“Ako ay Hentil, Hindi isang Hudyo…”
October 23, 2020 (No Comments) by Christian Israel

“Ako’y isang tao lamang …” sabi ng lalaki na nahulog sa kanyang mukha, ang pagsisikap upang bigyang-katwiran ang kanyang mga kahinaan at kasalanan bukod sa Diyos. Ang isang tao na nagpahayag na nawalan siya ng kumpiyansa sa sarili, na bumagsak sa parehong pagkakasalungatan ng kasalanan na nagugulo sa kanya mula sa kanyang kabataan. Ang kanyang pagtatapat ay hindi nagpapahayag ng anuman sa Diyos, wala sa Kanyang kakayahan at kapangyarihan upang maligtas, at wala nang higit pa sa pananampalataya kaysa sa ateista, sapagkat sa pag-amin ay halos wala siyang nalalaman, bagama’t sa propesyon ay inaangkin niya ang pangalan ni Kristo; kaya inilagay sa kanya nang hindi sinasadya ang paglabag sa ikatlong utos, “Huwag mong kunin ang Aking pangalan sa walang kabuluhan …”. Ano ang pag-asa ng isang tao? Pagkatapos ng lahat, siya lamang ang tao?
Ang pagpapatakbo sa parehong ugat ng pag-iisip ay ang pagsisisi ng kanyang kapatid na babae: “Mga Hentil kami, at hindi mga Hudyo.” Sa pangkalahatan, gagamitin ito ng mga nag-aangking Kristiyano bilang batayan sa hindi pagsunod sa batas ng Diyos gaya ng itinuro kay Moises, Kami ay mga Hentil … “ay isang pag-amin maliit na maikling ng athiesm sa ito ay resulta ng pagtatapos. Sumusunod ka ba? Ipaliwanag natin ang pag-amin na ito, at hindi ito magtatagal upang maipahayag ang malimit-taos-puso ngunit naligawang pag-amin ng paglalagay ng pagtitiwala sa sangkatauhan ng isang tao.

Ang argumento ay napakagandang tunog sa ilan. “Ako ay isang Hentil, hindi isang Hudyo” parang isang mahusay na paglalarawan ng pagkakakilanlan ng isang tao. At tama iyan. Ang parehong mga confession sa itaas ay confessions tungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Kaya ano ang ibig sabihin ng ikaw ay Gentil? Naisip mo ba ito sa ngayon? Karamihan na, sa pagsasabing ganito, ay nagpapahiwatig sa pamamagitan ng kanilang mga salita ang tila mabilis na pag-aayos sa salot ng ipinapalagay na Hudaismo. Siya na gumagawa ng ganitong pag-amin ay nakikita lamang ang pagkayamot sa kanyang pananampalataya at kasanayan; siya na gumagawa ng tulad ng isang pag-amin ay may pananaw na ang mga batas na ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo ay natural na nagreresulta sa Pharisaical Hudaismo na nagplano upang ipako sa krus si Kristo. At naiintindihan ito, sapagkat ito ay ang makatarungang relihiyosong uri ng araw na iyon na ang mga punong tagapagmana ng pagpatay sa Kordero ng Diyos. Hindi ba nila binigyan ang batas na gumawa ng mga ito upang maging makasarili? Bakit gusto ng isang tao na ma-uri sa isang grupo ng mga taong matuwid sa sarili na nag-angkin na mahal na mahal ang Diyos na kinapopootan nila Siya? Ngunit gaya ng tunog ng mga argumentong ito, gusto nating malaman kung ano talaga ang itinuturo ng Biblia, hindi lamang ang “tunog ng mabuti” – Ikaw ba ay isang “Gentil”? Ano ang ibig sabihin nito ayon sa Biblia?
Bago tumitingin nang maikli sa paksang ito, maaaring maging mabuti ang pag-alis ng ilang mga pag-iisip mula sa pasimula. Maging makatarungan nating tandaan na ang lahat ng mga may-akda ng Kasulatan ng 66 na aklat na nasa Kanon ng Bibliya ay may mga salitang Hebreo. Bukod dito, karamihan sa mga matatandang espirituwal na lider at nagniningning na mga halimbawa ng Biblia ay hindi bababa sa mga Israelita, at sa karamihan ng mga kaso, sila ay sa tribu ng Judah (mga Hudyo). Samakatuwid kapag inaangkin na itaguyod ang Biblia, maaari naming tiyak na sabihin na ang aklat ay isang aklat na Hebreo.
Mahalaga rin na tandaan na ang kautusan na ibinigay kay Moises ay isang kautusan na ibinigay mismo at isinulat ng Diyos mismo (Exodo 24:12), at hindi Niya ibinigay ito para sa layuning ililipol ang Kanyang Anak, ngunit ibinigay ito sa halip na ihayag ang mga kasalanan na nakatago sa puso ng mga na ipinako sa krus ang Kanyang Anak (Roma 5:20). Ang pag-iisip tungkol sa batas, at ang pag-iisip na nag-iisa, ay dapat bigyan ng oras upang maghukay at manirahan sa iyong isipan; dahil ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay kasing layo ng silangan mula sa kanluran. Ang lohikal na konklusyon ng isang ibig sabihin ay ang pagpawi ng batas, habang ang konklusyon ng iba ay nangangahulugan ng pagtataas ng layunin ng batas sa plano ng kaligtasan.
Kaya ikaw ay Gentil. Ang pangunahing isyu dito ay kung ano ang ibig sabihin ng kaligtasan ng mga Gentil? Ito ba ay upang patayin ang kautusan ng Diyos upang ang mga Gentil ay makapapatuloy sa pagsasanay sa parehong paraan ng pamumuhay, habang nagsasabing ang kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya? Ang grasya ba ay sa wakas ay magwawakas sa salot na iyon ng isang batas na may pagkakasala sapagkat ang tao ay hindi maitatago ito, o kung nais niyang dalhin ang kanyang buhay alinsunod sa mga utos na ibinigay ng Diyos sa Kanyang mga tao, siya ay magiging kaaway ng Diyos ang resulta? Tunay na kawili-wili, ito ay isang pag-iisip na umiiral sa unang simbahan. Ang doktrinang ito, na tinatawag na “doktrina ng mga Nicolaitans …”, ay hindi isang doktrina ng mga apostol, ngunit nagmula sa isang pamamaraang ng pilosopiya ng Alexandria (pag-iisip ng Griyego) sa Kristiyanong termino ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya [sinasabi ko ang “katawagang” sapagkat ang konsepto ay ganap na baluktot upang sabihin ang isang bagay na ang mga apostol o ang Biblia ay hindi kailanman tunay na itinuro]. Ang doktrinang ito ay iniulat ng mga apostol na “pinabalik ang biyaya ng ating Diyos sa karumihan” (Judas 1: 4), “Bagaman ipinangako silang kalayaan, sila mismo ang mga lingkod ng katiwalian … Sapagkat mas mabuti para sa kanila na huwag ay nalalaman ang daan ng katuwiran, maliban, pagkatapos nilang malaman ito, upang lumiko mula sa banal na utos na ibinigay sa kanila “(2 Pedro 2: 18-21).
