Ang Diyos Ng Kapayapaan: Ang Pag-Tagop Ng Pananampalataya At Mga Gawa
June 20, 2020 (No Comments) by Christian Israel

“Ngayon ang Diyos ng kapayapaan, na nagdala muli mula sa patay na ating Panginoong Jesus, ang dakilang pastol ng mga tupa, sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, Gawin kayong sakdal sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na nagtatrabaho sa inyo na nakapagpapalusog sa kanyang paningin, sa pamamagitan ni Jesucristo; Na siyang kaluwalhatian magpakailan man at walang hanggan. “(Hebreo 13: 20-21)

Ang teksto sa itaas ay magiging aming focus para sa pag-aaral na ito; na kung saan ay magbubukas tayo ng mas ganap mula sa Kasulatan.

Ang Diyos ay tinatawag na “Diyos ng kapayapaan” , at kung paano Siya gumagawa ng kapayapaan ay interesado sa ating lahat ay karapat-dapat sa patuloy na pag-aaral, sapagkat hindi lahat ay nasa kapayapaan sa Kanya. Karapat-dapat sapagkat ang tao na nagkasala ay hiwalay mula sa Kanyang Espiritu ng kapayapaan; ito ay nagiging sanhi ng isang pagkakalag sa pagitan ng Diyos at ng tao, “Para sa pag-iisip ng laman ay kamatayan; ngunit ang espirituwal na pag-iisip ay buhay at kapayapaan. “(Roma 8: 6)
Bago nagkasala ang tao, at matapos siyang matubos sa kasalanan, ang buhay at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay mapapasainyo. Ito ay higit na nakasaad sa Kasulatan ng Diyos ng kapayapaan kung paano na ang kapayapaan ay nagdadala. Ito ay “sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan” na itinatag ang kapayapaan na ito. Ang kapayapaan na dinala sa atin ay ang magdala ng isang tiyak na gawain sa kaluluwa:

“At, nang gumawa ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus, sa pamamagitan niya upang ipagkasundo ang lahat ng mga bagay sa kanyang sarili … At ikaw, na sa ibang pagkakataon nahihiwalay at mga kaaway sa iyong isipan sa pamamagitan ng mga gawa ng masama, ngunit ngayon ay nakipagkasundo siya.”
(Col 1:20) -21)

Sa pamamagitan ng dugo na iyan, ngayon ay nakipagkasundo kayo sa Diyos, ngunit bago magkaroon ng kapayapaan na ito, kayo ay binibilang bilang kaaway ng Diyos “sa pamamagitan ng mga gawaing masama”, “sapagkat ang kaisipan ng kaisipan ay pakikipag-away [galit, poot] laban sa Diyos: sapagkat ito ay hindi napapailalim sa batas ng Diyos, at hindi rin maaaring maging gayon. “(Roma 8: 7) Ngunit gayundin ang dugo ni Cristo (na ating kapayapaan [Efeso 2:14] sa Diyos, at tinawag ang Prinsipe ng kapayapaan [Isaias 9: 6) ay lubos na nagdadala sa amin pabalik sa presensya ng Diyos ng kapayapaan, upang tayo ay matawag na tunay na “mga mapagpayapa” (Mateo 5: 9), mga anak ng kapayapaan, pagkakaroon ng kapayapaan sa Diyos, at kay Kristo , kapayapaan sa lahat ng nakikibahagi sa Kanyang Espiritu. Dagdag pa, ang “walang hanggang tipan”, ang dugo na nagdadala ng kapayapaan na ito, ay tinatawag na “tipan ng kapayapaan” sa pagitan ng Diyos at ni Cristo (Zacarias 6:13). Ang sabi ng Diyos tungkol sa “Jerusalem sa itaas” (Galacia 4:26), Ang kanyang minamahal na bansa na Siya ay may-asawa: “Sapagkat ang mga bundok ay aalis, at ang mga burol ay aalisin; datapuwa’t ang aking kagandahang-loob ay hindi mahihiwalay sa iyo, ni mawawalan ng tipan ng aking kapayapaan, sabi ng Panginoon na may awa sa iyo. “(Isa 54:10)

Ang Diyos ng kapayapaan ay tunay na maawain; naghahangad na mapagkasundo ang lahat sa Kanyang Sarili. Maraming mga araw ngayon na nagpapahayag na maging mga anak ng kapayapaan, at bahagi ng tipan ng kapayapaan, at sinasabi na sila ay mga mamamayan ng minamahal na makalangit na bansa na may kapayapaan sa Diyos, ngunit bakit may napakakaunting tunay na kapayapaan sa lahat?

