Ang Ministeryo Ng Maling Pananampalataya
December 6, 2019 (No Comments) by Christian Israel

“Pagsikapan mong humarap na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan.” (2 Timoteo 2:15) Ano ang ating gagawin? Kailangan nating “mag-aral”. At ano ang dapat nating pag-aralan? “Ang salita ng katotohanan”. At bakit pinag-aaralan ang Salita ng katotohanan? Na “hindi natin kailangan ang ikahihiya.” Marami sa ngayon ang malalim at desperado ng payo na ito, dahil ang mga paghahayag ay dumarating nang mabilis sa gitna natin; Bukod diyan, marami ang nag-aaral ng Salita ng katotohanan hindi na hindi nila kailangan na mapapahiya sa pamamagitan ng wastong paghahati ng Salita, kundi upang patunayan ang kanilang sariling mga opinyon upang maging tama sa salitang iyan. Kami ay tinawag upang “markahan ang mga ito na nagiging sanhi ng mga dibisyon at mga pagkakasala na salungat sa doktrina na iyong natutunan (ang Salita ng katotohanan); at iwasan ang mga ito … sapagkat ang mga ito ay hindi nagsisilbi sa ating Panginoong Jesu-Cristo … at sa mabubuting salita at makatarungang talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga simple. “(Roma 16: 17-18) Tandaan na ito ay ang simple na nilinlang “sa pamamagitan ng mabubuting salita at patas na pananalita”; hindi ito sinasabi na ang mga panlilinlang ay masasamang salita, ngunit ito ay magkakaroon ng “mabubuting salita”, maging ang Salita ng katotohanan, at ibabaling ito sa kahulugan ng isang bagay na hindi ito tunay na sinasabi; anumang bagay na mukhang dumating bilang “bagong liwanag” ay dapat lubusang nasubukan bago matanggap at maunlad. Dahil dito, dapat nating “hatiin nang wasto ang Salita ng katotohanan”, sapagkat “ang pasukan ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag; Nagbibigay ito ng pag-unawa sa mga simple. “(Mga Awit 119: 130)anumang bagay na mukhang dumating bilang “bagong liwanag” ay dapat lubusang nasubukan bago matanggap at maunlad. Dahil dito, dapat nating “hatiin nang wasto ang Salita ng katotohanan”, sapagkat “ang pasukan ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag; Nagbibigay ito ng pag-unawa sa mga simple. “(Mga Awit 119: 130) anumang bagay na mukhang dumating bilang “bagong liwanag” ay dapat lubusang nasubukan bago matanggap at maunlad.Dahil dito, dapat nating “hatiin nang wasto ang Salita ng katotohanan”, sapagkat “ang pasukan ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag; Nagbibigay ito ng pag-unawa sa mga simple. “(Mga Awit 119: 130)

Dahil dito, nadama kong maibahagi ang mensaheng ito sa pamamagitan ng elder WD Frazee, nagpapasalamat sa Diyos para sa liwanag na nagniningning sa mensaheng ito, upang makapaglingkod sa pag-unawa sa layunin ng mga heresies na araw-araw na dumarating sa atin, at kung paano ang ating kahanga-hanga Ginagawa ito ng Diyos upang gumana para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa Kanya nang buong puso. Nawa’y mapalad ka ~ Kristiyano Israel, Direktor ng LC3AM ~

Ang Ministeryo Ng Maling Pananampalataya

“Alam namin na ang lahat ng mga bagay ay nagtutulungan para sa kabutihan sa mga nagmamahal sa Diyos, sa kanila na tinawag alinsunod sa Kanyang layunin” (Mga Taga Roma 8:28).

Ano ang ginagawa ng lahat ng mga bagay? Nagtutulungan sila. Habang tinitingnan namin ang mga ito, mukhang nagtatrabaho sila sa mga layuning krus, ngunit lahat ng bagay ay nagtutulungan. Nagtutulungan sila para sa kabutihan, hindi para sa lahat, kundi para sa mga nagmamahal sa Panginoon. Ang tao ay binigyan ng kapangyarihan ng pagpili. Ito ay nakasalalay sa bawat isa kung ang lahat ng nagtutulungan ay nagtutulungan para sa kanyang personal na kabutihan o hindi. Hindi natin dapat mawalan ng paningin ang matagumpay na pagtatagumpay sa layunin ng Diyos, sa wakas ay isinasagawa ang Kanyang plano. Hindi natin dapat kalimutan ang mga puwersa na mukhang nagdudulot ng pagkatalo ay, gayunpaman, ginagamit ng Diyos.

Pansinin kung ano ang sinabi ni Pablo tungkol dito, “Sapagka’t wala tayong magagawang laban sa katotohanan, kundi sa katotohanan” (2 Mga Taga Corinto 13: 8). Hindi ba maganda iyan? Kahit na ang diyablo ay hindi maaaring gumawa ng kahit ano laban sa katotohanan. Siya ay sinusubukan sa lahat ng oras, at dito sa mundong ito, tila siya ay nagkakaroon ng kanyang paraan. Talakayin natin ang mga eksena. Ginagawa ng Diyos ang Kanyang kalooban.

Sa malaking krisis na nangunguna sa iglesia, na ngayon ay pumapasok pa, kakailanganin natin ang karunungan gayundin ang lakas ng loob na nagmumula sa pagpapaalala sa ating mga pangako, na pinahahalagahan ang kanilang buong pag-import.

“Tunay na ang poot ng tao ay pupurihin sa iyo: ang nalalabi sa poot ay mapipigilan mo” (Mga Awit 76:10). Ginagamit ng Diyos kahit ang galit ng tao upang purihin Siya. Ang tao ay hindi dapat makakuha ng anumang papuri para sa na, ngunit ang Diyos ay dapat makakuha ng isang mahusay na pakikitungo sa credit para sa paggamit ng kahit na ang mga plano ng Kanyang mga kaaway at ang galit ng dragon upang gumana ang Kanyang kalooban. Anumang galit na hindi papuri sa Kanya, pinipigilan Niya.

Ito ay walang kredito kay Satanas o ng kanyang mga demonyo, at ito ay walang kredito sa mga tao na ginagamit niya. Dapat silang lahat ay magdusa sa pangwakas na paghatol para sa kanilang paghihimagsik laban sa Diyos at sa mga maling teorya na kanilang itinaguyod. Sila ay nagkakasala na parang nagtagumpay sila sa pagsira sa katotohanan ng Diyos at pagbubukod ng Diyos mula sa Kanyang trono,
ngunit hindi sila maaaring magtagumpay.

Tungkol sa katiwasayan ng Kanyang mga anak, sinabi ni Jesus, “Walang sinuman ang makakamtan sa kanila mula sa kamay ng Aking Ama” (Juan 10:29). Maaari tayong maging masaya para sa iyan.

