Ang Rebelasyon ni Hesukristo: Ang Anak ng Tao
August 8, 2020 (No Comments) by Christian Corsiga

Mula sa pinakasimula, tiyak na pagsisikap ni Satanas na ikubli ang katangian ng Diyos sa isip ng mga tao. Para sa isang bagay na inihayag, dapat ito ay malinaw at malinaw na kinilala sa isip ng isa na ito ay ipinakita sa. Sa bawat kapanahunan simula nang pagkahulog ng tao, ang mga tao ay patuloy na nawala sa paningin ng kaluwalhatian ng Diyos, bagaman ang kaluwalhatian na iyon ay maaaring makita sa paligid natin sa mata ng marunong. Ipinahayag ng Kasulatan na “ang mga bagay na hindi nakikita Niya mula sa paglikha ng sanlibutan ay malinaw na nakikita, na nauunawaan ng mga bagay na ginawa, maging ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos,” (Roma 1:20) gayon pa man madalas, hindi nakikita ng tao ang mga bagay na hindi nakikita ng Diyos sa Kanyang nilikha, lalo na: Ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang awa, ang Kanyang pagpapahinuhod, at ang Kanyang pagmamahal. Ito ay dahil sa kadahilanang ito, na si Cristo ay naging isang tao.

(Awit 37:37) “Markahan mo ang sakdal na tao, at tingnan mo ang matuwid: sapagka’t ang wakas ng taong yaon ay kapayapaan.”

Sinabihan tayo dito upang “markahan ang perpektong tao”, at si Kristo ang kabuuan ng pagiging perpekto, at walang Kanya walang kasakdalan na makikita sa tao. Kapag sinabi sa atin na “markahan ang sakdal na tao”, at “tingnan ang matuwid”, inilagay ng Diyos sa harapan ng buong sangkatauhan si Cristo, bilang Anak ng tao, sapagkat kung wala Siya, ang tao ay hiwalay sa Diyos. Ngunit para sa kapakanan ng tao, si Cristo ay naging isang tao at sa Kanya, ang Diyos at tao ay nakatagpo ng isang lugar ng pulong. Sinabi ni Kristo “kung wala Ako wala kayong magagawa.” (Juan 15: 5)

Samakatuwid walang katapatan, walang kasakdalan ay makikita sa tao sa lahat maliban kung ito ay nagmumula ito ay pinagmumulan mula sa Diyos sa pamamagitan ni Cristo. Sa Kristo lamang, nasusumpungan ng tao ang lahat ng kailangan niya, at lahat ng kailangan niya, upang malaman niya ang Diyos na ang daan ay perpekto. Walang isang tao na tunay na makakapagpahayag ng anumang bagay na nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos maliban kung Siya ay nagtatagumpay sa kanya sa Kanyang kaluwalhatian. Gayunpaman, sa pamamagitan lamang ng perpektong tao, ang hinirang na channel ng Diyos sa mga tao, kung kinikilala o hindi kinikilala ng ahente ng tao, ang tao ay maaaring magpahayag ng anumang bagay sa kanyang sarili ng pagkakahawig ng Diyos.

Ang malungkot na katotohanan ay ang pagkahilig ng tao ay hindi nakilala ang Isa na dapat nilang gawin, at tanging ang mga pahina ng kasaysayan na naitala sa mga aklat ng langit ay maaaring sabihin nang eksakto ang mga kahila-hilakbot na mga resulta na sinundan. Sa loob ng maraming siglo, ang tao ay nawala sa paningin ng kaluwalhatian ng Diyos, at sa kabila ng matagal na rekord ng kapahamakan ng tao at ang tao na bumababa sa kaluwalhatian, hinangad ng Diyos na patuloy na ihayag ang Kanyang Sarili sa, at sa, tao. Si Moises, isang taong may mga katulad na kinahihiligan na gaya ng ating sarili, ay binigyan ng isang malinaw na pahayag ng kabutihan na ito at dapat makita ng tao ang paghahayag na ito at kinuha ito nang lubos; pansinin muna kung paano ito dumating sa kanya, at kung paano ito dumating sa amin:

(Exodo 33: 18-19) “At sinabi niya [Moises], ipinamamanhik ko sa iyo, ipakita mo sa akin ang Iyong kaluwalhatian. (19) At sinabi niya, Aking gagawing maganap ang lahat ng aking kabutihan sa harap mo, at aking ipahahayag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo … ”

Pansinin na ang kaluwalhatian ng Diyos, Kanyang pangalan, at Kanyang kabutihan ay magkasingkahulugan. (Exodo 34: 5-7) “At ang Panginoon ay bumaba sa alapaap, at tumayo na kasama niya roon, at ipinahayag ang pangalan ng Panginoon. (6) At ang Panginoon ay dumaan sa harap niya, at ipinahayag, kay YAHUWAH, YAHUWAH Diyos, maawain at mapagbiyaya, mapagtiis, at sagana sa kabutihan at katotohanan, (7) Pagpapatawad ng awa sa libu-libo, pagpapatawad ng kasamaan at pagsalansang at kasalanan, at iyan hindi sa anumang paraan i-clear ang nagkasala … “Ito ay tunay na isang makapangyarihang kapahayagan na naitala sa pamamagitan ni Moises para sa bawat tao na magkaroon, gayon pa man sa kabila ng pinakamalinaw na pagpapahayag ng Kanyang kabutihan, ang mga tao ay patuloy na nawawalan ng paningin sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa kapuspusan ng panahon, ang paghahayag na ito ay dapat na mahayag na mas tiyak sa mga mapurol na isip ng mga tao kaysa sa dati. Ang salitang iyon na ipinahayag kay Moises ay dapat maging laman.

ANG WORD MADE FLESH

Para sa kapakanan ng tao, ang kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos ay dapat na malinaw na nakita, sapagkat sa paggawa nito, ang tao ay mababago sa katulad na imahen: kaya ang ganap na paghahayag ay angkop na maipakita sa Tagapagligtas ng tao na dumating sa ating laman. Sinasabi sa atin ng Kasulatan:

(Juan 1:14) “… ang Salita ay naging laman, at tumahan sa gitna natin, (at nakita natin ang kaniyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian gaya ng bugtong na anak ng Ama) na puno ng biyaya at katotohanan.” Ang Salita, ang tanging ipinanganak ng Ama, ang laking kamahalan ng langit at ang hayag na imahen ng tao ng Ama, “ay naging laman.” Ang Salitang iyan na gumawa ng lahat ng bagay, ang Salita na may kaugnayan sa kaluwalhatian ng Diyos, ay upang mahanap ito ay natapos na paghahayag sa tao sa pagiging sarili Niya ang laman! Kung ano ang ibig sabihin nito sa atin ay maaaring ito ay maitutulad lamang, ngunit nangangahulugan ito ng higit pa kaysa sa kinuha natin, gayunpaman mayroon itong lahat, lahat ng bagay, na gawin sa atin.

Upang mas maunawaan ang kaluwalhatian ng pahayag na ipinahayag ng minamahal na disipulo, babalik tayo sa mismong bagay na ginawa ng laman, iyon ay, ang Salita ng Diyos. Ang unang salita ng ebanghelyo sa rekord para sa atin ay nagsasalita tungkol kay Cristo na nagiging laman:

Genesis 3:15 “At ilalagay ko ang pag-aaway sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi at ng kanyang binhi; ito ay magbubugbog ng iyong ulo, at iyong puputulin ang kanyang sakong. ”

Ang pangako ng binhi ng babae ay ang tipang pangako na si Cristo ay darating sa laman bilang anak ng tao. Ang ebanghelyo ni Jesu-Cristo ay ibinigay dito upang ibunyag ang tunay na katangian ng Diyos, at lubos na nakagapos ay ang ebanghelyo na si Kristo ay naging laman na sila ay lubos na hindi mapaghihiwalay na mga katotohanan. Tiyak na layunin ni Satanas na iwasto ang imahen ng Diyos sa tao, at higit pa, upang maging pangulo sa tao: ang nilalang na itinaas sa itaas ng Lumikha. Sa pagsumite sa hayop, ang tao ay nawala, at maliban kung ang kapangyarihan ng ahas ay nawasak sa kanilang mga puso, at ang ganap na panunumbalik na dinala sa larawan ng Diyos, sila ay walang pag-asa. Samakatuwid ang ebanghelyo, ang Salita ng paglikha na nabago, ay ibinigay. Sa pagtingin lamang sa totoong imahen ng Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyo na ang ganap na pagpapanumbalik ay maaaring mapangalagaan.

2 Corinto 4: 3-4 “Ngunit kung ang ating Ebanghelyo ay itinago, ito ay itinago sa kanila na nawala: (4) Na binulag ng diyos ng sanlibutang ito ang mga isipan ng mga hindi naniniwala, baka ang liwanag ng kaluwalhatian Ang ebanghelyo ni Cristo, na siyang larawan ng Diyos, ay dapat magpakinang sa kanila. ”

Ang isip ng tao ay dapat na maliwanagan. Sa pamamagitan lamang ng kabutihan ng Salitang iyon ng ipinangakong binhi, na si Cristo ay naging laman, na ang tao ay makakakita ng awa, pag-ibig, at kabutihan ng Diyos. Kung ang pangakong iyan mismo ay pinatunayan na maluwalhating isang paghahayag, gaano pa lalong maluwalhati ang ipapakita ng Salita kapag ito ay nahayag! Sa naipahayag na salita na ginawa ng laman, sinabi ni Juan “at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian tulad ng tanging anak ng Ama”. Hindi lamang sa mga disipulo ng panahong iyon na totoo ang pahayag ni Juan, ngunit ito ay sumasaklaw sa lahat ng naniniwala sa ebanghelyo na si Cristo ay magiging laman, sapagkat ito ang ebanghelyo, at ang ebanghelyo ay walang kabuluhan kaysa sa “katuwiran ng Dios na ipinahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya “(Roma 1:17). Samakatuwid, maaari nating sabihin na ang ebanghelyo ay naging laman kay Jesucristo.

