Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Anak Ng Diyos
October 21, 2020 (No Comments) by Christian Corsiga

Sa naunang artikulo, nakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa harap ni Hesukristo, habang nakita natin Siya bilang buháy na Salita ng Diyos kung saan ang lahat ng mga bagay ay ginawa. Ang apostol, si Juan, sa kanyang salaysay tungkol kay Hesukristo, ay inilagay Niya mula sa pasimula sa liwanag na ito (sumangguni sa Juan 1: 1-4 King James Version). Ipinahayag na si Cristo, bilang Salita ng Diyos, ay kasama ng Ama mula pa sa simula. Sa pamamagitan Niya sa pamamagitan ng Kanya na ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay at sa pamamagitan ng Kanya na sila ay magkakasama: Siya ang pinakapangit na bato at ang pinakasimulang pundasyon ng paglikha.

Upang lubusang maunawaan ang kalaliman ng pagmamahal ng Diyos, ng Kanyang dakilang sakripisyo, at ng ating pagkakakilanlan sa pamamagitan ni Cristo sa langitnong pamilya, dapat nating lubusang suriin kung ano ang itinuturo ng Kasulatan tungkol sa “Kristo,” kung saan ang lahat ng mga bagay ay ginawa.

Sino ang sasabihin mo SI CRISTO?

Nang si Cristo ay naninirahan sa mundong ito, maraming mga ideya tungkol sa Kanyang pagkakakilanlan. Sa oras na iyon, ipinahayag ni Kristo ang tanong sa kanyang mga disipulo: “… Sino ang sinasabi ng mga tao na ako, ang Anak ng tao,” (Mateo 16:13)?

Ang sagot ay nagtitipon ng isang pagkalito ng mga ideya: “… Sinasabi ng ilan na ikaw si Juan Bautista: ang ilan, si Elias; at iba pa, Jeremias, o isa sa mga propeta “(Mateo 16:14). Ngunit dapat ba tayong mamangha dito? Ang sagot ay hindi magkakaiba sa panahong iyon kaysa sa ngayon. Sa katunayan, kahit na ngayon, maraming mga ideya tungkol sa kung sino si Cristo. Gayunpaman hindi ito ang mga ideya o opinyon ng sinuman na magpapatunay kung sino si Kristo, kundi ang kinasihang Salita ng buhay na Diyos.

Kahit ang kanyang pinakamalapit na kasama ay hindi naligtas sa tanong:

“Sinabi niya sa kanila, Ngunit sino ang sinasabi ninyo na ako nga? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Cristo, ang Anak ng buhay na Diyos. At sumagot si Jesus, at sinabi sa kaniya, Mapalad ka, Simon Barjona: sapagka’t hindi ipinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit … sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng impiyerno ay hindi mananaig laban dito “(Mateo 16: 15-18).

Kung ang isang pag-amin ay puno ng walang hanggang kabuluhan, narito. Habang si Kristo, bilang Salita ng Diyos, ay matatag na itinatag pundasyon ng langit, si Kristo, bilang Anak ng buhay na Diyos, ay ang hindi matatalo na pundasyon ng Kanyang simbahan, kung saan “ang mga pintuan ng impiyerno ay hindi mananaig laban.”

Sinasabi sa atin ng Kasulatan sa 1 Juan 4:15: “Sinuman ang magpapahayag na si Jesus ay Anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa kanya, at siya ay nasa Diyos.”

Ang pagsisisi ni Simon Pedro ay ang paghahayag mula sa Ama sa langit; ito ay hindi stemmed mula sa mga lamang ideya at speculations ng mga tao.

Kung gayon, tignan natin nang mas malapit si Kristo bilang Anak ng buhay na Diyos, sa malalim.

SINO ANG ANAK NG DIYOS?

Ang Anak ng Diyos ay kasama ng Diyos Ama sa paglikha ng Diyos mula sa pasimula. Higit sa Kanyang pagkakasunud-sunod bilang Salita ng Diyos, Siya ang minamahal na Anak sa panig ng Kanyang Ama.

Ang Anak ng Diyos ay nagpapahayag ng Kanyang Sarili:

“Tinaglay ako ng PANGINOON sa simula ng kanyang daan, bago ang kanyang mga ginawa noong una. Ako ay itinayo mula sa walang hanggan, mula sa pasimula, o kailanman ang mundo ay. Nang walang mga kalaliman, ako ay dinala … Bago ang mga bundok ay nahiga, bago ang mga burol ay nanganak ako: Bagaman hindi pa niya ginawa ang lupa, ni ang mga bukid, ni ang pinakamataas na bahagi ng alabok ng mundo. Nang ihanda niya ang langit, naroroon ako: … nang italaga niya ang mga patibayan ng lupa: Nang magkagayo’y ako’y sa pamamagitan niya, na gaya ng nagdala sa kaniya: at ako’y kaaya-aya sa araw-araw, na nagagalak na palagi sa harap niya “(Kawikaan 8:22 -30).

Sinabi ni Kristo na Siya ay “dinala” bilang Anak ng Diyos, “itinayo mula sa walang hanggan, mula pa sa simula,” “Na ang pinagmulan ay mula noong una, mula sa mga sinaunang panahon” (Mikas 5: 2 New American Bible). Si Kristo ang tanging anak ng Ama mula sa pinakamaagang panahon.

Ang dalawang tanong na natagpuan sa Kasulatan ay lalong nagpapaliwanag sa bagay na ito. Ang una ay, “… sino ang nagtatag ng lahat ng mga dulo ng mundo” (Kawikaan 30: 4)?
Ang sagot dito ay nasa unang talata ng Biblia: “Sa pasimula, nilikha ng Diyos ang kalangitan at ang lupa” (Genesis 1: 1).

Sumunod sa isa pang tanong: “… kung ano ang Kanyang pangalan, at ano ang pangalan ng Kanyang Anak, kung masasabi mo” (Kawikaan 30: 4)? Sa gayon ay mula sa simula na ang Anak ng Diyos ay nagkakaisa sa mga layuning creative ng Diyos.

ANG EKWALIDAD NG ANAK NG DIYOS

Ang Isa na ipinahayag ng Kasulatan bilang “ang liwanag ng Kanyang kaluwalhatian, at ang hayag na imahen ng Kanyang pagkatao, at pagtataguyod ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng Kanyang kapangyarihan” ay nagbabahagi din ng katulad na pagkakakilanlan sa Anak ng Diyos, na “hinirang na tagapagmana ng lahat mga bagay “(Hebreo 1: 2) ng Diyos Ama. Sinabi ni Kristo, “Ang lahat ng mga bagay na tinatangkilik ng Ama ay Akin …” (Juan 16:15). Alam ni Jesus na ang Kanyang Ama “… nagbigay ng lahat ng mga bagay sa Kanyang mga kamay, at Siya ay nanggaling sa Diyos” (Juan 13: 3). Si Cristo ang hinirang na tagapagmana ng lahat ng bagay na nilikha dahil sa pagiging “nanggaling sa Diyos”.

