Ang Batas Kay Kristo
July 23, 2017 (One Comment) by Christian Israel

” At kinuha ito sa daan, ipinako ito sa Kanyang krus. . . ”
Colosas 2:14

“Ang mga salitang ‘ buwagin ,’ ‘alisin,’ ‘sirain,’ at ‘pagbabago’ ay patuloy na konektado sa batas ng ilang mga guro ng publiko na mayroong umiiral sa isip ng maraming tao ang matapat na paniniwala na ang lahat ay ipinahayag ng ang mga salitang ito ay ginawa sa kautusan ni Kristo.

Totoong dumating Siya upang “buwagin” ang isang bagay, at “alisin” ang isang bagay, at “sirain” ang isang bagay, at “baguhin” ang isang bagay; ngunit ito ay mahalaga na dapat nating malaman kung ano ang Kaniyang inalis, at kung ano ang Kanyang kinuha, at kung ano ang Kanyang nilipol, at kung ano ang nais Niyang baguhin sa pamamagitan ng Kanyang gawain sa ngalan ng tao . Madali nating matutunan ito mula sa Kasulatan.

ANO ANG NALANGKAS.

Sinasabi ng ating Tagapagligtas na si Jesucristo, na ” inalis Niya ang kamatayan , at nagdala ng buhay at walang kamatayan sa liwanag sa pamamagitan ng ebanghelyo.” 2 Tim. 1:10. Ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. “Ang kasalanan, kapag natapos na, ay nagdadala ng kamatayan.”

Santiago 1:15. Ngunit “ang kasalanan ay ang pagsuway ng kautusan.” 1 Juan 3: 4. Dahil dito, nalaglag ni Cristo ang resulta kung hindi kasuwato ng batas (na kung saan ay ang nakasulat na transcript ng nakapagsakripisyo na katangian ng Diyos), at ginawa Niya ito, hindi sa pamamagitan ng pagtanggal ng batas, kundi sa pamamagitan ng nagdadala sa amin sa pagkakaisa sa batas.

ANO ANG NAGPATULOY.

Nabasa natin na si Cristo “ay ipinahayag upang alisin ang ating mga kasalanan .” 1 Juan 3: 5. Siya ang nagdadala ng kasalanan, “Na ang Kanyang Sarili ay dinala ang ating mga kasalanan sa Kanyang katawan sa puno, na tayo ay namatay sa mga kasalanan, ay maaaring mamuhay sa katuwiran.” 1 Pedro 2:24, RV, margin. Ang kasalanan ay kawalan ng batas, at si Cristo ay ipinahayag upang alisin, hindi ang kautusan, kundi ang kasalanan.

Tandaan: Sa Jeremias 4: 4, sinasabi sa atin ng PANGINOON, “Tuliin ang inyong sarili sa PANGINOON, at alisin ang mga balat ng inyong puso, kayong mga tao ng Juda at ang mga naninirahan sa Jerusalem. . . “At pagkatapos sa Colosas 2: 11-13, ang pangakong ito ay natupad kay Cristo. . . “Na sa mga ito ay tinuli rin kayo ng pagtutuli na hindi ginawa ng mga kamay, sa pagtanggal ng katawan ng mga kasalanan ng laman, sa pamamagitan ng pagtutuli ni Cristo!”

” At sa gayon ay nasusulat, Ang unang taong si Adan ay naging kaluluwang may buhay; ngunit ang Huling Adan ay pinalakas ng Espiritu (Life-giving) ! “” Sapagkat sa pagkamatay Niya, namatay Siya nang minsan nang kasalanan; ngunit sa buhay Niya, nabubuhay Siya sa Diyos ! ”

I Mga Taga Corinto 15:45 at Mga Taga Roma 6:10

ANO SIYA NAGLABAG SA PAGKAKALA.

Ang saloobin ni Cristo patungo sa kautusan ay nakalagay sa propesiya na nagsasabing: “Siya ay pupusihin ang kautusan at gawing marangal.” Isa. 42:21. Sa kanyang sermon sa bundok, na kung saan ay ang sarili nito ngunit ang interpretasyon ng mga prinsipe na nakapaloob sa Mga Salita na sinasalita mula sa Bundok Sinai, sinabi ni Cristo: “Huwag ninyong isipin na naparito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta; Ako, hindi naparito upang sirain , kundi upang matupad. “Matt. 5:17. Siya “ay dumating upang ipaliwanag ang kaugnayan ng kautusan ng Diyos sa tao, at upang ilarawan ang mga utos nito sa pamamagitan ng Kanyang sariling halimbawa ng pagsunod.” [ Desire of Ages (DA), p. 308]

