Ang Pananampalataya Ni Jesus

“Narito ang pagtitiis ng mga banal; narito ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at ang pananampalataya ni Jesus. “Apocalipsis 14:12.

Sa aming pag-aaral sa oras na ito ay babawiin natin ang kaayusan, at sabihin, Narito ang mga sumusunod sa pananampalataya ni Jesus at ang mga kautusan ng Diyos. Narito ang pagtitiis ng mga banal. Ang unang karanasan na kinakailangan upang panatilihin ang isang bagay ay upang makuha ito. Kaya bago natin mapanatili ang pananampalataya ni Hesus kailangan natin itong makuha . Ang pananampalataya ay ang kaloob ng Diyos, at walang sinuman ang kailangang sabihin na hindi niya magagawa ito. “Sapagka’t sinasabi ko sa biyaya na ibinigay sa akin, sa bawa’t lalake na nasa gitna ninyo, na huwag ninyong isipin ang kaniyang sarili na lalong mataas kaysa sa nararapat niyang isipin; kundi mag-isip nang tahimik, ayon sa ginawa ng Diyos sa bawat tao ang sukat ng pananampalataya. “Roma 12: 3. Walang kailangang sabihin na hindi siya maaaring magkaroon ng pananampalataya; sapagka’t ibinigay ito ng Dios sa kaniya. Nagbibigay ang Diyos ng pananampalataya, at ang aming bahagi ay ang gamitin ang pananampalatayang iyon, at tulad ng sa pisikal na ehersisyo ng frame ay nagiging sanhi ng pag-unlad, kaya ang paggamit sa kung anong pananampalataya natin ay magpapalago.

Iyong obserbahan na ito ay isang pagsasara ng mensahe; para sa susunod na bagay na nakita ni Juan ay “katulad ng Anak ng tao, na may ulo sa isang ulo ng gintong korona, at sa Kanyang kamay ay isang matalas na karit.” Ano ang nakikita bago pa ipinahayag ang Tagapagligtas? -Ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos. Ang mga utos at pagtuturo ng mga tao ay pumasok upang kunin ang lugar ng mga utos ng Diyos; ngunit dito ay magiging isang tao sa mundo bago dumating si Cristo, sino ang susunod sa mga utos ng Diyos, at hindi dadalhin sa pamamagitan ng mga tradisyon at pagtuturo ng mga tao.

ANO ANG PANANAMPALATAYA NI HESUS?

Ang mga taong ito ay magkakaroon din ng pananampalataya kay Jesus . Sa oras na ito ay may isang mahusay na deal sinabi tungkol sa pananampalataya, ngunit ang paksa ay hindi pagod out pa. Ito ang magiging pananampalataya ni Jesus, kaibahan sa pananampalataya ng diyablo. Narito ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos sa halip na mga kautusan ng mga tao, at magkaroon ng pananampalataya kay Jesus kaysa sa pananampalataya ng diyablo. Ano ang pananampalataya ng diyablo? Ito ay binanggit sa Santiago 2:19: “Ikaw ay sumasampalataya na may isang Diyos; ikaw ay gumagawa ng mabuti; ang mga demonyo ay naniniwala rin at nanginginig. “Nang si Jesus ay narito sa laman, sinabi ng mga demonyo sa Kanya,” Alam Ko sa iyo kung sino ka; ang Banal ng Diyos. “Ang Diyablo ay naniniwala na ang Diyos ay umiiral; alam niya ito ay kaya, at siya trembles sa ito; ngunit hindi siya ang pananampalataya ni Jesus. May pananampalataya siya na umaasa sa katotohanan ng isang tiyak na katotohanan. Maaari tayong maniwala na si Jesucristo ang bugtong na Anak ng Diyos; maaari tayong maniwala na ang dugo ni Jesucristo ay nakapaglilinis mula sa lahat ng kasalanan; maaari naming paniwalaan na ang bawat pahayag na ginawa sa Biblia ay totoo; at wala pang pananampalataya ni Jesus. Maaari tayong maniwala sa kredo ng iglesia, na nagsasabing, “Naniniwala ako sa isang Diyos, Ama na Makapangyarihan sa lahat, Tagagawa ng langit at lupa, at sa Kanyang bugtong na Anak, si Jesucristo na ating Panginoon;

Ano ang pananampalataya ni Jesus bilang contrasted sa pananampalataya ng diyablo? Suriin natin ang salita. Nang dumating si Jesus sa libingan ni Lazarus, at sinabi sa patay na, “Lazaro, lumabas ka,” Alam Niya na nagsasalita Siya ng salita ng Diyos. Siya ay sigurado na; sapagkat patuloy na sinalita niya ang mga salita ng Diyos. “Ang salitang inyong naririnig,” sabi Niya, “ay hindi Ako, kundi ang Ama na nagpadala sa Akin.” Juan 14:24. Alam niya na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang tuparin ang sinabi Niya, at si Lazarus ay lalabas. Iyon ay, ang pananampalataya ni Jesus ay ang pananampalataya na naniniwala na ang salita ng Diyos ay gagawin kung ano ang sinasabi nito. Pinapayagan lamang nito ang salita ng Diyos na maging totoo.

