Ang Propesiya Ng Halloween: Isang Anino Ng Mga Bagay Na Darating
October 30, 2017 (No Comments) by Christian Israel

Ang pinagmulan ng Halloween, at higit na mahalaga, ang propesiya ng Halloween, ay hindi naiintindihan ng mga paksa, kung hindi lubos na hindi alam. Ang mga demonyo, mga multo, mga skeleton, mga zombie, mga witcher, sa gitna ng maraming iba pang mga costume na disenyo na isinusuot sa Halloween, dapat itong maging sorpresa sa anumang na ang mga pagdiriwang ng araw na ito ay hindi malinaw na natagpuan sa anumang sipi ng Bibliya. Kaya kung ang pagdiriwang ay hindi matatagpuan sa Biblia, saan ito nanggaling? Gayundin, ano ang sinasabi ng Bibliya hinggil sa mga gawi nito? Dagdag pa, naglalaman ba ito ng isang saligan na propetikong babala na nakapaloob sa pagdiriwang nito?Sa artikulong ito, umaasa kaming sagutin ang mga katanungang ito nang detalyado.

ANG PINAGMULAN NG HALLOWEEN

Ang bagong taon ng Celtic ay nagsimula sa gabi ng ika-1 ng Nobyembre (Oktubre 31), at ito rin ay itinuturing na ang panahon ng pagdiriwang ng panahon ng pag-aani sa ilang mga paganong kultura, mas partikular, ang ani sa patatas. Sa kalaunan ay kilala sila bilang mga piyesta opisyal ng Toussaint. Sila ay tumagal ng dalawang linggo, karaniwang sa pagitan ng ika-22 ng Oktubre at ika-3 ng Nobyembre. Ngunit hindi lamang ang panahon ng pag-aani, ngunit sinasabi ng World Book Encyclopedia na ang Samhain ay isang  “sinaunang pagdiriwang ng paganong ipinagdiriwang ng mga taong Celtic mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas … Naniniwala ang mga Celt na ang mga patay ay maaaring maglakad kasama ng mga nabubuhay sa panahong ito. Sa panahon ng Samhain, ang buhay ay maaaring bumisita sa mga patay. “Ang mga Romano ay napagtagumpayan ang mga Celt at kinuha ang mga espiritistikong ritwal ng Samhain, na nagsasama ng mga rito sa Feralia, isang araw sa  huling bahagi ng Oktubre kapag ang mga Romano ay tradisyonal na ipinagdiriwang ang pagkamatay ng mga patay. Gayunpaman, ang iglesiang Katoliko, na inaakala na magkaroon ng awtoridad na pabanalin ang panahon sa kanilang sariling kalooban, matapos ang pag-agaw sa trono ng Roma, ay higit na pinangalagaan ang araw sa mga Katoliko na tinatawag itong “All Saints Day”. Ito ay nagsilbi upang lalong lumabo ang linya ng pagkakaiba na umiiral sa pagitan ng mga Katoliko at ng mga pagano. Noong ika-11 na siglo, isa pang araw ay idinagdag sa karangalan ng mga patay na tinatawag na Araw ng Mga Kaluluwa. Sa araw na ito ay iginagalang ang lahat ng namatay ngunit dahil sa kasalanan, kailangan ang mga merito ng mga panalangin ng mga inapo upang pumasok sa langit; Ang mga salungat ng gayong konsepto sa ebanghelyo ni Cristo ay napakarami para sa haba ng artikulong ito (Tagumpay laban sa kasalanan sa buhay ng mananampalataya, si Kristo ang tanging daan patungong langit, hindi dahil sa ating katuwiran, atbp.). Sa Mexico at sa Estados Unidos, Dia de Los Muertos , o Araw ng mga Patay. Ang mga tradisyon na may kaugnayan sa araw ay kasama ang pagbubuo ng mga pribadong altar na nagpapasalamat sa namatay na gumagamit ng mga skull ng asukal, mga marigold, at ang pinapaboran na pagkain at inumin ng mga patay at binibisita na mga libingan kasama ang mga ito bilang mga regalo, pati na rin ang pagbibihis sa katulad ng namatay. Ang mga araw na ito magkasama ay tinatawag na Hallowmass, o sa Oktubre 31, Lahat ng Hallow’s Eve (Halloween). Sa katunayan, ito ay isang Katoliko na bersyon ng lumang paganong holiday, na na-embraced ng sekular na mundo sa isang katulad na anyo. Talaga bang tinatawag na Kristiyano ang ganitong pagdiriwang?

Ang araw ng pag-aani at pagpaparangal sa mga patay ay itinuturing na ang araw kung saan ang espirituwal na kaharian at lupa ay mas madaling maabot sa iba kaysa sa iba pang mga araw. Sa isang artikulo mula Oktubre 1990, sa magasin na USA Today, may isang haligi kung saan kinikilala ang isang babae na nagsasanay ng pangkukulam. Sa panayam, sinabi niya: “Hindi napagtanto ng mga Kristiyano na ito, ngunit ipinagdiriwang nila ang aming bakasyon sa amin. . . . Gustung-gusto namin ito, ‘”USA TODAY (10/29/90) Anong pista opisyal ang ipinagdiriwang sa isang bruha? Ang Bibliya, sa walang katiyakan na mga tuntunin ay nagsasabi ng kalubhaan ng pagsasagawa ng mga mangkukulam, na nagsasabing “Huwag kang magdusa ng mangkukulam upang mabuhay.” (Exodo 22:18) Bakit ito? Dahil ang kapangyarihan na ang isang bruha channel ay isang Satanas kapangyarihan mula sa kailaliman ng napakalalim hukay. Si Anton LeVey, isang namatay na mataas na pari at nagtatag ng simbahan ni Satanas, ay sumulat sa Satanikong Biblia,Halloween (o All Hallow’s Eve). “Sinabi ng Encyclopedia Britannica ang mga sumusunod sa ilalim ng seksyon para sa Halloween:” Ang mga kaluluwa ng mga patay ay dapat na muling bisitahin ang kanilang mga tahanan sa araw na ito … Iyon ay ang oras upang palakihin ang mga supernatural na kapangyarihan na kumukontrol sa mga proseso ng kalikasan. Bilang karagdagan, ang Halloween ay itinuturing na ang pinaka-kanais-nais na oras para sa mga divinations tungkol sa kasal, kapalaran, kalusugan, at kamatayan. Ito ay ang tanging araw kung saan ang tulong ng diyablo ay tinawag para sa gayong mga layunin. “ Ipinagmamalaki pa ni Anton LeVey na pahihintulutan ng Kristiyanong mga magulang ang kanilang mga anak na lumakad sa madilim na daloy ng kaaway ng mga kaluluwa:” Natutuwa ako na ang mga magulang na Kristiyano hayaan ang kanilang mga anak na sumamba sa diyablo kahit isang gabi ng taon. ”
Ito ay isang malaking krimen upang mag-alay ng mga bata sa ibabaw ng altar kay Moloch sa batas ng Diyos, gayunpaman isang malaking krimen pa rin upang maganyaya ang mga bata sa pagsasagawa ng pagsamba at paggalang sa mga patay, at ang may-akda ng kamatayan. Si Kristo ang Prinsipe ng buhay; mula sa Kanya ang isang bukal ng buhay ay dumadaloy sa lahat na lalakad sa landas ng buhay, namamatay sa kanilang kasalanan. Ngunit sa mga patuloy sa kanilang mga kasalanan, sinabi sa atin na “ang sahod ng kasalanan ay kamatayan …”. Sabi ni Cristo “Nguni’t ang nagkakasala laban sa akin ay nagkakamali sa kaniyang sariling kaluluwa: lahat ng nangapopoot sa akin ay umiibig sa kamatayan.” (Kawikaan 8:36)