Ang sagot ay matatagpuan sa kung ano ang nangyayari kapag ang Diyos ng kapayapaan ay nagdudulot sa atin na makipag-ugnayan sa Kanya sa Kanya. Sinasabi nito na Siya ay  “ganap sa bawat mabuting gawa upang gawin ang Kanyang kalooban, na nagtatrabaho sa amin na nakapagpapasaya sa Kanyang paningin, sa pamamagitan ni Hesus Kristo …”;ang gawaing ito na ginawa ng Diyos sa atin, sa pamamagitan ni Cristo. Ano ang “bawat mabuting gawa” na ginagawa Niya sa atin? Ito ay walang mas mababa sa Kanyang mga utos. Sinasabi sa atin na “tayo ay Kanyang pagkakagawa, na nilikha kay Cristo Jesus sa mabubuting gawa, na itinakda ng Diyos bago tayo dapat lumakad sa kanila.” (Efeso 2:10) Ang mabubuting gawa na ating lakarin, upang ipakita na tayo magkaroon ng kapayapaan sa Kanya ang mga gawa na “bago itinalaga na dapat tayong lumakad sa mga ito.” Mga ilang talata lamang bago, itinataya nito ang naligtas na karanasan sa paglalakad sa mabubuting gawa, na ang kondisyon bago lumitaw ang ating kaligtasan: “Kung saan sa oras nakaraan kayo ay lumakad ayon sa kurso ng mundong ito , ayon sa prinsipe ng kapangyarihan ng hangin, ang espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway: … Datapuwa’t ang Dios, na mayaman sa awa, dahil sa kaniyang dakilang pagibig na kaniyang iniibig sa atin, na nang tayo’y mga patay sa mga kasalanan, ay binuhay na buhay na kasama kita kay Cristo, (sa pamamagitan ng biyaya kayo’y nangaligtas) at pinalingkod kami nang sama-sama sa mga makalangit na lugar kay Cristo Jesus: “(Efeso 2: 2,4-6)

Sa halip na maglakad sa mabubuting gawa, kami ay lumakad sa pagsuway sa kautusan ng Diyos, na “patay sa mga kasalanan” (na kung saan ay ang pagsuway ng batas ng Diyos 1 Juan 3: 4). Ngunit “ang Diyos ng kapayapaan, na nagdala muli mula sa mga patay na ating Panginoong Jesus” ay “binuhay na muli tayo kasama ni Kristo, … at ibinangon tayo …” upang tayo ay makapaglakad na ngayon sa mabubuting gawa, gaya ng Espiritu na nagtaas kay Cristo Jesus naninirahan sa ating mga puso na nagtatrabaho sa atin.

Sa lahat ng naniniwala kay Cristo bilang isang personal na Tagapagligtas, at naglalakad sa Kanyang mga utos, binibigyan Niya tayo ng katiyakan:

“Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa iyo: hindi gaya ng ibinibigay ng mundo, ibinibigay ko sa iyo. Huwag magulumihanan ang iyong puso, ni matakot. “(Juan 14:27)

Ang kapayapaan ay hindi maaring makuha mula sa mundo na hindi nakakakilala sa Diyos o sumusunod sa Kanyang mga utos, kundi para lamang sa mga tunay na nagmamahal sa Diyos at tunay na nagsisilakad sa Kanyang mga utos. Ang kapayapaan na inaalok ng mundo ay pansamantala, mababaw, at panlabas; ito ay bihira ang tunay na kapayapaan na umaabot mula sa ating puso hanggang sa puso ng Diyos, at sa isa’t isa. Kaya’t ipinangako Niya ang isang tunay at matiyagang kapayapaan; Ang kapayapaan ng langit ay yaong ginagawa Niya sa atin, at tinawag na “gawa ng katuwiran”:

“At ang gawain ng katuwiran ay magiging kapayapaan; at ang epekto ng katuwiran ng katahimikan at katiyakan magpakailanman. “(Isaias 32:17)

Anong magandang pangako! Ang gawa ng katuwiran ay gumagawa ng kapayapaan ng Diyos! Ngayon, ang tanging katuwiran na maaaring magtrabaho ay ang kung saan ang banal na kapangyarihan kay Cristo, sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ay maaaring gumana, at bukod sa na walang katuwiran sa lahat na maaaring magkaroon ng isang tao. Kailangan natin ng banal na kapayapaan, na nagmumula sa banal na katuwiran; ito ay ganap na regalo ng biyaya ng Diyos, at hindi ang ating sariling mga gawa, ngunit tinatanggap ang Kanyang mga gawa upang maisagawa sa atin. Ang pamantayan ng katuwiran ng tao ay ang pagsisikap at paggawa upang makalikha ng kapayapaan sa Diyos, at sa bawat isa sa pamamagitan ng kanilang sariling lakas na walang pananagutan sa Diyos; ito ay isang pangkaraniwan para sa mga lalaki na ito; upang maniwala “Ako ay isang mabuting tao”, ngunit bulag sa mga obligasyon ng batas ng Diyos, at kung ano ang ibig sabihin nito na magkaroon ng Kanyang katuwiran. Ang anumang mas mababa sa Kanyang katuwiran ay makamundo; Ipinahayag din ni Cristo ang ganito: “Huwag isipin na naparito ako upang sirain ang batas … Hindi ako naparito upang sirain kundi upang tuparin … Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kung ang iyong katuwiran ay lumampas sa mga Scribes at mga Pariseo, ay hindi ka dapat pumasok sa ang kaharian ng Diyos. “(Mateo 5: 19-21) Sa pamamagitan lamang ng dugo ni Cristo na naglilinis sa atin mula sa lahat ng kalikuan ay maaaring ito ay matupad sa ating buhay. At ang Kanyang katuwiran, na gumagawa ng kapayapaan ay maipakita lamang sa atin sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos. “Dinggin ninyo ako, kayong mga nakakaalam ng katuwiran, ang mga tao na ang puso ay aking kautusan …” (Isaias 51: 7) 19-21) Sa pamamagitan lamang ng dugo ni Cristo na naglilinis sa atin mula sa lahat ng kalikuan ay maaaring ito ay maging isang katotohanan sa ating buhay. At ang Kanyang katuwiran, na gumagawa ng kapayapaan ay maipakita lamang sa atin sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos. “Dinggin ninyo ako, kayong mga nakakaalam ng katuwiran, ang mga tao na ang puso ay aking kautusan …” (Isaias 51: 7) 19-21) Sa pamamagitan lamang ng dugo ni Cristo na naglilinis sa atin mula sa lahat ng kalikuan ay maaaring ito ay maging isang katotohanan sa ating buhay. At ang Kanyang katuwiran, na gumagawa ng kapayapaan ay maipakita lamang sa atin sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos. “Dinggin ninyo ako, kayong mga nakakaalam ng katuwiran, ang mga tao na ang puso ay aking kautusan …” (Isaias 51: 7)