Ngunit ang salita ng Diyos ay totoo kung naniniwala tayo o hindi. Sinabi ni Juan, “Muli, isang bagong utos ang isinusulat ko sa iyo, kung ano ang totoo sa Kanya at sa iyo.” 1 Juan 2: 8. Ang layunin ng salita ng Diyos ay ito ay magiging totoo sa atin. Ang salita ay totoo kay Jesu-Cristo, at Siya ang tunay na kinatawan ng salita. Ano ang sinabi ng salita, Siya ay. At kung ang salita ng Diyos ay totoo sa atin, ito ay magiging katulad natin kay Cristo . Mayroon tayong pananampalataya sa salita ng Diyos kapag naniniwala tayo na ito ay isang buhay na salita, at may kapangyarihang baguhin ang ating mga character, at magtrabaho sa amin kung saan ito nagsasalita.

ANG PANANAMPALATAYA SA SALITA

Ito ang uri ng pananampalataya na pinapurihan ni Jesus. Mababasa natin sa Ebanghelyo ni Mateo na “nang pumasok si Jesus sa Capernaum, dumating sa Kaniya ang isang senturion, na nagsusumamo sa Kanya, at nagsasabing, Panginoon, ang aking tagapaglingkod ay namamatay sa lumpo sa bahay, na lubhang pinahihirapan. At sinabi ni Jesus sa kaniya, Pupunta ako at pagalingin siya. Ang senturion ay sumagot at nagsabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay makapasok sa ilalim ng aking bubong; datapuwa’t magsalita ka lamang ng salita, at ang aking lingkod ay gagaling. Sapagka’t ako’y isang tao sa ilalim ng walang kapangyarihan, na may mga kawal sa ilalim ko; at sinasabi ko sa lalaking ito, Humayo ka, at siya’y yayaon; at sa iba, Halika, at siya’y darating; at sa aking lingkod, Gawin mo ito, at ginagawa niya ito. Nang marinig ito ni Jesus, Siya ay nagtaka, at sinabi sa mga sumunod na, Sa katotohanang sinasabi ko sa inyo, wala akong nasumpungang labis na pananampalataya, hindi, hindi sa Israel. “Mateo 8: 5-10. Narito ang senturion, isang kumander ng isang daang lalaki sa hukbong Romano. Sinabi niya kay Jesus, Sabihin ang salita; iyon ang kailangan mong gawin.

Sasabihin natin na ang kapangyarihang Romano ay Caesar, na ang pangalan ng senturyon ay Julius, at ang sundalo, si Alexander. At sinabi ng lalaking yaon kay Alejandro na lalake, Yumaon ka; datapuwa’t sinabi ni Alejandro na lalake, Anong karapatan mo sa aking utos na yumaon? Pupunta ako kapag nakahanda ako. “Iyon ay si Julius ang lalaking nakikipag-usap kay Alejandro ang lalaki bukod sa anumang awtoridad. Datapuwa’t sinabi ni Julius na senturion kay Alejandro na sundalo, Ikaw ay yumaon, at ang pulutong ay yumaon, sapagka’t si Julius ay nagsasalita bilang isang kinatawan ng Cesar, at tunay na si Cesar ay nagsasalita. Kung gayon, nakikita mo ang pagkakaiba ng lalaki na nakikipag-usap sa lalaki, at ang senturyon ay nakikipag-usap sa sundalo. Ang sundalo ay pumupunta, sapagkat ang lahat ng kapangyarihan ng Imperyong Romano ay nasa likod ng salitang binigkas ng senturyon.

At sinabi ng senturion kay Cristo, nakikita ko na ikaw, si Jesus ng Nazareth, ay naririto, at ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan, na kumakatawan sa Diyos. Kapag nagsasalita ka, hindi si Jesus ang anak ni Jose na nagsasalita, kundi ang Anak ng Diyos; at alam ko na ang salita na iyong sinasalita ay ang salita ng Diyos, at mayroon itong kapangyarihan dito. Ito ang uri ng pananampalataya na pinuri ni Cristo . Ang senturion ay may kumpiyansa na si Kristo ay hindi lamang ang anak ng karpintero, kundi ang Anak ng buhay na Diyos, at naniwala siya na ang buong kapamahalaan ng Diyos ay nasa salita na sinasalita sa pamamagitan Niya.

“Ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig,” at hindi magagamit sa atin ang pag-uusap tungkol sa pananampalataya maliban sa salita ng Diyos. Ang katotohanan na gusto natin ng isang bagay nang buong puso, ay hindi ang pinakamaliit na katibayan na gagawin ito. Ang pananampalataya ay tiwala sa salita ng Diyos, umaasa sa salita ng Diyos, na pinatutunayan ang salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay nakikita si Cristo sa Kanyang salita bilang kapangyarihan ng buhay na Diyos, at naniniwala sa buong puso na gagawin Niya ang Kanyang sinasabi. Ang pananampalataya ay hindi sentimentalismo, hindi lamang isang paniniwala na ang isang bagay ay totoo; Kasama dito ang pagsumite at pagbibigay ng lubos sa salita ng Diyos . Tingnan mo kung mayroon ka ng pananampalataya ni Jesus o ng pananampalataya ng diyablo. Naniniwala siya na totoo ang Biblia, at naniniwala ito nang higit pa kaysa sa marami na gumagawa ng mataas na propesyon!Alam niya na ang Biblia ay ganap na totoo. Alam niya na totoo ito ngunit hindi niya pinapayagan na maging totoo sa kanya. Siya ay isang kasinungalingan; ang kanyang buong buhay ay isang kasinungalingan; siya ay isang kabulaanan mula sa una hanggang sa huli; at sa gayon ay ang bawat isa na ang kanyang pagkatao ay tulad ng sa kanya, at ang pananampalataya ay hindi lalayo kaysa sa kanya. Ang ating mga tauhan ay kasinungalingan kung hindi sila kasuwato ng salita ng Diyos.