Pinangunahan ko na pag-aralan ang paksang ito habang pinag-iisipan ko ang nakasisiglang pahayag na ito mula sa mensahero ng Panginoon sa isang artikulo sa Mga Palatandaan ng Times, Enero 6, 1898:

Iniisip ng ilan na isang kasawian kung ang mga maling teorya ay advanced, ngunit sinabi ng Panginoon, “Ang lahat ng mga bagay ay nagtutulungan para sa kabutihan sa mga nagmamahal sa Diyos.” Ang pagtatalo sa mga taga-Corinto ay kinakailangan para kay Pablo na isulat ang kanyang mga kahanga-hangang mga sulat sa kanila. Kung ang mga Hentil [ng Galacia] ay hindi na-backslidden mula sa pananampalataya, Paul ay hindi nakasulat, “Ako ay nagtaka na kayo ay sa lalong madaling panahon inalis mula sa Kanya na tumawag sa iyo sa labas ng biyaya ni Cristo sa ibang ebanghelyo, na hindi isa.” Ito ay isang maling paggamit ng Kasulatan, upang patunayan ang kasinungalingan at totoo ang totoo. Kung ang mga taga-Tesalonica ay hindi nagkakaintindihan sa pagtuturo na natanggap nila, hindi sana nila inasikaso ang paniniwala na ang Panginoon ay agad na inihayag sa mga ulap ng langit, sa gayon ay kinakailangan na ipahayag ni Pablo ang katotohanan tulad ni Jesus, umaalis sa talaang katotohanan na mahalaga sa lahat ng oras. At sa gayon ang pagsalungat laban sa liwanag at katotohanan ay tinawag mula kay Kristo ng isang mas malinaw na kahulugan ng katotohanan. Sa bawat oras na ang error ay advanced, ito ay gumagana para sa mabuti sa mga taong taos-puso pag-ibig sa Diyos; para sa kapag ang katotohanan ay shadowed sa pamamagitan ng error, ang mga na ginawa ng Panginoon ang kanyang mga nagbabantay ay
gawing mas matalas at mas malinaw ang katotohanan. Susuriin nila ang Kasulatan para sa katibayan ng kanilang pananampalataya. Ang pagsulong ng kamalian ay ang panawagan para sa mga tagapaglingkod ng Diyos na pukawin, at ilagay ang katotohanan sa matitingkad na kaluwagan.

Kaya gusto kong mag-aral sa iyo kung bakit pinahintulutan ng Diyos ang mga maling teorya na makapunta sa Kanyang iglesya alinman mula sa wala o mula sa loob, sapagkat malinaw na sinasabi ng Kasulatan na kapwa ito nangyayari. Sinabi ni Pablo, “Ang mga mabigat na lobo” ay “papasok sa gitna ninyo, hindi ang pagliligtas sa kawan. Gayundin sa iyong sarili ang mga lalaki ay babangon, nagsasalita ng mga bagay na masama, upang ilayo ang mga alagad pagkatapos nila “(Mga Gawa 20:29, 30).

Bakit pinahihintulutan ng Diyos na ang Kanyang iglesia ay magrerenta at napunit ng mga pagkakahati-hati, mga paksyon, mga pagtatalo, mga talakayan tungkol dito at sa puntong iyon? Bakit ang mga pagkakaisa ng simbahan ay nanganganib sa mga bagay na ito? Nakikita natin mula sa mga teksto na nabasa na dapat magkaroon ng layunin ang Diyos, o hindi Niya pinapayagan ang mga ito.

Tingnan natin ang tatlong mahusay na layunin na natapos sa pamamagitan ng ministeryo ng mga heresies, tatlong mga layunin na ang Diyos ay nasa isip sa pagpapahintulot sa maling teorya ng iba’t ibang mga uri upang mahanap ang kanilang mga paraan sa iyo at sa akin. Maaaring pigilan sila ng Diyos. Bakit pinahintulutan Niya silang dumating? Habang pinag-aaralan natin ang ministeryo ng mga heresies, makakakita tayo ng hindi bababa sa tatlong mga sagot.

Ang una ay upang salain ang maling puso.

“Mga bata, ito ang huling pagkakataon: at kung iyong narinig na ang anticristo ay darating, kahit na ngayon ay maraming mga antikristo; kung saan alam natin na ito ang huling pagkakataon. Sila ay lumabas mula sa amin, ngunit hindi sila sa amin; sapagkat kung sila ay sa amin, walang alinlangan na sila ay nagpatuloy sa amin: datapuwa’t sila ay lumabas, upang sila ay maipakita na hindi sila lahat “(1 Juan 2:18, 19). Ang maling puso ay lumabas. Bakit? Maaaring ipahayag ito. Iyon ay, malinaw na inihayag, sila ay hindi sa atin.

Pansinin ang kahanga-hangang pahayag na ito sa mga heresies ng lingkod ng Panginoon sa mga Patotoo para sa Iglesia, vol. 5, p. 707: “Ang Diyos ay pukawin ang Kanyang mga tao, kung ang iba ay nangangahulugan mabibigo, ang mga heresies ay darating kasama ng mga ito, na kung saan ay magsala sa kanila, na naghihiwalay ng ipa mula sa trigo.”

Ano ang gagawin ng mga heresies? Inilaan nila ang simbahan! Ano ang nangyayari sa ipa? Ito ay nahiwalay mula sa trigo! Huwag kailanman kalimutan, habang ang hangin ay pumutok, maging ang mga hangin ng maling pananampalataya o ang mga hangin ng pag-uusig, ito ay ang ipa na lumabas; ang trigo ay nananatili.

Nang bumibisita ako sa Florida, isang kaibigan ang nagdala sa akin sa isang packing malagkit kung saan pinagsama ang mga oranges ayon sa sukat. Ang mga dalandan ay nasa isang chute. Bilang sila ay dumaan sa isang lugar ay may maliit na mga butas, at ang pinakamaliit na mga dalandan ay bumaba sa kanila. Kasalukuyan, habang ang mga dalandan ay nagpunta, may mga butas ng isang maliit na mas malaki, at ang mga littlelarger mga dalandan nahulog sa pamamagitan ng mga ito, at iba pa. Sapagkat hindi tayo maaaring malinlang ng isang maling pananampalataya, dapat tayong maging maingat upang hindi makapagtapos ng ating sarili sa likod. Sa aking imahinasyon, tiningnan ko ang mga dalandan na dumadaan, at narinig ko ang katamtamang laki na kulay kahel na nagsasabi, “Buweno, hindi kami mahuhulog; napunta na kami sa pagsubok na iyon at ang isang ito at hindi kami napunta. Pupunta kami patungo sa dulo hanggang sa dulo. “Gayunpaman, hindi pa nila nawala ang buong haba ng panala pa.

Ang ilan sa mga heresies na nagdadala ng diyablo sa simbahan ay napakaliit at walang kapararakan na ako ay namangha na niloloko nila ang sinuman. Ang diablo ay hindi natapos sa gawain ng paglalagay ng mga heresies sa mga tao ng Diyos, at ang Diyos ay hindi natapos na nagpapahintulot sa kanya upang gawin ito. Ang ilan na mas malumanay, mas kaakit-akit, mas mahirap na makilala at matukoy kaysa sa nakikita natin ay walang alinlangan sa mga board ng pagpaplano ng korporasyon ng diyablo. Pinag-aaralan niya ang ating mga isipan at mga character, at kung may anumang bagay na hindi sinasadya, doon ay magdidisenyo siya ng isang bagay na mag-aalis ng ipa. Ang tanging pananggalang natin ay ang tiyakin na naka-angkla tayo kay Jesus at sa Kanyang katotohanan, at na mahal natin ang Diyos at ang Kanyang iglesya nang higit pa sa pagmamahal natin sa ating sarili
at sa ating mga opinyon.

