “maliwanag na nakatalaga sa krus sa gitna mo” (Galacia 3: 1). Ngunit paano kaya ang mga bagay na ito?

ANG TUNAY NA SAKRIPISYO

Ang mga sakripisyo ng hayop na sinusunod ng masunuring mga anak ng Diyos, na sa pamamagitan ng pananampalataya ay naghahanap sa Tunay na Sakripisyo bilang ang pagtatapos ng kanilang mga pag-asa, nagpatuloy sa 4,000 taon. Ito ay upang panatilihin sa panghabang-buhay na paalala ang sakripisyo na si Cristo mismo ay magdadala. Araw-araw, ang nagsisisi na makasalanan ay magdadala ng kanyang alay sa altar ng sakripisyo, at “ipatong ang kanyang kamay sa ulo ng handog ukol sa kasalanan.” (Levitico 4:33), “upang ipahayag na siya ay nagkasala sa bagay na iyon “(Levitico 5: 5), at sa paggawa ng pag-amin sa ibabaw ng ulo ng hayop, ipinakita nito ang paglipat ng mga kasalanan mula sa makasalanan sa inosenteng biktima. Gayunpaman, ang mga sakripisyo na iyon ay hindi kailanman naibibigay sa anumang bagay kundi kamatayan. Sinasabi sa atin ng Kasulatan na “hindi posible na ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay dapat alisin ang mga kasalanan” (Mga Hebreo 10: 4). Ang mga hayop na isinakripisyo ay hindi kailanman tunay na makakakuha ng anumang kasalanan. Kaya ano ang ginawa nila? Ang mga sakripisyo na itinuturo ng kanilang sakripisyo sa Isa na nag-iisa ay maaaring mag-alis ng mga kasalanan. Ang katotohanan ay totoo kahit na sa panahon ng unang slain sacrifice; na si Kristo lamang, kahit na sa oras na iyon, ay maaaring mag-alis ng mga kasalanan:

(Juan 1:29) “Nang sumunod na araw ay nakita ni Juan na si Jesus ay naparito sa kaniya, at sinabi, Narito ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.”

Narito ang isang tawag upang makita ang Kordero ng Diyos, at nakikita natin nang malinaw kung sino ang Kordero ng Diyos. Ito ay wala pang iba, at maaaring wala, kaysa kay Hesus mismo. At bakit ulitin ang puntong ito? Sapagkat ito ay nagbabalik ng paulit-ulit, sapagkat napakaraming nawalan ng paningin sa Kanya bilang ang Isa na may kapangyarihan na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Ano ang higit pa sa ito? Narito ang isang tawag upang makita Siya bilang Kordero at dalhin sa sakripisyong iyan. At iyon ang tawag na ibinigay hindi lamang ni Juan Bautista, kundi ang tawag ng bawat sakripisyo na pinatay, at nakagapos sa mensahe ng bawat totoong propeta, sapagkat sa loob nito, ang pinakamahalagang tawag sa ebanghelyo ay ibinigay. At sa ebanghelyo, “ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag, mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya” (Roma 1:17) Sa katunayan, walang makagagalak na makita ang liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos nang hindi kinuha ang kanilang mga kasalanan, dahil sa totoo sulyap sa liwanag ng kagandahan ng kabanalan, kung saan ang katuwiran ng Diyos ay ipinahayag, ang tunay na kalagayan ng kasalanan ay nahayag, na ginawang malinaw na makikita ng liwanag ng Kanyang Presensya. Talakayin natin ang karanasan ni propeta Isaias sa pangitain, sapagkat ito ay lubos na nagpapahayag ng katotohanan na ito:

Isaias 6: 1-3 “… Nakita ko rin ang Panginoon na nakaupo sa isang trono, mataas at mataas, at puno ng templo ang kanyang tren. (2) Sa itaas ay tumayo ang mga serapin … (3) At ang isa ay sumigaw sa iba, at sinabi, Banal, banal, banal, ang Panginoon ng mga hukbo: ang buong lupa ay puno ng kaniyang kaluwalhatian.

Gaano kalaki ang dapat na ito upang makita ay madalas na ang pangungusap na ibinigay! Tunay na isang pribilehiyo na maaari tayong mamangha! Nakita ni Isaias ang isang pangitain ng trono ng Diyos, at si Kristo sa trono sa Kanyang kaluwalhatian! Namangha kami sa pangitain, ngunit gaano karaming mga kaluluwa ang namamangha sa kawalan ng pananampalataya sapagkat ang karanasan sa pagtingin sa kaluwalhatian ng Diyos ay hindi sa kanilang sarili. Anong karanasan ang sinasalita ko? Tingnan natin kung ano ang tugon ni Isaias sa liwanag ng maluwalhating presensya na ito, at malalaman natin.

Isaias 6: 5 “Nang magkagayo’y sinabi ko, Sa aba ako! sapagkat ako ay nababawi; sapagka’t ako’y lalaking may maruming labi, at ako’y tumatahan sa gitna ng isang bayan na may maruming mga labi: sapagka’t nakita ng aking mga mata ang Hari, ang Panginoon ng mga hukbo.