ANG PAGTULIGSA NG BIBLIYA SA PAG-GANAP

Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa mga gawi na ito, na nagpapahayag sa kautusan na hindi sila sumusunod sa kautusan ng Diyos, ni hindi sila maaaring maging kasuwato ng Kanyang pagsamba.

“Huwag mong alalahanin ang mga taong may pamilyar na espiritu, ni maghanap ng mga salamangkero, upang maging nadungisan nila: Ako ang si Yahweh na iyong Diyos.” (Levitico 19:31)

“Pagdating mo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, huwag mong matutuhang gawin ang mga kasuklamsuklam ng mga bansang iyon. Huwag masumpungan sa iyo ang sinomang gumagawa ng kaniyang anak na lalaki o anak na babae sa pamamagitan ng apoy, o na nagtataglay ng panghuhula, o tagapanood ng mga panahon, o isang enchanter, o isang mangkukulam, O isang manunugtog, o isang konsulter na may pamilyar mga espiritu, o isang wizard, o isa na nagtatanong ng mga patay. Sapagkat ang lahat ng gumagawa ng mga bagay na ito ay kasuklamsuklam sa Panginoon: at dahil sa mga karumal-dumal na ito ay pinalayas sila ng Panginoon mong Dios mula sa harap mo. “(Deuteronomio 18: 9-12) Kapansin-pansin na ang mga kasalanan na ito lalo na pinalayas ng Diyos ang mga pagano mula sa lupain ng Canaan; ngunit ipinangako ng Diyos ang isang makalangit na Canaan, at isang bagong langit at isang bagong lupa. Kung ito ang dahilan ng pagiging pinalayas ng lupain, ang pagluluwalhati sa kasalanan at kamatayan ang dahilan kung bakit hindi mananatili ang tao sa lupang pangako? Gusto kong maintindihan natin ito, dahil may isang malaking misteryo sa Halloween na maraming hindi nakakaintindi, at lubos na makahulang sa kahulugan nito.

ANG PESTIBLE BIBLIYA & IT COUNTERFEIT

Gayunpaman, sinabihan tayo kung sinuman, gayunpaman tila Kristiyano ay maaari niyang i-claim na, kung naniniwala siya na maaaring obserbahan ng mga Kristiyano ang halloween o magkaroon ng anumang honorary kaugnayan dito, dapat nating tandaan ang mga salita nang mabuti: “At kapag sasabihin nila sa inyo, Maghanap sa kanila na may mga pamilyar na espiritu, at sa mga wizard na sumiping, at ang pag-uusap na ito: hindi ba dapat humingi ng isang tao sa kanilang Diyos? Dapat nilang hanapin ang buhay sa pamamagitan ng mga patay? Sa kautusan at sa patotoo: kung hindi sila nagsasalita ayon sa salitang ito, ito ay dahil walang liwanag sa kanila. “(Isaias 8: 19-20) Gayunpaman ang mga Kristiyano ay hinihikayat ang pag-uugali na ito.

“Noong pastor ako ng isang kongregasyon ng Presbiteryano sa Alexandria, Va., Tumulong ako upang magplano ng Halloween party para sa mga bata sa basement ng simbahan. Isang bagong miyembro ng iglesya, isang imigrante mula sa Kanlurang Aprika, ay malinaw na namimighati, na nagtataka kung bakit magkakaroon tayo ng isang kaganapan na nagpapahintulot sa masasamang espiritu na pumasok sa ating simbahan. Ito ay isang lehitimong tanong … Ngunit ipaalala sa atin ng Halloween na dapat tayong mamatay. “USA HARI NGAYON,  Henry Brinton,  pastor ng Fairfax Presbyterian Church, Oktubre 28, 2012

Pag-aanyaya sa masasamang espiritu sa simbahan? Sadly, ito ay eksakto kung ano ang ginagawa nito.Tinatandaan nito ang talinghaga ng walang-bahay na bahay, kung saan hindi natagpuan ang presensya ng Diyos. “Kung magkagayo’y yumayaon siya (ang masamang espiritu), at kumuha ng pitong iba pang mga espiritu na mas masama kaysa sa kanyang sarili, at sila ay pumasok sa [bahay] at nanahan doon: at ang huling kalagayan ng lalaking iyon ay mas masahol pa kaysa sa una. Gayon din naman sa ganitong masamang salinlahi. “(Mateo 12:45) Ngunit higit pa rito, ang pastor ng Simbahang Presbyterian na ito ay nagsabi ng isang bagay na higit na makahulang kaysa sa maraming nalalaman. Sinabi niya “Ang Halloween ay nagpapaalala sa atin na dapat tayong mamatay …”. Ang pag-anyaya ng mga diyablo sa iyong tahanan at sa iyong simbahan at pagpaparangal sa kanilang mga araw bilang banal ay isang pag-aalala, at dapat itong maging alalahanin. Gayon pa man ang kaaway ng mga kaluluwa ay lubos na nakakaalam kung ano ang kahulugan ng Halloween sa prophetically.