Ang pamana ng panganay ay nagmula sa pinakamaagang panahon. Bago at sa panahon ng sinaunang ekonomiya ng Hebraiko, ang batas ng mana ay naobserbahan na. Ang batas na ito ay nagpasiya na ang panganay na lalaki ay magmamana ng mga pag-aari ng kanyang ama, upang ipagpatuloy ang kanyang pangalan at taglay ang kanyang pamana. Ang gawang ito ay nagmula sa pinakamaagang panahon kasama ni Kristo. Pinatutunayan ng Kasulatan na si Kristo ay “… ang panganay ng bawat nilalang” (Colosas 1:15), sa gayon; Siya ang kabanalan na hinirang na tagapagmana ng lahat ng bagay, sapagkat ginawa ng Diyos Ama ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan Niya (tingnan sa I Mga Taga Corinto 8: 6).

Bukod dito, ang Kasulatan ay nagpahayag na Siya ay namamahagi ng trono ng Ama: “… Ako ay nakaupo sa aking Ama sa kanyang trono” (Apocalipsis 3:21), at sa pamamagitan ng pagbabahagi ng trono ng Kanyang Ama sa pamamagitan ng Kanyang banal na Pagkabuhay, sila ay nagtataglay ng pagkakapantay-pantay sa isang espesyal na kahulugan.

Sinasabi ng Mga Taga Filipos 2: 6: “Na, sa anyo ng Diyos, hindi naisip ang pagnanakaw na maging katumbas ng Diyos.” Ang pagiging katumbas ng Diyos sa pamamagitan ng banal na pamana, na dapat sambahin bilang ang Panganay ng langit ay Kanyang karapatan sapagkat Siya ay minana ang pangalang “Diyos” sa pamamagitan ng pagkapanganay. Sinasabi ng Diyos: “… sumunod ka sa Kanyang tinig, hindi mo hinahamak; sapagkat hindi Niya patatawarin ang iyong mga pagsalangsang: sapagkat ang Aking pangalan ay nasa Kaniya “(Exodo 23:21). Ang pagsamba sa Anak ay isang mahalagang elemento ng tunay na pagsamba ng Ama, ayon sa Kasulatan:” Upang ang lahat ng tao ay dapat igalang ang Anak , kahit na parangalan nila ang Ama. Siya na hindi nagpaparangal sa Anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagpadala sa Kaniya “(Juan 5:23).

ISANG PANGALAN NA NANGINGIBABAW SA LAHAT

Ang lahat ng bagay ay nilikha at para sa Anak ng Diyos, kasama ang mga anghel: “Sapagka’t sa pamamagitan Niya ay nilikha ang lahat ng mga bagay, na nasa langit, at nasa lupa, nakikita at di nakikita, maging mga trono, o mga kapangyarihan, o mga pamunuan , o mga kapangyarihan: ang lahat ng mga bagay ay nilikha Niya, at para sa Kanya “(Col. 1:16).

Si Kristo ay hindi isang Anak sa pamamagitan ng paglikha tulad ng mga anghel, ni sa pamamagitan ng pag-aampon ng mga natubos, kundi ang ipinanganak na Anak ng Diyos sa pamamagitan ng hayag na larawan ng tao ng Kanyang Ama. Samakatuwid, ang mga bagay na nalikha ay hindi nagkaroon ng dakilang pribilehiyo na nagkaroon ng Panganay ng Diyos, at tama ito. Kahit na may mataas na mga anghel sa langit ay ibinigay ang karapatang ito.

Ang sabi ng sumusunod na talata ay ganito: “Ang pagiging mas mabuti kaysa sa mga anghel, tulad ng sa pamamagitan ng mana ay nakakuha ng higit na mahusay na pangalan kaysa sa kanila. Sapagka’t kanino sa mga anghel ay sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita? At muli, ‘Ako ay magiging isang Ama sa kanya, at Siya ay magiging isang Anak ko?’ … At tungkol sa mga anghel sinabi Niya, na gumagawa ng kanyang mga anghel na mga espiritu, at ang kanyang mga ministro ay isang apoy ng apoy. Nguni’t sa Anak ay sinasabi niya, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man: ang setro ng katuwiran ay ang setro ng iyong kaharian ‘”(Hebreo 1: 4).

Ang Anak ay binigyan ng pangalan ng Diyos tungkol sa Kanyang kalikasan, na minana ito mula sa Kanyang Ama. Habang ang Ama ay Diyos sa pagkatao, ang Anak ay Diyos sa kawalang-hanggan; ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay nasa Kanya mula sa Diyos Ama. Ang pangalang ibinigay sa Kristo ay isang pangalan sa lahat ng pangalan, hindi kailanman ipinagkaloob sa anumang nilikhang nilalang, hindi kahit sa mga pinakadakila kerubin sa trono ng Diyos.

Gayunpaman, ang isang ganoong anghel, ang isang takip na kerubin sa trono ng Diyos sa Kanyang santuwaryo (sumangguni sa Jeremias 17:12), ay ipinapalagay na ang posisyon sa kanyang paninibugho, na hindi ibinigay sa kanya ng Diyos: “Ikaw ang pinahiran na kerubin na sumasakop; at inilagay kita sa iyo: ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Dios; ikaw ay lumakad pataas at pababa sa gitna ng mga bato ng apoy “(Ezekiel 28:14).

Ang santuwaryo ng Diyos sa langit ay binubuo, ngunit hindi limitado sa, “mga bato ng apoy,” na hindi mabilang na kumpanya ng mga anghel, (Hebreo 1: 7 at Daniel 7:10), ang buhay na mga bato ay nagtayo ng espirituwal na bahay (1 Pedro 2: 5) at ito ang binubuo ng iglesia sa langit – ang Anak ng Diyos ang kanilang pagkumpisal at kasiyahan.

Kaya ano ang nangyari sa ito mataas na “kerubin na sumasakop”? Sinasabi ng Ezekiel 28:15, “Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay nilikha, hanggang sa ang kasamaan ay masumpungan sa iyo.”

“Paano ka nahulog mula sa langit, O Lucifer, anak ng umaga! … sinabi mo sa iyong puso, Ako ay sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos: Ako ay uupo din sa bundok ng kapisanan, sa mga tagiliran ng hilaga: Ako ay aakyat sa mga taas ng ang mga ulap; Ako ay magiging tulad ng pinakamataas. Gayon ma’y dadalhin ka sa impierno, sa mga tagiliran ng hukay “(Isaias 14: 12-15).