Bago ang isang tao ay nakumberte, siya ay may pagpipilian na magsasabi, “Ako ay totoo; Ako ay matuwid, “at sa gayon ay ginagawa ang Diyos na isang sinungaling, o sa pagsasabing,” Totoo ang Diyos, “sa gayo’y nagiging isang sinungaling ang kanyang sarili. Sinasabi ng Kasulatan, “Totoo ang Diyos; ngunit ang bawat tao ay sinungaling. “Roma 3: 4. Ang bawat hindi napagbagong loob ay dapat gumawa ng kanyang pagpili sa pagitan ng pagtawag sa Diyos na isang sinungaling, o pag-amin na siya ay isa.Ang kasalanan ay huwad, at iyan ang gumagawa ng diablo sa diyablo, sapagkat siya ay isang makasalanan mula sa pasimula; siya ay isang sinungaling, at ang ama ng kasinungalingan. Sinasabi ng Diyos, “Ang lahat ay nagkasala at nagkukulang sa kaluwalhatian ng Diyos.” Dapat nating ipaalam sa Kanya maging totoo at sabihin, “Ako ay nagkasala.” Ngunit kapag nakarating tayo sa ganitong karanasan sa ganoong paraan, may higit na masasabi . Nang dumating si Nathan kay David upang repasuhin siya dahil sa kanyang kasalanan at sinabi sa kanya, “Ikaw ang tao,” sumagot si David, “Ako ay nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, Inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan; hindi ka mamamatay. “2 Samuel 12:13. Totoo ang salita ng Diyos. Kapag sinabi ng Panginoon, “Kayo ay nagkasala at nawalan ng kaluwalhatian ng Diyos,” sagot, “Ako ay nagkasala.” Kapag ginawa natin ang pag-amin, sinabi Niya sa atin muli, “Kung ipagtapat natin ang ating mga kasalanan, Siya ay tapat at para lamang patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at upang linisin tayo mula sa lahat ng kalikuan. “Sa ganito dapat nating sabihin,” Ganyan, at hayaan ang salita ng Diyos na maging totoo sa atin. “At kaya’t patuloy nating sasabihin,” Amen, “hindi sa simpleng salita, kundi sa ating buhay . Iyan ang pananampalataya, pamumuhay, banal na pananampalataya.

ANG PANANAMPALATAYA SA PULONG AY NAGHAHATID NG REPORMASYON

Ang pananampalatayang ito ay nagdala ng repormasyon ng panlabing-anim na siglo, at ito ang pananampalataya na gagawin ang repormasyon ng ikalabinsiyam na siglo. Sa panahon ni Luther, iginuhit ng iglesya ang salita ng Diyos, at binigyan ang mga tao ng sarili nitong pagtuturo, tulad ng ginagawa ngayon sa isang malaking lawak. Ito ang gawa ni Luther upang dalhin ang salita sa mga tao at hayaan silang pakainin ito. Ang salita ng Diyos ay patuloy na nakikita sa pagsulat ni Luther. Pananampalataya sa salita ng Diyos, ang pananampalatayang iyon na naniniwala sa salita ng Diyos anuman ang anumang pangyayari sa labas, nagdala ng Repormasyon . Ang aming pagsubok ay darating sa parehong punto.Ang salita ay nagsasabi sa amin na ang mga himala ay gagawin upang suportahan ang kasinungalingan. Ang mga tao na umaasa sa panlabas na mga pangyayari para sa katibayan ng kanilang pagtanggap sa Diyos, ay ang mga tunay na naghahanda sa kanilang sarili upang madalang bihag ng diyablo sa kanyang kalooban . Maaari siyang magdala ng mga palatandaan sa labas. Sinasabi ng salita na siya ay gagawa ng apoy na bumaba mula sa langit sa paningin ng mga tao.

Kapag ang mundo ay tinanggal, ano ang dapat nating tumayo? Ang salita ng Diyos ay ang tanging sigurado na pundasyon, ngunit kung hindi natin matututunan kung paano makatayong matatag sa salitang iyan, hindi tayo magiging handa upang ipagsapalaran ito sa araw na iyon, at tayo ay magiging sa mga dumarating sa harap ng Panginoon sa takot . Kailangan nating maging bihasa sa pamumuhay sa presensiya ng Diyos, upang makita Siya na di nakikita, at pagkatapos, kapag nakikita Niya, hindi ito mahihirap sa atin. Ito ang pananampalataya ni Jesus, – ang pananampalataya na naniniwala na ang salita ng Diyos ay totoo, na nagpapahintulot sa salita ng Diyos na gumana sa kapangyarihan nito sa atin, at lubos na nagsusumite sa gawaing iyon. Walang sinuman ang maaaring magkaroon ng pananampalataya kay Jesus na hindi handang itakwil ang lahat para sa Kanya. Ibinigay niya sa amin ang lahat, at kinuha Niya ang lahat.