Ang hindi nakikilalang propesiya …

Para sa katotohanan ng Diyos, si Satanas ay laging may huwad.Ang banal na panahon ng Diyos ang Kanyang mga oras ng pagsamba na dapat sundin kay Cristo (Makikita mo ang mga ito sa Mga Bilang 28-29). Ngunit higit pa sa mga oras ng pagsamba para sa katawan ni Cristo, ang mga taunang kapistahan ng Diyos ay may prophetic importance sa kanila: na naglalaman sa kanila ng mga paghahayag ng paglalahad ng plano ng kaligtasan. Sa kagaya ng paraan, si Satanas ay may mga piyesta opisyal na nilalayong luluwalhati ang sarili, ang bumagsak na kalikasan, at ang mga pangyayari para sa mga pangyayari sa propesiya upang pahayag ang paglalahad ng kapalaran ng mga naglilingkod sa kanya.

Ang kapistahan ng ani na nagdiriwang ng buhay, at ang kabuuan ng pagliligtas ni Cristo ay tinatawag na “Ang Kapistahan ng mga Tabernakulo”. Ipinahayag na ang lahat ng kasalanan ay nalinis mula sa buhay, at tinatanggap tayo pabalik sa presensiya ng Diyos, malayang uminom ng mga tubig ng buhay na umaagos mula sa Trono ng Diyos at ng Kordero. Si Jesus sa huling dakilang araw ng kapistahan na ito ay gumawa ng isang malakas na tawag sa lahat ng sinumang sumampalataya sa Kanya, sa paraang itinuturo ng Kasulatan, tatanggapin nila ang buhay na tubig ng Espiritu ng Diyos: Ang Kanyang kapangyarihan at presensya. Ang kapistahan ng pag-aani ay panahon din ng huling ulan; nang dumating ang huling ulan

sa lupain, ang pag-aani ay hinog na, at maaaring anihin; ito ay nagmumula sa pagpapalaya na matatamo natin kapag tinanggap natin ang kabuuan ng Espiritu ng Diyos. Ito ay dinala upang makita sa ganitong paraan: “Mapapalad ang mga gumagawa ng kanyang mga utos, upang magkaroon sila ng karapatan sa punong kahoy ng buhay, at makapasok sa mga pintuang-daan sa lungsod. Sapagkat walang mga aso, at mga salamangkero, at mga luklukan, at mga mamamatay-tao, at mga mananamba sa idolo, at sinumang nagmamahal at gumagawa ng isang kasinungalingan … At ang Espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, Halika. At ang nakikinig ay nagsabi, Halika. At ang nauuhaw ay dumarating. At sinumang nagnanais, hayaan siyang kunin ang tubig ng buhay nang walang bayad. “(Apocalipsis 22: 14-15)

Pansinin na hindi lahat ay mapalad na magkaroon ng karapatan sa buhay ng langit, at pumasok sa ipinangako na lunsod ng Diyos, ngunit ang mga sumusunod sa batas ng Diyos ay naroroon. Walang kasalanan ang pinapayag doon, upang pahintulutan ang kasalanan na pahintulutan ang pagtatalo sa kaharian ng langit, at ipakilala sa kaharian ng buhay ang mga desolating mga baha ng kamatayan. Sa katapusan ng lahat ng mga bagay ay magkakaroon ng dalawang uri: isa sa loob ng lungsod, na natanggap ang pagpapala ng kapistahan ng mga Tabernakulo, at naliligtas at sa presensya ng Diyos.

Ang Pagpapala ng Pista ng Pag-ani ng Ulat ng Ulan

Sa klase na ito, nasusulat: “At nakita ko si Juan ang banal na lunsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa Diyos mula sa langit, na inihanda bilang isang nobya na pinalamutian ng kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa langit, na nagsasabi, Narito, ang tabernakulo ng Dios ay nasa mga tao, at siya’y tatahan sa kanila, at sila’y magiging kaniyang bayan, at ang Dios ay sumasa kanila, at magiging kanilang Dios. At papahirin ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata; at hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni kalungkutan, o paghihiyawan, ni magkakaroon pa ng masakit: sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na … masdan, ginagawa ko ang lahat ng mga bagay bago … Ibibigay ko sa kanya ang nauuhaw sa bukal ng malaya ang tubig ng buhay. “(Apocalipsis 21: 2-6)

Ngunit ang isa pang uri ay dinala upang tingnan lamang ang dalawang talata pagkatapos:
“Ngunit ang natatakot, at di-sumasampalataya, at mga kasuklamsuklam, at mga mamamatay-tao, at mga manlilibak, at mga salamangkero, at mga mananamba sa idolo, at lahat ng mga sinungaling, ay magkakaroon ng kanilang bahagi sa lawa na nagsusunog apoy at asupre: na siyang ikalawang kamatayan. “(Apocalipsis 21: 8)

Muli, inihalintulad ito ng Bibliya sa dalawang ani. Ang unang pag-aani ay sa mga anak ng Diyos na sumusunod sa Kanyang mga utos:
“At tumingin ako, at narito ang isang puting ulap, at sa ibabaw ng ulap ay nakaupo ang katulad ng Anak ng tao, na may isang ulo na gintong korona, at may isang matalim na kamay karit. At lumabas ang ibang anghel sa templo, na sumisigaw ng malakas na tinig sa nakaupo sa alapaap, Iguhit mo ang iyong karit, at magaani: sapagka’t dumating na ang panahon na anihin mo; sapagka’t ang ani ng lupa ay hinog na. At ang nakaupo sa ulap ay naitulak sa kaniyang panggapas sa lupa; at ang daigdig ay inani. “(Apocalipsis 14: 14-16)

At ang ikalawang pag-aani ay sa mga tagasunod ni Satanas, na tumangging sumunod sa Diyos at tumanggi na tumigil sa kasalanan:
“At ang ibang anghel ay lumabas mula sa templo na nasa langit, siya ay may isang matalas na karit. At ang ibang anghel ay lumabas mula sa altar, na may kapangyarihan sa apoy; at sumigaw ng malakas sa kaniya na may matalas na karit, na nagsasabi, Itulak mo ang iyong matalas na karit, at tipunin mo ang mga buwig ng puno ng ubas sa lupa; para sa kanyang mga ubas ay ganap na hinog. At sinaktan ng anghel ang kaniyang panggapas sa lupa, at tinipon ang puno ng ubas sa lupa, at inihagis sa malaking pisaan ng ubas ng galit ng Dios. At ang pisaan ng ubas ay natapak sa labas ng lunsod, at ang dugo ay lumabas sa pisaan ng ubas … “(Apocalipsis 14: 17-20)