Bilang karagdagan, sinasabi ng Ezekiel 28: 2-17, “Dahil ang iyong puso ay nakataas, at sinabi mo, Ako ay isang Diyos, umupo ako sa luklukan ng Diyos, sa gitna ng mga dagat; gayon ma’y ikaw ay isang tao, at hindi Dios, bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Dios … aking ihahagis ka na parang dungis sa bundok ng Dios: at lilipulin kita, Oh tagiliran ng kerubin, mula sa gitna ng mga bato ng apoy. Ang iyong puso ay natataas dahil sa iyong kagandahan, iyong pinasama ang iyong karunungan dahil sa iyong liwanag: aking itataboy ka sa lupa ”

Si Lucifer, na sumasaklaw sa kerubin, ay nagtataas ng kanyang sarili sa kanyang puso, na itinakda ang kanyang sarili bilang kapantay ng Diyos nang hindi ipinahayag ito ng Salita ng Diyos. Ang panibugho ay nanaig sa kanyang puso sa Anak ng Diyos nang gusto niya ang dakilang pangalan na ibinigay sa Unang-una na mag-isa, upang maging kanyang pangalan din.
nahulog mapagmataas na anghel

ANG AMA NG KASINUNGALINGAN

Ang Diyos ay ang Ama ni Cristo, ang Anak. Ang patotoo na ito ay totoo. Ipinahayag ni Juan, ang apostol, si Cristo na “Anak ng Ama, sa katotohanan at pag-ibig” (2 Juan 1: 3). Ngunit sa diablo, ipinahayag ni Cristo na siya, sa Juan 8:44, “ay hindi naninirahan sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ng kanyang sarili: sapagka’t siya’y isang sinungaling, at ang ama nito. “Ang kerubing takip, na naninirahan sa gitna ng mga bato ng apoy, ang napaka simbahan ng langit, ay nakakita ng mga pintuan ng impiyerno mananaig laban sa kanya, at bakit ganito? Sapagkat ayaw niyang maniwala na si Cristo lamang ang tanging katumbas ng buhay na Diyos, ang kanyang bugtong na Anak. Si Satanas, sa pagpapataas ng kanyang sarili sa pagkakapantay-pantay sa Diyos, ay nagdaragdag sa Salita ng Diyos.

Sinasabi sa atin ng Kasulatan na, “… siya na hindi naniniwala sa Diyos ay ginawa siyang isang sinungaling; sapagkat hindi niya pinaniwalaan ang rekord na ibinigay ng Diyos sa kanyang Anak “(1 Juan 5:10). Tapos na eksaktong ginawa ni Satanas. Sa exalting kanyang sarili sa pagkakapantay-pantay sa Diyos, bastosly si Satanas ipinahayag na hindi siya naniniwala ang record na ibinigay ng Diyos ng Kristo, ang kanyang minamahal na Anak, at sa pamamagitan nito, ay idinagdag sa Salita ng Diyos.

“Sino ang nagtatag ng lahat ng mga dulo ng daigdig? Ano ang kanyang pangalan, at ano ang pangalan ng kanyang anak, kung maaari mong sabihin? Ang bawat salita ng Diyos ay dalisay … Huwag mong idagdag sa kanyang mga salita, baka masaway ka niya, at ikaw ay masumpungang isang sinungaling “(Kawikaan 30: 4-6).

Si Lucifer, na si Satanas, isang sinungaling at ang ama nito, ay idinagdag sa Salita ng Diyos; Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Kanyang Salita, at si Lucifer ay nagdaragdag sa paglikha ng isang bagay na hindi ganoon mula sa simula, at sa paggawa nito, pinatunayan niya na siya ay isang sinungaling. Kaya ipinahayag niya na ang Diyos ay isang sinungaling habang nasa langit, sa hindi paniniwala sa rekord na ibinigay Niya sa Kanyang Anak. Ang pinaka-nakakagulat na implikasyon, hindi nakita ng mga mapanghimagsik na kerubin, ay bunga ng pagnanais ni Lucifer na itaas ang kanyang sarili sa kanyang puso. Kaya nga, sa puso ni Lucifer ay natagpuan ang pinagmulan ng misteryo ng kasamaan, isang trinidad ng mga banal na nilalang, at ng antikristo.

Ituro sa 1 Juan 2: 22-23 ito: “Sino ang sinungaling ngunit siya na tumatanggi na si Jesus ay ang Cristo? Siya ang anticristo na tumatanggi sa Ama at sa Anak. Sinomang tumanggi sa Anak, hindi siya ang Ama: datapuwa’t ang nagkakilala sa Anak ay mayroong Ama rin.

Sa gayon, tinanggihan ni Satanas ang Anak ng Diyos. May kasaganaan ng patotoo sa Kasulatan tungkol sa lumang serpiyente, ang ama ng mga kasinungalingan, na nagpapahayag na ang mga pintuan ng impiyerno ay totoong nananaig laban sa kanya, at na ipinagpatuloy niya ang digmaang ito laban sa paglikha ng Diyos. Nagpapatuloy siya hanggang sa araw na ito upang ipahayag na ang Diyos ay isang sinungaling, at itinutulak ang Kanyang Salita upang manalo ng mga kaluluwa sa kanyang paghihimagsik.

“… Oo, sinabi ng Diyos, Hindi kayo makakakain ng bawat punungkahoy sa hardin? At sinabi ng babae sa ahas, Maaari naming kainin ang bunga ng mga punungkahoy sa hardin: Nguni’t sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, sinabi ng Dios, Huwag kayong kakain niyaon, ni hindi inyong hinawakan, baka kayo’y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, Tiyak na hindi kayo mamamatay: Sapagka’t nalalaman ng Dios na sa araw na kayo’y kumain niyaon, ang inyong mga mata ay mabubuksan, at kayo’y magiging mga dios, na nakakakilala ng mabuti at masama “(Genesis 3: 1 -5).

Sinabi ni Kristo, “Kapag nagsasalita siya ng isang kasinungalingan, nagsasalita siya ng kanyang sarili.” Bagaman ang katapatan at paninibugho ay eksklusibo lamang sa mga katangian ng diyablo, ipinataw niya ito sa Ama ng katotohanan, sa gayon ang pagkalat ng mga pintuan ng impyerno sa isa na tumatanggi ang Anak ng buhay na Diyos. Tulad ng ito ay noon, kahit na ito ay ngayon.

Pagpapadala ng ANAK sa mundo

“Sa ganito ay ipinakita ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na Anak sa mundo, upang tayo’y mabuhay sa pamamagitan niya” (1 Juan 4: 9).

Ang pag-ibig ng Diyos ay ipinakita sa Kanyang gawa ng pagbibigay ng Kanyang nag-iisang Anak, isang punto na kinikilala ng Diyos sa mga anghel.

Sinasabi sa Hebreo 1: 6, “Kapag siya ang nagdadala sa panganay sa sanlibutan, sinasabi niya, at ang lahat ng mga anghel ng Diyos ay sasamba sa kanya.”

Bilang Anak ng Diyos, ang “firstbegotten,” ay ipinadala sa mundo, ang isang utos ay natupad na ang lahat ng mga anghel ng Diyos ay dapat sumamba sa Kanya. Ngunit ang bumagsak na anghel, na tumanggi sa Anak ng Diyos sa langit, ay nagnanais na puksain Siya nang Siya ay dumating sa lupa: “… Ang dragon ay nakatayo sa harap ng babae na handa nang maihahatid, upang lamunin ang kanyang anak sa lalong madaling panahon ipinanganak “(Apocalipsis 12: 4). Kaya, ipinakita niya sa gawaing ito ang kanyang direktang pagsalungat sa Anak ng Diyos.

Pinagtibay ang Kanyang pagkakakilanlan, binigyan ng Voice of the Father ang pinakadakilang pagpapala sa pagbibinyag ni Cristo: Ang Mateo 3:17 ay nagbabasa, “At narito ang isang tinig mula sa langit, na nagsasabi, ‘Ito ang aking minamahal na Anak, na sa akin ay lubos na nalulugod.'”