Sa gayon ay maaari nating simulan na makita ang alituntunin na ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinahayag sa lahat ng laman sa pamamagitan ng salitang iyan, ngunit ang salitang iyan ay hindi ipinahahayag sa anumang laman kung ang Cristo ay hindi nakipagtipan na gawin ang laman na kung saan ito ay ipahayag . Ito ay totoo kung gayon na ang ebanghelyo na ibinigay sa tao ay lubusang nakagapos sa katotohanan na tinukoy ni Juan “At ang Salita ay naging laman”. Masusumpungan namin ang bagay na ito.

ANG SALA NG KALUWALAN

Ang tanging kaluwalhatian na naipahayag ay ang kaluwalhatian na nagniningning mula sa Trono ng Diyos. Ito ay ipinahayag sa tao sa pamamagitan ng ipinahayag na Salita, at sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa ng Salita. Tunay na kahanga-hanga na ang tao ay may kaluwalhatian ng Diyos na ipinahayag sa kanila, ngunit paano ito maipahayag sa kanila? Sa pamamagitan ng gayunding bagay na gumawa ng lahat ng bagay: sa pamamagitan ng Salita. Ngunit ang Salita ay ginawa ang ating laman. Samakatuwid, si Kristo, sa pagdadala sa tao ng kaluwalhatian ng Diyos, ay ang tiyak na daan ng tao kung saan ang kaluwalhatian ay ibinibigay sa lahat ng tao. Sinabi ni John:

Juan 1: 9 “Iyon ang tunay na Liwanag, na nagpapagaan sa bawat tao na dumarating sa mundo.”

Walang pagbubukang-liwayway ng araw, walang hininga ang ibinibigay sa sinumang tao maliban sa ito ay nagmula kay Cristo, at ito ay totoo kahit sa pagkahulog ng kalagayan ng tao. Yamang sinabi ni Juan ang bawat tao, hindi niya ibinukod ang sinuman mula sa pahayag na iyon, ngunit ang lahat ng tao ay nasimulan ng Kanya na pumasok sa mundo. Kaya’t ang bawat ray ng kaluwalhatian na maaaring ihayag ng tao ay pinagmumulan ito kay Cristo, kung ang kaluluwang iyon ay nagpapahayag ng kaluwalhatian sa Diyos o hindi. Si Kristo, bilang nauukol sa laman ay ang tanging nagtutulak na pagtingin sa kaluwalhatian ng Diyos na naranasan ng tao kung sakaling totoong nakakita sila ng isang bagay na nagbubunyag ng tunay na kabutihan. Ang liwanag na ipinahayag sa Anak ng tao ay ang liwanag na maaaring lumiwanag sa bawat anak ng tao sa magkabilang panig ng krus; walang pagkakaiba, i-save ang kalinawan kung saan maaaring ito ay partikular na ipinahayag sa anumang naibigay na edad.

Higit pa rito, yamang si Kristo ang liwanag ng kaalaman sa kaluwalhatian ng Diyos na ibinigay sa sangkatauhan, totoo rin na sa Kanya, bilang ang pinaka-epitome ng kung ano ang tao, ay makikita ang sukatan kung saan ang kaluwalhatian ng Diyos ay maaaring mahayag sa isang tao, sapagkat sa pamamagitan Niya ang kaluwalhatian ay dumating sa atin. Juan 1:16 “At sa kanyang kaganapan ay natanggap ang lahat, at biyaya para sa biyaya.” Si Kristo, bilang Anak ng tao, ang kakayahan na matatanggap ng tao sa pamamagitan Niya.

KRISTO: ANG ANAK NG TAO

Sinuri na lamang natin ang kaluwalhatian ng Diyos na nagniningning sa tao, at maipahayag sa tao, tulad ng ipinahayag sa ebanghelyo, ngunit talagang kailangan na kunin ni Cristo ang Kanyang sarili upang gawin ito? Yamang si Kristo ang isa na sa pamamagitan ng kanino ang lahat ng bagay ay dumating, bilang Salita ng Diyos, ang sagot ay isang ganap, tiyak na “oo”. Siya na “nagtataguyod sa mga sanlibutan” at sa pamamagitan ng kung saan ang “lahat ng mga bagay ay binubuo”, Siya ay naging laman, at ito ay ganap na kinakailangan sa plano ng ebanghelyo na si Kristo ay gagawin kung saan Siya ay tutubusin, upang sa pamamagitan Niya ang tao ay maitatatag . Kung higit nating naiintindihan ang mga kalaliman nito, masusumpungan natin ang ating mga puso na higit na natatakot sa dakilang pangalan na Kanyang tinanggap sa Kanyang Sarili, bilang “Ang Anak ng tao.” NAUNANG BINHI Sinabi ni Juan na ang kaluwalhatian na nakita ay ang kaluwalhatian bilang ng “ang tanging ipinanganak ng Ama”.

Ngunit ang pahayag ay tumatagal ng higit sa ito. Si Kristo, ang binhi ng babae, ang “salita na ginawa ng laman: ay” ginawa ng isang babae “(Galacia 4: 4), na ang pag-iisip ay” ng Espiritu Santo. “(Mateo 1:20) ng Diyos Ama: Ang kanyang supling. Si Kristo, ang Anak ng buhay na Diyos, ay naging laman. Sa pagtingin na Siya ay ang “tanging bugtong ng Ama”, maaari lamang tayong maging tunay na ipinanganak Niya. “Hindi Niya sinasabi, At sa mga buto, bilang ng marami; kundi bilang isa, At sa iyong binhi, na si Cristo. “(Galacia 3:16) Ang Salitang iyon ang naging laman ay ang pangako ng ebanghelyo mula sa pasimula, at ang pangako na iyon ay inuudyukan sa lahat ng binhi ni Eva na naniniwala.

Galacia 3:26 “Sapagka’t kayong lahat ay mga anak ng Dios sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo Jesus.”

Ang pangako ng ebanghelyo tungkol sa pagdating ni Kristo sa laman ay ibinigay kay Eva bilang kanyang “binhi”, gayon pa man totoo na ang buong sangkatauhan ay ang binhing iyon. At kung paanong si Cristo ang “tanging ipinanganak”, Siya ang tanging binhi na unang binanggit sa pangako ng ebanghelyong ito. Gayunpaman, ang lahat ng binhi ni Eva ay maaaring kasama sa pangakong ito kung naniniwala sila sa Anak ng Diyos, na siyang ebanghelyo na ginawa ng laman. Siya ang tanging kaugnayan sa ebanghelyo na mayroon ang tao. At ang pangako ng ebanghelyo na “lahat ng bagay na nauukol sa buhay at kabanalan” (2 Ped. 1: 3), kabilang ang pag-aaway sa ahas. Gayunpaman ang bigong ito ay dumating sa isang mahusay na gastos.

ANG DAKILANG PANALANGIN

Kapag nawala ang sangkatauhan, sila ay naging isang bagay na hindi ginawa sa kanila ng Salita ng Diyos (na si Cristo). Sila ay naging “mga pagano”: dayuhan sa pagkamamamayan ng langit. Si Kristo ang tagapagmana ng lahat ng langit bilang panganay, ang Anak ng Diyos. Gayunpaman nang lumusob sina Adan at Eva sa labas ng mga hangganan ng langit, hindi na sila nabibilang sa pagmamana ng pag-aari ng Salita ng Diyos. Hindi pinili ng Diyos na agad na alisin ang mundo ng pagano sa walang kasalanan na uniberso, ngunit oras na ito na ang ebanghelyo ay papatayin. Sinabi ng Diyos sa Kanyang Anak:

Mga Awit 2: 8 “Humingi ka sa akin, at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa para sa iyong mana, at ang pinakamalayo na bahagi ng lupa para sa iyong pag-aari.”

Paano si Cristo, ang Prinsipe ng langit, upang magmana ng na nahiwalay sa Kanya? Siya, ang Salita, ay kailangang maging Tagapagtanggol ng tao kahit na sa kanilang nahulog na kondisyon:

(Hebreo 2:14) “Sa gayo’y kung paanong ang mga bata ay nakikibahagi sa laman at dugo, siya rin namang bahagi din nito;”

BUHAY LAHAT NG BAGAY

Kinailangan ni Kristo na makibahagi sa laman at dugo: walang ibang paraan. Higit dito, pansinin ang nagtitipon na puwersa na nagdaragdag ng timbang sa dakilang gawaing ito: “siya din”, “sarili din”. Ano ang idinidiin dito? Ito ay naging isang walang-katapusang pagpapakumbaba na para kay Cristo na sumang-ayon na magmula sa trono ng kaluwalhatian at dalhin sa Kanyang sarili ang laman ni Adan bago siya mahulog. Ngunit hindi pa ito sapat. Kung iniwan Niya ang lahat ng kayamanan ng langit, upang maging mahihirap sa laman na iyon, iyon ay higit na mapakikinabangan. Gayon pa man, kahit na hindi pa iyon sapat. Kinakailangan na kunin ni Cristo ang Kanyang Sarili ang likas na katangian ng bumagsak na tao. Ano ang kahulugan ng maluwalhating katotohanan? Nangangahulugan ito na “Siya mismo ay nagdusa na tinutukso”, “sa lahat ng mga puntong tinukso tulad ng sa atin,” (Hebreo 2:18, 4:13). Sa lahat ng mga punto, alam Niya kung ano ang kahulugan ng tunay na pagdurusa; Tinitiis niya ang ating mga pagdurusa. Siya ay “natuto ng pagsunod sa mga bagay na kanyang pinagdusahan” (Mga Hebreo 5: 8). (Hebreo 2:10) “Sapagka’t naging kaniya siya, na siyang kanikaniyang lahat, at sa pamamagitan niya ay ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming mga anak sa ikaluluwalhati, upang gawin ang kapitan ng kanilang kaligtasan na sakdal sa pamamagitan ng mga paghihirap.”