Nakita ni Isaias ang kaluwalhatian ng Diyos, at nakita ang kanyang katuwiran na inilatag sa alabok. Ang pagsasakatuparan ng Kanyang presensya ay nagdala kung paano hindi naniniwala siya sa ebanghelyo. Ang lahat niyang nakikita ay siya ay nabigo sa kaluwalhatian ng Diyos; ang lahat niyang nakikita ay ang kanyang karumihan at kahubaran sa harapan ng Diyos. Pagkatapos ay sa isang pinaka-puwersahang pagtatanghal ng ebanghelyo, upang malaman natin ang kapangyarihan ng Diyos na alisin ang mga kasalanan, ang mga mata ni Isaias ay itinuturo sa altar, kung saan ang inosenteng biktima, ang sakripisyo ni Cristo, ay inilagay para sa mga kasalanan ng buong mundo:

Isaias 6: 6-7 “Nang magkagayo’y lumipad ako sa isa sa mga serapin, na may isang batong uling sa kaniyang kamay, na kaniyang kinuha na may mga panali mula sa dambana: (7) At inilagay niya sa aking bibig, at sinabi, Narito, hinawakan nito ang iyong mga labi; at ang iyong kasamaan ay inalis, at ang iyong kasalanan ay nalinis. ”

Tingnan mo, ano ang nakita natin dito? Ang karanasan ni Isaias ay hindi lamang upang makita ang kanyang pagkakasala, kundi upang makita ang Kordero ng sakripisyo ng Diyos may kaugnayan sa kanyang mga kasalanan na ang kanyang sariling mga kasalanan ay nalinis. Ngayon, ang patotoo ni Isaias ay ang patotoo ng bawat isa na naniniwala sa Kordero ng Diyos: “ang iyong kasamaan ay inalis, at ang iyong kasalanan ay nalinis.” Walang naiwan ni Cristo; maging bago ang Kanyang kamatayan, o pagkatapos, sa pamamagitan ng pangako ng Diyos, “kung saan imposible para sa Diyos na magsinungaling,” (Hebreo 6:18). Ang sakripisyo ni Cristo na darating pa, ay kasing ganda ng tapos na ito. Ganyan ang kapangyarihan ng ebanghelyo sa lahat ng naniniwala:

Roma 1: 16-17 Sapagka’t hindi ko ikinahihiya ang evangelio ni Cristo: sapagka’t ito ang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa’t sumasampalataya … (17) Sapagka’t sa ganito ay ipinahayag ang katuwiran ng Dios sa pananampalataya sa pananampalataya; ay nakasulat, Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, tulad ng Isaias, gayon din naman tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa Diyos “sa pamamagitan ng pananampalataya” kung naniniwala tayo.

Roma 5: 1-2 “Sa gayon ay inaring-ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo: (2) Sa pamamagitan din niya ay mayroon tayong access sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito kung saan tayo nakatayo, at nagagalak sa pag-asa sa kaluwalhatian ng Diyos. “At sa pamamagitan ng pananampalataya sa ano? Ang dugo ng Kordero ng Diyos.

Roma 5: 9-10 “Karamihan nang higit pa noon, na ngayon ay inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay maliligtas mula sa galit sa pamamagitan niya. (10) Sapagka’t kung tayo’y mga kaaway, ay nangagkasundo tayo sa Dios sa pamamagitan ng kamatayan ng kaniyang Anak, lalo na kung tayo’y nangagkasundo, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kaniyang buhay.

Maliwanag na nakita ni Isaias ang Inosenteng Biktima na nagdala ng Kanyang mga kasalanan na waring nagawa na, at ang kanyang patotoo ay nagsasalita tungkol dito sa ganitong paraan. Ganito ang binabanggit ni Isaias tungkol sa Kordero ng Diyos:

Isaias 53: 7 “Siya ay pinahirapan, at siya ay nagdalamhati, ngunit hindi niya binuksan ang kanyang bibig: siya ay dinala tulad ng isang kordero sa pagpatay, at tulad ng isang tupa bago ang kanyang mga shearers ay pipi, kaya hindi buksan ang kanyang bibig.

Pansinin kung paano si Isaias na ito ay isang tapos na gawa pati na rin ang isang bagay na nangyayari sa kasalukuyan habang ang mga salita ay nagsasalita; Si Kristo ay dinala bilang isang kordero sa pagpatay. At patungo sa Isaias ay tila ito ay tapos na, at sa pamamagitan ng patotoong ito ngayon, ito ay parang kahit na sa ngayon, at magagamit para sa makasalanan, upang siya ay maniwala kay Cristo at sa Kanya na napako sa krus. Gayunpaman, ang karanasang ito ay maaari lamang sa pamamagitan ng pananampalataya, na ang pangako ng Diyos sa ebanghelyo ay maaaring sa amin kasing ganda na kung ito ay nakasulat na sa kasaysayan. Kaya matatag na tiwala si Isaias sa Diyos ng kanyang kaligtasan, na nakita niya na may makahulang pangitain na magaganap, at may katatagan siya nagsalita nang walang alinlangan na ito ay gayon, mula sa isang Diyos na nagtutupad ng Kanyang Salita. Dahil dito, si Jesus ay tinawag na “ang Kordero na pinatay mula sa pundasyon ng sanlibutan” (Apo 13: 8). Ito ang kapangyarihan ng Kordero ng Diyos upang alisin ang ating mga kasalanan! Maaari nating palaging tiyakin ang ating sarili sa mga pangako ng Diyos. Sa amin, “Tapos na” ay hindi lamang inaasahan, ngunit ito ang magiging karanasan natin. Kapag tinanggap natin ang buhay na ito, pinanood natin ang paggawa ng ating Diyos para sa ating kapakanan sa bawat pagsubok at labanan, sa bawa’t pagpapala sa mundo; lahat ng bagay na darating sa atin ay magdadala ng pagpapala sa mundo kung ang ating buhay ay nakatago sa ebanghelyo ng dugo ng Kordero. Samakatuwid, kinakailangang itanaw ang kanyang mga mata sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng Kanyang mga kasalanan, tulad ng kinakailangan para sa atin: walang pagkakaiba. pinapanood natin ang paggawa ng ating Diyos para sa atin sa bawat pagsubok at labanan, sa bawa’t pagpapala sa mundo; lahat ng bagay na darating sa atin ay magdadala ng pagpapala sa mundo kung ang ating buhay ay nakatago sa ebanghelyo ng dugo ng Kordero. Samakatuwid, kinakailangang itanaw ang kanyang mga mata sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng Kanyang mga kasalanan, tulad ng kinakailangan para sa atin: walang pagkakaiba. pinapanood natin ang paggawa ng ating Diyos para sa atin sa bawat pagsubok at labanan, sa bawa’t pagpapala sa mundo; lahat ng bagay na darating sa atin ay magdadala ng pagpapala sa mundo kung ang ating buhay ay nakatago sa ebanghelyo ng dugo ng Kordero. Samakatuwid, kinakailangang itanaw ang kanyang mga mata sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng Kanyang mga kasalanan, tulad ng kinakailangan para sa atin: walang pagkakaiba.