Sa labas ng lunsod, ang presensya ng Diyos ay parang sunog na apoy sa kasalanan, at ito ay inihalintulad sa isang pisaan ng ubas, at ang mga kaluluwa na nasa kanilang mga kasalanan, sa labas ng tabernakulo ng Diyos ay may kamatayan, na tinatawag na “ikalawang kamatayan”, bilang kanilang bahagi : walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos. Ang Halloween, ang Araw ng mga Patay, ay tumutukoy sa mismong klase: Ang pag-aani ni Satanas ng mga kaluluwa. Ito ba ay isang kamangha-mangha na ito ay konektado sa kamatayan, pangkukulam, panggagaway, pagpatay, atbp? Ang pag-aani ni Satanas ng mga kaluluwa ay tinatawag na ikalawang muling pagkabuhay; ang unang pagkabuhay na mag-uli ay kabilang sa klase na nakibahagi sa sakripisyo ni Kristo, at nakikibahagi sa Kanyang muling pagbabangong kapangyarihan:

Pinasisimulan ng isang kultura ng kasalanan, may mga makahulang mensahe na inihula bago ang mga mata ng marami …

“At itinaboy siya [ang diyablo] sa kalaliman, at itinakip siya, at inilagay sa isang selyo sa kanya, upang hindi na niya linlangin ang mga bansa, hanggang sa ang isang libong taon ay matutupad: at pagkatapos ay siya ay aalisin maliit na panahon. At nakita ko ang mga luklukan, at sila’y nakaupo sa kanila, at ang hatol ay ibinigay sa kanila: at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus, at dahil sa salita ng Diyos … nabuhay sila at naghari kay Kristo ng isang libong taon . Ngunit ang iba pang mga patay ay hindi nabuhay muli hanggang sa matapos ang isang libong taon. “(Apocalipsis 20: 3-5) Ang unang pag-aani ay nauna sa isang karanasan sa milenyo, na sinasagisag ng pitong araw ng kapistahan ng mga tabernakulo, at ang ikawalong araw, na kung saan ay simbolo bilang ang huling araw at prefigures ang paglikha ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Ang ikawalong araw ay natapos na ang isang libong taon.
Ano ang ginagawa ng klase na ito? Gusto nilang kunin ang lunsod na hindi sila pinahihintulutang pumasok. Sinasabi nila na “Ibigay mo sa amin ang pagpapala, o kung hindi namin ibabagsak ang lunsod na ito sa aming mga hukbo ng mga masasamang patay!” O, sa isang mas simple na paraan, tulad ng sinabi sa Halloween, “Trick of treat …”. Ang mga witches, sorcerers, zombies, ghosts, devils, at beasts ay nakapalibot sa mga pader at mga pintuan ng banal na lunsod, para lang marinig ang mga salitang “hindi ko alam sa iyo. Umalis ka sa Akin, mga manggagawa ng kawalan ng batas … “(Lucas 13:27)

Kamatayan: Nito ang naluluwalhati sa mundo ngayon.Ngunit itinuturing nito ang isang mas madidilim, mas malungkot na kaganapan …

Isaalang-alang ang tanawin ng mga lumalaban sa makalangit na Jerusalem: “At ito ang salot na sasaktan ng Panginoon sa lahat ng bayan na nakipaglaban sa Jerusalem; Ang kanilang laman ay susupukin samantalang sila ay nakatayo sa kanilang mga paa, at ang kanilang mga mata ay lilipulin sa kanilang mga butas, at ang kanilang dila ay lilipulin sa kanilang bibig. “(Zacarias 14:12) Ang
isang babae noong 1800 ay nagkaroon ng isang tumpak na pangitain, nagtataya ng maraming mahahalagang kaganapan na nangyayari nang isa-isa. Isa sa mga pangitain na ito ay dinala upang tingnan ang muling pagkabuhay ng mga masasamang patay, nang sila ay lumitaw mula sa kanilang mga libingan. Tingnan ang kanilang kalagayan:
“Ang mga banal na anghel ay napalibot kay Jesus, at dinala siya sa kanyang lakad, at sinundan ang tren ng mga tinubos na mga banal.Pagkatapos ay si Jesus sa kahila-hilakbot, natatakot na kamahalan ay tumawag sa mga patay na masama; at habang sila ay dumating na may parehong mahina, may sakit na katawan na napunta sa libingan, kung ano ang isang tanawin! anong tanawin! Sa unang pagkabuhay na mag-uli ang lahat ay lumabas sa walang kamatayang pamumulaklak; ngunit sa pangalawa, ang mga marka ng sumpa ay makikita sa lahat. “1 Mga Espirituwal na Regalo, p. 214

“At nakita ko ang isang dakilang puting luklukan, at siya na nakaupo sa ibabaw nito, mula sa kani- yang mukha ang lupa at ang langit ay tumakas; at walang natagpuang lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, maliit at malaki, tumayo sa harapan ng Diyos; at nabuksan ang mga aklat: at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay: at ang mga patay ay hinatulan sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nandoon; at ibinigay ng kamatayan at ng impiyerno ang mga patay na nasa kanila: at sila ay hinatulan bawat tao alinsunod sa kanilang mga gawa. At ang kamatayan at impiyerno ay inihagis sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. At sinuman na hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay inihagis sa dagatdagatang apoy. “(Apocalipsis 20: 11-15)

ANO ANG DAPAT MONG GAWIN?

Kung nasasangkot ka sa pagsasanay na ito taon-taon, ibaling ang iyong puso mula sa mga kasamaan na ito, at papunta sa buhay na Diyos, at Siya’y magpapatawad ng kaluguran, at ipaalam sa iyo ang Kanyang kalooban habang hinahanap mo Siya nang buong puso mo. Nang ang mga naniniwala ay dumating sa katotohanan, at ipinahayag ang kanilang mga kasalanan, napatunayan nila ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagkuha ng lahat ng mga bagay na kumakatawan sa mga puwersa ng mga demonyo, at sinunog ang mga ito, na nagpapahiwatig ng bahagi na mayroon ang mga bagay sa lawa ng apoy, ngunit kung sumuko ka ang usapin sa Diyos, hangarin na ikaw ay kabilang sa klase na binibilang sa kahanga-hangang makalangit na Canaan, kabilang sa mga umiibig sa Diyos, at sumusunod sa Kanyang mga utos.

“At marami sa mga naniniwala ang dumating, at nagkumpisal, at nagpahayag ng kanilang mga gawa. Marami rin sa mga ito ang ginamit ang mga kakaibang sining na dinala ang kanilang mga aklat, at sinunog ang mga ito sa harap ng lahat ng tao: at binilang nila ang halaga nila, at nasumpungan nila ang limampung libong pirasong pilak.”(Mga Gawa 19: 18-19)

ung ang artikulong ito ay nakapagtuturo at nakapagpapaliwanag, mangyaring ibahagi sa iba na maaari rin nilang mapagtanto ang kabigatan ng bagay. Pagpalain ka ng Diyos!