Narito ang lihim sa totoong kapayapaan. Ito ay alam ang paghahanap ng batas kahit na ang mga iniisip at hangarin ng puso, at malinis na malinis; sa gayon ay gumagawa ng isang malalim na kapayapaan na ilang natanto sa kanilang lakad kasama ni Kristo. Ito ay lamang kapag napagtatanto ang kalakhan ng kabanalan ng kautusan ng Diyos upang ihayag ang Kanyang sariling katuwiran, na si Kristo ay maaaring gumana sa atin upang tunay na magtatag ng kapayapaan sa kaluluwa. Ang gayong kapayapaan ay matatagpuan sa kabanalan ng batas na inukit sa mga talahanayan ng puso na nagpapanatili sa mga utos ng Diyos. Ang katuwiran ng Diyos sa Kanyang batas, at ang dugo ni Cristo na nagbibigkis sa ating mga puso sa kapayapaan sa kautusang iyon na nasumpungan ang mga salita na natutupad sa ating buhay: “Ang awa at katotohanan ay natutugunan; ang katuwiran at kapayapaan ay humalik sa isa’t isa. “(Mga Awit 85:10)

Ito ay maliwanag sa pamamagitan ng mga talatang ito ng Kasulatan na kung ang gayong kapayapaan ay nasa puso, ito ay dahil ang kautusan ay nasa puso. Kung wala ang kautusan sa puso, kung paano ang kaluluwa ay bumangon sa itaas ng bagyo na bagyo, sa langit sa kapaligiran sa itaas ng mga ulap, na may kabanalan ng Prinsipe ng kapayapaan? Para sa mga tulad ng kung sino ang balewalain ang Kanyang batas bilang batayan ng Kanyang katuwiran, sabi Niya:

“O na iyong dininig ang aking mga utos! at ang iyong katuwiran ay gaya ng mga alon ng dagat: … Walang kapayapaan, sabi ng Panginoon, sa masama. “(Isa 48: 18,22)

Gayunpaman, sa mga natubos na anak ng minamahal na bansa ng tipan ng kapayapaan, ang isang bagay na malayo sa iba ay sinabi:

Ang lahat ng iyong mga anak ay tuturuan ng Panginoon; at malaki ang magiging kapayapaan ng inyong mga anak. “(Isaias 54:13)

“Malaking kapayapaan ang nagmamahal sa Inyong batas: at walang makapagpapatisod sa kanila.” (Mga Awit 119: 165)

May magandang dahilan kung bakit marami ang wala sa gayong kapayapaan sa ngayon, iniisip nila na si Cristo ay dumating upang alisin ang batas sa halip na alisin ang ating mga kasalanan (ang paglabag sa batas na iyon), sa halip na dumating upang matupad ang batas sa atin. Tulad ng isang mababaw na pagbabasa ng batas at hindi nakikita ang malalim na kabanalan ng Diyos sa loob ng mga ito ng mga tuntunin, maraming mga hindi nakikilala ang mga gawa ni Cristo upang matupad ang batas, o ang katuwiran ng Diyos. Sinasabi sa atin ng Kasulatan na “kung ano ang hindi maaaring gawin ng kautusan, sapagkat ito ay mahina sa pamamagitan ng laman, ang Diyos ay nagpapadala ng Kanyang sariling Anak sa pagiging katulad ng makasalanang laman, at dahil sa kasalanan, hinatulan ang kasalanan sa laman … upang ang katuwiran ng kautusan ay matupad sa amin … na nagsisilakad ayon sa Espiritu. “(Roma 8: 3-4) Tinutupad ni Cristo ang kautusan sa atin, nililipol Niya ang ating mga kasalanan laban sa kautusang iyon, hinahatulan ang mga ito sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa ating laman; Inilalatag niya ang kaayusan sa kaluluwa; Binubuo Niya tayo muli.

Hindi sapat na magkaroon ng batas na walang dugo ni Kristo (mga gawa). Hindi rin sapat na magkaroon ng dugo ni Kristo nang walang batas (patay, walang laman na pananampalataya). Ang parehong ay hindi maaaring gumawa ng kapayapaan. Ang mga ito ang dalawang pangunahing dahilan na napakakaunti ang mayroon ng kapayapaan ngayon; hindi nila nakikita si Cristo na hindi magkakaugnay sa Kanyang batas; hindi sila lumalakad katulad ng paglakad ni Cristo, kahit na sila ay nagsasabing nasa pakikipagtipan sa Kanya. Ang parehong mga extremes ang mga apostol madalas na sumasalungat at itinuro laban, pagtuturo ang katotohanan upang maging isang makitid na daan sa pagitan ng dalawang ditches.