“Kapag tinitingnan nila siya kung sino ang kanilang tinusok, sila ay mananangis para sa kanya, tulad ng isang nanlulumo para sa isang tanging anak, at umiyak nang masakit sa kanya, tulad ng isang umiiyak sa isang panganay” (Zacarias 12:10, RSV). Kanino natin makita ang tinusok? Ang Anak ng Diyos sa krus-Ang Kanyang mga kamay at paa ay nilusukan ng mga kuko, Ang Kanyang kilay ay tinusok ng mga tinik. “Kapag tinitingnan nila siya kung sino ang kanilang tinusok …” Sino ang titingnan? Yaong mga nagtagpas sa Kanya. At ano ang resulta? “Sila ay mananangis para sa kanya, tulad ng isang nanlulumo para sa isang tanging anak.” Sa sangkatauhan, tanging sa liwanag ng kaluwalhatian na nagniningning mula sa krus na ang kasalanan ay nakikita kung gaano ito kasindak-sindak; walang ibang paraan kung saan ang isang tao ay maaaring magbangis para sa kasalanan.

ANG WALANG BAHID NA KORDERO

Ngayon, isaalang-alang ang kawalang-sala ng tupa bilang isang angkop na simbolo ni Cristo: “May isang tao na nagtrabaho para sa isang karne ng kumpanya sa pag-iimpake para sa maraming taon. Pinutol niya ang mga lalamunan ng iba’t ibang uri ng mga hayop at narinig ang kanilang mga hiyaw ng kamatayan. Narinig niya ang mga hayop na umuulan. Narinig niya ang mga chickens squawk. Narinig niya ang mga baboy na squeal. Ngunit hindi niya pinatay ang isang tupa. Isang araw, nagdala ang isang magsasaka ng isang kordero upang ihain. Tulad ng negosyo tulad ng dati, kinuha ng lalaki ang kanyang matalim na kutsilyo at pinutol ang lalamunan ng tupa. Ngunit ang kordero ay hindi kumulid tulad ng mga baka, o sumisigaw tulad ng mga pigs, o nagpapaikut-ikot tulad ng mga manok. Ang maliit na tupa ay tahimik na tumayo sa harap ng kanyang berdugo. Sa pamamagitan ng dugo ng buhay na dumadaloy mula sa lalamunan nito, ang maliit na kordero ay umabot patungo sa mamamatay nito, licked ang dugo mula sa kanyang mga kamay, at nagsimulang madapa mula sa gilid sa gilid. Pagkatapos ay ang maliit na tupa ay bumagsak at nawala sa kamatayan. Ang lalaki ay napilitan ng kamatayan ng maliit na tupa upang hindi siya makapatay ng ibang hayop. “Tiyak na ang ganitong karanasan ay maaaring sabihin sa amin ng isang bagay ng kawalang-sala, at maging ang awa at pag-ibig ng isang kordero! Gayunpaman ang pagkawalang-sala ay maaari lamang mahawakan nang maikli sa kawalang-kasalanan, awa, at pag-ibig ng Isa kung kanino nilikha ang maliit na nilalang! Kinuha Niya sa Kanyang sarili ang sakripisyo na kinakailangan ng kasalanan.

Ngayon, habang ang sakripisyo ng isang kordero ay makikita sa kabuuan bilang angkop na simbolo ng sakripisyo ni Cristo, maliwanag din na ang sakripisyo ng mga hayop ay hindi kailanman tunay na makakakuha ng anumang kasalanan, sapagkat ang isang hayop ay hindi maaaring magbigay para sa halaga ng isang tao, o hindi maaaring magbayad ang isang hayop para sa sukatan ng pagkakasala para sa isang tao, na ginawa sa itaas ng mga hayop. Nagsasalita ang Dios tungkol sa kawalan ng mga sakripisyo ng dugo nang walang Kristo:

Isaias 1:11 “Sa anong layunin ang karamihan ng iyong mga hain sa akin? sabi ng PANGINOON: … Hindi ako nagagalak sa dugo ng mga toro, o ng mga kordero, o ng mga kambing niya. ”

Ang Diyos ay hindi nalulugod sa kamatayan, ngunit handa na ang kamatayan ay dumating kung ito ay nangangahulugan ng pagdadala ng mga kaluluwa sa kaligtasan kay Kristo.

Oseas 6: 6 Sapagka’t ako’y naghangad ng kaawaan, at hindi hain; at ang kaalaman tungkol sa Diyos higit sa mga handog na sinusunog.