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Ang Propesiya Ng Halloween: Isang Anino Ng Mga Bagay Na Darating
October 30, 2017 (No Comments) by Christian Israel

Ang pinagmulan ng Halloween, at higit na mahalaga, ang propesiya ng Halloween, ay hindi naiintindihan ng mga paksa, kung hindi lubos na hindi alam. Ang mga demonyo, mga multo, mga skeleton, mga zombie, mga witcher, sa gitna ng maraming iba pang mga costume na disenyo na isinusuot sa Halloween, dapat itong maging sorpresa sa anumang na ang mga pagdiriwang ng araw na ito ay hindi malinaw na natagpuan sa anumang sipi ng Bibliya. Kaya kung ang pagdiriwang ay hindi matatagpuan sa Biblia, saan ito nanggaling? Gayundin, ano ang sinasabi ng Bibliya hinggil sa mga gawi nito? Dagdag pa, naglalaman ba ito ng isang saligan na propetikong babala na nakapaloob sa pagdiriwang nito?Sa artikulong ito, umaasa kaming sagutin ang mga katanungang ito nang detalyado.

ANG PINAGMULAN NG HALLOWEEN

Ang bagong taon ng Celtic ay nagsimula sa gabi ng ika-1 ng Nobyembre (Oktubre 31), at ito rin ay itinuturing na ang panahon ng pagdiriwang ng panahon ng pag-aani sa ilang mga paganong kultura, mas partikular, ang ani sa patatas. Sa kalaunan ay kilala sila bilang mga piyesta opisyal ng Toussaint. Sila ay tumagal ng dalawang linggo, karaniwang sa pagitan ng ika-22 ng Oktubre at ika-3 ng Nobyembre. Ngunit hindi lamang ang panahon ng pag-aani, ngunit sinasabi ng World Book Encyclopedia na ang Samhain ay isang  “sinaunang pagdiriwang ng paganong ipinagdiriwang ng mga taong Celtic mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas … Naniniwala ang mga Celt na ang mga patay ay maaaring maglakad kasama ng mga nabubuhay sa panahong ito. Sa panahon ng Samhain, ang buhay ay maaaring bumisita sa mga patay. “Ang mga Romano ay napagtagumpayan ang mga Celt at kinuha ang mga espiritistikong ritwal ng Samhain, na nagsasama ng mga rito sa Feralia, isang araw sa  huling bahagi ng Oktubre kapag ang mga Romano ay tradisyonal na ipinagdiriwang ang pagkamatay ng mga patay. Gayunpaman, ang iglesiang Katoliko, na inaakala na magkaroon ng awtoridad na pabanalin ang panahon sa kanilang sariling kalooban, matapos ang pag-agaw sa trono ng Roma, ay higit na pinangalagaan ang araw sa mga Katoliko na tinatawag itong “All Saints Day”. Ito ay nagsilbi upang lalong lumabo ang linya ng pagkakaiba na umiiral sa pagitan ng mga Katoliko at ng mga pagano. Noong ika-11 na siglo, isa pang araw ay idinagdag sa karangalan ng mga patay na tinatawag na Araw ng Mga Kaluluwa. Sa araw na ito ay iginagalang ang lahat ng namatay ngunit dahil sa kasalanan, kailangan ang mga merito ng mga panalangin ng mga inapo upang pumasok sa langit; Ang mga salungat ng gayong konsepto sa ebanghelyo ni Cristo ay napakarami para sa haba ng artikulong ito (Tagumpay laban sa kasalanan sa buhay ng mananampalataya, si Kristo ang tanging daan patungong langit, hindi dahil sa ating katuwiran, atbp.). Sa Mexico at sa Estados Unidos, Dia de Los Muertos , o Araw ng mga Patay. Ang mga tradisyon na may kaugnayan sa araw ay kasama ang pagbubuo ng mga pribadong altar na nagpapasalamat sa namatay na gumagamit ng mga skull ng asukal, mga marigold, at ang pinapaboran na pagkain at inumin ng mga patay at binibisita na mga libingan kasama ang mga ito bilang mga regalo, pati na rin ang pagbibihis sa katulad ng namatay. Ang mga araw na ito magkasama ay tinatawag na Hallowmass, o sa Oktubre 31, Lahat ng Hallow’s Eve (Halloween). Sa katunayan, ito ay isang Katoliko na bersyon ng lumang paganong holiday, na na-embraced ng sekular na mundo sa isang katulad na anyo. Talaga bang tinatawag na Kristiyano ang ganitong pagdiriwang?

Ang araw ng pag-aani at pagpaparangal sa mga patay ay itinuturing na ang araw kung saan ang espirituwal na kaharian at lupa ay mas madaling maabot sa iba kaysa sa iba pang mga araw. Sa isang artikulo mula Oktubre 1990, sa magasin na USA Today, may isang haligi kung saan kinikilala ang isang babae na nagsasanay ng pangkukulam. Sa panayam, sinabi niya: “Hindi napagtanto ng mga Kristiyano na ito, ngunit ipinagdiriwang nila ang aming bakasyon sa amin. . . . Gustung-gusto namin ito, ‘”USA TODAY (10/29/90) Anong pista opisyal ang ipinagdiriwang sa isang bruha? Ang Bibliya, sa walang katiyakan na mga tuntunin ay nagsasabi ng kalubhaan ng pagsasagawa ng mga mangkukulam, na nagsasabing “Huwag kang magdusa ng mangkukulam upang mabuhay.” (Exodo 22:18) Bakit ito? Dahil ang kapangyarihan na ang isang bruha channel ay isang Satanas kapangyarihan mula sa kailaliman ng napakalalim hukay. Si Anton LeVey, isang namatay na mataas na pari at nagtatag ng simbahan ni Satanas, ay sumulat sa Satanikong Biblia,Halloween (o All Hallow’s Eve). “Sinabi ng Encyclopedia Britannica ang mga sumusunod sa ilalim ng seksyon para sa Halloween:” Ang mga kaluluwa ng mga patay ay dapat na muling bisitahin ang kanilang mga tahanan sa araw na ito … Iyon ay ang oras upang palakihin ang mga supernatural na kapangyarihan na kumukontrol sa mga proseso ng kalikasan. Bilang karagdagan, ang Halloween ay itinuturing na ang pinaka-kanais-nais na oras para sa mga divinations tungkol sa kasal, kapalaran, kalusugan, at kamatayan. Ito ay ang tanging araw kung saan ang tulong ng diyablo ay tinawag para sa gayong mga layunin. “ Ipinagmamalaki pa ni Anton LeVey na pahihintulutan ng Kristiyanong mga magulang ang kanilang mga anak na lumakad sa madilim na daloy ng kaaway ng mga kaluluwa:” Natutuwa ako na ang mga magulang na Kristiyano hayaan ang kanilang mga anak na sumamba sa diyablo kahit isang gabi ng taon. ”
Ito ay isang malaking krimen upang mag-alay ng mga bata sa ibabaw ng altar kay Moloch sa batas ng Diyos, gayunpaman isang malaking krimen pa rin upang maganyaya ang mga bata sa pagsasagawa ng pagsamba at paggalang sa mga patay, at ang may-akda ng kamatayan. Si Kristo ang Prinsipe ng buhay; mula sa Kanya ang isang bukal ng buhay ay dumadaloy sa lahat na lalakad sa landas ng buhay, namamatay sa kanilang kasalanan. Ngunit sa mga patuloy sa kanilang mga kasalanan, sinabi sa atin na “ang sahod ng kasalanan ay kamatayan …”. Sabi ni Cristo “Nguni’t ang nagkakasala laban sa akin ay nagkakamali sa kaniyang sariling kaluluwa: lahat ng nangapopoot sa akin ay umiibig sa kamatayan.” (Kawikaan 8:36)