Ang biyayang ito na walang magagawa para sa Gentil, at walang kaugnayan sa batas ng Diyos kahit ano pa man, ay isang base na peke na naging mga nag-aangkin na mga tagasunod ni Cristo sa mga tagapaglingkod ni Satanas, at mga alipin ng kasalanan, habang nagpapahayag na iligtas. Dapat nating tandaan, na kapag ang linyang ito ng pag-iisip ay ginagawa ng mga nag-aangkin na mga tao ng Diyos, sinaway sila ng Diyos, sinasabing, “Magnanakaw ba kayo, magpatay, mangangalunya, manumpa sa kasinungalingan, at magsunog ng insenso kay Baal, at lumakad ka sa ibang mga diyos na hindi mo kilala; At lumapit ka at tumayo sa harap ko sa bahay na ito, na tinawag sa aking pangalan, at nagsasabi, Kami ay nangagkaloob upang gawin ang lahat ng mga karumal-dumal na bagay na ito? ”
(Jeremias 7: 9-10)

Na-save ka ba mula sa iyong lumang buhay nang walang Kristo lamang upang magpatuloy sa buhay sa iyong lumang buhay, sa ilalim ng isang Kristiyano magkaila? Christian rap, Christian death metal, Christian fashion, Christian entertainment, Christian competition, Christian homosexuality? Magiging angkop ba ang Kristiyanong Hentil sa paglalarawan iyan? Tiyak na nakasalalay ito sa kung ano ang ibig sabihin ng isang Hentil.
Sinabihan tayo ng isang klase ng mga taong naligtas mula sa mga Gentil, ngunit ang aktwal na salita para sa “mga Gentil” ay “mga pagano” o “dayuhan”. Nangangahulugan ito na sila ay mga dayuhan ng pamahalaan at pagkamamamayan ng langit, at ng Diyos ng langit. Ang Banal na kasulatan ay malinaw na nagsasabi na ang isang nagkukumpisal ay may isang repormasyon sa puso at buhay, at ang mga Gentil “na sa ibang mga panahon ay nahiwalay at mga kaaway sa [kanilang] kaisipan sa pamamagitan ng mga gawa ng masama, ngayon ay nakipagkasundo na Siya”
(Col 1:21).
Napansin mo ba iyon? Ang mga Gentil ay nahiwalay, nahiwalay, at mga kaaway sa kanilang pag-iisip, sa pamamagitan ng masasamang gawa. Nakasama ba ng Diyos ang mga gawaing masama na naghiwalay sa Gentil mula sa Diyos? O nakipagkasundo ba ang Diyos sa Gentil sa pamamagitan ng paghiwalay sa kanila mula sa mga gawaing masama, na nagliligtas sa kanila “mula sa kanilang mga kasalanan” (Mateo 1:21)? Sinabihan tayo na tayo ay naligtas mula sa ating mga kasalanan, at hindi sa kanila. Sinabihan tayo sa mga nakabilang na Hentil kay Cristo, “Kaya’t alalahanin, na noong una ay mga Gentil sa laman …” (Efeso 2:11). Kung gayon, ano ang gagawin mo kapag nakarating ka kay Kristo kung hindi ka Gentil? Maaaring sorpresa ka ng sagot.

Marami tayong sinasabihan tungkol sa biyaya na natatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo mula sa Kasulatan. Wala sa Kasulatan, kapag nabasa nang wasto, ay magiging sanhi ng batas upang gumana sa digmaan ng biyaya, na ang batas ay may batas lamang, at ang Gentil ay may biyaya lamang; ang dalawa sa mga ito ay sobra-sobra na kung saan ang mga tao na hindi nakakaalam ng katotohanan ay may tendensiyang dalhin. Tungkol sa biyaya na nagliligtas, sinabihan tayo na ito ay isang epektibong biyaya, na gumagawa ng katuwiran sa mga naniniwala. “Sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito ay hindi sa inyong sarili: ito ay ang kaloob ng Diyos: Hindi sa mga gawa, baka ang sinumang tao ay magmapuri. Sapagkat tayo ang Kanyang gawa, na nilikha kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na itinakda ng Diyos bago tayo dapat lumakad sa kanila.
“(Efe 2: 8-10) Bagaman ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng mga gawa, ang kaligtasan ay gumagawa ng bunga ng mabubuting gawa na” dapat tayong lumakad “. At ano ang hitsura nito sa paglalakad sa pamamagitan ng biyaya? Mukhang si Cristo. “At sa ganito ay nalalaman natin na kilala natin siya, kung susundin natin ang kanyang mga kautusan. Siyang nagsasabing, nakakikilala ako sa kaniya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay isang sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kanya … Ang nagsasabi na nananatili sa kanya [si Cristo] ay dapat din lumakad, kahit na kung Siya ay lumakad.
(1 Juan 2: 3-6) Hindi
kami mga Gentil, kami ay mga Kristiyano. Hindi tayo mukhang mga Hentil, pinaghiwalay at nahiwalay mula sa Diyos, tayo ay magiging katulad ni Cristo, na nakakonekta sa Kanya bilang sanga sa puno ng ubas, lumalaki at naghahayag ng Kanyang imahe at pagkakahawig.
Ang lumang talinghaga ng cart at ang kabayo ay talagang isang angkop na isa upang mas mahusay na ilarawan ang batas at biyaya, at ang matinding mga posisyon ng maraming ay tumatagal sa isang gilid o sa iba pang mga. Marahil narinig mo na sinabi, “Inilagay mo ang kariton sa harap ng kabayo!” Marami ang naglagay ng cart bago ang kabayo pagdating sa mga gawa. Ang kabayo ay pinangalanang Grace, at ang kariton ay pinangalanang Works. Ang cart, Works, ay dinala ng kabayo, Grace. Ang ilan ay nagkamali sa paglagay ng kariton sa harap ng kabayo, at nagtataka kung bakit sila wala sa kanilang karanasan sa Kristiyano. Ito ay dahil kailangan nila ng biyaya! Grace! Ngunit marami sa ngayon ay nakaupo sa kariton (nakadikit sa upuan, sapagkat ang isang tao ay laging gumagawa ng isang bagay, mabuti man o masama), at sinasabing, “Walang kargahan ng pasasalamat, tanging ang kabayo na ito … biyaya lamang”; ito rin ay nakakakuha ng mga ito wala, sapagkat wala na silang kasabay sa kanilang karanasan sa Kristiyano dahil hindi sila lumalaki sa biyaya na nagbubunga ng bunga ng mabubuting gawa. Maaari mong isipin ang pagpapadala ng iyong kabayo off nang walang unang strapping ito sa iyong cart? Ang kabayo ay tumatakbo, at ikaw ay naiwan na nakaupo sa iyong kariton. Makakakuha ka ng wala. Ang parehong mga extremes humantong sa parehong konklusyon, at ito ay anumang paghanga may mga kaya maraming mga espirituwal na pinsala na nag-aangkin Kristo ngayon? Kami ay mga Gentil na sinasabi nila, ngunit sa katunayan, sinasabi nila, “Hindi namin sinusunod ang batas dahil kami ay mga dayuhan ng kautusan.” Ngunit kung ikaw ay mga dayuhan ng kautusan, ikaw ay mga dayuhan sa kaharian na kung saan Batay sa batas din. at ikaw ay naiwan sa pag-upo sa iyong cart. Makakakuha ka ng wala. Ang parehong mga extremes humantong sa parehong konklusyon, at ito ay anumang paghanga may mga kaya maraming mga espirituwal na pinsala na nag-aangkin Kristo ngayon? Kami ay mga Gentil na sinasabi nila, ngunit sa katunayan, sinasabi nila, “Hindi namin sinusunod ang batas dahil kami ay mga dayuhan ng kautusan.” Ngunit kung ikaw ay mga dayuhan ng kautusan, ikaw ay mga dayuhan sa kaharian na kung saan Batay sa batas din. at ikaw ay naiwan sa pag-upo sa iyong cart. Makakakuha ka ng wala. Ang parehong mga extremes humantong sa parehong konklusyon, at ito ay anumang paghanga may mga kaya maraming mga espirituwal na pinsala na nag-aangkin Kristo ngayon? Kami ay mga Gentil na sinasabi nila, ngunit sa katunayan, sinasabi nila, “Hindi namin sinusunod ang batas dahil kami ay mga dayuhan ng kautusan.” Ngunit kung ikaw ay mga dayuhan ng kautusan, ikaw ay mga dayuhan sa kaharian na kung saan Batay sa batas din.