ANG IMPORMASYON APART MULA SA PAGBABALIK SA BATAS

“Siyang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay isang sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya. Datapuwa’t ang sinomang tumutupad ng kaniyang salita, sa kaniya ay tunay na ang pagibig ng Dios ay naging sakdal: nguni’t nalalaman natin na tayo’y nasa kaniya. Siyang nagsasabing siya’y nananahan sa kaniya ay nararapat din lumakad, samantalang siya’y lumalakad. “(1Jn 2: 4-6)

“Gayon din ang pananampalataya, kung ito ay hindi gumagana, ay patay na, nag-iisa.” (Santiago 2:17)

Ang pananampalataya ay nag-iisa, at ginamit ni James ang panimulang mga salita upang ipahayag ang koneksyon sa pagitan ng pananampalataya at mga gawa. “Sapagka’t kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay na, gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay din.” (T. 26) Marami ang isang katawan na walang Espiritu; kung ang katawan ni Adan ay nabuo, ngunit hindi siya nakatanggap ng hininga ng buhay, hindi siya maaaring lumakad, at mabuhay, at makipag-usap. Ang kanyang kaluluwa ay patay (hindi umiiral) nang wala siyang buhay. Ang buhay na kaluluwa ng tunay na Kristiyanismo ay nauunawaan ang magandang hindi mapaghihiwalay na pag-aasawa sa pagitan ng batas at pananampalataya. Totoong pag-unawa kapag natanto natin na si Kristo ay hindi namatay upang diborsyahin ang Sarili, (o atin) mula sa kautusan, kundi upang magdiborsiyo ang tao mula sa kasalanan, at ito ay paghatol na nagdudulot ng kamatayan.

“Kung gayon, dahil sa pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo: … Higit pa nga, sa ngayon ay pinararangalan ng kanyang dugo, tayo ay maliligtas mula sa galit sa pamamagitan niya.” (Roma 5: 1)

ANG BATAS NA APART MULA SA KRISTO

“Si Cristo ay naging walang bisa sa iyo, sinuman sa inyo ay inaaring-ganap sa pamamagitan ng kautusan; kayo ay nahulog mula sa biyaya. “(Gal 5: 4)

Ang tao ay nabigyang-katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya, at ng pananampalataya sa pamamagitan ng dugo ni Cristo. Ito ay magbabago magpakailanman kung paano natin nauugnay sa batas; ngunit hindi pawalang-sala ang paglalakad sa pagsuway tulad ng ginawa natin bago natin nakilala si Cristo. “Kaya’t sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman ang makatarungan sa kaniyang paningin: sapagka’t sa pamamagitan ng kautusan ay ang kaalaman ng kasalanan.” (Roma 3:20) Ipinahayag ng kautusan ang kasalanan. Upang subukan at panatilihin ito pagkatapos mong nasira ito na, ay kasalanan; ito ay tulad ng Adan at Eba kapag sila ay nagkasala at ang kanilang kahubaran ay lumitaw. Sila ay nagkasala, ngunit sinubukan ang kanilang sarili upang itago ang kanilang pagkakasala; ngunit tanging si Cristo lamang ang maaaring magdamit sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo; Maaaring tanggapin ng Diyos walang mas kaunti. “Sapagka’t kung aking itatayo ang mga bagay na aking nalipol, ay pinalalansang ko ang aking sarili.” (Galacia 2:18) Samakatuwid, ang kautusan ay maaari lamang gumawa ng pagkahatulan at hindi kaligtasan, kundi ang tunay na kaligtasan kay Kristo,

Bukod dito, na ang mga anak ng tipan ng kapayapaan ng Diyos ay hindi maaaring tanggihan sa pamamagitan ng mga utos-tagabantay:

“At ang dragon (si Satanas, ang matandang ahas na nagdaya kay Eva) ay napoot sa babae (ang minamahal na bansa-ang makalangit na Jerusalem), at nagpunta upang makipagdigma sa nalabi sa kanyang binhi, na sumusunod sa mga utos ng Diyos, at magkaroon ng patotoo kay Jesu-Cristo (ang Espiritu ng Diyos – Apo 19:10). “(Apo 12:17)

At kahit lahat ng masama, lahat ng mga diyablo ng impiyerno at kanilang mga ahente ay darating laban sa atin, gayunman ang kapayapaan ng Diyos na ipinakita sa atin ay magtagumpay at magtatagumpay sa lahat ng ating mga kaaway; ang diyablo ay pinalayas mula sa langit, at bagama’t tayo ay nabubuhay sa mundong ito at hindi sinasanggalang mula sa manunukso, maaaring tayo ay magkakaisa sa kapangyarihan ng langit kay Cristo, na nabuhay na higit sa bagyo sa Espiritu na naninirahan sa ating mga puso, bilang lumalakad tayo sa pagsunod sa Kanyang Salita. Ang kapayapaan na ito sa Diyos ay magkaisa sa atin sa isang banal na pinagmumulan ng kapangyarihan, na maitataas nang higit sa pinakamahihirap na mga pag-uusig.