ANG PAGTULIGSA NG BIBLIYA SA PAG-GANAP

Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa mga gawi na ito, na nagpapahayag sa kautusan na hindi sila sumusunod sa kautusan ng Diyos, ni hindi sila maaaring maging kasuwato ng Kanyang pagsamba.

“Huwag mong alalahanin ang mga taong may pamilyar na espiritu, ni maghanap ng mga salamangkero, upang maging nadungisan nila: Ako ang si Yahweh na iyong Diyos.” (Levitico 19:31)

“Pagdating mo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, huwag mong matutuhang gawin ang mga kasuklamsuklam ng mga bansang iyon. Huwag masumpungan sa iyo ang sinomang gumagawa ng kaniyang anak na lalaki o anak na babae sa pamamagitan ng apoy, o na nagtataglay ng panghuhula, o tagapanood ng mga panahon, o isang enchanter, o isang mangkukulam, O isang manunugtog, o isang konsulter na may pamilyar mga espiritu, o isang wizard, o isa na nagtatanong ng mga patay. Sapagkat ang lahat ng gumagawa ng mga bagay na ito ay kasuklamsuklam sa Panginoon: at dahil sa mga karumal-dumal na ito ay pinalayas sila ng Panginoon mong Dios mula sa harap mo. “(Deuteronomio 18: 9-12) Kapansin-pansin na ang mga kasalanan na ito lalo na pinalayas ng Diyos ang mga pagano mula sa lupain ng Canaan; ngunit ipinangako ng Diyos ang isang makalangit na Canaan, at isang bagong langit at isang bagong lupa. Kung ito ang dahilan ng pagiging pinalayas ng lupain, ang pagluluwalhati sa kasalanan at kamatayan ang dahilan kung bakit hindi mananatili ang tao sa lupang pangako? Gusto kong maintindihan natin ito, dahil may isang malaking misteryo sa Halloween na maraming hindi nakakaintindi, at lubos na makahulang sa kahulugan nito.

ANG PESTIBLE BIBLIYA & IT COUNTERFEIT

Gayunpaman, sinabihan tayo kung sinuman, gayunpaman tila Kristiyano ay maaari niyang i-claim na, kung naniniwala siya na maaaring obserbahan ng mga Kristiyano ang halloween o magkaroon ng anumang honorary kaugnayan dito, dapat nating tandaan ang mga salita nang mabuti: “At kapag sasabihin nila sa inyo, Maghanap sa kanila na may mga pamilyar na espiritu, at sa mga wizard na sumiping, at ang pag-uusap na ito: hindi ba dapat humingi ng isang tao sa kanilang Diyos? Dapat nilang hanapin ang buhay sa pamamagitan ng mga patay? Sa kautusan at sa patotoo: kung hindi sila nagsasalita ayon sa salitang ito, ito ay dahil walang liwanag sa kanila. “(Isaias 8: 19-20) Gayunpaman ang mga Kristiyano ay hinihikayat ang pag-uugali na ito.

“Noong pastor ako ng isang kongregasyon ng Presbiteryano sa Alexandria, Va., Tumulong ako upang magplano ng Halloween party para sa mga bata sa basement ng simbahan. Isang bagong miyembro ng iglesya, isang imigrante mula sa Kanlurang Aprika, ay malinaw na namimighati, na nagtataka kung bakit magkakaroon tayo ng isang kaganapan na nagpapahintulot sa masasamang espiritu na pumasok sa ating simbahan. Ito ay isang lehitimong tanong … Ngunit ipaalala sa atin ng Halloween na dapat tayong mamatay. “USA HARI NGAYON,  Henry Brinton,  pastor ng Fairfax Presbyterian Church, Oktubre 28, 2012

Pag-aanyaya sa masasamang espiritu sa simbahan? Sadly, ito ay eksakto kung ano ang ginagawa nito.Tinatandaan nito ang talinghaga ng walang-bahay na bahay, kung saan hindi natagpuan ang presensya ng Diyos. “Kung magkagayo’y yumayaon siya (ang masamang espiritu), at kumuha ng pitong iba pang mga espiritu na mas masama kaysa sa kanyang sarili, at sila ay pumasok sa [bahay] at nanahan doon: at ang huling kalagayan ng lalaking iyon ay mas masahol pa kaysa sa una. Gayon din naman sa ganitong masamang salinlahi. “(Mateo 12:45) Ngunit higit pa rito, ang pastor ng Simbahang Presbyterian na ito ay nagsabi ng isang bagay na higit na makahulang kaysa sa maraming nalalaman. Sinabi niya “Ang Halloween ay nagpapaalala sa atin na dapat tayong mamatay …”. Ang pag-anyaya ng mga diyablo sa iyong tahanan at sa iyong simbahan at pagpaparangal sa kanilang mga araw bilang banal ay isang pag-aalala, at dapat itong maging alalahanin. Gayon pa man ang kaaway ng mga kaluluwa ay lubos na nakakaalam kung ano ang kahulugan ng Halloween sa prophetically.