Gayunpaman ang lumang argumento ay lingers, “Ako ay isang Hentil, hindi isang Hudyo” dahil sa tingin mo ito ay mapanganib na iugnay ang youself sa batas na dahil sa mga Hudyo. Pagkatapos ng lahat, ang mga Hudyo na may batas ay walang ebanghelyo, hindi ba? Gayon pa man ang tribu ng Juda ang may pinakamalakas na ebanghelyo sa gitna ng mga tao sa mundo, at kanilang pananampalataya na naging bahagi ng mga nakabibilis na Gentil. Ang mga Gentil ay inaasahan na ibigay ang kanilang mga kasalanan para sa ebanghelyo, hindi ang mga Hudyo ang nagbigay ng kanilang batas para dito. Hindi itinuturo ng Kasulatan na dapat talikuran ng mga Hudyo ang kanilang batas, kundi, upang maunawaan ang kanilang batas sa isang wastong ugnayan sa ebanghelyo.
Kaya ano ang isyu ng mga taong Judio kung mayroon silang lahat ng ebanghelyo? Ito ay kawalan ng pananampalataya. Sa pagsasalita ng mga Judio bilang mga sanga ng punong kahoy, sinabi sa atin: “Kung ang ilan sa mga sanga ay nahiwalay, at ikaw [Isang Gentil], na mula sa isang ligaw na punong olibo, ay sinanib sa gitna nila (ang punong kahoy na itinanim ng Diyos- Ang pananampalataya na ipinagkatiwala sa mga Hebreo), at kasama nila ay nakikibahagi sa ugat at katabaan ng punong olibo;
(Pagkakain at pinalakas sa pamamagitan ng kung ano ang pinainom at pinalusog ng mga Hebreo), Ipagmalaki laban sa mga sanga … “(Mga Taga Roma 11:17) Pinalayas ba ng Diyos ang kanyang punong olibo, ang pananampalataya na itinatag Niya at nagtanim, at nagtatanim ng ibang sa halip na ligaw na puno ng olibo? Nagbigay ba ang Diyos ng isang bagong pananampalataya batay sa biyaya, dahil ang unang nakatanim niya, batay sa batas, ay may sira? Hindi. Para sa punong iyon ay laging may batas at biyaya (Gen. 6: 8, Exodo 33:13, Zacarias 4: 7).
Kinuha niya ang mga sanga ng isang ligaw na punong olibo, isang ganap na naiibang pananampalataya, at nagtanim sa mga ito sa kanyang punong olibo, at ang walang bunga na mga sanga na patay at hindi tumanggap ng pagkain mula sa punong kahoy “dahil sa kawalan ng pananampalataya ay nabali”. Ang pagpapakain na kanilang tatanggapin ay ngayon ang makapangyarihang puwersa ng mga sangang iyon na sinanib sa mga sanga mula sa ligaw na punong olibo ay may bagong pundasyon. Kaya’t ikaw ay itinatag sa pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa mga Hebreo; Ang Kristiyanismo ay hindi isang bagong relihiyon batay sa mga Hentil na hindi pinahintulutan ang Batas ng Batas at pundasyon ng Israel, ngunit ang Kristiyanismo ay isang lumang relihiyon na itinayo mula kay Adan at Eva, ang unang mga mananampalataya sa Mesiyanikong pag-asa ng kaligtasan (Genesis 1:15).
Ngunit ngayon dahil sinasabi ko ito, marami kang nakapaghuhukay ng mga larawan sa iyong isipan ng mga draddles, mga bituin ni David, naghahain ng mga hayop, at nag-waving mga sanga ng palma sa iyong mga kamay, ngunit hindi ito, at hindi kailanman naging, kung ano ang bumubuo ng buhay na pananampalataya kay Cristo ; Ang buhay na pananampalataya kay Cristo ay dalisay na pagsamba at karangalan ng kautusan ng Diyos sa kaayusan at paraan na ipinahayag sa batas. Ito ay hindi binubuo sa paghahain ng mga hayop, kundi “espirituwal na sakripisyo”; hindi sa panlabas na pagsunod ng laman, kundi ang panloob na gawain ng Espiritu ni Kristo sa puso, na gumagawa ng panlabas na pagbabago ng buhay; na sabihin kay David, “O mahal ko ang iyong batas! Ito ang aking pagmumuni-muni sa buong araw! “Sa gayon ay hindi ka talaga isang Hentil, kundi isang espirituwal na Judio, na nagpapanatili ng batas mula sa puso [Kabilang dito ang aktwal na pag-iingat ng araw ng Sabbath- Tingnan ang artikulo Ang Konseho ng Jerusalem &
Kung si Cristo ay dumating upang patayin ang kautusan, ang kaligtasan ay hindi nangangailangan ng anumang pagbabago ng buhay, ngunit si Cristo Mismo ay nagsabi, “Huwag mong isipin na ako’y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta; Hindi ako naparito upang sirain, kundi upang matupad … kung sinuman ang bumabali sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito, at nagtuturo sa mga tao upang ipag-utos na napakaliit sa kaharian ng langit … “(Mateo 5:19).
Marami ang nag-iisip na si Kristo ay napalitan sa relihiyon na itinatag ng Diyos, dahil lamang na wala nang kaparehong pormal na ritwalistang mga obserbasyon, tulad ng itinatag ng Diyos upang ilubog ang mabubuting bagay na darating kay Cristo. Naalala ko kapag tinatalakay ko ang isyung ito sa isang taimtim kong kapatid tungkol sa isyu. Sinabi niya na hinggil sa mga oras ng pagsamba, ang Diyos ay inalipusta na sambahin ayon sa mga panahong nakasaad sa batas. Nang binanggit ko ang katotohanan na tinitingnan ng mga apostol ang lahat ng oras ng pagsamba na nakabalangkas sa Kasulatan, tumugon siya na kailangan kong tandaan na sila ay mga Hudyo din at hindi lubos na nauunawaan kung ano ang nangyari sa krus. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi katulad ng mga apostol ng mga Judio, mas maliwanag na makikita natin ang kanilang pagkakamali ngayon. Nalilito ako, kaya tinanong ko siya kung napagtanto niya na ang buong batayan ng bagong tipan para sa kanyang mga argumento ay isinulat ng mga sinabi niya ay may mali ang pag-unawa, sa gayon ay nagtuturo sa kanila ng isang bagay na salungat sa kanilang propesyon at kasanayan. Hindi siya tumugon. Paano siya? Samantalang ang kapatid na ito ay taos-puso, maraming mga naniniwala ako na taos-pusong nagbabasa sa Kasulatan ang ideya na sila ay mga Gentil, at wala nang kinalaman sa batas ng Diyos.
