ANG KONSEHO NG JERUSALEM AT ANG BATAS NG MOSES II: ISANG HISTORICAL CONTROVERSY
July 22, 2020 (One Comment) by Christian Israel

*Ang makasaysayang account ng konseho ng Jerusalem, na partikular na binanggit sa Mga Gawa 15, ay isang pagpapatuloy ng ikalawang bahagi ng artikulo tungkol sa Konseho ng Jerusalem at ng Batas ng Diyos na tumutukoy sa konteksto ng Kasulatan. Ang makasaysayang account na ito ay ang pangalawang saksi. Inirerekomenda na basahin ang unang bahagi upang magkaroon ng isang mas malinaw na pag-unawa sa paksa na iniatas. Maaari mo itong makita dito. *

Itinatala ng Kasaysayan ang maraming magkakatulad na pagtitipon bilang konseho ng Mga Gawa 15 sa Jerusalem kung saan ang isang solong indibidwal na obispo ang namamahala sa mga pagpupulong habang ang mga kapatid ay nagtipun-tipon sa kumperensya. Ibinigay ng obispo ang pangungusap ayon sa paghatol ng mga kapatid kapag ang pagkakaisa ay nakamit sa kanila. Ang unang naitala na obispo na namamahala sa mga gawain sa Jerusalem ay ang apostol na si Santiago, at ang unang naitala na hatol ay ibinigay sa kanya tungkol sa kontrobersiya ng pagtutuli ng mga nakumberteng Gentil. Hanggang sa pagkubkob ng mga Hudyo maraming taon na ang lumipas, na nangyari sa ilalim ng Emperor Hadrian, mayroong labinlimang obispo na magkakasunod doon, na ang lahat ay sinasabing naging Hebreong pinagmulan, at natanggap ang kaalaman kay Kristo sa kadalisayan. At mula sa lahi ng Hebreo, at sa tapat na pagpasa ng kaalaman tungkol kay Cristo at sa kautusan, sila ay naaprubahan na maging mga obispo ng mga taong itinuturing na may kakayahang paghatol sa mga bagay na ito. Ang mga ito ay nagpatuloy mula sa mga araw ng mga apostol hanggang sa pagkubkob na naganap sa panahong iyon; kung saan ang pagkubkob ng mga Hudyo, na muling nagrebelde laban sa mga Romano, ay nasakop pagkatapos ng matinding labanan.

Ang mga kritikal na pangyayari ay nangyari mula sa panahong iyon hanggang pagkatapos ng pag-aayuno na nagdaragdag ng patotoo sa pagsunod ng batas ng Diyos ng mga obispo sa Jerusalem, malayo sa pagwawalang-bisa ng batas sa pamamagitan ng mga pangungusap sa kanilang mga konseho, ginagabayan nila ang kanilang mga hatol alinsunod sa batas at hindi independyente ng mga ito. Ang mga obispo na pinangangasiwaan ang Jerusalem ay pinanatili sa kasaysayan, na humantong sa kontrobersya hinggil sa batas ng Diyos sa ilalim ng paghahari ni Hadrian sa Jerusalem. Ang mga ito ay ang mga sumusunod: (1) Ang apostol James (2) Symeon (3) Justus (4) Zacchæus (5) Tobias (6) Benjamin (7) Justus (12) Levi (13) Ephres (14) Jose (15) Judah

Sa panahon ng ikalabinlimang obispo, si Judas, ang Jerusalem ay pinagtibay at isang pagbabago ang naganap sa gitna ng mga Kristiyano pagkatapos na ang mga Hebreo ay pinalayas mula sa lupain. Sa oras na ito, kinuha ng isang bagong obispo ang tanggapan ng pangangasiwa sa mga gawain sa iglesya ng Kristiyano sa Jerusalem, na gumawa ng mahusay na mga paglabag sa loob ng pananampalatayang Kristiyano sa Romanong Emperador.

“At sa gayon, nang ang emperador ay nawalan ng lunsod ng mga Judio at naranasan ang kabuuang pagkawasak ng mga sinaunang naninirahan nito, ito ay na-colonize ng ibang lahi, at ang Romanong lunsod na nagbago pagkatapos ay nagbago ang pangalan nito at tinawag na Ælia, sa karangalan ng emperador na si Ælius Adrian. At samantalang ang iglesia na ngayon ay binubuo ng mga Hentil, ang unang nag-aangkin ng pamahalaan nito pagkatapos ng mga obispo ng pagtutuli ay si Marcus. “(Eusebius, Ang Kasaysayan ng Iglesia, Book IV, Kabanata VI)

“Ang unang labinlimang obispo ng Jerusalem ay lahat ng mga tinuli na Judio; at ang kongregasyon na kanilang pinamunuan ay nagkakaisa ng batas ni Moises sa doktrina ni Cristo. Ito ay likas na ang primitive na tradisyon ng isang simbahan na itinatag lamang apatnapung araw pagkatapos ng kamatayan ni Kristo, at pinamamahalaan ng halos ilang taon sa ilalim ng agarang pagsisiyasat ng kanyang apostol, ay dapat matanggap bilang pamantayan ng orthodoxy. Ang malayong mga simbahan ay madalas na nag-apela sa awtoridad ng kanilang karapat-dapat na Magulang, at pinaluwag ang kanyang mga pagkabalisa sa pamamagitan ng isang liberal na kontribusyon ng limos …