Ang hindi nakikilalang propesiya …

Para sa katotohanan ng Diyos, si Satanas ay laging may huwad.Ang banal na panahon ng Diyos ang Kanyang mga oras ng pagsamba na dapat sundin kay Cristo (Makikita mo ang mga ito sa Mga Bilang 28-29). Ngunit higit pa sa mga oras ng pagsamba para sa katawan ni Cristo, ang mga taunang kapistahan ng Diyos ay may prophetic importance sa kanila: na naglalaman sa kanila ng mga paghahayag ng paglalahad ng plano ng kaligtasan. Sa kagaya ng paraan, si Satanas ay may mga piyesta opisyal na nilalayong luluwalhati ang sarili, ang bumagsak na kalikasan, at ang mga pangyayari para sa mga pangyayari sa propesiya upang pahayag ang paglalahad ng kapalaran ng mga naglilingkod sa kanya.

Ang kapistahan ng ani na nagdiriwang ng buhay, at ang kabuuan ng pagliligtas ni Cristo ay tinatawag na “Ang Kapistahan ng mga Tabernakulo”. Ipinahayag na ang lahat ng kasalanan ay nalinis mula sa buhay, at tinatanggap tayo pabalik sa presensiya ng Diyos, malayang uminom ng mga tubig ng buhay na umaagos mula sa Trono ng Diyos at ng Kordero. Si Jesus sa huling dakilang araw ng kapistahan na ito ay gumawa ng isang malakas na tawag sa lahat ng sinumang sumampalataya sa Kanya, sa paraang itinuturo ng Kasulatan, tatanggapin nila ang buhay na tubig ng Espiritu ng Diyos: Ang Kanyang kapangyarihan at presensya. Ang kapistahan ng pag-aani ay panahon din ng huling ulan; nang dumating ang huling ulan

sa lupain, ang pag-aani ay hinog na, at maaaring anihin; ito ay nagmumula sa pagpapalaya na matatamo natin kapag tinanggap natin ang kabuuan ng Espiritu ng Diyos. Ito ay dinala upang makita sa ganitong paraan: “Mapapalad ang mga gumagawa ng kanyang mga utos, upang magkaroon sila ng karapatan sa punong kahoy ng buhay, at makapasok sa mga pintuang-daan sa lungsod. Sapagkat walang mga aso, at mga salamangkero, at mga luklukan, at mga mamamatay-tao, at mga mananamba sa idolo, at sinumang nagmamahal at gumagawa ng isang kasinungalingan … At ang Espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, Halika. At ang nakikinig ay nagsabi, Halika. At ang nauuhaw ay dumarating. At sinumang nagnanais, hayaan siyang kunin ang tubig ng buhay nang walang bayad. “(Apocalipsis 22: 14-15)

Pansinin na hindi lahat ay mapalad na magkaroon ng karapatan sa buhay ng langit, at pumasok sa ipinangako na lunsod ng Diyos, ngunit ang mga sumusunod sa batas ng Diyos ay naroroon. Walang kasalanan ang pinapayag doon, upang pahintulutan ang kasalanan na pahintulutan ang pagtatalo sa kaharian ng langit, at ipakilala sa kaharian ng buhay ang mga desolating mga baha ng kamatayan. Sa katapusan ng lahat ng mga bagay ay magkakaroon ng dalawang uri: isa sa loob ng lungsod, na natanggap ang pagpapala ng kapistahan ng mga Tabernakulo, at naliligtas at sa presensya ng Diyos.

Ang Pagpapala ng Pista ng Pag-ani ng Ulat ng Ulan

Sa klase na ito, nasusulat: “At nakita ko si Juan ang banal na lunsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa Diyos mula sa langit, na inihanda bilang isang nobya na pinalamutian ng kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa langit, na nagsasabi, Narito, ang tabernakulo ng Dios ay nasa mga tao, at siya’y tatahan sa kanila, at sila’y magiging kaniyang bayan, at ang Dios ay sumasa kanila, at magiging kanilang Dios. At papahirin ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata; at hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni kalungkutan, o paghihiyawan, ni magkakaroon pa ng masakit: sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na … masdan, ginagawa ko ang lahat ng mga bagay bago … Ibibigay ko sa kanya ang nauuhaw sa bukal ng malaya ang tubig ng buhay. “(Apocalipsis 21: 2-6)

Ngunit ang isa pang uri ay dinala upang tingnan lamang ang dalawang talata pagkatapos:
“Ngunit ang natatakot, at di-sumasampalataya, at mga kasuklamsuklam, at mga mamamatay-tao, at mga manlilibak, at mga salamangkero, at mga mananamba sa idolo, at lahat ng mga sinungaling, ay magkakaroon ng kanilang bahagi sa lawa na nagsusunog apoy at asupre: na siyang ikalawang kamatayan. “(Apocalipsis 21: 8)

Muli, inihalintulad ito ng Bibliya sa dalawang ani. Ang unang pag-aani ay sa mga anak ng Diyos na sumusunod sa Kanyang mga utos:
“At tumingin ako, at narito ang isang puting ulap, at sa ibabaw ng ulap ay nakaupo ang katulad ng Anak ng tao, na may isang ulo na gintong korona, at may isang matalim na kamay karit. At lumabas ang ibang anghel sa templo, na sumisigaw ng malakas na tinig sa nakaupo sa alapaap, Iguhit mo ang iyong karit, at magaani: sapagka’t dumating na ang panahon na anihin mo; sapagka’t ang ani ng lupa ay hinog na. At ang nakaupo sa ulap ay naitulak sa kaniyang panggapas sa lupa; at ang daigdig ay inani. “(Apocalipsis 14: 14-16)

At ang ikalawang pag-aani ay sa mga tagasunod ni Satanas, na tumangging sumunod sa Diyos at tumanggi na tumigil sa kasalanan:
“At ang ibang anghel ay lumabas mula sa templo na nasa langit, siya ay may isang matalas na karit. At ang ibang anghel ay lumabas mula sa altar, na may kapangyarihan sa apoy; at sumigaw ng malakas sa kaniya na may matalas na karit, na nagsasabi, Itulak mo ang iyong matalas na karit, at tipunin mo ang mga buwig ng puno ng ubas sa lupa; para sa kanyang mga ubas ay ganap na hinog. At sinaktan ng anghel ang kaniyang panggapas sa lupa, at tinipon ang puno ng ubas sa lupa, at inihagis sa malaking pisaan ng ubas ng galit ng Dios. At ang pisaan ng ubas ay natapak sa labas ng lunsod, at ang dugo ay lumabas sa pisaan ng ubas … “(Apocalipsis 14: 17-20)

