Ang Pagsusulat Sa Pader: Ang Paparating Na Paghuhukom
July 14, 2020 (3 Comments) by Christian Israel

Upang maunawaan ang mga pangyayari na nangyayari sa lupa, kailangan nating magkaroon ng matatag na pundasyon ng propesiya sa Biblia; Sa ganoong paraan maaari naming magkaroon ng pag-unawa na ang Diyos ay nagbibigay ng nauukol sa iba’t ibang mga kaganapan na nagaganap.

Sa Apocalipsis 17, nakikita natin ang isang paghatol na dapat maganap sa dakilang kalapating mababa ang lipad ng Apocalipsis.

Pahayag 17: 1 At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok, at nakipagusap sa akin, na nagsasabi sa akin, Halika rito; Aking ituturo sa iyo ang kahatulan ng dakilang patutot na nauupo sa maraming tubig :

Bago natukoy ang “dakilang kalapating mababa ang lipad” na ito, titingnan natin kung ano ang ibig sabihin nito na siya ay “nakaupo sa maraming tubig”.

Ano ang tubig? Sinabi ng Rev 17:15 “At sinasabi niya sa akin, Ang tubig na iyong nakita, na kinaroroonan ng patutot , ay mga bayan, at mga karamihan, at mga bansa, at mga wika .”

Ano ang ibig sabihin na siya ay nakaupo sa mga tao, maraming tao, bansa, wika? Nangangahulugan ito na natatanggap niya ang kanyang trono sa gitna ng mga tao. Ang kapangyarihang ito ay katulad ng inilarawan ni Pablo:

2Thes. 2: 3-4 Huwag hayaang dayain ka ng sinuman sa anumang paraan: sapagka’t ang araw na yaon ay hindi darating, maliban na lamang kung dumating ang pagbagsak muna, at ang tao ng kasalanan ay mahahayag, ang anak ng kapahamakan; Sino ang sumasalungat at nagpapakataas sa kanyang sarili higit sa lahat na tinatawag na Diyos, o na sinasamba; upang siya na gaya ng Dios na nauupo sa templo ng Dios , na nagpakilala sa kaniyang sarili na siya ay Dios.
Pansinin na ang “lalaking ito ng kasalanan” ay nakaupo sa templo ng Diyos. Ano ang templo ng Diyos na ito?

1Cor. 6:19 “Ano? hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na mayroon kayo sa Dios, at kayo’y hindi sa inyong sarili?

Sinasabi sa atin ng Kasulatan na dapat tayo kasal sa Panginoon, sa tipan sa Kanya:
1 Cor. 6:17 … siya na sumali sa Panginoon ay isang espiritu.

Pansinin din na ang Espiritu, na tinatawag na “ang Espiritu Santo” ay naninirahan sa templo ng ating mga kaluluwa. Ngunit ang “mga tao, mga karamihan, mga bansa, at mga wika” ay “sumali” sa “dakilang kalapating mababa ang lipad”, upang ang Espiritu ay hindi naroroon.
1Cor. 6: 16,18 Ano? Hindi baga ninyo nalalaman na ang nakikisama sa isang patutot ay isang katawan? Sapagkat dalawa, sabi niya, ay magiging isang laman … Tumakas sa pakikiapid … siya na gumagawa ng pakikiapid ay nagkasala laban sa kanyang sariling katawan.

Kaya’t kung ang sinuman ay nakipagtipan sa Panginoon, sila ay “isang Espiritu”, ngunit kung sila ay sumali sa isang “kalapating mababa ang lipad”, sila ay nakipagtipan sa kanila, at “isang laman”. Kung gayon ang Espiritu ay hindi naninirahan sa puso, ngunit ang tao ng kasalanan, na walang kabuluhan sa kasalanan na naninirahan sa kung ano ang dapat na maging templo ng Diyos. Samakatuwid, ang Diyos ay wala sa puso, ngunit ang tao ng kasalanan, na kinakatawan ng “dakilang kalapating mababa ang lipad”, ay.

Tingnan natin ang pagkakakilanlan ng dakilang kalapating mababa ang lipad:
Pahayag 17: 4 At ang babae ay nakadamit ng kulay ube at kulay pula, at may mga ginto at mga mahahalagang bato at mga perlas, na may gintong tasa sa kanyang kamay na puno ng mga kasuklamsuklam at karumihan ng kanyang pakikiapid :
Pansinin na siya ay nakadamit ng lilang, iskarlata, at ginto. Ang mga kulay ay mga kulay ng santuwaryo. Ang templo ng Diyos, gayundin ang mga kasuutan ng mataas na saserdote, na inutusan ng Panginoon na gawin ni Moises ang gayong mga kulay. Ngunit ang isang kulay ay nawawala mula sa kung ano siya ay nakadamit sa:

Exo 26:36 At igagawa mo ng isang tabing sa pintuan ng tabernakulo, ng kulay asul, at kulay-ube, at pula , at linong pinili, na gawa sa pang-uod.

Exodo 28: 4-6 At ito ang mga kasuutan na kanilang gagawin; isang pektoral, at isang epod, at isang balabal, at isang sinulid na balabal, isang mitra, at isang pamigkis: at gagawa sila ng mga banal na kasuutan para kay Aaron na iyong kapatid, at sa kaniyang mga anak, upang siya’y makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. (5) At kukuha sila ng ginto, at kayong bughaw, at kulay-ube, at pula , at lino. (6) At gagawa sila ng epod na ginto, na kayong bughaw, at kayong kulay ube, at pula , at linong pinili, na may katawang gawa.
Ihambing ang Priest ng Diyos sa mahusay na kalapating mababa ang lipad:
Gold, Purple, Scarlet, Blue = Priest

Gold, Purple, Scarlet, No Blue. = Lahi
Ano ang kumakatawan sa asul?

Mga Bilang 15: 38-40 Sabihin mo sa mga anak ni Israel, at ipagbigay-alam sa kanila na gumawa sila ng mga palawit sa mga hangganan ng kanilang mga kasuutan sa buong panahon ng kanilang mga lahi, at kanilang inilalagay sa gilid ng mga hangganan ang isang asul na asul : (39) At ito’y magiging sa iyo’y isang palawit, upang iyong makita, at iyong alalahanin ang lahat ng mga utos ng Panginoon, at gawin mo ; at upang huwag ninyong hanapin ang inyong sariling puso at ang inyong sariling mga mata, na pagkatapos ay inyong gagamitin upang sumamba : (40) Upang inyong maalaala, at gawin ang lahat ng aking mga utos, at maging banal sa inyong Diyos.
Blue = Pag-alaala sa mga utos ng Diyos = Pagpapatupad ng Tipan sa Diyos

Walang asul = Nakalimutan ang mga utos ng Diyos = Pagpunta sa isang pakikiapid
Kaya ang babae ay kumakatawan sa isang kapangyarihan ng pagkasaserdote na nagbabala sa mga utos ng Diyos, na naging “nakababagabag”. Gayundin ang babae ay kumakatawan sa isang simbahan:

Jer 6: 2 Inihalintulad ko ang anak na babae ng Sion sa isang matamis at mahinhin na babae.

Ito ay maaaring maging iba sa simbahan ng Katoliko. Ang kanyang mga saserdote ay madalas na ginayakan ng kulay ube, pula, at ginto. Ang tanging oras na sila ay naka-array sa asul ay sa pagsamba kay Maria, na tinatawag nilang “ang Queen ng lahat ng paglikha” ayon sa Francis pinakabagong encyclical sa pagbabago ng klima. Katulad ng pagsamba sa “Reyna ng langit”, isang kakaibang diyos na hindi sa tunay na pagsamba sa Diyos, at hinahatulan ng Diyos. Paano niya pinatawad ang mga utos? Nakalimutan niya ang utos na nagsasabi na “ALISAN”, sa pamamagitan ng pagpapalit ng araw ng Sabbath na ginawang banal ng Diyos sa karapat-dapat na araw ng Araw, na kilala bilang Araw ng araw, o Linggo. Nagsimula ang pagkakasagrado ng Linggo, hindi sa simbahang Katoliko, kundi sa pagsamba sa araw, at pinagtibay ng iglesiang Kristiyano sa pamamagitan ng pag-kompromiso sa mga malinaw na pahayag ng Kasulatan para sa isang labag sa batas na unyon sa mga Pagano.

Natatanggap ng papamana ang kanyang trono sa mga puso ng mga tao, na nakalimutan, o walang alam, ng mga utos at mga paraan ng Diyos.

NALIGAYAN SA DRAGON

Ngayon ang parehong bagay ay binabanggit sa Apocalipsis 13, na ang babae, o ang tao ng kasalanan, ay tumatanggap ng kanyang trono mula sa dragon.

Apocalipsis 13: 2 At ang hayop na aking nakita ay parang leopardo, at ang kaniyang mga paa ay gaya ng mga paa ng oso, at ang kaniyang bibig ay parang bibig ng leon: at binigyan siya ng dragon ng kaniyang kapangyarihan, at ng kaniyang upuan, at dakilang kapangyarihan.

Ito ang dragon na nagbigay ng “upuan” sa Papamana. At iyon ay pare-pareho ang koleksyon ng imahe sa babae:

Rev 17: 3 Sa gayo’y dinala niya ako sa espiritu sa ilang: at nakita ko ang isang babae na nakaupo sa isang mapulang hayop na may kulay, na puno ng mga pangalan ng kapusungan, na may pitong ulo at sangpung sungay.

Ano ang pulang kulay na hayop na iyon?

Apocalipsis 12: 3 At lumitaw ang ibang pagkamangha sa langit; at narito ang isang malaking pulang dragon, na may pitong ulo at sampung sungay, at pitong korona sa kanyang mga ulo.
Ang iskarlatang may-kulay na hayop ay may: pitong ulo, sampung sungay
Mahusay na pulang dragon: pitong ulo, sampung sungay

Kaya ang babae ay sumakay sa dragon. Kaya natatanggap niya ang kanyang upuan mula sa dragon. Kaya ang parehong antichristian kapangyarihan ay tinutukoy sa Apocalipsis 13 bilang sa 17.

PAGHAHANAP NG DAKO NG KALAGAYAN

Kami ay ipinakita ng ilang mga elemento ng panahon sa Apocalipsis 17. Ang gitnang pokus ng elemento ng oras ay ang pinakamahalagang elemento ng oras: ang paghatol ng dakilang kalapating mababa ang lipad.
Apocalipsis 17: 1 At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok, at nakipagusap sa akin, na nagsasabi sa akin, Halika rito; Ipakikita ko sa iyo ang kahatulan ng dakilang kalapating mababa ang lipad na nakaupo sa maraming tubig:
Paghahatol sa dakilang kalapating mababa ang lipad = hatol ng iglesya Katoliko / mga sumali sa kanya.

Rev 17:10 At may pitong hari: lima ay bumagsak, at ang isa ay, at ang isa ay hindi pa dumating; at kapag siya ay dumating, dapat siyang magpatuloy sa isang maikling puwang.
Ang isang tagal ng panahon ay ipinakita dito upang bigyan kami ng mas malalim na pag-unawa kung anong oras ang “dakilang kalapating mababa ang lipad” ay may ganitong paghatol sa kanya.

Limang Makapangyarihang Kaharian ay bumagsak:
1. Babilonia
2. MedoPersia
3. Gresya
4. Pagano Roma
5. Papal Roma

Ito ang limang mga nahulog na kaharian. Kailan bumagsak ang Papa ng Roma, at paano niya tinanggap ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan?

Tingnan natin ang propesiya ng dragon na nagbigay sa Papa ng trono upang magsimula.

Apocalipsis 13: 2 At ang hayop na aking nakita ay parang leopardo, at ang kaniyang mga paa ay gaya ng mga paa ng oso, at ang kaniyang bibig ay parang bibig ng leon: at binigyan siya ng dragon ng kaniyang kapangyarihan, at ng kaniyang upuan, at dakilang kapangyarihan.
Pansinin na ang trono at kapangyarihan ay ibinigay sa Papamana. Kailan ang trono at kapangyarihan na ibinigay sa Papamana? Ang dragon, na si Satanas, sa pamamagitan ng Imperyong Romano, ay nagbigay sa trono ng pagiging Papado, AT SA PAGBIBIGAY NA THOMBONE, NAGPAPALAGA NG KAPANGYARIHAN NG KAPANGYARIHAN.

Kapangyarihan sa kung ano?

Apocalipsis 13: 7 At ipinagkaloob sa kaniya na makipagdigma sa mga banal, at upang madaig sila: at binigyan siya ng kapangyarihan sa lahat ng mga angkan at mga wika at mga bansa. 
Siya ay binigyan ng kapangyarihan sa lahat ng mga tao: ang “tubig” na kung saan ang babae ay nakaupo sa Pahayag 17. At kung gaano katagal hanggang sa “Papal Roma” ay itinuturing na bumagsak?

Apocalipsis 13: 5 At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay at mga kapusungan; at ang kapangyarihan ay ibinigay sa kanya upang magpatuloy ng apatnapu at dalawang buwan.

Sa pamamagitan ng prophetically, equating isang araw para sa isang taon, na magbibigay sa amin ng 1260 araw / taon. Natanggap ng papamana ang trono ng Roma noong 538, sa pamamagitan ng agresibong pagpapatupad ng Justinian Code na humantong sa Ostrogoths, na inookupahan ang upuan ng Roma mismo, na binunot mula sa lupain, at ini-chase at sa kalaunan ay pinutol bilang isang lahi para sa kanilang anti-Trinitarian, Sabbathkeeping profession, kung saan ang Justinian Code ay partikular na laban.

Ano ang nangyari noong 1798, 1260 taon mamaya? Ang Papasiya, na pinasiyahan sa panahon ng madilim na panahon ng 42 buwan ng propeta, ay kinuha bihag ng pangkalahatang Berthier ng Pransya, sa pamamagitan ng pagkakasunud-sunod ng Direktoryo; na naging responsable para sa paunang paniniil ng Rebolusyong Pranses.

Sa gayon ang pagbagsak ay inihula ng hayop na iyon.

Apocalipsis 13: 3 At nakita ko ang isa sa kaniyang mga ulo na nasugatan sa kamatayan; …

Kailan bumagsak ang Papa ng Roma? Kapag ang ulo ay nasugatan sa kamatayan. Kailan ito? 1798 nang mawalan ito ng kapangyarihan sa mga hari sa lupa.
Nakamamatay na sugat – 1798

Ngunit maliwanag na ang kapayapaan ay gumaganap ng isang malaking bahagi bilang “ang dakilang kalapating mababa ang lipad” sa ika-anim na kaharian, sa panahong nakita natin ang paghatol niya sa Apocalipsis 17: 1, 10.

Ang ika-anim na kaharian ay sinasabing ang isa pagkatapos ng limang nahulog.

Rev 17:10 At may pitong hari: lima ay bumagsak, at ang isa ay , at ang isa ay hindi pa dumating; at kapag siya ay dumating, dapat siyang magpatuloy sa isang maikling puwang.
Susuriin natin kung ano ang mas malapit sa ikaanim na kaharian na ito.

PATULOY NA NAKUHA NA NATURAY

Bagaman sinasabi nito na nangyari ang nakamamatay na sugat, ang hula ay hindi natatapos doon.
Apocalipsis 13: 3 At nakita ko ang isa sa kaniyang mga ulo na nasugatan sa kamatayan; at ang kanyang sugat na nakamamatay ay gumaling : at ang buong mundo ay nagtaka pagkatapos ng hayop.
Pansinin na nakita natin na gumaling ang nakamamatay na sugat. Kaya ang kapayapaan ay mababawi ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Ano ang mangyayari kapag gumaling ang sugat na ito? “Ang buong mundo ay nagtaka pagkatapos ng hayop”. Kaya ang “nagtataka” ay isang elemento ng oras na maaari nating ligtas na mag-refer sa bilang panahon ng kanyang pagpapagaling.

 

Ano ang ibig sabihin na sila ay nagtataka?
Rev 17: 8 … at ang mga nananahan sa mundo ay magtataka, na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula sa pundasyon ng mundo …

Ang mga nagtataka ay ginagawa ito dahil nawala sila. Ito ay nagtataka matapos ang Papasiya na nag-iiwan ng mga tao mula sa aklat ng buhay ay tinutukoy din bilang pagsamba sa Papamana:
Rev 13: 8 At lahat ng nananahan sa ibabaw ng lupa ay sasamba sa kanya, na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng ang Kordero na pinatay mula sa pundasyon ng mundo.
Ang dahilan kung bakit sinasamba nila ang hayop = ang dahilan kung bakit sila nagtataka pagkatapos ng hayop

Hindi nila tinatanggap ang liwanag at buhay ni Kristo. Hindi sila nakikibahagi sa namatay na Kordero ng sakripisyo ng Diyos.

Joh 5:39 Hanapin ang mga banal na kasulatan; sapagka’t sa kanilang palagay ay mayroon kayong buhay na walang hanggan: at sila nga ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Joh 5:40 At hindi kayo paririto sa akin, upang kayo’y magkaroon ng buhay. Joh 5:41 Hindi ako tumatanggap ng karangalan sa mga tao. Joh 5:42 Datapuwa’t nakikilala ko kayo, na kayo’y walang pagibig sa Dios sa inyo. Joh 5:43 Ako’y naparito sa pangalan ng aking Ama, at hindi ninyo ako tinanggap : kung ang iba ay paririto sa kaniyang sariling pangalan, siya ay tatanggapin ninyo. 
Ang mga hindi tumanggap kay Cristo ay tatanggap ng isang maling Kristo; kaya nawala sila, nagtataka, sumasamba sa isang antichristian power: ang tao ng kasalanan.