Ngunit tinuturuan tayo na “para sa layuning ito ipinakita ang Anak ng Diyos, upang mapuksa niya ang mga gawa ng diablo .” 1 Juan 3: 8. Ang mga gawa ng diyablo ay yaong mga salungat sa batas ng Diyos. “Ang diyablo ay nagkasala mula sa pasimula,” at sa bawat kaso “ang kasalanan ay ang pagsalangsang ng kautusan.” I Juan 3: 4-8

Bukod dito, dumating si Cristo upang sirain ang diyablo mismo. Ipinakilala ni Satanas sa daigdig na ito ang paghihimagsik laban sa Diyos at sa Kanyang batas, at ang misyon at gawain ni Cristo ay upang tapusin ang paghihimagsik at ang tagataguyod nito. Upang gawin iyon, kinuha Niya ang ating laman, “upang sa pamamagitan ng kamatayan ay mapuksa Niya ang may kapangyarihan ng kamatayan , iyan ang diyablo.” Heb. 2:14.

” Sapagkat sa pagkamatay Niya, namatay Siya nang minsan nang kasalanan; ngunit sa buhay Niya, nabubuhay Siya sa Diyos . . . ! “Roma 6:10

ANO SIYANG NAGBABAGO.

Isang bagay na pinagpalang malaman na ang pagbabago ay ginawa ni Cristo sa pagbibigay ng Kanyang sarili para sa tao. Tiyak na kailangang gumawa ng isang pagbabago. Ang mga kalalakihan ay malayo sa katuwiran, “na nahiwalay mula sa Buhay ni

Diyos sa pamamagitan ng kamangmangan na nasa kanila “(Efeso 4:18),” walang pag-asa at walang Diyos sa mundo. “Efe. 2:12. ” Ngunit ang Diyos , na mayaman sa awa, … ay nagbuhay sa atin kasama ni Kristo, … at ibinangon na tayong sama-sama, at pinalingkod tayo nang sama-sama sa mga lugar sa kalangitan kay Cristo Jesus.” Efe. 2: 4-6. At kaya “lahat tayo … ay nabago sa iisang larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian.” 2 Cor. 3:18.

Ngunit higit pa kaysa sa isang pagbabago ng pagkatao ay ipinagkaloob para sa atin, sapagkat “hinahanap natin ang Tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, Na siyang magbabago sa ating masamang katawan , upang ito ay maging katulad ng Kanyang maluwalhating katawan.” Phil. 3:20, 21. “Hindi tayong lahat ay matutulog, ngunit lahat tayo ay babaguhin, sa isang sandali, sa isang kisap-mata, sa huling trumpeta.” 1 Cor. 15:51, 52.

Maluwalhating pagbabago! Ang isang nabagong katangian at isang nabagong katawan! Ito ang kabuuan ng Kaligtasan na ibinigay para sa atin kay Jesucristo. Sa gayon ay nagiging maliwanag mula sa pagtuturo ng Kasulatan na si Cristo ay dumating upang buwagin , hindi, ang batas, kundi ang kamatayan; upang alisin, hindi ang kautusan, kundi ang ating mga kasalanan; upang sirain, hindi ang batas, kundi ang diyablo at ang kanyang mga gawa; upang baguhin, hindi ang batas, ngunit sa amin. At ginawa Niya ang lahat ng ito “sa pamamagitan ng sakripisyo ng Kanyang Sarili!” Heb. 9:26.

” Sapagkat ang batas ng Espiritu ng Buhay kay Cristo Jesus, ay ginawa sa akin _______ (ang iyong pangalan) malaya sa batas ng kasalanan at kamatayan. Para sa kung ano ang hindi maaaring gawin ng batas (magbigay ng bagong buhay), sa mahina sa pamamagitan ng laman. . . . Ipinadala ng Diyos ang Kanyang Sariling Anak sa pagkakahawig ng makasalanang laman, at kapalit ng kasalanan, hinatulan ang kasalanan sa laman. . .