Ang pagsasagawa ng isang akrostiko ng “pananampalataya” ay maaaring makatulong upang mapabilib ang mga saloobing ito sa ating isipan.

F-Forsaking.

A-All.

I-I.

T-Take.

H-Him.

Ang ibig sabihin ng pananampalataya ni Jesus, Pagbabagsak sa lahat, kinuha ko Siya, at hayaan Niya na maging totoo sa akin . Ang pagiging isang santo ay simpleng pagiging tunay na tao; Ang pagiging makasalanan ay simpleng pagiging isang sinungaling. Si Cristo ang tapat at tunay na saksi; Si Cristo ang tunay na puno ng ubas; Totoo ang lahat tungkol kay Kristo. Ang pagiging katulad ni Cristo ay totoo; upang maging kakaiba sa Kristo ay hindi totoo. PAGHILING NG MGA PANGANGATWIRANNgayon ay ipaubaya natin ang iba pang pag-iisip. “Narito ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos.” Ngunit totoo rin ito sa mga utos, na dapat nating makuha ang mga ito bago natin mapanatili ang mga ito, tulad ng sa pananampalataya . Paano natin nakukuha ang mga utos? -Gayon din naman sa ating pananampalataya, -Ang Diyos ay dapat ibigay sa atin. “Sapagka’t ito ang tipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon: Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pagiisip, at isusulat ko sa kanilang puso; at ako ay magiging sa kanila isang Diyos, at sila’y magiging sa akin ay isang bayan. “Hebreo 8:10. Dapat niyang ibigay sa atin ang mga kautusan bago natin maiingatan ang mga ito, at dapat Niyang ibigay ito sa atin sa Kanyang sariling paraan, sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga ito sa ating mga puso. “Yamang kayo’y nahayag na ipinahayag na sulat ni Cristo, na pinangasiwaan namin, ay hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Dios na buhay; hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga laman ng mga talahanayan ng puso. “2 Corinto 3: 3. Ang mga utos ay unang isinulat sa daliri ng Diyos sa mga talahanayan ng bato, sa gayon ay inilalarawan ang gawa ng pagsulat ng mga ito sa puso sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ikumpara ang dalawang banal na kasulatan: “Ngunit kung nagpapalayas ako ng mga demonyo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay dumating sa iyo.” “Ngunit kung ako ay may dulo ng Diyos na nagpapalayas ng mga demonyo, walang dudang ang kaharian ng Diyos ay dumating sa ikaw. “Mateo 12:28; Lucas 11:20. Sinasabi ng isa ang “daliri ng Diyos,” ang iba pang “Espiritu ng Diyos.”Isinulat ng Diyos ang sarili Niyang daliri sa mga tapyas ng bato, at sinabi Niya na isusulat Niya ang Kanyang mga utos sa ating mga puso, hindi sa tinta, kundi sa Espiritu ng buhay na Diyos. Ito ay inihula nang isinulat Niya sila sa bato. Dagdag pa, habang isinulat Niya sila sa bato, isinulat Niya sila ngayon, – sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu; at ang Kanyang pagsulat sa ating mga puso ay magiging tulad ng walang hanggan tulad ng Kanyang pagsulat sa bato. Siya na gumagawa ng salita ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Siya na tumutupad ng Aking mga pananalita ay hindi kailanman mamamatay.

Ang salita ng Diyos ay ang tunay na buhay ng Diyos, at ang salitang ito na nasa ating mga puso ay nagpapanatili sa atin sa kawalang-hanggan . Ang salita ng Diyos, na nakasulat sa Espiritu ng Diyos sa mga talahanayan ng puso, ay hindi kailanman magbabago. Ito ang Kanyang karakter. Ngunit hindi kailanman inilalagay ng Diyos ang anumang bagay sa ating mga puso, at hindi Niya pinapayagan ang diyablo na maglagay ng anumang bagay sa ating mga puso upang manatili doon, maliban kung sumasang-ayon tayo dito. Hindi kailanman isusulat ng Diyos ang Kanyang batas sa ating mga puso maliban kung papayag tayo. Ipagpalagay natin ngayon na ang Diyos ay nagpapatuloy sa Kanyang gawain ng pagsulat ng Kanyang batas sa ating mga puso, at isinulat Niya, “Huwag kang magkakaroon ng ibang mga diyos sa harap Ko,” at sasabihin mo, “Sumusunod ako sa iyan.”Isinulat niya ulit, “Huwag kang gagawa sa iyo ng anumang larawang inanyuan, o anumang anyo ng anuman na nasa langit sa itaas, o nasa lupa sa ilalim, o nasa tubig sa ilalim ng lupa; huwag mong yuyuko ang iyong sarili sa kanila ni maglingkod sa kanila; sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay isang mapanibughuing Diyos, na dumadalaw sa kasamaan ng mga ama sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napopoot sa Akin; at nagpapakita ng awa sa libu-libo sa kanila na umiibig sa Akin at sumusunod sa Aking mga utos; “at sinasabi mo,” Iyon ay tama. “Isinulat niya ang ikatlong utos, at muli mong sinasabi,” Sumusunod ako. “Pagkatapos ay sinimulan Niyang isulat ang ikaapat, ngunit nagsimula ka at nagsasabi, “O, hindi; huwag mo itong isulat; Hindi ko mapipigilan iyon. “Ano ang nangyayari? -Siya ay hindi na nagsusulat; at sa pamamagitan ng iyong pagtanggi na ipaalam sa Kanya na isulat ang ikaapat na utos, ikaw ay nagpapalabas ng isinulat Niya, at ang batas ng Diyos ay lumabas mula sa iyong puso. Hindi niya isinulat ang isang bahagi ng Kanyang batas sa ating puso na salungat sa ating pahintulot. Dapat nating pag-aralan ang batas kay Jesu-Cristo, na nag-iingat sa mga utos ng Kanyang Ama, at pagkatapos ay dapat nating ipagkaloob dito, na ang mismong buhay na ipinakita kay Jesucristo ay mahayag sa atin. Ito ay higit na isang katanungan sa aming pagsusumite, at pagpapaalam na ang buhay ay nagpapakita mismo, kaysa sa ating pagpapamalas nito.