Markahan mo ang perpektong tao O Israel! Ang Isa na sa pamamagitan ng kanino ginawa ang lahat ng mga bagay! Ito ay maaaring magbigay sa amin ng mas mapagpakumbaba, ngunit tunay na mataas na pananaw kung ano ang pagiging perpekto. Siya ay naging isang tao upang makibahagi sa aming mga paghihirap, upang maging perpekto para sa atin! Higit pa rito, Siya rin mismo ay nakibahagi sa aming mga tukso, “sa lahat ng mga punto … katulad na tayo”. Sa isang sandali uminom tayo ng katotohanang ito, at maaari tayong magpasalamat magpakailanman na nauunawaan ni Kristo na inaakusahan ang mga tukso. Gayunpaman ang Kanyang pag-uudyok na kunin sa Kanyang Sarili ang ating kalikasan ay nangangahulugan ng higit pa sa kahit na ito. Sa pamamagitan ni Kristo ay dumating ang lahat ng mga bagay bilang tagapagmana ng langit, ngunit sa nawawalang kalagayan ng tao, dapat Niyang magmana ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa tao upang gawin para sa taong iyon ang pinaka-kailangan niyang gawin, ngunit hindi maaaring gawin para sa kanyang sarili: upang makuha Niya ang mga ito mula sa kalaliman ng madilim na hukay ng kasalanan at kamatayan.

Kinuha ni Kristo ang lahat ng sangkatauhan sa Kanyang Sarili. Samakatuwid, sa pamamagitan ng pagkuha sa sangkatauhan, inilahad Niya sa Kanyang mga balikat ang nahulog na kondisyon ng tao. Bilang Salita ng Diyos, mayroon Niya ang lahat ng gagawin sa paglikha. Bilang ang Salita ay naging laman, Siya ay may kinalaman sa tao sa laman: itinataguyod ang tao sa kanilang nahulog na kalagayan sa pamamagitan ng Kanyang sariling katawan, habang itinataguyod ang katapatan ng langit. Samakatuwid ang Banal na Kasulatan ay totoong totoo: Isaias 53: 4 “Tiyak na dinala niya ang ating mga sakit, at dinala ang ating mga kalungkutan …” Si Cristo ay nagdala ng lahat ng mga karamdaman at kalungkutan ng karanasan ng tao sa Kanyang Sarili, sapagkat ang krus ay ang huling pagpapahayag ng pagsasakatuparan ng Kanyang buhay bilang isang tao, at ang buhay ng sinuman, kahit sino ay maaaring, ay ang pagtataguyod ng buhay na nagtataguyod ng Salita na ginawa ng laman. Sinasabi nito na Siya “ay nagdala ng aming mga sakit, at dinala ang aming mga kalungkutan”, at ang parehong propeta ay nagpahayag na Siya ay “isang tao ng mga kalungkutan, at nakilala ang kalungkutan”. Bakit Siya isang tao ng mga kalungkutan, at nakilala ang kalungkutan? Sapagkat sa Kanyang katawan, ang lahat ng mga kalungkutan ng tao ay ipinanganak sa Kanya, ang bawat kasawian na nagdalamhati sa tao ay naramdaman sa Anak ng tao. Sa katunayan, ang lahat ng kalungkutan at ang sumpa ng karamdaman, na kung saan ay ngunit ang paglabag sa sakdal na batas ng Diyos, ay dapat na dinala Niya sa krus. Samakatuwid ay hindi iniiwan ang kalungkutan na dadalhin sa tao, ni ang pagdurusa ng kalungkutan ng tao maliban sa nangyari sa Kanya sa Kanyang katawan. na kung saan ay ngunit ang paglabag ng perpektong batas ng Diyos, ay dapat na ipinanganak sa Kanya sa krus. Samakatuwid ay hindi iniiwan ang kalungkutan na dadalhin sa tao, ni ang pagdurusa ng kalungkutan ng tao maliban sa nangyari sa Kanya sa Kanyang katawan. na kung saan ay ngunit ang paglabag ng perpektong batas ng Diyos, ay dapat na ipinanganak sa Kanya sa krus. Samakatuwid ay hindi iniiwan ang kalungkutan na dadalhin sa tao, ni ang pagdurusa ng kalungkutan ng tao maliban sa nangyari sa Kanya sa Kanyang katawan.

Alam ng ating magagandang Tagapagligtas ang pagdurusa, at upang turuan na Siya ay nakarating sa anumang iba pang laman ay upang sabihin lumiit ang Kanyang kagandahan at pagiging perpekto. Ito ang Kanyang bahagi, at ano ang para sa? Sinabi ng propeta na ito ay para sa ating kagalingan, sapagkat sa Kanya, ang Salita na ginawa ng laman, ay ang tanging kapangyarihan kung saan ang isang tao ay makakahanap ng kagalingan para sa kanyang kaluluwa, sapagkat nasusulat: “sa Kanyang mga guhitan, tayo ay gumaling.” (Isaias 53: 5) Ang ating pribilehiyo upang higit na maunawaan na si Kristo, sa pagtataguyod sa Kanyang sarili, ay lubos na nakilala ang bawat isa sa atin nang walang kataliwasan. Kung ang tukso ay umabot sa kaninuman, alamin na unang naabot Niya ito sa kanya, at walang nakarating sa sinumang tao kundi kung ano ang kailangan Niyang magtiis sa karanasan ng tao. Ang lahat ng karanasan ng tao ay matatagpuan sa dakilang karanasan ng tao ni Cristo alang-alang sa pagpapala ng tao. Dito makikita natin ang prinsipyong Kristo sa tunay na kagandahan: para sa hindi isang kaluluwa ay, o hindi kailanman maaaring, ibinukod mula sa Kanyang karanasan sa tao; bagaman sa pamamagitan ng kawalan ng pananampalataya, maaari nilang piliin ang sumpa ng kamatayan kaysa sa pagpapala ng buhay.

Samakatuwid, nakikibahagi Siya sa ating pagdurusa, at walang pagdurusa ang nakilala ng tao maliban sa Siya ay sumang-ayon na munang dalhin ito sa Kanyang katawan. Ang bawat sugat, bawat tukso, bawat kalungkutan, alam Niya. Sa Kanyang karanasan sa tao ay maaaring makita ang kakayahan para sa “bawat tao na dumarating sa mundo”. Habang hindi Siya sumali sa pagkilos ng pagkakasala, tinapos Niya ang lahat ng kapahamakan na dinala sa tao. At ang tao ay maaaring pumili na huwag lumahok sa pagpapalang iyon, ngunit itinaguyod Niya ang mga ito na maaari nilang piliin ang kanilang sarili kung susundin nila ang ebanghelyo. Anuman ang kanilang pinili, “Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang”; ang bawat kasalanan na ginawa ng isang tao ay sinaktan ang Anak ng Diyos.

2 Corinto 5:21 “Sapagkat ginawa niya siyang kasalanan para sa atin, na hindi nakakilala ng kasalanan;”

Ngayon, bagaman Siya ay naging kasalanan, nangangahulugan ito na Siya ay nagdusa para sa kasalanan. Dapat ay walang kalituhan na si Kristo mismo ay hindi nakikibahagi sa anumang kasalanan mismo, ngunit ginawa ito para sa pagkawasak. Ang kinasihang ulat ay nagsasabi tungkol kay Cristo, “Wala siyang kasalanan,” hindi siya “nakilala ang kasalanan,” at “sa kaniya ay walang kasalanan.” Siya ay “banal, walang masama, walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan.” Gayunman, sa mga transgressors “alang-alang sa kanilang pagtubos.

Hebreo 2:14 “Yamang ang mga bata ay nakikibahagi sa laman at dugo, siya rin naman ay nagkaroon din ng bahagi; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay mapuksa niya ang may kapangyarihan ng kamatayan, iyon ay, ang diyablo; ”

Upang magmana ng lahat ng tao, dapat Niyang taglayin, ngunit hindi Niya nakikibahagi sa puso, ang lahat ng sumpa na ipinahayag sa Salita ng Diyos; bawat sakit, bawat kasawian, maging ang kamatayan. Kaya si Kristo, na siyang buháy na Salita, ay kailangang gawin ang sumpang iyon na nangyari sa sangkatauhan, na ang ibig sabihin ay nagpasiyang kamatayan. Deuteronomio 30:19 “… na inilagay ko sa harap mo ang buhay at kamatayan, pagpapala at pagmumura: kaya’t piliin mo ang buhay, upang ikaw ay mabuhay at ang iyong binhi:” Ang Anak ng tao ay dapat magpakita ng tunay na antas ng pagdurusa para sa kapakanan ng sangkatauhan . Ang buhay ng tao ay gagawing kamatayan. Ang Salita ng pagpapala ay naging sumpa, para sa layunin ng pagsira sa kapwa sa Kanyang katawan. Dumating siya sa taong sinumpa, at ibinigay ang Salita upang pagpalain sila. Samakatuwid, kinakailangang Siya ngayon ay naging sumpa na iyon, gayundin ang pagpapalang iyon. Upang sirain ang sumpa na iyon,

Deuteronomio 21:23 “Ang kanyang katawan ay hindi mananatili sa buong gabi sa puno … (sapagkat siya na ibinitin ay isinumpa ng Diyos;)”

Ang mga nakikibahagi sa sumpa ay hiwalay mula sa Diyos, alinsunod sa Kasulatan, samakatuwid si Kristo ay dapat pumunta sa pinakadakilang kalaliman ng kapahamakan ng tao na walang maaaring maabot ng kaligtasan. Ang Salita ng Diyos ay kailangang gawin ang sumpa na nasusulat. Sapagkat nasusulat:

Isaias 65:15 “At iiwan mo ang iyong pangalan para sa isang sumpa sa aking mga pinili: sapagkat papatayin ka ng Panginoong Dios, at tatawagin mo ang kanyang mga tagapaglingkod sa pamamagitan ng ibang pangalan:” minana ni Kristo ang pangalang iyon na magkasingkahulugan ng lubos na kabutihan at kaluwalhatian ng Diyos , at ngayon ay nagdala ng kasamaan at malignity ng aming mga pangalan sa krus upang magmana sa amin, at tumawag sa amin “sa pamamagitan ng isa pang pangalan”.

Galacia 3:13 “Tinubos tayo ni Cristo mula sa sumpa ng kautusan, na ginawa nating sumpa para sa atin: sapagkat nasusulat, Sinusumpa ang bawat isa na nakabitin sa isang kahoy:”

Walang tunay na kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan maliban sa ikalawang kamatayan, kung saan namatay ang sinumpaang kaluluwa. Gayunpaman, kinakailangan na dapat Niyang magmana ang kasalanan ng tao, at ang kamatayan na tunay na maging karapat-dapat sa Kasulatan na matanggap ang “mga pagano sa Kanyang mana.”