     Upang ang katuwiran ng kautusan ay mapuno ng puspos sa atin, na hindi nagsisilakad sa laman, kundi sa pamamagitan ng Espiritu . ”
Roma 8: 2-4 at Zacarias 4: 6

Undated Armadale Campmeetings, 1895, “Ang Batas kay Cristo; O, ang Relasyon sa Pagitan ng Batas at ng Ebanghelyo, “

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Ang Batas Kay Kristo
July 23, 2017 (One Comment) by Christian Israel

” At kinuha ito sa daan, ipinako ito sa Kanyang krus. . . ”
Colosas 2:14

“Ang mga salitang ‘ buwagin ,’ ‘alisin,’ ‘sirain,’ at ‘pagbabago’ ay patuloy na konektado sa batas ng ilang mga guro ng publiko na mayroong umiiral sa isip ng maraming tao ang matapat na paniniwala na ang lahat ay ipinahayag ng ang mga salitang ito ay ginawa sa kautusan ni Kristo.

Totoong dumating Siya upang “buwagin” ang isang bagay, at “alisin” ang isang bagay, at “sirain” ang isang bagay, at “baguhin” ang isang bagay; ngunit ito ay mahalaga na dapat nating malaman kung ano ang Kaniyang inalis, at kung ano ang Kanyang kinuha, at kung ano ang Kanyang nilipol, at kung ano ang nais Niyang baguhin sa pamamagitan ng Kanyang gawain sa ngalan ng tao . Madali nating matutunan ito mula sa Kasulatan.

ANO ANG NALANGKAS.

Sinasabi ng ating Tagapagligtas na si Jesucristo, na ” inalis Niya ang kamatayan , at nagdala ng buhay at walang kamatayan sa liwanag sa pamamagitan ng ebanghelyo.” 2 Tim. 1:10. Ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. “Ang kasalanan, kapag natapos na, ay nagdadala ng kamatayan.”

Santiago 1:15. Ngunit “ang kasalanan ay ang pagsuway ng kautusan.” 1 Juan 3: 4. Dahil dito, nalaglag ni Cristo ang resulta kung hindi kasuwato ng batas (na kung saan ay ang nakasulat na transcript ng nakapagsakripisyo na katangian ng Diyos), at ginawa Niya ito, hindi sa pamamagitan ng pagtanggal ng batas, kundi sa pamamagitan ng nagdadala sa amin sa pagkakaisa sa batas.

ANO ANG NAGPATULOY.

Nabasa natin na si Cristo “ay ipinahayag upang alisin ang ating mga kasalanan .” 1 Juan 3: 5. Siya ang nagdadala ng kasalanan, “Na ang Kanyang Sarili ay dinala ang ating mga kasalanan sa Kanyang katawan sa puno, na tayo ay namatay sa mga kasalanan, ay maaaring mamuhay sa katuwiran.” 1 Pedro 2:24, RV, margin. Ang kasalanan ay kawalan ng batas, at si Cristo ay ipinahayag upang alisin, hindi ang kautusan, kundi ang kasalanan.

Tandaan: Sa Jeremias 4: 4, sinasabi sa atin ng PANGINOON, “Tuliin ang inyong sarili sa PANGINOON, at alisin ang mga balat ng inyong puso, kayong mga tao ng Juda at ang mga naninirahan sa Jerusalem. . . “At pagkatapos sa Colosas 2: 11-13, ang pangakong ito ay natupad kay Cristo. . . “Na sa mga ito ay tinuli rin kayo ng pagtutuli na hindi ginawa ng mga kamay, sa pagtanggal ng katawan ng mga kasalanan ng laman, sa pamamagitan ng pagtutuli ni Cristo!”

” At sa gayon ay nasusulat, Ang unang taong si Adan ay naging kaluluwang may buhay; ngunit ang Huling Adan ay pinalakas ng Espiritu (Life-giving) ! “” Sapagkat sa pagkamatay Niya, namatay Siya nang minsan nang kasalanan; ngunit sa buhay Niya, nabubuhay Siya sa Diyos ! ”

I Mga Taga Corinto 15:45 at Mga Taga Roma 6:10

ANO SIYA NAGLABAG SA PAGKAKALA.

Ang saloobin ni Cristo patungo sa kautusan ay nakalagay sa propesiya na nagsasabing: “Siya ay pupusihin ang kautusan at gawing marangal.” Isa. 42:21. Sa kanyang sermon sa bundok, na kung saan ay ang sarili nito ngunit ang interpretasyon ng mga prinsipe na nakapaloob sa Mga Salita na sinasalita mula sa Bundok Sinai, sinabi ni Cristo: “Huwag ninyong isipin na naparito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta; Ako, hindi naparito upang sirain , kundi upang matupad. “Matt. 5:17. Siya “ay dumating upang ipaliwanag ang kaugnayan ng kautusan ng Diyos sa tao, at upang ilarawan ang mga utos nito sa pamamagitan ng Kanyang sariling halimbawa ng pagsunod.” [ Desire of Ages (DA), p. 308]