Sa pamamagitan ng Anak ng Diyos, lahat ay ginawa, at sa pamamagitan ng deklarasyong ito sa bautismo, tinanggap ng Ama ang lahat ng sangkatauhan tulad ng ginawa Niya sa Kanyang Anak. Gayunpaman, ang patotoo ng Diyos tungkol sa Kanyang Anak ay ang punto na ang bumagsak na anghel ay lalong nakakubli: “Nang magkagayon ay pinangunahan ni Jesus ang Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng diyablo … At nang dumating ang manunukso sa kanya, sinabi niya, ‘ Kung ikaw ay Anak ng Diyos, utos na ang mga batong ito ay gawing tinapay ‘”(Mateo 4: 1-3).

Habang hinahangad ng Ama na magbigay ng inspirasyon sa mga puso ng mga tao na may parehong patotoo na kinuha ni Simon Barjona, “Ito ang Aking minamahal na Anak,” ito rin ang hangarin ng bumagsak na anghel na maging sanhi ng pag-alinlangan ni Cristo at ng Kanyang mga sumasampalataya sa Kanyang totoong pagkakakilanlan. Sa pagsalakay sa patotoo na ibinigay ng Diyos sa Kanyang Anak sa pagbibinyag, sinalakay niya ang lahat ng sangkatauhan na tinanggap ng Ama sa pamamagitan ng patotoong iyon.

Bakit siya determinado na ikubli ang katotohanang ito? Kung makakapaglaro siya ng katotohanang ito, maaari niyang ikubli ang dakilang pagmamahal na ipinagkaloob ng Ama sa atin sa pagbibigay sa Kanyang Anak. Kaya, ang pagkalito ng mundo hinggil sa kung sino si Cristo. Kabilang sa mga ito, ang pinakapopular na pagtingin ay ang kawalang-hanggan ni Kristo, na si Kristo ay walang simula at walang katapusan. Ang kanyang Pagkakasakit ay hindi “sa katotohanan”, ngunit sa isang metaporiko kahulugan lamang. Kung gayon ang Ama ay hindi Ama sa katotohanan, ngunit totoo lamang. Ang ilan ay nawala hanggang sa claim na ang Ama at Anak ay mapagpapalit, ngunit kung ito ang kaso, kung gayon ang Diyos ay walang Anak na sakripisyo, kundi isang kapareha lamang: isang ikalawang banal na nilalang. Kung ang Ama ay walang Anak na ibibigay, hindi lamang ito magiging isang pagtanggi sa Anak, kundi isang pagtanggi sa pagmamahal ng Ama, na nag-aalinlangan sa iyong pagkakakilanlan at halaga sa paningin ng Diyos dahil ang iyong pagiging anak, at ang pinakasimpleng pahayag ng Diyos, ay hindi mapagkakatiwalaan. Ngunit ang bagay ay mas malalim kaysa ito.

ANG ESPIRITU NG ANAK

Si Jesus ang Cristo, at si Cristo ang lahat ng mga bagay. Si Cristo ang daan para sa pagpapala ng Ama sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag sa Kanya ng pagpapala, “Ito ang Aking minamahal na Anak na kinalulugdan ko,” Ibinigay Niya ang pagpapalang iyon sa natubos na lahi ng tao, sa “sinumang sumasampalataya sa Kanya.”

Sinasabi sa atin ng Kasulatan sa 1 Juan 5:10, “Ang sumasampalataya sa Anak ng Diyos ay mayroong patotoo sa kanyang sarili.” Anong saksi ito? Ito ang patotoo ng Espiritu ni Cristo, ang Kanyang Anak.

Sinasabi ng 1 Juan 5: 1, “Ang sinumang naniniwala na si Jesus ay ang Cristo ay ipinanganak ng Diyos,” at kung ikaw ay ipinanganak ng Diyos, ipinahayag na ikaw ay anak ng Diyos, at ito ay totoo kung naniniwala ka sa patotoo Ibinigay ng Diyos ang Kristo bilang Anak ng buhay na Diyos: “Datapwa’t sa lahat ng tinanggap niya, sa kanila ay nagbigay Siya ng kapangyarihang maging mga anak ng Diyos, maging sa kanila na naniniwala sa Kanyang pangalan” (1 Juan 1:12).

Sinasabi rin ng 1 Juan 4:15 na “Sinumang magkumpisal na si Jesus ay Anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa kanya, at siya ay nasa Diyos.”

Ang katotohanan ay ipinahahayag ng makalangit na Ama ang katotohanang ito sa Kanyang mga anak. Anong katotohanan? Ang tunay na ipinahayag ni Simon Pedro: na si Cristo ang Anak ng buhay na Diyos. At sa pamamagitan ng pagpapahayag na ito, sa tunay na kahulugan, ito ang mga anak ng Diyos kay Cristo. Habang naglalakad sila sa liwanag habang Siya ay nasa liwanag, “ang mga pintuang-daan ng impiyerno” ay walang kapangyarihan sa kanila dahil ipinanganak sila ng Diyos.

Ito ang binabasa natin sa Mga Taga Galacia 4: 6-7: “At dahil kayo ay mga anak, ipinadala ng Diyos ang Espiritu ng kanyang Anak sa inyong mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama. Dahil dito ikaw ay hindi na isang lingkod, kundi isang anak na lalaki; at kung ang isang anak na lalaki, pagkatapos ay isang tagapagmana ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. ”

Anong isang maluwalhating katotohanan! Ang Espiritu ng Anak ng Diyos, ang Sonship ni Cristo, ay nananahan sa atin at gumagawa tayo ng mga tagapagmana ni Cristo! Ang lugar na nawala sa mga nahulog na mga anghel ay hindi bilang mataas na bilang ay magiging malapit sa atin kay Kristo. Tinanggihan ni Satanas ang Anak ng buhay na Diyos sa langit, samantalang inilagay natin ang selyo sa ating puso ng katotohanan: Siya ang Anak ng Diyos. Narito ito ay maliwanag na ang paniniwala sa patotoong iyan ay sapat upang gawin ang lahat ng pagkakaiba sa pagitan ng langit at impiyerno. Ngayon ang Espiritu, na nananahan sa atin, ay nagpapatotoo na tayo ay mga anak ng makalangit na Ama. Hallelujah!

Ayon sa Kasulatan, “Ang Espiritu mismo ay nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo ay mga anak ng Diyos: At kung mga anak, kung gayon ay mga tagapagmana; mga tagapagmana ng Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo; kung gayon ay pagdurusa natin siya, upang tayo rin ay makaluwalhati “(Mga Taga Roma 8: 16-17).

Tunay ng isang maluwalhating mana ang dumating sa pamamagitan ng Unang Natira ng langit! Anong kamangha-manghang pag-ibig na ibibigay ng Diyos sa Kanyang Anak at tawagin Niya ang Kanyang sarili! Tunay, maaaring may maraming mga ideya tungkol sa kung sino si Kristo ngayon, ngunit mayroon lamang isang pag-amin na mananatili laban sa bagyo at mga tempest ng impiyerno na tagumpay; ang pagpapahayag na iyon ay ang Kanyang mga disipulo ng henerasyong ito ay makakaalam kung ano talaga ang ginawa nila nang tatanungin ito ng mga sinaunang tao. Iyan ay “Ikaw ang Cristo, ang Anak ng buhay na Diyos”.