ANG IKATLONG KAHARIAN

Sino ang ikaanim na kaharian, ang isa na “ay”, kung saan ang dakilang kalapating mababa ang lipad ay tumatanggap ng paghatol?

Pagkatapos ng pagbagsak ng Papal na hayop, na tumanggap ng nakamamatay na sugat, nakita natin ang isa pang kaharian na bumabangon sa palibot ng panahon ng nakamamatay na sugat:
Rev 13:11 At nakita ko ang ibang hayop na umaahon mula sa lupa; at siya’y may dalawang sungay na gaya ng isang kordero, at siya’y nagsalita ng isang dragon.

Ang mga mahahalagang tupa ng kaharian na dumarating ay walang iba kundi ang Republika ng Estados Unidos ng Amerika. Sa pamamagitan ng relihiyosong kalayaan, ang konstitusyon at ang deklarasyon ng kalayaan ay ang dalawang “sungay na tulad ng isang kordero” na nagbibigay ng lakas at lakas sa mga bansa sa mundo.

Alam ng mga tagapagtatag ng Amerika ang pagbagsak ng Papacy, at nais ang Amerika na protektahan laban sa kanyang kurso ng simbahan / unyon ng estado upang mapigilan ang madilim na edad mula kailanman na darating muli sa lupa. Ang Amerika ay isang ligtas na kanlungan.

“Kung ang relihiyong Kristiyano gaya ng naiintindihan ko, o kung naintindihan mo ito, Dapat mapanatili ang Ground nito bilang naniniwala ako na ito; pa Platonick Pythagoric, Hindoo, at cabballistical Christianity4 na Katoliko Kristiyanismo, at kung saan ay prevailed para sa 1500 Taon, ay recd isang mortal sugat na kung saan ang Halimaw ay dapat sa wakas mamatay; gayon pa man ang Malakas ang kanyang konstitusyon upang matiis niya ang mga Siglo bago siya mawalan ng bisa. “John Adams, kay Thomas Jefferson.
Si John Adams ang ikalawang pangulo ng Estados Unidos. Tinukoy niya ang nakamamatay na sugat bilang “isang sugat ng kamatayan”, at tinawag itong Katolikong Kristiyanismo sa pamamagitan ng paganong ugat, na tinatawag itong “Kristiyanong Hindu”, o “Platonikong Kristiyanismo.” Ang parehong pilosopiya ng Platoniko at ang relihiyong Hindu ay nagtataglay ng pinakamatibay na paniniwala sa isang Trinity, at mahalaga ang puntong ito na maunawaan na naiintindihan natin ang paghatol ng dakilang kalapating mababa ang lipad.
Ang karagdagang pagpapakita nila alam ang mga bagay na ito, ang ama ng konstitusyon, sinabi ni James Madison ang mga sumusunod:

“Ang layunin ng paghihiwalay ng simbahan at estado ay upang panatilihin ang magpakailanman mula sa mga baybayin na ang walang katapusang pagtatalo na nagbabad sa lupa ng Europa na may dugo sa loob ng maraming siglo.” James Madison, ika- apat na pangulo ng Estados Unidos.
Sa kabila ng pag-alam sa mga bagay na ito, ang Amerika ay nagtataglay ng propesiya na nagpapakita na ang papamana ay maparangalan sa kanya, at ang Amerika mismo ay bumababa mula sa ito ay tulad ng tulad ng tupa, at sinasabi nito na ito ay “magsalita bilang isang dragon” (v. 11).

Sa pagsasalita ng pagtanggi ng Amerika, sinasabi sa atin ng Kasulatan:

Apocalipsis 13:12 At kaniyang ginagawa ang buong kapangyarihan ng unang hayop sa harap niya, at iginawa ang lupa at ang nagsisitahan doon upang sambahin ang unang hayop, na ang ikamamatay na sugat ay gumaling.

Sinasabi nito na ang hayop pagkatapos ng ikalimang hayop, ang Papal na hayop, ay bumagsak, na ang ikaanim na ulo ng dragon ay kinakatawan ng Amerika. Ginagampanan nito ang parehong kapangyarihan bilang ito ay hinalinhan. Anong kapangyarihan iyon?

Apocalipsis 13: 5 At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay at mga kapusungan; at ang kapangyarihan ay ibinigay sa kanya upang magpatuloy ng apatnapu at dalawang buwan.
Apocalipsis 13: 7 At ipinagkaloob sa kaniya na makipagdigma sa mga banal, at upang madaig sila: at binigyan siya ng kapangyarihan sa lahat ng mga angkan at mga wika at mga bansa.

Magsanay ng parehong kapangyarihan:

Digmaan kasama ang mga banal

Sinasalakay sila

Kapangyarihan sa mga lahi, wika, bansa.
Ang America rin ang magiging boses para kay Satanas sa isang yugto ng mundo, at maging sanhi ng pagsamba sa buong mundo sa unang hayop . Kaya ang babaeng iyon, sa panahon ng Amerika, ay pinarangalan sa isang tiyak na kahulugan bilang isang diyosa ay pinarangalan, kahit na “ang Reyna ng langit”.

At sa anong oras ang Amerika ay may kapangyarihan na ito? Nang ang “nakamamatay na sugat” ng mabangis na hayop ay gumaling. Kaya, habang ang mga kababalaghan ng mundo pagkatapos ng Papasiya, ang Amerika mismo, sa panahong ito ng paghatol, ay nagpapakita na nagtataka sila pagkatapos ng Papamana. Ipinapakita na ang Amerika mismo ay nawala ang mga prinsipyong tulad ng tupa na dapat niyang gamitin ang lakas ng dragon sa mga tao, bansa, wika, at tao. Kung ang Amerika ay magsanhi sa mundo upang sambahin ang unang hayop, na kung saan ang lahat ng mga mundo kababalaghan pagkatapos, ito ay maliwanag na ang America ay nangunguna sa nagtataka pagkatapos sa kanya. Ang Amerika, na dating matalino sa mga panganib ng kapangyarihang pang-papa, ay magiging pinakapanguna sa mga bansa sa mundo upang parangalan siya sa pamamagitan ng pagpapasaya sa mundo sa katulad na paraan. Ang hula ay malinaw: AMERICA AY NAWALA.
Ibinigay ng dragon ang kapangyarihan sa Papamana, na siyang ikalimang nabagsak. Ang ika-anim na pagsusumikap sa parehong kapangyarihan ay mula rin sa dragon, kung saan ang babae ay nakaupo.

Na nagdadala sa amin sa paghatol ng mahusay na kalapating mababa ang lipad.

PAGHAHANAP NG DAKO NG KALAGAYAN

Ang paghatol sa dakilang kalapating mababa ang lipad ay kung ano tayo dito ay tinawag upang maunawaan, sapagkat ito ay nasa panahong nabubuhay tayo, at maraming bagay ang nangyayari na nagpapahayag na ang paghuhukom ay hinog na ngayon. Tingnan natin ang pangalan ng “dakilang kalapating mababa ang lipad”.

Rev 17: 5 At sa kaniyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, HIWAGA , DAKILANG BABILONIA , ANG INA NG MGA PATUTOT AT NG MGA KASUKLAMSUKLAM SA LUPA.

Talakayin natin ang kanyang mga pangalan sa kanyang noo.
1) Misteryo
2) Babylon the Great
3) Ina ng mga harlots

Maraming mga bagay na maaaring sabihin tungkol sa mga pangalan na ito, ngunit magsimula tayo sa Babilonia. Siya ay tinawag na “Babilonia” dahil ang relihiyon na kanyang itinuturing ay walang iba kundi nagmula sa Babel maraming taon na ang nakalilipas. At tungkol sa puntong ito, matutugunan natin nang mas maaga.

Ipaayos natin ang ating mga pansin sa paghatol ng “Babylon”, ang “dakilang kalapating mababa ang lipad.”

Pahayag 18: 2 At sumigaw siya ng malakas na tinig, na nagsasabi, Ang malaking dakilang Babilonia ay bumagsak, at nalugmok , at naging tahanan ng mga demonio, at ng lahat ng karumaldumal na espiritu, at ng lahat ng karumaldumal at karumaldumal na ibon. Pahayag 18: 3 Sapagkat ang lahat ng mga bansa ay uminom ng alak ng poot ng kanyang pakikiapid, at ang mga hari sa lupa ay gumawa ng pakikiapid sa kanya …
Pansinin na siya ay bumagsak sapagkat ang mga hari sa daigdig ay nakagawa ng pakikiapid sa kanya.

Gaya ng nabanggit natin, ang mga nakikisama sa isang patutot ay isang katawan. Isang laman. Tulad ng isang asawang lalaki at asawang babae ay “isang laman.” Samakatuwid, inihahalintulad ito sa isang tipan sa kasal, ang mga hari sa lupa ay nakipagtipan sa Papasiya: at ito ang maliwanag na dahilan para sa kanyang pagkahulog. Ipinapatupad niya, sa pamamagitan ng mga hari sa lupa, ang kanyang doktrina. Kaya ang tawag na “Babylon ay nahulog, ay nahulog” ay ipinahayag.

Nakikita na ito ang panahon ng Amerika, ang “isa” na “ay”, kung gayon ang Amerika ay dapat na sa isang paraan ay nakipagtipan sa Papamana. Ito ay nagdudulot sa kanya na nagdudulot ng pagsamba sa buong mundo; kaya sa pamamagitan ng Amerika, ang nakamamatay na sugat ay talagang gumaling.

ANG PAKSA: CHARISMATIC CHURCH / ESTADO

Ang Amerika ay nakipagtipan sa Papacy- pagpilit sa relihiyon ng Papasiya sa nawala – yaong hindi sumusunod sa mga utos ng Diyos. Magagamit nila ang parehong kapangyarihan bilang unang hayop: isang simbahan / unyon ng estado. Sa pagsasalita tungkol sa Amerika na gumaganap ng gayong kapangyarihan, sinasabi nito:

Apocalipsis 13: 13,14 At gumawa siya ng mga dakilang kababalaghan, na nagpapababa sa apoy mula sa langit sa lupa sa paningin ng mga tao, at dinadaya niya ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa sa pamamagitan ng mga gawang yaong mga himala na may kapangyarihan na gawin sa paningin ng hayop; Na sinasabi sa kanila na nagsisitahan sa ibabaw ng lupa, na sila’y magsisilakip ng isang larawan sa hayop, na may sugat sa pamamagitan ng tabak, at nabuhay.
Ang Protestante America, sa pamamagitan ng kompromiso, ay nagsimula na magsalita bilang isang dragon. Ang mga tumalikod na Protestante, na pinababayaan ang mga prinsipyo ng Repormasyon, ay nagbibigay ng karangalan sa papamana. Sa gayon ay nakagawa ng kilusang Charismatic na nagtatampok ng himala, na nagiging mas agresibo para sa isang simbahan / unyon ng estado. Nagsusunod sila sa mga yapak ng Papacy, kaya’t maaari rin silang tawagin na “mga harlot”, at ang Papamana ay magiging kanilang ina.

Si Tony Palmer, ang late-friend at partner ng Kenneth Copeland ministries, ay nagpahayag na ang Protestanteng reporma ay tapos na batay sa isang hindi pagkakaunawaan kung ano ang ipinagtanggol. Sinabi niya “Siguro ngayon, lahat tayo ay mga Katoliko muli.”

Hindi lamang ito ang sinabi. Sinabi ni Copeland na ang napakagaling na gawaing himala ng kilusang Charismatic ay sinimulan ng isang panalangin ng isang Pope noong 1906 CE.

Higit pa rito, mas maraming Charismatics ang nagkakaisa sa Papamana at naghangad na pumasok sa tipan sa kanila. Kaya, ang Papamana ay talagang “ina ng mga patutot”. Ang Charismatic Evangelicals ay agresibo din na nagtutulak para sa pagkakaisa ng simbahan / estado, ang nangunguna sa pagsalakay ay si Rodney Howard-Browne, isa sa nangunguna na Charismatic preachers.
At ano ang sinasabi ng mga Charismatics na ito? Sinasabi nila walang mas mababa kaysa sa kung ano ang inspirasyon ng dragon sa kanila na magsalita. Ang Amerika ay isang pamahalaan ng mga tao, at ang karamihan ay batay sa popular na boto, ay maaaring pumili upang magpatupad ng iba’t ibang mga batas, at ito ay eksakto kung ano ang nakikita natin sa paggawa ng Charismatics. Pareho silang pinarangalan ang papamana, at itinutulak ang unyon ng simbahan / estado. Sa gayo’y ang salita ay mabilis na natutupad: “Na sinasabi sa kanila na nananahan sa lupa, upang sila’y gumawa ng isang larawan sa hayop, na may sugat sa pamamagitan ng tabak, at nabuhay.
Ang isang Larawan ay isang pagkakahawig. At isang pagkakahawig sa ano? Ang Papacy sa paggamit nito ng kapangyarihan ng mga hari sa lupa. Kaya ito ay isang imahe ng Papacy. Sa paggawa nito, sa pamamagitan ng mga anak na babae ng Papasiya, ang kapapahan ay nakabawi ang kanyang paghawak sa Amerika. Kaya, ang Amerika ay magsisimulang sumamba sa mundo ang Papamana. Binibigyan ng Amerika ang trono pabalik sa Papacy sa pamamagitan ng kanyang paggamit ng kapangyarihan.
ANG PAGSULAT SA WALL: PAGHAHANDA NG BABILONYA

Upang mas maunawaan ang paghatol ng Babilonia na Dakila sa panahon ng Amerika, tingnan natin ang paghuhukom ng sinaunang Babilonya.

Daniel 5: 1-5 Si Belsasar na hari ay gumawa ng isang dakilang kapistahan sa isang libo ng kaniyang mga panginoon, at uminom ng alak sa harap ng isang libo. (2) Inutusan ni Belsasar na dalhin ang mga ginto at pilak na mga sisidlan na kinuha ng kanyang amang si Nabucodonosor mula sa templo na nasa Jerusalem; upang ang hari, at ang kaniyang mga prinsipe, ang kaniyang mga asawa, at ang kaniyang mga babae, ay makainom doon. (3) Nang magkagayo’y kanilang dinala ang mga sisidlang ginto na kinuha sa templo ng bahay ng Dios na nasa Jerusalem; at ang hari, at ang kaniyang mga prinsipe, ang kaniyang mga asawa, at ang kaniyang mga babae, ay nagsiinom sa kanila. (4) Sila ay umiinom ng alak, at pinuri ang mga diyos na ginto, at pilak, tanso, bakal, kahoy, at bato. (5) Sa oras ding yaon ay nagsilabas ang mga daliri ng kamay ng isang tao, at sumulat sa tapat ng kandelero sa platerista ng kuta ng palasyo ng hari: at nakita ng hari ang bahagi ng kamay na sumulat.
Kaya ang pagsulat sa dingding ay upang dalhin ang paghatol sa Babilonia dahil ito ay kasamaan. Si Belsasar, na hari ng Babilonia, ay anak ni Nabucodonosor, na hinatulan ng Diyos ng langit dahil sa kanyang kapalaluan at paghihimagsik. Alam ni Belsasar tungkol sa paghuhukom ng Diyos, at pa rin nagsimulang uminom mula sa mga tasa ng malakas na inumin ng Sanctuary.
ANG HINGGO NG KINGDOM SA MGA BALIK: ANG PAGHUHUKOM NG BABILONYA

Ipinaliwanag ni Daniel ang kahalagahan ng sulat-kamay, pati na rin kung bakit ito dumating.

Daniel 5: 18-28 O ikaw na hari, ang pinaka mataas na Diyos ay nagbigay kay Nabucodonosor na iyong ama ng isang kaharian, at kamahalan, at kaluwalhatian at karangalan: (19) At dahil sa kadakilaan na ibinigay niya sa kanya, lahat ng tao, mga bansa, at wika, nanginig at natakot sa harap niya: sino ang ibig niyang patayin; at kung kanino siya ay pinanatili niyang buhay; at kung sino ang gusto niyang itayo; at kung kanino siya ay ilagay niya pababa. (20) Datapuwa’t nang ang kaniyang puso ay tumaas, at ang kaniyang pagiisip ay nananatili sa kapalaluan, siya’y nahiwalay sa kaniyang luklukan na kaharian, at kanilang kinuha ang kaniyang kaluwalhatian sa kaniya: (21) At siya’y pinalayas sa mga anak ng mga tao; at ang kanyang puso ay ginawa katulad ng mga hayop … hanggang alam niya na ang pinakadakila na Diyos ay namamahala sa kaharian ng mga tao, at siya ang nagtalaga dito sa kahit sino na kanyang gusto. (22) At ikaw na kaniyang anak, Oh Belsasar, hindi mo pinapagpakumbaba ang iyong puso , bagaman nalalaman mo ang lahat ng ito; (23) Ngunitikaw ay nagtindig laban sa Panginoon ng langit; at kanilang dinala ang mga sisidlan ng kaniyang bahay sa harap mo , at ikaw, at ang iyong mga mahal na tao, ang iyong mga asawa, at ang iyong mga babae, ay nangakain ng alak sa kanila; at iyong pinuri ang mga dios na pilak, at ginto, tanso, bakal, kahoy, at bato, na hindi nakakakita, ni makarinig man, o nakakaalam: at ang Dios na ang kaniyang kamay ay ang iyong hininga, at ang lahat ng iyong mga lakad ay hindi ka lumuluwalhati : (24) Nang magkagayo’y ang bahagi ng kamay na ipinadala mula sa kaniya; at isinulat ang pagsusulat na ito. (25) At ito ang sulat na nasusulat, MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN. (26) Ito ang kahulugan ng bagay: MENE; Binilang ng Diyos ang iyong kaharian, at tinapos ito . (27) TEKEL; Ikaw ay tinimbang sa mga balanse, at natuklasan ang kulang . (28) PERES; Ang iyong kaharian ay nahati, at ibinigay sa mga Medo at Persiano.