Ang mga Nazareno ay nagretiro mula sa mga lugar ng pagkasira ng Jerusalem sa maliit na bayan ng Pella sa kabila ng Jordan, kung saan ang sinaunang iglesya ay tumagal nang mahigit sa animnapung taon sa pag-iisa at kalabuan … sa ilalim ng paghahari ni Hadrian, ang desperado na panatisismo ng mga Hudyo ay nagpuno ng sukatan ng kanilang mga kalamidad ; at ang mga Romano, na nanglupaypay sa kanilang paulit-ulit na mga paghihimagsik, ay gumamit ng mga karapatan ng pagtatagumpay na may di-pangkaraniwang hirap. Itinatag ang emperador, sa ilalim ng pangalan ng Alia Capitolina, isang bagong lungsod sa Mount Sion, kung saan ibinigay niya ang mga pribilehiyo ng isang kolonya; at tinatanggol ang pinakamalubhang parusa laban sa alinman sa mga taong Hudyo na dapat maglakas-loob na lapitan ang mga presinto nito, itinakda niya ang isang nagbabantay na pulutong ng isang Romanong pangkat upang ipatupad ang pagpapatupad ng kanyang mga utos …

Pinili nila si Marcus para sa kanilang obispo, isang obispo ng lahi ng mga Gentil, at marahil ay isang katutubong alinman sa Italya o ng ilan sa mga lalawigan ng Latin. Sa kanyang paghikayat ang pinaka marami sa bahagi ng kongregasyon ay tinanggihan ang Mosaic na batas, sa pagsasagawa nito kung saan sila ay nanatiling higit sa isang siglo. Sa pamamagitan ng sakripisyo na ito ng kanilang mga gawi at pagkiling na binili nila ng libreng pagpasok sa kolonya ng Hadrian …

Nang ang pangalan at honours ng iglesya ng Jerusalem ay naibalik sa Mount Sion, ang mga krimen ng erehiya at pagkakahati ay ibinilang sa nakatagong mga labi ng mga Nazareno na tumanggi na samahan ang kanilang Latin na obispo [Marcus] …

Naisip na may higit na katalinuhan kaysa katotohanan na ang birhen na kadalisayan ng iglesya ay hindi kailanman lumabag sa pagkakahati o maling pananampalataya bago ang paghahari ng Trajan o Hadrian, mga isang daang taon pagkatapos ng kamatayan ni Cristo (Gibbon E. Tanggihan at Pagkahulog ng Romano Empire, Volume I, Kabanata XV, Seksyon I. ca. 1776-1788)

“Ayon sa rabbinic sources, siya [Hadrian] ay nagbabawal sa mga pagtitipon sa publiko para sa pagtuturo sa batas ng Hudyo, na nagbabawal sa tamang pagsunod sa Sabbath at pista opisyal at ipinagbabawal ang maraming mahahalagang ritwal.” (Barron SW Social and Religious History of the Jews, Volume 2: Christian Era: ang Unang Limang Siglo 1952, p. 107).

Ang pakiramdam ito ang unang kahalagahan sa kanilang kagalingan, upang makuha ang kanilang sarili ng kalayaan sa pag-alis ng kanilang mga epekto sa lunsod ng Ælia, at upang ipasok sa mga karapatan ng pagkamamamayan doon, isang malaking bilang ng mga Kristiyano ang dumating sa resolusyon pormal na pagtakwil sa lahat ng pagsunod sa batas ni Moises. Ang kaagad na may-akda ng panukalang ito ay, sa posibilidad na lahat, ang Marcus na kanilang itinalaga bilang kanilang obispo: isang lalaki na ang pangalan ay maliwanag na nagsasalita sa kanya bilang isang Romano, at walang alinlangang hindi kilala sa kanyang bansa na naging punong utos sa Palestine at marahil ay nauugnay sa ilang opisyal ng karangalan doon. Gayunpaman, napagtatanto nila na ang isa sa kanilang sariling bansa ay inilagay sa pinuno ng Sangkakristiyanuhan, ang mga punong Romano ay agad na nagwawalang-bahala ang lahat ng pangamba sa kanilang kapana-panabik na kaguluhan sa bagong kolonya,

Bilang resulta sa kanais-nais na pagbabago ng sentiments ng mga Romano patungo sa kanila … Marcus, kung saan ang pagpipilit, sila ay nananaig upang itakuwil ang batas ni Moises … Wala, sa katunayan, ay maaaring mas mahusay na pinatunayan kaysa sa na umiiral sa Palestine dalawang Kristiyano simbahan , sa pamamagitan ng isa kung saan ang pagpapanatili ng kautusang Mosaic ay pinanatili, at ng iba pang mga hindi pinahintulutan. Ang dibisyong ito sa gitna ng mga Kristiyano ng mga pinagmulan ng mga Judio ay hindi naganap bago ang panahon ng Hadrian, sapagkat ito ay matukoy, na dati sa kanyang paghahari ang mga Kristiyano ng Palestino ay lubos na nagkakaisa sa pagsunod sa seremonyal na pagtalima ng kanilang mga ninuno. Walang alinlangan, samakatuwid, na ang paghihiwalay na ito ay nagmula sa pangunahing bahagi ng mga ito na pinangungunahan ni Marcus upang itakwil ang Mosaic na ritwal,

Hinangad ng mga proklamasyon ni Hadrian na i-root ang mga katangiang pambansa sa loob ng mga Judiong komunidad ng Judea, [5] na nakita niya bilang sanhi ng mga patuloy na paghihimagsik. Ipinagbawal niya ang batas Torah at kalendaryong Hebreo, at pinatay ang mga iskolar sa Judaismo. Ang sagradong balumbon ay sinunog sa Temple Mount. Sa dating santuwaryo ng Templo, nag-install siya ng dalawang estatwa, isa sa Jupiter, isa pa sa kanyang sarili. Sa isang pagtatangka na burahin ang anumang memorya ng Judea o Ancient Israel, pinutol niya ang pangalan sa mapa at pinalitan ito ng Syria Palaestina. [16] [17] [18] Sa pamamagitan ng pagsira sa pagsasamahan ng mga Hudyo sa Judea at pagbabawal sa pagsasagawa ng pananampalataya ng Hudyo, ang Hadrian ay naglalayong lagutin ang isang bansa na nagdulot ng mabigat na kaswalti sa Imperyong Romano. Katulad nito, muling itinatag niya ang Jerusalem, ngunit ngayon bilang Roman pagano polis ng Aelia Capitolina, at ang mga Hudyo ay ipinagbabawal sa pagpasok nito,