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Anak Ng Diyos
October 21, 2020 (No Comments) by Christian Corsiga

Sa naunang artikulo, nakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa harap ni Hesukristo, habang nakita natin Siya bilang buháy na Salita ng Diyos kung saan ang lahat ng mga bagay ay ginawa. Ang apostol, si Juan, sa kanyang salaysay tungkol kay Hesukristo, ay inilagay Niya mula sa pasimula sa liwanag na ito (sumangguni sa Juan 1: 1-4 King James Version). Ipinahayag na si Cristo, bilang Salita ng Diyos, ay kasama ng Ama mula pa sa simula. Sa pamamagitan Niya sa pamamagitan ng Kanya na ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay at sa pamamagitan ng Kanya na sila ay magkakasama: Siya ang pinakapangit na bato at ang pinakasimulang pundasyon ng paglikha.

Upang lubusang maunawaan ang kalaliman ng pagmamahal ng Diyos, ng Kanyang dakilang sakripisyo, at ng ating pagkakakilanlan sa pamamagitan ni Cristo sa langitnong pamilya, dapat nating lubusang suriin kung ano ang itinuturo ng Kasulatan tungkol sa “Kristo,” kung saan ang lahat ng mga bagay ay ginawa.

Sino ang sasabihin mo SI CRISTO?

Nang si Cristo ay naninirahan sa mundong ito, maraming mga ideya tungkol sa Kanyang pagkakakilanlan. Sa oras na iyon, ipinahayag ni Kristo ang tanong sa kanyang mga disipulo: “… Sino ang sinasabi ng mga tao na ako, ang Anak ng tao,” (Mateo 16:13)?

Ang sagot ay nagtitipon ng isang pagkalito ng mga ideya: “… Sinasabi ng ilan na ikaw si Juan Bautista: ang ilan, si Elias; at iba pa, Jeremias, o isa sa mga propeta “(Mateo 16:14). Ngunit dapat ba tayong mamangha dito? Ang sagot ay hindi magkakaiba sa panahong iyon kaysa sa ngayon. Sa katunayan, kahit na ngayon, maraming mga ideya tungkol sa kung sino si Cristo. Gayunpaman hindi ito ang mga ideya o opinyon ng sinuman na magpapatunay kung sino si Kristo, kundi ang kinasihang Salita ng buhay na Diyos.

Kahit ang kanyang pinakamalapit na kasama ay hindi naligtas sa tanong:

“Sinabi niya sa kanila, Ngunit sino ang sinasabi ninyo na ako nga? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Cristo, ang Anak ng buhay na Diyos. At sumagot si Jesus, at sinabi sa kaniya, Mapalad ka, Simon Barjona: sapagka’t hindi ipinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit … sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng impiyerno ay hindi mananaig laban dito “(Mateo 16: 15-18).

Kung ang isang pag-amin ay puno ng walang hanggang kabuluhan, narito. Habang si Kristo, bilang Salita ng Diyos, ay matatag na itinatag pundasyon ng langit, si Kristo, bilang Anak ng buhay na Diyos, ay ang hindi matatalo na pundasyon ng Kanyang simbahan, kung saan “ang mga pintuan ng impiyerno ay hindi mananaig laban.”

Sinasabi sa atin ng Kasulatan sa 1 Juan 4:15: “Sinuman ang magpapahayag na si Jesus ay Anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa kanya, at siya ay nasa Diyos.”

Ang pagsisisi ni Simon Pedro ay ang paghahayag mula sa Ama sa langit; ito ay hindi stemmed mula sa mga lamang ideya at speculations ng mga tao.

Kung gayon, tignan natin nang mas malapit si Kristo bilang Anak ng buhay na Diyos, sa malalim.

SINO ANG ANAK NG DIYOS?

Ang Anak ng Diyos ay kasama ng Diyos Ama sa paglikha ng Diyos mula sa pasimula. Higit sa Kanyang pagkakasunud-sunod bilang Salita ng Diyos, Siya ang minamahal na Anak sa panig ng Kanyang Ama.

Ang Anak ng Diyos ay nagpapahayag ng Kanyang Sarili:

“Tinaglay ako ng PANGINOON sa simula ng kanyang daan, bago ang kanyang mga ginawa noong una. Ako ay itinayo mula sa walang hanggan, mula sa pasimula, o kailanman ang mundo ay. Nang walang mga kalaliman, ako ay dinala … Bago ang mga bundok ay nahiga, bago ang mga burol ay nanganak ako: Bagaman hindi pa niya ginawa ang lupa, ni ang mga bukid, ni ang pinakamataas na bahagi ng alabok ng mundo. Nang ihanda niya ang langit, naroroon ako: … nang italaga niya ang mga patibayan ng lupa: Nang magkagayo’y ako’y sa pamamagitan niya, na gaya ng nagdala sa kaniya: at ako’y kaaya-aya sa araw-araw, na nagagalak na palagi sa harap niya “(Kawikaan 8:22 -30).

Sinabi ni Kristo na Siya ay “dinala” bilang Anak ng Diyos, “itinayo mula sa walang hanggan, mula pa sa simula,” “Na ang pinagmulan ay mula noong una, mula sa mga sinaunang panahon” (Mikas 5: 2 New American Bible). Si Kristo ang tanging anak ng Ama mula sa pinakamaagang panahon.

Ang dalawang tanong na natagpuan sa Kasulatan ay lalong nagpapaliwanag sa bagay na ito. Ang una ay, “… sino ang nagtatag ng lahat ng mga dulo ng mundo” (Kawikaan 30: 4)?
Ang sagot dito ay nasa unang talata ng Biblia: “Sa pasimula, nilikha ng Diyos ang kalangitan at ang lupa” (Genesis 1: 1).

Sumunod sa isa pang tanong: “… kung ano ang Kanyang pangalan, at ano ang pangalan ng Kanyang Anak, kung masasabi mo” (Kawikaan 30: 4)? Sa gayon ay mula sa simula na ang Anak ng Diyos ay nagkakaisa sa mga layuning creative ng Diyos.

ANG EKWALIDAD NG ANAK NG DIYOS

Ang Isa na ipinahayag ng Kasulatan bilang “ang liwanag ng Kanyang kaluwalhatian, at ang hayag na imahen ng Kanyang pagkatao, at pagtataguyod ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng Kanyang kapangyarihan” ay nagbabahagi din ng katulad na pagkakakilanlan sa Anak ng Diyos, na “hinirang na tagapagmana ng lahat mga bagay “(Hebreo 1: 2) ng Diyos Ama. Sinabi ni Kristo, “Ang lahat ng mga bagay na tinatangkilik ng Ama ay Akin …” (Juan 16:15). Alam ni Jesus na ang Kanyang Ama “… nagbigay ng lahat ng mga bagay sa Kanyang mga kamay, at Siya ay nanggaling sa Diyos” (Juan 13: 3). Si Cristo ang hinirang na tagapagmana ng lahat ng bagay na nilikha dahil sa pagiging “nanggaling sa Diyos”.