Kaya sinabi ni Kristo na huwag isipin na dumating Siya upang sirain kundi upang matupad ang batas. Ano ang argumento na ginagamit ng mga taong gustong patayin ang batas, kapag sinabi ni Cristo ang mga salitang iyon? Sinasabi nila, “Natupad niya ang batas, kaya hindi namin kailangang, dahil hindi namin magagawa.” Sabi nila, “Kami ay tao lamang …” … tandaan? Ang ideyang ito na nagpo-promote ay tunay na nagtuturo sa mga tao na wala nang kapangyarihan si Cristo na iligtas ang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan kaysa dapat nilang itigil ang paggawa sa kanila. Sa kabutihang palad wala nang higit pa mula sa katotohanan para sa Kristiyano na malapit na kay Cristo. Si Kristo ay may lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa, at ang mga may kaugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo ay makikita Siya bilang pinagmumulan ng kalakasan, at kapangyarihan ng Diyos na lumakad sa isang paraan na, sa kanilang sariling lakas ng tao, ay imposible. Dumating si Cristo upang tuparin, hindi lamang sa mga araw ng Kanyang laman sa lupa, ngunit dumating Siya upang tuparin ang kautusan hanggang sa pinakamalayo sa lahat ng Kanyang naparito upang iligtas. Sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu, gagawin Niya kung ano ang pagkadiyos sa mga araw ng Kanyang laman, maliban sa aking laman, “upang ang katuwiran ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu … Para sa pagiging makalamang sa laman ay kamatayan; ngunit ang espirituwal na pag-iisip ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang laman ng isip ay pakikipag-away laban sa Diyos: sapagkat ito ay hindi napapailalim sa kautusan ng Diyos, ni sa katunayan. “Ang Kanyang kabanalan ay nakakatugon sa aking sangkatauhan, at sa gayon ay sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, ang tao ay hindi maaaring sabihin,” Ako lamang ng tao “bilang isang dahilan para sa kasalanan, ngunit sa halip,” Sa pamamagitan ni Kristo, ako ay isang anak ng Diyos. “Pribilehiyo ng mga Kristiyano sa malalim na kaugnayan kay Cristo upang sabihin,” Kapag nakita mo ako, nakita mo Kristo. “Gaya ng sinabi ni Cristo kay Felipe,” Nang nakita mo Ako, nakita mo ang Ama. Hindi ba naniniwala na ako ay nasa Ama, at ang Ama sa Akin? “Ang Banal na Anak ng Diyos na nakagapos sa Kanyang Sarili sa laman, ay sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, gagawin ang Kanyang tahanan sa ating mga puso, at ipapakilala ang Kanyang sarili sa atin upang matawag tayo ang mga anak ng Diyos (1 Juan 3: 1); Tinatawag Niya tayo sa Kanyang mga kapatid (Hebreo 2: 11-13), at tinawag ang Kanyang Diyos na ating Diyos, at Kanyang Ama ang ating Ama (Juan 20:17).
Yaong mga nagtuturo na natupad ni Cristo ang kautusan dahil hindi natin matamasa si Kristo na tinutupad ang batas sa atin; hindi nila natamasa ang banal na kapangyarihan na naninirahan sa sasakyang pantao upang makapaglalakad sa pagsunod sa lahat ng utos ng Diyos.
Ang mga Hebreo na nagtataglay ng salita ng Diyos, Kanyang batas, at Kanyang mga pangako, ay alam din sa bahagi ng Kanyang pangako ng kaligtasan mula sa kasalanan. Alam nila kung ano ang ibig sabihin ay maligtas sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at upang maniwala kay Cristo para sa kaligtasan; ang mga Hentil na “walang Kristo, mga dayuhan mula sa pagkamamamayan ng Israel, at mga hindi kakilala mula sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa, at walang Diyos sa mundo” (Efeso 2:12). Sila ay WALANG KRISTO, at WALANG DIYOS, dahil sila ay ALIENS mula sa pagkamamamayan ng Israel, ngunit ang Israel ay hindi walang Diyos o Kristo, hangga’t hindi nila nalimutan ang ebanghelyo.
Sa pagsasalita tungkol sa Israel, sinabi sa atin na ang ebanghelyo ay ibinigay din sa kanila, “Sapagka’t sa atin ay ipinangaral ang evangelio, gayon din naman sa kanila: datapuwa’t ang salitang ipinangaral ay hindi pinagkalooban nila, na hindi sinamahan ng pananampalataya sa kanila na nangakarinig nito . “(Mga Hebreo 4: 2) Ito ay di paniniwala sa ebanghelyo na pumutol sa kanila mula sa puno, ngunit ang pagkakaroon ng ebanghelyo na ipinagkatiwala sa kanila ay ang ibig sabihin ng maging bahagi ng puno na itinanim ng Diyos. Ngunit nang walang pananampalataya sa ebanghelyo, hindi nila tinanggap ang Espiritu na maghahanda sa kanila na tanggapin si Kristo; ang lahat ng kanilang pananakot ay napuno ng sarili, at ang lahat ng kanilang katuwiran ay tao at nabubulok sa kasalanan. Hindi ito nakamit ang banal na pamantayan na dinala upang tingnan ng ebanghelyo, at dahil dito ay ipinako nila ang krus ni Cristo. Ang mga Hudyo, na salungat sa popular na opinyon, ay hindi dapat mahuli sa isang bilog na mga tradisyon at seremonya ng mga walang hangganang Judio. Ang walang pagkukulang dahil sa mga ito dahil sa kawalan ng pananampalataya ay talagang ang kahulugan ng kung ano ang isang Gentil. At hindi nakakagulat na ang mga nag-aangking Kristiyano ay hindi nais na makisama sa mga Hudyo-sila ay mga Judio sa labas, ngunit sa loob, sila’y mga Gentil na walang pananampalataya, at kaya walang Diyos at Kristo.
Gayunpaman, ang punong kahoy na itinanim ng Diyos ay matatag na nakaugat sa pundasyon ng Salita ng Diyos (at ngayon pa), si Cristo Mismo ang ugat at Puno na kung saan ang mga sanga ay tumanggap ng pagkain (Juan 15: 1, Isaias 11:10, Roma 15:12). Ang mga sanga ng Hebreo na nakipaglaban kay Cristo, at hinangad na panatilihin ang batas bukod sa biyaya ni Cristo ay hindi makagawa ng mabuting bagay, sapagkat sinabi ni Cristo, “Kung wala ako, wala kayong magagawa.” (Juan 15: 5) Ito ay kakaunti ang paghanga na hinahangad nilang patayin si Kristo kung hindi sila nalinis mula sa kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Mayroon pa silang poot at pagpatay sa kanilang mga puso-hindi ginawa ng ebanghelyo ang gawaing ito. Ang batas ng Diyos na kanilang naobserbahan sa labas ay hindi sumunod sa Kanyang katuwiran sa kanilang mga puso sa pamamagitan ng banal na daliri!
Ang cart samakatuwid, nang walang kabayo, ay walang anuman, at ang kabayo nang walang cart ang wala sa kita. Ang mga nagsasabing alinman ay wala si Cristo bilang mga Gentil sa katunayan, ay nananatili sa loob ng isang kariton na hindi na magpapatuloy hanggang sa ito ay makilala ang gawain ni Kristo may kaugnayan sa kapwa batas at biyaya. Kung ito man ay panlabas na Hudyo (na isang Hentil sa kanilang puso), o ang Hentil na hiwalay sa banal na pagpapagana ng pagsunod sa batas, ang mga resulta ay pareho. Paghihiwalay mula kay Kristo sa isang paraan o sa iba. Ang tanging tunay na bagay na sasabihin ay “Sa pamamagitan ng biyaya, ako ay isang Hudyo sa loob, delighted sa batas ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo ang aking Tagapagligtas, na gumagana sa akin kapwa sa kalooban at gawin ang kasiyahan ng Ama.” Amen.