PAGBABAGO

Ang Anak ng tao ay lubos na nakaugnay sa Kanya sa sangkatauhan. Ang kanyang karanasan ng tao na nakuha sa kapasidad ng kung ano ang nahulog na tao ay matatagpuan sa Kanya. Bilang isang tao, nakikibahagi Siya sa aming mga tukso, at ang aming mga pagdurusa sa buo. At kung anong pag-asa ang maaaring dalhin sa amin! Sapagkat nadaig Niya sa Kanyang sariling katawan ang ating mga tukso, pag-aarmas ng laman sa banal na kalikasan bilang Anak ng Diyos. Gayunpaman, sa pamamagitan Niya ito ang magiging karanasan natin; ang ating tagumpay ay ang ginawa Niya sa ating laman. Ipinahayag niya ang mga nagtagumpay sa Kanyang kapangyarihan “Kayo ang mga nagpapatuloy sa akin sa aking mga tukso.” (Lucas 22:28) Napansin mo ba kung paanong tinatawag Niya ang ating mga tukso na Kanyang mga tukso? Siya ay ginawa upang malaman gutom, pag-agaw, at lahat ng mga pagsubok sa buhay; Kaniyang dinala ang mga pasanin ng kapahamakan ng tao sa Kanyang Sarili, at inilahad Niya ang Kanyang sarili sa buong sangkatauhan, na Kanyang kinuha sa Kanyang Sarili.

Mateo 25: 42-45 “Sapagka’t ako’y nagugutom, at hindi ninyo ako binigyan ng pagkain: ako’y nauhaw, at hindi ninyo ako pinainom. (43) Ako’y isang taga ibang bayan, at hindi ninyo ako dinala: hubad, at kayo ay hindi ninyo ako dinaramtan: may sakit, at nasa bilangguan, at hindi ninyo dinadalaw ako. (44) Kung magkagayo’y sasagutin din nila siya, na sasabihin, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom, o nauuhaw, o nakikipamayan, o hubad, o may sakit, o nasa bilangguan, at hindi ka naglingkod sa iyo? (45) Kung magkagayo’y sasagutin niya sila, na sasabihin, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Yamang hindi ninyo ginawa ang isa sa pinakamaliit sa mga ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin.

Nakasalalay Niya ang Kanyang sarili sa atin sa ating bumagsak na kalagayan, na pribilehiyo natin na makisama sa Kanya sa tagumpay. Iyon ay ang walang-katapusang halaga na kinakailangan para sa Diyos na ilagay ang poot sa puso ng tao, at ang pag-aaway na iyon ay walang mas mababa sa tagumpay laban kay Satanas. Ang unang pangako ng tagumpay laban sa kaaway ng mga kaluluwa ay sinigurado para sa atin kay Cristo lamang. Nang ang pangakong iyon ay ibinigay kay Eva, ang buong sangkatauhan ay ang binhi ng babae. Totoo na si Cristo lamang ang binhi, at ang babaing iyon ay simbolo ng langit at iglesya, ngunit ito rin ay isang literal na binhi mula sa literal na babae na darating sa literal na laman. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya (tingnan ang Galacia 3:26) sa binhing iyon na tayo ay maaaring tawagin na mga manlulupig, at sino ang mga tagumpay maliban sa mga anak ng Diyos? Ang banal na binhi ng Diyos na kumukuha ng laman ay nag-uutos sa lahat ng laman na naniniwala sa kahanga-hangang pangako ng tagumpay:

1 Juan 5: 4-5 “Sapagka’t ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, maging ang ating pananampalataya. (5) Sino ang dumadaig sa sanlibutan, ngunit ang sumasampalataya na si Jesus ay Anak ng Diyos? ”

Samakatuwid sa pagtagumpayan ang diyablo ay ibinigay kay Cristo lamang, kung kanino ang lahat ng mga bagay ay dumating, at ito ay hindi kailanman ibinibigay sa anumang iba pa upang magtagumpay. Gayunpaman upang ibukod ang tao sa kabuuan mula sa pangako na ito ay upang ibukod siya mula sa tagumpay na matatagpuan lamang sa binhi sa pamamagitan ng pananampalataya. Iyon ay isang matalim na pagkakasalungatan sa Kasulatan! Ang Salita ng Diyos ay abundantly testifies na ang tao ay maaaring magtagumpay sa kapangyarihan ng Diyos na natagpuan sa Kristo:

Apocalipsis 3:21 “Ang magtagumpay ay aking ipaglingkod na kasama ko sa aking luklukan, kung paanong ako’y dumadaing, at ako’y lumuhod kasama ng aking Ama sa kaniyang luklukan.

Apocalipsis 2:26 “At ang magtagumpay, at gaganapin ang aking mga gawa hanggang sa wakas, sa kaniya ay ibibigay ko ang kapangyarihan sa mga bansa:”

Pansinin din na ang mga nagtagumpay ay yaong mga nag-iingat sa mga gawa ni Kristo. Upang panatilihin ang mga gawa ni Kristo ay dapat maging isang bahagi ng binhi na iyon sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay mas mababa kaysa sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ito ay ang tanging mga gawa ni Kristo sa ating laman lamang na may kaugnayan kay Kristo, ngunit walang kaugnayan sa tao sa lahat maliban kung ang Salita ay naninirahan sa ating laman, kung saan ito ay ginawa upang matupad ang mga gawa sa laman. Sa ganitong paraan lamang na maaari tayong maging mga buhay na epistula ng ebanghelyo ni Cristo:

2 Mga Taga-Corinto 3: 2-3 Kayo ay ang ating sulat na nasusulat sa ating mga puso, na kilala at nabasa ng lahat ng mga tao: (3) Yamang kayo ay tahasang ipinahayag na ang liham ni Cristo na minamahal sa amin, hindi nakasulat sa tinta, kundi Espiritu ng buhay na Diyos; hindi sa mga talahanayan ng bato, kundi sa laman ng mga talahanayan ng puso. At dapat nating maunawaan din na itinakwil ng Diyos ang pangako na labanan ang anumang laman sa lahat ng walang pananampalataya sa Anak ng tao. Pansinin ang mga sumusunod:

ADB1905 Romans 9 8 Gayon din naman, na ang mga anak ng laman ay hindi mga anak ng Dios: datapuwa’t ang mga anak ng pangako ay binibilang sa binhi.

Galacia 3:29 At kung kayo’y kay Cristo, kayo nga’y binhi ni Abraham, at mga tagapagmana ayon sa pangako.

Tinatawag ng Banal na Kasulatan ang mga naniniwala “ang nalabi sa kanya [ang babae] na binhi [na si Cristo]”, at “kung kayo’y kay Cristo” kayo ay kasama sa “binhi” na iyon; Ang pagdaig ay ang pangako ng ebanghelyo kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyong laman.

1 Juan 3: 9 “Ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala; sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya: at hindi siya maaaring magkasala, sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. “Ito lamang ang tanging paraan upang mapagtagumpayan natin ang pagkatalo ni Cristo: sa pamamagitan ng pananampalataya.

Juan 6: 27-29 “Huwag kayong gumawa para sa karne na nalipol, kundi para sa karne na nananatili sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng Anak ng tao: sapagkat siya ay tinatakan ng Diyos Ama. (28) Nang magkagayo’y sinabi nila sa kaniya, Anong gagawin namin, upang aming maisagawa ang mga gawa ng Dios? (29) Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Ito ang gawa ng Dios, upang kayo’y magsisampalataya sa kaniya na kaniyang sinugo.

Samakatuwid, dahil ang banal na binhi ay naging laman, ang gayong binhi na darating sa literal na laman ni Adan, sa pamamagitan ng pananampalataya na naninirahan sa ating mga puso [na nasa laman ng Adan], ay walang iba kundi ang Salita ng Diyos na nag-ugat, at nagiging sanhi sa amin upang magtagumpay gloriously.

1 Mga Taga-Corinto 15:45 At sa gayo’y nasusulat, Ang unang taong si Adan ay naging kaluluwang may buhay; ang huling Adan ay ginawa ng isang espiritu ng pagpapasigla.

Sa pamamagitan ni Cristo, “ang huling Adan”, na ang pangako ay nakamit; ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, na ito ay makamit din sa atin. Yamang ipinag-utos Niya ang Kanyang Sarili sa amin sa lahat ng mga bagay na nauukol sa buhay na ito, tayo ay sumali sa Kanya sa buhay na darating. Siya ay naging kasalanan para sa atin. Ginawa Niya ang aming kamatayan. Siya ay napunta sa pinakadakilang kailaliman upang iligtas kami mula sa impiyerno. Ngayon ay maaaring tila Niya Siya bilang ating katuwiran, at maaari nating “ginawa ang katuwiran ng Diyos sa Kanya” (II Corinto 5:21).

Ginawa Niya ang ating buhay. Ginawa Niya ang ating tagumpay, at tayo ay napagtagumpayan, tulad ng pagtatagumpay Niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Siya ay ginawang nakipagkasundo sa tao sa Diyos. Ginawa Niya ang lahat ng bagay alang-alang sa lahat ng mga tao, na sa lahat ng paraan sa kalooban ng Diyos, maaari Niyang dalhin ang lahat na naniniwala sa pabalik sa langit ng pakikipag-isa sa Diyos sa Kanyang trono. Hindi nakakagulat na ang maluwalhating tanong ay itinakda ng apostol:

Roma 8: 35-39 Sino ang maghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ni Cristo? ang kapighatian, o pagkabalisa, o pag-uusig, o gutom, o kahubaran, o panganib, o tabak? (36) Gaya ng nasusulat, Dahil sa iyo kami ay pinapatay sa buong araw; kami ay itinuturing bilang tupa para sa pagpatay. (37) Hindi, sa lahat ng mga bagay na ito tayo ay higit pa sa mga mananakop sa pamamagitan niya na nagmahal sa atin. (38) Sapagka’t ako’y nahikayat, na kahit ang kamatayan, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga kapangyarihan, o ang mga bagay na naroroon, o mga bagay na darating, (39) upang ihiwalay tayo sa pagibig ng Dios, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin. Roma 16:20 … ang Diyos ng kapayapaan ay magbubugbog kay Satanas sa ilalim ng iyong mga paa sa ilang sandali. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesu-Cristo ay sumainyo. Amen.