 

Alam ng anak ni Nabucodonosor ang paghuhukom ng kanyang lolo, ngunit nabigo siyang luwalhatiin ang Diyos, at nilapastangan ang Kanyang mga banal na bagay. Gayundin, habang binabasa natin ang mas maaga, alam na alam ng Amerika ang mga paraan ng Papacy, gayon pa man ay susundan pa rin niya sa parehong kurso sa panahon ng paghatol. Alam ng Amerika na kapwa ang kasamaan at ang kasunod na paghatol ng Papamana ay katulad sa kung paano alam ni Belsasar ang mga paraan at paghatol ng kanyang ama.

Ng Nebuchadnezzar, sinasabi nito “para sa kamahalan na ibinigay niya sa kanya, lahat ng mga tao, mga bansa, at mga wika” (Daniel 5:19), at sinasabi nito tungkol sa Papacy, na “ang kapangyarihan ay ibinigay sa kanya sa lahat ng mga lahi, at wika, at mga bansa. “(Pahayag 13: 7) Kaya halos magkapareho, gayundin, ang wika na ipinakita dito. Sa kabila ng lahat ng ito, sa pamamagitan ng impluwensya ng Amerika, ang Papamana ay tatanggap ng paggalang; kaya nagpapakita ang Amerika na siya ay walang kabuluhan sa isang anak na babae ng “dakilang kalapating mababa ang lipad”, o isang anak ng Papal beast, anuman ang wika na maaaring mas angkop.
Gayundin, nakita natin ang ebanghelyo na “pumunta sa bawat bansa, lahi, wika, at bayan”, at isang tawag na “matakot sa Diyos, at magbigay kaluwalhatian sa Kanya; sapagkat ang oras ng Kanyang paghuhukom ay dumating … ”

Sa paghuhusga ni Nabucodonosor, nabigo siyang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, at ang pagsusulat sa pader ay dumating dahil, gaya ng sinabi sa Belsasar, “Diyos … hindi ka na niluwalhati.”. Gayundin, ang Amerika ay hindi nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, sa kabila ng pagtawag sa “oras ng Kanyang paghuhukom.”
Rev 14: 6 At nakita ko ang ibang anghel na lumipad sa gitna ng langit, na may walang hanggang ebanghelyo upang mangaral sa kanila na nananahan sa lupa, at sa bawa’t bansa, at lahi, at wika, at bayan, Rev 14: 7 Na nagsasabi ng malakas na tinig, Matakot kayo sa Dios, at magbigay kaluwalhatian sa kaniya; sapagka’t dumating ang oras ng kaniyang paghuhukom: at sumamba sa kaniya na gumawa ng langit, at lupa, at dagat, at mga bukal ng tubig.
Ang panahon na ang “dakilang kalapating mababa ang lipad” ay hahatulan, isang tawag ay ibinigay upang magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Ang “oras ng Kanyang paghatol” ay isang pagtukoy sa Araw ng pagbabayad-sala. Ang paghatol ba ng “dakilang kalapating mababa ang lipad”, sa mga araw ng nahulog na Amerika, ay kasama sa mismong bagay na ito?

Ang Araw ng Pagbabayad-sala ay ang panahon ng pagtimbang sa mga balanse ng Sanctuary, at ito ay isang pagpapasiya na ginawa kung sila ay “nahanap na kulang.”

ANG PAPASYON: ANG ARAW NG ATONEMENT

Sa America, sa ika- 24 ng Setyembre , sa Washington, DC, ang Jesuit Pope, Francis, ay tutugon sa isang joint-session sa Kongreso sa Capitol building. Sa Artikulo I ng Saligang-Batas, inilalarawan nito ang natatakot na tungkulin ng Kapulungan at Senado sa Kongreso: “Ang lahat ng pambatasan na mga Kapangyarihang ipinagkaloob na ito ay ibibigay sa isang Kongreso ng Estados Unidos, na kung saan ay binubuo ng isang Senado at Kapulungan ng mga Kinatawan. “Ang House at Senado ay pantay na mga kasosyo sa proseso ng pambatasan-batas ay hindi maaaring isasabatang walang pahintulot ng parehong kamara. Sa gayon ay matutugunan ng papamana, sa “puso ng kapitolyo ng bansa”, iyon ang puso ng Estados Unidos (kung saan siya magsasalita bilang isang dragon), ang punong kapangyarihan ng Estados Unidos. Ang ganoong bagay sa isang Protestante na pamahalaan, matatag na nakabatay sa kalayaan ng budhi ay hindi maaaring mangyari sa mga nakaraan, ngunit maaaring mangyari ngayon, na nakikita na ang mabilis na sugat ay mabilis na pinagagaling.

Ito ay walang anuman sa isang maliwanag na tanda na ang pinipigilan na Espiritu ng Diyos ay inalis mula sa mga nangungunang mga lalaki ng Amerika, na nakikita na ang Papamana ay binigyan ng gayong pagkakataon upang matugunan ang gayong kapangyarihan na nagtataguyod ng kapangyarihan sa Estados Unidos. Ang papasiya ay hindi maaaring tumayo sa puso ay hindi ang puso ay naging unang kasiraan, kawalang-pag-iingat na pagtabi sa nakaraan. At anong tanda ang mayroon tayo na mayroon itong pinakamalaking kahulugan sa Amerika? Ito ay sa Araw ng Pagbabayad-Sala: ang oras ng paghuhukom.

Bukod dito, ang mga Heswita ay may madilim na rekord kapwa sa pulitika at relihiyon. Sila ay hindi palaging maingat upang mapanatili ang mga bagay na nakatago, ngunit nag-iwan sapat na katibayan upang magkasiya sa mga tao upang malaman na hinahangad nila ang parehong mga subvert kaharian at relihiyon upang dalhin ang mga ito sa ilalim ng impluwensya Papal at kapangyarihan.

“Kapag lumitaw bilang mga miyembro ng kanilang order, nagsusuot sila ng kasuutan, pagdalaw sa mga bilangguan at mga ospital, paglilingkod sa mga maysakit at sa mga dukha, na nagsasabing nilabasan nila ang mundo, at nagdadala ng sagradong pangalan ni Jesus, na nagpunta sa paggawa ng mabuti. Ngunit sa ilalim ng walang kapintasan na panlabas na ito ang pinaka-kriminal at nakamamatay na layunin ay tago. Ito ay isang pangunahing alituntunin ng pagkakasunud-sunod na ang katuparan ay nagpapawalang-bisa sa mga paraan. Sa pamamagitan ng kodigo na ito, ang pagsisinungaling, pagnanakaw, pagsisinungaling, pataksil na pagpatay, ay hindi lamang mapahintulutan ngunit kapuri-puri, kapag pinaglingkuran nila ang mga interes ng simbahan. Sa ilalim ng iba’t ibang mga disguises ang mga Heswita nagtrabaho sa kanilang mga paraan sa mga opisina ng Estado, akyatin upang maging tagapayo ng mga hari, at paghubog ng patakaran ng mga bansa. Sila ay naging mga tagapaglingkod, upang kumilos bilang mga tiktik sa kanilang mga panginoon. Nagtatag sila ng mga kolehiyo para sa mga anak ng mga prinsipe at mga maharlika, at mga paaralan para sa mga karaniwang tao; at ang mga anak ng mga Protestanteng mga magulang ay inilabas sa isang pagdiriwang ng mga ritwal ng popis. Ang lahat ng panlabas na karangyaan at pagpapakita ng pagsamba sa Romish ay dinala upang lituhin ang isip, at magaling at maakit ang imahinasyon; at sa gayon ang kalayaan na ipinagkaloob ng mga ama at pinaso ay ipinagkanulo ng mga anak. Ang mga Heswita ay mabilis na kumakalat sa Europa, at saanman sila nagpunta, sinundan ang isang muling pagbabangon ng popery. “{Great Controversy 1888 pg. 234} at saanman sila nagpunta, sinundan ang isang muling pagbabangon ng popery. “{Great Controversy 1888 pg. 234} at saanman sila nagpunta, sinundan ang isang muling pagbabangon ng popery. “{Great Controversy 1888 pg. 234}

Ang paglalarawan sa itaas ay lalong totoo para kay Pope Francis, na nagdulot ng pagtingin sa mundo sa Simbahang Katoliko na may paghanga at paghanga. Alam ba ng mga founding fathers ng Amerika ang mga panganib ng mga Heswita at ang panganib na kanilang idudulot sa bansa? Oo.

Si John Adams ay madalas na nakipag-ugnayan kay Thomas Jefferson. Noong 1816, sumulat siya: “Ang lipunan na ito [Jesuits] ay isang mas malaking kalamidad sa sangkatauhan kaysa sa Rebolusyong Pranses, o ang despotism o ideolohiya ni Napoleon . Nahadlangan nito ang pag-unlad ng reporma at ang pagpapabuti ng isip ng tao sa lipunan ng mas mahaba at higit na pagkakasakit. ”

Noong Mayo ng 1816, hinarap niya ang kanyang mga alalahanin tungkol sa muling pagbabangon ng Heswita order:

“Hindi ko gusto ang huli na muling pagkabuhay ng mga Heswita. Mayroon silang pangkalahatang ngayon sa Russia, sa pakikipag-ugnayan sa mga Heswita sa Estados Unidos, na mas marami kaysa alam ng lahat. Hindi ba tayo magkakaroon ng mga kuyog dito? Sa maraming mga hugis at disguises bilang kailanman isang hari ng mga Gypsies-Bamfield Morecarew kanyang sarili, ipinapalagay? Sa hugis ng mga printer, editor, manunulat, schoolmaster, atbp. Kalaunan, nabasa ko ulit ang mga titik ni Pascal, at apat na volume ng kasaysayan ng mga Heswita. Kung sakaling may anumang kongregasyon ng mga tao ay maaaring makamit ang walang hanggang pagkapahamak sa lupa at sa impyerno, ayon sa mga historian na ito, bagama’t katulad ng mga tunay na Katoliko ni Pascal, ito ang Loyola. Gayunpaman, ang aming sistema ay dapat magbigay sa kanila ng isang pagpapakupkop laban. Ngunit kung hindi nila ilagay ang kadalisayan ng aming mga halalan sa isang malubhang pagsubok, magiging isang kamangha-mangha. ”

Bilang tugon sa ito, Thomas Jefferson tumugon sa Agosto 1 st , 1816:

“Ayaw ko, sa iyo, ang kanilang panunumbalik; sapagkat ito ay nagmamarka ng hakbang na pabalik mula sa liwanag hanggang sa kadiliman. ”

Gayundin, sa tila nakikita sa pananaw, sinabi ng isang Pranses na Heneral ng George Washington ang mga sumusunod:

“Ang aking opinyon kung ang mga kalayaan ng bansang ito, ang Estados Unidos ng Amerika ay nawasak, ito ay magiging sa pamamagitan ng kapitaganan ng mga pari ng mga Katoliko ng Romano Katoliko, sapagkat sila ang pinaka-pandaraya, mapanganib na mga kaaway sa sibil at relihiyosong kalayaan. Sinimulan nila ang karamihan sa mga digmaang Europa. “Marquis de LaFayette (1757-1834; Pranses na estadista at heneral na naglingkod sa ilalim ng utos ni Heneral George Washington sa panahon ng Digmaang Rebolusyong Amerikano)

 

Nakikita ang mga panganib ng mga Heswita, at ang Papasiya, na nakikita sa Amerika, gaano pa ang dapat nating makita ang dakilang pagtanggi ng Amerika sa isang Pope ng Heswita ay dapat tugunan ang pambatasan na katawan. Gayon pa man ay may higit pa sa ito na dapat magsenyas ng babala sa lahat ng mga anak ng Diyos sa oras na ito.

ANG GOLDEN CUP NG PAPASYON

Ang nagdala ng hatol sa Babilonia noong una ay walang kabuluhan. Napapalibutan nito ang pagwawalang-bahala ni Belshazzar, at nilapastangan ang mga banal na sisidlan. Nakita natin ang koneksyon sa pagitan ng Amerika, at kung papaano siya sumasamba sa lahat ng Papamana din. Tingnan natin ang babae nang mas malapit:

Apocalipsis 17: 4 At ang babae ay nababalutan ng kulay-ube at kulay pula, at ginayakan ng ginto at mga mahalagang bato at mga perlas, na may isang GOLDEN CUP sa kanyang kamay na puno ng mga kasuklamsuklam at karumihan ng kanyang pakikiapid :

Ang kasariwaan ng kanyang pakikiapid ay nagpapahiwatig ng tipan niya sa mga hari sa lupa, nagpapataw ng relihiyon na nagdala ng pagkamartir sa maraming tao ng Diyos. Sa gayon ay susundan ng Amerika ang kanyang mga yapak, dahil magkakaroon siya ng “gintong tasa” sa kanyang kamay, bilang simbolo ng tasa na nasa kamay ni Belshazzar. Magagawa ba ng Amerika, upang itaguyod ang mga ideyal na relihiyon ng Papamana, mag-apoy ng isang pagpapawalang-sala sa mga banal na bagay ng Diyos? Oo.

Apocalipsis 17: 6 At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal, at ng dugo ng mga martir ni Jesus: at pagkakita ko sa kaniya, ay nagtaka ako ng dakilang paghanga.

Sa gayon nakikita natin ang paghatol ng Babilonia; siya ay umiinom ng dugo ng mga banal sa mga araw ng Amerika. Pansinin kung paano ang Babilonia, sa pamamagitan ng kanyang pakikiapid ay naghahatid ng lakas:
Apocalipsis 14: 8 At sinundan naman ng ibang anghel, na nagsasabi, Ang Babilonia ay bumagsak, ay bumagsak, ang dakilang lunsod, dahil NAGING GINAWA ANG LAHAT NG MGA BANSA ng alak ng poot ng kanyang pakikiapid.
Ito ay ang parehong kapangyarihan na ngayon ay tungkol sa exercised sa pamamagitan ng Amerika, tulad ng mga propesiya foretold. Tanging sa oras na iyon ay ang “dakilang kalapating mababa ang lipad” na pinalaki ng Amerika upang ma-enthroned para sa pagsamba; sa pamamagitan ng impluwensya ng America ang nakamamatay na sugat ay gumaling, at ang Papal supremacy ay nabawi ng anak na ito ng hayop. Sa gayon, sa pamamagitan ng Amerika, ang Papamana ay magkakaroon ng gintong tasa sa kanyang kamay, at muling ibubuhos ang martir. Ito ay sa oras na ito na ang paghatol ay maaaring dumating.

MARTYRDOM REKINDLED

Ang Banal na Kasulatan ay nagsasaad na sa panahong ipinapatupad ang imaheng ito ng simbahan / estado sa pagiging Papacy, na ipagpapatuloy ang mga madilim na edad. Nagsisimula ang martir. Ang oras na iyon ay tama sa atin. Ang Kasulatan ay nagsasalita tungkol sa pagpugot ng ulo ng mga tao ng Diyos sa mga huling araw:

Apocalipsis 20: 4 “… nakita ang mga kaluluwa ng mga ito na pinugutan ng ulo para sa patotoo ni Jesus, at dahil sa salita ng Diyos, at hindi sumamba sa hayop, ni sa kanyang larawan, ni tumanggap ng kanyang marka sa kanilang mga noo, o sa kanilang mga kamay; at sila ay nanirahan at naghari kay Kristo ng isang libong taon. ”

Ang mga martir sa America ay pinugutan ng ulo. Marahil ito ay maaaring imposible sa marami, ngunit hindi ito.

Maliwanag na ang kasulatan ay mangyayari. Sa katunayan, ang isang kilalang retiradong ahente ng FBI, si Ted Gunderson, ay nagsabi ng mga sumusunod: “Bakit kailangan ng gobyernong US ang 30,000 Guillotine at higit sa 600 Milyon na mga bullet point ng guwang?

Mayroong higit sa 800 mga kampong bilangguan sa Estados Unidos. Lahat ng ganap na pagpapatakbo at handa na tumanggap ng mga bilanggo. Lahat sila ay may staff at napalilibutan ng mga full-time guards. Ngunit lahat sila ay walang laman. Ang mga kampanyang ito ay dapat gamitin ng FEMA (Federal Emergency Management Agency) kung ang Martial Law ay kailangang ipatupad sa Estados Unidos at ang lahat ng gagawin nito ay isang pirma ng pampanguluhan sa isang proklamasyon at lagda ng abogado sa isang warrant kung saan isang listahan ng naka-attach ang mga pangalan. Tanungin ang iyong sarili kung gusto mo talagang nasa listahan. “

Maraming mga bagay na ngayon ang nasa lugar upang ipahayag na ang batas militar ay magaganap, at si Ted Gunderson ay nagsasalita ng 30,000 guillotines sa Amerika, kahit na ngayon. Paano ito posible? Ipinapahayag ng Kasulatan na mangyayari ito; na magkakaroon ng mga martir sa panahon ng kaharian ng Amerika.