May pangalawang layunin ng ministeryo ng mga heresies. Nagtitiwala ako na gagamitin ito ng Diyos upang pagpalain ang ilang puso na maaaring makaramdam ng ligtas, na maaaring, sa katunayan, ay maging ligtas hangga’t ang teolohiya ay nababahala. Nakuha namin ito mula sa kuwento ni Jehu, isa sa mga hari ng Israel.

Kumuha tayo ng larawan ni Jehu mula sa sagradong rekord. “Ang pagmamaneho ay tulad ng pagmamaneho ni Jehu, ang anak ni Nimsi; sapagkat siya ay nagmamaneho ng galit “(2 Mga Hari 9:20). Si Jehu ay isang drayber, at siya ay may mga inapo ngayon. Siya ay galit na galit laban sa apostasiya at maling pananampalataya kay Ahab at nang tama, ngunit may isang bagay na kulang siya. Siya ay kulang sa pag-ibig.

Si Jehu ay puno ng kasigasigan. Panoorin siya sa pagkilos. “At nang siya’y umalis doon, kaniyang sinilaban si Jehonadab na anak ni Rechab na paroroon upang salubungin siya: at kaniyang batiin siya, at sinabi sa kaniya, Totoo baga ang iyong puso, na gaya ng aking puso ay nasa iyong puso? At sumagot si Jehonadab, Ito ay. Kung ito ay, bigyan mo ako ng iyong kamay. At ibinigay niya sa kaniya ang kaniyang kamay; at dinala siya sa kaniya sa karo. At kaniyang sinabi, Sumama ka sa akin, at tingnan mo ang aking sikap sa Panginoon . Kaya’t pinasakay nila siya sa kanyang karwahe. At nang siya’y dumating sa Samaria, kaniyang pinatay ang lahat na naiwan kay Achab sa Samaria, hanggang sa kaniyang mapatay siya, ayon sa sabi ng Panginoon, na kaniyang sinalita
kay Elias “(2 Mga Hari 10: 15-17, ang pagbibigay ng diin).

Ginagawa ni Jehu ang gawain ng Diyos ngunit hindi sa paraan ng Diyos. Gayunman, ginamit siya ng Diyos. Ang pagsamba kay Baal ay kailangang ma-rooted, at ginawa ito ni Jehu, ngunit natatakot akong hindi namin makikita si Jehu sa langit.

Inaanyayahan ko ito dahil nabasa ko ang isang bagay sa aklat na Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 333: “Ang lahat na naghahangad ng ilang pakikipag-ugnayan na kumakatawan sa pagsalakay ni Jehu ay may kakayahang magkakaroon ng pagkakataong makilala ang kanilang sarili.”

Kaya ang karwahe ni Jehu, at tulad ni Jehu ng una, ang ilan sa ngayon ay titigil sa karwahe na may sapat na katagalan upang sabihin, “Ang iyong puso ay tama ba ng aking puso? Kung ito ay, sumakay ka at sumakay sa akin; kami ay pupunta sa mga lugar at sirain ang pagsamba kay Baal sa Israel. Ipakita mo sa akin ang aking kasigasigan para sa Panginoon. ”

Pansinin ang inspirasyong ito, isang pahayag ni Ellen G. White sa The SDA Bible Commentary, vol. 2, p. 1038:

Ang mga lalaki ay mabagal na matutunan ang aralin na ang espiritu na ipinamalas ni Jehu ay hindi magkakagambala ng mga puso. Hindi ligtas para sa amin na maitali ang aming mga interes sa isang relihiyon ni Jehu, sapagkat ito ay magreresulta sa pagdadala ng kalungkutan ng puso sa tunay na mga mananamba ng Diyos. Hindi binigyan ng Diyos ang sinuman sa Kanyang mga lingkod na gawain ng pagsisisi sa mga hindi makikinig sa Kanyang mga babala at mga pagsaway. Kapag ang Espiritu Santo ay nananatili sa puso, ito ay hahantong sa ahente ng tao upang makita ang kanyang sariling mga depekto ng pagkatao, mahabag sa kahinaan ng iba, upang magpatawad na nais niyang mapatawad.

Ang bahagi ng ministeryo ng mga heresies ay upang bigyan ng pagkakataon para ipakita ni Jehus ang kanilang sarili. Gayunpaman, dahil ang ilan sa iglesya militantly ipagtanggol ang pananampalataya, kumuha ng kanilang mga espada, at sumakay masigasig na karwahe, ay walang katibayan na sila ay sa mga tao ng Diyos sa tapusin.

Tandaan ang babala sa Mga Patotoo para sa Simbahan, vol. 6, p. 400: “Habang lumalalim ang mga pagsubok sa paligid natin, makikita ang magkakahiwalay na pagkakaisa at pagkakaisa sa ating hanay. Ang ilan na ngayon ay handa nang kumuha ng mga sandata ng pakikidigma sa mga panahon ng tunay na panganib na ipinakikita na hindi nila itinayo sa ibabaw ng matibay na bato; magbubunga sila sa tukso. Ang mga may mahusay na ilaw at mahalagang mga pribilehiyo, ngunit hindi pinabuting ang mga ito ay, sa ilalim ng isang pagkukunwari o iba, lumabas mula sa amin. ”

Mayroong higit sa isang paraan upang lumabas. Maaari tayong lumabas sa paraan ng pagkalabas ni Ahab, o makapaglabas tayo ng paraan na si Jehu ay lumabas. Panatilihin tayo ng Diyos mula sa alinman sa landas ng panganib. Ngunit, tandaan, ginagamit ng Diyos ang lahat ng ito.

Sa wakas, mayroong isang pangatlong ministeryo ng mga heresies. Oh, nais ko na ang bawat isa sa atin ay maging kabilang sa mga para sa kung kanino ginagawa nito ang pangatlong layunin na ito, upang manguna tayo sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Tungkol sa mga nasa Berea, sinabi ng Kasulatan, “Ang mga ito ay higit na marangal kaysa sa mga nasa Tesalonica, sapagkat natanggap nila ang salita nang may buong pagkaunawa, at sinasaliksik ang mga banal na kasulatan araw-araw kung ang mga bagay na ito ay gayon” (Mga Gawa 17:11).

Sa Mga Patotoo para sa Simbahan, vol. 5, p. 707, sinabi sa atin, “Maraming sa iglesya na binigyan ito ng pahintulot upang maunawaan nila kung ano ang kanilang pinaniniwalaan; ngunit, hanggang sa lumitaw ang kontrobersya, hindi nila alam ang kanilang sariling kahinaan.

“Ang katotohanan na walang kontrobersya o pagkabalisa sa mga nag-aangking tao ng Diyos ay hindi dapat ituring na mapagtitiwalang katibayan na sila ay hawak nang mabilis sa tamang doktrina. May dahilan upang matakot na hindi sila maaaring maging malinaw na nakikita ang pagkakaiba sa pagitan ng katotohanan at kamalian. Kapag walang bagong katanungan ang sinimulan sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa Kasulatan, kapag walang pagkakaiba ng opinyon na kung saan ay magtatakda ng mga tao na maghanap sa Biblia para sa kanilang sarili upang tiyakin na mayroon sila ng katotohanan, magkakaroon ng maraming ngayon, tulad ng sa sinaunang mga panahon, sino ang hold sa tradisyon at pagsamba hindi nila alam kung ano. ”

Kaya isa sa mga kadahilanan na pinahihintulutan ng Diyos ang mga maling teorya ng iba’t ibang uri na pumasok ay upang patnubayan tayo na pumunta sa Salita ng Diyos at mag-aral para sa ating sarili kung ano ang sinabi ng Diyos. Kung ang mga heresies ay nagagawa iyan, hindi ba ang isang mahusay na nagawa?