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Ang Diyos Ng Kapayapaan: Ang Pag-Tagop Ng Pananampalataya At Mga Gawa
June 20, 2020 (No Comments) by Christian Israel

“Ngayon ang Diyos ng kapayapaan, na nagdala muli mula sa patay na ating Panginoong Jesus, ang dakilang pastol ng mga tupa, sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, Gawin kayong sakdal sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na nagtatrabaho sa inyo na nakapagpapalusog sa kanyang paningin, sa pamamagitan ni Jesucristo; Na siyang kaluwalhatian magpakailan man at walang hanggan. “(Hebreo 13: 20-21)

Ang teksto sa itaas ay magiging aming focus para sa pag-aaral na ito; na kung saan ay magbubukas tayo ng mas ganap mula sa Kasulatan.

Ang Diyos ay tinatawag na “Diyos ng kapayapaan” , at kung paano Siya gumagawa ng kapayapaan ay interesado sa ating lahat ay karapat-dapat sa patuloy na pag-aaral, sapagkat hindi lahat ay nasa kapayapaan sa Kanya. Karapat-dapat sapagkat ang tao na nagkasala ay hiwalay mula sa Kanyang Espiritu ng kapayapaan; ito ay nagiging sanhi ng isang pagkakalag sa pagitan ng Diyos at ng tao, “Para sa pag-iisip ng laman ay kamatayan; ngunit ang espirituwal na pag-iisip ay buhay at kapayapaan. “(Roma 8: 6)
Bago nagkasala ang tao, at matapos siyang matubos sa kasalanan, ang buhay at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay mapapasainyo. Ito ay higit na nakasaad sa Kasulatan ng Diyos ng kapayapaan kung paano na ang kapayapaan ay nagdadala. Ito ay “sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan” na itinatag ang kapayapaan na ito. Ang kapayapaan na dinala sa atin ay ang magdala ng isang tiyak na gawain sa kaluluwa:

“At, nang gumawa ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus, sa pamamagitan niya upang ipagkasundo ang lahat ng mga bagay sa kanyang sarili … At ikaw, na sa ibang pagkakataon nahihiwalay at mga kaaway sa iyong isipan sa pamamagitan ng mga gawa ng masama, ngunit ngayon ay nakipagkasundo siya.”
(Col 1:20) -21)

Sa pamamagitan ng dugo na iyan, ngayon ay nakipagkasundo kayo sa Diyos, ngunit bago magkaroon ng kapayapaan na ito, kayo ay binibilang bilang kaaway ng Diyos “sa pamamagitan ng mga gawaing masama”, “sapagkat ang kaisipan ng kaisipan ay pakikipag-away [galit, poot] laban sa Diyos: sapagkat ito ay hindi napapailalim sa batas ng Diyos, at hindi rin maaaring maging gayon. “(Roma 8: 7) Ngunit gayundin ang dugo ni Cristo (na ating kapayapaan [Efeso 2:14] sa Diyos, at tinawag ang Prinsipe ng kapayapaan [Isaias 9: 6) ay lubos na nagdadala sa amin pabalik sa presensya ng Diyos ng kapayapaan, upang tayo ay matawag na tunay na “mga mapagpayapa” (Mateo 5: 9), mga anak ng kapayapaan, pagkakaroon ng kapayapaan sa Diyos, at kay Kristo , kapayapaan sa lahat ng nakikibahagi sa Kanyang Espiritu. Dagdag pa, ang “walang hanggang tipan”, ang dugo na nagdadala ng kapayapaan na ito, ay tinatawag na “tipan ng kapayapaan” sa pagitan ng Diyos at ni Cristo (Zacarias 6:13). Ang sabi ng Diyos tungkol sa “Jerusalem sa itaas” (Galacia 4:26), Ang kanyang minamahal na bansa na Siya ay may-asawa: “Sapagkat ang mga bundok ay aalis, at ang mga burol ay aalisin; datapuwa’t ang aking kagandahang-loob ay hindi mahihiwalay sa iyo, ni mawawalan ng tipan ng aking kapayapaan, sabi ng Panginoon na may awa sa iyo. “(Isa 54:10)

Ang Diyos ng kapayapaan ay tunay na maawain; naghahangad na mapagkasundo ang lahat sa Kanyang Sarili. Maraming mga araw ngayon na nagpapahayag na maging mga anak ng kapayapaan, at bahagi ng tipan ng kapayapaan, at sinasabi na sila ay mga mamamayan ng minamahal na makalangit na bansa na may kapayapaan sa Diyos, ngunit bakit may napakakaunting tunay na kapayapaan sa lahat?