Kapag ang mga tao ng Diyos ay dumaranas ng pinakamalupit na pag-uusig, ito ay magiging sa panahon na ang Amerika ay magsasagawa ng lahat upang sambahin ang Papasiya sa pamamagitan ng paggamit ng parehong kapangyarihan na kanyang ginawa, at sa pamamagitan nito, ang ginintuang tasa ay inilagay sa kanyang mga kamay.

Ang pagsulat sa pader

Ang pagsulat sa mga pader ng Babilonia ay isang simbolo ng paghatol. Gayundin, sa panahon ng Amerika, nakikita ba natin ang isang bagay upang ipahiwatig ang “paghuhukom” ay dumating? Ang Amerika sa pagsunod sa mga yapak ng Papacy ay nagtataguyod ng katulad na kurso kay Belshazzar sa paggamit ng parehong kapangyarihan bilang kaharian na dumating bago sa kanila. Ang paggawa nito ay walang kabuluhan sa pagtanggal sa Diyos ng mga pribilehiyo at mga pagkakataon, at pagtatayo ng “dakilang kalapating mababa ang lipad”. Nakita din natin na maliwanag na ang oras ng Kanyang paghatol ay ipahiwatig sa araw ng pagbabayad-sala; kaya ang Papacy ay darating upang makipag-usap sa Kongreso upang simulan ang eksena na naglalarawan ng pagsisimula ng paghatol.
NGUNIT ANO ANG PAGSULAT SA LUGAR ???

Tingnan natin ang isang video ng lungsod ng New York, dahil sa ito ay isang tanda na mayroong maraming ugnayan sa Apocalipsis 17:

Ang nakita mo sa video na ito ay isang projection sa isang pader ng Hindu diyosa Kali sa taas ng New York city, tinitingnan ang maraming tao mula sa Empire State building. Isa sa pinakamataas na gusali sa Estados Unidos. Ano ang kaugnayan ng diyosang si Kali sa paghahayag ng 17? Karamihan sa maraming paraan.

Ang pangalan ng diyosang Hindu ay nangangahulugang “ang itim” sa Sanskrit. Siya ang diyosa ng kamatayan at pagkasira. Siya ay kilala bilang “madilim na ina”, at dahil sa pagkakaroon ng isang uhaw para sa dugo. Ang “maitim na ina” ay kilala sa Hinduism na nagmumula sa “Mother Durga”, na pinaka-madalas na itinatanghal bilang naka-enthroned sa isang hayop. Siya ay kilala para sa kanyang unyon sa Shiva mula sa kung saan siya derives kanyang buhay. Ang Shiva ay isang katlo ng Trimurti (ang Hindu Trinity); sa tabi ng Brahma at Vishnu, ang Shiva ay nasa papel ng destroyer. Ang layunin ng “destroyer” ay upang lumikha ng isang bagong order: o mag-order ng kaguluhan; kaya ang Kali ay isang pagpapahayag ng bagay na ito.

Maliwanag na ang Hinduismo ay mayroong Trinity batay sa kanilang sinaunang Kasulatan.

Ang Puranas [3000 Taong Taong Hudyo ay nagsasabi]: “O kayong tatlong Panginoon ! alam mo na makilala ko lamang ang isang Diyos . Ipagbigay-alam sa akin, kung gayon, kung sino sa inyo ang tunay na pagka-diyos , upang maipahayag ko sa kanya angaking mga adorasyon. ‘ Sumagot si Brahma, Vishnu, at Shiva, ‘[kilala] O deboto, na walang tunay na pagkakaiba sa pagitan natin . Kung ano ang lilitaw sa iyo ay ganito lamang ang pagkakahalintulad. Ang nag-iisang nilalang ay lumilitaw sa ilalim ng tatlong anyong mga gawa ng paglikha, pangangalaga, at pagkawasak, ngunit siya ay isa . ‘

Ngayon ipaalam sa amin makita ang mga koneksyon sa Kali at ang patutot Papal ng Apocalipsis 17.

1) Pagsamba sa diyosa / Babae:
* Ang isang Hindu diyosa ay sumamba; inaasahan sa pader ng Amerika.
* Ang Amerika ay nagdudulot ng pagsamba sa lahat ng dakilang patutot.

2) Inaanyayahan ng diyosa ang lungsod
* Ang Harlot ay nakaupo sa maraming tubig (wika, tribo, bansa, tao)
* Ginagampanan ng Amerika ang parehong pamamahala sa mga tao bilang kanyang ina, ang Papasiya.

3) Ang Kali ay kilala bilang Ina Durga
* Ang babae sa Apocalipsis 17 ay tinatawag na “ina ng mga patutot”

4) “Ina Durga” ay madalas na itinatanghal nakasakay sa isang hayop
* Ang dakilang patutot ay itinatanghal bilang pagsakay sa dragon.

5) Kali ay kilala para sa kanyang uhaw para sa dugo.
* Ang “ina ng mga patutot” ay umiinom ng gintong tasa, na lasing sa dugo ng mga martir.

6) Tinanggap ni Kali ang kanyang awtoridad mula sa Hindu Trinity.
* Ang ina ng mga patutot ay nagtataas ng kanyang diyos, ang Trinidad.

Kung ihahambing mo ang mga Puranas sa pahayag na ito mula sa The Basic Catholic Catechism, ni William G. Most, mahihirapan kang maunawaan ang isang malaking pagkakaiba: “Marahil ang pinakamalalim, ang pinakamalalim ng lahat ng mga misteryo ay ang misteryo ng Trinity . Itinuturo sa atin ng Simbahan na bagama’t mayroon lamang isang Diyos, gayunpaman, sa paanuman, may tatlong Persona sa Diyos. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Banal na Espiritu ay Diyos, gayon pa man hindi tayo nagsasalita ng tatlong Diyos, kundi isa lamang Diyos . Sila ay may parehong kalikasan, sustansya, at pagiging. “

Sinasabi ng lahat ng Katolisismo na doktrina ito mula sa pundasyon ng Trinity:
“Ang misteryo ng Trinidad ay ang sentral na doktrina ng Katolikong Pananampalataya. Pagkatapos nito ay batay sa lahat ng iba pang mga aral ng simbahan … “Handbook para sa Katoliko sa Ngayon , p 11

7) Ang Trinity ay mahalaga sa kapangyarihan ng babae upang sirain.
* Ang “misteryo ng Trinity” ay konektado sa Papacy, tulad ng ipinahiwatig ng kanyang pangalan na “Misteryo.”

8) Ang Kali ay sa Hindu na relihiyon
* John Adams nang tama sinabi na ang Katolisismo ay “Hindu Kristiyanismo”

9) Ang Kali ay nasa isang gusaling Amerikano
Ang babae ay nakaupo sa ibabaw ng hayop sa panahon ng Amerika

10) Kali ay kumakatawan sa destroyer, at humahawak ng isang tabak sa kanyang kamay na ginagamit niya upang sirain.
Ang Papasiya, sa Apocalipsis 13, ay gumagamit ng kapangyarihan ng estado bilang kanyang “tabak” upang makipagdigma sa bayan ng Diyos.

11) Ang Kali ay kumapit sa kanyang kamay ng isang ulo, pati na rin ang kadena ng mga ulo sa paligid ng kanyang leeg ng kanyang mga biktima.
Ang kapangyarihan na ginagamit ng Amerika sa paggawa ng isang imahe sa pagiging papa ay mapuputing ulo ng mga tao ng Diyos.

May sapat na kaugnayan sa “maitim na ina” at ang “ina ng mga patutot” upang makita na sila ay sumusulat sa pader ng gusali ng Imperyong Estado ay walang mas mababa sa isang deklarasyon na ang panahon ng paghatol, at ang mga eksena na inilalarawan sa Apocalipsis 17 ay karapatan sa amin. Ang paglalarawan ng diyosa na Kali sa dingding na may kaugnayan sa babae ng Apocalipsis 17 ay nagpapahayag na ang pagsulat sa dingding ay malapit na.

Isang MABANGIS NA AVATAR: NAG-UUSIG NA KAPANGYARIHAN

Ang isang post ay nagsabi ng isang bagay na malubhang kahalagahan. “Ginawa ni Andrew Jones ang mabangis na larawan ni Kali, sino ang diyosa ng Oras, Pagbabago, Kapangyarihan at Pagkasira, upang ituro na ang Ina Nature ngayon ay higit pa sa pangangailangan ng isang mabagsik na avatar upang labanan ang mga panganib ng polusyon at pagkalipol. 

Ano ang avatar? Sa mga alamat ng Hindu, ang isang avatar ay “ang paglapag ng isang diyos sa lupa sa isang anyo ng anyo o ilang hayagang hugis; ang pagkakatawang-tao ng isang diyos. “Ito ay maaaring tinukoy bilang” isang sagisag o personipikasyon, bilang isang prinsipyo, saloobin, o pagtingin sa buhay. “Ang
kalikasan ng ina ay nangangailangan ng isang avatar upang kumatawan sa” madilim na ina “na Kali, gayunma’y totoo ay na ang avatar ng “madilim na ina” ay mahusay na kinakatawan ng “ina ng mga harlots.”

Sa gayon ay magagamit ang papamana upang kumatawan sa “likas na ina” sa isang “mabangis” na paraan. At kailan gagawin ito ng Papamana? Sa araw pagkatapos ng Araw ng Pagbabayad-sala, ika- 24 ng Setyembre, tutugon sa Pope ang Sustainable Development Summit sa United Nations sa New York.

Sinabi ng isang arsobispo ng iglesiang Katoliko tungkol sa pulong na ito, na “Halos lahat ng mga pinuno ng mga estado at mga pamahalaan ay malapit at lahat ay naroon sa araw na iyon, kaya kung ang Pope ay magwawakas ng pagbisita na ito sa US na nangangahulugang sasagutin niya ang lahat ng mga pinuno ng estado at ng mga pamahalaan, na nakaupo sa kanilang mga opisyal na delegasyon, ”

Ang “ina ng mga patutot” ay hindi lamang nakaupo sa trono at sumasamba sa panahon ng kapangyarihang pandaigdig ng Amerika, ngunit sinasabi rin nito na siya ay nagkasala ng “pakikiapid sa mga hari sa lupa.”

Si Pope Francis, bago ang United Nations sa ika- 25 ng Setyembre , ay tutugon sa pangangailangan para sa isang masusing pandaigdigang inisyatiba upang maging ganap na agresibo laban sa global warming. Matagal nang hinahangad ng mga piling tao na magpatuloy sa isang reporma ng isang agenda upang magdala ng isang bagong order sa mundo. Ang Agenda 21, sa ilalim ng pangalang Sustainable Development, ay ginagawa ang bagay na iyan. Ito ang sinasabi ng United Nations sa kanilang website tungkol sa agenda:

“2015 ay ang taon kung saan ang mga bansa ay hugis at magpatibay ng isang bagong agenda ng pag-unlad na magtatayo sa Millennium Development Goals (MDGs).” Http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/

“Ang United Nations ngayon ay nasa proseso ng pagtukoy ng mga Sustainable Development Goals bilang bahagi ng isang bagong sustainable development agenda na dapat tapusin ang trabaho at walang iwan sa likod. Ang adyenda na ito, na ilulunsad sa Sustainable Development Summit sa Setyembre 2015 , ay kasalukuyang tinalakay sa UN General Assembly, kung saan ang mga State States at sibil na lipunan ay nagbibigay ng kontribusyon sa agenda. ”

Bakit nakapagtataka ang adyenda na ito? Sa ito ay isang plano upang magdala ng mga batas na lampas sa mga hangganan. Isang kapangyarihang pambatasan na nagbibigay ng Papacy isang forum. Bukod sa pagtugon sa pagbabago ng klima, nagtatakda din ito ng mga ambisyosong layunin para sa mga lugar tulad ng ekonomiya, kalusugan, enerhiya, edukasyon, agrikultura, pagkakapantay ng kasarian at isang buong host ng iba pang mga isyu.

“” Lahat ng mga bansa at lahat ng mga stakeholder, na kumikilos sa pakikipagtulungan ay magpapatupad ng planong ito … ”

” Ang 17 Sustainable Development Goals at 169 na mga target na inihayag namin ngayon ay nagpapakita ng laki at ambisyon ng bagong unibersal na Agenda . Hinahanap nila ang pagtatayo sa Millennium Development Goals at kumpletuhin ang hindi nakamit ng mga ito. Hinahanap nila upang … makamit ang pagkakapantay-pantay ng kasarian at ang pagbibigay ng kapangyarihan sa lahat ng kababaihan at babae. Ang mga ito ay pinagsama at hindi nababahagi at balansehin ang tatlong sukat ng napapanatiling pag-unlad: ang pang-ekonomiya, panlipunan at kapaligiran . ”

At sa mga huling araw, mababasa natin ang Papamana na magkakaroon sila ng kapangyarihan sa mga kayamanan ng ginto, at pilak, at sa lahat ng mahahalagang bagay ng Ehipto.

ADB1905 Daniel 11 43 Nguni’t magkakaroon siya ng kapangyarihan sa mga kayamanang ginto at pilak, at sa lahat ng mahalagang bagay sa Egipto: at ang mga taga Libia at ang mga taga Etiopia ay magsisilayo sa kaniyang mga hakbang.
Ngunit sa Estados Unidos mismo, isang mas malaking krisis ang naghihintay dito. Tulad ng diyosa na Kali, ang mga nasa ilalim ng kapangyarihan ng Satanas ay nagpaplano pa upang dalhin ang bagong kaayusang ito pagkatapos ng panahon ng mga kaguluhan. Karamihan na tulad ng World Trade Centres ay itinapon, upang magtayo lamang ng “One World Trade Center”, gayon din ang pagtigil ng Republika ng Estados Unidos, na ang isang bagong kautusan ay maaaring ushered. Ang Amerika ay ang magdadala ang krisis sa buong mundo, at ang relihiyon ng papa ay hindi lamang maglalaro ng maliit na bahagi nito.

Isang tanyag na mga post ng pangkapaligiran na malawak na ibinahagi ay may ilang mga nakagugulat na pahayag tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng Mabangis na Avatar sa mga gusali ng Imperyong Estado:

“Marahil ito ay kahit huli na ngayon, marahil lamang ang kalamidad ay maaaring gumawa sa amin patahimikin ang sarili at marinig ang iyak ng mga World Soul, marahil pagkawasak ay dapat na ang ating pagbibinyag sa pagbabago, ngunit ito ay ang oras at kami ay ang mga ipinatawag na maging ang shamans ng Shift.

Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng banal na kadiliman upang ihayag ang Kaluluwa ng lahat ng bagay. Ang madilim ay kung saan ang mga illusions ay shattered, kung saan ang mga maling katiyakan ay nasira; ang madilim ay kung saan ang isip ay pinutol upang makita lamang ang puso … Panahon na upang ipaalam sa banal na kadiliman ang aming gamot. Ang mundo na alam natin ay kailangang baguhin o mapahamak …

Kung may isang palatandaan ng mga oras, ito ay ito. Sa ating mga buto ay nakikilala nating lahat, tayo ay nasa kamatayan ng mga lumang daigdig, at ginagawa natin ito sa anumang bagay ngunit tiyak …

Panahon na upang makuha ang aming Kali sa loob at labas; upang putulin ang ulo at gumawa sa puso sa lahat ng antas …

Ang pagpapasigla ng Bagong Daigdig ay nasa atin at ang kailangan ngayon ay ang kabangisan ng Ma Kali. Ang isang banal na orakulo ng pagbabago, ang kanyang gamot ay kadiliman, ang kanyang pagsisimula ay sa pamamagitan ng sunog … ” Nakagagambala, ang Amerika ay minarkahan dahil sa pagdadala ng” apoy na bumaba mula sa langit sa lupa sa paningin ng mga tao, at dinadaya ang mga naninirahan sa lupa sa pamamagitan ng ang paraan ng mga himalang iyon na may kapangyarihan siyang gawin sa paningin ng hayop. “(Pahayag 13: 13-14)

Tulad ng inuming dugo ng ina ng Apocalipsis 17, ang Kali ay kadalasang ipinahiwatig para sa isang plano para sa masa ng pagsakripisyo ng tao. Sa Indiana Jones: Ang Templo ng tadhana, inilalarawan nito ang mga sakripisyo ng tao sa Kali.

Ang Amerika, sa paghahanda para sa militar na batas, ay sumusunod sa kurso ng lumang Imperyong Romano, na dumating upang itaas ang Papamana. Walang mas kaunti ang nasaksihan sa mga eksena na malapit nang masira sa lupa.