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Ang Rebelasyon ni Hesukristo: Ang Anak ng Tao
August 8, 2020 (No Comments) by Christian Corsiga

Mula sa pinakasimula, tiyak na pagsisikap ni Satanas na ikubli ang katangian ng Diyos sa isip ng mga tao. Para sa isang bagay na inihayag, dapat ito ay malinaw at malinaw na kinilala sa isip ng isa na ito ay ipinakita sa. Sa bawat kapanahunan simula nang pagkahulog ng tao, ang mga tao ay patuloy na nawala sa paningin ng kaluwalhatian ng Diyos, bagaman ang kaluwalhatian na iyon ay maaaring makita sa paligid natin sa mata ng marunong. Ipinahayag ng Kasulatan na “ang mga bagay na hindi nakikita Niya mula sa paglikha ng sanlibutan ay malinaw na nakikita, na nauunawaan ng mga bagay na ginawa, maging ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos,” (Roma 1:20) gayon pa man madalas, hindi nakikita ng tao ang mga bagay na hindi nakikita ng Diyos sa Kanyang nilikha, lalo na: Ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang awa, ang Kanyang pagpapahinuhod, at ang Kanyang pagmamahal. Ito ay dahil sa kadahilanang ito, na si Cristo ay naging isang tao.

(Awit 37:37) “Markahan mo ang sakdal na tao, at tingnan mo ang matuwid: sapagka’t ang wakas ng taong yaon ay kapayapaan.”

Sinabihan tayo dito upang “markahan ang perpektong tao”, at si Kristo ang kabuuan ng pagiging perpekto, at walang Kanya walang kasakdalan na makikita sa tao. Kapag sinabi sa atin na “markahan ang sakdal na tao”, at “tingnan ang matuwid”, inilagay ng Diyos sa harapan ng buong sangkatauhan si Cristo, bilang Anak ng tao, sapagkat kung wala Siya, ang tao ay hiwalay sa Diyos. Ngunit para sa kapakanan ng tao, si Cristo ay naging isang tao at sa Kanya, ang Diyos at tao ay nakatagpo ng isang lugar ng pulong. Sinabi ni Kristo “kung wala Ako wala kayong magagawa.” (Juan 15: 5)

Samakatuwid walang katapatan, walang kasakdalan ay makikita sa tao sa lahat maliban kung ito ay nagmumula ito ay pinagmumulan mula sa Diyos sa pamamagitan ni Cristo. Sa Kristo lamang, nasusumpungan ng tao ang lahat ng kailangan niya, at lahat ng kailangan niya, upang malaman niya ang Diyos na ang daan ay perpekto. Walang isang tao na tunay na makakapagpahayag ng anumang bagay na nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos maliban kung Siya ay nagtatagumpay sa kanya sa Kanyang kaluwalhatian. Gayunpaman, sa pamamagitan lamang ng perpektong tao, ang hinirang na channel ng Diyos sa mga tao, kung kinikilala o hindi kinikilala ng ahente ng tao, ang tao ay maaaring magpahayag ng anumang bagay sa kanyang sarili ng pagkakahawig ng Diyos.

Ang malungkot na katotohanan ay ang pagkahilig ng tao ay hindi nakilala ang Isa na dapat nilang gawin, at tanging ang mga pahina ng kasaysayan na naitala sa mga aklat ng langit ay maaaring sabihin nang eksakto ang mga kahila-hilakbot na mga resulta na sinundan. Sa loob ng maraming siglo, ang tao ay nawala sa paningin ng kaluwalhatian ng Diyos, at sa kabila ng matagal na rekord ng kapahamakan ng tao at ang tao na bumababa sa kaluwalhatian, hinangad ng Diyos na patuloy na ihayag ang Kanyang Sarili sa, at sa, tao. Si Moises, isang taong may mga katulad na kinahihiligan na gaya ng ating sarili, ay binigyan ng isang malinaw na pahayag ng kabutihan na ito at dapat makita ng tao ang paghahayag na ito at kinuha ito nang lubos; pansinin muna kung paano ito dumating sa kanya, at kung paano ito dumating sa amin:

(Exodo 33: 18-19) “At sinabi niya [Moises], ipinamamanhik ko sa iyo, ipakita mo sa akin ang Iyong kaluwalhatian. (19) At sinabi niya, Aking gagawing maganap ang lahat ng aking kabutihan sa harap mo, at aking ipahahayag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo … ”

Pansinin na ang kaluwalhatian ng Diyos, Kanyang pangalan, at Kanyang kabutihan ay magkasingkahulugan. (Exodo 34: 5-7) “At ang Panginoon ay bumaba sa alapaap, at tumayo na kasama niya roon, at ipinahayag ang pangalan ng Panginoon. (6) At ang Panginoon ay dumaan sa harap niya, at ipinahayag, kay YAHUWAH, YAHUWAH Diyos, maawain at mapagbiyaya, mapagtiis, at sagana sa kabutihan at katotohanan, (7) Pagpapatawad ng awa sa libu-libo, pagpapatawad ng kasamaan at pagsalansang at kasalanan, at iyan hindi sa anumang paraan i-clear ang nagkasala … “Ito ay tunay na isang makapangyarihang kapahayagan na naitala sa pamamagitan ni Moises para sa bawat tao na magkaroon, gayon pa man sa kabila ng pinakamalinaw na pagpapahayag ng Kanyang kabutihan, ang mga tao ay patuloy na nawawalan ng paningin sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa kapuspusan ng panahon, ang paghahayag na ito ay dapat na mahayag na mas tiyak sa mga mapurol na isip ng mga tao kaysa sa dati. Ang salitang iyon na ipinahayag kay Moises ay dapat maging laman.

ANG WORD MADE FLESH

Para sa kapakanan ng tao, ang kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos ay dapat na malinaw na nakita, sapagkat sa paggawa nito, ang tao ay mababago sa katulad na imahen: kaya ang ganap na paghahayag ay angkop na maipakita sa Tagapagligtas ng tao na dumating sa ating laman. Sinasabi sa atin ng Kasulatan:

(Juan 1:14) “… ang Salita ay naging laman, at tumahan sa gitna natin, (at nakita natin ang kaniyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian gaya ng bugtong na anak ng Ama) na puno ng biyaya at katotohanan.” Ang Salita, ang tanging ipinanganak ng Ama, ang laking kamahalan ng langit at ang hayag na imahen ng tao ng Ama, “ay naging laman.” Ang Salitang iyan na gumawa ng lahat ng bagay, ang Salita na may kaugnayan sa kaluwalhatian ng Diyos, ay upang mahanap ito ay natapos na paghahayag sa tao sa pagiging sarili Niya ang laman! Kung ano ang ibig sabihin nito sa atin ay maaaring ito ay maitutulad lamang, ngunit nangangahulugan ito ng higit pa kaysa sa kinuha natin, gayunpaman mayroon itong lahat, lahat ng bagay, na gawin sa atin.

Upang mas maunawaan ang kaluwalhatian ng pahayag na ipinahayag ng minamahal na disipulo, babalik tayo sa mismong bagay na ginawa ng laman, iyon ay, ang Salita ng Diyos. Ang unang salita ng ebanghelyo sa rekord para sa atin ay nagsasalita tungkol kay Cristo na nagiging laman:

Genesis 3:15 “At ilalagay ko ang pag-aaway sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi at ng kanyang binhi; ito ay magbubugbog ng iyong ulo, at iyong puputulin ang kanyang sakong. ”

Ang pangako ng binhi ng babae ay ang tipang pangako na si Cristo ay darating sa laman bilang anak ng tao. Ang ebanghelyo ni Jesu-Cristo ay ibinigay dito upang ibunyag ang tunay na katangian ng Diyos, at lubos na nakagapos ay ang ebanghelyo na si Kristo ay naging laman na sila ay lubos na hindi mapaghihiwalay na mga katotohanan. Tiyak na layunin ni Satanas na iwasto ang imahen ng Diyos sa tao, at higit pa, upang maging pangulo sa tao: ang nilalang na itinaas sa itaas ng Lumikha. Sa pagsumite sa hayop, ang tao ay nawala, at maliban kung ang kapangyarihan ng ahas ay nawasak sa kanilang mga puso, at ang ganap na panunumbalik na dinala sa larawan ng Diyos, sila ay walang pag-asa. Samakatuwid ang ebanghelyo, ang Salita ng paglikha na nabago, ay ibinigay. Sa pagtingin lamang sa totoong imahen ng Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyo na ang ganap na pagpapanumbalik ay maaaring mapangalagaan.

2 Corinto 4: 3-4 “Ngunit kung ang ating Ebanghelyo ay itinago, ito ay itinago sa kanila na nawala: (4) Na binulag ng diyos ng sanlibutang ito ang mga isipan ng mga hindi naniniwala, baka ang liwanag ng kaluwalhatian Ang ebanghelyo ni Cristo, na siyang larawan ng Diyos, ay dapat magpakinang sa kanila. ”

Ang isip ng tao ay dapat na maliwanagan. Sa pamamagitan lamang ng kabutihan ng Salitang iyon ng ipinangakong binhi, na si Cristo ay naging laman, na ang tao ay makakakita ng awa, pag-ibig, at kabutihan ng Diyos. Kung ang pangakong iyan mismo ay pinatunayan na maluwalhating isang paghahayag, gaano pa lalong maluwalhati ang ipapakita ng Salita kapag ito ay nahayag! Sa naipahayag na salita na ginawa ng laman, sinabi ni Juan “at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian tulad ng tanging anak ng Ama”. Hindi lamang sa mga disipulo ng panahong iyon na totoo ang pahayag ni Juan, ngunit ito ay sumasaklaw sa lahat ng naniniwala sa ebanghelyo na si Cristo ay magiging laman, sapagkat ito ang ebanghelyo, at ang ebanghelyo ay walang kabuluhan kaysa sa “katuwiran ng Dios na ipinahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya “(Roma 1:17). Samakatuwid, maaari nating sabihin na ang ebanghelyo ay naging laman kay Jesucristo.