Orihinal na nakasulat sa pamamagitan ng isang Arabic Muslim sa paligid ng ikasampu siglo na may pangalang Abd al-Jabbar at tinatawag na Tathbit Dala’il Nubuwwat Sayyidina Mahammad. Ang isang kabanata nito ay pinaniniwalaan na isang interpretasyong Islamiko ng maraming “Writings ng Judeo-Kristiyano” (ang ilan ay marahil mula sa tunay na Nazarenes, iba pa mula sa Essenes, atbp.). Isinalin ng Shlomo Pines ang karamihan sa isang kabanata nito sa Ingles, na tinalakay ang Arabong Judeo-Kristiyano.

Narito ang pagsasalin ng isang bahagi nito na maaaring magkaroon ng karagdagang pananaw na may kaugnayan sa mga tagasuporta ni Marcus:

‘Pagkatapos niya’, ang kaniyang mga alagad (axhab) ay kasama ng mga Judio at ng mga Anak ng Israel sa mga sinagoga ng mga huling taon at napagmasdan ang mga panalangin at mga kapistahan ng (mga Hudyo) sa parehong lugar bilang huli. (Gayunpaman) nagkaroon ng hindi pagkakasundo sa pagitan nila at ng mga Judio tungkol kay Cristo.

Ang mga Romano (al-Rum) ay naghari sa kanila. Ang mga Kristiyano (kadalasang nagreklamo sa mga Romano tungkol sa mga Hudyo, ay nagpakita sa kanila ng kanilang sariling kahinaan at nag-apela sa kanilang awa. At ang mga Romano ay nahabag sa kanila. Ito (ginamit) upang mangyari ng madalas. At ang mga Romano ay nagsabi sa mga Kristiyano: “Sa pagitan natin at ng mga Judio ay mayroong isang kasunduan na (nagpapabayad sa atin) na huwag baguhin ang kanilang mga batas sa relihiyon (adyan). Ngunit kung iyong aalisin ang kanilang mga batas at ihiwalay ang iyong sarili mula sa kanila, nananalangin katulad ng ginagawa namin (habang nakaharap) sa Silangan, kumakain (ang mga bagay) na aming kinakain, at tungkol sa pinahihintulutan na kung ano ang itinuturing namin bilang gayon, dapat naming tulungan ka at gagawin ka malakas, at ang mga Judio ay hindi makahanap ng paraan (upang makapinsala sa iyo). Sa kabaligtaran, magiging mas malakas ka kaysa sa kanila. ”

Ang mga Kristiyano ay sumagot: “Gagawin namin ito.”

(At ang mga Romano) ay nagsabi: “Pumunta ka, dalhin mo ang iyong mga kasamahan, at dalhin ang iyong Aklat (kitab).” (Ang mga Kristiyano) ay pumunta sa kanilang mga kasamahan, ipinabatid sa kanila ang (kung ano ang nangyari) sa kanila at sa mga Romano at sinabi sa kanila : “Dalhin ang Ebanghelyo (al-injil), at tumayo upang kami ay pumunta sa kanila.”

Ngunit sinabi sa kanila (mga kasamahan): “Nagkasakit ka. Hindi tayo pinahihintulutan (ipaalam) ang mga Romano ay nagpaparumi sa Ebanghelyo. Sa pagbibigay ng isang kanais-nais na sagot sa Roma, mayroon ka nang naaayon na umalis sa relihiyon. Kami (samakatuwid) ay hindi na pinahihintulutang makipag-ugnay sa iyo; sa kabaligtaran, obligado kaming ipahayag na walang anuman sa karaniwan sa pagitan namin at sa iyo; “at pinigilan nila ang kanilang (pagkuha ng pagkakaroon ng) Ebanghelyo o pagkakaroon ng access dito. Bilang resulta ng isang marahas na away (sinira) sa pagitan ng (ang dalawang grupo). Ang mga ito (na binanggit sa unang lugar) ay bumalik sa mga Romano at sinabi sa kanila: “Tulungan mo kami laban sa mga kasamahan namin bago (pagtulong sa amin) laban sa mga Hudyo, at alisin ang mga ito para sa amin ang aming Aklat (kitab).” Pagkatapos nito (ang mga kasamahan na kanilang sinalita ay tumakas) sa bansa. At isinulat ng mga Romano ang tungkol sa kanila sa kanilang mga gobernador sa mga distrito ng Mosul at sa Jazirat al-‘Arab. Alinsunod dito, isang paghahanap ay ginawa para sa kanila; ang ilang (qawm) ay nahuli at sinunog, ang iba (qawm) ay pinatay.

(Tulad ng para sa) yaong mga nagbigay ng isang kanais-nais na sagot sa mga Romano ay nagtagpo sila at nag-payo kung paano papalitan ang Ebanghelyo, na nakikita na nawala sa kanila. (Kaya) ang opinyon na ang isang Ebanghelyo ay dapat na buuin (yunshi`u) ay itinatag sa kanila … isang tiyak na bilang ng mga Ebanghelyo ay isinulat. (Pines S. Ang mga Hudyong Kristiyano ng Maagang Siglo ng Kristiyanismo ayon sa isang Bagong Pinagmulan. Mga Pamamaraan ng Israel Academy of Sciences at Humanities, Dami II, No.13, 1966. Jerusalem, pp. 14-15).