Sa karunungan ng tao ang lahat ng ito ngayon ay tila imposible; subali’t ang mapigil na Espiritu ng Diyos ay aalisin mula sa mga tao, at sila ay magiging sa ilalim ng kontrol ni Satanas, na napopoot sa mga banal na tuntunin, magkakaroon ng mga kakaibang paglago. Ang puso ay maaaring maging malupit kapag natanggal ang takot at pag-ibig ng Diyos. Great Controversy, pahina 608

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Ang Pagsusulat Sa Pader: Ang Paparating Na Paghuhukom
July 14, 2020 (3 Comments) by Christian Israel

Upang maunawaan ang mga pangyayari na nangyayari sa lupa, kailangan nating magkaroon ng matatag na pundasyon ng propesiya sa Biblia; Sa ganoong paraan maaari naming magkaroon ng pag-unawa na ang Diyos ay nagbibigay ng nauukol sa iba’t ibang mga kaganapan na nagaganap.

Sa Apocalipsis 17, nakikita natin ang isang paghatol na dapat maganap sa dakilang kalapating mababa ang lipad ng Apocalipsis.

Pahayag 17: 1 At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok, at nakipagusap sa akin, na nagsasabi sa akin, Halika rito; Aking ituturo sa iyo ang kahatulan ng dakilang patutot na nauupo sa maraming tubig :

Bago natukoy ang “dakilang kalapating mababa ang lipad” na ito, titingnan natin kung ano ang ibig sabihin nito na siya ay “nakaupo sa maraming tubig”.

Ano ang tubig? Sinabi ng Rev 17:15 “At sinasabi niya sa akin, Ang tubig na iyong nakita, na kinaroroonan ng patutot , ay mga bayan, at mga karamihan, at mga bansa, at mga wika .”

Ano ang ibig sabihin na siya ay nakaupo sa mga tao, maraming tao, bansa, wika? Nangangahulugan ito na natatanggap niya ang kanyang trono sa gitna ng mga tao. Ang kapangyarihang ito ay katulad ng inilarawan ni Pablo:

2Thes. 2: 3-4 Huwag hayaang dayain ka ng sinuman sa anumang paraan: sapagka’t ang araw na yaon ay hindi darating, maliban na lamang kung dumating ang pagbagsak muna, at ang tao ng kasalanan ay mahahayag, ang anak ng kapahamakan; Sino ang sumasalungat at nagpapakataas sa kanyang sarili higit sa lahat na tinatawag na Diyos, o na sinasamba; upang siya na gaya ng Dios na nauupo sa templo ng Dios , na nagpakilala sa kaniyang sarili na siya ay Dios.
Pansinin na ang “lalaking ito ng kasalanan” ay nakaupo sa templo ng Diyos. Ano ang templo ng Diyos na ito?

1Cor. 6:19 “Ano? hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na mayroon kayo sa Dios, at kayo’y hindi sa inyong sarili?

Sinasabi sa atin ng Kasulatan na dapat tayo kasal sa Panginoon, sa tipan sa Kanya:
1 Cor. 6:17 … siya na sumali sa Panginoon ay isang espiritu.

Pansinin din na ang Espiritu, na tinatawag na “ang Espiritu Santo” ay naninirahan sa templo ng ating mga kaluluwa. Ngunit ang “mga tao, mga karamihan, mga bansa, at mga wika” ay “sumali” sa “dakilang kalapating mababa ang lipad”, upang ang Espiritu ay hindi naroroon.
1Cor. 6: 16,18 Ano? Hindi baga ninyo nalalaman na ang nakikisama sa isang patutot ay isang katawan? Sapagkat dalawa, sabi niya, ay magiging isang laman … Tumakas sa pakikiapid … siya na gumagawa ng pakikiapid ay nagkasala laban sa kanyang sariling katawan.

Kaya’t kung ang sinuman ay nakipagtipan sa Panginoon, sila ay “isang Espiritu”, ngunit kung sila ay sumali sa isang “kalapating mababa ang lipad”, sila ay nakipagtipan sa kanila, at “isang laman”. Kung gayon ang Espiritu ay hindi naninirahan sa puso, ngunit ang tao ng kasalanan, na walang kabuluhan sa kasalanan na naninirahan sa kung ano ang dapat na maging templo ng Diyos. Samakatuwid, ang Diyos ay wala sa puso, ngunit ang tao ng kasalanan, na kinakatawan ng “dakilang kalapating mababa ang lipad”, ay.

Tingnan natin ang pagkakakilanlan ng dakilang kalapating mababa ang lipad:
Pahayag 17: 4 At ang babae ay nakadamit ng kulay ube at kulay pula, at may mga ginto at mga mahahalagang bato at mga perlas, na may gintong tasa sa kanyang kamay na puno ng mga kasuklamsuklam at karumihan ng kanyang pakikiapid :
Pansinin na siya ay nakadamit ng lilang, iskarlata, at ginto. Ang mga kulay ay mga kulay ng santuwaryo. Ang templo ng Diyos, gayundin ang mga kasuutan ng mataas na saserdote, na inutusan ng Panginoon na gawin ni Moises ang gayong mga kulay. Ngunit ang isang kulay ay nawawala mula sa kung ano siya ay nakadamit sa:

Exo 26:36 At igagawa mo ng isang tabing sa pintuan ng tabernakulo, ng kulay asul, at kulay-ube, at pula , at linong pinili, na gawa sa pang-uod.

Exodo 28: 4-6 At ito ang mga kasuutan na kanilang gagawin; isang pektoral, at isang epod, at isang balabal, at isang sinulid na balabal, isang mitra, at isang pamigkis: at gagawa sila ng mga banal na kasuutan para kay Aaron na iyong kapatid, at sa kaniyang mga anak, upang siya’y makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. (5) At kukuha sila ng ginto, at kayong bughaw, at kulay-ube, at pula , at lino. (6) At gagawa sila ng epod na ginto, na kayong bughaw, at kayong kulay ube, at pula , at linong pinili, na may katawang gawa.
Ihambing ang Priest ng Diyos sa mahusay na kalapating mababa ang lipad:
Gold, Purple, Scarlet, Blue = Priest

Gold, Purple, Scarlet, No Blue. = Lahi
Ano ang kumakatawan sa asul?

Mga Bilang 15: 38-40 Sabihin mo sa mga anak ni Israel, at ipagbigay-alam sa kanila na gumawa sila ng mga palawit sa mga hangganan ng kanilang mga kasuutan sa buong panahon ng kanilang mga lahi, at kanilang inilalagay sa gilid ng mga hangganan ang isang asul na asul : (39) At ito’y magiging sa iyo’y isang palawit, upang iyong makita, at iyong alalahanin ang lahat ng mga utos ng Panginoon, at gawin mo ; at upang huwag ninyong hanapin ang inyong sariling puso at ang inyong sariling mga mata, na pagkatapos ay inyong gagamitin upang sumamba : (40) Upang inyong maalaala, at gawin ang lahat ng aking mga utos, at maging banal sa inyong Diyos.
Blue = Pag-alaala sa mga utos ng Diyos = Pagpapatupad ng Tipan sa Diyos

Walang asul = Nakalimutan ang mga utos ng Diyos = Pagpunta sa isang pakikiapid
Kaya ang babae ay kumakatawan sa isang kapangyarihan ng pagkasaserdote na nagbabala sa mga utos ng Diyos, na naging “nakababagabag”. Gayundin ang babae ay kumakatawan sa isang simbahan:

Jer 6: 2 Inihalintulad ko ang anak na babae ng Sion sa isang matamis at mahinhin na babae.

Ito ay maaaring maging iba sa simbahan ng Katoliko. Ang kanyang mga saserdote ay madalas na ginayakan ng kulay ube, pula, at ginto. Ang tanging oras na sila ay naka-array sa asul ay sa pagsamba kay Maria, na tinatawag nilang “ang Queen ng lahat ng paglikha” ayon sa Francis pinakabagong encyclical sa pagbabago ng klima. Katulad ng pagsamba sa “Reyna ng langit”, isang kakaibang diyos na hindi sa tunay na pagsamba sa Diyos, at hinahatulan ng Diyos. Paano niya pinatawad ang mga utos? Nakalimutan niya ang utos na nagsasabi na “ALISAN”, sa pamamagitan ng pagpapalit ng araw ng Sabbath na ginawang banal ng Diyos sa karapat-dapat na araw ng Araw, na kilala bilang Araw ng araw, o Linggo. Nagsimula ang pagkakasagrado ng Linggo, hindi sa simbahang Katoliko, kundi sa pagsamba sa araw, at pinagtibay ng iglesiang Kristiyano sa pamamagitan ng pag-kompromiso sa mga malinaw na pahayag ng Kasulatan para sa isang labag sa batas na unyon sa mga Pagano.

Natatanggap ng papamana ang kanyang trono sa mga puso ng mga tao, na nakalimutan, o walang alam, ng mga utos at mga paraan ng Diyos.

NALIGAYAN SA DRAGON

Ngayon ang parehong bagay ay binabanggit sa Apocalipsis 13, na ang babae, o ang tao ng kasalanan, ay tumatanggap ng kanyang trono mula sa dragon.

Apocalipsis 13: 2 At ang hayop na aking nakita ay parang leopardo, at ang kaniyang mga paa ay gaya ng mga paa ng oso, at ang kaniyang bibig ay parang bibig ng leon: at binigyan siya ng dragon ng kaniyang kapangyarihan, at ng kaniyang upuan, at dakilang kapangyarihan.

Ito ang dragon na nagbigay ng “upuan” sa Papamana. At iyon ay pare-pareho ang koleksyon ng imahe sa babae:

Rev 17: 3 Sa gayo’y dinala niya ako sa espiritu sa ilang: at nakita ko ang isang babae na nakaupo sa isang mapulang hayop na may kulay, na puno ng mga pangalan ng kapusungan, na may pitong ulo at sangpung sungay.

Ano ang pulang kulay na hayop na iyon?

Apocalipsis 12: 3 At lumitaw ang ibang pagkamangha sa langit; at narito ang isang malaking pulang dragon, na may pitong ulo at sampung sungay, at pitong korona sa kanyang mga ulo.
Ang iskarlatang may-kulay na hayop ay may: pitong ulo, sampung sungay
Mahusay na pulang dragon: pitong ulo, sampung sungay

Kaya ang babae ay sumakay sa dragon. Kaya natatanggap niya ang kanyang upuan mula sa dragon. Kaya ang parehong antichristian kapangyarihan ay tinutukoy sa Apocalipsis 13 bilang sa 17.

PAGHAHANAP NG DAKO NG KALAGAYAN

Kami ay ipinakita ng ilang mga elemento ng panahon sa Apocalipsis 17. Ang gitnang pokus ng elemento ng oras ay ang pinakamahalagang elemento ng oras: ang paghatol ng dakilang kalapating mababa ang lipad.
Apocalipsis 17: 1 At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok, at nakipagusap sa akin, na nagsasabi sa akin, Halika rito; Ipakikita ko sa iyo ang kahatulan ng dakilang kalapating mababa ang lipad na nakaupo sa maraming tubig:
Paghahatol sa dakilang kalapating mababa ang lipad = hatol ng iglesya Katoliko / mga sumali sa kanya.

Rev 17:10 At may pitong hari: lima ay bumagsak, at ang isa ay, at ang isa ay hindi pa dumating; at kapag siya ay dumating, dapat siyang magpatuloy sa isang maikling puwang.
Ang isang tagal ng panahon ay ipinakita dito upang bigyan kami ng mas malalim na pag-unawa kung anong oras ang “dakilang kalapating mababa ang lipad” ay may ganitong paghatol sa kanya.

Limang Makapangyarihang Kaharian ay bumagsak:
1. Babilonia
2. MedoPersia
3. Gresya
4. Pagano Roma
5. Papal Roma

Ito ang limang mga nahulog na kaharian. Kailan bumagsak ang Papa ng Roma, at paano niya tinanggap ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan?

Tingnan natin ang propesiya ng dragon na nagbigay sa Papa ng trono upang magsimula.

Apocalipsis 13: 2 At ang hayop na aking nakita ay parang leopardo, at ang kaniyang mga paa ay gaya ng mga paa ng oso, at ang kaniyang bibig ay parang bibig ng leon: at binigyan siya ng dragon ng kaniyang kapangyarihan, at ng kaniyang upuan, at dakilang kapangyarihan.
Pansinin na ang trono at kapangyarihan ay ibinigay sa Papamana. Kailan ang trono at kapangyarihan na ibinigay sa Papamana? Ang dragon, na si Satanas, sa pamamagitan ng Imperyong Romano, ay nagbigay sa trono ng pagiging Papado, AT SA PAGBIBIGAY NA THOMBONE, NAGPAPALAGA NG KAPANGYARIHAN NG KAPANGYARIHAN.

Kapangyarihan sa kung ano?

Apocalipsis 13: 7 At ipinagkaloob sa kaniya na makipagdigma sa mga banal, at upang madaig sila: at binigyan siya ng kapangyarihan sa lahat ng mga angkan at mga wika at mga bansa. 
Siya ay binigyan ng kapangyarihan sa lahat ng mga tao: ang “tubig” na kung saan ang babae ay nakaupo sa Pahayag 17. At kung gaano katagal hanggang sa “Papal Roma” ay itinuturing na bumagsak?

Apocalipsis 13: 5 At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay at mga kapusungan; at ang kapangyarihan ay ibinigay sa kanya upang magpatuloy ng apatnapu at dalawang buwan.

Sa pamamagitan ng prophetically, equating isang araw para sa isang taon, na magbibigay sa amin ng 1260 araw / taon. Natanggap ng papamana ang trono ng Roma noong 538, sa pamamagitan ng agresibong pagpapatupad ng Justinian Code na humantong sa Ostrogoths, na inookupahan ang upuan ng Roma mismo, na binunot mula sa lupain, at ini-chase at sa kalaunan ay pinutol bilang isang lahi para sa kanilang anti-Trinitarian, Sabbathkeeping profession, kung saan ang Justinian Code ay partikular na laban.

Ano ang nangyari noong 1798, 1260 taon mamaya? Ang Papasiya, na pinasiyahan sa panahon ng madilim na panahon ng 42 buwan ng propeta, ay kinuha bihag ng pangkalahatang Berthier ng Pransya, sa pamamagitan ng pagkakasunud-sunod ng Direktoryo; na naging responsable para sa paunang paniniil ng Rebolusyong Pranses.

Sa gayon ang pagbagsak ay inihula ng hayop na iyon.

Apocalipsis 13: 3 At nakita ko ang isa sa kaniyang mga ulo na nasugatan sa kamatayan; …

Kailan bumagsak ang Papa ng Roma? Kapag ang ulo ay nasugatan sa kamatayan. Kailan ito? 1798 nang mawalan ito ng kapangyarihan sa mga hari sa lupa.
Nakamamatay na sugat – 1798

Ngunit maliwanag na ang kapayapaan ay gumaganap ng isang malaking bahagi bilang “ang dakilang kalapating mababa ang lipad” sa ika-anim na kaharian, sa panahong nakita natin ang paghatol niya sa Apocalipsis 17: 1, 10.

Ang ika-anim na kaharian ay sinasabing ang isa pagkatapos ng limang nahulog.

Rev 17:10 At may pitong hari: lima ay bumagsak, at ang isa ay , at ang isa ay hindi pa dumating; at kapag siya ay dumating, dapat siyang magpatuloy sa isang maikling puwang.
Susuriin natin kung ano ang mas malapit sa ikaanim na kaharian na ito.

PATULOY NA NAKUHA NA NATURAY

Bagaman sinasabi nito na nangyari ang nakamamatay na sugat, ang hula ay hindi natatapos doon.
Apocalipsis 13: 3 At nakita ko ang isa sa kaniyang mga ulo na nasugatan sa kamatayan; at ang kanyang sugat na nakamamatay ay gumaling : at ang buong mundo ay nagtaka pagkatapos ng hayop.
Pansinin na nakita natin na gumaling ang nakamamatay na sugat. Kaya ang kapayapaan ay mababawi ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Ano ang mangyayari kapag gumaling ang sugat na ito? “Ang buong mundo ay nagtaka pagkatapos ng hayop”. Kaya ang “nagtataka” ay isang elemento ng oras na maaari nating ligtas na mag-refer sa bilang panahon ng kanyang pagpapagaling.

 

Ano ang ibig sabihin na sila ay nagtataka?
Rev 17: 8 … at ang mga nananahan sa mundo ay magtataka, na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula sa pundasyon ng mundo …

Ang mga nagtataka ay ginagawa ito dahil nawala sila. Ito ay nagtataka matapos ang Papasiya na nag-iiwan ng mga tao mula sa aklat ng buhay ay tinutukoy din bilang pagsamba sa Papamana:
Rev 13: 8 At lahat ng nananahan sa ibabaw ng lupa ay sasamba sa kanya, na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng ang Kordero na pinatay mula sa pundasyon ng mundo.
Ang dahilan kung bakit sinasamba nila ang hayop = ang dahilan kung bakit sila nagtataka pagkatapos ng hayop

Hindi nila tinatanggap ang liwanag at buhay ni Kristo. Hindi sila nakikibahagi sa namatay na Kordero ng sakripisyo ng Diyos.

Joh 5:39 Hanapin ang mga banal na kasulatan; sapagka’t sa kanilang palagay ay mayroon kayong buhay na walang hanggan: at sila nga ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Joh 5:40 At hindi kayo paririto sa akin, upang kayo’y magkaroon ng buhay. Joh 5:41 Hindi ako tumatanggap ng karangalan sa mga tao. Joh 5:42 Datapuwa’t nakikilala ko kayo, na kayo’y walang pagibig sa Dios sa inyo. Joh 5:43 Ako’y naparito sa pangalan ng aking Ama, at hindi ninyo ako tinanggap : kung ang iba ay paririto sa kaniyang sariling pangalan, siya ay tatanggapin ninyo. 
Ang mga hindi tumanggap kay Cristo ay tatanggap ng isang maling Kristo; kaya nawala sila, nagtataka, sumasamba sa isang antichristian power: ang tao ng kasalanan.