Ang sagot ay matatagpuan sa kung ano ang nangyayari kapag ang Diyos ng kapayapaan ay nagdudulot sa atin na makipag-ugnayan sa Kanya sa Kanya. Sinasabi nito na Siya ay  “ganap sa bawat mabuting gawa upang gawin ang Kanyang kalooban, na nagtatrabaho sa amin na nakapagpapasaya sa Kanyang paningin, sa pamamagitan ni Hesus Kristo …”;ang gawaing ito na ginawa ng Diyos sa atin, sa pamamagitan ni Cristo. Ano ang “bawat mabuting gawa” na ginagawa Niya sa atin? Ito ay walang mas mababa sa Kanyang mga utos. Sinasabi sa atin na “tayo ay Kanyang pagkakagawa, na nilikha kay Cristo Jesus sa mabubuting gawa, na itinakda ng Diyos bago tayo dapat lumakad sa kanila.” (Efeso 2:10) Ang mabubuting gawa na ating lakarin, upang ipakita na tayo magkaroon ng kapayapaan sa Kanya ang mga gawa na “bago itinalaga na dapat tayong lumakad sa mga ito.” Mga ilang talata lamang bago, itinataya nito ang naligtas na karanasan sa paglalakad sa mabubuting gawa, na ang kondisyon bago lumitaw ang ating kaligtasan: “Kung saan sa oras nakaraan kayo ay lumakad ayon sa kurso ng mundong ito , ayon sa prinsipe ng kapangyarihan ng hangin, ang espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway: … Datapuwa’t ang Dios, na mayaman sa awa, dahil sa kaniyang dakilang pagibig na kaniyang iniibig sa atin, na nang tayo’y mga patay sa mga kasalanan, ay binuhay na buhay na kasama kita kay Cristo, (sa pamamagitan ng biyaya kayo’y nangaligtas) at pinalingkod kami nang sama-sama sa mga makalangit na lugar kay Cristo Jesus: “(Efeso 2: 2,4-6)

Sa halip na maglakad sa mabubuting gawa, kami ay lumakad sa pagsuway sa kautusan ng Diyos, na “patay sa mga kasalanan” (na kung saan ay ang pagsuway ng batas ng Diyos 1 Juan 3: 4). Ngunit “ang Diyos ng kapayapaan, na nagdala muli mula sa mga patay na ating Panginoong Jesus” ay “binuhay na muli tayo kasama ni Kristo, … at ibinangon tayo …” upang tayo ay makapaglakad na ngayon sa mabubuting gawa, gaya ng Espiritu na nagtaas kay Cristo Jesus naninirahan sa ating mga puso na nagtatrabaho sa atin.

Sa lahat ng naniniwala kay Cristo bilang isang personal na Tagapagligtas, at naglalakad sa Kanyang mga utos, binibigyan Niya tayo ng katiyakan:

“Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa iyo: hindi gaya ng ibinibigay ng mundo, ibinibigay ko sa iyo. Huwag magulumihanan ang iyong puso, ni matakot. “(Juan 14:27)

Ang kapayapaan ay hindi maaring makuha mula sa mundo na hindi nakakakilala sa Diyos o sumusunod sa Kanyang mga utos, kundi para lamang sa mga tunay na nagmamahal sa Diyos at tunay na nagsisilakad sa Kanyang mga utos. Ang kapayapaan na inaalok ng mundo ay pansamantala, mababaw, at panlabas; ito ay bihira ang tunay na kapayapaan na umaabot mula sa ating puso hanggang sa puso ng Diyos, at sa isa’t isa. Kaya’t ipinangako Niya ang isang tunay at matiyagang kapayapaan; Ang kapayapaan ng langit ay yaong ginagawa Niya sa atin, at tinawag na “gawa ng katuwiran”:

“At ang gawain ng katuwiran ay magiging kapayapaan; at ang epekto ng katuwiran ng katahimikan at katiyakan magpakailanman. “(Isaias 32:17)

Anong magandang pangako! Ang gawa ng katuwiran ay gumagawa ng kapayapaan ng Diyos! Ngayon, ang tanging katuwiran na maaaring magtrabaho ay ang kung saan ang banal na kapangyarihan kay Cristo, sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ay maaaring gumana, at bukod sa na walang katuwiran sa lahat na maaaring magkaroon ng isang tao. Kailangan natin ng banal na kapayapaan, na nagmumula sa banal na katuwiran; ito ay ganap na regalo ng biyaya ng Diyos, at hindi ang ating sariling mga gawa, ngunit tinatanggap ang Kanyang mga gawa upang maisagawa sa atin. Ang pamantayan ng katuwiran ng tao ay ang pagsisikap at paggawa upang makalikha ng kapayapaan sa Diyos, at sa bawat isa sa pamamagitan ng kanilang sariling lakas na walang pananagutan sa Diyos; ito ay isang pangkaraniwan para sa mga lalaki na ito; upang maniwala “Ako ay isang mabuting tao”, ngunit bulag sa mga obligasyon ng batas ng Diyos, at kung ano ang ibig sabihin nito na magkaroon ng Kanyang katuwiran. Ang anumang mas mababa sa Kanyang katuwiran ay makamundo; Ipinahayag din ni Cristo ang ganito: “Huwag isipin na naparito ako upang sirain ang batas … Hindi ako naparito upang sirain kundi upang tuparin … Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kung ang iyong katuwiran ay lumampas sa mga Scribes at mga Pariseo, ay hindi ka dapat pumasok sa ang kaharian ng Diyos. “(Mateo 5: 19-21) Sa pamamagitan lamang ng dugo ni Cristo na naglilinis sa atin mula sa lahat ng kalikuan ay maaaring ito ay matupad sa ating buhay. At ang Kanyang katuwiran, na gumagawa ng kapayapaan ay maipakita lamang sa atin sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos. “Dinggin ninyo ako, kayong mga nakakaalam ng katuwiran, ang mga tao na ang puso ay aking kautusan …” (Isaias 51: 7) 19-21) Sa pamamagitan lamang ng dugo ni Cristo na naglilinis sa atin mula sa lahat ng kalikuan ay maaaring ito ay maging isang katotohanan sa ating buhay. At ang Kanyang katuwiran, na gumagawa ng kapayapaan ay maipakita lamang sa atin sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos. “Dinggin ninyo ako, kayong mga nakakaalam ng katuwiran, ang mga tao na ang puso ay aking kautusan …” (Isaias 51: 7) 19-21) Sa pamamagitan lamang ng dugo ni Cristo na naglilinis sa atin mula sa lahat ng kalikuan ay maaaring ito ay maging isang katotohanan sa ating buhay. At ang Kanyang katuwiran, na gumagawa ng kapayapaan ay maipakita lamang sa atin sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos. “Dinggin ninyo ako, kayong mga nakakaalam ng katuwiran, ang mga tao na ang puso ay aking kautusan …” (Isaias 51: 7)