Sinulat ni 19th scholar JB Lightfoot:

Ang Iglesya ni Ælia Capitolina ay naiiba sa pagkakatatag mula sa Iglesya ni Pella at ng Iglesya ng Jerusalem … hindi kakaunti ang tinanggap ang mga tuntunin ng manlulupig, ang nilalaman na mabuhay mula ngayon bilang mga Gentil … sa bagong lungsod ng Hadrian. Ngunit may iba pa na nag-hang sa batas ng kanilang mga ninuno … (Lightfoot, Joseph Barber. Sulat ni San Pablo sa mga Galacia: Isang Binagong Teksto sa Panimula, Mga Tala at Dissertations Na-publish ni Macmillan, 1881. 317, 331)

Ang pinagkasunduan ay nagsasalita ng Marcus bilang isa na nagsumite ng batas ng Diyos. Hindi ito si apostol James, o anumang iba pang kasunod na obispo na nagawa ito hanggang sa panahong iyon mula sa Jerusalem. Gayunpaman, dahil sa kompromiso na ito, ang mga sumunod na obispo sa kalaunan ay itinuturing na ang orthodoxy sa mga walang pinag-aralan sa mga makasaysayang pangyayari. Ito ay humantong sa maraming iba pang mga paglabag sa pagsunod ng batas higit pa kaysa sa Jerusalem, na nakakaapekto sa pagsunod ng batas mula sa mga unang nag-aangkin ng mga tagasunod ni Kristo, tulad ng Justin Martyr, ang unang siglo Barnabas (hindi ang kasamang ni Paul), at ang mga obispo ng Roma. Nagtungo ito sa pagpapaunlad ng iglesya ng Ortodokso ng Rusya kung saan ang Patriarchates ng Jerusalem, na sinasabing ang mga kahalili ng apostol na si Santiago, ay natagpuan ang kanilang simula. Ngunit ang mga ito ay hindi magtagumpay kay Santiago sa kanilang mga gawa, anumang higit pa sa mga Papa ay sumunod pagkatapos ng halimbawa ni apostol Pedro. Sa halip, itinatapon nila ang kautusan ng Diyos, at pinaniniwalaan, gaya ng ginagawa ng Papacy, pagkakasagrado ng Linggo bilang pamana ni Marcus, ang obispo ng Aelia Capitolina, samantalang labis na binabalewala ang marami sa iba pang mga prinsipyo ng mga batas na nasa Moises.

ANO ANG BATAS NA HINDI AY NAGBIGAY ANUMANG LONGER

Kaya nga sa kasaysayan, nakita natin ang pinagkasunduan na itinatag ang kautusan ng Diyos hanggang sa panahon ni Marcus, na gumawa ng konsesyon sa mga Romano. Sa ganitong paraan, ang epektibong paghiwalay ni Marcus sa Kristiyanong relasyon sa kanilang mga pinagmulan ng mga Hudyo na walang Kasulatan na batayan para sa paggawa nito, at sa paggawa nito, sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanilang sarili sa kautusan ng Diyos, ay pinutol ang kanilang sarili mula sa relihiyon na itinatag ni Kristo. Kung gayon, ano ang tungkol sa batas ng pagtutuli na ginawa ito na napakasama sa unang iglesya? Ito ay ang panlabas na kalikasan ng pagdiriwang, na hindi makikinabang sa tao sa kanyang relasyon sa Diyos, ni makakaapekto sa katuwiran o kaligtasan mula sa kasalanan; Walang mabubuting kabanalan na maaaring magresulta mula sa likas na pagtutuli, maliban sa pag-aalis ng lebadura mula sa bahay sa panahon ng kapistahan ng tinapay na Walang Lebadura ay maaaring mag-alis ng kasalanan mula sa kaluluwa.

“Sapagkat siya ay hindi isang Hudyo, na isa sa panlabas; ni ang pagtutuli, na nasa labas ng laman: datapuwa’t siya’y Judio, na nasa isang kalooban; at ang pagtutuli ay yaon ng puso, sa espiritu, at hindi sa liham; na ang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. ”
(Roma 2: 28-29)

Ang lahat ng batas ay dapat itaguyod, ngunit ang panlabas na mga elemento sa katawan ay hindi kung ano ang itinuturing ng Diyos bilang mahalaga sa kaligtasan o sa tunay na relihiyon na nagmumula sa isang dalisay at walang dungis na puso. Ito ay dahil sa kadahilanang ito na ang unang iglesya ay nagpakita ng pagtutuli bilang hindi mahalaga na tumutukoy sa kaligtasan.

Kung papunta tayo sa pagsasabi na ang mga apostol ay may awtoridad na alisin ang kautusan ng Diyos, sila ay magiging laban sa napaka Banal na Kasulatan at pagtuturo na pagsubok ng mga propeta at ng Mesiyas: “Sa batas (Torah) at sa patotoo, kung hindi sila nagsasalita ayon sa salitang ito, ito ay dahil walang liwanag sa kanila. “(Isaias 8:20); kung ang Mesias ay dumating upang patayin ang kautusan, walang liwanag sa gayong Mesiyas; kaya kailangang gumawa ng gayong isang Kristo na isang huwad na Kristo. Kung ang Kanyang mga apostol ay dumating at nagsalita tungkol sa pagpapalayo ng kautusan, totoo rin iyan, na mga bulaang apostol. Ipinagpasalamat ng Diyos, dumating si Cristo upang “gawing dakila ang kautusan (Torah), at gawin itong marangal” (Isaias 42:21) at hindi upang sirain ito, at ang Kanyang tunay na mga apostol ay magtuturo ng anumang iniutos Niya, kaya nagsasalita din sila ayon sa batas, pagpapalaki nito, na ipinakikita ito bilang kagalang-galang kay Cristo. Gayon na ba natin ginagawa ang kautusan ng Diyos? “Huwag nawa, ipagtibay natin ang kautusan.” (Roma 3:31)