Sa gayon ay maaari nating simulan na makita ang alituntunin na ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinahayag sa lahat ng laman sa pamamagitan ng salitang iyan, ngunit ang salitang iyan ay hindi ipinahahayag sa anumang laman kung ang Cristo ay hindi nakipagtipan na gawin ang laman na kung saan ito ay ipahayag . Ito ay totoo kung gayon na ang ebanghelyo na ibinigay sa tao ay lubusang nakagapos sa katotohanan na tinukoy ni Juan “At ang Salita ay naging laman”. Masusumpungan namin ang bagay na ito.

ANG SALA NG KALUWALAN

Ang tanging kaluwalhatian na naipahayag ay ang kaluwalhatian na nagniningning mula sa Trono ng Diyos. Ito ay ipinahayag sa tao sa pamamagitan ng ipinahayag na Salita, at sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa ng Salita. Tunay na kahanga-hanga na ang tao ay may kaluwalhatian ng Diyos na ipinahayag sa kanila, ngunit paano ito maipahayag sa kanila? Sa pamamagitan ng gayunding bagay na gumawa ng lahat ng bagay: sa pamamagitan ng Salita. Ngunit ang Salita ay ginawa ang ating laman. Samakatuwid, si Kristo, sa pagdadala sa tao ng kaluwalhatian ng Diyos, ay ang tiyak na daan ng tao kung saan ang kaluwalhatian ay ibinibigay sa lahat ng tao. Sinabi ni John:

Juan 1: 9 “Iyon ang tunay na Liwanag, na nagpapagaan sa bawat tao na dumarating sa mundo.”

Walang pagbubukang-liwayway ng araw, walang hininga ang ibinibigay sa sinumang tao maliban sa ito ay nagmula kay Cristo, at ito ay totoo kahit sa pagkahulog ng kalagayan ng tao. Yamang sinabi ni Juan ang bawat tao, hindi niya ibinukod ang sinuman mula sa pahayag na iyon, ngunit ang lahat ng tao ay nasimulan ng Kanya na pumasok sa mundo. Kaya’t ang bawat ray ng kaluwalhatian na maaaring ihayag ng tao ay pinagmumulan ito kay Cristo, kung ang kaluluwang iyon ay nagpapahayag ng kaluwalhatian sa Diyos o hindi. Si Kristo, bilang nauukol sa laman ay ang tanging nagtutulak na pagtingin sa kaluwalhatian ng Diyos na naranasan ng tao kung sakaling totoong nakakita sila ng isang bagay na nagbubunyag ng tunay na kabutihan. Ang liwanag na ipinahayag sa Anak ng tao ay ang liwanag na maaaring lumiwanag sa bawat anak ng tao sa magkabilang panig ng krus; walang pagkakaiba, i-save ang kalinawan kung saan maaaring ito ay partikular na ipinahayag sa anumang naibigay na edad.

Higit pa rito, yamang si Kristo ang liwanag ng kaalaman sa kaluwalhatian ng Diyos na ibinigay sa sangkatauhan, totoo rin na sa Kanya, bilang ang pinaka-epitome ng kung ano ang tao, ay makikita ang sukatan kung saan ang kaluwalhatian ng Diyos ay maaaring mahayag sa isang tao, sapagkat sa pamamagitan Niya ang kaluwalhatian ay dumating sa atin. Juan 1:16 “At sa kanyang kaganapan ay natanggap ang lahat, at biyaya para sa biyaya.” Si Kristo, bilang Anak ng tao, ang kakayahan na matatanggap ng tao sa pamamagitan Niya.

KRISTO: ANG ANAK NG TAO

Sinuri na lamang natin ang kaluwalhatian ng Diyos na nagniningning sa tao, at maipahayag sa tao, tulad ng ipinahayag sa ebanghelyo, ngunit talagang kailangan na kunin ni Cristo ang Kanyang sarili upang gawin ito? Yamang si Kristo ang isa na sa pamamagitan ng kanino ang lahat ng bagay ay dumating, bilang Salita ng Diyos, ang sagot ay isang ganap, tiyak na “oo”. Siya na “nagtataguyod sa mga sanlibutan” at sa pamamagitan ng kung saan ang “lahat ng mga bagay ay binubuo”, Siya ay naging laman, at ito ay ganap na kinakailangan sa plano ng ebanghelyo na si Kristo ay gagawin kung saan Siya ay tutubusin, upang sa pamamagitan Niya ang tao ay maitatatag . Kung higit nating naiintindihan ang mga kalaliman nito, masusumpungan natin ang ating mga puso na higit na natatakot sa dakilang pangalan na Kanyang tinanggap sa Kanyang Sarili, bilang “Ang Anak ng tao.” NAUNANG BINHI Sinabi ni Juan na ang kaluwalhatian na nakita ay ang kaluwalhatian bilang ng “ang tanging ipinanganak ng Ama”.

Ngunit ang pahayag ay tumatagal ng higit sa ito. Si Kristo, ang binhi ng babae, ang “salita na ginawa ng laman: ay” ginawa ng isang babae “(Galacia 4: 4), na ang pag-iisip ay” ng Espiritu Santo. “(Mateo 1:20) ng Diyos Ama: Ang kanyang supling. Si Kristo, ang Anak ng buhay na Diyos, ay naging laman. Sa pagtingin na Siya ay ang “tanging bugtong ng Ama”, maaari lamang tayong maging tunay na ipinanganak Niya. “Hindi Niya sinasabi, At sa mga buto, bilang ng marami; kundi bilang isa, At sa iyong binhi, na si Cristo. “(Galacia 3:16) Ang Salitang iyon ang naging laman ay ang pangako ng ebanghelyo mula sa pasimula, at ang pangako na iyon ay inuudyukan sa lahat ng binhi ni Eva na naniniwala.

Galacia 3:26 “Sapagka’t kayong lahat ay mga anak ng Dios sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo Jesus.”

Ang pangako ng ebanghelyo tungkol sa pagdating ni Kristo sa laman ay ibinigay kay Eva bilang kanyang “binhi”, gayon pa man totoo na ang buong sangkatauhan ay ang binhing iyon. At kung paanong si Cristo ang “tanging ipinanganak”, Siya ang tanging binhi na unang binanggit sa pangako ng ebanghelyong ito. Gayunpaman, ang lahat ng binhi ni Eva ay maaaring kasama sa pangakong ito kung naniniwala sila sa Anak ng Diyos, na siyang ebanghelyo na ginawa ng laman. Siya ang tanging kaugnayan sa ebanghelyo na mayroon ang tao. At ang pangako ng ebanghelyo na “lahat ng bagay na nauukol sa buhay at kabanalan” (2 Ped. 1: 3), kabilang ang pag-aaway sa ahas. Gayunpaman ang bigong ito ay dumating sa isang mahusay na gastos.

ANG DAKILANG PANALANGIN

Kapag nawala ang sangkatauhan, sila ay naging isang bagay na hindi ginawa sa kanila ng Salita ng Diyos (na si Cristo). Sila ay naging “mga pagano”: dayuhan sa pagkamamamayan ng langit. Si Kristo ang tagapagmana ng lahat ng langit bilang panganay, ang Anak ng Diyos. Gayunpaman nang lumusob sina Adan at Eva sa labas ng mga hangganan ng langit, hindi na sila nabibilang sa pagmamana ng pag-aari ng Salita ng Diyos. Hindi pinili ng Diyos na agad na alisin ang mundo ng pagano sa walang kasalanan na uniberso, ngunit oras na ito na ang ebanghelyo ay papatayin. Sinabi ng Diyos sa Kanyang Anak:

Mga Awit 2: 8 “Humingi ka sa akin, at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa para sa iyong mana, at ang pinakamalayo na bahagi ng lupa para sa iyong pag-aari.”

Paano si Cristo, ang Prinsipe ng langit, upang magmana ng na nahiwalay sa Kanya? Siya, ang Salita, ay kailangang maging Tagapagtanggol ng tao kahit na sa kanilang nahulog na kondisyon:

(Hebreo 2:14) “Sa gayo’y kung paanong ang mga bata ay nakikibahagi sa laman at dugo, siya rin namang bahagi din nito;”

BUHAY LAHAT NG BAGAY

Kinailangan ni Kristo na makibahagi sa laman at dugo: walang ibang paraan. Higit dito, pansinin ang nagtitipon na puwersa na nagdaragdag ng timbang sa dakilang gawaing ito: “siya din”, “sarili din”. Ano ang idinidiin dito? Ito ay naging isang walang-katapusang pagpapakumbaba na para kay Cristo na sumang-ayon na magmula sa trono ng kaluwalhatian at dalhin sa Kanyang sarili ang laman ni Adan bago siya mahulog. Ngunit hindi pa ito sapat. Kung iniwan Niya ang lahat ng kayamanan ng langit, upang maging mahihirap sa laman na iyon, iyon ay higit na mapakikinabangan. Gayon pa man, kahit na hindi pa iyon sapat. Kinakailangan na kunin ni Cristo ang Kanyang Sarili ang likas na katangian ng bumagsak na tao. Ano ang kahulugan ng maluwalhating katotohanan? Nangangahulugan ito na “Siya mismo ay nagdusa na tinutukso”, “sa lahat ng mga puntong tinukso tulad ng sa atin,” (Hebreo 2:18, 4:13). Sa lahat ng mga punto, alam Niya kung ano ang kahulugan ng tunay na pagdurusa; Tinitiis niya ang ating mga pagdurusa. Siya ay “natuto ng pagsunod sa mga bagay na kanyang pinagdusahan” (Mga Hebreo 5: 8). (Hebreo 2:10) “Sapagka’t naging kaniya siya, na siyang kanikaniyang lahat, at sa pamamagitan niya ay ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming mga anak sa ikaluluwalhati, upang gawin ang kapitan ng kanilang kaligtasan na sakdal sa pamamagitan ng mga paghihirap.”