Ang kaalaman tungkol sa Diyos ay matatagpuan sa ebanghelyo, gaya ng ating hinawakan. At ang mga sakripisyo ay upang dalhin ang mga tao sa isang kaalaman tungkol sa kabutihan at awa ng Diyos, ngunit hindi kailanman nais ng Diyos ang kamatayan ng isang hayop, higit pa kaysa sa Kanyang hinahangad ang nagkasalang paghatol sa isang makasalanan. Tulad ng kamatayan ni Cristo na nagdadala ng mga tao sa kaligtasan, at gayon din sa dugo ng bawat martir, may isang paghahayag na tumutukoy sa kaligtasan kay Kristo. Kahit na ang dugo ng mga marytrs, gayon din ang dugo ng mga hayop na naging dahilan upang ang mga tao ay tumingin kay Cristo para sa kaligtasan na nagtutupad ng pinakamataas na atas ng lahat ng mga hayop sa parang. Ngunit kung ang sakripisyo ay hindi naging sanhi ng mga tao upang tumingin kay Kristo, ang tanong ay tinanong, “Ano ang layunin ng mga sakripisyo na ito?” (T. 11)
Muli, sinasabi sa atin ng Kasulatan na ang Diyos ay hindi nagnanais, ni nangangailangan ng dugo ng mga toro o ng mga kambing, ngunit nangangailangan ng higit na hain kaysa sa mga ito.

Mga Awit 40: 6-7 “Ang hain at paghahandog ay hindi mo nais; aking binuksan ang mga tainga ko: ang handog na susunugin at ang handog dahil sa kasalanan ay hindi mo iniaatas. (7) Nang magkagayo’y sinabi ko, Narito, ako’y naparito: sa dami ng aklat ay nasusulat tungkol sa Akin … ”

Ang mga salita ni Kristo ay narito na kahit na sa mga araw ni David sa pamamagitan ng Espiritu Santo, “Narito, dumating ako: sa dami ng aklat na ito ay isinulat sa akin …”. Ngayon, anong aklat ang sinasabi nito? Ito ay nagsasalita tungkol sa mismong aklat na inihula ng pagdating ni Kristo sa batas ng mga sakripisyo at mga handog.
Kapag binuksan ng Diyos ang ating mga tainga, makikita natin ang lahat ng ibinigay Niya sa atin bilang iluminado sa pamamagitan ng pananampalataya, sapagkat “ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig, at pandinig sa pamamagitan ng Salita ng Diyos.” Ang mga bagay na naririnig natin sa pamamagitan ng Salita ng Diyos ay patnubayan tayo ang ebanghelyo ni Cristo. At ito ay nasa ebanghelyong iyon lamang, upang matukoy ang tunay na halaga ng isang kaluluwa. Si Cristo mismo ay kinuha sa laman ng tao at mamatay sa kahalili ng tao. Ang nag-iisa ay maaaring masiyahan ang mga paghahabol ng sirang batas ng Diyos: “Ikaw ay tiyak na mamamatay …”, at ipakita na ang Diyos ay hindi magtiis ng anuman, kahit na ang kanyang bugtong na Anak, ang Anak kung saan ginawa ang lahat ng mga bagay, ang Isa na mahal na mahal ng Kanyang Ama.

Sa gawaing ito, sa pamamagitan ng pagpapakita na ang Diyos ay hindi magtatagal ang Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan, at sa pagtupad nito, ang mga pagtatanghal ni Satanas laban sa Diyos ay sa wakas ay masumpungang hindi totoo.

ANG HALAGA

Isaias 53:10 “Gayunpaman, nalugod ang PANGINOON [Ama] na durugin siya; kaniyang pinapagkasala: pagka iyong gagawin ang kaniyang kaluluwa na handog dahil sa kasalanan, kaniyang makikita ang kaniyang binhi, kaniyang palalaguin ang kaniyang mga kaarawan, at ang kalugodlugod ng Panginoon ay uunlad sa kaniyang kamay.

Isaalang-alang na nalulugod ang Ama na sugpuin ang Isa na Kanyang ipinagkaloob, sapagkat ang Kanyang kaluluwa ay ang handog para sa kasalanan upang dalhin ang “kanyang binhi” sa buhay na walang hanggan. Gaano karaming maaaring isaalang-alang ang halaga ng naturang sakripisyo, at ano ang kinakailangan para sa kanya na maging isang walang kasalanan, walang-sala, dalisay na sakripisyo?

1 Pedro 2: 21-22 “… Si Cristo din ay nagdusa para sa atin, na nagbigay sa atin ng isang halimbawa, na dapat ninyong sundin ang kanyang mga hakbang: (22) Na hindi nagkasala, ni ang kasamaan ay nakasumpong sa kanyang bibig:”

Sa mga tao, si Kristo lamang “ay walang kasalanan”, at sa pamamagitan ng Kanyang perpektong sakripisyo, maaari nating malinis mula sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang kanyang kawalang-sala bilang isang tao ay kinakailangan upang maging ang Kordero ng Diyos. Tulad ng naunang nabanggit, ang halaga ng tao ay hindi masisiyahan ng mga hayop, sapagkat siya ay isang tao. Gayundin, ang halaga ng isang tao ay maaaring tunay na maipakilala lamang ng Isang handang bayaran ang presyo. Ngayon, napansin natin na ibinigay ng Diyos ang Kanyang tanging Anak sa pag-ibig sa ating mga kaluluwa:

1 Pedro 1: 18-20 “Yamang nalalaman ninyo na hindi kayo tinubos ng mga bagay na mapapahamak … (19) Datapuwa’t sa mahalagang dugo ni Cristo, na gaya ng isang tupa na walang kapintasan at walang dungis: (20) ang pundasyon ng mundo, ngunit nahayag sa mga huling beses na ito para sa iyo … ”

At sinasabi sa atin ng Biblia na ang Diyos Ama ay hindi kailanman isang tagapag-alaga, ni Kristo mula sa pag-iingat ng Kanyang sariling buhay, ngunit itinakda na ang sakripisyong ito sa kaso na ang sangkatauhan ay dapat mahulog. Kaya sa langit, nagkaroon ng predetermination upang tubusin ang tao sa mahalagang dugo ni Cristo.