Ngunit tinuturuan tayo na “para sa layuning ito ipinakita ang Anak ng Diyos, upang mapuksa niya ang mga gawa ng diablo .” 1 Juan 3: 8. Ang mga gawa ng diyablo ay yaong mga salungat sa batas ng Diyos. “Ang diyablo ay nagkasala mula sa pasimula,” at sa bawat kaso “ang kasalanan ay ang pagsalangsang ng kautusan.” I Juan 3: 4-8

Bukod dito, dumating si Cristo upang sirain ang diyablo mismo. Ipinakilala ni Satanas sa daigdig na ito ang paghihimagsik laban sa Diyos at sa Kanyang batas, at ang misyon at gawain ni Cristo ay upang tapusin ang paghihimagsik at ang tagataguyod nito. Upang gawin iyon, kinuha Niya ang ating laman, “upang sa pamamagitan ng kamatayan ay mapuksa Niya ang may kapangyarihan ng kamatayan , iyan ang diyablo.” Heb. 2:14.

” Sapagkat sa pagkamatay Niya, namatay Siya nang minsan nang kasalanan; ngunit sa buhay Niya, nabubuhay Siya sa Diyos . . . ! “Roma 6:10

ANO SIYANG NAGBABAGO.

Isang bagay na pinagpalang malaman na ang pagbabago ay ginawa ni Cristo sa pagbibigay ng Kanyang sarili para sa tao. Tiyak na kailangang gumawa ng isang pagbabago. Ang mga kalalakihan ay malayo sa katuwiran, “na nahiwalay mula sa Buhay ni

Diyos sa pamamagitan ng kamangmangan na nasa kanila “(Efeso 4:18),” walang pag-asa at walang Diyos sa mundo. “Efe. 2:12. ” Ngunit ang Diyos , na mayaman sa awa, … ay nagbuhay sa atin kasama ni Kristo, … at ibinangon na tayong sama-sama, at pinalingkod tayo nang sama-sama sa mga lugar sa kalangitan kay Cristo Jesus.” Efe. 2: 4-6. At kaya “lahat tayo … ay nabago sa iisang larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian.” 2 Cor. 3:18.

Ngunit higit pa kaysa sa isang pagbabago ng pagkatao ay ipinagkaloob para sa atin, sapagkat “hinahanap natin ang Tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, Na siyang magbabago sa ating masamang katawan , upang ito ay maging katulad ng Kanyang maluwalhating katawan.” Phil. 3:20, 21. “Hindi tayong lahat ay matutulog, ngunit lahat tayo ay babaguhin, sa isang sandali, sa isang kisap-mata, sa huling trumpeta.” 1 Cor. 15:51, 52.

Maluwalhating pagbabago! Ang isang nabagong katangian at isang nabagong katawan! Ito ang kabuuan ng Kaligtasan na ibinigay para sa atin kay Jesucristo. Sa gayon ay nagiging maliwanag mula sa pagtuturo ng Kasulatan na si Cristo ay dumating upang buwagin , hindi, ang batas, kundi ang kamatayan; upang alisin, hindi ang kautusan, kundi ang ating mga kasalanan; upang sirain, hindi ang batas, kundi ang diyablo at ang kanyang mga gawa; upang baguhin, hindi ang batas, ngunit sa amin. At ginawa Niya ang lahat ng ito “sa pamamagitan ng sakripisyo ng Kanyang Sarili!” Heb. 9:26.

” Sapagkat ang batas ng Espiritu ng Buhay kay Cristo Jesus, ay ginawa sa akin _______ (ang iyong pangalan) malaya sa batas ng kasalanan at kamatayan. Para sa kung ano ang hindi maaaring gawin ng batas (magbigay ng bagong buhay), sa mahina sa pamamagitan ng laman. . . . Ipinadala ng Diyos ang Kanyang Sariling Anak sa pagkakahawig ng makasalanang laman, at kapalit ng kasalanan, hinatulan ang kasalanan sa laman. . .

     Upang ang katuwiran ng kautusan ay mapuno ng puspos sa atin, na hindi nagsisilakad sa laman, kundi sa pamamagitan ng Espiritu . ”
Roma 8: 2-4 at Zacarias 4: 6

Undated Armadale Campmeetings, 1895, “Ang Batas kay Cristo; O, ang Relasyon sa Pagitan ng Batas at ng Ebanghelyo, “

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!