ANG IKATLONG KAHARIAN

Sino ang ikaanim na kaharian, ang isa na “ay”, kung saan ang dakilang kalapating mababa ang lipad ay tumatanggap ng paghatol?

Pagkatapos ng pagbagsak ng Papal na hayop, na tumanggap ng nakamamatay na sugat, nakita natin ang isa pang kaharian na bumabangon sa palibot ng panahon ng nakamamatay na sugat:
Rev 13:11 At nakita ko ang ibang hayop na umaahon mula sa lupa; at siya’y may dalawang sungay na gaya ng isang kordero, at siya’y nagsalita ng isang dragon.

Ang mga mahahalagang tupa ng kaharian na dumarating ay walang iba kundi ang Republika ng Estados Unidos ng Amerika. Sa pamamagitan ng relihiyosong kalayaan, ang konstitusyon at ang deklarasyon ng kalayaan ay ang dalawang “sungay na tulad ng isang kordero” na nagbibigay ng lakas at lakas sa mga bansa sa mundo.

Alam ng mga tagapagtatag ng Amerika ang pagbagsak ng Papacy, at nais ang Amerika na protektahan laban sa kanyang kurso ng simbahan / unyon ng estado upang mapigilan ang madilim na edad mula kailanman na darating muli sa lupa. Ang Amerika ay isang ligtas na kanlungan.

“Kung ang relihiyong Kristiyano gaya ng naiintindihan ko, o kung naintindihan mo ito, Dapat mapanatili ang Ground nito bilang naniniwala ako na ito; pa Platonick Pythagoric, Hindoo, at cabballistical Christianity4 na Katoliko Kristiyanismo, at kung saan ay prevailed para sa 1500 Taon, ay recd isang mortal sugat na kung saan ang Halimaw ay dapat sa wakas mamatay; gayon pa man ang Malakas ang kanyang konstitusyon upang matiis niya ang mga Siglo bago siya mawalan ng bisa. “John Adams, kay Thomas Jefferson.
Si John Adams ang ikalawang pangulo ng Estados Unidos. Tinukoy niya ang nakamamatay na sugat bilang “isang sugat ng kamatayan”, at tinawag itong Katolikong Kristiyanismo sa pamamagitan ng paganong ugat, na tinatawag itong “Kristiyanong Hindu”, o “Platonikong Kristiyanismo.” Ang parehong pilosopiya ng Platoniko at ang relihiyong Hindu ay nagtataglay ng pinakamatibay na paniniwala sa isang Trinity, at mahalaga ang puntong ito na maunawaan na naiintindihan natin ang paghatol ng dakilang kalapating mababa ang lipad.
Ang karagdagang pagpapakita nila alam ang mga bagay na ito, ang ama ng konstitusyon, sinabi ni James Madison ang mga sumusunod:

“Ang layunin ng paghihiwalay ng simbahan at estado ay upang panatilihin ang magpakailanman mula sa mga baybayin na ang walang katapusang pagtatalo na nagbabad sa lupa ng Europa na may dugo sa loob ng maraming siglo.” James Madison, ika- apat na pangulo ng Estados Unidos.
Sa kabila ng pag-alam sa mga bagay na ito, ang Amerika ay nagtataglay ng propesiya na nagpapakita na ang papamana ay maparangalan sa kanya, at ang Amerika mismo ay bumababa mula sa ito ay tulad ng tulad ng tupa, at sinasabi nito na ito ay “magsalita bilang isang dragon” (v. 11).

Sa pagsasalita ng pagtanggi ng Amerika, sinasabi sa atin ng Kasulatan:

Apocalipsis 13:12 At kaniyang ginagawa ang buong kapangyarihan ng unang hayop sa harap niya, at iginawa ang lupa at ang nagsisitahan doon upang sambahin ang unang hayop, na ang ikamamatay na sugat ay gumaling.

Sinasabi nito na ang hayop pagkatapos ng ikalimang hayop, ang Papal na hayop, ay bumagsak, na ang ikaanim na ulo ng dragon ay kinakatawan ng Amerika. Ginagampanan nito ang parehong kapangyarihan bilang ito ay hinalinhan. Anong kapangyarihan iyon?

Apocalipsis 13: 5 At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay at mga kapusungan; at ang kapangyarihan ay ibinigay sa kanya upang magpatuloy ng apatnapu at dalawang buwan.
Apocalipsis 13: 7 At ipinagkaloob sa kaniya na makipagdigma sa mga banal, at upang madaig sila: at binigyan siya ng kapangyarihan sa lahat ng mga angkan at mga wika at mga bansa.

Magsanay ng parehong kapangyarihan:

Digmaan kasama ang mga banal

Sinasalakay sila

Kapangyarihan sa mga lahi, wika, bansa.
Ang America rin ang magiging boses para kay Satanas sa isang yugto ng mundo, at maging sanhi ng pagsamba sa buong mundo sa unang hayop . Kaya ang babaeng iyon, sa panahon ng Amerika, ay pinarangalan sa isang tiyak na kahulugan bilang isang diyosa ay pinarangalan, kahit na “ang Reyna ng langit”.

At sa anong oras ang Amerika ay may kapangyarihan na ito? Nang ang “nakamamatay na sugat” ng mabangis na hayop ay gumaling. Kaya, habang ang mga kababalaghan ng mundo pagkatapos ng Papasiya, ang Amerika mismo, sa panahong ito ng paghatol, ay nagpapakita na nagtataka sila pagkatapos ng Papamana. Ipinapakita na ang Amerika mismo ay nawala ang mga prinsipyong tulad ng tupa na dapat niyang gamitin ang lakas ng dragon sa mga tao, bansa, wika, at tao. Kung ang Amerika ay magsanhi sa mundo upang sambahin ang unang hayop, na kung saan ang lahat ng mga mundo kababalaghan pagkatapos, ito ay maliwanag na ang America ay nangunguna sa nagtataka pagkatapos sa kanya. Ang Amerika, na dating matalino sa mga panganib ng kapangyarihang pang-papa, ay magiging pinakapanguna sa mga bansa sa mundo upang parangalan siya sa pamamagitan ng pagpapasaya sa mundo sa katulad na paraan. Ang hula ay malinaw: AMERICA AY NAWALA.
Ibinigay ng dragon ang kapangyarihan sa Papamana, na siyang ikalimang nabagsak. Ang ika-anim na pagsusumikap sa parehong kapangyarihan ay mula rin sa dragon, kung saan ang babae ay nakaupo.

Na nagdadala sa amin sa paghatol ng mahusay na kalapating mababa ang lipad.

PAGHAHANAP NG DAKO NG KALAGAYAN

Ang paghatol sa dakilang kalapating mababa ang lipad ay kung ano tayo dito ay tinawag upang maunawaan, sapagkat ito ay nasa panahong nabubuhay tayo, at maraming bagay ang nangyayari na nagpapahayag na ang paghuhukom ay hinog na ngayon. Tingnan natin ang pangalan ng “dakilang kalapating mababa ang lipad”.

Rev 17: 5 At sa kaniyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, HIWAGA , DAKILANG BABILONIA , ANG INA NG MGA PATUTOT AT NG MGA KASUKLAMSUKLAM SA LUPA.

Talakayin natin ang kanyang mga pangalan sa kanyang noo.
1) Misteryo
2) Babylon the Great
3) Ina ng mga harlots

Maraming mga bagay na maaaring sabihin tungkol sa mga pangalan na ito, ngunit magsimula tayo sa Babilonia. Siya ay tinawag na “Babilonia” dahil ang relihiyon na kanyang itinuturing ay walang iba kundi nagmula sa Babel maraming taon na ang nakalilipas. At tungkol sa puntong ito, matutugunan natin nang mas maaga.

Ipaayos natin ang ating mga pansin sa paghatol ng “Babylon”, ang “dakilang kalapating mababa ang lipad.”

Pahayag 18: 2 At sumigaw siya ng malakas na tinig, na nagsasabi, Ang malaking dakilang Babilonia ay bumagsak, at nalugmok , at naging tahanan ng mga demonio, at ng lahat ng karumaldumal na espiritu, at ng lahat ng karumaldumal at karumaldumal na ibon. Pahayag 18: 3 Sapagkat ang lahat ng mga bansa ay uminom ng alak ng poot ng kanyang pakikiapid, at ang mga hari sa lupa ay gumawa ng pakikiapid sa kanya …
Pansinin na siya ay bumagsak sapagkat ang mga hari sa daigdig ay nakagawa ng pakikiapid sa kanya.

Gaya ng nabanggit natin, ang mga nakikisama sa isang patutot ay isang katawan. Isang laman. Tulad ng isang asawang lalaki at asawang babae ay “isang laman.” Samakatuwid, inihahalintulad ito sa isang tipan sa kasal, ang mga hari sa lupa ay nakipagtipan sa Papasiya: at ito ang maliwanag na dahilan para sa kanyang pagkahulog. Ipinapatupad niya, sa pamamagitan ng mga hari sa lupa, ang kanyang doktrina. Kaya ang tawag na “Babylon ay nahulog, ay nahulog” ay ipinahayag.

Nakikita na ito ang panahon ng Amerika, ang “isa” na “ay”, kung gayon ang Amerika ay dapat na sa isang paraan ay nakipagtipan sa Papamana. Ito ay nagdudulot sa kanya na nagdudulot ng pagsamba sa buong mundo; kaya sa pamamagitan ng Amerika, ang nakamamatay na sugat ay talagang gumaling.

ANG PAKSA: CHARISMATIC CHURCH / ESTADO

Ang Amerika ay nakipagtipan sa Papacy- pagpilit sa relihiyon ng Papasiya sa nawala – yaong hindi sumusunod sa mga utos ng Diyos. Magagamit nila ang parehong kapangyarihan bilang unang hayop: isang simbahan / unyon ng estado. Sa pagsasalita tungkol sa Amerika na gumaganap ng gayong kapangyarihan, sinasabi nito:

Apocalipsis 13: 13,14 At gumawa siya ng mga dakilang kababalaghan, na nagpapababa sa apoy mula sa langit sa lupa sa paningin ng mga tao, at dinadaya niya ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa sa pamamagitan ng mga gawang yaong mga himala na may kapangyarihan na gawin sa paningin ng hayop; Na sinasabi sa kanila na nagsisitahan sa ibabaw ng lupa, na sila’y magsisilakip ng isang larawan sa hayop, na may sugat sa pamamagitan ng tabak, at nabuhay.
Ang Protestante America, sa pamamagitan ng kompromiso, ay nagsimula na magsalita bilang isang dragon. Ang mga tumalikod na Protestante, na pinababayaan ang mga prinsipyo ng Repormasyon, ay nagbibigay ng karangalan sa papamana. Sa gayon ay nakagawa ng kilusang Charismatic na nagtatampok ng himala, na nagiging mas agresibo para sa isang simbahan / unyon ng estado. Nagsusunod sila sa mga yapak ng Papacy, kaya’t maaari rin silang tawagin na “mga harlot”, at ang Papamana ay magiging kanilang ina.

Si Tony Palmer, ang late-friend at partner ng Kenneth Copeland ministries, ay nagpahayag na ang Protestanteng reporma ay tapos na batay sa isang hindi pagkakaunawaan kung ano ang ipinagtanggol. Sinabi niya “Siguro ngayon, lahat tayo ay mga Katoliko muli.”

Hindi lamang ito ang sinabi. Sinabi ni Copeland na ang napakagaling na gawaing himala ng kilusang Charismatic ay sinimulan ng isang panalangin ng isang Pope noong 1906 CE.

Higit pa rito, mas maraming Charismatics ang nagkakaisa sa Papamana at naghangad na pumasok sa tipan sa kanila. Kaya, ang Papamana ay talagang “ina ng mga patutot”. Ang Charismatic Evangelicals ay agresibo din na nagtutulak para sa pagkakaisa ng simbahan / estado, ang nangunguna sa pagsalakay ay si Rodney Howard-Browne, isa sa nangunguna na Charismatic preachers.
At ano ang sinasabi ng mga Charismatics na ito? Sinasabi nila walang mas mababa kaysa sa kung ano ang inspirasyon ng dragon sa kanila na magsalita. Ang Amerika ay isang pamahalaan ng mga tao, at ang karamihan ay batay sa popular na boto, ay maaaring pumili upang magpatupad ng iba’t ibang mga batas, at ito ay eksakto kung ano ang nakikita natin sa paggawa ng Charismatics. Pareho silang pinarangalan ang papamana, at itinutulak ang unyon ng simbahan / estado. Sa gayo’y ang salita ay mabilis na natutupad: “Na sinasabi sa kanila na nananahan sa lupa, upang sila’y gumawa ng isang larawan sa hayop, na may sugat sa pamamagitan ng tabak, at nabuhay.
Ang isang Larawan ay isang pagkakahawig. At isang pagkakahawig sa ano? Ang Papacy sa paggamit nito ng kapangyarihan ng mga hari sa lupa. Kaya ito ay isang imahe ng Papacy. Sa paggawa nito, sa pamamagitan ng mga anak na babae ng Papasiya, ang kapapahan ay nakabawi ang kanyang paghawak sa Amerika. Kaya, ang Amerika ay magsisimulang sumamba sa mundo ang Papamana. Binibigyan ng Amerika ang trono pabalik sa Papacy sa pamamagitan ng kanyang paggamit ng kapangyarihan.
ANG PAGSULAT SA WALL: PAGHAHANDA NG BABILONYA

Upang mas maunawaan ang paghatol ng Babilonia na Dakila sa panahon ng Amerika, tingnan natin ang paghuhukom ng sinaunang Babilonya.

Daniel 5: 1-5 Si Belsasar na hari ay gumawa ng isang dakilang kapistahan sa isang libo ng kaniyang mga panginoon, at uminom ng alak sa harap ng isang libo. (2) Inutusan ni Belsasar na dalhin ang mga ginto at pilak na mga sisidlan na kinuha ng kanyang amang si Nabucodonosor mula sa templo na nasa Jerusalem; upang ang hari, at ang kaniyang mga prinsipe, ang kaniyang mga asawa, at ang kaniyang mga babae, ay makainom doon. (3) Nang magkagayo’y kanilang dinala ang mga sisidlang ginto na kinuha sa templo ng bahay ng Dios na nasa Jerusalem; at ang hari, at ang kaniyang mga prinsipe, ang kaniyang mga asawa, at ang kaniyang mga babae, ay nagsiinom sa kanila. (4) Sila ay umiinom ng alak, at pinuri ang mga diyos na ginto, at pilak, tanso, bakal, kahoy, at bato. (5) Sa oras ding yaon ay nagsilabas ang mga daliri ng kamay ng isang tao, at sumulat sa tapat ng kandelero sa platerista ng kuta ng palasyo ng hari: at nakita ng hari ang bahagi ng kamay na sumulat.
Kaya ang pagsulat sa dingding ay upang dalhin ang paghatol sa Babilonia dahil ito ay kasamaan. Si Belsasar, na hari ng Babilonia, ay anak ni Nabucodonosor, na hinatulan ng Diyos ng langit dahil sa kanyang kapalaluan at paghihimagsik. Alam ni Belsasar tungkol sa paghuhukom ng Diyos, at pa rin nagsimulang uminom mula sa mga tasa ng malakas na inumin ng Sanctuary.
ANG HINGGO NG KINGDOM SA MGA BALIK: ANG PAGHUHUKOM NG BABILONYA

Ipinaliwanag ni Daniel ang kahalagahan ng sulat-kamay, pati na rin kung bakit ito dumating.

Daniel 5: 18-28 O ikaw na hari, ang pinaka mataas na Diyos ay nagbigay kay Nabucodonosor na iyong ama ng isang kaharian, at kamahalan, at kaluwalhatian at karangalan: (19) At dahil sa kadakilaan na ibinigay niya sa kanya, lahat ng tao, mga bansa, at wika, nanginig at natakot sa harap niya: sino ang ibig niyang patayin; at kung kanino siya ay pinanatili niyang buhay; at kung sino ang gusto niyang itayo; at kung kanino siya ay ilagay niya pababa. (20) Datapuwa’t nang ang kaniyang puso ay tumaas, at ang kaniyang pagiisip ay nananatili sa kapalaluan, siya’y nahiwalay sa kaniyang luklukan na kaharian, at kanilang kinuha ang kaniyang kaluwalhatian sa kaniya: (21) At siya’y pinalayas sa mga anak ng mga tao; at ang kanyang puso ay ginawa katulad ng mga hayop … hanggang alam niya na ang pinakadakila na Diyos ay namamahala sa kaharian ng mga tao, at siya ang nagtalaga dito sa kahit sino na kanyang gusto. (22) At ikaw na kaniyang anak, Oh Belsasar, hindi mo pinapagpakumbaba ang iyong puso , bagaman nalalaman mo ang lahat ng ito; (23) Ngunitikaw ay nagtindig laban sa Panginoon ng langit; at kanilang dinala ang mga sisidlan ng kaniyang bahay sa harap mo , at ikaw, at ang iyong mga mahal na tao, ang iyong mga asawa, at ang iyong mga babae, ay nangakain ng alak sa kanila; at iyong pinuri ang mga dios na pilak, at ginto, tanso, bakal, kahoy, at bato, na hindi nakakakita, ni makarinig man, o nakakaalam: at ang Dios na ang kaniyang kamay ay ang iyong hininga, at ang lahat ng iyong mga lakad ay hindi ka lumuluwalhati : (24) Nang magkagayo’y ang bahagi ng kamay na ipinadala mula sa kaniya; at isinulat ang pagsusulat na ito. (25) At ito ang sulat na nasusulat, MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN. (26) Ito ang kahulugan ng bagay: MENE; Binilang ng Diyos ang iyong kaharian, at tinapos ito . (27) TEKEL; Ikaw ay tinimbang sa mga balanse, at natuklasan ang kulang . (28) PERES; Ang iyong kaharian ay nahati, at ibinigay sa mga Medo at Persiano.