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

ANG KONSEHO NG JERUSALEM AT ANG BATAS NG MOSES II: ISANG HISTORICAL CONTROVERSY
July 22, 2020 (One Comment) by Christian Israel

*Ang makasaysayang account ng konseho ng Jerusalem, na partikular na binanggit sa Mga Gawa 15, ay isang pagpapatuloy ng ikalawang bahagi ng artikulo tungkol sa Konseho ng Jerusalem at ng Batas ng Diyos na tumutukoy sa konteksto ng Kasulatan. Ang makasaysayang account na ito ay ang pangalawang saksi. Inirerekomenda na basahin ang unang bahagi upang magkaroon ng isang mas malinaw na pag-unawa sa paksa na iniatas. Maaari mo itong makita dito. *

Itinatala ng Kasaysayan ang maraming magkakatulad na pagtitipon bilang konseho ng Mga Gawa 15 sa Jerusalem kung saan ang isang solong indibidwal na obispo ang namamahala sa mga pagpupulong habang ang mga kapatid ay nagtipun-tipon sa kumperensya. Ibinigay ng obispo ang pangungusap ayon sa paghatol ng mga kapatid kapag ang pagkakaisa ay nakamit sa kanila. Ang unang naitala na obispo na namamahala sa mga gawain sa Jerusalem ay ang apostol na si Santiago, at ang unang naitala na hatol ay ibinigay sa kanya tungkol sa kontrobersiya ng pagtutuli ng mga nakumberteng Gentil. Hanggang sa pagkubkob ng mga Hudyo maraming taon na ang lumipas, na nangyari sa ilalim ng Emperor Hadrian, mayroong labinlimang obispo na magkakasunod doon, na ang lahat ay sinasabing naging Hebreong pinagmulan, at natanggap ang kaalaman kay Kristo sa kadalisayan. At mula sa lahi ng Hebreo, at sa tapat na pagpasa ng kaalaman tungkol kay Cristo at sa kautusan, sila ay naaprubahan na maging mga obispo ng mga taong itinuturing na may kakayahang paghatol sa mga bagay na ito. Ang mga ito ay nagpatuloy mula sa mga araw ng mga apostol hanggang sa pagkubkob na naganap sa panahong iyon; kung saan ang pagkubkob ng mga Hudyo, na muling nagrebelde laban sa mga Romano, ay nasakop pagkatapos ng matinding labanan.

Ang mga kritikal na pangyayari ay nangyari mula sa panahong iyon hanggang pagkatapos ng pag-aayuno na nagdaragdag ng patotoo sa pagsunod ng batas ng Diyos ng mga obispo sa Jerusalem, malayo sa pagwawalang-bisa ng batas sa pamamagitan ng mga pangungusap sa kanilang mga konseho, ginagabayan nila ang kanilang mga hatol alinsunod sa batas at hindi independyente ng mga ito. Ang mga obispo na pinangangasiwaan ang Jerusalem ay pinanatili sa kasaysayan, na humantong sa kontrobersya hinggil sa batas ng Diyos sa ilalim ng paghahari ni Hadrian sa Jerusalem. Ang mga ito ay ang mga sumusunod: (1) Ang apostol James (2) Symeon (3) Justus (4) Zacchæus (5) Tobias (6) Benjamin (7) Justus (12) Levi (13) Ephres (14) Jose (15) Judah

Sa panahon ng ikalabinlimang obispo, si Judas, ang Jerusalem ay pinagtibay at isang pagbabago ang naganap sa gitna ng mga Kristiyano pagkatapos na ang mga Hebreo ay pinalayas mula sa lupain. Sa oras na ito, kinuha ng isang bagong obispo ang tanggapan ng pangangasiwa sa mga gawain sa iglesya ng Kristiyano sa Jerusalem, na gumawa ng mahusay na mga paglabag sa loob ng pananampalatayang Kristiyano sa Romanong Emperador.

“At sa gayon, nang ang emperador ay nawalan ng lunsod ng mga Judio at naranasan ang kabuuang pagkawasak ng mga sinaunang naninirahan nito, ito ay na-colonize ng ibang lahi, at ang Romanong lunsod na nagbago pagkatapos ay nagbago ang pangalan nito at tinawag na Ælia, sa karangalan ng emperador na si Ælius Adrian. At samantalang ang iglesia na ngayon ay binubuo ng mga Hentil, ang unang nag-aangkin ng pamahalaan nito pagkatapos ng mga obispo ng pagtutuli ay si Marcus. “(Eusebius, Ang Kasaysayan ng Iglesia, Book IV, Kabanata VI)

“Ang unang labinlimang obispo ng Jerusalem ay lahat ng mga tinuli na Judio; at ang kongregasyon na kanilang pinamunuan ay nagkakaisa ng batas ni Moises sa doktrina ni Cristo. Ito ay likas na ang primitive na tradisyon ng isang simbahan na itinatag lamang apatnapung araw pagkatapos ng kamatayan ni Kristo, at pinamamahalaan ng halos ilang taon sa ilalim ng agarang pagsisiyasat ng kanyang apostol, ay dapat matanggap bilang pamantayan ng orthodoxy. Ang malayong mga simbahan ay madalas na nag-apela sa awtoridad ng kanilang karapat-dapat na Magulang, at pinaluwag ang kanyang mga pagkabalisa sa pamamagitan ng isang liberal na kontribusyon ng limos …