Sa labas ng lunsod, ang presensya ng Diyos ay parang sunog na apoy sa kasalanan, at ito ay inihalintulad sa isang pisaan ng ubas, at ang mga kaluluwa na nasa kanilang mga kasalanan, sa labas ng tabernakulo ng Diyos ay may kamatayan, na tinatawag na “ikalawang kamatayan”, bilang kanilang bahagi : walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos. Ang Halloween, ang Araw ng mga Patay, ay tumutukoy sa mismong klase: Ang pag-aani ni Satanas ng mga kaluluwa. Ito ba ay isang kamangha-mangha na ito ay konektado sa kamatayan, pangkukulam, panggagaway, pagpatay, atbp? Ang pag-aani ni Satanas ng mga kaluluwa ay tinatawag na ikalawang muling pagkabuhay; ang unang pagkabuhay na mag-uli ay kabilang sa klase na nakibahagi sa sakripisyo ni Kristo, at nakikibahagi sa Kanyang muling pagbabangong kapangyarihan:

Pinasisimulan ng isang kultura ng kasalanan, may mga makahulang mensahe na inihula bago ang mga mata ng marami …

“At itinaboy siya [ang diyablo] sa kalaliman, at itinakip siya, at inilagay sa isang selyo sa kanya, upang hindi na niya linlangin ang mga bansa, hanggang sa ang isang libong taon ay matutupad: at pagkatapos ay siya ay aalisin maliit na panahon. At nakita ko ang mga luklukan, at sila’y nakaupo sa kanila, at ang hatol ay ibinigay sa kanila: at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus, at dahil sa salita ng Diyos … nabuhay sila at naghari kay Kristo ng isang libong taon . Ngunit ang iba pang mga patay ay hindi nabuhay muli hanggang sa matapos ang isang libong taon. “(Apocalipsis 20: 3-5) Ang unang pag-aani ay nauna sa isang karanasan sa milenyo, na sinasagisag ng pitong araw ng kapistahan ng mga tabernakulo, at ang ikawalong araw, na kung saan ay simbolo bilang ang huling araw at prefigures ang paglikha ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Ang ikawalong araw ay natapos na ang isang libong taon.
Ano ang ginagawa ng klase na ito? Gusto nilang kunin ang lunsod na hindi sila pinahihintulutang pumasok. Sinasabi nila na “Ibigay mo sa amin ang pagpapala, o kung hindi namin ibabagsak ang lunsod na ito sa aming mga hukbo ng mga masasamang patay!” O, sa isang mas simple na paraan, tulad ng sinabi sa Halloween, “Trick of treat …”. Ang mga witches, sorcerers, zombies, ghosts, devils, at beasts ay nakapalibot sa mga pader at mga pintuan ng banal na lunsod, para lang marinig ang mga salitang “hindi ko alam sa iyo. Umalis ka sa Akin, mga manggagawa ng kawalan ng batas … “(Lucas 13:27)

Kamatayan: Nito ang naluluwalhati sa mundo ngayon.Ngunit itinuturing nito ang isang mas madidilim, mas malungkot na kaganapan …

Isaalang-alang ang tanawin ng mga lumalaban sa makalangit na Jerusalem: “At ito ang salot na sasaktan ng Panginoon sa lahat ng bayan na nakipaglaban sa Jerusalem; Ang kanilang laman ay susupukin samantalang sila ay nakatayo sa kanilang mga paa, at ang kanilang mga mata ay lilipulin sa kanilang mga butas, at ang kanilang dila ay lilipulin sa kanilang bibig. “(Zacarias 14:12) Ang
isang babae noong 1800 ay nagkaroon ng isang tumpak na pangitain, nagtataya ng maraming mahahalagang kaganapan na nangyayari nang isa-isa. Isa sa mga pangitain na ito ay dinala upang tingnan ang muling pagkabuhay ng mga masasamang patay, nang sila ay lumitaw mula sa kanilang mga libingan. Tingnan ang kanilang kalagayan:
“Ang mga banal na anghel ay napalibot kay Jesus, at dinala siya sa kanyang lakad, at sinundan ang tren ng mga tinubos na mga banal.Pagkatapos ay si Jesus sa kahila-hilakbot, natatakot na kamahalan ay tumawag sa mga patay na masama; at habang sila ay dumating na may parehong mahina, may sakit na katawan na napunta sa libingan, kung ano ang isang tanawin! anong tanawin! Sa unang pagkabuhay na mag-uli ang lahat ay lumabas sa walang kamatayang pamumulaklak; ngunit sa pangalawa, ang mga marka ng sumpa ay makikita sa lahat. “1 Mga Espirituwal na Regalo, p. 214

“At nakita ko ang isang dakilang puting luklukan, at siya na nakaupo sa ibabaw nito, mula sa kani- yang mukha ang lupa at ang langit ay tumakas; at walang natagpuang lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, maliit at malaki, tumayo sa harapan ng Diyos; at nabuksan ang mga aklat: at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay: at ang mga patay ay hinatulan sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nandoon; at ibinigay ng kamatayan at ng impiyerno ang mga patay na nasa kanila: at sila ay hinatulan bawat tao alinsunod sa kanilang mga gawa. At ang kamatayan at impiyerno ay inihagis sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. At sinuman na hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay inihagis sa dagatdagatang apoy. “(Apocalipsis 20: 11-15)

ANO ANG DAPAT MONG GAWIN?

Kung nasasangkot ka sa pagsasanay na ito taon-taon, ibaling ang iyong puso mula sa mga kasamaan na ito, at papunta sa buhay na Diyos, at Siya’y magpapatawad ng kaluguran, at ipaalam sa iyo ang Kanyang kalooban habang hinahanap mo Siya nang buong puso mo. Nang ang mga naniniwala ay dumating sa katotohanan, at ipinahayag ang kanilang mga kasalanan, napatunayan nila ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagkuha ng lahat ng mga bagay na kumakatawan sa mga puwersa ng mga demonyo, at sinunog ang mga ito, na nagpapahiwatig ng bahagi na mayroon ang mga bagay sa lawa ng apoy, ngunit kung sumuko ka ang usapin sa Diyos, hangarin na ikaw ay kabilang sa klase na binibilang sa kahanga-hangang makalangit na Canaan, kabilang sa mga umiibig sa Diyos, at sumusunod sa Kanyang mga utos.

“At marami sa mga naniniwala ang dumating, at nagkumpisal, at nagpahayag ng kanilang mga gawa. Marami rin sa mga ito ang ginamit ang mga kakaibang sining na dinala ang kanilang mga aklat, at sinunog ang mga ito sa harap ng lahat ng tao: at binilang nila ang halaga nila, at nasumpungan nila ang limampung libong pirasong pilak.”(Mga Gawa 19: 18-19)

ung ang artikulong ito ay nakapagtuturo at nakapagpapaliwanag, mangyaring ibahagi sa iba na maaari rin nilang mapagtanto ang kabigatan ng bagay. Pagpalain ka ng Diyos!

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!