 

Alam ng anak ni Nabucodonosor ang paghuhukom ng kanyang lolo, ngunit nabigo siyang luwalhatiin ang Diyos, at nilapastangan ang Kanyang mga banal na bagay. Gayundin, habang binabasa natin ang mas maaga, alam na alam ng Amerika ang mga paraan ng Papacy, gayon pa man ay susundan pa rin niya sa parehong kurso sa panahon ng paghatol. Alam ng Amerika na kapwa ang kasamaan at ang kasunod na paghatol ng Papamana ay katulad sa kung paano alam ni Belsasar ang mga paraan at paghatol ng kanyang ama.

Ng Nebuchadnezzar, sinasabi nito “para sa kamahalan na ibinigay niya sa kanya, lahat ng mga tao, mga bansa, at mga wika” (Daniel 5:19), at sinasabi nito tungkol sa Papacy, na “ang kapangyarihan ay ibinigay sa kanya sa lahat ng mga lahi, at wika, at mga bansa. “(Pahayag 13: 7) Kaya halos magkapareho, gayundin, ang wika na ipinakita dito. Sa kabila ng lahat ng ito, sa pamamagitan ng impluwensya ng Amerika, ang Papamana ay tatanggap ng paggalang; kaya nagpapakita ang Amerika na siya ay walang kabuluhan sa isang anak na babae ng “dakilang kalapating mababa ang lipad”, o isang anak ng Papal beast, anuman ang wika na maaaring mas angkop.
Gayundin, nakita natin ang ebanghelyo na “pumunta sa bawat bansa, lahi, wika, at bayan”, at isang tawag na “matakot sa Diyos, at magbigay kaluwalhatian sa Kanya; sapagkat ang oras ng Kanyang paghuhukom ay dumating … ”

Sa paghuhusga ni Nabucodonosor, nabigo siyang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, at ang pagsusulat sa pader ay dumating dahil, gaya ng sinabi sa Belsasar, “Diyos … hindi ka na niluwalhati.”. Gayundin, ang Amerika ay hindi nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, sa kabila ng pagtawag sa “oras ng Kanyang paghuhukom.”
Rev 14: 6 At nakita ko ang ibang anghel na lumipad sa gitna ng langit, na may walang hanggang ebanghelyo upang mangaral sa kanila na nananahan sa lupa, at sa bawa’t bansa, at lahi, at wika, at bayan, Rev 14: 7 Na nagsasabi ng malakas na tinig, Matakot kayo sa Dios, at magbigay kaluwalhatian sa kaniya; sapagka’t dumating ang oras ng kaniyang paghuhukom: at sumamba sa kaniya na gumawa ng langit, at lupa, at dagat, at mga bukal ng tubig.
Ang panahon na ang “dakilang kalapating mababa ang lipad” ay hahatulan, isang tawag ay ibinigay upang magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Ang “oras ng Kanyang paghatol” ay isang pagtukoy sa Araw ng pagbabayad-sala. Ang paghatol ba ng “dakilang kalapating mababa ang lipad”, sa mga araw ng nahulog na Amerika, ay kasama sa mismong bagay na ito?

Ang Araw ng Pagbabayad-sala ay ang panahon ng pagtimbang sa mga balanse ng Sanctuary, at ito ay isang pagpapasiya na ginawa kung sila ay “nahanap na kulang.”

ANG PAPASYON: ANG ARAW NG ATONEMENT

Sa America, sa ika- 24 ng Setyembre , sa Washington, DC, ang Jesuit Pope, Francis, ay tutugon sa isang joint-session sa Kongreso sa Capitol building. Sa Artikulo I ng Saligang-Batas, inilalarawan nito ang natatakot na tungkulin ng Kapulungan at Senado sa Kongreso: “Ang lahat ng pambatasan na mga Kapangyarihang ipinagkaloob na ito ay ibibigay sa isang Kongreso ng Estados Unidos, na kung saan ay binubuo ng isang Senado at Kapulungan ng mga Kinatawan. “Ang House at Senado ay pantay na mga kasosyo sa proseso ng pambatasan-batas ay hindi maaaring isasabatang walang pahintulot ng parehong kamara. Sa gayon ay matutugunan ng papamana, sa “puso ng kapitolyo ng bansa”, iyon ang puso ng Estados Unidos (kung saan siya magsasalita bilang isang dragon), ang punong kapangyarihan ng Estados Unidos. Ang ganoong bagay sa isang Protestante na pamahalaan, matatag na nakabatay sa kalayaan ng budhi ay hindi maaaring mangyari sa mga nakaraan, ngunit maaaring mangyari ngayon, na nakikita na ang mabilis na sugat ay mabilis na pinagagaling.

Ito ay walang anuman sa isang maliwanag na tanda na ang pinipigilan na Espiritu ng Diyos ay inalis mula sa mga nangungunang mga lalaki ng Amerika, na nakikita na ang Papamana ay binigyan ng gayong pagkakataon upang matugunan ang gayong kapangyarihan na nagtataguyod ng kapangyarihan sa Estados Unidos. Ang papasiya ay hindi maaaring tumayo sa puso ay hindi ang puso ay naging unang kasiraan, kawalang-pag-iingat na pagtabi sa nakaraan. At anong tanda ang mayroon tayo na mayroon itong pinakamalaking kahulugan sa Amerika? Ito ay sa Araw ng Pagbabayad-Sala: ang oras ng paghuhukom.

Bukod dito, ang mga Heswita ay may madilim na rekord kapwa sa pulitika at relihiyon. Sila ay hindi palaging maingat upang mapanatili ang mga bagay na nakatago, ngunit nag-iwan sapat na katibayan upang magkasiya sa mga tao upang malaman na hinahangad nila ang parehong mga subvert kaharian at relihiyon upang dalhin ang mga ito sa ilalim ng impluwensya Papal at kapangyarihan.

“Kapag lumitaw bilang mga miyembro ng kanilang order, nagsusuot sila ng kasuutan, pagdalaw sa mga bilangguan at mga ospital, paglilingkod sa mga maysakit at sa mga dukha, na nagsasabing nilabasan nila ang mundo, at nagdadala ng sagradong pangalan ni Jesus, na nagpunta sa paggawa ng mabuti. Ngunit sa ilalim ng walang kapintasan na panlabas na ito ang pinaka-kriminal at nakamamatay na layunin ay tago. Ito ay isang pangunahing alituntunin ng pagkakasunud-sunod na ang katuparan ay nagpapawalang-bisa sa mga paraan. Sa pamamagitan ng kodigo na ito, ang pagsisinungaling, pagnanakaw, pagsisinungaling, pataksil na pagpatay, ay hindi lamang mapahintulutan ngunit kapuri-puri, kapag pinaglingkuran nila ang mga interes ng simbahan. Sa ilalim ng iba’t ibang mga disguises ang mga Heswita nagtrabaho sa kanilang mga paraan sa mga opisina ng Estado, akyatin upang maging tagapayo ng mga hari, at paghubog ng patakaran ng mga bansa. Sila ay naging mga tagapaglingkod, upang kumilos bilang mga tiktik sa kanilang mga panginoon. Nagtatag sila ng mga kolehiyo para sa mga anak ng mga prinsipe at mga maharlika, at mga paaralan para sa mga karaniwang tao; at ang mga anak ng mga Protestanteng mga magulang ay inilabas sa isang pagdiriwang ng mga ritwal ng popis. Ang lahat ng panlabas na karangyaan at pagpapakita ng pagsamba sa Romish ay dinala upang lituhin ang isip, at magaling at maakit ang imahinasyon; at sa gayon ang kalayaan na ipinagkaloob ng mga ama at pinaso ay ipinagkanulo ng mga anak. Ang mga Heswita ay mabilis na kumakalat sa Europa, at saanman sila nagpunta, sinundan ang isang muling pagbabangon ng popery. “{Great Controversy 1888 pg. 234} at saanman sila nagpunta, sinundan ang isang muling pagbabangon ng popery. “{Great Controversy 1888 pg. 234} at saanman sila nagpunta, sinundan ang isang muling pagbabangon ng popery. “{Great Controversy 1888 pg. 234}

Ang paglalarawan sa itaas ay lalong totoo para kay Pope Francis, na nagdulot ng pagtingin sa mundo sa Simbahang Katoliko na may paghanga at paghanga. Alam ba ng mga founding fathers ng Amerika ang mga panganib ng mga Heswita at ang panganib na kanilang idudulot sa bansa? Oo.

Si John Adams ay madalas na nakipag-ugnayan kay Thomas Jefferson. Noong 1816, sumulat siya: “Ang lipunan na ito [Jesuits] ay isang mas malaking kalamidad sa sangkatauhan kaysa sa Rebolusyong Pranses, o ang despotism o ideolohiya ni Napoleon . Nahadlangan nito ang pag-unlad ng reporma at ang pagpapabuti ng isip ng tao sa lipunan ng mas mahaba at higit na pagkakasakit. ”

Noong Mayo ng 1816, hinarap niya ang kanyang mga alalahanin tungkol sa muling pagbabangon ng Heswita order:

“Hindi ko gusto ang huli na muling pagkabuhay ng mga Heswita. Mayroon silang pangkalahatang ngayon sa Russia, sa pakikipag-ugnayan sa mga Heswita sa Estados Unidos, na mas marami kaysa alam ng lahat. Hindi ba tayo magkakaroon ng mga kuyog dito? Sa maraming mga hugis at disguises bilang kailanman isang hari ng mga Gypsies-Bamfield Morecarew kanyang sarili, ipinapalagay? Sa hugis ng mga printer, editor, manunulat, schoolmaster, atbp. Kalaunan, nabasa ko ulit ang mga titik ni Pascal, at apat na volume ng kasaysayan ng mga Heswita. Kung sakaling may anumang kongregasyon ng mga tao ay maaaring makamit ang walang hanggang pagkapahamak sa lupa at sa impyerno, ayon sa mga historian na ito, bagama’t katulad ng mga tunay na Katoliko ni Pascal, ito ang Loyola. Gayunpaman, ang aming sistema ay dapat magbigay sa kanila ng isang pagpapakupkop laban. Ngunit kung hindi nila ilagay ang kadalisayan ng aming mga halalan sa isang malubhang pagsubok, magiging isang kamangha-mangha. ”

Bilang tugon sa ito, Thomas Jefferson tumugon sa Agosto 1 st , 1816:

“Ayaw ko, sa iyo, ang kanilang panunumbalik; sapagkat ito ay nagmamarka ng hakbang na pabalik mula sa liwanag hanggang sa kadiliman. ”

Gayundin, sa tila nakikita sa pananaw, sinabi ng isang Pranses na Heneral ng George Washington ang mga sumusunod:

“Ang aking opinyon kung ang mga kalayaan ng bansang ito, ang Estados Unidos ng Amerika ay nawasak, ito ay magiging sa pamamagitan ng kapitaganan ng mga pari ng mga Katoliko ng Romano Katoliko, sapagkat sila ang pinaka-pandaraya, mapanganib na mga kaaway sa sibil at relihiyosong kalayaan. Sinimulan nila ang karamihan sa mga digmaang Europa. “Marquis de LaFayette (1757-1834; Pranses na estadista at heneral na naglingkod sa ilalim ng utos ni Heneral George Washington sa panahon ng Digmaang Rebolusyong Amerikano)

 

Nakikita ang mga panganib ng mga Heswita, at ang Papasiya, na nakikita sa Amerika, gaano pa ang dapat nating makita ang dakilang pagtanggi ng Amerika sa isang Pope ng Heswita ay dapat tugunan ang pambatasan na katawan. Gayon pa man ay may higit pa sa ito na dapat magsenyas ng babala sa lahat ng mga anak ng Diyos sa oras na ito.

ANG GOLDEN CUP NG PAPASYON

Ang nagdala ng hatol sa Babilonia noong una ay walang kabuluhan. Napapalibutan nito ang pagwawalang-bahala ni Belshazzar, at nilapastangan ang mga banal na sisidlan. Nakita natin ang koneksyon sa pagitan ng Amerika, at kung papaano siya sumasamba sa lahat ng Papamana din. Tingnan natin ang babae nang mas malapit:

Apocalipsis 17: 4 At ang babae ay nababalutan ng kulay-ube at kulay pula, at ginayakan ng ginto at mga mahalagang bato at mga perlas, na may isang GOLDEN CUP sa kanyang kamay na puno ng mga kasuklamsuklam at karumihan ng kanyang pakikiapid :

Ang kasariwaan ng kanyang pakikiapid ay nagpapahiwatig ng tipan niya sa mga hari sa lupa, nagpapataw ng relihiyon na nagdala ng pagkamartir sa maraming tao ng Diyos. Sa gayon ay susundan ng Amerika ang kanyang mga yapak, dahil magkakaroon siya ng “gintong tasa” sa kanyang kamay, bilang simbolo ng tasa na nasa kamay ni Belshazzar. Magagawa ba ng Amerika, upang itaguyod ang mga ideyal na relihiyon ng Papamana, mag-apoy ng isang pagpapawalang-sala sa mga banal na bagay ng Diyos? Oo.

Apocalipsis 17: 6 At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal, at ng dugo ng mga martir ni Jesus: at pagkakita ko sa kaniya, ay nagtaka ako ng dakilang paghanga.

Sa gayon nakikita natin ang paghatol ng Babilonia; siya ay umiinom ng dugo ng mga banal sa mga araw ng Amerika. Pansinin kung paano ang Babilonia, sa pamamagitan ng kanyang pakikiapid ay naghahatid ng lakas:
Apocalipsis 14: 8 At sinundan naman ng ibang anghel, na nagsasabi, Ang Babilonia ay bumagsak, ay bumagsak, ang dakilang lunsod, dahil NAGING GINAWA ANG LAHAT NG MGA BANSA ng alak ng poot ng kanyang pakikiapid.
Ito ay ang parehong kapangyarihan na ngayon ay tungkol sa exercised sa pamamagitan ng Amerika, tulad ng mga propesiya foretold. Tanging sa oras na iyon ay ang “dakilang kalapating mababa ang lipad” na pinalaki ng Amerika upang ma-enthroned para sa pagsamba; sa pamamagitan ng impluwensya ng America ang nakamamatay na sugat ay gumaling, at ang Papal supremacy ay nabawi ng anak na ito ng hayop. Sa gayon, sa pamamagitan ng Amerika, ang Papamana ay magkakaroon ng gintong tasa sa kanyang kamay, at muling ibubuhos ang martir. Ito ay sa oras na ito na ang paghatol ay maaaring dumating.

MARTYRDOM REKINDLED

Ang Banal na Kasulatan ay nagsasaad na sa panahong ipinapatupad ang imaheng ito ng simbahan / estado sa pagiging Papacy, na ipagpapatuloy ang mga madilim na edad. Nagsisimula ang martir. Ang oras na iyon ay tama sa atin. Ang Kasulatan ay nagsasalita tungkol sa pagpugot ng ulo ng mga tao ng Diyos sa mga huling araw:

Apocalipsis 20: 4 “… nakita ang mga kaluluwa ng mga ito na pinugutan ng ulo para sa patotoo ni Jesus, at dahil sa salita ng Diyos, at hindi sumamba sa hayop, ni sa kanyang larawan, ni tumanggap ng kanyang marka sa kanilang mga noo, o sa kanilang mga kamay; at sila ay nanirahan at naghari kay Kristo ng isang libong taon. ”

Ang mga martir sa America ay pinugutan ng ulo. Marahil ito ay maaaring imposible sa marami, ngunit hindi ito.

Maliwanag na ang kasulatan ay mangyayari. Sa katunayan, ang isang kilalang retiradong ahente ng FBI, si Ted Gunderson, ay nagsabi ng mga sumusunod: “Bakit kailangan ng gobyernong US ang 30,000 Guillotine at higit sa 600 Milyon na mga bullet point ng guwang?

Mayroong higit sa 800 mga kampong bilangguan sa Estados Unidos. Lahat ng ganap na pagpapatakbo at handa na tumanggap ng mga bilanggo. Lahat sila ay may staff at napalilibutan ng mga full-time guards. Ngunit lahat sila ay walang laman. Ang mga kampanyang ito ay dapat gamitin ng FEMA (Federal Emergency Management Agency) kung ang Martial Law ay kailangang ipatupad sa Estados Unidos at ang lahat ng gagawin nito ay isang pirma ng pampanguluhan sa isang proklamasyon at lagda ng abogado sa isang warrant kung saan isang listahan ng naka-attach ang mga pangalan. Tanungin ang iyong sarili kung gusto mo talagang nasa listahan. “

Maraming mga bagay na ngayon ang nasa lugar upang ipahayag na ang batas militar ay magaganap, at si Ted Gunderson ay nagsasalita ng 30,000 guillotines sa Amerika, kahit na ngayon. Paano ito posible? Ipinapahayag ng Kasulatan na mangyayari ito; na magkakaroon ng mga martir sa panahon ng kaharian ng Amerika.