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

“Ako ay Hentil, Hindi isang Hudyo…”
October 23, 2020 (No Comments) by Christian Israel

“Ako’y isang tao lamang …” sabi ng lalaki na nahulog sa kanyang mukha, ang pagsisikap upang bigyang-katwiran ang kanyang mga kahinaan at kasalanan bukod sa Diyos. Ang isang tao na nagpahayag na nawalan siya ng kumpiyansa sa sarili, na bumagsak sa parehong pagkakasalungatan ng kasalanan na nagugulo sa kanya mula sa kanyang kabataan. Ang kanyang pagtatapat ay hindi nagpapahayag ng anuman sa Diyos, wala sa Kanyang kakayahan at kapangyarihan upang maligtas, at wala nang higit pa sa pananampalataya kaysa sa ateista, sapagkat sa pag-amin ay halos wala siyang nalalaman, bagama’t sa propesyon ay inaangkin niya ang pangalan ni Kristo; kaya inilagay sa kanya nang hindi sinasadya ang paglabag sa ikatlong utos, “Huwag mong kunin ang Aking pangalan sa walang kabuluhan …”. Ano ang pag-asa ng isang tao? Pagkatapos ng lahat, siya lamang ang tao?
Ang pagpapatakbo sa parehong ugat ng pag-iisip ay ang pagsisisi ng kanyang kapatid na babae: “Mga Hentil kami, at hindi mga Hudyo.” Sa pangkalahatan, gagamitin ito ng mga nag-aangking Kristiyano bilang batayan sa hindi pagsunod sa batas ng Diyos gaya ng itinuro kay Moises, Kami ay mga Hentil … “ay isang pag-amin maliit na maikling ng athiesm sa ito ay resulta ng pagtatapos. Sumusunod ka ba? Ipaliwanag natin ang pag-amin na ito, at hindi ito magtatagal upang maipahayag ang malimit-taos-puso ngunit naligawang pag-amin ng paglalagay ng pagtitiwala sa sangkatauhan ng isang tao.

Ang argumento ay napakagandang tunog sa ilan. “Ako ay isang Hentil, hindi isang Hudyo” parang isang mahusay na paglalarawan ng pagkakakilanlan ng isang tao. At tama iyan. Ang parehong mga confession sa itaas ay confessions tungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Kaya ano ang ibig sabihin ng ikaw ay Gentil? Naisip mo ba ito sa ngayon? Karamihan na, sa pagsasabing ganito, ay nagpapahiwatig sa pamamagitan ng kanilang mga salita ang tila mabilis na pag-aayos sa salot ng ipinapalagay na Hudaismo. Siya na gumagawa ng ganitong pag-amin ay nakikita lamang ang pagkayamot sa kanyang pananampalataya at kasanayan; siya na gumagawa ng tulad ng isang pag-amin ay may pananaw na ang mga batas na ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo ay natural na nagreresulta sa Pharisaical Hudaismo na nagplano upang ipako sa krus si Kristo. At naiintindihan ito, sapagkat ito ay ang makatarungang relihiyosong uri ng araw na iyon na ang mga punong tagapagmana ng pagpatay sa Kordero ng Diyos. Hindi ba nila binigyan ang batas na gumawa ng mga ito upang maging makasarili? Bakit gusto ng isang tao na ma-uri sa isang grupo ng mga taong matuwid sa sarili na nag-angkin na mahal na mahal ang Diyos na kinapopootan nila Siya? Ngunit gaya ng tunog ng mga argumentong ito, gusto nating malaman kung ano talaga ang itinuturo ng Biblia, hindi lamang ang “tunog ng mabuti” – Ikaw ba ay isang “Gentil”? Ano ang ibig sabihin nito ayon sa Biblia?
Bago tumitingin nang maikli sa paksang ito, maaaring maging mabuti ang pag-alis ng ilang mga pag-iisip mula sa pasimula. Maging makatarungan nating tandaan na ang lahat ng mga may-akda ng Kasulatan ng 66 na aklat na nasa Kanon ng Bibliya ay may mga salitang Hebreo. Bukod dito, karamihan sa mga matatandang espirituwal na lider at nagniningning na mga halimbawa ng Biblia ay hindi bababa sa mga Israelita, at sa karamihan ng mga kaso, sila ay sa tribu ng Judah (mga Hudyo). Samakatuwid kapag inaangkin na itaguyod ang Biblia, maaari naming tiyak na sabihin na ang aklat ay isang aklat na Hebreo.
Mahalaga rin na tandaan na ang kautusan na ibinigay kay Moises ay isang kautusan na ibinigay mismo at isinulat ng Diyos mismo (Exodo 24:12), at hindi Niya ibinigay ito para sa layuning ililipol ang Kanyang Anak, ngunit ibinigay ito sa halip na ihayag ang mga kasalanan na nakatago sa puso ng mga na ipinako sa krus ang Kanyang Anak (Roma 5:20). Ang pag-iisip tungkol sa batas, at ang pag-iisip na nag-iisa, ay dapat bigyan ng oras upang maghukay at manirahan sa iyong isipan; dahil ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay kasing layo ng silangan mula sa kanluran. Ang lohikal na konklusyon ng isang ibig sabihin ay ang pagpawi ng batas, habang ang konklusyon ng iba ay nangangahulugan ng pagtataas ng layunin ng batas sa plano ng kaligtasan.
Kaya ikaw ay Gentil. Ang pangunahing isyu dito ay kung ano ang ibig sabihin ng kaligtasan ng mga Gentil? Ito ba ay upang patayin ang kautusan ng Diyos upang ang mga Gentil ay makapapatuloy sa pagsasanay sa parehong paraan ng pamumuhay, habang nagsasabing ang kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya? Ang grasya ba ay sa wakas ay magwawakas sa salot na iyon ng isang batas na may pagkakasala sapagkat ang tao ay hindi maitatago ito, o kung nais niyang dalhin ang kanyang buhay alinsunod sa mga utos na ibinigay ng Diyos sa Kanyang mga tao, siya ay magiging kaaway ng Diyos ang resulta? Tunay na kawili-wili, ito ay isang pag-iisip na umiiral sa unang simbahan. Ang doktrinang ito, na tinatawag na “doktrina ng mga Nicolaitans …”, ay hindi isang doktrina ng mga apostol, ngunit nagmula sa isang pamamaraang ng pilosopiya ng Alexandria (pag-iisip ng Griyego) sa Kristiyanong termino ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya [sinasabi ko ang “katawagang” sapagkat ang konsepto ay ganap na baluktot upang sabihin ang isang bagay na ang mga apostol o ang Biblia ay hindi kailanman tunay na itinuro]. Ang doktrinang ito ay iniulat ng mga apostol na “pinabalik ang biyaya ng ating Diyos sa karumihan” (Judas 1: 4), “Bagaman ipinangako silang kalayaan, sila mismo ang mga lingkod ng katiwalian … Sapagkat mas mabuti para sa kanila na huwag ay nalalaman ang daan ng katuwiran, maliban, pagkatapos nilang malaman ito, upang lumiko mula sa banal na utos na ibinigay sa kanila “(2 Pedro 2: 18-21).