Ang pamana ng panganay ay nagmula sa pinakamaagang panahon. Bago at sa panahon ng sinaunang ekonomiya ng Hebraiko, ang batas ng mana ay naobserbahan na. Ang batas na ito ay nagpasiya na ang panganay na lalaki ay magmamana ng mga pag-aari ng kanyang ama, upang ipagpatuloy ang kanyang pangalan at taglay ang kanyang pamana. Ang gawang ito ay nagmula sa pinakamaagang panahon kasama ni Kristo. Pinatutunayan ng Kasulatan na si Kristo ay “… ang panganay ng bawat nilalang” (Colosas 1:15), sa gayon; Siya ang kabanalan na hinirang na tagapagmana ng lahat ng bagay, sapagkat ginawa ng Diyos Ama ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan Niya (tingnan sa I Mga Taga Corinto 8: 6).

Bukod dito, ang Kasulatan ay nagpahayag na Siya ay namamahagi ng trono ng Ama: “… Ako ay nakaupo sa aking Ama sa kanyang trono” (Apocalipsis 3:21), at sa pamamagitan ng pagbabahagi ng trono ng Kanyang Ama sa pamamagitan ng Kanyang banal na Pagkabuhay, sila ay nagtataglay ng pagkakapantay-pantay sa isang espesyal na kahulugan.

Sinasabi ng Mga Taga Filipos 2: 6: “Na, sa anyo ng Diyos, hindi naisip ang pagnanakaw na maging katumbas ng Diyos.” Ang pagiging katumbas ng Diyos sa pamamagitan ng banal na pamana, na dapat sambahin bilang ang Panganay ng langit ay Kanyang karapatan sapagkat Siya ay minana ang pangalang “Diyos” sa pamamagitan ng pagkapanganay. Sinasabi ng Diyos: “… sumunod ka sa Kanyang tinig, hindi mo hinahamak; sapagkat hindi Niya patatawarin ang iyong mga pagsalangsang: sapagkat ang Aking pangalan ay nasa Kaniya “(Exodo 23:21). Ang pagsamba sa Anak ay isang mahalagang elemento ng tunay na pagsamba ng Ama, ayon sa Kasulatan:” Upang ang lahat ng tao ay dapat igalang ang Anak , kahit na parangalan nila ang Ama. Siya na hindi nagpaparangal sa Anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagpadala sa Kaniya “(Juan 5:23).

ISANG PANGALAN NA NANGINGIBABAW SA LAHAT

Ang lahat ng bagay ay nilikha at para sa Anak ng Diyos, kasama ang mga anghel: “Sapagka’t sa pamamagitan Niya ay nilikha ang lahat ng mga bagay, na nasa langit, at nasa lupa, nakikita at di nakikita, maging mga trono, o mga kapangyarihan, o mga pamunuan , o mga kapangyarihan: ang lahat ng mga bagay ay nilikha Niya, at para sa Kanya “(Col. 1:16).

Si Kristo ay hindi isang Anak sa pamamagitan ng paglikha tulad ng mga anghel, ni sa pamamagitan ng pag-aampon ng mga natubos, kundi ang ipinanganak na Anak ng Diyos sa pamamagitan ng hayag na larawan ng tao ng Kanyang Ama. Samakatuwid, ang mga bagay na nalikha ay hindi nagkaroon ng dakilang pribilehiyo na nagkaroon ng Panganay ng Diyos, at tama ito. Kahit na may mataas na mga anghel sa langit ay ibinigay ang karapatang ito.

Ang sabi ng sumusunod na talata ay ganito: “Ang pagiging mas mabuti kaysa sa mga anghel, tulad ng sa pamamagitan ng mana ay nakakuha ng higit na mahusay na pangalan kaysa sa kanila. Sapagka’t kanino sa mga anghel ay sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita? At muli, ‘Ako ay magiging isang Ama sa kanya, at Siya ay magiging isang Anak ko?’ … At tungkol sa mga anghel sinabi Niya, na gumagawa ng kanyang mga anghel na mga espiritu, at ang kanyang mga ministro ay isang apoy ng apoy. Nguni’t sa Anak ay sinasabi niya, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man: ang setro ng katuwiran ay ang setro ng iyong kaharian ‘”(Hebreo 1: 4).

Ang Anak ay binigyan ng pangalan ng Diyos tungkol sa Kanyang kalikasan, na minana ito mula sa Kanyang Ama. Habang ang Ama ay Diyos sa pagkatao, ang Anak ay Diyos sa kawalang-hanggan; ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay nasa Kanya mula sa Diyos Ama. Ang pangalang ibinigay sa Kristo ay isang pangalan sa lahat ng pangalan, hindi kailanman ipinagkaloob sa anumang nilikhang nilalang, hindi kahit sa mga pinakadakila kerubin sa trono ng Diyos.

Gayunpaman, ang isang ganoong anghel, ang isang takip na kerubin sa trono ng Diyos sa Kanyang santuwaryo (sumangguni sa Jeremias 17:12), ay ipinapalagay na ang posisyon sa kanyang paninibugho, na hindi ibinigay sa kanya ng Diyos: “Ikaw ang pinahiran na kerubin na sumasakop; at inilagay kita sa iyo: ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Dios; ikaw ay lumakad pataas at pababa sa gitna ng mga bato ng apoy “(Ezekiel 28:14).

Ang santuwaryo ng Diyos sa langit ay binubuo, ngunit hindi limitado sa, “mga bato ng apoy,” na hindi mabilang na kumpanya ng mga anghel, (Hebreo 1: 7 at Daniel 7:10), ang buhay na mga bato ay nagtayo ng espirituwal na bahay (1 Pedro 2: 5) at ito ang binubuo ng iglesia sa langit – ang Anak ng Diyos ang kanilang pagkumpisal at kasiyahan.

Kaya ano ang nangyari sa ito mataas na “kerubin na sumasakop”? Sinasabi ng Ezekiel 28:15, “Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay nilikha, hanggang sa ang kasamaan ay masumpungan sa iyo.”

“Paano ka nahulog mula sa langit, O Lucifer, anak ng umaga! … sinabi mo sa iyong puso, Ako ay sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos: Ako ay uupo din sa bundok ng kapisanan, sa mga tagiliran ng hilaga: Ako ay aakyat sa mga taas ng ang mga ulap; Ako ay magiging tulad ng pinakamataas. Gayon ma’y dadalhin ka sa impierno, sa mga tagiliran ng hukay “(Isaias 14: 12-15).