Kristo ang Buhay na Batas.

Ang pagsulat ng kautusan sa puso ay ang pagkakaroon lamang ni Cristo sa atin. Si Kristo ang buhay na batas, ang batas sa buhay. Ang Espiritu ni Cristo ang Espiritu ng banal na tao na buhay na naninirahan sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Iyon ang Espiritu na inilalagay Niya sa atin, ang Kanyang iba pang naninirahan sa atin. Ang batas ng Diyos ay ministro ng Espiritu ng Diyos. Kapag iyon ay dumating sa puso, ito ay si Cristo mismo; ito ay “si Kristo sa iyo ang pag-asa ng kaluwalhatian.” At kapag si Kristo ay pumasok sa ating mga puso, siya ay ang buhay na batas, ang batas ng Diyos ay nagtrabaho sa pagkatao. Si Kristo ay naninirahan sa ating mga puso, ay nangangahulugan ng pagdadala ng katangian ng Diyos sa ating buhay. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay nagpapakita ng katangian ni Jesucristo.
Ngayon isang salita tungkol sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay pagsunod sa mga kautusan, ngunit may walang katapusang halaga ng pagsisikap na sundin ang mga utos na hindi iniingatan. Ngunit ang katuwiran ay hindi dumarating sa kautusan. Ang ilang mga tao hang ang batas sa pader, basahin ito, at pagkatapos ay subukan na gawin kung ano ang sinasabi nito. Mayroon silang napakabigat na oras, at pagkatapos ay huwag gawin ito. Bakit? – dahil inilagay nila ito roon. Hindi iyon kung saan inilalagay ito ng Diyos. Sinabi Niya na ilalagay Niya ito sa iyong puso, at dapat mong itago doon. “Mula sa puso ay ang mga isyu ng buhay.” Inaakala mo ba na sa isang puso kung saan nakasulat ang kautusan ng Diyos, maaaring dumating ang mga pagpatay? Sinabi sa atin ng Diyos kung ano ang nasa likas na puso. Sinabi niya, “Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pagiisip, mga pakikiapid, mga pakikiapid, mga pagpatay, pagnanakaw, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kalokohan, masamang mata, kalapastanganan, pagmamataas, kamangmangan. “Marcos 7: 21,22. Iyon ang nakikita ng Diyos sa natural na puso, ngunit nakikita ng tao ang lahat ng iyon? “Ang puso ay magdaraya sa lahat ng bagay, at lubhang masama.” Sinabi ng tao, hindi ako mamamatay-tao; Ako ay isang napaka moral na tao. Ako ay regular na pumupunta sa simbahan, wala sa uri ang nasa puso ko. Ngunit ang mga bagay na iyon ay naroroon. Maliban kung si Cristo ay nandoon at pinalayas sila, pumasok sila at nilapastangan ang templo ng kaluluwa.
Ngunit kapag si Cristo, na siyang batas ng buhay ay pumasok, ang kautusan ay nakasulat sa mga talahanayan ng puso. At kapag dumating si Cristo, lahat ng kasamaan ng likas na puso ay pinalayas ng Kanyang banal na presensya. Kapag nagpapasakop tayo sa Kanya, isinulat Niya ang Kanyang batas sa ating mga puso at buhay. Ang relihiyon ay hindi maaaring ipahayag bilang isang teorya. Ang relihiyon ay buhay. Kapag sinulat ni Cristo ang Kanyang batas sa ating mga puso, ito ay sa pamamagitan ng pagsulat nito sa ating buhay, at kapag ito ay tapos na, ang pagpatay at panlilinlang ay pinalayas! Iyan ang pagsusulat ng batas sa puso; na inilalagay ang buhay ni Cristo bilang ating buhay, upang ang ating buhay ay nagpapakita ng Kanyang buhay.
Ito ay isang kakila-kilabot na pagkakamali na isipin na ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay nangangahulugang kunin ang batas, tingnan ito, at pagkatapos ay gawin ang aming mga isipan na gagawin namin ito. Nangangahulugan lamang ito ng kabiguan at kawalang pag-asa. Ito ay kapag nakita natin na si Kristo ang kautusan ng Diyos na tatanggapin natin, at kapag tinanggap natin Siya, na ang kautusan ay nakasulat sa ating mga puso, at ang ating buhay ay dinadala sa pagkakasundo sa kautusang iyon. Ang batas ng Panginoon ay banal, makatarungan, at mabuti. Hindi natin maaaring gawing banal ang ating buhay, ngunit maaaring gawin ito ni Kristo para sa atin. Oh, upang makita natin sa totoong liwanag ang pribilehiyong sumunod sa kautusan ng Diyos. Pribilehiyo na maging katulad ni Cristo, ang pribilehiyo na manguna sa isang tunay na buhay, ang pribilehiyo ng pakikipagusap sa Diyos, na lumikha ng lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesu-Cristo. Ito ay ang dakilang pribilehiyo ng sangkatauhan na maging kasuwato ng kautusan ng Diyos.