Kailangan natin ng higit sa isang mababaw na kaalaman sa Biblia. Si Satanas ay sanay sa pag-quote sa Kasulatan. Sa ilang ang kanyang unang tukso ay natugunan ni Jesus mula sa Salita. Sinabi ni Satanas, “Magagawa ko rin iyan.” Kaya sa ikalawang tukso, binanggit niya mula sa Kasulatan. Basta, dahil ang isang tao ay sumisipi sa Kasulatan, ay hindi nangangahulugan na nagtuturo siya ng katotohanan. Dahil lamang na nakakakuha siya ng mga leaflet at photocopied na materyal na libing na sinabunutan ng mga sipi mula sa Espiritu ng Propesiya, ay hindi nagpapatunay na siya ay isang anghel ng liwanag.

Maaaring ito ang pinakamahalagang bagay: ang kailangan nating pag-aralan ang higit sa lahat ay ang orihinal na mga pinagkukunan-ang Biblia at ang Espiritu ng Propesiya . Pansinin ang pahayag na ito sa Testimonies for the Church, vol. 8, p. 298:

Ang mga peligrosong panahon ay nasa harapan natin. . . . Ang kaaway ay nasa aming track. Dapat tayong maging gising, na nagbabantay laban sa kanya. . . . Dapat nating sundin ang mga tagubilin na ibinigay sa pamamagitan ng diwa ng propesiya. Dapat nating pag-ibig at sundin ang katotohanan para sa oras na ito. Ito ay mag-i-save sa amin mula sa pagtanggap ng malakas na delusyon. Ang Dios ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Siya ay nagsalita sa amin sa pamamagitan ng mga patotoo sa iglesya at sa pamamagitan ng mga aklat na nakatulong upang gawing malinaw ang aming kasalukuyang tungkulin at ang posisyon na dapat nating sakupin ngayon. . . . Hinihiling ko ang mga nagtatrabaho para sa Diyos na huwag tanggapin ang hindi totoo para sa tunay. Huwag ilagay ang kadahilanan ng tao kung saan dapat ang banal, banal na katotohanan. . . . Huwag tanggapin ang mga maling teorya na nakikita ang mga tao na dapat na nakatayong matatag sa plataporma ng walang hanggang katotohanan.

Sa buong kasaysayan ng kilusan na ito, may mga mahusay na lalaki, edukadong mga lalaki, mga bihasang tao na nawalan ng daan at bumagsak sa madilim na bundok ng kawalan ng pananampalataya. Nagtagumpay ang kaaway sa pagpapaalis sa kanila mula sa katotohanan kahit na sa kanilang pag-iisip na hinahabol nila ang katotohanan nang buong puso nila.

Kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ang tulong ng ating mga kapatid. Kailangan natin ang Banal na Espiritu. Kailangan nating maghukay ng malalim sa nakasulat na Salita at ng inspiradong komentaryo ng Espiritu ng Propesiya. Sa Mga Patotoo para sa Simbahan, vol. 5, p. 273, ang pahayag na ito: “Ang ating mga tao ay kailangang maunawaan ang mga orakulo ng Diyos; kailangan nilang magkaroon ng sistematikong kaalaman sa mga prinsipyo ng ipinahayag na katotohanan, na tutugma sa mga ito sa kung ano ang darating sa lupa at maiwasan ang mga ito na maisagawa ng bawat hangin ng doktrina. ”

Pinahihintulutan ng Diyos ang mga huwad na turo at heresies upang dalhin sa amin upang pag-aralan ang orihinal na mga pinagkukunan at upang makakuha ng isang sistematikong kaalaman sa mga prinsipyo ng katotohanan. Kailangan nating makita kung paano magkatugma ang magkakaibang prinsipyo, paghabi ng isang tapiserya ng katotohanan sa ating isipan, upang bumuo ng isang matatag na templo ng katotohanan, upang magsuot ng bawat piraso ng makalangit na baluti. Kailangan namin ang lahat ng mga sangkap na ito upang makipaglaban sa labanan kung saan tayo ay nakikibahagi ngayon.

Ilang taon na ang nakalilipas, ang gobyerno ng Estados Unidos ay nagsagawa ng isang paaralan sa iba’t ibang bahagi ng bansa upang turuan ang mga cashier sa bangko at iba pa kung paano makitang mga pekeng pera. Ang pagtuturo ay tumagal ng labing-apat na linggo. Ilang piraso ng huwad na pera ang nakita nila? Hindi isa! Alam ng guro ng gobyerno na ang kailangan nila ay isang masusing kaalaman sa tunay. Pagkatapos ay makikita nila ang pekeng.

Kung tayo ay maliligtas mula sa maraming maling mga teorya na lumulutang sa palibot, kailangan nating pag-aralan ang orihinal na mga pinagkukunan at punuin ang ating isipan sa Biblia at sa Espiritu ng Propesiya. Hindi namin mahanap ang aming kaligtasan sa pagpunta sa maling mga teorya at pag-aaral ng mga ito nang paulit-ulit. Ang mas mahusay na alam natin ang tunay, mas tiyak na matutuklasan natin ang pekeng kapag natutugunan natin ito.

Nawa’y ipagdiwang ng Diyos ang ating mga puso. Hindi namin maging matalino sa aming sariling mga pag-iisip at sigurado sa aming sariling mga opinyon o sa mga iba na hindi namin upang lumuhod bilang maliit na bata at sabihin, “Mahal na Panginoon, marami ang hindi ko alam. Gusto kong makilala ka at ang iyong paraan. Oh, ingatan mo ako mula sa mga delusyon ng kaaway. “Kailangan nating manalangin nang paulit-ulit na panalangin. Kakailanganin nating mamagitan sa Diyos, sapagkat tayo ay pumapasok sa panahon na inihula sa mga Patotoo para sa Iglesya, vol. 5, p. 80: “Ang bawat hangin ng doktrina ay pamumulaklak.”