Ang mga Nazareno ay nagretiro mula sa mga lugar ng pagkasira ng Jerusalem sa maliit na bayan ng Pella sa kabila ng Jordan, kung saan ang sinaunang iglesya ay tumagal nang mahigit sa animnapung taon sa pag-iisa at kalabuan … sa ilalim ng paghahari ni Hadrian, ang desperado na panatisismo ng mga Hudyo ay nagpuno ng sukatan ng kanilang mga kalamidad ; at ang mga Romano, na nanglupaypay sa kanilang paulit-ulit na mga paghihimagsik, ay gumamit ng mga karapatan ng pagtatagumpay na may di-pangkaraniwang hirap. Itinatag ang emperador, sa ilalim ng pangalan ng Alia Capitolina, isang bagong lungsod sa Mount Sion, kung saan ibinigay niya ang mga pribilehiyo ng isang kolonya; at tinatanggol ang pinakamalubhang parusa laban sa alinman sa mga taong Hudyo na dapat maglakas-loob na lapitan ang mga presinto nito, itinakda niya ang isang nagbabantay na pulutong ng isang Romanong pangkat upang ipatupad ang pagpapatupad ng kanyang mga utos …

Pinili nila si Marcus para sa kanilang obispo, isang obispo ng lahi ng mga Gentil, at marahil ay isang katutubong alinman sa Italya o ng ilan sa mga lalawigan ng Latin. Sa kanyang paghikayat ang pinaka marami sa bahagi ng kongregasyon ay tinanggihan ang Mosaic na batas, sa pagsasagawa nito kung saan sila ay nanatiling higit sa isang siglo. Sa pamamagitan ng sakripisyo na ito ng kanilang mga gawi at pagkiling na binili nila ng libreng pagpasok sa kolonya ng Hadrian …

Nang ang pangalan at honours ng iglesya ng Jerusalem ay naibalik sa Mount Sion, ang mga krimen ng erehiya at pagkakahati ay ibinilang sa nakatagong mga labi ng mga Nazareno na tumanggi na samahan ang kanilang Latin na obispo [Marcus] …

Naisip na may higit na katalinuhan kaysa katotohanan na ang birhen na kadalisayan ng iglesya ay hindi kailanman lumabag sa pagkakahati o maling pananampalataya bago ang paghahari ng Trajan o Hadrian, mga isang daang taon pagkatapos ng kamatayan ni Cristo (Gibbon E. Tanggihan at Pagkahulog ng Romano Empire, Volume I, Kabanata XV, Seksyon I. ca. 1776-1788)

“Ayon sa rabbinic sources, siya [Hadrian] ay nagbabawal sa mga pagtitipon sa publiko para sa pagtuturo sa batas ng Hudyo, na nagbabawal sa tamang pagsunod sa Sabbath at pista opisyal at ipinagbabawal ang maraming mahahalagang ritwal.” (Barron SW Social and Religious History of the Jews, Volume 2: Christian Era: ang Unang Limang Siglo 1952, p. 107).

Ang pakiramdam ito ang unang kahalagahan sa kanilang kagalingan, upang makuha ang kanilang sarili ng kalayaan sa pag-alis ng kanilang mga epekto sa lunsod ng Ælia, at upang ipasok sa mga karapatan ng pagkamamamayan doon, isang malaking bilang ng mga Kristiyano ang dumating sa resolusyon pormal na pagtakwil sa lahat ng pagsunod sa batas ni Moises. Ang kaagad na may-akda ng panukalang ito ay, sa posibilidad na lahat, ang Marcus na kanilang itinalaga bilang kanilang obispo: isang lalaki na ang pangalan ay maliwanag na nagsasalita sa kanya bilang isang Romano, at walang alinlangang hindi kilala sa kanyang bansa na naging punong utos sa Palestine at marahil ay nauugnay sa ilang opisyal ng karangalan doon. Gayunpaman, napagtatanto nila na ang isa sa kanilang sariling bansa ay inilagay sa pinuno ng Sangkakristiyanuhan, ang mga punong Romano ay agad na nagwawalang-bahala ang lahat ng pangamba sa kanilang kapana-panabik na kaguluhan sa bagong kolonya,

Bilang resulta sa kanais-nais na pagbabago ng sentiments ng mga Romano patungo sa kanila … Marcus, kung saan ang pagpipilit, sila ay nananaig upang itakuwil ang batas ni Moises … Wala, sa katunayan, ay maaaring mas mahusay na pinatunayan kaysa sa na umiiral sa Palestine dalawang Kristiyano simbahan , sa pamamagitan ng isa kung saan ang pagpapanatili ng kautusang Mosaic ay pinanatili, at ng iba pang mga hindi pinahintulutan. Ang dibisyong ito sa gitna ng mga Kristiyano ng mga pinagmulan ng mga Judio ay hindi naganap bago ang panahon ng Hadrian, sapagkat ito ay matukoy, na dati sa kanyang paghahari ang mga Kristiyano ng Palestino ay lubos na nagkakaisa sa pagsunod sa seremonyal na pagtalima ng kanilang mga ninuno. Walang alinlangan, samakatuwid, na ang paghihiwalay na ito ay nagmula sa pangunahing bahagi ng mga ito na pinangungunahan ni Marcus upang itakwil ang Mosaic na ritwal,

Hinangad ng mga proklamasyon ni Hadrian na i-root ang mga katangiang pambansa sa loob ng mga Judiong komunidad ng Judea, [5] na nakita niya bilang sanhi ng mga patuloy na paghihimagsik. Ipinagbawal niya ang batas Torah at kalendaryong Hebreo, at pinatay ang mga iskolar sa Judaismo. Ang sagradong balumbon ay sinunog sa Temple Mount. Sa dating santuwaryo ng Templo, nag-install siya ng dalawang estatwa, isa sa Jupiter, isa pa sa kanyang sarili. Sa isang pagtatangka na burahin ang anumang memorya ng Judea o Ancient Israel, pinutol niya ang pangalan sa mapa at pinalitan ito ng Syria Palaestina. [16] [17] [18] Sa pamamagitan ng pagsira sa pagsasamahan ng mga Hudyo sa Judea at pagbabawal sa pagsasagawa ng pananampalataya ng Hudyo, ang Hadrian ay naglalayong lagutin ang isang bansa na nagdulot ng mabigat na kaswalti sa Imperyong Romano. Katulad nito, muling itinatag niya ang Jerusalem, ngunit ngayon bilang Roman pagano polis ng Aelia Capitolina, at ang mga Hudyo ay ipinagbabawal sa pagpasok nito,