Ang Layon ng Buhay ni Kristo sa Lupa.

Ang buong gawain ni Kristo ay upang ipakita ang pagiging perpekto ng batas ng Diyos, at upang gawing posible para sa atin na maging kasuwato nito. At kapag mayroon tayong buhay at pagtuturo ni Kristo upang maipakita sa atin kung ano ang batas ng Diyos, kamangha-manghang kamangha-mangha na pinapayagan ng maraming tao ang diyablo na manloko sa kanila mula sa pribilehiyo na sumunod sa kautusang iyon. Upang maging katulad ni Cristo, upang maging katulad ng Diyos, upang manguna sa isang tunay na buhay, upang maging dakila, upang madala sa pakikipag-isa sa Diyos, -ang talagang isang pribilehiyo. May mga nagsasabing, ngunit kung namumuhay ako kasuwato ng kautusan ng Diyos, mawawalan ako ng sitwasyon, at ano ang gagawin ng aking pamilya? Ngunit walang anuman ang maaaring mangyari sa mga taong kasuwato ng kautusan ng Diyos, maliban kung pinahihintulutan ng Diyos. Kung alisin Niya ang isang bagay, ito ay upang magbigay ng isang mas mahusay na bagay sa lugar nito. Maaaring hindi ito nangangahulugan ng mas maraming pera, ngunit ano naman iyon? Hindi ba pag-aalaga ng Diyos ang Kanyang sarili? “Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos, at ang Kanyang katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa iyo. “Matt. 6:33. Iyan ang sinabi ng Diyos. Totoo ang Diyos, at ang bawat tao’y isang sinungaling. Ang pananampalataya ay ginagawang totoo ang salita ng Diyos, at naniniwala kung ano ang sinasabi Niya, at walang nakikita kundi ang salita ng Diyos.

Ang Diyos ay Nagmamalasakit sa mga Tapat sa Kaniya.

Ang Diyos ay nag-aalaga sa Kanyang mga tao sa mga panahong ito. Mayroong maraming patunay na ang mga nag-obserba sa ikapitong araw, kahit na sa mga mahihirap na panahon, ay mas mahusay na nakatayo sa pananalapi kaysa sa karaniwang mga tao. Aalagaan ng Diyos ang lahat na tapat sa Kanya. Nakakalat siya ng isang mesa sa ilang upang ipakita sa amin na, kung kinakailangan, maaari Niyang dalhin ang tinapay mula sa langit at tubig mula sa bato. Tiwala sa Diyos na gawin ito. Ang oras ay nararapat sa atin kung kailangan nating magtiwala kay Jesucristo at sa Kanyang salita upang panatilihing tayo sa pagkain at pananamit, upang panatilihing tayo sa temporal at espiritwal, at ang mga ito ay ligtas na nakatago kay Jesucristo. Iyan ay literal na nangyayari, at yaong mga hindi nagtitiwala kay Jesucristo ay mapahamak. Ang Diyos ay nagbababala sa atin, sinusubukan na manalo ang mga tao mula sa pagkawasak na darating. Ang pagpapasakop sa Kanya sa lahat ng bagay ay ang ating kaligtasan ngayon.

Ang Batas ay Natutupad kay Kristo.

Bagama’t hindi natin matutupad ang mga utos hanggang makuha natin ang mga ito, hindi iyan nangangahulugan na ang mga utos ng batas ay hindi mabubuhay sa ating buhay. Iyan lang ang gagawin. Walang sinuman ang makagagawa nito sa kanyang sarili; ngunit dapat tanggapin natin ang kautusan ng Diyos kay Jesu-Cristo at sundin ang kautusan ng Diyos kay Jesu-Cristo. Kung gayon, ang Diyos ay nananahan sa atin, at ang kautusan ay nakasulat sa ating mga puso.
“Narito ang mga sumusunod sa mga kautusan ng Diyos at ang pananampalataya ni Jesus.” Ito ay dahil pinanatili nila ang pananampalataya kay Jesus na sinusunod nila ang mga kautusan. “Ang iyong salita ay nagtago sa aking puso,” sabi ng salmista, “upang hindi ako magkasala laban sa Iyo.” At “ang kasalanan ay ang pagsalangsang ng kautusan.” Si Jesucristo ang Alpha at Omega, ang A hanggang Z; at kapag tinatago natin Siya sa puso, itinatago natin ang Salita ng Diyos sa puso; at kung ano ang aming panatiliin bilang isang buhay na batas ay lumiliko at nagpapanatili sa amin.
Narito, ako’y dumarating na madali; hawakan ang mabilis na mayroon ka, na walang taong kukunin ang iyong korona. “Kami ay nabubuhay bago pa dumating ang ikalawang pagdating ni Cristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya ni Jesu-Cristo, totoo ang salita ng Diyos sa ating pagkatao. Nais ng Diyos na tuparin natin ang Kanyang mga utos sapagkat sila ang mananatili sa atin. Sinabi ni Kristo, “Alam ko na ang Kanyang utos ay buhay na walang hanggan,” at iyan ang dahilan kung bakit Niya masasabi, “Kung ang isang tao ay manatiling Aking sinasabi, hindi Siya makakakita ng kamatayan.” Juan 12:50; 8:51. Ang gawain ni Kristo ay naging isang pagtulog ng kamatayan na dumating bilang resulta ng paglabag ni Adan. “Kung ang isang tao ay panatilihin ang Aking sinasabi ay hindi siya makakakita ng kamatayan;” sapagkat mayroon siyang buhay na Salita. “Siya na gumagawa ng salita ng Diyos ay nananatili magpakailanman.” Maaaring makatulog Siya, ngunit hindi siya makakakita ng kamatayan. Ngunit ang mga hindi nag-iingat ng mga utos ng Diyos ay makakakita ng kamatayan mula sa kung saan walang paggising.