Narito ang lihim sa totoong kapayapaan. Ito ay alam ang paghahanap ng batas kahit na ang mga iniisip at hangarin ng puso, at malinis na malinis; sa gayon ay gumagawa ng isang malalim na kapayapaan na ilang natanto sa kanilang lakad kasama ni Kristo. Ito ay lamang kapag napagtatanto ang kalakhan ng kabanalan ng kautusan ng Diyos upang ihayag ang Kanyang sariling katuwiran, na si Kristo ay maaaring gumana sa atin upang tunay na magtatag ng kapayapaan sa kaluluwa. Ang gayong kapayapaan ay matatagpuan sa kabanalan ng batas na inukit sa mga talahanayan ng puso na nagpapanatili sa mga utos ng Diyos. Ang katuwiran ng Diyos sa Kanyang batas, at ang dugo ni Cristo na nagbibigkis sa ating mga puso sa kapayapaan sa kautusang iyon na nasumpungan ang mga salita na natutupad sa ating buhay: “Ang awa at katotohanan ay natutugunan; ang katuwiran at kapayapaan ay humalik sa isa’t isa. “(Mga Awit 85:10)

Ito ay maliwanag sa pamamagitan ng mga talatang ito ng Kasulatan na kung ang gayong kapayapaan ay nasa puso, ito ay dahil ang kautusan ay nasa puso. Kung wala ang kautusan sa puso, kung paano ang kaluluwa ay bumangon sa itaas ng bagyo na bagyo, sa langit sa kapaligiran sa itaas ng mga ulap, na may kabanalan ng Prinsipe ng kapayapaan? Para sa mga tulad ng kung sino ang balewalain ang Kanyang batas bilang batayan ng Kanyang katuwiran, sabi Niya:

“O na iyong dininig ang aking mga utos! at ang iyong katuwiran ay gaya ng mga alon ng dagat: … Walang kapayapaan, sabi ng Panginoon, sa masama. “(Isa 48: 18,22)

Gayunpaman, sa mga natubos na anak ng minamahal na bansa ng tipan ng kapayapaan, ang isang bagay na malayo sa iba ay sinabi:

Ang lahat ng iyong mga anak ay tuturuan ng Panginoon; at malaki ang magiging kapayapaan ng inyong mga anak. “(Isaias 54:13)

“Malaking kapayapaan ang nagmamahal sa Inyong batas: at walang makapagpapatisod sa kanila.” (Mga Awit 119: 165)

May magandang dahilan kung bakit marami ang wala sa gayong kapayapaan sa ngayon, iniisip nila na si Cristo ay dumating upang alisin ang batas sa halip na alisin ang ating mga kasalanan (ang paglabag sa batas na iyon), sa halip na dumating upang matupad ang batas sa atin. Tulad ng isang mababaw na pagbabasa ng batas at hindi nakikita ang malalim na kabanalan ng Diyos sa loob ng mga ito ng mga tuntunin, maraming mga hindi nakikilala ang mga gawa ni Cristo upang matupad ang batas, o ang katuwiran ng Diyos. Sinasabi sa atin ng Kasulatan na “kung ano ang hindi maaaring gawin ng kautusan, sapagkat ito ay mahina sa pamamagitan ng laman, ang Diyos ay nagpapadala ng Kanyang sariling Anak sa pagiging katulad ng makasalanang laman, at dahil sa kasalanan, hinatulan ang kasalanan sa laman … upang ang katuwiran ng kautusan ay matupad sa amin … na nagsisilakad ayon sa Espiritu. “(Roma 8: 3-4) Tinutupad ni Cristo ang kautusan sa atin, nililipol Niya ang ating mga kasalanan laban sa kautusang iyon, hinahatulan ang mga ito sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa ating laman; Inilalatag niya ang kaayusan sa kaluluwa; Binubuo Niya tayo muli.

Hindi sapat na magkaroon ng batas na walang dugo ni Kristo (mga gawa). Hindi rin sapat na magkaroon ng dugo ni Kristo nang walang batas (patay, walang laman na pananampalataya). Ang parehong ay hindi maaaring gumawa ng kapayapaan. Ang mga ito ang dalawang pangunahing dahilan na napakakaunti ang mayroon ng kapayapaan ngayon; hindi nila nakikita si Cristo na hindi magkakaugnay sa Kanyang batas; hindi sila lumalakad katulad ng paglakad ni Cristo, kahit na sila ay nagsasabing nasa pakikipagtipan sa Kanya. Ang parehong mga extremes ang mga apostol madalas na sumasalungat at itinuro laban, pagtuturo ang katotohanan upang maging isang makitid na daan sa pagitan ng dalawang ditches.