Kung hindi natin maihahambing ang Kasulatan sa ating pang-unawa, upang ang mga katotohanang katotohanan ay hindi maunawaan, kailangan nating magkaroon ng pagiging simple at pananampalataya ng isang maliit na bata, handa na matuto, at hinihingi ang tulong ng Banal na Espiritu. ( Testimonies for the Church, vol 5, p. 703)

• Ang Loud Cry of the Third Angel Ministries ay naglathala ng sermon na pinamagatang Ministeryo ng Maling Pananampalataya ni ebanghelista WD Frazee, Banal na Kasulatan na utos ng tawag na “sa lahat ng iyong pagkuha, kumuha ka ng pag-unawa.” (Kawikaan 4: 7) Kami ay handa at handa na kilalanin ang matatanda Ang mahalagang liwanag ng Frazee tungkol sa paksa ng pangangasiwa ng mga heresies, at naniniwala ito ay mayroong isang pag-iisip sa pag-iisip para sa ating panahon. Pagpalain ka nawa ng Diyos ~ Christian Israel, Administrator ng LC3AM •

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Ang Ministeryo Ng Maling Pananampalataya
December 6, 2019 (No Comments) by Christian Israel

“Pagsikapan mong humarap na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan.” (2 Timoteo 2:15) Ano ang ating gagawin? Kailangan nating “mag-aral”. At ano ang dapat nating pag-aralan? “Ang salita ng katotohanan”. At bakit pinag-aaralan ang Salita ng katotohanan? Na “hindi natin kailangan ang ikahihiya.” Marami sa ngayon ang malalim at desperado ng payo na ito, dahil ang mga paghahayag ay dumarating nang mabilis sa gitna natin; Bukod diyan, marami ang nag-aaral ng Salita ng katotohanan hindi na hindi nila kailangan na mapapahiya sa pamamagitan ng wastong paghahati ng Salita, kundi upang patunayan ang kanilang sariling mga opinyon upang maging tama sa salitang iyan. Kami ay tinawag upang “markahan ang mga ito na nagiging sanhi ng mga dibisyon at mga pagkakasala na salungat sa doktrina na iyong natutunan (ang Salita ng katotohanan); at iwasan ang mga ito … sapagkat ang mga ito ay hindi nagsisilbi sa ating Panginoong Jesu-Cristo … at sa mabubuting salita at makatarungang talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga simple. “(Roma 16: 17-18) Tandaan na ito ay ang simple na nilinlang “sa pamamagitan ng mabubuting salita at patas na pananalita”; hindi ito sinasabi na ang mga panlilinlang ay masasamang salita, ngunit ito ay magkakaroon ng “mabubuting salita”, maging ang Salita ng katotohanan, at ibabaling ito sa kahulugan ng isang bagay na hindi ito tunay na sinasabi; anumang bagay na mukhang dumating bilang “bagong liwanag” ay dapat lubusang nasubukan bago matanggap at maunlad. Dahil dito, dapat nating “hatiin nang wasto ang Salita ng katotohanan”, sapagkat “ang pasukan ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag; Nagbibigay ito ng pag-unawa sa mga simple. “(Mga Awit 119: 130)anumang bagay na mukhang dumating bilang “bagong liwanag” ay dapat lubusang nasubukan bago matanggap at maunlad. Dahil dito, dapat nating “hatiin nang wasto ang Salita ng katotohanan”, sapagkat “ang pasukan ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag; Nagbibigay ito ng pag-unawa sa mga simple. “(Mga Awit 119: 130) anumang bagay na mukhang dumating bilang “bagong liwanag” ay dapat lubusang nasubukan bago matanggap at maunlad.Dahil dito, dapat nating “hatiin nang wasto ang Salita ng katotohanan”, sapagkat “ang pasukan ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag; Nagbibigay ito ng pag-unawa sa mga simple. “(Mga Awit 119: 130)

Dahil dito, nadama kong maibahagi ang mensaheng ito sa pamamagitan ng elder WD Frazee, nagpapasalamat sa Diyos para sa liwanag na nagniningning sa mensaheng ito, upang makapaglingkod sa pag-unawa sa layunin ng mga heresies na araw-araw na dumarating sa atin, at kung paano ang ating kahanga-hanga Ginagawa ito ng Diyos upang gumana para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa Kanya nang buong puso. Nawa’y mapalad ka ~ Kristiyano Israel, Direktor ng LC3AM ~

Ang Ministeryo Ng Maling Pananampalataya

“Alam namin na ang lahat ng mga bagay ay nagtutulungan para sa kabutihan sa mga nagmamahal sa Diyos, sa kanila na tinawag alinsunod sa Kanyang layunin” (Mga Taga Roma 8:28).

Ano ang ginagawa ng lahat ng mga bagay? Nagtutulungan sila. Habang tinitingnan namin ang mga ito, mukhang nagtatrabaho sila sa mga layuning krus, ngunit lahat ng bagay ay nagtutulungan. Nagtutulungan sila para sa kabutihan, hindi para sa lahat, kundi para sa mga nagmamahal sa Panginoon. Ang tao ay binigyan ng kapangyarihan ng pagpili. Ito ay nakasalalay sa bawat isa kung ang lahat ng nagtutulungan ay nagtutulungan para sa kanyang personal na kabutihan o hindi. Hindi natin dapat mawalan ng paningin ang matagumpay na pagtatagumpay sa layunin ng Diyos, sa wakas ay isinasagawa ang Kanyang plano. Hindi natin dapat kalimutan ang mga puwersa na mukhang nagdudulot ng pagkatalo ay, gayunpaman, ginagamit ng Diyos.

Pansinin kung ano ang sinabi ni Pablo tungkol dito, “Sapagka’t wala tayong magagawang laban sa katotohanan, kundi sa katotohanan” (2 Mga Taga Corinto 13: 8). Hindi ba maganda iyan? Kahit na ang diyablo ay hindi maaaring gumawa ng kahit ano laban sa katotohanan. Siya ay sinusubukan sa lahat ng oras, at dito sa mundong ito, tila siya ay nagkakaroon ng kanyang paraan. Talakayin natin ang mga eksena. Ginagawa ng Diyos ang Kanyang kalooban.

Sa malaking krisis na nangunguna sa iglesia, na ngayon ay pumapasok pa, kakailanganin natin ang karunungan gayundin ang lakas ng loob na nagmumula sa pagpapaalala sa ating mga pangako, na pinahahalagahan ang kanilang buong pag-import.

“Tunay na ang poot ng tao ay pupurihin sa iyo: ang nalalabi sa poot ay mapipigilan mo” (Mga Awit 76:10). Ginagamit ng Diyos kahit ang galit ng tao upang purihin Siya. Ang tao ay hindi dapat makakuha ng anumang papuri para sa na, ngunit ang Diyos ay dapat makakuha ng isang mahusay na pakikitungo sa credit para sa paggamit ng kahit na ang mga plano ng Kanyang mga kaaway at ang galit ng dragon upang gumana ang Kanyang kalooban. Anumang galit na hindi papuri sa Kanya, pinipigilan Niya.

Ito ay walang kredito kay Satanas o ng kanyang mga demonyo, at ito ay walang kredito sa mga tao na ginagamit niya. Dapat silang lahat ay magdusa sa pangwakas na paghatol para sa kanilang paghihimagsik laban sa Diyos at sa mga maling teorya na kanilang itinaguyod. Sila ay nagkakasala na parang nagtagumpay sila sa pagsira sa katotohanan ng Diyos at pagbubukod ng Diyos mula sa Kanyang trono,
ngunit hindi sila maaaring magtagumpay.

Tungkol sa katiwasayan ng Kanyang mga anak, sinabi ni Jesus, “Walang sinuman ang makakamtan sa kanila mula sa kamay ng Aking Ama” (Juan 10:29). Maaari tayong maging masaya para sa iyan.