Kapag ang mga tao ng Diyos ay dumaranas ng pinakamalupit na pag-uusig, ito ay magiging sa panahon na ang Amerika ay magsasagawa ng lahat upang sambahin ang Papasiya sa pamamagitan ng paggamit ng parehong kapangyarihan na kanyang ginawa, at sa pamamagitan nito, ang ginintuang tasa ay inilagay sa kanyang mga kamay.

Ang pagsulat sa pader

Ang pagsulat sa mga pader ng Babilonia ay isang simbolo ng paghatol. Gayundin, sa panahon ng Amerika, nakikita ba natin ang isang bagay upang ipahiwatig ang “paghuhukom” ay dumating? Ang Amerika sa pagsunod sa mga yapak ng Papacy ay nagtataguyod ng katulad na kurso kay Belshazzar sa paggamit ng parehong kapangyarihan bilang kaharian na dumating bago sa kanila. Ang paggawa nito ay walang kabuluhan sa pagtanggal sa Diyos ng mga pribilehiyo at mga pagkakataon, at pagtatayo ng “dakilang kalapating mababa ang lipad”. Nakita din natin na maliwanag na ang oras ng Kanyang paghatol ay ipahiwatig sa araw ng pagbabayad-sala; kaya ang Papacy ay darating upang makipag-usap sa Kongreso upang simulan ang eksena na naglalarawan ng pagsisimula ng paghatol.
NGUNIT ANO ANG PAGSULAT SA LUGAR ???

Tingnan natin ang isang video ng lungsod ng New York, dahil sa ito ay isang tanda na mayroong maraming ugnayan sa Apocalipsis 17:

Ang nakita mo sa video na ito ay isang projection sa isang pader ng Hindu diyosa Kali sa taas ng New York city, tinitingnan ang maraming tao mula sa Empire State building. Isa sa pinakamataas na gusali sa Estados Unidos. Ano ang kaugnayan ng diyosang si Kali sa paghahayag ng 17? Karamihan sa maraming paraan.

Ang pangalan ng diyosang Hindu ay nangangahulugang “ang itim” sa Sanskrit. Siya ang diyosa ng kamatayan at pagkasira. Siya ay kilala bilang “madilim na ina”, at dahil sa pagkakaroon ng isang uhaw para sa dugo. Ang “maitim na ina” ay kilala sa Hinduism na nagmumula sa “Mother Durga”, na pinaka-madalas na itinatanghal bilang naka-enthroned sa isang hayop. Siya ay kilala para sa kanyang unyon sa Shiva mula sa kung saan siya derives kanyang buhay. Ang Shiva ay isang katlo ng Trimurti (ang Hindu Trinity); sa tabi ng Brahma at Vishnu, ang Shiva ay nasa papel ng destroyer. Ang layunin ng “destroyer” ay upang lumikha ng isang bagong order: o mag-order ng kaguluhan; kaya ang Kali ay isang pagpapahayag ng bagay na ito.

Maliwanag na ang Hinduismo ay mayroong Trinity batay sa kanilang sinaunang Kasulatan.

Ang Puranas [3000 Taong Taong Hudyo ay nagsasabi]: “O kayong tatlong Panginoon ! alam mo na makilala ko lamang ang isang Diyos . Ipagbigay-alam sa akin, kung gayon, kung sino sa inyo ang tunay na pagka-diyos , upang maipahayag ko sa kanya angaking mga adorasyon. ‘ Sumagot si Brahma, Vishnu, at Shiva, ‘[kilala] O deboto, na walang tunay na pagkakaiba sa pagitan natin . Kung ano ang lilitaw sa iyo ay ganito lamang ang pagkakahalintulad. Ang nag-iisang nilalang ay lumilitaw sa ilalim ng tatlong anyong mga gawa ng paglikha, pangangalaga, at pagkawasak, ngunit siya ay isa . ‘

Ngayon ipaalam sa amin makita ang mga koneksyon sa Kali at ang patutot Papal ng Apocalipsis 17.

1) Pagsamba sa diyosa / Babae:
* Ang isang Hindu diyosa ay sumamba; inaasahan sa pader ng Amerika.
* Ang Amerika ay nagdudulot ng pagsamba sa lahat ng dakilang patutot.

2) Inaanyayahan ng diyosa ang lungsod
* Ang Harlot ay nakaupo sa maraming tubig (wika, tribo, bansa, tao)
* Ginagampanan ng Amerika ang parehong pamamahala sa mga tao bilang kanyang ina, ang Papasiya.

3) Ang Kali ay kilala bilang Ina Durga
* Ang babae sa Apocalipsis 17 ay tinatawag na “ina ng mga patutot”

4) “Ina Durga” ay madalas na itinatanghal nakasakay sa isang hayop
* Ang dakilang patutot ay itinatanghal bilang pagsakay sa dragon.

5) Kali ay kilala para sa kanyang uhaw para sa dugo.
* Ang “ina ng mga patutot” ay umiinom ng gintong tasa, na lasing sa dugo ng mga martir.

6) Tinanggap ni Kali ang kanyang awtoridad mula sa Hindu Trinity.
* Ang ina ng mga patutot ay nagtataas ng kanyang diyos, ang Trinidad.

Kung ihahambing mo ang mga Puranas sa pahayag na ito mula sa The Basic Catholic Catechism, ni William G. Most, mahihirapan kang maunawaan ang isang malaking pagkakaiba: “Marahil ang pinakamalalim, ang pinakamalalim ng lahat ng mga misteryo ay ang misteryo ng Trinity . Itinuturo sa atin ng Simbahan na bagama’t mayroon lamang isang Diyos, gayunpaman, sa paanuman, may tatlong Persona sa Diyos. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Banal na Espiritu ay Diyos, gayon pa man hindi tayo nagsasalita ng tatlong Diyos, kundi isa lamang Diyos . Sila ay may parehong kalikasan, sustansya, at pagiging. “

Sinasabi ng lahat ng Katolisismo na doktrina ito mula sa pundasyon ng Trinity:
“Ang misteryo ng Trinidad ay ang sentral na doktrina ng Katolikong Pananampalataya. Pagkatapos nito ay batay sa lahat ng iba pang mga aral ng simbahan … “Handbook para sa Katoliko sa Ngayon , p 11

7) Ang Trinity ay mahalaga sa kapangyarihan ng babae upang sirain.
* Ang “misteryo ng Trinity” ay konektado sa Papacy, tulad ng ipinahiwatig ng kanyang pangalan na “Misteryo.”

8) Ang Kali ay sa Hindu na relihiyon
* John Adams nang tama sinabi na ang Katolisismo ay “Hindu Kristiyanismo”

9) Ang Kali ay nasa isang gusaling Amerikano
Ang babae ay nakaupo sa ibabaw ng hayop sa panahon ng Amerika

10) Kali ay kumakatawan sa destroyer, at humahawak ng isang tabak sa kanyang kamay na ginagamit niya upang sirain.
Ang Papasiya, sa Apocalipsis 13, ay gumagamit ng kapangyarihan ng estado bilang kanyang “tabak” upang makipagdigma sa bayan ng Diyos.

11) Ang Kali ay kumapit sa kanyang kamay ng isang ulo, pati na rin ang kadena ng mga ulo sa paligid ng kanyang leeg ng kanyang mga biktima.
Ang kapangyarihan na ginagamit ng Amerika sa paggawa ng isang imahe sa pagiging papa ay mapuputing ulo ng mga tao ng Diyos.

May sapat na kaugnayan sa “maitim na ina” at ang “ina ng mga patutot” upang makita na sila ay sumusulat sa pader ng gusali ng Imperyong Estado ay walang mas mababa sa isang deklarasyon na ang panahon ng paghatol, at ang mga eksena na inilalarawan sa Apocalipsis 17 ay karapatan sa amin. Ang paglalarawan ng diyosa na Kali sa dingding na may kaugnayan sa babae ng Apocalipsis 17 ay nagpapahayag na ang pagsulat sa dingding ay malapit na.

Isang MABANGIS NA AVATAR: NAG-UUSIG NA KAPANGYARIHAN

Ang isang post ay nagsabi ng isang bagay na malubhang kahalagahan. “Ginawa ni Andrew Jones ang mabangis na larawan ni Kali, sino ang diyosa ng Oras, Pagbabago, Kapangyarihan at Pagkasira, upang ituro na ang Ina Nature ngayon ay higit pa sa pangangailangan ng isang mabagsik na avatar upang labanan ang mga panganib ng polusyon at pagkalipol. 

Ano ang avatar? Sa mga alamat ng Hindu, ang isang avatar ay “ang paglapag ng isang diyos sa lupa sa isang anyo ng anyo o ilang hayagang hugis; ang pagkakatawang-tao ng isang diyos. “Ito ay maaaring tinukoy bilang” isang sagisag o personipikasyon, bilang isang prinsipyo, saloobin, o pagtingin sa buhay. “Ang
kalikasan ng ina ay nangangailangan ng isang avatar upang kumatawan sa” madilim na ina “na Kali, gayunma’y totoo ay na ang avatar ng “madilim na ina” ay mahusay na kinakatawan ng “ina ng mga harlots.”

Sa gayon ay magagamit ang papamana upang kumatawan sa “likas na ina” sa isang “mabangis” na paraan. At kailan gagawin ito ng Papamana? Sa araw pagkatapos ng Araw ng Pagbabayad-sala, ika- 24 ng Setyembre, tutugon sa Pope ang Sustainable Development Summit sa United Nations sa New York.

Sinabi ng isang arsobispo ng iglesiang Katoliko tungkol sa pulong na ito, na “Halos lahat ng mga pinuno ng mga estado at mga pamahalaan ay malapit at lahat ay naroon sa araw na iyon, kaya kung ang Pope ay magwawakas ng pagbisita na ito sa US na nangangahulugang sasagutin niya ang lahat ng mga pinuno ng estado at ng mga pamahalaan, na nakaupo sa kanilang mga opisyal na delegasyon, ”

Ang “ina ng mga patutot” ay hindi lamang nakaupo sa trono at sumasamba sa panahon ng kapangyarihang pandaigdig ng Amerika, ngunit sinasabi rin nito na siya ay nagkasala ng “pakikiapid sa mga hari sa lupa.”

Si Pope Francis, bago ang United Nations sa ika- 25 ng Setyembre , ay tutugon sa pangangailangan para sa isang masusing pandaigdigang inisyatiba upang maging ganap na agresibo laban sa global warming. Matagal nang hinahangad ng mga piling tao na magpatuloy sa isang reporma ng isang agenda upang magdala ng isang bagong order sa mundo. Ang Agenda 21, sa ilalim ng pangalang Sustainable Development, ay ginagawa ang bagay na iyan. Ito ang sinasabi ng United Nations sa kanilang website tungkol sa agenda:

“2015 ay ang taon kung saan ang mga bansa ay hugis at magpatibay ng isang bagong agenda ng pag-unlad na magtatayo sa Millennium Development Goals (MDGs).” Http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/

“Ang United Nations ngayon ay nasa proseso ng pagtukoy ng mga Sustainable Development Goals bilang bahagi ng isang bagong sustainable development agenda na dapat tapusin ang trabaho at walang iwan sa likod. Ang adyenda na ito, na ilulunsad sa Sustainable Development Summit sa Setyembre 2015 , ay kasalukuyang tinalakay sa UN General Assembly, kung saan ang mga State States at sibil na lipunan ay nagbibigay ng kontribusyon sa agenda. ”

Bakit nakapagtataka ang adyenda na ito? Sa ito ay isang plano upang magdala ng mga batas na lampas sa mga hangganan. Isang kapangyarihang pambatasan na nagbibigay ng Papacy isang forum. Bukod sa pagtugon sa pagbabago ng klima, nagtatakda din ito ng mga ambisyosong layunin para sa mga lugar tulad ng ekonomiya, kalusugan, enerhiya, edukasyon, agrikultura, pagkakapantay ng kasarian at isang buong host ng iba pang mga isyu.

“” Lahat ng mga bansa at lahat ng mga stakeholder, na kumikilos sa pakikipagtulungan ay magpapatupad ng planong ito … ”

” Ang 17 Sustainable Development Goals at 169 na mga target na inihayag namin ngayon ay nagpapakita ng laki at ambisyon ng bagong unibersal na Agenda . Hinahanap nila ang pagtatayo sa Millennium Development Goals at kumpletuhin ang hindi nakamit ng mga ito. Hinahanap nila upang … makamit ang pagkakapantay-pantay ng kasarian at ang pagbibigay ng kapangyarihan sa lahat ng kababaihan at babae. Ang mga ito ay pinagsama at hindi nababahagi at balansehin ang tatlong sukat ng napapanatiling pag-unlad: ang pang-ekonomiya, panlipunan at kapaligiran . ”

At sa mga huling araw, mababasa natin ang Papamana na magkakaroon sila ng kapangyarihan sa mga kayamanan ng ginto, at pilak, at sa lahat ng mahahalagang bagay ng Ehipto.

ADB1905 Daniel 11 43 Nguni’t magkakaroon siya ng kapangyarihan sa mga kayamanang ginto at pilak, at sa lahat ng mahalagang bagay sa Egipto: at ang mga taga Libia at ang mga taga Etiopia ay magsisilayo sa kaniyang mga hakbang.
Ngunit sa Estados Unidos mismo, isang mas malaking krisis ang naghihintay dito. Tulad ng diyosa na Kali, ang mga nasa ilalim ng kapangyarihan ng Satanas ay nagpaplano pa upang dalhin ang bagong kaayusang ito pagkatapos ng panahon ng mga kaguluhan. Karamihan na tulad ng World Trade Centres ay itinapon, upang magtayo lamang ng “One World Trade Center”, gayon din ang pagtigil ng Republika ng Estados Unidos, na ang isang bagong kautusan ay maaaring ushered. Ang Amerika ay ang magdadala ang krisis sa buong mundo, at ang relihiyon ng papa ay hindi lamang maglalaro ng maliit na bahagi nito.

Isang tanyag na mga post ng pangkapaligiran na malawak na ibinahagi ay may ilang mga nakagugulat na pahayag tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng Mabangis na Avatar sa mga gusali ng Imperyong Estado:

“Marahil ito ay kahit huli na ngayon, marahil lamang ang kalamidad ay maaaring gumawa sa amin patahimikin ang sarili at marinig ang iyak ng mga World Soul, marahil pagkawasak ay dapat na ang ating pagbibinyag sa pagbabago, ngunit ito ay ang oras at kami ay ang mga ipinatawag na maging ang shamans ng Shift.

Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng banal na kadiliman upang ihayag ang Kaluluwa ng lahat ng bagay. Ang madilim ay kung saan ang mga illusions ay shattered, kung saan ang mga maling katiyakan ay nasira; ang madilim ay kung saan ang isip ay pinutol upang makita lamang ang puso … Panahon na upang ipaalam sa banal na kadiliman ang aming gamot. Ang mundo na alam natin ay kailangang baguhin o mapahamak …

Kung may isang palatandaan ng mga oras, ito ay ito. Sa ating mga buto ay nakikilala nating lahat, tayo ay nasa kamatayan ng mga lumang daigdig, at ginagawa natin ito sa anumang bagay ngunit tiyak …

Panahon na upang makuha ang aming Kali sa loob at labas; upang putulin ang ulo at gumawa sa puso sa lahat ng antas …

Ang pagpapasigla ng Bagong Daigdig ay nasa atin at ang kailangan ngayon ay ang kabangisan ng Ma Kali. Ang isang banal na orakulo ng pagbabago, ang kanyang gamot ay kadiliman, ang kanyang pagsisimula ay sa pamamagitan ng sunog … ” Nakagagambala, ang Amerika ay minarkahan dahil sa pagdadala ng” apoy na bumaba mula sa langit sa lupa sa paningin ng mga tao, at dinadaya ang mga naninirahan sa lupa sa pamamagitan ng ang paraan ng mga himalang iyon na may kapangyarihan siyang gawin sa paningin ng hayop. “(Pahayag 13: 13-14)

Tulad ng inuming dugo ng ina ng Apocalipsis 17, ang Kali ay kadalasang ipinahiwatig para sa isang plano para sa masa ng pagsakripisyo ng tao. Sa Indiana Jones: Ang Templo ng tadhana, inilalarawan nito ang mga sakripisyo ng tao sa Kali.

Ang Amerika, sa paghahanda para sa militar na batas, ay sumusunod sa kurso ng lumang Imperyong Romano, na dumating upang itaas ang Papamana. Walang mas kaunti ang nasaksihan sa mga eksena na malapit nang masira sa lupa.

Sa karunungan ng tao ang lahat ng ito ngayon ay tila imposible; subali’t ang mapigil na Espiritu ng Diyos ay aalisin mula sa mga tao, at sila ay magiging sa ilalim ng kontrol ni Satanas, na napopoot sa mga banal na tuntunin, magkakaroon ng mga kakaibang paglago. Ang puso ay maaaring maging malupit kapag natanggal ang takot at pag-ibig ng Diyos. Great Controversy, pahina 608

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!