2 Timoteo 1: 9-10 Na siyang nagligtas sa atin, at tayo’y tinawag na banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kaniyang sariling layunin at biyaya, na ibinigay sa atin kay Cristo Jesus bago pa magsimula ang sanglibutan, (10) Datapuwa’t ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng paglitaw ng ating Tagapagligtas na si Jesucristo, na nagwagi ng kamatayan, at nagdala ng buhay at walang kamatayan sa liwanag sa pamamagitan ng evangelio:

Awit 72: 12-14 “Sapagka’t ililigtas niya ang mapagkailangan sa kaniyang paghingi; ang dukha din, at siya na walang katulong. (13) Siya ay ililigtas ang dukha at nangangailangan, at ililigtas ang mga kaluluwa ng nangangailangan. (14) Kaniyang tutubusin ang kanilang kaluluwa mula sa pagdaraya at karahasan: at mahalaga ang kanilang dugo sa kaniyang paningin.

Tunay na isang kahanga-hangang pag-iisip! Na mahalaga tayo sa Kanyang paningin! Kahit sa aming mababang-loob, mortal estate! Na sinasabi, gaano kalaki ang pag-isipan kung anong pagdurusa ang kailangan ng Anak ng Diyos na si Kristo upang maging karapat-dapat na ang Inosenteng Kordero upang alisin ang ating mga kasalanan? Kung sakaling nais nating maunawaan at palakihin ang kalaliman ng halaga ng ating mga kaluluwa sa Diyos, dapat nating isaalang-alang ang sukat ng mga paghihirap ni Cristo na kinakailangan upang maging walang-sala na biktima: hindi isang mabilis at pansamantalang kamatayan tulad ng sa mga sakripisyo ng hayop; hindi, ang sakripisyo ng Kanyang dugo ay nagsasabi sa atin nang higit pa.

1 Pedro 3:18 “Sapagka’t si Cristo man ay dating naranasan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid sa mga di matuwid, upang maibalik niya tayo sa Dios, na pinatay sa laman, ngunit binuhay sa pamamagitan ng Espiritu:

Ang Lamang, ang Inosenteng Biktima, ay talagang nagdusa. Hindi niya hinawakan mula sa tao kahit ang Kanyang sariling buhay. Ang buhay na iyan ay isa sa pagpapahinuhod sa pagiging katulad ng makasalanang laman at tinutukso: “ngunit sa lahat ng mga puntong tinukso na tulad ng sa atin, gayon ma’y walang kasalanan.” (Hebreo 4:15) At sa pagiging tempted, dapat tunay na itinuturing na tama, palakihin ang Kanyang sakripisyo sa ating isipan na higit sa anumang sakripisyo ng hayop, ngunit ang sakripisyo ni Cristo ay higit sa atin kaysa ito. Ang karagdagang timbang ay maaaring karagdagang idinagdag sa paghihirap na iyon kapag naiintindihan ang isang bagay ng dakilang intimacy na gaganapin sa pagitan ng Ama at ng Kanyang Anak. Ang gayong pag-aaral ay sobrang lapad, at walang alinlangang pag-aaralan natin ito para sa kawalang-hanggan, ngunit alang-alang sa haba ng pag-aaral na ito, ang ilang mga pahayag na nagpapakita na ang intimacy ay maaaring magkasiya.

“Ako at ang aking Ama ay iisa.” (Juan 10:30) Sinabi ni Jesus. Sinasabi rin Niya ang tungkol sa Kanyang kaugnayan sa Ama, “Pinagkalooban ako ng Panginoon sa simula ng kanyang daan, bago ang kanyang mga gawa ng matanda … Pagkatapos ay nasa tabi ko siya, tulad ng isang nagdala sa kanya: at ako ay araw-araw na galak, nagagalak bago siya “(Mga Kawikaan 8:22, 30) Ang Anak ay hindi kailanman naging walang Ama, ni nakilala ang anuman kundi ang malapit na pakikipag-isa sa Presensya ng Kaniyang Ama. Sa pagsasalita nito sa Kanyang panalangin, sinabi ni Cristo: “At ngayon, O Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong sarili sa kaluwalhatian na mayroon ako sa iyo bago ang sanlibutan.” (Juan 17: 5) Sa pahayag na ito lamang, mga edad walang katotohanang nakuha. Wala nang mga tunay na nauunawaan kung gaano katagal na ang pagsasama na ito sa pagitan ng Diyos Ama at ni Kristo na Anak ay, sapagkat ito ay mahaba sa kawalang-hanggan nakaraan na sa may wakas na pag-iisip, halos walang pasimula. Para kay Kristo, ang pagsasama na iyon ay hindi kailanman nabali. Ang Ama, sa pagsasalita ng malapit na pakikisama sa Kanyang minamahal na Anak, ay gumagalaw kay Zacarias sa hula: “Gumising, O tabak, laban sa aking pastol, at laban sa taong aking kapwa, sabi ng PANGINOON ng mga hukbo …” (Zacarias 13: 7) Sa pag-set ito ng pundasyon upang magkaroon ng sulyap sa pagiging matalik sa pagitan ng Ama at ng Kanyang minamahal na Anak, maaari tayong mas maunawaan ang pagdurusa na talagang tinitiis ng Anak na maging Kordero.