Pinangunahan ko na pag-aralan ang paksang ito habang pinag-iisipan ko ang nakasisiglang pahayag na ito mula sa mensahero ng Panginoon sa isang artikulo sa Mga Palatandaan ng Times, Enero 6, 1898:

Iniisip ng ilan na isang kasawian kung ang mga maling teorya ay advanced, ngunit sinabi ng Panginoon, “Ang lahat ng mga bagay ay nagtutulungan para sa kabutihan sa mga nagmamahal sa Diyos.” Ang pagtatalo sa mga taga-Corinto ay kinakailangan para kay Pablo na isulat ang kanyang mga kahanga-hangang mga sulat sa kanila. Kung ang mga Hentil [ng Galacia] ay hindi na-backslidden mula sa pananampalataya, Paul ay hindi nakasulat, “Ako ay nagtaka na kayo ay sa lalong madaling panahon inalis mula sa Kanya na tumawag sa iyo sa labas ng biyaya ni Cristo sa ibang ebanghelyo, na hindi isa.” Ito ay isang maling paggamit ng Kasulatan, upang patunayan ang kasinungalingan at totoo ang totoo. Kung ang mga taga-Tesalonica ay hindi nagkakaintindihan sa pagtuturo na natanggap nila, hindi sana nila inasikaso ang paniniwala na ang Panginoon ay agad na inihayag sa mga ulap ng langit, sa gayon ay kinakailangan na ipahayag ni Pablo ang katotohanan tulad ni Jesus, umaalis sa talaang katotohanan na mahalaga sa lahat ng oras. At sa gayon ang pagsalungat laban sa liwanag at katotohanan ay tinawag mula kay Kristo ng isang mas malinaw na kahulugan ng katotohanan. Sa bawat oras na ang error ay advanced, ito ay gumagana para sa mabuti sa mga taong taos-puso pag-ibig sa Diyos; para sa kapag ang katotohanan ay shadowed sa pamamagitan ng error, ang mga na ginawa ng Panginoon ang kanyang mga nagbabantay ay
gawing mas matalas at mas malinaw ang katotohanan. Susuriin nila ang Kasulatan para sa katibayan ng kanilang pananampalataya. Ang pagsulong ng kamalian ay ang panawagan para sa mga tagapaglingkod ng Diyos na pukawin, at ilagay ang katotohanan sa matitingkad na kaluwagan.

Kaya gusto kong mag-aral sa iyo kung bakit pinahintulutan ng Diyos ang mga maling teorya na makapunta sa Kanyang iglesya alinman mula sa wala o mula sa loob, sapagkat malinaw na sinasabi ng Kasulatan na kapwa ito nangyayari. Sinabi ni Pablo, “Ang mga mabigat na lobo” ay “papasok sa gitna ninyo, hindi ang pagliligtas sa kawan. Gayundin sa iyong sarili ang mga lalaki ay babangon, nagsasalita ng mga bagay na masama, upang ilayo ang mga alagad pagkatapos nila “(Mga Gawa 20:29, 30).

Bakit pinahihintulutan ng Diyos na ang Kanyang iglesia ay magrerenta at napunit ng mga pagkakahati-hati, mga paksyon, mga pagtatalo, mga talakayan tungkol dito at sa puntong iyon? Bakit ang mga pagkakaisa ng simbahan ay nanganganib sa mga bagay na ito? Nakikita natin mula sa mga teksto na nabasa na dapat magkaroon ng layunin ang Diyos, o hindi Niya pinapayagan ang mga ito.

Tingnan natin ang tatlong mahusay na layunin na natapos sa pamamagitan ng ministeryo ng mga heresies, tatlong mga layunin na ang Diyos ay nasa isip sa pagpapahintulot sa maling teorya ng iba’t ibang mga uri upang mahanap ang kanilang mga paraan sa iyo at sa akin. Maaaring pigilan sila ng Diyos. Bakit pinahintulutan Niya silang dumating? Habang pinag-aaralan natin ang ministeryo ng mga heresies, makakakita tayo ng hindi bababa sa tatlong mga sagot.

Ang una ay upang salain ang maling puso.

“Mga bata, ito ang huling pagkakataon: at kung iyong narinig na ang anticristo ay darating, kahit na ngayon ay maraming mga antikristo; kung saan alam natin na ito ang huling pagkakataon. Sila ay lumabas mula sa amin, ngunit hindi sila sa amin; sapagkat kung sila ay sa amin, walang alinlangan na sila ay nagpatuloy sa amin: datapuwa’t sila ay lumabas, upang sila ay maipakita na hindi sila lahat “(1 Juan 2:18, 19). Ang maling puso ay lumabas. Bakit? Maaaring ipahayag ito. Iyon ay, malinaw na inihayag, sila ay hindi sa atin.

Pansinin ang kahanga-hangang pahayag na ito sa mga heresies ng lingkod ng Panginoon sa mga Patotoo para sa Iglesia, vol. 5, p. 707: “Ang Diyos ay pukawin ang Kanyang mga tao, kung ang iba ay nangangahulugan mabibigo, ang mga heresies ay darating kasama ng mga ito, na kung saan ay magsala sa kanila, na naghihiwalay ng ipa mula sa trigo.”

Ano ang gagawin ng mga heresies? Inilaan nila ang simbahan! Ano ang nangyayari sa ipa? Ito ay nahiwalay mula sa trigo! Huwag kailanman kalimutan, habang ang hangin ay pumutok, maging ang mga hangin ng maling pananampalataya o ang mga hangin ng pag-uusig, ito ay ang ipa na lumabas; ang trigo ay nananatili.

Nang bumibisita ako sa Florida, isang kaibigan ang nagdala sa akin sa isang packing malagkit kung saan pinagsama ang mga oranges ayon sa sukat. Ang mga dalandan ay nasa isang chute. Bilang sila ay dumaan sa isang lugar ay may maliit na mga butas, at ang pinakamaliit na mga dalandan ay bumaba sa kanila. Kasalukuyan, habang ang mga dalandan ay nagpunta, may mga butas ng isang maliit na mas malaki, at ang mga littlelarger mga dalandan nahulog sa pamamagitan ng mga ito, at iba pa. Sapagkat hindi tayo maaaring malinlang ng isang maling pananampalataya, dapat tayong maging maingat upang hindi makapagtapos ng ating sarili sa likod. Sa aking imahinasyon, tiningnan ko ang mga dalandan na dumadaan, at narinig ko ang katamtamang laki na kulay kahel na nagsasabi, “Buweno, hindi kami mahuhulog; napunta na kami sa pagsubok na iyon at ang isang ito at hindi kami napunta. Pupunta kami patungo sa dulo hanggang sa dulo. “Gayunpaman, hindi pa nila nawala ang buong haba ng panala pa.

Ang ilan sa mga heresies na nagdadala ng diyablo sa simbahan ay napakaliit at walang kapararakan na ako ay namangha na niloloko nila ang sinuman. Ang diablo ay hindi natapos sa gawain ng paglalagay ng mga heresies sa mga tao ng Diyos, at ang Diyos ay hindi natapos na nagpapahintulot sa kanya upang gawin ito. Ang ilan na mas malumanay, mas kaakit-akit, mas mahirap na makilala at matukoy kaysa sa nakikita natin ay walang alinlangan sa mga board ng pagpaplano ng korporasyon ng diyablo. Pinag-aaralan niya ang ating mga isipan at mga character, at kung may anumang bagay na hindi sinasadya, doon ay magdidisenyo siya ng isang bagay na mag-aalis ng ipa. Ang tanging pananggalang natin ay ang tiyakin na naka-angkla tayo kay Jesus at sa Kanyang katotohanan, at na mahal natin ang Diyos at ang Kanyang iglesya nang higit pa sa pagmamahal natin sa ating sarili
at sa ating mga opinyon.