Markahan mo ang perpektong tao O Israel! Ang Isa na sa pamamagitan ng kanino ginawa ang lahat ng mga bagay! Ito ay maaaring magbigay sa amin ng mas mapagpakumbaba, ngunit tunay na mataas na pananaw kung ano ang pagiging perpekto. Siya ay naging isang tao upang makibahagi sa aming mga paghihirap, upang maging perpekto para sa atin! Higit pa rito, Siya rin mismo ay nakibahagi sa aming mga tukso, “sa lahat ng mga punto … katulad na tayo”. Sa isang sandali uminom tayo ng katotohanang ito, at maaari tayong magpasalamat magpakailanman na nauunawaan ni Kristo na inaakusahan ang mga tukso. Gayunpaman ang Kanyang pag-uudyok na kunin sa Kanyang Sarili ang ating kalikasan ay nangangahulugan ng higit pa sa kahit na ito. Sa pamamagitan ni Kristo ay dumating ang lahat ng mga bagay bilang tagapagmana ng langit, ngunit sa nawawalang kalagayan ng tao, dapat Niyang magmana ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa tao upang gawin para sa taong iyon ang pinaka-kailangan niyang gawin, ngunit hindi maaaring gawin para sa kanyang sarili: upang makuha Niya ang mga ito mula sa kalaliman ng madilim na hukay ng kasalanan at kamatayan.

Kinuha ni Kristo ang lahat ng sangkatauhan sa Kanyang Sarili. Samakatuwid, sa pamamagitan ng pagkuha sa sangkatauhan, inilahad Niya sa Kanyang mga balikat ang nahulog na kondisyon ng tao. Bilang Salita ng Diyos, mayroon Niya ang lahat ng gagawin sa paglikha. Bilang ang Salita ay naging laman, Siya ay may kinalaman sa tao sa laman: itinataguyod ang tao sa kanilang nahulog na kalagayan sa pamamagitan ng Kanyang sariling katawan, habang itinataguyod ang katapatan ng langit. Samakatuwid ang Banal na Kasulatan ay totoong totoo: Isaias 53: 4 “Tiyak na dinala niya ang ating mga sakit, at dinala ang ating mga kalungkutan …” Si Cristo ay nagdala ng lahat ng mga karamdaman at kalungkutan ng karanasan ng tao sa Kanyang Sarili, sapagkat ang krus ay ang huling pagpapahayag ng pagsasakatuparan ng Kanyang buhay bilang isang tao, at ang buhay ng sinuman, kahit sino ay maaaring, ay ang pagtataguyod ng buhay na nagtataguyod ng Salita na ginawa ng laman. Sinasabi nito na Siya “ay nagdala ng aming mga sakit, at dinala ang aming mga kalungkutan”, at ang parehong propeta ay nagpahayag na Siya ay “isang tao ng mga kalungkutan, at nakilala ang kalungkutan”. Bakit Siya isang tao ng mga kalungkutan, at nakilala ang kalungkutan? Sapagkat sa Kanyang katawan, ang lahat ng mga kalungkutan ng tao ay ipinanganak sa Kanya, ang bawat kasawian na nagdalamhati sa tao ay naramdaman sa Anak ng tao. Sa katunayan, ang lahat ng kalungkutan at ang sumpa ng karamdaman, na kung saan ay ngunit ang paglabag sa sakdal na batas ng Diyos, ay dapat na dinala Niya sa krus. Samakatuwid ay hindi iniiwan ang kalungkutan na dadalhin sa tao, ni ang pagdurusa ng kalungkutan ng tao maliban sa nangyari sa Kanya sa Kanyang katawan. na kung saan ay ngunit ang paglabag ng perpektong batas ng Diyos, ay dapat na ipinanganak sa Kanya sa krus. Samakatuwid ay hindi iniiwan ang kalungkutan na dadalhin sa tao, ni ang pagdurusa ng kalungkutan ng tao maliban sa nangyari sa Kanya sa Kanyang katawan. na kung saan ay ngunit ang paglabag ng perpektong batas ng Diyos, ay dapat na ipinanganak sa Kanya sa krus. Samakatuwid ay hindi iniiwan ang kalungkutan na dadalhin sa tao, ni ang pagdurusa ng kalungkutan ng tao maliban sa nangyari sa Kanya sa Kanyang katawan.

Alam ng ating magagandang Tagapagligtas ang pagdurusa, at upang turuan na Siya ay nakarating sa anumang iba pang laman ay upang sabihin lumiit ang Kanyang kagandahan at pagiging perpekto. Ito ang Kanyang bahagi, at ano ang para sa? Sinabi ng propeta na ito ay para sa ating kagalingan, sapagkat sa Kanya, ang Salita na ginawa ng laman, ay ang tanging kapangyarihan kung saan ang isang tao ay makakahanap ng kagalingan para sa kanyang kaluluwa, sapagkat nasusulat: “sa Kanyang mga guhitan, tayo ay gumaling.” (Isaias 53: 5) Ang ating pribilehiyo upang higit na maunawaan na si Kristo, sa pagtataguyod sa Kanyang sarili, ay lubos na nakilala ang bawat isa sa atin nang walang kataliwasan. Kung ang tukso ay umabot sa kaninuman, alamin na unang naabot Niya ito sa kanya, at walang nakarating sa sinumang tao kundi kung ano ang kailangan Niyang magtiis sa karanasan ng tao. Ang lahat ng karanasan ng tao ay matatagpuan sa dakilang karanasan ng tao ni Cristo alang-alang sa pagpapala ng tao. Dito makikita natin ang prinsipyong Kristo sa tunay na kagandahan: para sa hindi isang kaluluwa ay, o hindi kailanman maaaring, ibinukod mula sa Kanyang karanasan sa tao; bagaman sa pamamagitan ng kawalan ng pananampalataya, maaari nilang piliin ang sumpa ng kamatayan kaysa sa pagpapala ng buhay.

Samakatuwid, nakikibahagi Siya sa ating pagdurusa, at walang pagdurusa ang nakilala ng tao maliban sa Siya ay sumang-ayon na munang dalhin ito sa Kanyang katawan. Ang bawat sugat, bawat tukso, bawat kalungkutan, alam Niya. Sa Kanyang karanasan sa tao ay maaaring makita ang kakayahan para sa “bawat tao na dumarating sa mundo”. Habang hindi Siya sumali sa pagkilos ng pagkakasala, tinapos Niya ang lahat ng kapahamakan na dinala sa tao. At ang tao ay maaaring pumili na huwag lumahok sa pagpapalang iyon, ngunit itinaguyod Niya ang mga ito na maaari nilang piliin ang kanilang sarili kung susundin nila ang ebanghelyo. Anuman ang kanilang pinili, “Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang”; ang bawat kasalanan na ginawa ng isang tao ay sinaktan ang Anak ng Diyos.

2 Corinto 5:21 “Sapagkat ginawa niya siyang kasalanan para sa atin, na hindi nakakilala ng kasalanan;”

Ngayon, bagaman Siya ay naging kasalanan, nangangahulugan ito na Siya ay nagdusa para sa kasalanan. Dapat ay walang kalituhan na si Kristo mismo ay hindi nakikibahagi sa anumang kasalanan mismo, ngunit ginawa ito para sa pagkawasak. Ang kinasihang ulat ay nagsasabi tungkol kay Cristo, “Wala siyang kasalanan,” hindi siya “nakilala ang kasalanan,” at “sa kaniya ay walang kasalanan.” Siya ay “banal, walang masama, walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan.” Gayunman, sa mga transgressors “alang-alang sa kanilang pagtubos.

Hebreo 2:14 “Yamang ang mga bata ay nakikibahagi sa laman at dugo, siya rin naman ay nagkaroon din ng bahagi; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay mapuksa niya ang may kapangyarihan ng kamatayan, iyon ay, ang diyablo; ”

Upang magmana ng lahat ng tao, dapat Niyang taglayin, ngunit hindi Niya nakikibahagi sa puso, ang lahat ng sumpa na ipinahayag sa Salita ng Diyos; bawat sakit, bawat kasawian, maging ang kamatayan. Kaya si Kristo, na siyang buháy na Salita, ay kailangang gawin ang sumpang iyon na nangyari sa sangkatauhan, na ang ibig sabihin ay nagpasiyang kamatayan. Deuteronomio 30:19 “… na inilagay ko sa harap mo ang buhay at kamatayan, pagpapala at pagmumura: kaya’t piliin mo ang buhay, upang ikaw ay mabuhay at ang iyong binhi:” Ang Anak ng tao ay dapat magpakita ng tunay na antas ng pagdurusa para sa kapakanan ng sangkatauhan . Ang buhay ng tao ay gagawing kamatayan. Ang Salita ng pagpapala ay naging sumpa, para sa layunin ng pagsira sa kapwa sa Kanyang katawan. Dumating siya sa taong sinumpa, at ibinigay ang Salita upang pagpalain sila. Samakatuwid, kinakailangang Siya ngayon ay naging sumpa na iyon, gayundin ang pagpapalang iyon. Upang sirain ang sumpa na iyon,

Deuteronomio 21:23 “Ang kanyang katawan ay hindi mananatili sa buong gabi sa puno … (sapagkat siya na ibinitin ay isinumpa ng Diyos;)”

Ang mga nakikibahagi sa sumpa ay hiwalay mula sa Diyos, alinsunod sa Kasulatan, samakatuwid si Kristo ay dapat pumunta sa pinakadakilang kalaliman ng kapahamakan ng tao na walang maaaring maabot ng kaligtasan. Ang Salita ng Diyos ay kailangang gawin ang sumpa na nasusulat. Sapagkat nasusulat:

Isaias 65:15 “At iiwan mo ang iyong pangalan para sa isang sumpa sa aking mga pinili: sapagkat papatayin ka ng Panginoong Dios, at tatawagin mo ang kanyang mga tagapaglingkod sa pamamagitan ng ibang pangalan:” minana ni Kristo ang pangalang iyon na magkasingkahulugan ng lubos na kabutihan at kaluwalhatian ng Diyos , at ngayon ay nagdala ng kasamaan at malignity ng aming mga pangalan sa krus upang magmana sa amin, at tumawag sa amin “sa pamamagitan ng isa pang pangalan”.

Galacia 3:13 “Tinubos tayo ni Cristo mula sa sumpa ng kautusan, na ginawa nating sumpa para sa atin: sapagkat nasusulat, Sinusumpa ang bawat isa na nakabitin sa isang kahoy:”

Walang tunay na kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan maliban sa ikalawang kamatayan, kung saan namatay ang sinumpaang kaluluwa. Gayunpaman, kinakailangan na dapat Niyang magmana ang kasalanan ng tao, at ang kamatayan na tunay na maging karapat-dapat sa Kasulatan na matanggap ang “mga pagano sa Kanyang mana.”