Bilang karagdagan, sinasabi ng Ezekiel 28: 2-17, “Dahil ang iyong puso ay nakataas, at sinabi mo, Ako ay isang Diyos, umupo ako sa luklukan ng Diyos, sa gitna ng mga dagat; gayon ma’y ikaw ay isang tao, at hindi Dios, bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Dios … aking ihahagis ka na parang dungis sa bundok ng Dios: at lilipulin kita, Oh tagiliran ng kerubin, mula sa gitna ng mga bato ng apoy. Ang iyong puso ay natataas dahil sa iyong kagandahan, iyong pinasama ang iyong karunungan dahil sa iyong liwanag: aking itataboy ka sa lupa ”

Si Lucifer, na sumasaklaw sa kerubin, ay nagtataas ng kanyang sarili sa kanyang puso, na itinakda ang kanyang sarili bilang kapantay ng Diyos nang hindi ipinahayag ito ng Salita ng Diyos. Ang panibugho ay nanaig sa kanyang puso sa Anak ng Diyos nang gusto niya ang dakilang pangalan na ibinigay sa Unang-una na mag-isa, upang maging kanyang pangalan din.
nahulog mapagmataas na anghel

ANG AMA NG KASINUNGALINGAN

Ang Diyos ay ang Ama ni Cristo, ang Anak. Ang patotoo na ito ay totoo. Ipinahayag ni Juan, ang apostol, si Cristo na “Anak ng Ama, sa katotohanan at pag-ibig” (2 Juan 1: 3). Ngunit sa diablo, ipinahayag ni Cristo na siya, sa Juan 8:44, “ay hindi naninirahan sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ng kanyang sarili: sapagka’t siya’y isang sinungaling, at ang ama nito. “Ang kerubing takip, na naninirahan sa gitna ng mga bato ng apoy, ang napaka simbahan ng langit, ay nakakita ng mga pintuan ng impiyerno mananaig laban sa kanya, at bakit ganito? Sapagkat ayaw niyang maniwala na si Cristo lamang ang tanging katumbas ng buhay na Diyos, ang kanyang bugtong na Anak. Si Satanas, sa pagpapataas ng kanyang sarili sa pagkakapantay-pantay sa Diyos, ay nagdaragdag sa Salita ng Diyos.

Sinasabi sa atin ng Kasulatan na, “… siya na hindi naniniwala sa Diyos ay ginawa siyang isang sinungaling; sapagkat hindi niya pinaniwalaan ang rekord na ibinigay ng Diyos sa kanyang Anak “(1 Juan 5:10). Tapos na eksaktong ginawa ni Satanas. Sa exalting kanyang sarili sa pagkakapantay-pantay sa Diyos, bastosly si Satanas ipinahayag na hindi siya naniniwala ang record na ibinigay ng Diyos ng Kristo, ang kanyang minamahal na Anak, at sa pamamagitan nito, ay idinagdag sa Salita ng Diyos.

“Sino ang nagtatag ng lahat ng mga dulo ng daigdig? Ano ang kanyang pangalan, at ano ang pangalan ng kanyang anak, kung maaari mong sabihin? Ang bawat salita ng Diyos ay dalisay … Huwag mong idagdag sa kanyang mga salita, baka masaway ka niya, at ikaw ay masumpungang isang sinungaling “(Kawikaan 30: 4-6).

Si Lucifer, na si Satanas, isang sinungaling at ang ama nito, ay idinagdag sa Salita ng Diyos; Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Kanyang Salita, at si Lucifer ay nagdaragdag sa paglikha ng isang bagay na hindi ganoon mula sa simula, at sa paggawa nito, pinatunayan niya na siya ay isang sinungaling. Kaya ipinahayag niya na ang Diyos ay isang sinungaling habang nasa langit, sa hindi paniniwala sa rekord na ibinigay Niya sa Kanyang Anak. Ang pinaka-nakakagulat na implikasyon, hindi nakita ng mga mapanghimagsik na kerubin, ay bunga ng pagnanais ni Lucifer na itaas ang kanyang sarili sa kanyang puso. Kaya nga, sa puso ni Lucifer ay natagpuan ang pinagmulan ng misteryo ng kasamaan, isang trinidad ng mga banal na nilalang, at ng antikristo.

Ituro sa 1 Juan 2: 22-23 ito: “Sino ang sinungaling ngunit siya na tumatanggi na si Jesus ay ang Cristo? Siya ang anticristo na tumatanggi sa Ama at sa Anak. Sinomang tumanggi sa Anak, hindi siya ang Ama: datapuwa’t ang nagkakilala sa Anak ay mayroong Ama rin.

Sa gayon, tinanggihan ni Satanas ang Anak ng Diyos. May kasaganaan ng patotoo sa Kasulatan tungkol sa lumang serpiyente, ang ama ng mga kasinungalingan, na nagpapahayag na ang mga pintuan ng impiyerno ay totoong nananaig laban sa kanya, at na ipinagpatuloy niya ang digmaang ito laban sa paglikha ng Diyos. Nagpapatuloy siya hanggang sa araw na ito upang ipahayag na ang Diyos ay isang sinungaling, at itinutulak ang Kanyang Salita upang manalo ng mga kaluluwa sa kanyang paghihimagsik.

“… Oo, sinabi ng Diyos, Hindi kayo makakakain ng bawat punungkahoy sa hardin? At sinabi ng babae sa ahas, Maaari naming kainin ang bunga ng mga punungkahoy sa hardin: Nguni’t sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, sinabi ng Dios, Huwag kayong kakain niyaon, ni hindi inyong hinawakan, baka kayo’y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, Tiyak na hindi kayo mamamatay: Sapagka’t nalalaman ng Dios na sa araw na kayo’y kumain niyaon, ang inyong mga mata ay mabubuksan, at kayo’y magiging mga dios, na nakakakilala ng mabuti at masama “(Genesis 3: 1 -5).

Sinabi ni Kristo, “Kapag nagsasalita siya ng isang kasinungalingan, nagsasalita siya ng kanyang sarili.” Bagaman ang katapatan at paninibugho ay eksklusibo lamang sa mga katangian ng diyablo, ipinataw niya ito sa Ama ng katotohanan, sa gayon ang pagkalat ng mga pintuan ng impyerno sa isa na tumatanggi ang Anak ng buhay na Diyos. Tulad ng ito ay noon, kahit na ito ay ngayon.

Pagpapadala ng ANAK sa mundo

“Sa ganito ay ipinakita ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na Anak sa mundo, upang tayo’y mabuhay sa pamamagitan niya” (1 Juan 4: 9).

Ang pag-ibig ng Diyos ay ipinakita sa Kanyang gawa ng pagbibigay ng Kanyang nag-iisang Anak, isang punto na kinikilala ng Diyos sa mga anghel.

Sinasabi sa Hebreo 1: 6, “Kapag siya ang nagdadala sa panganay sa sanlibutan, sinasabi niya, at ang lahat ng mga anghel ng Diyos ay sasamba sa kanya.”

Bilang Anak ng Diyos, ang “firstbegotten,” ay ipinadala sa mundo, ang isang utos ay natupad na ang lahat ng mga anghel ng Diyos ay dapat sumamba sa Kanya. Ngunit ang bumagsak na anghel, na tumanggi sa Anak ng Diyos sa langit, ay nagnanais na puksain Siya nang Siya ay dumating sa lupa: “… Ang dragon ay nakatayo sa harap ng babae na handa nang maihahatid, upang lamunin ang kanyang anak sa lalong madaling panahon ipinanganak “(Apocalipsis 12: 4). Kaya, ipinakita niya sa gawaing ito ang kanyang direktang pagsalungat sa Anak ng Diyos.

Pinagtibay ang Kanyang pagkakakilanlan, binigyan ng Voice of the Father ang pinakadakilang pagpapala sa pagbibinyag ni Cristo: Ang Mateo 3:17 ay nagbabasa, “At narito ang isang tinig mula sa langit, na nagsasabi, ‘Ito ang aking minamahal na Anak, na sa akin ay lubos na nalulugod.'”