May pangalawang layunin ng ministeryo ng mga heresies. Nagtitiwala ako na gagamitin ito ng Diyos upang pagpalain ang ilang puso na maaaring makaramdam ng ligtas, na maaaring, sa katunayan, ay maging ligtas hangga’t ang teolohiya ay nababahala. Nakuha namin ito mula sa kuwento ni Jehu, isa sa mga hari ng Israel.

Kumuha tayo ng larawan ni Jehu mula sa sagradong rekord. “Ang pagmamaneho ay tulad ng pagmamaneho ni Jehu, ang anak ni Nimsi; sapagkat siya ay nagmamaneho ng galit “(2 Mga Hari 9:20). Si Jehu ay isang drayber, at siya ay may mga inapo ngayon. Siya ay galit na galit laban sa apostasiya at maling pananampalataya kay Ahab at nang tama, ngunit may isang bagay na kulang siya. Siya ay kulang sa pag-ibig.

Si Jehu ay puno ng kasigasigan. Panoorin siya sa pagkilos. “At nang siya’y umalis doon, kaniyang sinilaban si Jehonadab na anak ni Rechab na paroroon upang salubungin siya: at kaniyang batiin siya, at sinabi sa kaniya, Totoo baga ang iyong puso, na gaya ng aking puso ay nasa iyong puso? At sumagot si Jehonadab, Ito ay. Kung ito ay, bigyan mo ako ng iyong kamay. At ibinigay niya sa kaniya ang kaniyang kamay; at dinala siya sa kaniya sa karo. At kaniyang sinabi, Sumama ka sa akin, at tingnan mo ang aking sikap sa Panginoon . Kaya’t pinasakay nila siya sa kanyang karwahe. At nang siya’y dumating sa Samaria, kaniyang pinatay ang lahat na naiwan kay Achab sa Samaria, hanggang sa kaniyang mapatay siya, ayon sa sabi ng Panginoon, na kaniyang sinalita
kay Elias “(2 Mga Hari 10: 15-17, ang pagbibigay ng diin).

Ginagawa ni Jehu ang gawain ng Diyos ngunit hindi sa paraan ng Diyos. Gayunman, ginamit siya ng Diyos. Ang pagsamba kay Baal ay kailangang ma-rooted, at ginawa ito ni Jehu, ngunit natatakot akong hindi namin makikita si Jehu sa langit.

Inaanyayahan ko ito dahil nabasa ko ang isang bagay sa aklat na Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 333: “Ang lahat na naghahangad ng ilang pakikipag-ugnayan na kumakatawan sa pagsalakay ni Jehu ay may kakayahang magkakaroon ng pagkakataong makilala ang kanilang sarili.”

Kaya ang karwahe ni Jehu, at tulad ni Jehu ng una, ang ilan sa ngayon ay titigil sa karwahe na may sapat na katagalan upang sabihin, “Ang iyong puso ay tama ba ng aking puso? Kung ito ay, sumakay ka at sumakay sa akin; kami ay pupunta sa mga lugar at sirain ang pagsamba kay Baal sa Israel. Ipakita mo sa akin ang aking kasigasigan para sa Panginoon. ”

Pansinin ang inspirasyong ito, isang pahayag ni Ellen G. White sa The SDA Bible Commentary, vol. 2, p. 1038:

Ang mga lalaki ay mabagal na matutunan ang aralin na ang espiritu na ipinamalas ni Jehu ay hindi magkakagambala ng mga puso. Hindi ligtas para sa amin na maitali ang aming mga interes sa isang relihiyon ni Jehu, sapagkat ito ay magreresulta sa pagdadala ng kalungkutan ng puso sa tunay na mga mananamba ng Diyos. Hindi binigyan ng Diyos ang sinuman sa Kanyang mga lingkod na gawain ng pagsisisi sa mga hindi makikinig sa Kanyang mga babala at mga pagsaway. Kapag ang Espiritu Santo ay nananatili sa puso, ito ay hahantong sa ahente ng tao upang makita ang kanyang sariling mga depekto ng pagkatao, mahabag sa kahinaan ng iba, upang magpatawad na nais niyang mapatawad.

Ang bahagi ng ministeryo ng mga heresies ay upang bigyan ng pagkakataon para ipakita ni Jehus ang kanilang sarili. Gayunpaman, dahil ang ilan sa iglesya militantly ipagtanggol ang pananampalataya, kumuha ng kanilang mga espada, at sumakay masigasig na karwahe, ay walang katibayan na sila ay sa mga tao ng Diyos sa tapusin.

Tandaan ang babala sa Mga Patotoo para sa Simbahan, vol. 6, p. 400: “Habang lumalalim ang mga pagsubok sa paligid natin, makikita ang magkakahiwalay na pagkakaisa at pagkakaisa sa ating hanay. Ang ilan na ngayon ay handa nang kumuha ng mga sandata ng pakikidigma sa mga panahon ng tunay na panganib na ipinakikita na hindi nila itinayo sa ibabaw ng matibay na bato; magbubunga sila sa tukso. Ang mga may mahusay na ilaw at mahalagang mga pribilehiyo, ngunit hindi pinabuting ang mga ito ay, sa ilalim ng isang pagkukunwari o iba, lumabas mula sa amin. ”

Mayroong higit sa isang paraan upang lumabas. Maaari tayong lumabas sa paraan ng pagkalabas ni Ahab, o makapaglabas tayo ng paraan na si Jehu ay lumabas. Panatilihin tayo ng Diyos mula sa alinman sa landas ng panganib. Ngunit, tandaan, ginagamit ng Diyos ang lahat ng ito.

Sa wakas, mayroong isang pangatlong ministeryo ng mga heresies. Oh, nais ko na ang bawat isa sa atin ay maging kabilang sa mga para sa kung kanino ginagawa nito ang pangatlong layunin na ito, upang manguna tayo sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Tungkol sa mga nasa Berea, sinabi ng Kasulatan, “Ang mga ito ay higit na marangal kaysa sa mga nasa Tesalonica, sapagkat natanggap nila ang salita nang may buong pagkaunawa, at sinasaliksik ang mga banal na kasulatan araw-araw kung ang mga bagay na ito ay gayon” (Mga Gawa 17:11).

Sa Mga Patotoo para sa Simbahan, vol. 5, p. 707, sinabi sa atin, “Maraming sa iglesya na binigyan ito ng pahintulot upang maunawaan nila kung ano ang kanilang pinaniniwalaan; ngunit, hanggang sa lumitaw ang kontrobersya, hindi nila alam ang kanilang sariling kahinaan.

“Ang katotohanan na walang kontrobersya o pagkabalisa sa mga nag-aangking tao ng Diyos ay hindi dapat ituring na mapagtitiwalang katibayan na sila ay hawak nang mabilis sa tamang doktrina. May dahilan upang matakot na hindi sila maaaring maging malinaw na nakikita ang pagkakaiba sa pagitan ng katotohanan at kamalian. Kapag walang bagong katanungan ang sinimulan sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa Kasulatan, kapag walang pagkakaiba ng opinyon na kung saan ay magtatakda ng mga tao na maghanap sa Biblia para sa kanilang sarili upang tiyakin na mayroon sila ng katotohanan, magkakaroon ng maraming ngayon, tulad ng sa sinaunang mga panahon, sino ang hold sa tradisyon at pagsamba hindi nila alam kung ano. ”

Kaya isa sa mga kadahilanan na pinahihintulutan ng Diyos ang mga maling teorya ng iba’t ibang uri na pumasok ay upang patnubayan tayo na pumunta sa Salita ng Diyos at mag-aral para sa ating sarili kung ano ang sinabi ng Diyos. Kung ang mga heresies ay nagagawa iyan, hindi ba ang isang mahusay na nagawa?