Ang Katiyagaan ng mga Santo. 
“Narito ang pagtitiis ng mga banal.” “Sapagka’t mayroon kayong pangangailangan ng pagtitiis, na pagkatapos ninyong gawin ang kalooban ng Diyos, kayo ay makatatanggap ng pangako.” Heb. 10:36. Kailangan natin ng pasensya. “Sapagkat sandali pa lamang, at Siya na darating, ay darating, at hindi mananatili.” Yaong mga nag-iingat sa Kanyang mga utos at naghihintay sa Kanya, ay nangangailangan ng pagtitiis, sapagkat may kaunting sandali pa.
“Ang mabubuhay ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya.” May tatlong lugar sa Bagong Tipan kung saan ginamit ang kasulatang ito, at ang diin na ginamit sa bawat kaso ay iba. “Sapagka’t sa ganito ay ipinahayag ang katuwiran ng Dios mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya; gaya ng nasusulat, ang mabubuhay ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya “Rom. 1:17. Doon ang diin ay nakalagay sa pagiging matuwid.
“Ngunit na walang sinumang tao ay inaaring-ganap sa batas sa paningin ng Diyos ay maliwanag; sapagkat, ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. “Gal. 3:11. May pananampalataya na binibigyang diin.
, ang mabubuhay ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. “Gal. 3:11. May pananampalataya na binibigyang diin. “Ngayon ang mabubuhay ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya; datapuwa’t kung ang sinoman ay magbalik, ang kaluluwa ko ay hindi magkakaroon ng kalayawan sa kaniya. “Heb. 10:38. Narito ang pamumuhay ay ang nangungunang pag-iisip. Ang pagpapanatiling ng mga utos ay nagpapatuloy, subalit narito ang isang oras kung kailan ang pagkaantala ni Cristo. Kung mabuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, mabubuhay tayo sa lahat ng pagkawasak tungkol sa atin. Ang isang libong mahuhulog sa iyong tagiliran, at sangpung libo sa iyong kanan; ngunit hindi ka darating sa iyo. “” Ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. “” Sa pamamagitan lamang ng iyong mga mata ay makikita mo at makikita mo ang gantimpala ng masama. “Iyan ang pangako ng Diyos sa atin, ngunit sinasabi din Niya,” Kayo ay nangangailangan ng pagtitiis. “” Narinig ninyo ang pagtitiis ni Job, at nakita ang wakas ng Panginoon; na ang Panginoon ay mahabagin, at sa magiliw na awa. “Nagtitiis si Job, bagaman hindi niya makita ang dahilan para dito. Ngunit sa pagsubok na iyon ng Job God ay nagtatrabaho bago ang uniberso ang katotohanan na ang Kanyang pagmamahal ay maaaring magtaguyod ng isang tao kapag ang lahat ng mga temporal na pagpapala ay kinuha.
Sa ika-18 kabanata ng Lucas mayroon kaming kaso ng balo at ang hindi makatarungan na hukom na naitala bilang pagtuturo para sa atin, sa pagtukoy sa pagkaantala ng pagdating ng Panginoon. Ito ang oras sa lahat ng iba pa, bago ang pagdating ng Panginoon, kapag hindi tayo mahina. “At nagsalita siya ng isang talinghaga sa kanila, upang magawa ito, na ang mga tao ay nararapat na manalangin at huwag manglupaypay; na sinasabi, May isang hukom sa isang bayan, na hindi natakot sa Dios, ni itinuring man ang tao. At may isang babaing biyuda sa lunsod; at siya’y naparoon sa kaniya, na nagsasabi, Ipaghiganti mo ako sa aking kalaban [o kalaban]. At hindi siya gusto para sa isang habang; datapuwa’t pagkatapos ay sinabi niya sa kaniyang sarili, Bagaman hindi ako natatakot sa Dios ni itinatangi ang tao, gayon ma’y dahil sa balo na ito ay nagalit sa akin, aking ipaghihiganti siya, baka sa pamamagitan ng patuloy na pagparito niya ay pinapagod ako niya. “Upang mapupuksa siya ay igaganti niya siya ng kanyang kalaban sa batas. “At hindi ba dapat ipaghiganti ng Diyos ang Kanyang sariling mga hinirang, na sumisigaw araw at gabi sa Kanya, bagaman Siya ay nagtatagal sa kanila? Sinasabi ko sa iyo na ipaghihiganti niya sila nang mabilis. ”