Sinasabi sa Kasulatan sa atin ang sakripisyo: “At ipapatong niya ang kaniyang kamay sa ulo ng handog ukol sa kasalanan.” Ngunit ito ay isang sagisag lamang ng nasugatan na ulo ni Cristo. Kung ang Prinsipe ng kapayapaan ay nakaranas lamang ng korona ng mga tinik, sapat na iyan, ngunit higit pa ang ibig sabihin nito: sapagkat ang paghahandog para sa kasalanan na ang mga kasalanan ng mundo ay inilagay sa Kanyang ulo ay higit pa rito. Ang tunay na bigat ng sakripisyo para sa kasalanan ay maaaring makita sa kadakila ng kasalanan at kung ano ang ginagawa nito sa tao. Pinagtiisan niya ang parusa ng kasalanan; at higit pa, pinahintulutan Niya ang sakit ng paghihiwalay mula sa Kanyang Ama: “ang iyong mga kasamaan ay naghiwalay sa pagitan mo at ng iyong Diyos, at ang iyong mga kasalanan ay nagtago ng Kanyang mukha mula sa iyo.” Ngunit hindi Siya ang mga kasalanan Niya.

Isaias 53: 5-6 “Nguni’t siya’y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya’y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan: ang parusa ng ating kapayapaan ay sumasa kaniya; at sa kanyang mga guhit ay gumaling tayo. (6) … inilagay ng Panginoon sa kanya ang kasamaan ng ating lahat. ”

Ngayon ang paghihirap ng Kordero ng Diyos ay tunay na tunay. Itinatabi ang Kanyang kaluluwa ay isang paghihiwalay na hindi kailanman naging bago pa ang mga pundasyon ng mundo, ngunit kailangang matiisin na bayaran ang Kanyang sariling dugo ng sahod ng kasalanan. Ang kasalanan ay nangangahulugang kamatayan. Ang ibig sabihin ng kamatayan ay paghihiwalay. At ang paghihiwalay ay nangangahulugan ng isang gastos na walang hanggan na hindi ito maaring bigyang-pansin: at walang makakasimpatiya sa kalakhan ng gayong sakripisyo. Gaano pa kaya kung isinasaalang-alang natin na Siya ay “hindi nagkasala” at hindi Siya karapat-dapat sa paghiwalay! Ngunit ang nag-iisa ay maaaring maging kwalipikado sa Kanya bilang ating kapalit; bilang ating Kordero para sa kasalanan.

2 Corinto 5:21 “Sapagkat ginawa niya siyang kasalanan para sa atin, na hindi nakakilala ng kasalanan; upang tayo’y gawin ng katuwiran ng Dios sa kaniya.

LUMBAY HANGGANG KAMATAYAN

Di-nagtagal ay natapos ni Cristo ang gawain na ibinigay sa Kanya. Ito ay ang Paskuwa kung kailan dapat na ang Kordero ay ibinigay upang patayin para sa lahat na maniniwala sa Kanya bilang perpektong Sakripisyo. Habang kasama ng mga disipulo, binigyan Niya ang tinapay at alak bilang simbolo ng Kanyang nasira katawan at ng Kanyang ibinuhos na dugo. Dapat silang makibahagi sa mga simbolong ito bilang isang pagtatanghal na tinanggap nila mismo ang Kanyang sakripisyo, at naniwala sila na sa Kanya, ang kanilang mga kasalanan ay ilalagay. Gayon din sa sandaling ito nang kunin nila ang pakikipag-isa ng Kordero, at nakikibahagi sa Kanyang kamatayan, ang kasalanan ay tunay na inilagay sa ulo ng Kordero ng Diyos.

Marcos 14: 33-36 “At dinala niya si Pedro at si Santiago at si Juan, at nagpasimulang masindak ang pagkamangha, at totoong mabigat; (34) At sinabi niya sa kanila, Ang aking kaluluwa ay totoong namamanglaw hanggang sa kamatayan: mangatira kayo rito, at mangagpuyat. (35) At lumakad siya ng kaunti, at nahulog sa lupa, at nananalangin na, kung posible, ang oras ay maaaring humiwalay sa kanya. (36) At sinabi niya, Abba, Ama, lahat ng mga bagay ay nangyayari sa iyo; alisin mo sa akin ang sarong ito: gayon ma’y hindi ang ibig ko, kundi ang iyong ibig.

Ang mga sakit ng paghihiwalay mula sa Diyos ay totoong tunay, nagdadala ng kalungkutan sa Kanya na sumaklaw sa buong sangkatauhan. Inipit ni Kristo ang lupa habang ang paghawak ng Kanyang kaluluwa sa Diyos ay pinutol. Ipinangako ni Cristo na ibaling ang kalungkutan sa mga disipulo nang ipadala Niya ang Espiritu ng Katotohanan, at magdudulot ito ng ganap na kagalakan.

Mga Awit 16:11 “Ipakikita mo sa akin ang landas ng buhay: sa iyong harapan ay puno ng kagalakan …” Ngayon, hindi naramdaman ni Cristo ang kagalakan, ngunit ang kalungkutan, at ang pangakong iyan ay matutupad lamang sa pamamagitan ng mismong paraan. Ang tunay na kalungkutan ng kamatayan mismo: paghihiwalay mula sa Wellspring ng buhay, paghihiwalay mula sa Presensya ng Diyos, ang paghihiwalay na nadama ng ating mga unang magulang nang alam nilang sila ay hubad. “Tunay na dinala niya ang ating mga karamdaman, at dinala ang ating mga kalungkutan” (Isa 53: 4)

Mateo 27:46 At nang mga oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, na nagsasabi, Eli, Eli, lama sabactani? sa makatuwid baga’y, Dios ko, Dios ko, bakit mo ako pinabayaan?