Kailangan natin ng higit sa isang mababaw na kaalaman sa Biblia. Si Satanas ay sanay sa pag-quote sa Kasulatan. Sa ilang ang kanyang unang tukso ay natugunan ni Jesus mula sa Salita. Sinabi ni Satanas, “Magagawa ko rin iyan.” Kaya sa ikalawang tukso, binanggit niya mula sa Kasulatan. Basta, dahil ang isang tao ay sumisipi sa Kasulatan, ay hindi nangangahulugan na nagtuturo siya ng katotohanan. Dahil lamang na nakakakuha siya ng mga leaflet at photocopied na materyal na libing na sinabunutan ng mga sipi mula sa Espiritu ng Propesiya, ay hindi nagpapatunay na siya ay isang anghel ng liwanag.

Maaaring ito ang pinakamahalagang bagay: ang kailangan nating pag-aralan ang higit sa lahat ay ang orihinal na mga pinagkukunan-ang Biblia at ang Espiritu ng Propesiya . Pansinin ang pahayag na ito sa Testimonies for the Church, vol. 8, p. 298:

Ang mga peligrosong panahon ay nasa harapan natin. . . . Ang kaaway ay nasa aming track. Dapat tayong maging gising, na nagbabantay laban sa kanya. . . . Dapat nating sundin ang mga tagubilin na ibinigay sa pamamagitan ng diwa ng propesiya. Dapat nating pag-ibig at sundin ang katotohanan para sa oras na ito. Ito ay mag-i-save sa amin mula sa pagtanggap ng malakas na delusyon. Ang Dios ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Siya ay nagsalita sa amin sa pamamagitan ng mga patotoo sa iglesya at sa pamamagitan ng mga aklat na nakatulong upang gawing malinaw ang aming kasalukuyang tungkulin at ang posisyon na dapat nating sakupin ngayon. . . . Hinihiling ko ang mga nagtatrabaho para sa Diyos na huwag tanggapin ang hindi totoo para sa tunay. Huwag ilagay ang kadahilanan ng tao kung saan dapat ang banal, banal na katotohanan. . . . Huwag tanggapin ang mga maling teorya na nakikita ang mga tao na dapat na nakatayong matatag sa plataporma ng walang hanggang katotohanan.

Sa buong kasaysayan ng kilusan na ito, may mga mahusay na lalaki, edukadong mga lalaki, mga bihasang tao na nawalan ng daan at bumagsak sa madilim na bundok ng kawalan ng pananampalataya. Nagtagumpay ang kaaway sa pagpapaalis sa kanila mula sa katotohanan kahit na sa kanilang pag-iisip na hinahabol nila ang katotohanan nang buong puso nila.

Kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ang tulong ng ating mga kapatid. Kailangan natin ang Banal na Espiritu. Kailangan nating maghukay ng malalim sa nakasulat na Salita at ng inspiradong komentaryo ng Espiritu ng Propesiya. Sa Mga Patotoo para sa Simbahan, vol. 5, p. 273, ang pahayag na ito: “Ang ating mga tao ay kailangang maunawaan ang mga orakulo ng Diyos; kailangan nilang magkaroon ng sistematikong kaalaman sa mga prinsipyo ng ipinahayag na katotohanan, na tutugma sa mga ito sa kung ano ang darating sa lupa at maiwasan ang mga ito na maisagawa ng bawat hangin ng doktrina. ”

Pinahihintulutan ng Diyos ang mga huwad na turo at heresies upang dalhin sa amin upang pag-aralan ang orihinal na mga pinagkukunan at upang makakuha ng isang sistematikong kaalaman sa mga prinsipyo ng katotohanan. Kailangan nating makita kung paano magkatugma ang magkakaibang prinsipyo, paghabi ng isang tapiserya ng katotohanan sa ating isipan, upang bumuo ng isang matatag na templo ng katotohanan, upang magsuot ng bawat piraso ng makalangit na baluti. Kailangan namin ang lahat ng mga sangkap na ito upang makipaglaban sa labanan kung saan tayo ay nakikibahagi ngayon.

Ilang taon na ang nakalilipas, ang gobyerno ng Estados Unidos ay nagsagawa ng isang paaralan sa iba’t ibang bahagi ng bansa upang turuan ang mga cashier sa bangko at iba pa kung paano makitang mga pekeng pera. Ang pagtuturo ay tumagal ng labing-apat na linggo. Ilang piraso ng huwad na pera ang nakita nila? Hindi isa! Alam ng guro ng gobyerno na ang kailangan nila ay isang masusing kaalaman sa tunay. Pagkatapos ay makikita nila ang pekeng.

Kung tayo ay maliligtas mula sa maraming maling mga teorya na lumulutang sa palibot, kailangan nating pag-aralan ang orihinal na mga pinagkukunan at punuin ang ating isipan sa Biblia at sa Espiritu ng Propesiya. Hindi namin mahanap ang aming kaligtasan sa pagpunta sa maling mga teorya at pag-aaral ng mga ito nang paulit-ulit. Ang mas mahusay na alam natin ang tunay, mas tiyak na matutuklasan natin ang pekeng kapag natutugunan natin ito.

Nawa’y ipagdiwang ng Diyos ang ating mga puso. Hindi namin maging matalino sa aming sariling mga pag-iisip at sigurado sa aming sariling mga opinyon o sa mga iba na hindi namin upang lumuhod bilang maliit na bata at sabihin, “Mahal na Panginoon, marami ang hindi ko alam. Gusto kong makilala ka at ang iyong paraan. Oh, ingatan mo ako mula sa mga delusyon ng kaaway. “Kailangan nating manalangin nang paulit-ulit na panalangin. Kakailanganin nating mamagitan sa Diyos, sapagkat tayo ay pumapasok sa panahon na inihula sa mga Patotoo para sa Iglesya, vol. 5, p. 80: “Ang bawat hangin ng doktrina ay pamumulaklak.”

Kung hindi natin maihahambing ang Kasulatan sa ating pang-unawa, upang ang mga katotohanang katotohanan ay hindi maunawaan, kailangan nating magkaroon ng pagiging simple at pananampalataya ng isang maliit na bata, handa na matuto, at hinihingi ang tulong ng Banal na Espiritu. ( Testimonies for the Church, vol 5, p. 703)

• Ang Loud Cry of the Third Angel Ministries ay naglathala ng sermon na pinamagatang Ministeryo ng Maling Pananampalataya ni ebanghelista WD Frazee, Banal na Kasulatan na utos ng tawag na “sa lahat ng iyong pagkuha, kumuha ka ng pag-unawa.” (Kawikaan 4: 7) Kami ay handa at handa na kilalanin ang matatanda Ang mahalagang liwanag ng Frazee tungkol sa paksa ng pangangasiwa ng mga heresies, at naniniwala ito ay mayroong isang pag-iisip sa pag-iisip para sa ating panahon. Pagpalain ka nawa ng Diyos ~ Christian Israel, Administrator ng LC3AM •

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!