Ang biyayang ito na walang magagawa para sa Gentil, at walang kaugnayan sa batas ng Diyos kahit ano pa man, ay isang base na peke na naging mga nag-aangkin na mga tagasunod ni Cristo sa mga tagapaglingkod ni Satanas, at mga alipin ng kasalanan, habang nagpapahayag na iligtas. Dapat nating tandaan, na kapag ang linyang ito ng pag-iisip ay ginagawa ng mga nag-aangkin na mga tao ng Diyos, sinaway sila ng Diyos, sinasabing, “Magnanakaw ba kayo, magpatay, mangangalunya, manumpa sa kasinungalingan, at magsunog ng insenso kay Baal, at lumakad ka sa ibang mga diyos na hindi mo kilala; At lumapit ka at tumayo sa harap ko sa bahay na ito, na tinawag sa aking pangalan, at nagsasabi, Kami ay nangagkaloob upang gawin ang lahat ng mga karumal-dumal na bagay na ito? ”
(Jeremias 7: 9-10)

Na-save ka ba mula sa iyong lumang buhay nang walang Kristo lamang upang magpatuloy sa buhay sa iyong lumang buhay, sa ilalim ng isang Kristiyano magkaila? Christian rap, Christian death metal, Christian fashion, Christian entertainment, Christian competition, Christian homosexuality? Magiging angkop ba ang Kristiyanong Hentil sa paglalarawan iyan? Tiyak na nakasalalay ito sa kung ano ang ibig sabihin ng isang Hentil.
Sinabihan tayo ng isang klase ng mga taong naligtas mula sa mga Gentil, ngunit ang aktwal na salita para sa “mga Gentil” ay “mga pagano” o “dayuhan”. Nangangahulugan ito na sila ay mga dayuhan ng pamahalaan at pagkamamamayan ng langit, at ng Diyos ng langit. Ang Banal na kasulatan ay malinaw na nagsasabi na ang isang nagkukumpisal ay may isang repormasyon sa puso at buhay, at ang mga Gentil “na sa ibang mga panahon ay nahiwalay at mga kaaway sa [kanilang] kaisipan sa pamamagitan ng mga gawa ng masama, ngayon ay nakipagkasundo na Siya”
(Col 1:21).
Napansin mo ba iyon? Ang mga Gentil ay nahiwalay, nahiwalay, at mga kaaway sa kanilang pag-iisip, sa pamamagitan ng masasamang gawa. Nakasama ba ng Diyos ang mga gawaing masama na naghiwalay sa Gentil mula sa Diyos? O nakipagkasundo ba ang Diyos sa Gentil sa pamamagitan ng paghiwalay sa kanila mula sa mga gawaing masama, na nagliligtas sa kanila “mula sa kanilang mga kasalanan” (Mateo 1:21)? Sinabihan tayo na tayo ay naligtas mula sa ating mga kasalanan, at hindi sa kanila. Sinabihan tayo sa mga nakabilang na Hentil kay Cristo, “Kaya’t alalahanin, na noong una ay mga Gentil sa laman …” (Efeso 2:11). Kung gayon, ano ang gagawin mo kapag nakarating ka kay Kristo kung hindi ka Gentil? Maaaring sorpresa ka ng sagot.

Marami tayong sinasabihan tungkol sa biyaya na natatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo mula sa Kasulatan. Wala sa Kasulatan, kapag nabasa nang wasto, ay magiging sanhi ng batas upang gumana sa digmaan ng biyaya, na ang batas ay may batas lamang, at ang Gentil ay may biyaya lamang; ang dalawa sa mga ito ay sobra-sobra na kung saan ang mga tao na hindi nakakaalam ng katotohanan ay may tendensiyang dalhin. Tungkol sa biyaya na nagliligtas, sinabihan tayo na ito ay isang epektibong biyaya, na gumagawa ng katuwiran sa mga naniniwala. “Sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito ay hindi sa inyong sarili: ito ay ang kaloob ng Diyos: Hindi sa mga gawa, baka ang sinumang tao ay magmapuri. Sapagkat tayo ang Kanyang gawa, na nilikha kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na itinakda ng Diyos bago tayo dapat lumakad sa kanila.
“(Efe 2: 8-10) Bagaman ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng mga gawa, ang kaligtasan ay gumagawa ng bunga ng mabubuting gawa na” dapat tayong lumakad “. At ano ang hitsura nito sa paglalakad sa pamamagitan ng biyaya? Mukhang si Cristo. “At sa ganito ay nalalaman natin na kilala natin siya, kung susundin natin ang kanyang mga kautusan. Siyang nagsasabing, nakakikilala ako sa kaniya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay isang sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kanya … Ang nagsasabi na nananatili sa kanya [si Cristo] ay dapat din lumakad, kahit na kung Siya ay lumakad.
(1 Juan 2: 3-6) Hindi
kami mga Gentil, kami ay mga Kristiyano. Hindi tayo mukhang mga Hentil, pinaghiwalay at nahiwalay mula sa Diyos, tayo ay magiging katulad ni Cristo, na nakakonekta sa Kanya bilang sanga sa puno ng ubas, lumalaki at naghahayag ng Kanyang imahe at pagkakahawig.
Ang lumang talinghaga ng cart at ang kabayo ay talagang isang angkop na isa upang mas mahusay na ilarawan ang batas at biyaya, at ang matinding mga posisyon ng maraming ay tumatagal sa isang gilid o sa iba pang mga. Marahil narinig mo na sinabi, “Inilagay mo ang kariton sa harap ng kabayo!” Marami ang naglagay ng cart bago ang kabayo pagdating sa mga gawa. Ang kabayo ay pinangalanang Grace, at ang kariton ay pinangalanang Works. Ang cart, Works, ay dinala ng kabayo, Grace. Ang ilan ay nagkamali sa paglagay ng kariton sa harap ng kabayo, at nagtataka kung bakit sila wala sa kanilang karanasan sa Kristiyano. Ito ay dahil kailangan nila ng biyaya! Grace! Ngunit marami sa ngayon ay nakaupo sa kariton (nakadikit sa upuan, sapagkat ang isang tao ay laging gumagawa ng isang bagay, mabuti man o masama), at sinasabing, “Walang kargahan ng pasasalamat, tanging ang kabayo na ito … biyaya lamang”; ito rin ay nakakakuha ng mga ito wala, sapagkat wala na silang kasabay sa kanilang karanasan sa Kristiyano dahil hindi sila lumalaki sa biyaya na nagbubunga ng bunga ng mabubuting gawa. Maaari mong isipin ang pagpapadala ng iyong kabayo off nang walang unang strapping ito sa iyong cart? Ang kabayo ay tumatakbo, at ikaw ay naiwan na nakaupo sa iyong kariton. Makakakuha ka ng wala. Ang parehong mga extremes humantong sa parehong konklusyon, at ito ay anumang paghanga may mga kaya maraming mga espirituwal na pinsala na nag-aangkin Kristo ngayon? Kami ay mga Gentil na sinasabi nila, ngunit sa katunayan, sinasabi nila, “Hindi namin sinusunod ang batas dahil kami ay mga dayuhan ng kautusan.” Ngunit kung ikaw ay mga dayuhan ng kautusan, ikaw ay mga dayuhan sa kaharian na kung saan Batay sa batas din. at ikaw ay naiwan sa pag-upo sa iyong cart. Makakakuha ka ng wala. Ang parehong mga extremes humantong sa parehong konklusyon, at ito ay anumang paghanga may mga kaya maraming mga espirituwal na pinsala na nag-aangkin Kristo ngayon? Kami ay mga Gentil na sinasabi nila, ngunit sa katunayan, sinasabi nila, “Hindi namin sinusunod ang batas dahil kami ay mga dayuhan ng kautusan.” Ngunit kung ikaw ay mga dayuhan ng kautusan, ikaw ay mga dayuhan sa kaharian na kung saan Batay sa batas din. at ikaw ay naiwan sa pag-upo sa iyong cart. Makakakuha ka ng wala. Ang parehong mga extremes humantong sa parehong konklusyon, at ito ay anumang paghanga may mga kaya maraming mga espirituwal na pinsala na nag-aangkin Kristo ngayon? Kami ay mga Gentil na sinasabi nila, ngunit sa katunayan, sinasabi nila, “Hindi namin sinusunod ang batas dahil kami ay mga dayuhan ng kautusan.” Ngunit kung ikaw ay mga dayuhan ng kautusan, ikaw ay mga dayuhan sa kaharian na kung saan Batay sa batas din.