PAGBABAGO

Ang Anak ng tao ay lubos na nakaugnay sa Kanya sa sangkatauhan. Ang kanyang karanasan ng tao na nakuha sa kapasidad ng kung ano ang nahulog na tao ay matatagpuan sa Kanya. Bilang isang tao, nakikibahagi Siya sa aming mga tukso, at ang aming mga pagdurusa sa buo. At kung anong pag-asa ang maaaring dalhin sa amin! Sapagkat nadaig Niya sa Kanyang sariling katawan ang ating mga tukso, pag-aarmas ng laman sa banal na kalikasan bilang Anak ng Diyos. Gayunpaman, sa pamamagitan Niya ito ang magiging karanasan natin; ang ating tagumpay ay ang ginawa Niya sa ating laman. Ipinahayag niya ang mga nagtagumpay sa Kanyang kapangyarihan “Kayo ang mga nagpapatuloy sa akin sa aking mga tukso.” (Lucas 22:28) Napansin mo ba kung paanong tinatawag Niya ang ating mga tukso na Kanyang mga tukso? Siya ay ginawa upang malaman gutom, pag-agaw, at lahat ng mga pagsubok sa buhay; Kaniyang dinala ang mga pasanin ng kapahamakan ng tao sa Kanyang Sarili, at inilahad Niya ang Kanyang sarili sa buong sangkatauhan, na Kanyang kinuha sa Kanyang Sarili.

Mateo 25: 42-45 “Sapagka’t ako’y nagugutom, at hindi ninyo ako binigyan ng pagkain: ako’y nauhaw, at hindi ninyo ako pinainom. (43) Ako’y isang taga ibang bayan, at hindi ninyo ako dinala: hubad, at kayo ay hindi ninyo ako dinaramtan: may sakit, at nasa bilangguan, at hindi ninyo dinadalaw ako. (44) Kung magkagayo’y sasagutin din nila siya, na sasabihin, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom, o nauuhaw, o nakikipamayan, o hubad, o may sakit, o nasa bilangguan, at hindi ka naglingkod sa iyo? (45) Kung magkagayo’y sasagutin niya sila, na sasabihin, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Yamang hindi ninyo ginawa ang isa sa pinakamaliit sa mga ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin.

Nakasalalay Niya ang Kanyang sarili sa atin sa ating bumagsak na kalagayan, na pribilehiyo natin na makisama sa Kanya sa tagumpay. Iyon ay ang walang-katapusang halaga na kinakailangan para sa Diyos na ilagay ang poot sa puso ng tao, at ang pag-aaway na iyon ay walang mas mababa sa tagumpay laban kay Satanas. Ang unang pangako ng tagumpay laban sa kaaway ng mga kaluluwa ay sinigurado para sa atin kay Cristo lamang. Nang ang pangakong iyon ay ibinigay kay Eva, ang buong sangkatauhan ay ang binhi ng babae. Totoo na si Cristo lamang ang binhi, at ang babaing iyon ay simbolo ng langit at iglesya, ngunit ito rin ay isang literal na binhi mula sa literal na babae na darating sa literal na laman. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya (tingnan ang Galacia 3:26) sa binhing iyon na tayo ay maaaring tawagin na mga manlulupig, at sino ang mga tagumpay maliban sa mga anak ng Diyos? Ang banal na binhi ng Diyos na kumukuha ng laman ay nag-uutos sa lahat ng laman na naniniwala sa kahanga-hangang pangako ng tagumpay:

1 Juan 5: 4-5 “Sapagka’t ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, maging ang ating pananampalataya. (5) Sino ang dumadaig sa sanlibutan, ngunit ang sumasampalataya na si Jesus ay Anak ng Diyos? ”

Samakatuwid sa pagtagumpayan ang diyablo ay ibinigay kay Cristo lamang, kung kanino ang lahat ng mga bagay ay dumating, at ito ay hindi kailanman ibinibigay sa anumang iba pa upang magtagumpay. Gayunpaman upang ibukod ang tao sa kabuuan mula sa pangako na ito ay upang ibukod siya mula sa tagumpay na matatagpuan lamang sa binhi sa pamamagitan ng pananampalataya. Iyon ay isang matalim na pagkakasalungatan sa Kasulatan! Ang Salita ng Diyos ay abundantly testifies na ang tao ay maaaring magtagumpay sa kapangyarihan ng Diyos na natagpuan sa Kristo:

Apocalipsis 3:21 “Ang magtagumpay ay aking ipaglingkod na kasama ko sa aking luklukan, kung paanong ako’y dumadaing, at ako’y lumuhod kasama ng aking Ama sa kaniyang luklukan.

Apocalipsis 2:26 “At ang magtagumpay, at gaganapin ang aking mga gawa hanggang sa wakas, sa kaniya ay ibibigay ko ang kapangyarihan sa mga bansa:”

Pansinin din na ang mga nagtagumpay ay yaong mga nag-iingat sa mga gawa ni Kristo. Upang panatilihin ang mga gawa ni Kristo ay dapat maging isang bahagi ng binhi na iyon sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay mas mababa kaysa sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ito ay ang tanging mga gawa ni Kristo sa ating laman lamang na may kaugnayan kay Kristo, ngunit walang kaugnayan sa tao sa lahat maliban kung ang Salita ay naninirahan sa ating laman, kung saan ito ay ginawa upang matupad ang mga gawa sa laman. Sa ganitong paraan lamang na maaari tayong maging mga buhay na epistula ng ebanghelyo ni Cristo:

2 Mga Taga-Corinto 3: 2-3 Kayo ay ang ating sulat na nasusulat sa ating mga puso, na kilala at nabasa ng lahat ng mga tao: (3) Yamang kayo ay tahasang ipinahayag na ang liham ni Cristo na minamahal sa amin, hindi nakasulat sa tinta, kundi Espiritu ng buhay na Diyos; hindi sa mga talahanayan ng bato, kundi sa laman ng mga talahanayan ng puso. At dapat nating maunawaan din na itinakwil ng Diyos ang pangako na labanan ang anumang laman sa lahat ng walang pananampalataya sa Anak ng tao. Pansinin ang mga sumusunod:

ADB1905 Romans 9 8 Gayon din naman, na ang mga anak ng laman ay hindi mga anak ng Dios: datapuwa’t ang mga anak ng pangako ay binibilang sa binhi.

Galacia 3:29 At kung kayo’y kay Cristo, kayo nga’y binhi ni Abraham, at mga tagapagmana ayon sa pangako.

Tinatawag ng Banal na Kasulatan ang mga naniniwala “ang nalabi sa kanya [ang babae] na binhi [na si Cristo]”, at “kung kayo’y kay Cristo” kayo ay kasama sa “binhi” na iyon; Ang pagdaig ay ang pangako ng ebanghelyo kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyong laman.

1 Juan 3: 9 “Ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala; sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya: at hindi siya maaaring magkasala, sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. “Ito lamang ang tanging paraan upang mapagtagumpayan natin ang pagkatalo ni Cristo: sa pamamagitan ng pananampalataya.

Juan 6: 27-29 “Huwag kayong gumawa para sa karne na nalipol, kundi para sa karne na nananatili sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng Anak ng tao: sapagkat siya ay tinatakan ng Diyos Ama. (28) Nang magkagayo’y sinabi nila sa kaniya, Anong gagawin namin, upang aming maisagawa ang mga gawa ng Dios? (29) Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Ito ang gawa ng Dios, upang kayo’y magsisampalataya sa kaniya na kaniyang sinugo.

Samakatuwid, dahil ang banal na binhi ay naging laman, ang gayong binhi na darating sa literal na laman ni Adan, sa pamamagitan ng pananampalataya na naninirahan sa ating mga puso [na nasa laman ng Adan], ay walang iba kundi ang Salita ng Diyos na nag-ugat, at nagiging sanhi sa amin upang magtagumpay gloriously.

1 Mga Taga-Corinto 15:45 At sa gayo’y nasusulat, Ang unang taong si Adan ay naging kaluluwang may buhay; ang huling Adan ay ginawa ng isang espiritu ng pagpapasigla.

Sa pamamagitan ni Cristo, “ang huling Adan”, na ang pangako ay nakamit; ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, na ito ay makamit din sa atin. Yamang ipinag-utos Niya ang Kanyang Sarili sa amin sa lahat ng mga bagay na nauukol sa buhay na ito, tayo ay sumali sa Kanya sa buhay na darating. Siya ay naging kasalanan para sa atin. Ginawa Niya ang aming kamatayan. Siya ay napunta sa pinakadakilang kailaliman upang iligtas kami mula sa impiyerno. Ngayon ay maaaring tila Niya Siya bilang ating katuwiran, at maaari nating “ginawa ang katuwiran ng Diyos sa Kanya” (II Corinto 5:21).

Ginawa Niya ang ating buhay. Ginawa Niya ang ating tagumpay, at tayo ay napagtagumpayan, tulad ng pagtatagumpay Niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Siya ay ginawang nakipagkasundo sa tao sa Diyos. Ginawa Niya ang lahat ng bagay alang-alang sa lahat ng mga tao, na sa lahat ng paraan sa kalooban ng Diyos, maaari Niyang dalhin ang lahat na naniniwala sa pabalik sa langit ng pakikipag-isa sa Diyos sa Kanyang trono. Hindi nakakagulat na ang maluwalhating tanong ay itinakda ng apostol:

Roma 8: 35-39 Sino ang maghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ni Cristo? ang kapighatian, o pagkabalisa, o pag-uusig, o gutom, o kahubaran, o panganib, o tabak? (36) Gaya ng nasusulat, Dahil sa iyo kami ay pinapatay sa buong araw; kami ay itinuturing bilang tupa para sa pagpatay. (37) Hindi, sa lahat ng mga bagay na ito tayo ay higit pa sa mga mananakop sa pamamagitan niya na nagmahal sa atin. (38) Sapagka’t ako’y nahikayat, na kahit ang kamatayan, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga kapangyarihan, o ang mga bagay na naroroon, o mga bagay na darating, (39) upang ihiwalay tayo sa pagibig ng Dios, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin. Roma 16:20 … ang Diyos ng kapayapaan ay magbubugbog kay Satanas sa ilalim ng iyong mga paa sa ilang sandali. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesu-Cristo ay sumainyo. Amen.

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!