Orihinal na nakasulat sa pamamagitan ng isang Arabic Muslim sa paligid ng ikasampu siglo na may pangalang Abd al-Jabbar at tinatawag na Tathbit Dala’il Nubuwwat Sayyidina Mahammad. Ang isang kabanata nito ay pinaniniwalaan na isang interpretasyong Islamiko ng maraming “Writings ng Judeo-Kristiyano” (ang ilan ay marahil mula sa tunay na Nazarenes, iba pa mula sa Essenes, atbp.). Isinalin ng Shlomo Pines ang karamihan sa isang kabanata nito sa Ingles, na tinalakay ang Arabong Judeo-Kristiyano.

Narito ang pagsasalin ng isang bahagi nito na maaaring magkaroon ng karagdagang pananaw na may kaugnayan sa mga tagasuporta ni Marcus:

‘Pagkatapos niya’, ang kaniyang mga alagad (axhab) ay kasama ng mga Judio at ng mga Anak ng Israel sa mga sinagoga ng mga huling taon at napagmasdan ang mga panalangin at mga kapistahan ng (mga Hudyo) sa parehong lugar bilang huli. (Gayunpaman) nagkaroon ng hindi pagkakasundo sa pagitan nila at ng mga Judio tungkol kay Cristo.

Ang mga Romano (al-Rum) ay naghari sa kanila. Ang mga Kristiyano (kadalasang nagreklamo sa mga Romano tungkol sa mga Hudyo, ay nagpakita sa kanila ng kanilang sariling kahinaan at nag-apela sa kanilang awa. At ang mga Romano ay nahabag sa kanila. Ito (ginamit) upang mangyari ng madalas. At ang mga Romano ay nagsabi sa mga Kristiyano: “Sa pagitan natin at ng mga Judio ay mayroong isang kasunduan na (nagpapabayad sa atin) na huwag baguhin ang kanilang mga batas sa relihiyon (adyan). Ngunit kung iyong aalisin ang kanilang mga batas at ihiwalay ang iyong sarili mula sa kanila, nananalangin katulad ng ginagawa namin (habang nakaharap) sa Silangan, kumakain (ang mga bagay) na aming kinakain, at tungkol sa pinahihintulutan na kung ano ang itinuturing namin bilang gayon, dapat naming tulungan ka at gagawin ka malakas, at ang mga Judio ay hindi makahanap ng paraan (upang makapinsala sa iyo). Sa kabaligtaran, magiging mas malakas ka kaysa sa kanila. ”

Ang mga Kristiyano ay sumagot: “Gagawin namin ito.”

(At ang mga Romano) ay nagsabi: “Pumunta ka, dalhin mo ang iyong mga kasamahan, at dalhin ang iyong Aklat (kitab).” (Ang mga Kristiyano) ay pumunta sa kanilang mga kasamahan, ipinabatid sa kanila ang (kung ano ang nangyari) sa kanila at sa mga Romano at sinabi sa kanila : “Dalhin ang Ebanghelyo (al-injil), at tumayo upang kami ay pumunta sa kanila.”

Ngunit sinabi sa kanila (mga kasamahan): “Nagkasakit ka. Hindi tayo pinahihintulutan (ipaalam) ang mga Romano ay nagpaparumi sa Ebanghelyo. Sa pagbibigay ng isang kanais-nais na sagot sa Roma, mayroon ka nang naaayon na umalis sa relihiyon. Kami (samakatuwid) ay hindi na pinahihintulutang makipag-ugnay sa iyo; sa kabaligtaran, obligado kaming ipahayag na walang anuman sa karaniwan sa pagitan namin at sa iyo; “at pinigilan nila ang kanilang (pagkuha ng pagkakaroon ng) Ebanghelyo o pagkakaroon ng access dito. Bilang resulta ng isang marahas na away (sinira) sa pagitan ng (ang dalawang grupo). Ang mga ito (na binanggit sa unang lugar) ay bumalik sa mga Romano at sinabi sa kanila: “Tulungan mo kami laban sa mga kasamahan namin bago (pagtulong sa amin) laban sa mga Hudyo, at alisin ang mga ito para sa amin ang aming Aklat (kitab).” Pagkatapos nito (ang mga kasamahan na kanilang sinalita ay tumakas) sa bansa. At isinulat ng mga Romano ang tungkol sa kanila sa kanilang mga gobernador sa mga distrito ng Mosul at sa Jazirat al-‘Arab. Alinsunod dito, isang paghahanap ay ginawa para sa kanila; ang ilang (qawm) ay nahuli at sinunog, ang iba (qawm) ay pinatay.

(Tulad ng para sa) yaong mga nagbigay ng isang kanais-nais na sagot sa mga Romano ay nagtagpo sila at nag-payo kung paano papalitan ang Ebanghelyo, na nakikita na nawala sa kanila. (Kaya) ang opinyon na ang isang Ebanghelyo ay dapat na buuin (yunshi`u) ay itinatag sa kanila … isang tiyak na bilang ng mga Ebanghelyo ay isinulat. (Pines S. Ang mga Hudyong Kristiyano ng Maagang Siglo ng Kristiyanismo ayon sa isang Bagong Pinagmulan. Mga Pamamaraan ng Israel Academy of Sciences at Humanities, Dami II, No.13, 1966. Jerusalem, pp. 14-15).