Gayunpaman ang lumang argumento ay lingers, “Ako ay isang Hentil, hindi isang Hudyo” dahil sa tingin mo ito ay mapanganib na iugnay ang youself sa batas na dahil sa mga Hudyo. Pagkatapos ng lahat, ang mga Hudyo na may batas ay walang ebanghelyo, hindi ba? Gayon pa man ang tribu ng Juda ang may pinakamalakas na ebanghelyo sa gitna ng mga tao sa mundo, at kanilang pananampalataya na naging bahagi ng mga nakabibilis na Gentil. Ang mga Gentil ay inaasahan na ibigay ang kanilang mga kasalanan para sa ebanghelyo, hindi ang mga Hudyo ang nagbigay ng kanilang batas para dito. Hindi itinuturo ng Kasulatan na dapat talikuran ng mga Hudyo ang kanilang batas, kundi, upang maunawaan ang kanilang batas sa isang wastong ugnayan sa ebanghelyo.
Kaya ano ang isyu ng mga taong Judio kung mayroon silang lahat ng ebanghelyo? Ito ay kawalan ng pananampalataya. Sa pagsasalita ng mga Judio bilang mga sanga ng punong kahoy, sinabi sa atin: “Kung ang ilan sa mga sanga ay nahiwalay, at ikaw [Isang Gentil], na mula sa isang ligaw na punong olibo, ay sinanib sa gitna nila (ang punong kahoy na itinanim ng Diyos- Ang pananampalataya na ipinagkatiwala sa mga Hebreo), at kasama nila ay nakikibahagi sa ugat at katabaan ng punong olibo;
(Pagkakain at pinalakas sa pamamagitan ng kung ano ang pinainom at pinalusog ng mga Hebreo), Ipagmalaki laban sa mga sanga … “(Mga Taga Roma 11:17) Pinalayas ba ng Diyos ang kanyang punong olibo, ang pananampalataya na itinatag Niya at nagtanim, at nagtatanim ng ibang sa halip na ligaw na puno ng olibo? Nagbigay ba ang Diyos ng isang bagong pananampalataya batay sa biyaya, dahil ang unang nakatanim niya, batay sa batas, ay may sira? Hindi. Para sa punong iyon ay laging may batas at biyaya (Gen. 6: 8, Exodo 33:13, Zacarias 4: 7).
Kinuha niya ang mga sanga ng isang ligaw na punong olibo, isang ganap na naiibang pananampalataya, at nagtanim sa mga ito sa kanyang punong olibo, at ang walang bunga na mga sanga na patay at hindi tumanggap ng pagkain mula sa punong kahoy “dahil sa kawalan ng pananampalataya ay nabali”. Ang pagpapakain na kanilang tatanggapin ay ngayon ang makapangyarihang puwersa ng mga sangang iyon na sinanib sa mga sanga mula sa ligaw na punong olibo ay may bagong pundasyon. Kaya’t ikaw ay itinatag sa pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa mga Hebreo; Ang Kristiyanismo ay hindi isang bagong relihiyon batay sa mga Hentil na hindi pinahintulutan ang Batas ng Batas at pundasyon ng Israel, ngunit ang Kristiyanismo ay isang lumang relihiyon na itinayo mula kay Adan at Eva, ang unang mga mananampalataya sa Mesiyanikong pag-asa ng kaligtasan (Genesis 1:15).
Ngunit ngayon dahil sinasabi ko ito, marami kang nakapaghuhukay ng mga larawan sa iyong isipan ng mga draddles, mga bituin ni David, naghahain ng mga hayop, at nag-waving mga sanga ng palma sa iyong mga kamay, ngunit hindi ito, at hindi kailanman naging, kung ano ang bumubuo ng buhay na pananampalataya kay Cristo ; Ang buhay na pananampalataya kay Cristo ay dalisay na pagsamba at karangalan ng kautusan ng Diyos sa kaayusan at paraan na ipinahayag sa batas. Ito ay hindi binubuo sa paghahain ng mga hayop, kundi “espirituwal na sakripisyo”; hindi sa panlabas na pagsunod ng laman, kundi ang panloob na gawain ng Espiritu ni Kristo sa puso, na gumagawa ng panlabas na pagbabago ng buhay; na sabihin kay David, “O mahal ko ang iyong batas! Ito ang aking pagmumuni-muni sa buong araw! “Sa gayon ay hindi ka talaga isang Hentil, kundi isang espirituwal na Judio, na nagpapanatili ng batas mula sa puso [Kabilang dito ang aktwal na pag-iingat ng araw ng Sabbath- Tingnan ang artikulo Ang Konseho ng Jerusalem &
Kung si Cristo ay dumating upang patayin ang kautusan, ang kaligtasan ay hindi nangangailangan ng anumang pagbabago ng buhay, ngunit si Cristo Mismo ay nagsabi, “Huwag mong isipin na ako’y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta; Hindi ako naparito upang sirain, kundi upang matupad … kung sinuman ang bumabali sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito, at nagtuturo sa mga tao upang ipag-utos na napakaliit sa kaharian ng langit … “(Mateo 5:19).
Marami ang nag-iisip na si Kristo ay napalitan sa relihiyon na itinatag ng Diyos, dahil lamang na wala nang kaparehong pormal na ritwalistang mga obserbasyon, tulad ng itinatag ng Diyos upang ilubog ang mabubuting bagay na darating kay Cristo. Naalala ko kapag tinatalakay ko ang isyung ito sa isang taimtim kong kapatid tungkol sa isyu. Sinabi niya na hinggil sa mga oras ng pagsamba, ang Diyos ay inalipusta na sambahin ayon sa mga panahong nakasaad sa batas. Nang binanggit ko ang katotohanan na tinitingnan ng mga apostol ang lahat ng oras ng pagsamba na nakabalangkas sa Kasulatan, tumugon siya na kailangan kong tandaan na sila ay mga Hudyo din at hindi lubos na nauunawaan kung ano ang nangyari sa krus. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi katulad ng mga apostol ng mga Judio, mas maliwanag na makikita natin ang kanilang pagkakamali ngayon. Nalilito ako, kaya tinanong ko siya kung napagtanto niya na ang buong batayan ng bagong tipan para sa kanyang mga argumento ay isinulat ng mga sinabi niya ay may mali ang pag-unawa, sa gayon ay nagtuturo sa kanila ng isang bagay na salungat sa kanilang propesyon at kasanayan. Hindi siya tumugon. Paano siya? Samantalang ang kapatid na ito ay taos-puso, maraming mga naniniwala ako na taos-pusong nagbabasa sa Kasulatan ang ideya na sila ay mga Gentil, at wala nang kinalaman sa batas ng Diyos.