Ito ang pagdurusa ni Kristo upang matiis, bukod pa sa kagipitan na taglay ang anak ng tao. Totoo na ang pagsasakripisyo ng hayop ay hindi pa rin nakaharap sa paghihirap sa panukalang iyon, ngunit gaano pa ang nalalaman ng Anak ng Diyos: lubusang nakaaalam sa Kanyang walang-tigil na pakikisama sa Diyos na Kanyang Ama, na ngayon ay mapapasama upang bayaran ang presyo para sa paghihimagsik ng tao . Sinasabi na ang halaga ng isang bagay ay hindi tinutukoy ng bagay mismo kundi ng isa na gustong bayaran ang presyo para sa bagay na iyon, at kapag nakita natin ang kalaliman ng pangako sa sakripisyo na talagang nais ng Diyos Ama at ng Kanyang Anak upang magbayad para sa iyo at para sa akin, maaari naming maipakita nang mabuti na ito ay isang walang katapusang sakripisyo sa kanilang relasyon.

ANG SAPAT NA SAKRIPISYO

Ang mga bagay na natiyak ng dugo ni Cristo para sa atin, hindi ang isang di-mabilang na dami ng mga pahina o mga artikulo ay maaaring sapat na masasabi. 1 Corinto 6:20 “… hindi kayo ang inyong sarili. Sapagka’t kayo’y binili na may halaga: kaya’t luwalhatiin ninyo ang Dios sa inyong katawan, at sa inyong espiritu, na siyang sa Dios. “Kung tayo’y nabibili ng dugo na iyan, hindi tayo sariling. Nang malaman ang dugo na nabuhos sa walang katapusang halaga, maaari nating madaling makita na ang Diyos ay hindi isang tagal ng anumang mabuting bagay, ngunit ibinigay ang Isa na ginawa Niya sa lahat ng langit.

Roma 8: 32-33 “Siya na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling Anak, kundi iniligtas siya para sa ating lahat, kung papaano hindi siya makakasama sa kanya ng malayang paghahatid sa amin ng lahat ng mga bagay? (33) Sino ang maglalagay ng anumang bagay sa tungkulin ng mga hinirang ng Diyos? Ang Diyos ang nagpapatwiran. ”

Bukod pa rito, ang kamatayan ay binayaran nang lubusan sa kasiyahan ng mga batas na sinasabing: Ang Diyos ay hindi isang sinungaling, at sa katunayan ay nagdala ng parusa, ngunit sa pamamagitan ng Inosenteng Kordero, isang pagtubos ay ginawa. Sa Kristo, natagpuan natin ang mga salita na natupad:

Awit 85: 10-11 “Ang awa at katotohanan ay natutugunan; ang katuwiran at kapayapaan ay hinalikan ang bawat isa. (11) Ang katotohanan ay bubunutin sa lupa; at ang katuwiran ay magmumula sa langit. ”

Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, may access tayo sa katuwiran na hindi sa ating sarili. Higit pa rito, mayroon tayong kapayapaan na lumalampas sa mga huwad na katiyakan ng isang diyos na walang Diyos; isang kapayapaan lamang ang nakakasiguro sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang Anak.

Juan 14:27 “Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng mundo, ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang iyong puso, ni matakot. At ang kamatayan ni Kristo ay malinaw na walang hanggan ng isang sakripisyo kaysa sa anumang makapaghahatid ng makamundong sakripisyo: Mga Taga Roma 5: 1, 7-11 “Kaya’t dahil sa pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu Cristo: … ang tao ay mamamatay: gayon pa man dahil sa isang mabuting tao ang ilan ay maaaring mangahas na mamatay. (8) Nguni’t pinuri ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, sa gayon, samantalang tayo’y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin … (10) Sapagka’t kung tayo’y mga kaaway, ay nangagkasundo tayo sa Dios sa pamamagitan ng kamatayan ng kaniyang Anak, , na nakipagkasundo, tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng kanyang buhay. (11) At hindi lamang gayon, kundi tayo rin ay nagagalak sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo, na sa pamamagitan niya ay tinanggap na natin ngayon ang pagtubos. ”

ANG DUGO NG TIPAN

Ang bawat sugat na nagdadala sa kasalanan sa paglikha ng Diyos ay maaaring tunay na magbubunyag ng isang kutsilyo sa lalamunan ng “Kordero ng Diyos,” at sa bawat kasalanan, ang krus ay malinaw na nagpapakita kung ano ang nagawa kay Cristo, ngunit ang kasalanan ay hindi kailangang maging sa ating karanasan anumang na.

Mga Taga Roma 6:11 “Gayundin, isipin din ninyo ang inyong sarili na tunay na patay sa kasalanan, ngunit buhay sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na ating Panginoon.”

At natural na ang kamatayan sa kasalanan ay sa pamamagitan ng mismong kamatayan ni Kristo. Ang dugo ni Cristo ay parehong pagpurga at itinalaga ang mga taong sumapi sa Kanyang dugo na sakripisyo, at ito ay sa pamamagitan lamang nito na ang mga kasalanan ay maaaring alisin. Ang tanong ay tinanong ng apostol, “paano tayo, mga patay sa mga kasalanan, mabuhay pa roon?” Kung tunay na pinaniniwalaan natin, ang sagot ay hindi natin magagawa. Sa ebanghelyo, tunay na masasabi na “kung ang isang tao ay namatay para sa lahat, ang lahat ay patay:” (2 Corinto 5:14) At para sa mga tumanggap ng dugo sa ganitong paraan, sila ay lubos na nakaugnay sa Kanyang sakripisyo bilang Si Isaias ay.

Mateo 26:28 “Sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan, na ibinuhos para sa marami para sa kapatawaran ng mga kasalanan.”