Kapighatiang Panahon sa Hinaharap

Nasa panahon tayo ng kaguluhan na inihula sa salita ng Diyos. Ang mga nakababahalang panahon na nakikita natin tungkol sa atin ay ang simula ng mga bagay na ito. “Alam din nito, na sa mga huling araw ay mapanganib na darating.” 2 Tim. 3: 1. Hindi ba natin nakikita ang mga mahirap na panahon, mahirap na pinansyal at espirituwal? At ang mga panahong ito na kung saan kami pumasok, bagaman maaaring may mga pagkakataon na sila ay magpasaya, lalong lumala at mas masama. Ang bahagyang rebaybal sa pananalapi sa mga kolonya ay hindi permanente. Ipinadala ng Diyos ang Kanyang mensahe upang maghanda ng isang tao para sa Kanyang pagdating, upang tipunin ang isang tao na mauunawaan ang mga bagay na ito. Ang mga puso ng mga tao ay nabigo na sa kanila dahil sa takot; Sinasabi nila, Ano ang kahulugan ng mga bagay na ito? “Subalit tulad ng mga araw ni Noe, gayundin ang pagdating ng Anak ng tao ay magiging.” Makikita natin ang karahasan at pagpatay. Iyan ang gawain ng diyablo. Dapat nating makita sa mundong ito ang sitwasyon tulad ng isip ng tao na hindi kailanman naisip; makikita natin ang sitwasyon na humahadlang sa takot sa bawat puso na hindi nakakaalam kay Jesucristo at sa kapangyarihan ng Kanyang kaligtasan. Maaari naming makita ito darating.
Sa araw na iyon ang bayan ng Diyos ay humihiyaw sa Kanya para sa pagpapalaya; datapwat tila Siya ay naglalayo sa araw ng paghahatid sa kanila, sapagkat tayo ay darating sa panahong iyon kung ang kalayaan ng bayan ng Diyos ay nangangahulugan ng pagkamatay ng kanilang mga kalaban. Ang pagpapalaya ng bayan ng Diyos mula sa kanilang mga kaaway ay masusundan lamang ng pagdating ng Panginoong Jesus at ng pagkawasak ng kanilang mga kaaway. Ang Diyos ay napakabagal upang ibuhos ang Kanyang galit sa mga nagtakwil sa Kanya, na tila Siya ay halos nawala ang Kanyang mga tao. Ngunit ang Diyos ay “maghiganti sa Kanyang sariling mga hinirang, na sumisigaw araw at gabi sa Kanya, bagaman Siya ay nagtatagal sa kanila.”
“Datapuwa’t pagka marinig ninyo ang mga digmaan at mga pag-iisip, huwag kayong mangatakot; para sa mga bagay na ito ay dapat munang mangyari; ngunit ang wakas ay hindi sa pamamagitan at sa pamamagitan ng. Nang magkagayo’y sinabi niya sa kanila, Ang bansang ito ay babangon laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian; at ang mga malalakas na lindol ay magiging sa iba’t ibang dako, at ang mga kagutom at mga salot; at mga takot na tanawin at mga dakilang tanda ay darating mula sa langit. Ngunit sa harap ng lahat ng mga ito ay ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa iyo, at inuusig ka, ililigtas ka sa mga sinagoga, at sa bilangguan, dalhin sa harap ng mga hari at pinuno dahil sa Aking pangalan. “Lucas 21: 9-12. Pansinin kung ano ang pinalaki nila. Dahil ang isang tao ay kinasusuklaman, hindi ito sumusunod na siya ay isang Kristiyano. Dapat siya ay kinasusuklaman para sa “alang-alang sa Aking pangalan.” Dahil ang mundo ay hindi tulad ng isang tao, hindi ito sumusunod na siya ay isang Kristiyano. Dapat na hindi nito siya para sa parehong dahilan na hindi nito gusto si Kristo. Ang mga Kristiyano ay mapapansin dahil sila ay kasuwato ng buhay at pagkatao ni Kristo. “At ito ay babalik sa iyo bilang patotoo. Kaya nga, ayusin mo, sa iyong mga puso, na huwag pagninilayin kung ano ang iyong sasagutin; sapagkat ibibigay ko sa iyo ang isang bibig at karunungan, na ang lahat ng iyong mga kaaway ay hindi magagawang tumalo o labanan. At kayo ay mapapahamak kapwa ng mga magulang, at mga kapatid, at mga kamag-anak, at mga kaibigan; at ang ilan sa inyo ay papatayin. At kayo’y kapopootan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Nguni’t hindi mawawala ang isang buhok ng iyong ulo. Sa iyong pagtitiis ay magkaroon ng iyong mga kaluluwa. “Mga talata 13-19. Sa iyong pagtitiis makuha ang iyong buhay. Kami ay nabubuhay bago dumating ang Panginoon. “Sapagkat sandali pa, at Siya na darating, ay darating, at hindi mananatili.” Sa aming pagtitiis na nakuha natin ang ating buhay. Bago ang pagdating ng Panginoon, magkakaroon ng isang tao na gaganap ng Kanyang kalooban. Ang aming lugar ay magiging isa sa kanila. Ang aming lugar ay magiging isa sa mga taong masasabi ng Panginoon, “Narito ang pagtitiis ng mga banal; narito ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at ang pananampalataya ni Jesus. ”