Kaya sinabi ni Kristo na huwag isipin na dumating Siya upang sirain kundi upang matupad ang batas. Ano ang argumento na ginagamit ng mga taong gustong patayin ang batas, kapag sinabi ni Cristo ang mga salitang iyon? Sinasabi nila, “Natupad niya ang batas, kaya hindi namin kailangang, dahil hindi namin magagawa.” Sabi nila, “Kami ay tao lamang …” … tandaan? Ang ideyang ito na nagpo-promote ay tunay na nagtuturo sa mga tao na wala nang kapangyarihan si Cristo na iligtas ang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan kaysa dapat nilang itigil ang paggawa sa kanila. Sa kabutihang palad wala nang higit pa mula sa katotohanan para sa Kristiyano na malapit na kay Cristo. Si Kristo ay may lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa, at ang mga may kaugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo ay makikita Siya bilang pinagmumulan ng kalakasan, at kapangyarihan ng Diyos na lumakad sa isang paraan na, sa kanilang sariling lakas ng tao, ay imposible. Dumating si Cristo upang tuparin, hindi lamang sa mga araw ng Kanyang laman sa lupa, ngunit dumating Siya upang tuparin ang kautusan hanggang sa pinakamalayo sa lahat ng Kanyang naparito upang iligtas. Sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu, gagawin Niya kung ano ang pagkadiyos sa mga araw ng Kanyang laman, maliban sa aking laman, “upang ang katuwiran ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu … Para sa pagiging makalamang sa laman ay kamatayan; ngunit ang espirituwal na pag-iisip ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang laman ng isip ay pakikipag-away laban sa Diyos: sapagkat ito ay hindi napapailalim sa kautusan ng Diyos, ni sa katunayan. “Ang Kanyang kabanalan ay nakakatugon sa aking sangkatauhan, at sa gayon ay sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, ang tao ay hindi maaaring sabihin,” Ako lamang ng tao “bilang isang dahilan para sa kasalanan, ngunit sa halip,” Sa pamamagitan ni Kristo, ako ay isang anak ng Diyos. “Pribilehiyo ng mga Kristiyano sa malalim na kaugnayan kay Cristo upang sabihin,” Kapag nakita mo ako, nakita mo Kristo. “Gaya ng sinabi ni Cristo kay Felipe,” Nang nakita mo Ako, nakita mo ang Ama. Hindi ba naniniwala na ako ay nasa Ama, at ang Ama sa Akin? “Ang Banal na Anak ng Diyos na nakagapos sa Kanyang Sarili sa laman, ay sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, gagawin ang Kanyang tahanan sa ating mga puso, at ipapakilala ang Kanyang sarili sa atin upang matawag tayo ang mga anak ng Diyos (1 Juan 3: 1); Tinatawag Niya tayo sa Kanyang mga kapatid (Hebreo 2: 11-13), at tinawag ang Kanyang Diyos na ating Diyos, at Kanyang Ama ang ating Ama (Juan 20:17).
Yaong mga nagtuturo na natupad ni Cristo ang kautusan dahil hindi natin matamasa si Kristo na tinutupad ang batas sa atin; hindi nila natamasa ang banal na kapangyarihan na naninirahan sa sasakyang pantao upang makapaglalakad sa pagsunod sa lahat ng utos ng Diyos.
Ang mga Hebreo na nagtataglay ng salita ng Diyos, Kanyang batas, at Kanyang mga pangako, ay alam din sa bahagi ng Kanyang pangako ng kaligtasan mula sa kasalanan. Alam nila kung ano ang ibig sabihin ay maligtas sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at upang maniwala kay Cristo para sa kaligtasan; ang mga Hentil na “walang Kristo, mga dayuhan mula sa pagkamamamayan ng Israel, at mga hindi kakilala mula sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa, at walang Diyos sa mundo” (Efeso 2:12). Sila ay WALANG KRISTO, at WALANG DIYOS, dahil sila ay ALIENS mula sa pagkamamamayan ng Israel, ngunit ang Israel ay hindi walang Diyos o Kristo, hangga’t hindi nila nalimutan ang ebanghelyo.
Sa pagsasalita tungkol sa Israel, sinabi sa atin na ang ebanghelyo ay ibinigay din sa kanila, “Sapagka’t sa atin ay ipinangaral ang evangelio, gayon din naman sa kanila: datapuwa’t ang salitang ipinangaral ay hindi pinagkalooban nila, na hindi sinamahan ng pananampalataya sa kanila na nangakarinig nito . “(Mga Hebreo 4: 2) Ito ay di paniniwala sa ebanghelyo na pumutol sa kanila mula sa puno, ngunit ang pagkakaroon ng ebanghelyo na ipinagkatiwala sa kanila ay ang ibig sabihin ng maging bahagi ng puno na itinanim ng Diyos. Ngunit nang walang pananampalataya sa ebanghelyo, hindi nila tinanggap ang Espiritu na maghahanda sa kanila na tanggapin si Kristo; ang lahat ng kanilang pananakot ay napuno ng sarili, at ang lahat ng kanilang katuwiran ay tao at nabubulok sa kasalanan. Hindi ito nakamit ang banal na pamantayan na dinala upang tingnan ng ebanghelyo, at dahil dito ay ipinako nila ang krus ni Cristo. Ang mga Hudyo, na salungat sa popular na opinyon, ay hindi dapat mahuli sa isang bilog na mga tradisyon at seremonya ng mga walang hangganang Judio. Ang walang pagkukulang dahil sa mga ito dahil sa kawalan ng pananampalataya ay talagang ang kahulugan ng kung ano ang isang Gentil. At hindi nakakagulat na ang mga nag-aangking Kristiyano ay hindi nais na makisama sa mga Hudyo-sila ay mga Judio sa labas, ngunit sa loob, sila’y mga Gentil na walang pananampalataya, at kaya walang Diyos at Kristo.
Gayunpaman, ang punong kahoy na itinanim ng Diyos ay matatag na nakaugat sa pundasyon ng Salita ng Diyos (at ngayon pa), si Cristo Mismo ang ugat at Puno na kung saan ang mga sanga ay tumanggap ng pagkain (Juan 15: 1, Isaias 11:10, Roma 15:12). Ang mga sanga ng Hebreo na nakipaglaban kay Cristo, at hinangad na panatilihin ang batas bukod sa biyaya ni Cristo ay hindi makagawa ng mabuting bagay, sapagkat sinabi ni Cristo, “Kung wala ako, wala kayong magagawa.” (Juan 15: 5) Ito ay kakaunti ang paghanga na hinahangad nilang patayin si Kristo kung hindi sila nalinis mula sa kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Mayroon pa silang poot at pagpatay sa kanilang mga puso-hindi ginawa ng ebanghelyo ang gawaing ito. Ang batas ng Diyos na kanilang naobserbahan sa labas ay hindi sumunod sa Kanyang katuwiran sa kanilang mga puso sa pamamagitan ng banal na daliri!
Ang cart samakatuwid, nang walang kabayo, ay walang anuman, at ang kabayo nang walang cart ang wala sa kita. Ang mga nagsasabing alinman ay wala si Cristo bilang mga Gentil sa katunayan, ay nananatili sa loob ng isang kariton na hindi na magpapatuloy hanggang sa ito ay makilala ang gawain ni Kristo may kaugnayan sa kapwa batas at biyaya. Kung ito man ay panlabas na Hudyo (na isang Hentil sa kanilang puso), o ang Hentil na hiwalay sa banal na pagpapagana ng pagsunod sa batas, ang mga resulta ay pareho. Paghihiwalay mula kay Kristo sa isang paraan o sa iba. Ang tanging tunay na bagay na sasabihin ay “Sa pamamagitan ng biyaya, ako ay isang Hudyo sa loob, delighted sa batas ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo ang aking Tagapagligtas, na gumagana sa akin kapwa sa kalooban at gawin ang kasiyahan ng Ama.” Amen.

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!