Sa sinaunang panahon sa Israel, ang sakripisyo ng dugo mula sa isang hayop ay ginamit upang ipakita ang pagtatalaga ng bayan ng Diyos sa mismong sakripisyo. Pansinin kung paano ang dugo ng sakripisyo ay sumali sa altar, sa mga anak ng Diyos, at sa lahat ng mga bagay na nauukol sa kanilang kaugnayan sa Diyos:

Exodo 24: 6-8 At kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo, at inilagay sa mga baso; at ang kalahati ng dugo ay iniwisik niya sa altar. (7) At kinuha niya ang aklat ng tipan, at binasa sa pakinig ng bayan: at kanilang sinabi, Lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin, at maging masunurin. (8) At kinuha ni Moises ang dugo, at iniwisik sa bayan, at sinabi, Narito, ang dugo ng tipan, na ginawa ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng mga salitang ito.

Ngayon, ang dugo na ito ay hindi naiiba sa anumang iba pang dugo ng nilalang. Hindi ito maaaring masiyahan o italaga ang kahit sino nang walang pananampalataya sa lahat. Ni ang mga nabigo sa pag-unawa sa dugo ni Kristo ay makatatanggap ng anumang pakinabang dito. Pansinin na kailangang hawakan ng dugo ang mga bagay na itinalaga. Iyan ay katulad ng kay Isaias noong ang buhay na karbon mula sa altar ng sakripisyo ay humipo sa kanyang mga labi; na kumakatawan kay Cristo, at angkop sa kanya para sa ministeryo ng propeta.

Hebreo 9: 22-23 “At halos lahat ng bagay ay sa pamamagitan ng batas na nalinis ng dugo; at walang pagbubuhos ng dugo ay walang kapatawaran. (23) Samakatuwid kinakailangan na ang mga pattern ng mga bagay sa mga langit ay dapat na purified sa mga ito; datapuwa’t ang mga bagay sa langit ay may mas mabuting mga hain kaysa sa mga ito. ”

At ano ang mas mahusay na sakripisyo? Ang sakripisyo ni Cristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Iyan ay sapat upang linisin ang Isaias ng kanyang kasamaan noon, at sapat na upang linisin ang ating kasalanan ngayon. Iyan ang dugo ng pagtatalaga; pinapayagan ang ating mga kaluluwa kay Kristo. Walang pagkakaiba, maliban sa natapos na katotohanang si Cristo ang gumaganap ng mismong bagay na ibinigay Niya sa Kanyang sarili. Ngunit ang bagay na iyon ay maaaring makamit sa sinumang naniniwala sa kaluluwa, at NAGLILINGKOD SA BAWAT PAGSALUWAS SA KALULUWA, sa sandaling iyon ng paniniwala. At ito ay nag-iisa na kung saan ay magbigay sa amin upang maging kung ano ang tinatawag na sa amin upang maging. Mga Hebreo 9:14 Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay naghandog sa kanyang sarili na walang kapintasan sa Diyos, nililinis ang inyong budhi mula sa patay na mga gawa upang paglingkuran ang buhay na Diyos? At kung tayo ay linisin mula sa mga patay na gawa upang paglingkuran ang buhay na Diyos,

Roma 12: 1 “Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, sa pamamagitan ng mga kaawaan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang buhay na hain, banal, katanggap-tanggap sa Diyos, na inyong makatwirang paglilingkod.”

Ikaw, ang iyong sarili, ay magiging isang buhay na sakripisyo. Ang lahat ng iyong sinasabi at ginagawa ngayon ay upang ihayag ang Kordero ng Diyos. Pagkatapos ng buong mundo, sa pagtingin sa buhay na sakripisyo na ito, “bago na ang mga mata ni Jesus Cristo ay maliwanag na itinakda, ipinako sa krus”, ay makikita ang kaluwalhatian ni Kristo sa pamamagitan ng iyong pag-uugali. At sa pag-ugnay sa kanila sa pamamagitan ng iyong buhay, maaari din silang mahawakan sa buhay na uling ng altar, at pumasok sa awa at biyaya na dumating sa iyo sa pamamagitan ng sakripisyo ni Cristo.

KONKLUSYON

Kaya kung ano pagkatapos? Ito ang tawag para sa mga hindi nakakaalam ng kapayapaan na tanging ang dugo ni Cristo ang makapagtatanggol; na ang paglilinis na Siya lamang ang makapagdadala. Upang maitakda sa harap ng mga tao ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo ay ang pinakamahalaga at mahalaga sa mga gawa. Sinasabi sa atin ng Kasulatan na “Siya ay hinamak at tinanggihan ng mga tao”, at gaano totoo din ito ngayon ni Cristo? Gayunpaman, ito ay ang mensaheng iyon na isang tawag sa trumpeta upang ituro ang mga mata ng lahat ng tao sa pinaka-kailangan, sapagkat sa pamamagitan ng Sakripisyong iyon lamang ang kasalanan ay maaaring alisin (at ang puntong iyon ay binanggit nang paulit-ulit, dahil ito ang punto ng maraming hindi na pumasok sa paniniwala sa, na dapat pinindot sa bahay sa isip). Samakatuwid ang kaalaman sa Kordero na iyon ay napakahalaga para sa lahat upang makita nang malinaw ang makapangyarihang kaligtasan na ibinigay ng Diyos at ni Cristo sa lahat ng naniniwala; upang makita mo na Siya ay naglagay ng mga pag-angkin sa iyong buhay at isang halaga, sapagkat nakita Niya kung ano ang maaari mong maging sa pamamagitan ng dugo ni Cristo, at na ang Kordero ng Diyos ay maaaring “maliwanag na itinakda, ipinako sa krus sa gitna mo” sa araw na ito sa lahat ng naniniwala. Anong kalaliman ng pagmamahal! Napakagandang kaligtasan! Tatanggapin mo ba ang Cordero at maging isang buhay na sakripisyo ngayon?

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!