Sinulat ni 19th scholar JB Lightfoot:

Ang Iglesya ni Ælia Capitolina ay naiiba sa pagkakatatag mula sa Iglesya ni Pella at ng Iglesya ng Jerusalem … hindi kakaunti ang tinanggap ang mga tuntunin ng manlulupig, ang nilalaman na mabuhay mula ngayon bilang mga Gentil … sa bagong lungsod ng Hadrian. Ngunit may iba pa na nag-hang sa batas ng kanilang mga ninuno … (Lightfoot, Joseph Barber. Sulat ni San Pablo sa mga Galacia: Isang Binagong Teksto sa Panimula, Mga Tala at Dissertations Na-publish ni Macmillan, 1881. 317, 331)

Ang pinagkasunduan ay nagsasalita ng Marcus bilang isa na nagsumite ng batas ng Diyos. Hindi ito si apostol James, o anumang iba pang kasunod na obispo na nagawa ito hanggang sa panahong iyon mula sa Jerusalem. Gayunpaman, dahil sa kompromiso na ito, ang mga sumunod na obispo sa kalaunan ay itinuturing na ang orthodoxy sa mga walang pinag-aralan sa mga makasaysayang pangyayari. Ito ay humantong sa maraming iba pang mga paglabag sa pagsunod ng batas higit pa kaysa sa Jerusalem, na nakakaapekto sa pagsunod ng batas mula sa mga unang nag-aangkin ng mga tagasunod ni Kristo, tulad ng Justin Martyr, ang unang siglo Barnabas (hindi ang kasamang ni Paul), at ang mga obispo ng Roma. Nagtungo ito sa pagpapaunlad ng iglesya ng Ortodokso ng Rusya kung saan ang Patriarchates ng Jerusalem, na sinasabing ang mga kahalili ng apostol na si Santiago, ay natagpuan ang kanilang simula. Ngunit ang mga ito ay hindi magtagumpay kay Santiago sa kanilang mga gawa, anumang higit pa sa mga Papa ay sumunod pagkatapos ng halimbawa ni apostol Pedro. Sa halip, itinatapon nila ang kautusan ng Diyos, at pinaniniwalaan, gaya ng ginagawa ng Papacy, pagkakasagrado ng Linggo bilang pamana ni Marcus, ang obispo ng Aelia Capitolina, samantalang labis na binabalewala ang marami sa iba pang mga prinsipyo ng mga batas na nasa Moises.

ANO ANG BATAS NA HINDI AY NAGBIGAY ANUMANG LONGER

Kaya nga sa kasaysayan, nakita natin ang pinagkasunduan na itinatag ang kautusan ng Diyos hanggang sa panahon ni Marcus, na gumawa ng konsesyon sa mga Romano. Sa ganitong paraan, ang epektibong paghiwalay ni Marcus sa Kristiyanong relasyon sa kanilang mga pinagmulan ng mga Hudyo na walang Kasulatan na batayan para sa paggawa nito, at sa paggawa nito, sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanilang sarili sa kautusan ng Diyos, ay pinutol ang kanilang sarili mula sa relihiyon na itinatag ni Kristo. Kung gayon, ano ang tungkol sa batas ng pagtutuli na ginawa ito na napakasama sa unang iglesya? Ito ay ang panlabas na kalikasan ng pagdiriwang, na hindi makikinabang sa tao sa kanyang relasyon sa Diyos, ni makakaapekto sa katuwiran o kaligtasan mula sa kasalanan; Walang mabubuting kabanalan na maaaring magresulta mula sa likas na pagtutuli, maliban sa pag-aalis ng lebadura mula sa bahay sa panahon ng kapistahan ng tinapay na Walang Lebadura ay maaaring mag-alis ng kasalanan mula sa kaluluwa.

“Sapagkat siya ay hindi isang Hudyo, na isa sa panlabas; ni ang pagtutuli, na nasa labas ng laman: datapuwa’t siya’y Judio, na nasa isang kalooban; at ang pagtutuli ay yaon ng puso, sa espiritu, at hindi sa liham; na ang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. ”
(Roma 2: 28-29)

Ang lahat ng batas ay dapat itaguyod, ngunit ang panlabas na mga elemento sa katawan ay hindi kung ano ang itinuturing ng Diyos bilang mahalaga sa kaligtasan o sa tunay na relihiyon na nagmumula sa isang dalisay at walang dungis na puso. Ito ay dahil sa kadahilanang ito na ang unang iglesya ay nagpakita ng pagtutuli bilang hindi mahalaga na tumutukoy sa kaligtasan.

Kung papunta tayo sa pagsasabi na ang mga apostol ay may awtoridad na alisin ang kautusan ng Diyos, sila ay magiging laban sa napaka Banal na Kasulatan at pagtuturo na pagsubok ng mga propeta at ng Mesiyas: “Sa batas (Torah) at sa patotoo, kung hindi sila nagsasalita ayon sa salitang ito, ito ay dahil walang liwanag sa kanila. “(Isaias 8:20); kung ang Mesias ay dumating upang patayin ang kautusan, walang liwanag sa gayong Mesiyas; kaya kailangang gumawa ng gayong isang Kristo na isang huwad na Kristo. Kung ang Kanyang mga apostol ay dumating at nagsalita tungkol sa pagpapalayo ng kautusan, totoo rin iyan, na mga bulaang apostol. Ipinagpasalamat ng Diyos, dumating si Cristo upang “gawing dakila ang kautusan (Torah), at gawin itong marangal” (Isaias 42:21) at hindi upang sirain ito, at ang Kanyang tunay na mga apostol ay magtuturo ng anumang iniutos Niya, kaya nagsasalita din sila ayon sa batas, pagpapalaki nito, na ipinakikita ito bilang kagalang-galang kay Cristo. Gayon na ba natin ginagawa ang kautusan ng Diyos? “Huwag nawa, ipagtibay natin ang kautusan.” (Roma 3:31)

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!