Sa pamamagitan ng Anak ng Diyos, lahat ay ginawa, at sa pamamagitan ng deklarasyong ito sa bautismo, tinanggap ng Ama ang lahat ng sangkatauhan tulad ng ginawa Niya sa Kanyang Anak. Gayunpaman, ang patotoo ng Diyos tungkol sa Kanyang Anak ay ang punto na ang bumagsak na anghel ay lalong nakakubli: “Nang magkagayon ay pinangunahan ni Jesus ang Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng diyablo … At nang dumating ang manunukso sa kanya, sinabi niya, ‘ Kung ikaw ay Anak ng Diyos, utos na ang mga batong ito ay gawing tinapay ‘”(Mateo 4: 1-3).

Habang hinahangad ng Ama na magbigay ng inspirasyon sa mga puso ng mga tao na may parehong patotoo na kinuha ni Simon Barjona, “Ito ang Aking minamahal na Anak,” ito rin ang hangarin ng bumagsak na anghel na maging sanhi ng pag-alinlangan ni Cristo at ng Kanyang mga sumasampalataya sa Kanyang totoong pagkakakilanlan. Sa pagsalakay sa patotoo na ibinigay ng Diyos sa Kanyang Anak sa pagbibinyag, sinalakay niya ang lahat ng sangkatauhan na tinanggap ng Ama sa pamamagitan ng patotoong iyon.

Bakit siya determinado na ikubli ang katotohanang ito? Kung makakapaglaro siya ng katotohanang ito, maaari niyang ikubli ang dakilang pagmamahal na ipinagkaloob ng Ama sa atin sa pagbibigay sa Kanyang Anak. Kaya, ang pagkalito ng mundo hinggil sa kung sino si Cristo. Kabilang sa mga ito, ang pinakapopular na pagtingin ay ang kawalang-hanggan ni Kristo, na si Kristo ay walang simula at walang katapusan. Ang kanyang Pagkakasakit ay hindi “sa katotohanan”, ngunit sa isang metaporiko kahulugan lamang. Kung gayon ang Ama ay hindi Ama sa katotohanan, ngunit totoo lamang. Ang ilan ay nawala hanggang sa claim na ang Ama at Anak ay mapagpapalit, ngunit kung ito ang kaso, kung gayon ang Diyos ay walang Anak na sakripisyo, kundi isang kapareha lamang: isang ikalawang banal na nilalang. Kung ang Ama ay walang Anak na ibibigay, hindi lamang ito magiging isang pagtanggi sa Anak, kundi isang pagtanggi sa pagmamahal ng Ama, na nag-aalinlangan sa iyong pagkakakilanlan at halaga sa paningin ng Diyos dahil ang iyong pagiging anak, at ang pinakasimpleng pahayag ng Diyos, ay hindi mapagkakatiwalaan. Ngunit ang bagay ay mas malalim kaysa ito.

ANG ESPIRITU NG ANAK

Si Jesus ang Cristo, at si Cristo ang lahat ng mga bagay. Si Cristo ang daan para sa pagpapala ng Ama sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag sa Kanya ng pagpapala, “Ito ang Aking minamahal na Anak na kinalulugdan ko,” Ibinigay Niya ang pagpapalang iyon sa natubos na lahi ng tao, sa “sinumang sumasampalataya sa Kanya.”

Sinasabi sa atin ng Kasulatan sa 1 Juan 5:10, “Ang sumasampalataya sa Anak ng Diyos ay mayroong patotoo sa kanyang sarili.” Anong saksi ito? Ito ang patotoo ng Espiritu ni Cristo, ang Kanyang Anak.

Sinasabi ng 1 Juan 5: 1, “Ang sinumang naniniwala na si Jesus ay ang Cristo ay ipinanganak ng Diyos,” at kung ikaw ay ipinanganak ng Diyos, ipinahayag na ikaw ay anak ng Diyos, at ito ay totoo kung naniniwala ka sa patotoo Ibinigay ng Diyos ang Kristo bilang Anak ng buhay na Diyos: “Datapwa’t sa lahat ng tinanggap niya, sa kanila ay nagbigay Siya ng kapangyarihang maging mga anak ng Diyos, maging sa kanila na naniniwala sa Kanyang pangalan” (1 Juan 1:12).

Sinasabi rin ng 1 Juan 4:15 na “Sinumang magkumpisal na si Jesus ay Anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa kanya, at siya ay nasa Diyos.”

Ang katotohanan ay ipinahahayag ng makalangit na Ama ang katotohanang ito sa Kanyang mga anak. Anong katotohanan? Ang tunay na ipinahayag ni Simon Pedro: na si Cristo ang Anak ng buhay na Diyos. At sa pamamagitan ng pagpapahayag na ito, sa tunay na kahulugan, ito ang mga anak ng Diyos kay Cristo. Habang naglalakad sila sa liwanag habang Siya ay nasa liwanag, “ang mga pintuang-daan ng impiyerno” ay walang kapangyarihan sa kanila dahil ipinanganak sila ng Diyos.

Ito ang binabasa natin sa Mga Taga Galacia 4: 6-7: “At dahil kayo ay mga anak, ipinadala ng Diyos ang Espiritu ng kanyang Anak sa inyong mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama. Dahil dito ikaw ay hindi na isang lingkod, kundi isang anak na lalaki; at kung ang isang anak na lalaki, pagkatapos ay isang tagapagmana ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. ”

Anong isang maluwalhating katotohanan! Ang Espiritu ng Anak ng Diyos, ang Sonship ni Cristo, ay nananahan sa atin at gumagawa tayo ng mga tagapagmana ni Cristo! Ang lugar na nawala sa mga nahulog na mga anghel ay hindi bilang mataas na bilang ay magiging malapit sa atin kay Kristo. Tinanggihan ni Satanas ang Anak ng buhay na Diyos sa langit, samantalang inilagay natin ang selyo sa ating puso ng katotohanan: Siya ang Anak ng Diyos. Narito ito ay maliwanag na ang paniniwala sa patotoong iyan ay sapat upang gawin ang lahat ng pagkakaiba sa pagitan ng langit at impiyerno. Ngayon ang Espiritu, na nananahan sa atin, ay nagpapatotoo na tayo ay mga anak ng makalangit na Ama. Hallelujah!

Ayon sa Kasulatan, “Ang Espiritu mismo ay nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo ay mga anak ng Diyos: At kung mga anak, kung gayon ay mga tagapagmana; mga tagapagmana ng Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo; kung gayon ay pagdurusa natin siya, upang tayo rin ay makaluwalhati “(Mga Taga Roma 8: 16-17).

Tunay ng isang maluwalhating mana ang dumating sa pamamagitan ng Unang Natira ng langit! Anong kamangha-manghang pag-ibig na ibibigay ng Diyos sa Kanyang Anak at tawagin Niya ang Kanyang sarili! Tunay, maaaring may maraming mga ideya tungkol sa kung sino si Kristo ngayon, ngunit mayroon lamang isang pag-amin na mananatili laban sa bagyo at mga tempest ng impiyerno na tagumpay; ang pagpapahayag na iyon ay ang Kanyang mga disipulo ng henerasyong ito ay makakaalam kung ano talaga ang ginawa nila nang tatanungin ito ng mga sinaunang tao. Iyan ay “Ikaw ang Cristo, ang Anak ng buhay na Diyos”.

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!