ANG IMPORMASYON APART MULA SA PAGBABALIK SA BATAS

“Siyang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay isang sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya. Datapuwa’t ang sinomang tumutupad ng kaniyang salita, sa kaniya ay tunay na ang pagibig ng Dios ay naging sakdal: nguni’t nalalaman natin na tayo’y nasa kaniya. Siyang nagsasabing siya’y nananahan sa kaniya ay nararapat din lumakad, samantalang siya’y lumalakad. “(1Jn 2: 4-6)

“Gayon din ang pananampalataya, kung ito ay hindi gumagana, ay patay na, nag-iisa.” (Santiago 2:17)

Ang pananampalataya ay nag-iisa, at ginamit ni James ang panimulang mga salita upang ipahayag ang koneksyon sa pagitan ng pananampalataya at mga gawa. “Sapagka’t kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay na, gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay din.” (T. 26) Marami ang isang katawan na walang Espiritu; kung ang katawan ni Adan ay nabuo, ngunit hindi siya nakatanggap ng hininga ng buhay, hindi siya maaaring lumakad, at mabuhay, at makipag-usap. Ang kanyang kaluluwa ay patay (hindi umiiral) nang wala siyang buhay. Ang buhay na kaluluwa ng tunay na Kristiyanismo ay nauunawaan ang magandang hindi mapaghihiwalay na pag-aasawa sa pagitan ng batas at pananampalataya. Totoong pag-unawa kapag natanto natin na si Kristo ay hindi namatay upang diborsyahin ang Sarili, (o atin) mula sa kautusan, kundi upang magdiborsiyo ang tao mula sa kasalanan, at ito ay paghatol na nagdudulot ng kamatayan.

“Kung gayon, dahil sa pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo: … Higit pa nga, sa ngayon ay pinararangalan ng kanyang dugo, tayo ay maliligtas mula sa galit sa pamamagitan niya.” (Roma 5: 1)

ANG BATAS NA APART MULA SA KRISTO

“Si Cristo ay naging walang bisa sa iyo, sinuman sa inyo ay inaaring-ganap sa pamamagitan ng kautusan; kayo ay nahulog mula sa biyaya. “(Gal 5: 4)

Ang tao ay nabigyang-katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya, at ng pananampalataya sa pamamagitan ng dugo ni Cristo. Ito ay magbabago magpakailanman kung paano natin nauugnay sa batas; ngunit hindi pawalang-sala ang paglalakad sa pagsuway tulad ng ginawa natin bago natin nakilala si Cristo. “Kaya’t sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman ang makatarungan sa kaniyang paningin: sapagka’t sa pamamagitan ng kautusan ay ang kaalaman ng kasalanan.” (Roma 3:20) Ipinahayag ng kautusan ang kasalanan. Upang subukan at panatilihin ito pagkatapos mong nasira ito na, ay kasalanan; ito ay tulad ng Adan at Eba kapag sila ay nagkasala at ang kanilang kahubaran ay lumitaw. Sila ay nagkasala, ngunit sinubukan ang kanilang sarili upang itago ang kanilang pagkakasala; ngunit tanging si Cristo lamang ang maaaring magdamit sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo; Maaaring tanggapin ng Diyos walang mas kaunti. “Sapagka’t kung aking itatayo ang mga bagay na aking nalipol, ay pinalalansang ko ang aking sarili.” (Galacia 2:18) Samakatuwid, ang kautusan ay maaari lamang gumawa ng pagkahatulan at hindi kaligtasan, kundi ang tunay na kaligtasan kay Kristo,

Bukod dito, na ang mga anak ng tipan ng kapayapaan ng Diyos ay hindi maaaring tanggihan sa pamamagitan ng mga utos-tagabantay:

“At ang dragon (si Satanas, ang matandang ahas na nagdaya kay Eva) ay napoot sa babae (ang minamahal na bansa-ang makalangit na Jerusalem), at nagpunta upang makipagdigma sa nalabi sa kanyang binhi, na sumusunod sa mga utos ng Diyos, at magkaroon ng patotoo kay Jesu-Cristo (ang Espiritu ng Diyos – Apo 19:10). “(Apo 12:17)

At kahit lahat ng masama, lahat ng mga diyablo ng impiyerno at kanilang mga ahente ay darating laban sa atin, gayunman ang kapayapaan ng Diyos na ipinakita sa atin ay magtagumpay at magtatagumpay sa lahat ng ating mga kaaway; ang diyablo ay pinalayas mula sa langit, at bagama’t tayo ay nabubuhay sa mundong ito at hindi sinasanggalang mula sa manunukso, maaaring tayo ay magkakaisa sa kapangyarihan ng langit kay Cristo, na nabuhay na higit sa bagyo sa Espiritu na naninirahan sa ating mga puso, bilang lumalakad tayo sa pagsunod sa Kanyang Salita. Ang kapayapaan na ito sa Diyos ay magkaisa sa atin sa isang banal na pinagmumulan ng kapangyarihan, na maitataas nang higit sa pinakamahihirap na mga pag-uusig.

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!